Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017. Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet."

Transkript

1 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner skole og kultursenter uke 47/2017 Tema: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Rita Hellesjø Orderud Adresse: Trondheimsvegen 364, 2016 Frogner E-post:

2 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må ha beredskap og kompetanse til å håndtere nye betingelser og forventninger fra elever, foreldre og egne medarbeidere i tråd med utviklingen av kunnskapssamfunnet. Norsk skole kjennetegnes ved store og til dels systematiske prestasjonsforskjeller mellom elevene. Kunnskapsløftet stiller skoler og skoleeiere overfor store utfordringer med større lokal handlingsfrihet og tydelige mål for elevenes læring. Utdanningsdirektoratet har utviklet verktøy til hjelp og støtte for skoler og skoleeiere i dette arbeidet; Ståstedsanalysen, Organisasjonsanalysen, Skoleeieranalysen og Tilstandsrapporten. Analysene ligger på Skoleporten, og alle skoler har fri tilgang til analysene. Ekstern skolevurdering for å forsterke utviklingsarbeidet Forskrift til opplæringslova: Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda (Opplæringslova 14 4) 2-1. Skolebasert vurdering Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene Forskriften nevner ikke hvordan den skolebaserte vurderinga skal gjennomføres, men én av måtene er ekstern skolevurdering. Ekstern skolevurdering er et verktøy som blir brukt i mange kommuner og regioner for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene. Tegn på god praksis Vurderingsmodellen bygger på en tilpasset versjon av Hardanger/Vossregionen sin skolevurderingsmetodikk. De eksterne vurdererne har brukt denne metodikken i sitt arbeid i flere år. Modellen består av fem trinn: Rapportens tittel spiller på det framtidsbildet som er utviklet for skolens utfordringer(pkt. III). I tillegg til målformuleringer, settes det opp konkrete tegn på hva som kjennetegner en god praksis, noe som synliggjør involvering og løsningsorientering i stedet for problemfokusering. Tegnene fungerer som - 2 -

3 kjernen i vurderingsprosessen. Et bredt spekter av interessenter vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i forhold til tegnene på god praksis. II. Fakta om skolen Frogner skole og kultursenter er en nyopprettet 1-10 skole på Frogner i Sørum med 935 elever. Vi har nettopp flyttet inn i nye og flotte lokaler. Skolen er i sterk vekst og har fire paralleller på hvert trinn. Frogner har en sentral beliggenhet, 20 min fra Oslo og 10 min fra Jessheim. Skolen er organisert i avdelinger, med to trinn på hver avdeling, som er ledet av en avdelingsleder. Rektor, ass. rektor og de fem avdelingslederne utgjør skolens ledelse. SFO er organisert i en 1. klassebase, en 2. klassebase og en klassebase. Hver base har baseleder. Skolens visjon: «Ut på tur! - Det handler om å bli den beste utgaven av seg selv» Med visjonen ønsker vi å synliggjøre våre satsingsområder på Vurdering for læring og klasseledelse. Det er viktig for oss å skape gode og trygge rammer for elevene i den moderne og funksjonelle nye skolen vår. Personalet kjennetegnes for godt humør og positiv innstilling, det er nok også årsaken til at vi kan vise til høy trivselsfaktor både blant lærere, barneveildere og elever. IKT er viktig for oss, og samtlige trinn har klassesett med pc er til disposisjon. Alle klasserom har Apple-tv eller smartboard - 3 -

4 III. Valg av hovedutfordring Som følge av resultatene i ståstedsanalysen og SWOT- analyse har skolen valgt som hovedutfordring temaet: Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. IV. Framtidsbilde Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir en slik idealtilstand kalt et framtidsbilde. Et framtidsbilde belyser temaet fra ulike sider og er knyttet til aktivitet. Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn i kvalitetsmål med tegn på god praksis. Skolens nåværende praksis blir vurdert opp mot dette bildet. Kvalitetsmål og tegn på god praksis på framtidsbildet skal henge nøye sammen med påstandene i ståstedsanalysen, organisasjonsanalysen og elevundersøkelsen. Framtidsbildet er utformet av vurderere, men skolen er involvert i arbeidet i forkant av vurderingsprosessen. Skolen har godkjent at følgende skal være kvalitetsmål og tegn på god praksis på nettopp deres skole: Kvalitetsmål Tegn på god praksis Elevene har et læringsmiljø som gjør dem motiverte og engasjerte for læringsarbeidet -Elevene er motiverte for læring -Elevene opplever mestring daglig -Elevene er aktivt deltagende i egen læring -Elevene opplever et trygt og godt læringsmiljø Lærerne er tydelige klasseledere som motiverer den enkelte elev og skaper engasjement i læringsarbeidet -Lærerne er bevisste på hvordan de kan skape engasjement i læringsarbeidet -Den enkelte ansatte arbeider aktivt for å skape et godt læringsmiljø -Lærerne gir framovermeldinger som fremmer elevenes læring og mestring -Lærerne praktiserer skolens retningslinjer for god klasseledelse Foresatte støtter aktivt opp om elevenes utvikling og læring, både faglig og sosialt -Foresatte opplever at sitt barn er motivert for skolearbeidet - Foresatte har positiv holdning til skolen og sitt barns læring -Forventninger mellom skole og foresatte er avklart - Foresatte er aktivt deltagende i arbeidet med elevenes klassemiljø - 4 -

5 Skolen er en lærende organisasjon som i fellesskap har fokus på motivasjon og engasjement i læringsarbeidet -Skolen har en tydelig pedagogisk ledelse på alle nivå -Skolen arbeider systematisk med erfaringsdeling, refleksjon og utvikling av felles praksis -Beslutninger som er fattet, blir lojalt fulgt opp av alle ansatte -Skolen har et system for å følge opp elever som strever i sin læring, faglig og/eller sosialt V. Tegn på god praksis Sammenstille og se mønster Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse dataene. Vurdererne analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den mot framtidsbildet (tegnene på god praksis). Ut fra denne vurderingen trekkes konklusjoner. Man finner frem til skolens sterke sider innen skolens valgte område og sider som bør utvikles for å bli bedre. I rapporten vektlegges maksimalt fire av tegnene på god praksis som vurderene har dokumentasjon på er skolens nåværende sterke sider. I forhold til utviklingsområder, vektlegges også maksimalt fire av tegnene der vurdererne har dokumentasjon på at nåværende praksis bør endres

6 Kvalitetsmål: Elevene har et læringsmiljø som gjør dem motiverte og engasjerte for læringsarbeidet Elevene er motiverte for læring I samtale med vurdererne forteller elevene at de fleste er motiverte for å lære. De opplever mange medelever som følger med og viser interesse. De forteller blant annet om morsomme timer, spennende lærerfortellinger, bruk av ulike læremidler, praktiske oppgaver og konkurranser. I elevundersøkelsen sier elevene på 7. trinn og på 10. trinn at de i stor grad er interesserte i å lære på skolen. Foresatte sier at de opplever elevene generelt motiverte for læringsarbeidet. I ståstedsanalysen har lærerne et delt syn på elevenes motivasjon, men under observasjon har vurdererne sett mange elever som er engasjerte i timene. Elevene opplever mestring daglig I elevundersøkelsen vurderer elevene på 7. og 10. trinn sin mestring av arbeidsoppgaver på skolen som god. Dette gjelder også lekser som de greier å gjøre på egenhånd. I samtale med vurdererne sier elevene at de får forskjellige oppgavetyper, at læreren forklarer mange ganger slik at alle skal forstå, at de blir sett i klasserommet og blir oppmuntret til videre arbeid. «Hvis vi sliter, hjelper læreren oss». Elevene legger også vekt på at det er differensierte lekser. Foresatte mener det er bra med tilpassede lekser, og at det også tilpasses individuelt hvis man ber om det. Dette gir både mestring og utfordring. Lærerne forteller også om tilrettelegging og organisering etter behov. Det nevnes blant annet IGP-metoden (individuelt-gruppe -plenum), bruk av konkreter, åpne oppgaver og modellering. Barneveilederne opplever at lærer i stor grad lager individuelle planer til de som trenger det. Dokumenter som ukeplaner understøtter differensierte lekser. Under observasjon har vurdererne sett differensiering både gjennom planer og gjennomføring i praksis. Vurdererne har også sett elever som er ivrige i arbeidet med oppgaver og aktiviteter som gir muligheter for mestring

7 Kvalitetsmål: Lærerne er tydelige klasseledere som motiverer den enkelte elev og skaper engasjement i læringsarbeidet Lærerne er bevisste på hvordan de kan skape engasjement i læringsarbeidet I samtaler med vurdererne viser lærerne bevissthet i hvordan de kan skape engasjement i undervisningen. De nevner blant annet det å ta tak i elevenes undring, forandre undervisningen ut fra elevenes respons, la elever være med på utvikling av kriterier, elevstyrte timer og at de tar utgangspunkt i det som engasjerer elevene. I skolens dokument om standard for klasseledelse, som er felles for virksomheten, vektlegges flere elementer som er med på å skape engasjement i læringsarbeidet. Under observasjon har vurdererne sett eksempler på gode, gjennomarbeidede opplegg og eksempler på god klasseledelse der elevene viste stort engasjement. Kvalitetsmål: Foresatte støtter aktivt opp om elevenes utvikling og læring, både faglig og sosialt Foresatte har positiv holdning til skolen og sitt barns læring Foresatte forteller at de ser positivt på ny skole og nytt miljø. De forteller at det ved enkelte hendelser kan oppleves utfordrende, men generelt er holdningen til skolen positiv. De forteller at det er lett å få kontakt med lærere ved behov. Lærerne er tilgjengelige og svarer raskt på henvendelser. De vektlegger også at det er viktig at foresatte snakker positivt om skole, medelever og lærere. Elevene bekrefter foreldrenes holdning ved å fortelle at foresatte er opptatt av deres skolearbeid og hvordan de har det på skolen. I elevundersøkelsen svarer elevene på 7. og 10. trinn at støtten hjemmefra er god. De forteller at de kan bruke foresatte som hjelp til å ta opp saker som er vanskelig. Gjennom elevene får vi et tydelig inntrykk av at skole blir omtalt på en positiv måte

8 VI. Praksis som kan bli bedre Kvalitetsmål: Lærerne er tydelige klasseledere som motiverer den enkelte elev og skaper engasjement i læringsarbeidet Lærerne gir framovermeldinger som fremmer elevenes læring og mestring Elevene vektlegger utviklingssamtalen som arena der de snakker om utvikling i fagene. Noen forteller også om muntlige kommentarer under det daglige arbeidet. Vurdering og tips til hva de kan bli bedre i, gis noen ganger i etterkant av prøver. De forteller at det er variasjon fra lærer til lærer hvordan framovermeldinger gis, og hvor ofte. Elevene nevner også at det i noen tilfeller bare gis tilbakemelding på hva som er feil. 31. Vurderingspraksisen på vår skole bidrar til å fremme elevenes læring Ståstedsanalysen 2016/ Sum alle undersøkelser i perioden 38,9 57,4 3,7 33. Elevene får begrunnet tilbakemelding om hvordan de ligger an i forhold til kompetansemålene Ståstedsanalysen 2016/ Sum alle undersøkelser i perioden 53,7 44,4 1,9 Ståstedsanalysen viser delt oppfatning i personalet av nåværende praksis. Dette bekreftes også i SWOT-analysen som skolen har utarbeidet i etterkant av egenvurderingen. Der vektlegger de som en svakhet at det er sprikende vurderingspraksis

9 I samtaler med lærerne kommer det frem at de har verktøy til bruk i vurderingsarbeidet. Foresatte forteller om god tilbakemelding på utviklingssamtaler, men etterspør informasjon i tiden mellom utviklingssamtalene og at dette varierer fra lærer til lærer. Observasjon bekrefter at det er variasjon i daglig praksis. Vurdererne har sett at god vurderingspraksis finnes i virksomheten, og vet at Vurdering for Læring har vært satsingsområde i kommunen over flere år. Utfordring for skolen er å utarbeide felles og forpliktende praksis i hele virksomheten med utgangspunkt i Vurdering for Læring, og å sette dette i system. Kvalitetsmål: Skolen er en lærende organisasjon som i fellesskap har fokus på motivasjon og engasjement i læringsarbeidet Skolen arbeider systematisk med erfaringsdeling, refleksjon og utvikling av felles praksis Elevene forteller om ulik praksis mellom lærere, avdelinger og hovedtrinn. Dette bekreftes også av lærere, barneveiledere og foresatte. Ståstedsanalysen viser at personalet vurderer at gjeldende praksis for bruk av fellestid og arenaer for felles refleksjon og læring ikke er tilfredsstillende. 93. Skolen har en klar plan for bruk av felles tid for de ansatte Ståstedsanalysen 2016/ Sum alle undersøkelser i perioden 22,6 94. Skolen har arenaer for felles refleksjon og læring Ståstedsanalysen 2016/ Sum alle undersøkelser i perioden 35,2 54,7 59,3 22,6 5,6 I samtale med lærerne kommer det frem at det ønskes mer av avsatt tid til felles refleksjon og utvikling for hele personalet, og en mer felles praksis for hele skolen. Observasjon bekrefter at det er ulik praksis. Vurdererne har sett mange eksempler på god kompetanse på flere områder som med fordel kan løftes og spres gjennom erfaringsdeling og modellering. Formelle fora, men også uformelle møter mellom ansatte kan være verdifullt i dette arbeidet. Forskjeller mellom avdelinger og hovedtrinn står i fare for å øke, hvis det ikke sikres arenaer for felles refleksjon og videreutvikling av god praksis for hele Frogner skole

10 Beslutninger som er fattet, blir lojalt fulgt opp av alle ansatte Elevene gir flere eksempler på at regler og rutiner blir håndtert forskjellig av personalet. De forteller blant annet at personalet i inspeksjon har ulike regler, og at dette skaper uforutsigbarhet og usikkerhet. De forteller også om ulik håndtering i bruk av gule og røde kort ved brudd på regler. Det nevnes også at elevene i noen tilfeller ikke vet hva de får kort for. Foresatte har eksempler på at regler som mobilbruk og vintersko inne blir håndtert forskjellig. Ståstedsanalysen bekrefter dette. 68. Beslutninger som er fattet, blir lojalt fulgt opp av alle ansatte Ståstedsanalysen 2016/ Sum alle undersøkelser i perioden 19,2 55,8 25,0 Lærerne bekrefter også behov for større lojalitet i forhold til beslutninger, regler og rutiner som er fattet. For å kunne gjøre dette, nevner de blant annet viktigheten av god informasjon, gjentagelse og repetisjon av gjeldende regelverk og beslutninger. De ønsker også oppfølging for å sikre at beslutninger blir etterfulgt. Utfordring for skolen er å få til en hel og sammenhengende organisasjon ( trinn) med felles pedagogisk praksis som elever og foresatte kan kjenne seg igjen i. Skolen har et system for å følge opp elever som strever i sin læring, faglig og/eller sosialt Elevene forteller blant annet om tilrettelegging i klassen, ulike løyper i lekser, støtte fra lærere når det er noe som er vanskelig, elever som hjelper hverandre på en hjelpestasjon i klassen og elevbedrift for de som trenger ekstra tilrettelegging. De forteller også om forskjeller mellom lærere og trinn. Helsesøster og sosiallærer nevnes, men det er stor usikkerhet om når disse er tilstede. Kontaktlærer er sentral i oppfølging av elever som strever. Lærerne vet at det er ressursteam, at PPT har åpen time, at helsesøster er på skolen og at ungdomstrinnet har sosiallærer. Det virker til å være usikkerhet i personalet om avsatt ressurs til sosiallærer og helsesøster. I skolens dokumenter «Veiviser til ansatte 2017/2018» står det beskrevet hvordan elever skal følges opp faglig og sosialt av ulike ressursteam

11 Ståstedsanalysen kan tyde på at det er usikkerhet rundt ansvarsfordeling og system rundt oppfølgingen av elever som strever. 28. Når skolen oppdager at enkeltelever har svak faglig progresjon, gis eleven raskt ekstra støtte for å komme over i et positivt læringsløp Ståstedsanalysen 2016/ Sum alle undersøkelser i perioden 11,1 51,9 37,0 Foresatte forteller at de ikke har nok kjennskap til hvordan skolen følger opp elever som strever faglig og/eller sosialt. Noen har positive erfaringer i forhold til faglige oppfølging, mens andre ønsker seg tydeligere rutiner. Når det gjelder oppfølging av elever som strever sosialt, opplever de at det er litt mye vent og se. De er usikre på om det finnes sosiallærer på skolen, og hvor stor stilling det er. Utfordring for skolen er å tydeliggjøre oppfølgingen av elever som strever faglig og/eller sosialt, fra kontaktlærer til bistand fra hjelpeinstanser. Det er viktig at dette kommuniseres til alle ansatte, elever og foresatte

12 Veien videre Ledelsens tanker om oppfølging av ekstern vurdering: Vi velger å starte med følgende: Beslutninger som blir fattet, blir lojalt fulgt opp av alle ansatte Begrunnelse: Det er avgjørende å ha det i bunnen for å arbeide videre med de andre punktene. Viktig arbeid for å skape en god 1-10 skole. Vi velger å starte jobbingen på denne måten: Gjennomgang av: o o Rutiner for klasseledelse Rutiner for hva ansatte har ansvar for for å skape et godt sosialt miljø for elevene Fokus på enkelte rutiner som er observert at det er ulik praksis på I G P - Hva kan jeg gjøre for at alle skal være mer lojal mot: o o Våre regler og rutiner Læringsarbeidet Oppstart: tirsdag 28. november kl Vi vil fortsette jobbe med dette framover dette vil være førsteprioritering

13 Vedlegg A. Deltakere i ekstern vurdering Det er viktig at de skolene som mottar ekstern vurdering sikrer at prosessen forankres hos elever, foresatte, skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter som er viktige for skolen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir hørt og sett. Interne: Elevrepresentanter fra alle trinn, foreldrerepresentanter fra alle trinn, pedagogisk personale og barneveiledere Eksterne: Svein Gullerud, Trude Husøy Malnes, Toril Tangen og Elisabeth Fossum Begrunnelse for valg av informanter Vurdererne har intervjuet elever, foresatte og pedagogisk personale. Til å belyse valgt tema er de viktige informanter. Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter Forut for vurderingsuka på skolen, har det vært kontakt mellom vurderere og skole, og data er innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. Framtidsbildet er utarbeidet, diskutert og forandret i samspill med skolens personale. Samtaleguider er utarbeidet og møte med foresatte planlagt. Det er avsatt tre dager til selve vurderingen. Dette innebærer i hovedsak en startdag der vurderere, rektor/ledelse og personalet møtes for første gang. Så starter informasjonsinnhentingen gjennom samtaler, møter, observasjon o.l. Alle data sammenstilles, og vurderere leter etter mønster i materiale og speiler det mot framtidsbildet. Rapport skrives og legges fram for personalet den siste dagen. Å gjennomføre en kvalitetsvurdering på 4 dager er knapp tid, og innebærer en avgrensning av temaet. Mandag 20.november Møte med ledelsen (kontoret ) Presentasjonsmøte i personalet Intervju 8 elever 3.trinn og 8 elever 4.trinn * Intervju 8 elever 1.trinn og 8 elever 2.trinn * Lunsj

14 Intervju 8 elever 7.trinn og 8 elever 8.trinn * Intervju 8 elever 5.trinn og 6 elever 6.trinn * Intervju 8 elever 9.trinn og 8 elever 10.trinn * Intervju lærere 1.-4.trinn Informasjon til ledelsen. Tilbakemelding etter elevsamtalene Møte med foresatte * Intervjuene foregår parallelt i to rom Tirsdag 21.november Møte med ledelsen. Tilbakemelding etter møte med foresatte Observasjon (rektor setter opp aktuelle klasser) Lunsj Observasjon (rektor setter opp aktuelle klasser ) Intervju lærere (5.-10.trinn) utvide med 15 min. Dele i to rom Internt arbeid vurderere Onsdag 22.november Møte med ledelsen. Tilbakemelding etter observasjon og samtale med lærere Eventuell observasjon eller kvalitetssikring av informasjon (dette avtales i morgenmøtet). Informasjonsanalyse Internt arbeid vurderere Lunsj Møte med ledelsen Rapportskriving vurderere Torsdag 23.november Rapportskriving vurderere Lunsj Framlegg av rapport til ledelsen. Ledelsen kommer med innspill Framlegg av rapport til personalet, representant fra skoleeier, representant fra foresatte, representant fra elevene

15 Vedlegg C. Metoder Skolen har allerede en del data gjennom ståstedsanalysen som utgjør et godt grunnlag for utvelgelse av område for ekstern vurdering. For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, hentes det inn data fra flere andre kilder (kildetriangulering). For å få best mulig kvalitet på informanter fra elevene ber en rektor i samarbeid med kontaktlærere plukke ut elever som skal intervjues. Rektor får også ansvaret for å sette opp en plan for intervju med personalet slik at skolen kan fungere under vurderingsuka. Alle intervju er gruppeintervju. Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er følgende metoder benyttet: Ståstedsanalyse, dokumentanalyse, intervju og observasjon Refleksjonsmøte med ledelsen hver dag. Intervju elevgrupper dag 1 Intervju med pedagogisk personale dag 1 og 2 Møte med foresatte dag 1 Observasjon dag 2 Skriftlig informasjon fra barneveiledere Vedlegg D. Tomme samtaleguider Intervjumal elever 1. Opplever dere at elevene i klassen har lyst til å lære? 2. Hva gjør lærerne for at dere skal få lyst til å lære? 3. Hvordan blir undervisningen lagt opp slik at alle opplever at de får til arbeidet? 4. På hvilken måte får dere være med å bestemme hvordan undervisningen blir lagt opp slik at dere lærer på best mulig måte? 5. Hvordan er læringsmiljøet i klassen? 6. Hvordan opplever dere at miljøet er på skolen? 7. Hva gjør de voksne på skolen for å skape et godt læringsmiljø? 8. På hvilken måte gir lærerne dere beskjed om hvordan dere kan bli bedre i fagene? Er dette nyttig for deg? 9. Starter lærerne ved skolen timene på lik måte? 10. Opplever dere at de voksne hjemme er opptatt av hvordan det går med dere på skolen? 11. Hvordan er foreldrene deres med på å lage et godt klassemiljø? 12. Vet alle, både elever og ansatte, hvilke regler som gjelder på skolen/i klassen? 13. Følger alle voksne opp reglene på samme måte? 14. Hvordan kan dere få hjelp på skolen hvis dere strever i fag eller sosialt?

16 Intervjumal personalet 1. Hva vektlegges i undervisningen for å skape motivasjon hos elevene? 2. Hvordan blir undervisningen lagt opp slik at alle kan oppleve mestring? 3. På hvilken måte får elevene være med å bestemme hvordan undervisningen blir lagt opp slik at de lærer på best mulig måte? 4. Hva gjør dere for å jobbe systematisk med læringsmiljøet i den enkelte klasse og i hele virksomheten? 5. På hvilke måter gir dere framovermeldinger som fremmer elevens læring og mestring? 6. Opplever du at skolens retningslinjer for god klasseledelse bidrar til at elevene er motiverte og engasjerte i læringsarbeidet? 7. Er du bevisst disse retningslinjene i det daglige arbeidet? 8. Hvordan opplever dere foresattes holdning til skolen og sitt barns læring? 9. Hvordan kan dere kvalitetssikre forventningsavklaringen mellom skole og foresatte? 10. På hvilken måte kan foresatte være aktivt deltagende i arbeidet med elevenes klassemiljø? Hvordan er det i dag? 11. Hva legger dere i å ha en tydelig pedagogiske ledelse på alle nivå? 12. Er det slik i dag? 13. Hvilket system har skolen for erfaringsdeling, refleksjon og utvikling av felles praksis? Er dette tilfredsstillende? 14. Hva kan gjøres for at alle ansatte skal følge opp beslutninger som er fattet? 15. Hvordan følger skolen opp elever som strever faglig og/eller sosialt? Spørsmål til foresatte: 1. Opplever dere elevene som motiverte for skolearbeidet? 2. I hvilken grad opplever dere at elevene mestrer oppgaver de får i lekser? 3. Hvordan opplever dere at miljøet er på skolen? 4. Er elevens læringsmiljø tema i møte med foresatte? 5. På hvilken måte opplever dere å få informasjon som fremmer eget barns læring og utvikling? 6. Hvordan opplever dere foresattes holdning til skolen? 7. Hvilket bidrag kan foresatte gi for å skape motivasjon og engasjement hos elevene? 8. På hvilken måte er forventningene mellom skole og foresatte avklart? 9. På hvilken måte deltar dere for å skape et godt klassemiljø? 10. Opplever dere at beslutninger som blir fattet følges lojalt opp av alle ansatte? 11. Er dere kjent med om skolen har system for å følge opp elever som strever faglig og/eller sosialt? Spørsmål til barneveiledere 1. Opplever dere elevene som motiverte for skolearbeidet? 2. Hvordan blir undervisningen lagt opp slik at alle kan oppleve mestring? 3. På hvilken måte får elevene være med å bestemme hvordan undervisningen blir lagt opp slik at de lærer på best mulig måte? 4. Hvordan er læringsmiljøet i klassen?

17 5. Hvordan opplever dere at miljøet er på skolen? 6. Hva gjør de ansatte på skolen for å skape et godt læringsmiljø? 7. På hvilken måte får elevene informasjon om hvordan de kan bli bedre i fagene? 8. Kjenner dere til skolens retningslinjer for god klasseledelse? 9. Hva kan gjøres for at alle ansatte skal følge opp beslutninger som er fattet? 10. Er dere kjent med om skolen har et system for å følge opp elever som strever faglig og/eller sosialt?

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bjørkelangen skole uke 13/2017 Tema: Støtter vurderingspraksisen på Bjørkelangen skole elevenes faglige og sosiale læring og utvikling?

Detaljer

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte Rektor: Wenche Ovlien Engen

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016 Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Svein Gullerud Adresse: Kinnveien 56,

Detaljer

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016 Tema: Vurdering for læring Rektor: Ole Martin Øyen Adresse: Toreidvegen 19, 1925 Blaker E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017

Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bingsfoss ungdomsskole uke 12/2017 Tema: Tilpasset opplæring Rektor: Helge Lillekvelland Adresse: Vendom, 1920 Sørumsand E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015 Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Rektor: Morten Egeberg

Detaljer

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Torun H. Skrimstad Adresse: Garderbakken 4, 1900 Fetsund E-post: hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016

Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørumsand skole uke 47/2016 Tema: Kvalitet i klasseledelsen Virksomhetsleder: Torunn Marie Marigård Adresse: Magnus Sørlis veg 1, 1920 Sørumsand

Detaljer

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring?

Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Riddersand skole uke 14/2017 Tema: Hvordan påvirker skolens organisering elevenes læring? Rektor: Wenche Richardsen Adresse: Kirkeveien

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015

Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog skole uke 16/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Kari Høgenes Adresse: Mosebyveien 5, 1954 Setskog E-post: kari.hogenes@ahk.no

Detaljer

Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016. Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring.

Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016. Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Østersund ungdomsskole uke 46/2016 Tema: Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring. Rektor: Britt Eva S. Fløisbonn Adresse: Kirkeveien

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016. Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring.

Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016. Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Aursmoen skole uke 45/2016 Tema: Læringsmiljø med fokus på motivasjon, engasjement og mestring. Rektor: Grazyna Saxegaard Adresse: Aurveien

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet

Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Løken skole og Hofmoen skole uke 44/2014 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Løken skole Hofmoen skole Rektor: Roger Evjen Adresse: Løken skole,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Torpa barne- og ungdomsskole i uke 20/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Øystein Holmaas og Brit-Synnøve Torvik I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.»

Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017. Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Frogner barnehage uke 10/2017 Tema: «I vår barnehage deltar vi voksne i lek med barna.» Styrer: Mona Bråtasæter Adresse: Frognerveien 14

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Selbu ungdomsskole i uke 38/2015 Vurderingstema: Vurdering for læring underveisvurdering

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordberg skule i uke 16/2015 Eksterne skolevurderere: Kjersti Johansen Søreide og Torill Strøm I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013

Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Selbustrand skole i uke 11/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Relasjon elev - lærer I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Austebygd skule i uke 38/2014 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordkjosbotn skole i uke 43/2016 KULTUR FOR LÆRING, ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE Skoleutvikling I. Forord Ekstern skolevurdering et

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag.

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tydal barne- og ungdomsskole i uke 10/2014 om i gang med skol eutviklin Vurderingstema: Skolens arbeid med å utvikle et godt

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Elevvurdering I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på.skole i uke./2014 Tema: Læringsmiljøet Vurderere: I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Meråker skole i uke 4/2018 Skoleutvikling Forord Veilederkorps Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012

Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Klæbu ungdomsskole i uke 9/2012 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Læringsmiljøet I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017

Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Fjellbovegen barnehage uke 45/2017 Tema: Personalet i Fjellbovegen barnehage er deltakende i barnas lek Styrer: Ida Berg Adresse: Fjellbovegen

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering ved Vallersund oppvekstsenter i uke 14/2017 Vallersund oppvekstsenter 03.-06. april 2017 Vurderingstema: Lesing i alle fag I. Forord Ekstern skolevurdering

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Ekholt 1-10 skole i uke 42/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vestre Jakobselv skole i uke 43/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter VURDERINGSRAPPORT Innhavet Oppvekstsenter Periode for vurderingen: uke 14-2014 (31.03.-02.04.2014) vurderingstema: Elevvurdering Innhavet oppvekstsenter rektor::anne Berntzen epost-adresse:anne.berntzen@hamaroy.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE 01.12-03.12.2014. Tema: Det er god klasseledelse ved Frydenlund skole rektor: Stein Roar Jakobsen Adresse: Tårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik e-post: frydenlund@narvik.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Manndalen skole i uke 38/2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017

Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråtebakken barnehage uke 9/2017 Tema: Hvordan ivaretar de voksne i barnehagen barns rett til å uttrykke seg og ha innflytelse på egen hverdag?

Detaljer

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016

Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Flatbyjordet barnehage uke 10/2016 Tema: «I vår barnehage vurderer vi vårt pedagogiske arbeid» Styrer: Tone Vedahl Haugen Adresse: Maren

Detaljer

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Vurderingstema: Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sula ungdomsskule i Sula kommune, uke 17-2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016

Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Festningsåsen barnehage uke 42/2016 Tema:»Jeg får jevnlig veiledning fra min leder» Styrer: Mette Fjuk Adresse: Ileflaen 14, 1940 Bjørkelangen

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering Botngård skole i uke 47/2016 Vurderingstema: Klasseledelse I. Forord Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Hva er ekstern skolevurdering? Ekstern

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Orkanger barneskole i uke 49/2015 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering På Storsteinnes skole i uke 38/2017 Skoleutvikling I. Forord Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Veilederkorps Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Radøy ungdomsskule i uke 19/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Hilde Elfi Hübenthal Andersen og Asbjørn Skår I. Forord Skoleutvikling

Detaljer

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene.

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. i uke 10/2016 Eksterne vurderere: Torleif Høyvik og Heidi Midtlien - 2 - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Skjåk ungdomsskule i uke 16/2015 Skjåk, 17.04.15 Kari Thomassen og Harald Sivertsen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Hommelvik skole i uke 10/2012 Skoleutvikling I. Forord Læreplanen Kunnskapsløftet 06 Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 45, 7.-10.november 2016 Hånes skole Tema: Læringsledelse Hånes skole Rektor Inger Brit Torsøe e-post: Inger.Brit.E.Torsoe@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord 2. Fakta

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis.

Metodikken som ekstern skolevurdering baserer seg på er beskrevet i veiledningsmateriellet Tegn på god praksis. Kom i gang med ekstern vurdering Det er opp til hver enkelt region hvordan arbeidet med ekstern skolevurdering skal organiseres. Her er noen råd og punkter det er verdt å huske på underveis, og et eksempel

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sinnes skule i uke 42 / 2017 Vurderingstema: KLASSELEDELSE med fokus på voksenrollen og underveisvurdering Innhold

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen Skoleutvikling i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering på Testmann Minne skole i uke 45/2017 Vurderingstema: Trivsel, motivasjon og relasjonell klasseledelse «Hvordan fremmer Testmann Minne skole

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT Tema: Vurdering for læring 8. - 11. mai 2017 rektor: Bjørn Vidar Andersen Adresse: Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand e-post: stromme.skole@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016. Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn?

Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016. Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn? REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Idrettsparken barnehage uke 44/2016 Tema: Hvordan påvirker vår organisering de voksnes aktive samspill med barn? Virksomhetsleder: Gry-Heidi

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 19 8-11.mai 2017 Tema: VURDERING FOR LÆRING rektor: Arild Sæbø Adresse:Tretjønnveien 2 4633 Kristiansand e-post: Arild.Sabo@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Sørborgen skole Klæbu kommune, uke 38/2012

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Sørborgen skole Klæbu kommune, uke 38/2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport Sørborgen skole Klæbu kommune, uke 38/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE 25.-27. mars 2014, Tema: klasseledelse rektor: Gunnar Gamst Adresse:Øvreveien 5, 8516 Narvik e-post:gunnar.gamst@narvik.kommune.no Innhold: 1. Forord 2. Fakta om skolen

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 02.11-05.11.15 Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. rektor: Øystein Dybesland Adresse: Nye Kirkevei 264645 Nodeland e-post: songdalen.ungdomsskole@songdalen.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017

Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Setskog oppvekstsenter avd.barnehage uke 43/2017 Tema: Personalet i Setskog oppvekstsenter, avd barnehage, er deltakende i barnas lek Virksomhetsleder:

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen Skoleutvikling i Fosen-regionen Vurderingstema: Tilpasset opplæring Klarer Stokksund oppvekstsenter gjennom å organisere undervisningen i aldersblandede elevgrupper å innfri elevenes rettigheter med tanke

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Øverbygda skole i uke 12 /2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen Ståstedsanalysen September 2013 Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen 1 HVA? HVORFOR? HVORDAN? 2 Hva er ståstedsanalysen? Et verktøy for skoleutvikling Et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering

Detaljer

Region Indre Midt-Troms. Dyrøy Lavangen Målselv Salangen VURDERINGSRAPPORT. Elvetun skole/dyrøy kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring

Region Indre Midt-Troms. Dyrøy Lavangen Målselv Salangen VURDERINGSRAPPORT. Elvetun skole/dyrøy kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring Region Indre Midt-Troms Bardu Dyrøy Lavangen Målselv Salangen VURDERINGSRAPPORT Elvetun skole/dyrøy kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring 19. 22. mars 2012 1 Innholdsliste: 1. Om ekstern vurdering

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE

VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE Vurderingsuke: 27.-30.04.2015. Vurderingstema: «driver et systematisk samarbeid for å gi elevene ei god vurdering av deres opplæring.» rektor: Anne Reiten Adresse:

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Fra Saksvik skole i uke 40/2014. Vurderere:Elin Skrødal og Margrethe Taule

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport Fra Saksvik skole i uke 40/2014. Vurderere:Elin Skrødal og Margrethe Taule Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport Fra Saksvik skole i uke 40/2014. Vurderere:Elin Skrødal og Margrethe Taule om i gang med skoleutvikl in Vurderingstema: KLASSELEDELSE

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering på Åset skole, uke 46/2017 Vurderingstema: "Åset skole kan igjennom praktisk og variert undervisning øke motivasjon og læringsutbyttet for elevene" I. Forord

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra oppstartsprosess på Kjøllefjord skole i uke 37/2008 I. Forord Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må ha beredskap

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Vadsø ungdomsskole i uke 40/2013 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring.

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Felles forståelse for god vurderingspraksis

Felles forståelse for god vurderingspraksis Rapport fra ekstern vurdering på Vinjeøra skole, uke 43, 2016 Vurderere: Sigrun Eikrem og Ann Oline Vuttudal I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

Veileder for skolevurdering. Utarbeidet av Haugesund kommune Tysvær kommune

Veileder for skolevurdering. Utarbeidet av Haugesund kommune Tysvær kommune Veileder for skolevurdering Utarbeidet av Haugesund kommune Tysvær kommune Forord Veilederen beskriver system for ekstern skolevurdering utviklet av kommunene Haugesund og Tysvær. Den gir rammen for hvordan

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE 20. 27.04 2015 legger vekt på et godt samarbeid mellom skolen og heimen for å skape gode læringsvilkår for elevene. rektor: Marit P. Bang Adresse: Sykehjemsstien 9 8540

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SJØSTRAND SKOLE 07.-10.11.2016 VURDERING FOR LÆRING Rektor: Øystein Mosfjeld Adresse: Måkeveien 1, 4623 Kristiansand E-post: sjostrand.skole@kristiansand.kommune.no Telefon: 38 00 41

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Program for dagen Program 1. dag: Presentasjon Litt om Gnist og skolebasert kompetanseutvikling Orientering om/ presentasjon av undersøkelsene og prosesser

Detaljer