TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2"

Transkript

1 CONSTO AS TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF WWW cowi.com TRAFIKKANALYSE I NNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon Trafikktall Gang-/sykkeltrafikk - hovedtraséer Ulykkesstatistikk Kollektivbetjening rundt området Romsaas 9 3 Fremtidig situasjon Planlagt utbygging på Romsaas 10 4 Turproduksjon Boliger Turproduksjon Coop Obs! Bygg Turproduksjon kontor/hotell Trafikkprognoser Framskrivning av trafikken Fordeling av trafikk Belastning rundkjøringer 16 5 Annet Varelevering Coop Obs! Bygg Adkomst til boligfelt og kundeparkering Coop Obs! Bygg 19 6 Oppsummering 20 7 Vedlegg Kapasitetsberegninger fremtidig situasjon 21 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSJON 2 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET jfal KONTROLLERT gkv GODKJENT bar

2 2/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 1 Bakgrunn ConstoAS entreprenørønskerå byggeut felt FB4 og FB5 i Romsaas-planen(Jessheim)COWI AS er engasjertfor å gjennomføretrafikkanalysei forbindelsemed utviklingsprosjektet. Prosjektetbestårav 200boligermedtilhørendegarasjeanleggpå9000m² og næringsarealpå8200m². Det er «CoopObs!Bygg»somskalinn i forretningsarealene.det er oppgitt(fra MAKE arkitekter)at andelenforretningsarealertil «Coop Obs!Bygg»blir påca.3300m². Hovedhensiktenmedtrafikkanalysener å synliggjøretrafikalekonsekvensenepå tilgrensendeveiertil planområdet,samtenenkelvurderingav trafikksikkerhet (deriblantå sepåtidligereulykker vedplanområdet). Adkomsttil CoopObs!Bygg og Boligfeltet i sører ogsåvurdert. Figur 1 Kilde:www.kart.gulesider.no Figur 2 Romsaasplanen(kilde: Reguleringsavdelingen Ullensakerkommune)

3 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 3/ 21 Planområdetmed200boligerog tilhørendegarasjeanleggpå9000m² og næringslokalerpå8200m² hvorav3300m² er butikklokalerer vist i figurennedenfor. Figur 3 Situasjonsplan Tomtentil næringsarealet er ca m² og tomt for boligerca m². Figur 4 Utomhusplan

4 4/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 2 Dagens situasjon Områdetrundtplanområdetbestårav boligerog næringsbebyggelse, samtjordbruksareali vest.tomtener i dagubebygd.det er opparbeidetgatestrukturundt planområdet,samtnoepågåendearbeidmedetablering av Odelsveieni nordfor planområdet.odelsveienblir enadkomstveisomgårmellomdøliveien(vestfor planområdet)og RomsaasAllé (sør-vestfor planområdet). 2.1 Trafikktall Trafikkmengdeni DøliveienmellomRomsaasallé og Gardermoveiener ca.ådt 2200.Fv454sørfor rundkjøringendøliveienx Roms asallé er 3000.I Gardermoveiener ÅDT 5500.Trafikktallenefra NVDB er fra 2011.ÅDT er ikke beregnet/belagtfor Romsaasallé i NVDB Figur 5 ÅDT (kilde NVDB123) I forbindelsemedtrafikkanalysener detgjennomført manuellekorttidstellingerav rundkjøringene2 timer i ettermiddagsrush.resultateneer vist i figurenenedenfor.

5 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 5/ 21 Figur 6 Trafikktelling kryssetdølivegenx Romsaasallé Trafikktellingenei rundkjøringendølivegenx Roms asallé viserat deter totalt 424kjøretøygjennomrundkjøringeni makstimenkl det er ikke avviklingsproblemereller forsinkelseri rundkjøringeni dagog deter myerestkapasitet.belastningsgradeni rundkjøringener beregnetil B=0,24. Belastningsgrader trafikkmengdedelt påkapasitet, B =, og er et uttrykk for belastningog trafikkflyt i kryss.når belastningsgradenærmer seg0,75-0,80er detustabilavvikling og detkanoppstånoekø i tilfartene. Fotgjengeresomgikk i områdetvedrundkjøringenvar stort settpersonersomluftet hunden.det kanværeat aktivitetenmedmyketrafikanterer størreutenomvinterhalvåret.hovedsykkel-og gangtraséenfor Jessheim er i Dølivegen,Fv 454og RomsaasAllé.

6 6/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ Figur 7 Trafikktelling kryssetgardermovegenx Romsaasbakken Trafikktellingenviserat deter ca.840kjøretøygjennomrundkjøringeni makstimen.belastningsgradenfor dagenssituasjoner beregnettil B=0,35. Trafikkregistreringenei rundkjøringengardermovegen x Romsaasbakkenviserat deter mangeforgjengeresomgåri Gardermovegen, spesieltmangesomkrysser tilfarten Manesjen.Detteskyldesat deter ensidigfortaui Gardermovegenøstfor rundkjøringen. Fotgjengern er i stor gradskoleeleverog kommerkonsentrertettersistetime på skolenca.kl. 15 og 16.

7 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 7/ Gang-/sykkeltrafikk - hovedtraséer Det er antageligvisstoreforskjellerantallmyketrafikantermellomsommerhalvåret og vinterhalvåret.en av hovedsykkeltraseene for Jessheimgårrundtplanområdet. Sekart nedenfor. Figur 8 Utsnitt hovedsykkelkartjesshim(kilde: ). Jessheimer enav 27 utvalgtesykkelbyeri 2010(kilde: somdet satsespå.topografienpåromerikeer velegnetfor sykling. Hovedsykkel-og gangtrasegårblantanneti Romsaasallé og Dølivegen/Rv Ulykkesstatistikk Figurennedenforviserpolitirapportertetrafikkulykker vedplanområdet.figuren nedenforviserulykkenefor en10 årsperiode( ).det er

8 8/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ Figur 9 Ulykker (kilde NVDB123).Numrenerefererertil tabellenunder. Det er totalt 5 ulykker somer registrerti 10 årsperioden.figurenviserat deti er kun ulykker medskadegrad«lettereskadd»somer registretvedplanområdet.tabellennedenforgir enkort beskrivelseav ulykkene. Ulykke Dato/tid Beskrivelse / 10:45 Bilulykke. EnhetA kom fra RomsaasAllé og skulletil høyreopp DølivegenretningGardermoveien.A haddefor høyfart og mistetkontrolleni rundkjøringenog kjørteut påvenstreside av Døliveien / 17:50 Fotgjengerulykke Enhetkjørteut fra parkeringpåcoopobsi retningvest,var opptattmedå kikke på mobilensomog såikke enfotgjenger somgikk påfotgjengerfeltetog kjørtepådenne / 16:01 Sykkelulykke EnhetA kjørtegardermovegenretningnordog kjørtepå enhetb (Sykkel) somkom ut fra innkjøringentil Gardermovegen34 fra venstrefor A / 18:44 MC ulykke EnhetB skullesvingetil venstrei retningnord/vest- EnhetC kjørtegardermovegeni retningøst,blinket til høyre ved nevnteavkjøring.enhetb kjørtedafram og traff enheta somkjørteforbi enhetc /? Sykkelulykke EnhetA kjørtenordvestover,syklist sykleti sammeretning påfortau.a svingtetil høyreinn i avkjørsel.idet A passerte fortauetsykletsyklisteninn i A Tabell 1 Utvalg registrerteulykkernærtplanområdet (kilde NVDB123) Det er ikke noeklart mønsteri typeulykker eller sted/plassering.beskrivelseneav ulykkenegir inntrykk av at deter uoppmerksomhet i kombinasjonmedenkelte uoversiktligeforhold somkanværeårsakentil enkelte av ulykkene.det er derfor

9 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 9/ 21 viktig at utformingerav kryss-/adkomstertil bolig- og næringsarealutformesslik at deblir oversiktligekryssområdermedblant annetgod sikt. 2.4 Kollektivbetjening rundt området Romsaas Gardermoveienbetjenesav flere rutegåendebusser.bussholdeplassgjestadøsti Gardermovegener nærmesteholdeplasstil planområdet. I følgeruteplanleggeren til RuterbetjenesGjestadav linje 334,815,855,3541,3575og 3577.Det er i hovedsaklinjenummermed3 siffer somer rutegåendekollektivlinjer, 4 sifra linjer er skolelinjer.øvrigelinjer er servicelinjer/skolebuss.gangavstandentil holdeplass Gjestadøster ca.3-400meter. Det er ca.1 km fra planområdetil Jessheimstasjon. Det er 30 minuttersfrekvens medtogettil/fra Oslo.

10 10/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 3 Fremtidig situasjon Planområdetsomdennetrafikkanalyseni hovedsaktar for seger områdenefb4 og FB5 somer vist i figurennedenfor.det er ogsåpågåendearbeidfor utvikling av andretomterpåromsaasparalleltmedplanområdetfb4 og FB5. Øvrigefelt i Romsaasplanener alleredenoeutbygget.øvrigeutbyggingerpå deulike felteneer beskrevetnedenfor.informasjonom planlagtutbygging er gitt av Ullensaker kommunevedreguleringsavdelingen. 3.1 Planlagt utbygging på Romsaas Planområdeter vist i figurennedenfor. Figur 10 Romsaas-planen(mottattfra Ullensakerkommunevedreguleringsavdelingen) Tabellennedenforviserplanlagtutbyggingav øvrige tomterpåromsaas(kilde: reguleringsavdelingenullensakerkommune).

11 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 11 / 21 Felt Typebebyggelse Antall/størrelse FB3 (igangsatt) Boliger Forretning 200 stk 3 000m² B2 Boliger (underoppføring) 65 stk B3 Boliger 165boliger F1 Hotell, kontor Forretning m² 1000m² FB4 og FB5 (planområdet) Boliger Forretning CoopObs!Bygg 200stk 8 200m² SUM Utbygging Romsaas Boliger Forretning Hotell, kontor Tabell 2 Planlagt utbyggingpå deulike feltene,sefigur stk m² m² Totalt er det630boliger,12 200m² forretningog m² Hotell/kontorsomkan utbyggespåromsaas.

12 12/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 4 Turproduksjon 4.1 Boliger Bilturproduksjonsfaktorfor boliger. Figur 11 PROSAM137 Antall bilbevegelserper husholdning(sumfra/til) per døgn(vdt) Avstandenfra Romsaas Jessheimtil Oslosentrumer ca.33km i luftlinje. Statistisksentralbyråd(www.ssb.no) gir informasjonblantannetom beboddeboligerog befolkning.for Ullensakerkommuneviserstatistikkenfor 2001at detvar ca 1,6personerper bolig i blokk, leiegårdeller annenboligbyggmed3 etasjereller mer.for statistikkenfor 2011er boligblokk slåttsammenmedblant annetrekkehusog tomannsboliger.statistikkenviserat deter 2,05personerperbolig. Detteer noehøytfor planområdetdadetkun skalbyggesblokkleiligheterog dermeder færrepersonerperboenhet.det antasat deter 1,8 personerperbolig i planområdet.detgir følgendeturproduksjonperboligenhet: Registreringerav trafikkeni Jessheimviserimidlertid at detblir foretattca2,1 bilturerperpersonpervirkdøgn.dettestemmerforholdsvisgreit medtabellenfor kategorien«middelstetthet/urbant»20km+. Beregnet døgntrafikkper boligenhet: VDT = 1,8personer/bolig* 2,1 turer/person= 3,8turer/bolig. ÅDT = 0,9* VDT (VirkeDøgnTrafikk) ÅDT perbolig = 0,9* 3,8 turer/bolig= 3,4 turer/bolig. ÅDT 3,4turer perbolig leggestil grunni denvidere vurderingen.

13 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 13 / Turproduksjon Coop Obs! Bygg Turproduksjonsfaktorfra Prosamrapport163: Figur 12 Kilde Prosamrapport 163. Det planlegges8200m² byggvareforretning;dettilsvarerenturproduksjonpå (8200/100)*20= 82*20= 1640turertil/fra forretningenper virkedøgn. Dettegir en årsdøgntrafikkpå: ÅDT = 0,9* 1640= 1480turer,ca 1500bilturer perdøgn. 4.3 Turproduksjon kontor/hotell Kontor Genereringsfaktorer i prosamrapport103oppgisfor kontoransattei Osloog Akershusbl.a.ut i fra parkeringsdekning.det er knyttet usikkerhetfor Akershusdatallmaterialeter lavt. Figur 13 Turproduksjonper virkedøgnetter andelmed tilgang til gratis parkeringsplass. Hvis detleggestil grunni gjennomsnitt25 m² perkontoransatte(4 ansatteper100 m²) og enp-dekningpå1 p-plassper60 m², i trådmedgjeldendebyplanfor Jessheim,gir detteenp-dekningtil ca.42 % av dekontoransatte.totalt gir detteen genereringsfaktorpåvdt 5,6 per100m2. ÅDT = 0,9VDT per100m² = 4,9turerper100m². Hotell Erfaringstallfor trafikproduksjontil/fra hotell er begrenset. Det foreliggernoematerialesomkanbenyttesfor å vurdereturproduksjonen.

14 14/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ Sted År Parkering Antall rom Antall ansatte Bilturer til/fra pervirkedøgn Hotell Quality Jessheim Holmenfjordhotell Asker Thonhotell Oslofjord Sandvika Dissetalleneindikerermellom2,5-4,5bilturer pr hotellrom,medlavesttall for det mestsentraltbeliggendehotellet(thonhotell) og detteforeslåslagt til grunnper rom. Hvis detantas50 m2 hotellareali gjennomsnittperrom gir detteenbilturproduksjonpåådt 5 bilturer per100m2. Det er valgt å bruke sammevdt-faktor for hotell (5,6 per100m2) somfor kontor.dettefordi deter høyerebilturproduksjon mandag-fredagenni snittetoverheleuka. Med dettesomutgangspunktgir detenturproduksjon: ÅDT = 0,9 VDT per100m² = 4,9 turerper100m². Felt Typebebyggelse Antall/størrelse Turproduksjonsfaktor FB3 (igangsatt) Boliger 200stk beregneti egettidligerenotati Forretning 3.000m² for- bindelsemeddenne utbyggingen Nyskapt trafikk B2 Boliger (underoppføring) 65 stk 3,4perbolig 200 B3 Boliger 165boliger 3,4perbolig 550 F1 Hotell, kontor Forretning m² 1.000m² 4,9 per100m² 15 per100m² (fra FB4 og FB5 (planområdet) SUM Utbygging Romsaas Boliger Forretning CoopObs! Bygg Boliger Forretning Hotell, kontor 200stk 8.200m² 630stk m² m² trafikkanalysefb3) 3,4 perbolig 18 per100m² Byggingenpå Romsaasmeddegitte forutsetningergir ennyskapttrafikk ÅDT på ca

15 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 15 / Trafikkprognoser Framskrivning av trafikken Trafikkprognosenefor er vist i figurennedenfor. Figur 14 Trafikkprognoserfor årlig trafikkvekstfra programmeteffekt. I følge vegnormalenskaltrafikkenfremskrives10 år for kryss.det antasvidereat bygningsmassenpå felt FB4 og FB5 er utviklet ferdig i løpetav 2016,samtøvrige felt, dvsat trafikkenfremskrivestil 2026.Trafikkenvil medprognosenefra EFFEKTøkemedca.22,8% nårdetantasentungtransportandelpå5 %. Dettegir enådt i 2026: Vei ÅDT 2013 ÅDT 2026 Gardermoveien Døliveien mellomromsaasalle x Gardermoveien RV 454 Sørfor kryssetdøliveienx Gardermoveien Trafikkmengde Dentotalt årsdøgntrafikkenpånærliggendehovedveier vedplanområdetblir: Vei Fremskrevet ÅDT 2026 Turproduksjon utbygging Totalt trafikkmengde Gardermoveien Døliveien mellomromsaasalle x Gardermoveien RV 454 Sørfor kryssetdøliveienx RomsaasAllé Fordeling av trafikk Videreantasdetat trafikkenfordelesslik påveinettet: Makstimenantasca.10 % av ÅDT. Trafikk Bolig: 60 % skaltil boligeneog 40 % fra boligene.

16 16/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ Trafikk Kontor/Hotell:30 % til og 70 % fra. Trafikk Forretning/byggvare:50 % til/fra, hvorav50 % av trafikkenkommer via E6. Videreantashovedstrømmeneav nyskapttrafikk vil fordelesegslik påvegnettet: 20 % 5 % 10 % 35 % 30 % Figur 15 Illustrasjon antattehovedstrømmernyskapt trafikk i makstime 4. 6 Belastning rundkjøringer For ny situasjonmeddegitte forutsetningenevil belastningeni rundkjøringenebli somfølger:

17 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 17 / 21 Figur 16 Trafikkfordeling i makstime2026meddegitte forutsetningene. Belastningsgradeni rundkjøringener beregnetil B=0,39.Det vil fortsattværegod avvikling. Figur 17 Trafikkfordeling i makstime2026meddegitte forutsetningene. Belastningsgradenfor rundkjøringeni rundkjøringengardermovegenx Romsaasbakkener beregnetil B=0,52.Det vil fortsattvære godkapasiteti rundkjøringen etterutbygging.

18 18/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 5 Annet 5.1 Varelevering Coop Obs! Bygg Vareleveringentil byggvarehandelcoopobs!bygg er oppgitttil å ankommefra E6 og at denogsåskaltilbakepåe6. Vareleveringen skalforegåpå«baksiden»av byggetvia ny vei, Odelsveien.Det er midtdeleri Dølivegenvednytt krysstil Odelsveien.Dettemedførerat detkun lov til å svingetil høyreog dermedmåtungtransportenfra CoopObs!Bygg kjøre via Gardermoveien for å snuretninge6. Innkjøringsforholdenetil vareleveringenmåogsåpåseeså ivaretasslik at utforming av kyssetdølivegenx Odelsvegenhartilstrekkelig medarealfor størrekjøretøy å kjøretil/fra varelevering- Dølivegen.Godsikt veddetteområdeter viktig da detblir adkomsttil endel boliger,samtat detantageligvisblir endel myketrafikanterher. Fotgjengerfeltmåvurderesi henholdtil vegnormalenom plassering samtom fotgjengerfeltetskalmerkeskun medskilt og ikke i vegbanen.merkingen i vegbanenkangi enfalsk tryggheti krysningspunktet overodelsveien. Figur 18 SporingskurveadkomstvareleveringCoopObs! Byggfra Dølivegenvia Odelsvegen.

19 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 19 / Adkomst til boligfelt og kundeparkering Coop Obs! Bygg Situasjonspla nedenforviserfellesadkomsttil boligfelt og kundeparkering.adkomstener foreslåttvestfor eksisterendekryss,romsaasalle x Langbråten. Figur 19 Adkomstkundeparkeringog boliger. Konsekvensenav foreslåttplasseringav adkomstbolig/p-plasser at eksisterende gateparkeringi Romsaasalle måfjernes.gatetverrsnittet måendresnoevedat gateparkeringenfjernes.boligenei FB4 er ogsåplanlagtå haadkomstnordfor planområdetvia Odelsvegen. Figur 20 ParkeringsplassRomsaasalle.

20 20/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 6 Oppsummering Trafikkanalysenfor Romsaasområdeter basertpåinformasjonfra oppdragsgiver ConstoAS og MakeArkitekter, samtinformasjonfra Ullensakerkommuneved reguleringsavdelingen. PlanlagtutbyggingpåRomsaas er: Boliger Forretning Hotell, kontor 630stk m² m² Kapasiteter beregnetfor rundkjøringene: Dølivegenx RomsaasAllé og Gardermovegenx Romsaasbakken. Beregningeneviserat detfortsattvil væregodkapasiteti kysseneetterfull utbygging. Viderebøradkomstervurderesog planleggesgodtslik at dissepåenbestmulig måteivaretarsikkerhetentil myketrafikanter.dette er spesieltviktig vedadkomstentil vareleveringentil CoopObs!Bygg der tungtransportforetarto høyresving bevegelsertett.

21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 21 / 21 7 Vedlegg 7. 1 Kapasitetsberegninger fremtidig situasjon Gardermovegen x Romsaasbakken Dølivegen x Romsaas Allé

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Tra fika le kon sekven ser av utb yg ging av nye boligom rå der i Jessh eim sørøst

Tra fika le kon sekven ser av utb yg ging av nye boligom rå der i Jessh eim sørøst ULLENSAKER KOMMUNE Tra fika le kon sekven ser av utb yg ging av nye boligom rå der i Jessh eim sørøst ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT I NNHOLD

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

T RAFIKKANALYSE JESSHEIM S

T RAFIKKANALYSE JESSHEIM S T RAFIKKANALYSE JESSHEIM S 30.03.2016 1. Bakgrunn Jessheim S er et område som i kommuneplanen 2015-2030 er avsatt til kombinert bebyggelse- og anleggsformål. I den forbindelse er det startet en reguleringsprosess

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

TRAFIKAL KONSEKVENSUTREDNING FURUSETHGATA NORD I JESSHEIM

TRAFIKAL KONSEKVENSUTREDNING FURUSETHGATA NORD I JESSHEIM FEBRUAR 2014 HARALD KVÆRNER EIENDOM AS TRAFIKAL KONSEKVENSUTREDNING FURUSETHGATA NORD I JESSHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no FEBRUAR

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2 RUNE KILLIE TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn for oppdraget 1 2 Innledning 2 3 Trafikkdatasammenstilling

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 3

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 3 STATENS VEGVESEN REGION VEST OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - TRAFIKK FAGNOTAT INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 4

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 4 STATENS VEGVESEN OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - TRAFIKK FAGNOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Nordviksentret eiendom AS. Nordviksentret. Trafikkanalyse. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 01 Versjon:

Nordviksentret eiendom AS. Nordviksentret. Trafikkanalyse. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 01 Versjon: Nordviksentret eiendom AS Nordviksentret Trafikkanalyse Oppdragsnr.: 5160439 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2016-06-29 Oppdragsgiver: Nordviksentret eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Paal Skaalsvik

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. RAMBØLL NORGE AS TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT

Innholdsfortegnelse. RAMBØLL NORGE AS TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT. 112-114 DRAMMEN, AUGUST 2004 REV. OKTOBER 2004 TRAFIKKANALYSE ÅSSIDENSENTERET OG ING. RYBERGSGT 112-114 1 Innholdsfortegnelse. 1 Forord...2 2 Områdebeskrivelse...3

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

OPPDATERING AV BEREGNINGER AV TRAFIKKGENERERING VED BINGEPLASSEN INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

OPPDATERING AV BEREGNINGER AV TRAFIKKGENERERING VED BINGEPLASSEN INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN OPPDATERING AV BEREGNINGER AV TRAFIKKGENERERING VED BINGEPLASSEN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

R AP P O R T TR AFI K K AN AL YS E S JØ G ATA I B O DØ

R AP P O R T TR AFI K K AN AL YS E S JØ G ATA I B O DØ Beregnet til Intern Dokument type Rapport Dato September, 2015 R AP P O R T TR AFI K K AN AL YS E S JØ G ATA 29-33 I B O DØ RAPPORT SJØGATA 29-33 I BODØ Revisjon 1 Dato 2015/09/17 Utført av Tor Lunde Kontrollert

Detaljer

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON AUGUST 2016 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON TEMARAPPORT TRAFIKK OPPDRAGSNR. A069942

Detaljer

TRAFIKKANALYSE BINGEPLASSEN INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Planområdet 2

TRAFIKKANALYSE BINGEPLASSEN INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Planområdet 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN TRAFIKKANALYSE BINGEPLASSEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold

Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold Notat Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold Oppdatering og utvidelse av temarapport 26.10.2009 Rolv Lea Versjon 7 5.4.2017 1 INNLEDNING... 2 INFLUENSOMRÅDET... 3 2 DAGENS SITUASJON... 3 TRAFIKALE

Detaljer

TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN

TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 2014 SEKTOR GRUPPEN AS TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN TRAFIKKANALYSE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no 2014 SEKTOR GRUPPEN AS TRAFIKKANALYSE:

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

TRAFIKKANALYSE LINDEBERG SYKEHJEM

TRAFIKKANALYSE LINDEBERG SYKEHJEM Oppdragsgiver Aspaas Cooper Kind AS 2011-12-19 TRAFIKKANALYSE LINDEBERG SYKEHJEM LINDEBERG SYKEHJEM 3 (14) TRAFIKKANALYSE LINDEBERG SYKEHJEM Oppdragsnr.: 1111011 Oppdragsnavn: Trafikkanalyse for Lindeberg

Detaljer