VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER"

Transkript

1 VURDERINGSRAPPORT STORJORD OPPVEKSTSENTER Lesing i alle fag Hva gjør vi bra og hva bør vi arbeide mer med? Rektor: Jarle T. Hansen Adresse:8275 Storjord

2 Innhold: 1. Forord 2. Fakta om skolen/vurderingstema 3. Vurdering 4. Glansbilde 5. Sterke sider 6. Utviklingsområde 7. Videre arbeid Vedlegg: 1. Deltakere i vurderinga 2. Tidsplan 3. Metoder 4. Tomme maler som er brukt i vurderinga

3 1 Forord RKK Ofoten Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998 nr 61, 14-1 fjerde ledd står følgende: Departementet kan gi forskrifter som pålegg dei ansvarlege for opplæringsverksemd etter denne lova og dei som mottar slik opplæring å gi opplysningar og delta i evalueringar og rapportere om forhold som er av betydning for evaluering av opplæringsverksemda som er omfatta av denne lova. Det er med bakgrunn i denne i Opplærinslova forskriftenes 2-1: Skolebasert vurdering, er utformet og lyder som følger: Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Lærerplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene. Med bakgrunn i Opplæringslovas bestemmelse og Forskriftenes utdyping og pålegg om skolebasert vurdering, har de skolefaglige ansvarlige i kommunene i Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes og Tjeldsund kommune vedtatt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. Regionen med mange små kommuner vil hver for seg ikke makte å gjennomføre ekstern vurdering av skolene. I det regionale samarbeidet er de økonomiske og personlige ressursene samlet og kan nyttes på tvers av kommunegrensene på en god og effektiv måte. Formålet vurderingsgruppa er å hjelpe skolene med det pedagogiske utviklingsarbeidet. Sikre kvalitetsutvikling Erkjennelse av at skolen trenger og kommer til å få øyner på seg utenfra Ekstern hjelp i vurderingsarbeidet Oppfylle kravet i Opplæringsloven om kommunens ansvar å se til at skolene jevnlig vurderer sin egen virksomhet. Hvem er vurderere? 8-12 personer fra kommunene Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes og Tjeldsund kommune er medlemmer i vurderingsgruppa. De har brei og variert pedagogisk bakgrunn, og skal vurdere de grunnskolene i regionen som bestiller vurdering. Vårt håp er at alle skolene i regionen etter hvert ser nytten av dette arbeidet og derfor vil bestille vurdering. 2 fra gruppa (vurderingspar) gjennomfører vurderingen på ei skole, men ingen skal vurdere skoler i egen kommune. Hva gjør vurdererne? Skolen velger et fokusområde for vurdering i samråd med skolefaglig ansvarlig i kommunen

4 Vurderingsparet forbereder selve vurderinga gjennom et første møte med skolen, utarbeider kriterium for vurdering, metodevalg og verktøy tilpasset det skolen ønsker fokus på. Selve vurderinga blir gjennomført. Rapporten Vurderingsparet skriver en rapport om resultatet av vurderinga. Rapporten trekker fram skolen sine sterke sider, og hvilke utfordringer skolen har. Den beskriver også rammene for vurderinga tidsbruk, metodevalg, verktøy m.m. Vurderinga tar ikke mål av seg til å gi et fullstendig bilde av skolen, men kanskje et bidrag til hva en skal arbeide videre med innen det fokusområdet som er vurdert. Det er ønskelig at de redskapene og metodene en har benyttet, kan overføres til det interne vurderingsarbeidet skolen årlig arbeider med. Skolevurdering 2 - Fakta om skolen og valg av vurderingstema ligger på Storjord i Tysfjord kommune. Oppvekstsenteret omfatter grunnskole 1 10, barnehage godkjent for inntil 12 plasser og SFO tilknyttet barnehagen om det er ledige plasser. Skolen har i dag til sammen 21 elever. Disse er på årstrinnene fordelt slik: 6 elever i skoleår, 6 elever i skoleår og 9 elever i skoleår. Det er ingen elever per tiden på 7. årstrinn. Elevene fra 1. til 10. skoleår arbeider etter ukeplaner. Oppvekstsenteret har i alt 12 ansatte; rektor, 5 lærere, 1 pedagogisk leder, 1 assistent i skolen og 1 i barnehagen/sfo, 1 vaktmester, 1 kontorassisten og 1 renholder. har utarbeidet virksomhetsplan for skoleåret 2011/ Planen skisserer oppvekstsenterets visjon, dets pedagogiske plattform, hva begrepet helhetlig kompetanse omfatter og hva som skal være skolens satsingsområde i skoleåret 2011/2012. Fra satsingsområdet kan siteres følgende: Likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring er et overordnet prinsipp for alle elever. Skolen har fem grunnleggende ferdigheter som integreres i alle fag og på alle nivå: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne bruke digitale verktøy Å kunne lese Å kunne regne

5 Skolen har gjennomført ståstedsanalysen og vurdert resultatene fra denne. Ut fra skolens satsingsområde i 2011/2012 og en analyse av de fakta som fremkommer i Ståstedsanalysen er skolen kommet frem til at de ønsker å bli vurdert på følgende område: Vurderingstema: Lesing i alle fag hva gjør vi bra og hva bør vi arbeide mer med? Hjemmel for vurderingsområdet finner vi i Kunnskapsløftets generelle del de fem grunnleggende ferdigheter og i de ulike fagplaner i læreplanen: Å kunne lese Leseferdigheter er sentrale i alle fag. Elevene skal utvikle ferdighetene fra å kunne trekke sammen bokstaver til ord på 1. årstrinn, til å bli funksjonelle lesere som kan lese og tolke alle typer tekster, fra romaner til tabeller og bruksanvisninger i Vg3. Elevene skal lære å tolke tekster og lese mellom linjene, og de skal lære ulike lesestrategier for å mestre forskjellige typer tekster. 3 Vurdering 4 - Glansbilde Kriterium betyr her krav til kjennetegn på god kvalitet. De fastsatte kriterium er hentet fra lov, regelverk, læreplanverk og skolen sine egne planer. Når vurderingsparet gjennomfører ei vurdering, blir kriterium sammenlignet med den informasjonen som er samlet om temaet gjennom intervju og observasjon på skolen, i tillegg til de dokumenter som skolen har lagt fram. Kriterium i denne rapporten er utforma av vurderingsparet, og godkjent av skolen

6 Kriterium Elevene er aktive i egen leseopplæring. Kunnskapsløftet: Læringsplakaten pkt. 2, 3 og 5, og Læreplanverkets generelle del. Tegn på god praksis Elevene gleder seg til å gå på skolen for å lære. Elevene er motiverte for å lese. Elevene leser også på fritiden. Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer og hva de har lært. Elevene får en konkret tilbakemelding på sin egen leseferdighet. Elevene er kjent med hvilke læringsmål de arbeider mot og hva de vurderes ut fra. Lærerne driver tilpasset og målrettet opplæring i lesing i alle fag. Kunnskapsløftet: Læringsplakaten pkt. 1 og 6, og Læreplanverkets generelle del. Foreldrene er involvert i elevenes leseutvikling. Kunnskapsløftet: Læringsplakaten. Skolen som lærende organisasjon Kunnskapsløftet: Prinsipper for opplæring i Læreplanverkets generelle del og Læringsplakaten pkt. 7 Lærerne er gode rollemodeller når det gjelder lesing. Lærerne har rutiner for oppfølging av leselekser. Lærerne setter av tid til lesing hver dag. Skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler der fremovervurdering er sentralt. Skolen benytter kartleggingsresultater for å tilrettelegge for læring. Lærerne benytter ulike metoder i leseopplæringen. På foreldremøter og konferansetimer diskuteres hva som fører til god læring for elevene. De foresatte blir orientert om resultater fra kartleggingsprøver og nasjonale prøver i lesing, og om skolens system for å følge opp resultatene av disse prøvene. Foreldre/ foresatte er positive til skolens læringsarbeid. Skolens forventninger til foreldrenes oppgaver som støttespillere er klare. Skolen har avsatt tid til lærerne til systematisk samarbeid. Skolen legger til rette for didaktisk refleksjon og kompetansedeling innen lesing og leseopplæring. Skolen har en plan for kartlegging av elevenes leseferdigheter og gode systemer for oppføling av resultatene av kartleggingen. På vår skole er det enighet om å videreutvikle praksisen vår slik at vi får det beste ut av hver elevs Potensiale

7 5 - Skolen sine sterke sider innen vurderingsområdet Kriterium: Elevene er aktive i egen leseopplæring. Elevene gleder seg til å gå på skolen for å lære. Elevene synes det er artig å gå på skolen. Noen sa de hadde lyst til å gå på skolen for å få utdanning. Naturfag, svømming, fysak, duodje likte elevene best. De likte disse fagene fordi de fikk være aktive og gjøre noe. De likte ikke så godt fag der de måtte sitte stille og gjøre teoretiske oppgaver. Elevene trives jevnt over godt på skolen. Elevene er motiverte for å lese. En del av elevene liker å lese bøker, fortellinger og tegneserier. På ungdomstrinnet leser elevene mye aviser, blogger etc. fra nettet. De aller minste elevene sier de leser mest i norskfaget og ikke så mye i andre fag. Elevene gir uttrykk for at de stort sett liker å lese. Elevene leser også på fritiden. I 1. til 4. skoleår sier elevene at de ikke liker å lese når de har fri. Leser lite hjemme. Låner av og til bøker på biblioteket, men ikke så ofte. I 5. til 6. skoleår sier de at de leser på senga om kveldene. Leser tegneserier hver dag (Donald). Noen leser ganske mye på fritiden, opptil 1 time, mens andre leser mindre, 5 10 min per dag. Ungdomstrinnet sier de leser en del på fritiden, f.eks på TV og Internett. På internett leser de blogger, avisa o.a. Noen sier de også leser bøker på fritiden. De fleste leser over to timer per uke hjemme. Det er mye positivt i utsagnene, men likevel bør alle motiveres til å lese mer på fritida

8 Kriterium: Lærerne driver tilpasset og målrettet opplæring i lesing i alle fag. Lærerne er gode rollemodeller når det gjelder lesing. Lærerne er gode rollemodeller for elevene. De leser både fag- og skjønnlitteratur for og sammen med elevene fra ulike fag. Enkelte leser bøker for elevene i matpausen. Lærerne har rutiner for oppfølging av leselekser. I 1. til 4. skoleår gjennomgås leseleksa med elvene. Elevene blir også oppfordret til å lese for de hjemme. Hører elevene i leseleksa hver dag. På de øvrige trinnene blir leseleksa fulgt opp gjennom å svare på spørsmål og oppgaver til det de har lest. Når elevene på ungdomstrinnet har temaoppgaver fremføres disse i en veksling mellom opplesing og muntlig fremføring. Det gis mest leselekse i norsk, men også en del i øvrige fag. Skolen har ingen felles og fast rutine for oppfølging av leseleksene til elevene. Det er opp til hver enkelt lærer hvordan dette blir fulgt opp. Lærerne setter av tid til lesing hver dag. Lærerne på barnetrinnet prøver å sette av tid hver dag til lesetrening, men det er ikke alltid det blir gjort. Ungdomstrinnet har ikke like stort fokus på lesetrening, selv om en også her har en del lesetrening i de ulike fagene. 1. til 4. bruker biblioteket mye. De gjennomfører også Lesekvarten. Elevene lærer også å lese fra ulike media slik som PC/ Smartboard Lærerne benytter ulike metoder i leseopplæringen. Lærerne prøver å variere leseopplæringen med forskjellige aktiviteter for eksempel spill for å øke ordforrådet, bruk av biblioteket og PCer, egenproduserte fortellinger/ fremlegginger som de leser opp for hverandre i klassen og svarer på oppgaver. Kriterium: Skolen som lærende organisasjon På vår skole er det enighet om å videreutvikle praksisen vår slik at vi får det beste ut av hver elevs potensial. Det er stort sett enighet i personalet om å videreutvikle skolens praksis

9 6 - Skolen sine utviklingsområder innen vurderingsområdet Kriterium: Elevene er aktive i egen leseopplæring. Elevene får trening i å vurdere hvordan de best lærer og hva de har lært. Elevene prater lite med lærer om hvordan de best lærer å lese. Prater med lærer i flere fag om hva de har lært som en oppsummering etter timene. Ut fra utsagnene er tilbakemeldingen til elevene angående leseferdighetene noe skolen bør se nærmere på. Elevene får en konkret tilbakemelding på sin egen leseferdighet. Læreren bruker å si hvor god vi er til å lese, men tilbakemeldingen er generell slik som, du er god til å lese. Hvor presis en klarer å være i tilbakemeldingen og veiledningen overfor elevene, er avhengig av gode vurderingskriterier en har for leseferdigheten. Skolen anbefales å utforme gode vurderingskriterier for lesing og som gjøres kjent for elevene. Elevene er kjent med hvilke læringsmål de arbeider mot og hva de vurderes ut fra. Skolen bruker lesetester for å finne ut hvor gode elevene er til å lese, men elevene er litt usikre på hvor gode de bør være. I elevsamtalen kunne det vært mer fokus på leseferdigheten. Kompetansemålene er synliggjort for elevene på ukeplanene, men kanskje fremstår læringsmålene i lesing som grunnleggende ferdighet noe utydelig for elevene

10 Kriterium: Lærerne driver tilpasset og målrettet opplæring i lesing i alle fag. Skolen gjennomfører planlagte elevsamtaler der fremovervurdering er sentralt. Skolen har faste rutiner for elevsamtaler. Disse gjennomføres av kontaktlærer to ganger i året, en høst og en vår. I disse samtalene er det ikke spesielt fokus på lesing. Skolen har ikke utarbeidet noen plan for fagsamtaler, men enkelte gjennomfører uformelle fagsamtaler med elevene. Skolen benytter kartleggingsresultater for å tilrettelegge for læring. Skolen bruker Nasjonale prøver til å kartlegge elevenes leseferdigheter. I tillegg bruker barnetrinnet Carlsten lesetest. På barnetrinnet diskuterer faglærerne resultatene fra disse prøvene/ testene. Resultatene blir også tatt opp med foresatte. Kriterium: Foreldrene er involvert i elevenes leseutvikling. På foreldremøter og konferansetimer diskuteres hva som fører til god læring for elevene. Foreldrene gir uttrykk for at de har gode foreldresamtaler med skolen. Kanskje bør det med læring og hva som fremmer god læring vektlegges mer. De foresatte blir orientert om resultater fra kartleggingsprøver og nasjonale prøver i lesing, og om skolens system for å følge opp resultatene av disse prøvene. De foresatte blir orientert om resultatene fra ulike kartleggingsprøver, men skulle gjerne ha sett at det ble diskutert mer om hvordan disse resultatene kan og bør brukes i skolens videre arbeid, og gjerne også i samarbeid med heimen. Foreldre/ foresatte er positive til skolens læringsarbeid. Skolen har gode fasiliteter og hevdes at lærerne er blitt mer kreative. Både foreldre og skolen kan bli bedre til å kommunisere med hverandre. Fra foreldrenes side handler det om å møte opp, være mer positive og ikke fremme respektløshet overfor lærerne. De ønsker en mer gjensidig åpenhet der skolen kan bli mer åpen og ikke være i forsvar overfor foreldrene og at foreldrene fremmer hva som er positivt med skolen og ikke er i forsvar for egne barn

11 Skolens forventninger til foreldrenes oppgaver som støttespillere er klare. Foreldrene har ingen klare forestillinger om hvilke forventninger skolen har til dem som gode støttespillere selv om dette er uthevet i virksomhetsplanen. Kriterium: Skolen som lærende organisasjon Skolen har avsatt tid til lærerne til systematisk samarbeid. Skolen legger til rette for didaktisk refleksjon og kompetansedeling innen lesing og leseopplæring. Mandagene fra kl er det avsatt tid til personalmøter og samarbeidstid. Flere av lærerne hevder at de kan bli bedre på samarbeid om faglige utfordringer, herunder også leseopplæringen. Samarbeidet virker noe tilfeldig og er avhengig av initiativ fra enkeltlærere. Samarbeidstid og planmessighet i samarbeidet er områder skolen bør se nærmere på. Skolen har en plan for kartlegging av elevenes leseferdigheter og gode systemer for oppføling av resultatene av kartleggingen. Skolen gjennomfører de nasjonale prøvene til de fastsatte tidspunkter. Derimot er vi noe usikker på om skolen har en plan for gjennomføringen av Carlsten-testene. Resultatene fra kartleggingsprøvene diskuteres blant lærerne og blir tatt opp med foresatte på konferansetimene. Ut over dette ser vi ikke at skolen har noen systematisk oppfølgingsplan for det videre arbeidet med resultatene. Oppsummering Etter å ha observert i klasser på ulike årstrinn og hatt samtaler og dialog med lærere, elever og foreldre har vi funnet mange positive trekk ved Storjord Oppvekstsenter. Skolen har et stort og velutstyrt bibliotek som kan stimulere til leselyst. På klasserommene på småskoletrinnet finner vi bøker tilpasset alderstrinnene, noe som kan være med å stimulere leselysten hos elevene (fag- og skjønnlitteratur). Ut fra en gjennomgang av Lesing i alle fag som en grunnleggende ferdighet ved skolen kan vi komme med følgende tilrådninger om hva skolen bør se nærmere på og arbeide med. Personalet bør i fellesskap arbeide seg gjennom kompetansemålene for det enkelte fag for å identifisere hvor en finner målene for den grunnleggende ferdigheten å kunne lese i kompetansemålene for fag

12 I fagplanene for de enkelte fag står følgende om grunnleggende ferdighet. Innledningen er likelydende i alle fagplaner, mens beskrivelsen av det å kunne lese er selvfølgelig forskjellig fra fagplan til fagplan. Her sitat hentet fra fagplanen i naturfag Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I naturfag forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne lese i naturfag dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på Internett. Lesing i naturfag innebærer også lesing av bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, ulike diagrammer og symboler. Beskrivelsen i de enkelte fagplanene av det å kunne lese, vil kunne hjelpe personalet i det ovennevnte identifiseringsarbeid med å finne målene for den grunnleggende ferdigheten å kunne lese i kompetansemålene for fag. Etter å ha identifisert hvor målene for ferdigheten i fagplanene er, må målene operasjonaliseres gjennom å beskrive konkrete aktiviteter til disse, hvor elevene øver opp leseferdigheten som del av fagkompetansen. Forslag til leseaktiviteter finner dere bl.a. under hvert fag i veiledningen til kunnskapsløftet. De aktiviteter en kommer fram til, bør settes inn i skolens fagplaner og knyttes til kompetansemålene der den grunnleggende leseferdigheten er en del av målet. Vurderingskriteriene for grunnleggende ferdighet å kunne lese i alle fag, bør utarbeides i fellesskap på skolen og være en omforent sak

13 7 - Videre arbeid RKK Ofoten Rektor vil, basert på de resultatene som er framkommet i denne rapporten, og tilbakemeldinger som er kommet fra kollegiet også før denne skolevurdering ble et faktum, sørge for å få tilrettelagt for en positiv endring av enkelte rutiner. Før dette arbeidet tar til vil rektor gå igjennom rapporten i plenum. Skolen vil, i samarbeid med hjemmet, gå i gang med de utviklingsmål som er nevnt i denne rapporten. Samarbeid, tydelighet, enighet, system og tidlig innsats er viktige stikkord i dette arbeidet. Viktig fokus: Hva fremmer læring i forhold til den grunnlegende ferdigheten: lesing i alle fag? 6 måneder etter at skolevurderinga er gjennomført, vil rektor rapportere til skolefaglig ansvarlig hvordan skolen har arbeidet med utviklingsområdene sine. Det politiske fagutvalget vil få ei orientering. Sted, dato: Storjord oppvekstsenter, Willy Tømmerås Kurt Fossvik

14 Vedlegg 1 RKK Ofoten Deltakere i vurderinga. Interne: Rektor, alle lærerne, elevene og fem foresatte. Eksterne: Willy Tømmerås og Kurt Fossvik fra Hamarøy. er en relativt liten skole, derfor valgte vi å intervjue alle lærerne og elevene. Samtlige foresatte ble invitert til foreldremøte. Vedlegg 2 TIDSPLAN FOR VURDERING AV STORJORD OPPVEKSTSENTER TID AKTIVITET ANSVAR Uke 7 Utarbeiding av forslag til glansbilder/ idealbilder for skolen (vurderingskriterier). Vurderingsparet Uke 8/ 9 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Drøfting av forslagene til glansbilder på skolen, skolen sender tilbakemelding på om de godtar eller ønsker endringer i glansbildene. Forslag til endringer eller nye glansbilder sendes vurderingsparet. Forslag til tidsplan for vurderingsuka og orienteringsskriv til foreldre om denne sendes skolen innen fredag 3. mars. Rektor distribuerer orienterings- og invitasjonsskrivet til de foresatte. Tidsplanen for vurderingsuka og orienteringsskrivet til foreldrene presenteres for de ansatte. Eventuelle justeringer som må gjøres, sendes til vurderingsparet. Utarbeidelse og klargjøring av intervjuskjema, observasjonsskjema, samtaleskjema og møter. Endelig tidsplan for vurderingsuka sendes til rektor Vurderingsuka. Mandag Kl : Møte med alle lærerne Kl : Observasjon på mellomtrinnet ( 5. 7.) Kl : Intervju med elevene (5. 7. kl) Kl : Intervju med en og en lærer (5. 7.) Rektor Vurderingsparet Rektor Rektor Vurderingsparet Vurderingsparet Vurderingsparet vurderer

15 TID AKTIVITET ANSVAR Uke 13 Forts. Mandag Kl : Intervju med elevene (1. 4. kl) Kl : Observasjon på småskoletrinnet (1. 4.) Kl : Intervju med en og en lærer (1. 4.) Arbeid med rapporten Kl : Møte med foreldrene Tirsdag Kl : Observasjon på ungd. trinnet (8. 10.) Kl : Intervju med 4 elever ( kl) Kl : Intervju de 5 siste elevene ( kl) Kl : Intervju med en og en lærer (8. 10.) Arbeid med rapporten Onsdag Kl 09.00: Møte med rektor Jarle T Hansen Arbeid med rapporten Tilrigging Kl : Presentasjon av rapporten for personalet. skolesjef og ordfører.rådmann inviteres. Underskrevet rapport overleveres rektor og skoleeier. Vurderingsparet Vurderer Uke 15 Rapport og øvrige dokumenter sendes elektronisk til skolen og skoleeier. Skolen får også tilsendt resultatene av alle samtalene. Den offisielle delen av rapporten sendes til vurderingsgruppa i Ofoten. Rapporten legges etter ei stund og etter samtykke fra skolen ut på hjemmesiden til RKK Ofoten. Uke 16 Skolen evaluerer vurderingsuka og sender svaret innen en måned til leder i RKK som videresender dette til vurdererne. Skolens vurdering drøftes i vurderingsgruppa

16 Vedlegg 3 Metoder For å sikre god forankring og at alle røster blir hørt, henter vurdererne inn data fra flere kilder. Informantene er det vurdererne som plukker ut. For å styrke kvaliteten på de data en finner, nyttes ulike metoder for datainnsamling. Gjennom et bredt spekter av metoder tar vurdererne temperaturen på den pedagogiske praksisen til skolen, og på hvordan skolen fungerer som organisasjon. Tema og tid til vurdering avgjør vagl av metode. I prosessen på skolen er følgende metoder benyttet: Dokument- og resultatanalyse Skolen sendte vurdererne diverse relevante dokumenter: arbeidsplaner og resultater av elevundersøkelsen. Kriterium og tegn på god praksis Vurderingsparet utarbeidet forslag til et glansbilde med kriterium og tegn på god praksis. Dette med utgangspunkt i K-06, Opplæringslova med forskrift, vurderingsforskrifter og skolen sine planer. Framlegget til kriterium med tegn på god praksis ble drøftet med skolen. Skolen godkjente disse uten endringer. Samtaleguider For å fange lik tematikk, har vurdererne i forkant utarbeiet ulike guider til hjelp i samtaler med elevgrupper, foreldre og pedagoger. Tema i disse samtalene er hentet fra Glansbildet, tegn på god praksis. Møte med foresatte Ei forutsetning for god skoleutvikling er god dialog mellom hjem og skole. Foresatte må få anledning til å involvere og engasjere seg. I løpet av denne vurderinga har en hatt møte med foreldrene. Møte med rektor Rektor har ei nøkkelrolle i utviklingsarbeidet som skolen skal ta tak i når konklusjonene i rapporten foreligger. En god dialog med rektor danner grunnlag for gjensidig forståelse av skolen sin nå-situasjon og for videre arbeid. Observasjon Vi observerte i alle klassene

17 Vedlegg 4 Til foresatte ved SKOLEN VÅR SKAL HA EKSTERN SKOLEVURDERING Ledere, lærere, foreldre, elever og sentrale myndigheter er alle opptatt av kvalitet i skolen. Derfor er skolen interessert i å utvikle seg videre. Den ønsker å bidra slik at tilbudet til elever og foreldre blir best mulig. Kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy har etablert ei vurderingsgruppe som hjelper skolene i dette arbeidet. Gruppa er satt sammen av 12 personer. Disse har bred og variert pedagogisk bakgrunn. Alle skolene i regionen skal gjennomføre vurdering etter en oppsatt plan. får besøk av to vurderere i uke 13. Det er Willy Tømmerås og Kurt Fossvik, begge fra Hamarøy. Vurdererne vurderer skolen etter en bestemt modell. Modellen legger opp til: - Skolen velger hvilket område/tema de vil bli vurdert på - Skolen, sammen med vurdererne, lager kriterier for vurderingen (glansbilder) - I løpet av vurderingsuken observerer og samtaler vurdererne med elever, lærere, ledelse og foreldre. - Vurderingen ender opp i en rapport som peker på skolens sterke sider, og hva/ hvordan skolen bør forbedre sin praksis. Skolen ønsker å bli vurdert på området: Lesing i alle fag hva gjør vi bra og hva bør vi arbeide mer med. Det gjennomføres et foreldremøte mandag 26.mars, kl på skolen. Alle foreldre til elevene ved inviteres til dette møtet. Vi ser fram til dette arbeidet, og håper det virkelig vil være til nytte for skolen. Resultatet av vurderingen blir bl.a. lagt fram i en rapport, som vil være tilgjengelig for alle. Vi ser fram til et spennende møte og et godt samarbeid! Med vennlig hilsen Jarle T Hansen - rektor

18 Foreldremøte mandag 26. mars 2012 RKK Ofoten Storjord oppvekstsenter har bestilt ekstern skolevurdering på følgende område: Lesing i alle fag hva gjør vi bra og hva bør vi arbeide mer med? I den forbindelse utfordres foreldregruppa på disse spørsmålene: 1. Hva er skolen god på? 2. Hva kan skolen bli bedre på? 3. Hva kan foreldre bli bedre på? De tre innledende spørsmålene etterfølges av fire ulike påstander som omhandler samarbeidet mellom skolen og heimen og har betydning for vurderingsområdet. Kommenter påstandene: Stemmer det at det er slik, er virkeligheten noe midt imellom eller er forholdene helt annerledes? Gjerne kommenter påstandene litt utfyllende! 4. På foreldremøter og konferansetimer diskuteres hva som fører til god læring for elevene. 5. De foresatte blir orientert om resultater fra kartleggingsprøver og nasjonale prøver i lesing, og om skolens system for å følge opp resultatene av disse prøvene 6. Foreldre/ foresatte er positive til skolens læringsarbeid. 7. Skolens forventninger til foreldrenes oppgaver som støttespillere er klare. Bruk ca. 30 minutter. Vi oppsummerer i plenum

19 Ekstern skolevurdering Tema: Lesing i alle fag hva gjør vi bra og hva bør vi arbeide mer med Observasjonsskjema på ungdomstrinnet ( ) Lærer: / Elever: (Brukes ett til hver) Handling Tale

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRYDENLUND SKOLE 01.12-03.12.2014. Tema: Det er god klasseledelse ved Frydenlund skole rektor: Stein Roar Jakobsen Adresse: Tårnveien 3 / Villaveien 60, 8516 Narvik e-post: frydenlund@narvik.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole

VURDERINGSRAPPORT. Håkvik skole RKK Ofoten VURDERINGSRAPPORT Håkvik skole Mai 2010 1 1 Forord Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa/ Opplæringslova av 17. juni 1998

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter

VURDERINGSRAPPORT. Innhavet Oppvekstsenter VURDERINGSRAPPORT Innhavet Oppvekstsenter Periode for vurderingen: uke 14-2014 (31.03.-02.04.2014) vurderingstema: Elevvurdering Innhavet oppvekstsenter rektor::anne Berntzen epost-adresse:anne.berntzen@hamaroy.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ

VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ VURDERINGSRAPPORT DRAG SKOLE ÁJLUOVTA SKÅVLLÅ 04. 07.11 2013-10-28 På Drag skole er det et godt sosialt miljø for elever og ansatte. Drag skole Rektor: Britt-Karin Hansen Adresse. 8270 Drag E-post:britt-karin.hansen@tysfjord.kommune.no

Detaljer

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT

RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT 03. 06.06 2013 På brukes arbeidsplaner fra 1. til 7. skoleår for å tilpasse opplæringen til elevenes kunnskapsnivå. Rektor: Evald Skogvoll Adresse: Åsveien 47-51, 8520 Ankenesstrand E-post:evald.skogvoll@narvik.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole

VURDERINGSRAPPORT. Kjeldebotn skole RKK Ofoten Vurderingsgruppa VURDERINGSRAPPORT Kjeldebotn skole 31.10-02.11.2011 Kjeldebotn skole rektor: John Harald Kaspersen Adresse: 8543 Kjeldebotn e-post:kjeldebotn.skole@ballangen.kommune.no RKK

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder!"#!$"#"$! "#" ""$" %& &#" '!$& ($")#") ($& "#!" $ %""#!& "* && +",- $" (&# %"'("#!& ""&" "&$" &# " &$" )). ""* "$"/&# "&$ &&" *&&" && *+ 0#&0#1 234"51 ' " "$ "54"

Detaljer

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage

Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage Rapport fra ekstern skolevurdering Skjomen skole og barnehage 14.03 17.03 2016 Vurderingstema: Klasseledelse i fådelt skole Styrer/enhetsleder: Kari Willgohs-Knudsen Adresse: Skjomenveien 210, 8523 Elvegård

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13 2014 TEMA: LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET Rektor: Jarle Langeland Adresse: Repstadveien 70, 4640 Søgne E-post: tinntjonn.skole@sogne.kommune.no

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE

VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE VURDERINGSRAPPORT FRAMNES SKOLE 25.-27. mars 2014, Tema: klasseledelse rektor: Gunnar Gamst Adresse:Øvreveien 5, 8516 Narvik e-post:gunnar.gamst@narvik.kommune.no Innhold: 1. Forord 2. Fakta om skolen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT DEL - B

TILSYNSRAPPORT DEL - B TILSYNSRAPPORT DEL - B Barnehagens navn Barnehagens valgte emne for tematilsyn: Bilde av n Barnehagens navn adresse Styrer: Epost: Tlf. Dato: Side 1 1 Forord Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT BALLANGEN SKOLE 20. 27.04 2015 legger vekt på et godt samarbeid mellom skolen og heimen for å skape gode læringsvilkår for elevene. rektor: Marit P. Bang Adresse: Sykehjemsstien 9 8540

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE

VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE VURDERINGSRAPPORT RAMSUND SKOLE/ TJELDSUND UNGDOMSSKOLE 09. 12.02 2015 Elevene ved gis medvirkning i sin egen læringsprosess og utformingen/ utviklingen av eget skolemiljø. Rektor: Ulla-Britt Sørensen

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE VURDERINGSRAPPORT MOSEIDMOEN SKOLE Uke 44 2007 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering Ekstern skolevurdering Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag Sentrum skole og kulturskole Uke 17/ 2013 Vurderingsmodell 1 Velge område for vurdering 2 Lage glansbilde 3 Innhente informasjon 4 Gjøre

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Folkestad skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere:Gerd Helga Stifoss-Hanssen og Kjersti Østmoe I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE

VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE VURDERINGSRAPPORT HAMARØY SENTRALSKOLE Vurderingsuke: 27.-30.04.2015. Vurderingstema: «driver et systematisk samarbeid for å gi elevene ei god vurdering av deres opplæring.» rektor: Anne Reiten Adresse:

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sentrum skole og kulturskole i uke 17/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT. Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skoleutvikling VURDERINGSRAPPORT Hommelvik ungdomsskole/malvik kommune Vurderingsområde: ELEVVURDERING Dato: 19.10.09 22.10.09 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Nordskogen skole i uke 43/2015 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tydal barne- og ungdomsskole i Tydal kommune Vurderingsområde: Bruk av læreplanmålene 16.-19.mars 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Grøt skole i Holtålen kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Grøt skole i Holtålen kommune Vurderingsområde: Elevsamtalen og foreldresamtalen Dato: 19.22.oktober, 2009 Vurderingsgruppa

Detaljer

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013

Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Bell skole i uke 40/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Tilpasset I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE Vurderingsgruppa Midtregionen i Agder VURDERINGSRAPPORT VENNESLA UNGDOMSSKOLE 30. mars - 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Fevåg/Hasselvika skole i Rissa kommune Vurderingsområde Arbeide med leseopplæring på alle trinn i alle fag. Dato: 16. 18. april

Detaljer

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE

Skolevurdering Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE VURDERINGSRAPPORT LANGENES SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag.

Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen. Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport På Vikhammer ungdomsskole 40/2013 Vurderingstema: Lesing i alle fag. I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller

Detaljer

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.

Nea regionen VURDERINGSRAPPORT. Selbu ungdomsskole - Selbu kommune. Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10. Nea regionen VURDERINGSRAPPORT Selbu ungdomsskole - Selbu kommune Vurderingsområde: Personalets relasjoner til elevene. Dato: 17.-20.10.2011-1 - Innhold Forord s. 3 Fakta om skolen s. 4 Valg av vurderingsområde

Detaljer

i gang med skoleutvikling

i gang med skoleutvikling Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport på Vikhammer skole i uke 43/2013 i gang med skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Oppdal ungdomsskole - Oppdal kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 25.-28.10.2010 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Bø skule i uke 21/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Sonja Næss og Erik Støen Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vollan Skole/Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vollan Skole/Oppdal kommune Vurderingsområde: Tilpasset opplæring i matematikk Dato: 16.03.09 19.03.09 Vurderingsgruppa

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Dragsten oppvekstsenter i Selbu kommune Vurderingsområde: Digital kompetanse Dato: 15.-18.mars 2010 Vurderingsgruppa

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen.

Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen. Ekstern skolevurdering - et verktøy for kvalitetsutvikling i skolen Hvorfor? Hjelpe skolen med å få innspill på dens sterke sider og et tema som ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen viser at skolen

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Sør Roan skole i Roan kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Sør Roan skole i Roan kommune Vurderingsområde: Fra kompetansemål til selvinnsikt Dato: 13 16.12.10 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2010

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Fossen skole i uke 38/2013 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013

Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Hommelvik ungdomsskole i uke 38/2013 Vurderingstema: Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE

VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE VURDERINGSRAPPORT TINNTJØNN SKOLE UKE 13-2009 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Øverbygda skole i Selbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Øverbygda skole i Selbu kommune Vurderingsområde: Lese- og skriveopplæringa 1.-7. trinn. Dato: 20.- 23.10.08 Vurderingsgruppa

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. By skole i Åfjord kommune

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. By skole i Åfjord kommune REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT By skole i Åfjord kommune Vurderingsområde: Kartlegging blir brukt som et redskap i utvikling av leseferdighet hos den enkelte elev.

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SJØSTRAND SKOLE 07.-10.11.2016 VURDERING FOR LÆRING Rektor: Øystein Mosfjeld Adresse: Måkeveien 1, 4623 Kristiansand E-post: sjostrand.skole@kristiansand.kommune.no Telefon: 38 00 41

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Berkåk skole Rennebu ungdomsskole i Rennebu kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 27. -30.09.10 Vurderingsgruppa

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Torpa barne- og ungdomsskole i uke 20/2014 Tema: Vurdering for læring Vurderere: Øystein Holmaas og Brit-Synnøve Torvik I. Forord Kunnskapsløftet

Detaljer

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015

Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 12 16.mars - 19.mars 2015 Tema: De 4 prinsippene i Vurdering for læring Rektor: Anne Beth Torkelsen Adresse: Repstadveien 11, 4640 Søgne e-post:

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012

Kom i gang med skoleutvikling. Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Måseide skule i uke 18/2012 I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen må

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Trollvik skole i uke 38 18.09 20.09 /2012 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT FINSLAND SKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT FINSLAND SKOLE VURDERINGSRAPPORT FINSLAND SKOLE 01.11.2007 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen.

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Halmstad barne og ungdomsskole i uke 43/2011 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er

Detaljer

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Vesterskaun skole uke 47/2015 Tema: Vurdering for læring Rektor: Gro Bakseter Adresse: Vilbergveien 3, 2016 Frogner E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT Tema: Vurdering for læring 8. - 11. mai 2017 rektor: Bjørn Vidar Andersen Adresse: Strømmeveien 95, 4638 Kristiansand e-post: stromme.skole@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 19 8-11.mai 2017 Tema: VURDERING FOR LÆRING rektor: Arild Sæbø Adresse:Tretjønnveien 2 4633 Kristiansand e-post: Arild.Sabo@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE

Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE VURDERINGSRAPPORT HEREFOSS SKOLE 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette ei vurderingsgruppe i regionen. 13.10

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer skole - Malvik kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer skole - Malvik kommune Vurderingsområde: Elevvurdering Dato: 13. -16.09.10 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea,

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT 02.11-05.11.15 Praktisk og variert undervisning som fremmer læring. rektor: Øystein Dybesland Adresse: Nye Kirkevei 264645 Nodeland e-post: songdalen.ungdomsskole@songdalen.kommune.no

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vanvikan skole i Leksvik kommune. Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vanvikan skole i Leksvik kommune Vurderingsområde: Heim-skolesamarbeidet Hvordan klarer Vanvikan skole å engasjere foreldrene i

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Uke 45, 7.-10.november 2016 Hånes skole Tema: Læringsledelse Hånes skole Rektor Inger Brit Torsøe e-post: Inger.Brit.E.Torsoe@kristiansand.kommune.no Innholdsliste: 1. Forord 2. Fakta

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vik/Bessaker skole i Roan kommune. Vurderingsområde: Vurdering for læring. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vik/Bessaker skole i Roan kommune Vurderingsområde: Vurdering for læring. Dato: 21.03.2012 Vurderingsgruppa i FOSEN, 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skolevurdering-Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LUNDE SKOLE

Skolevurdering-Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LUNDE SKOLE Skolevurdering-Midt-Agder VURDERINGSRAPPORT LUNDE SKOLE 19.-22.nov 2007 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

Skoleutvikling i Fosen-regionen

Skoleutvikling i Fosen-regionen i Fosen-regionen Rapport fra ekstern vurdering ved Vallersund oppvekstsenter i uke 14/2017 Vallersund oppvekstsenter 03.-06. april 2017 Vurderingstema: Lesing i alle fag I. Forord Ekstern skolevurdering

Detaljer

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013

Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 Ekstern vurdering i intern skolevurdering, Nearegionen Vurderingsrapport fra Tanem skole i uke 15/2013 om i gang med skoleutvikling Vurderingstema: Elevvurdering I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold,

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Aune barneskole i Oppdal kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Aune barneskole i Oppdal kommune Vurderingsområde: Skolens teamorganisering Dato: 02. 05. november 2009 Ekstern vurdering

Detaljer

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag.

REGION FOSEN. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Ørland ungdomsskole i Ørland kommune. Vurderingsområde: Regning i alle fag. REGION FOSEN Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Ørland ungdomsskole i Ørland kommune Vurderingsområde: Regning i alle fag. Dato: 10.-13. november 2014 Vurderingsgruppa på FOSEN,

Detaljer

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse

Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015. Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haneborg skole uke 46/2015 Tema: Læringsmiljøet med fokus på skolens arbeid med å utvikle elevenes sosiale kompetanse Rektor: Morten Egeberg

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Midtbygda skole/oppdal kommune. Tilpasset opplæring i engelsk Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Midtbygda skole/oppdal kommune Tilpasset opplæring i engelsk 8. 11. mars 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT. Hunsfoss Skole

VURDERINGSRAPPORT. Hunsfoss Skole Vurderingsgruppa Midtregionen Agder VURDERINGSRAPPORT Hunsfoss Skole 1 1 FORORD Regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling Kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Birkenes har valgt å opprette

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Vurdering for læring!

Vurdering for læring! Vurdering i uke 39 Åmli skole (og Dølemo) med tema: Hei! Vurdering for læring! Her er kommer ytterligere informasjon om vurderingsuken og det arbeidet som skal gjørs i forkant av vurderingen. 1. DOKUMENTER:

Detaljer

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene.

Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. Ved Skarpsno skole benyttes digitale ferdigheter i alle fag for å øke det faglige utbyttet til elevene. i uke 10/2016 Eksterne vurderere: Torleif Høyvik og Heidi Midtlien - 2 - Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Utviklingsplan for Buvollen skole

Utviklingsplan for Buvollen skole Utviklingsplan for Buvollen skole 2013 2014 Visjon: Gjennom læring og trivsel videreutvikle elevens kunnskaper og evne til livsmestring DEL 1 Vår visjon er at Lillehammer skal kjennetegnes ved: Et sterkt

Detaljer

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling

Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Ekstern skolevurdering et verktøy for skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Sinnes skule i uke 42 / 2017 Vurderingstema: KLASSELEDELSE med fokus på voksenrollen og underveisvurdering Innhold

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE

LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE 1. INNLEDNING: En av skolens viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Å kunne lese er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon, og

Detaljer

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum

Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet REGION ØSTRE ROMERIKE. Aurskog-Høland Fet Sørum REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Hovinhøgda skole uke 44/2015 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet Rektor: Torun H. Skrimstad Adresse: Garderbakken 4, 1900 Fetsund E-post: hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Detaljer

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid

Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015. Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Sørum skole uke 19/2015 Tema: Profesjonsutvikling og samarbeid Rektor: Anne Marit Bråten Adresse: Bingenvegen 2 /4, 1923 Sørum E-post: anne.marit.braten@sorum.kommune.no

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring

Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016. Tema: Vurdering for læring REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Haugtun skole uke 17 /2016 Tema: Vurdering for læring Rektor: Ole Martin Øyen Adresse: Toreidvegen 19, 1925 Blaker E-post: postmottak@sorum.kommune.no

Detaljer

Kom i gang med skoleutvikling

Kom i gang med skoleutvikling Kom i gang med skoleutvikling Rapport fra ekstern vurdering på Austebygd skule i uke 38/2014 Skoleutvikling I. Forord Kunnskapsløftet Både innhold, struktur og roller i norsk utdanning er i endring. Grunnopplæringen

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Tunballen skole. Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag VURDERINGSRAPPORT Tema: Grunnleggende ferdigheter og varierte arbeidsmåter i alle fag 13. - 16. april 2015 rektor: Ruth Ringstad Kolnes Adresse: Tunballvegen 21, 4645 Nodeland e-post: tunballen.skole@songdalen.kommune.no

Detaljer

Ca halvparten av skolene skal ha heldagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde halvdagsmøte i 2015.

Ca halvparten av skolene skal ha heldagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde halvdagsmøte i 2015. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201301962-72 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-2237 Til: Skoler med heldagsmøter 2016 Fra: Fagavdeling barnehage og skole Dato: 22.

Detaljer

VURDERINGSRAPPORT BEISFJORD SKOLE

VURDERINGSRAPPORT BEISFJORD SKOLE VURDERINGSRAPPORT BEISFJORD SKOLE 9.-11. april 2013 Elevenes fysiske og psykososiale abeidsmiljø ved Beisfjod skole. rektor:stein Roald Jakobsen Kvanta 25 8522 Beisfjord e-post:beisfjord.skole@narvik.kommune.no

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Klæbu ungdomsskole/klæbu kommune Vurderingsområde TILPASSET OPPLÆRING GJENNOM BRUK AV ARBEIDSPLANEN Dato 4. 7. FEBRUAR

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen.

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING Knutepunktet SØRLANDET SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT. Krossen skole, nærmiljøskolen. SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING VURDERINGSRAPPORT Krossen skole, nærmiljøskolen. Vurdering for læring Venke K. Nome Skolenettverket ekstern vurdering Knutepunkt Sørlandet. Arvid Frøsland Skolenettverket

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune.

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT. Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune. Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Vikhammer ungdomsskole/malvik kommune Elevvurdering Uke 43 2010 Vurderingsgruppa i Gauldal og Nea, 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte

Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016. Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Bråte skole uke 15/2016 Tema: Kvalitet i læringsarbeidet med fokus på digitale ferdigheter hos elever og ansatte Rektor: Wenche Ovlien Engen

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet.

Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016. Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Dalen skole uke 16 /2016 Tema: Klasseledelse. Motivasjon og engasjement for læringsarbeidet. Rektor: Svein Gullerud Adresse: Kinnveien 56,

Detaljer

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016

Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 REGION ØSTRE ROMERIKE Aurskog-Høland Fet Sørum Vurderingsrapport Blaker barnehage uke 9/2016 Tema: «I vår barnehage gir vi særskilt oppfølging av de barna som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger

Detaljer

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT

Gauldal og Nea regionene. Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Gauldal og Nea regionene Ekstern vurdering i intern skolevurdering VURDERINGSRAPPORT Tilpasset opplæring i lesing og skriving ved Saksvik skole, Malvik Dato: 07.04- - 10.04.2008 Vurderingsgruppa i Gauldal

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer