TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2"

Transkript

1 CONSTO AS TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF WWW cowi.com TRAFIKKANALYSE I NNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon Trafikktall Gang-/sykkeltrafikk - hovedtraséer Ulykkesstatistikk Kollektivbetjening rundt området Romsaas 9 3 Fremtidig situasjon Planlagt utbygging på Romsaas 10 4 Turproduksjon Boliger Turproduksjon Coop Obs! Bygg Turproduksjon kontor/hotell Trafikkprognoser Framskrivning av trafikken Fordeling av trafikk Belastning rundkjøringer 16 5 Annet Varelevering Coop Obs! Bygg Adkomst til boligfelt og kundeparkering Coop Obs! Bygg 19 6 Oppsummering 20 7 Vedlegg Kapasitetsberegninger fremtidig situasjon 21 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSJON 2 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET jfal KONTROLLERT gkv GODKJENT bar

2 2/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 1 Bakgrunn ConstoAS entreprenørønskerå byggeut felt FB4 og FB5 i Romsaas-planen(Jessheim)COWI AS er engasjertfor å gjennomføretrafikkanalysei forbindelsemed utviklingsprosjektet. Prosjektetbestårav 200boligermedtilhørendegarasjeanleggpå9000m² og næringsarealpå8200m². Det er «CoopObs!Bygg»somskalinn i forretningsarealene.det er oppgitt(fra MAKE arkitekter)at andelenforretningsarealertil «Coop Obs!Bygg»blir påca.3300m². Hovedhensiktenmedtrafikkanalysener å synliggjøretrafikalekonsekvensenepå tilgrensendeveiertil planområdet,samtenenkelvurderingav trafikksikkerhet (deriblantå sepåtidligereulykker vedplanområdet). Adkomsttil CoopObs!Bygg og Boligfeltet i sører ogsåvurdert. Figur 1 Kilde:www.kart.gulesider.no Figur 2 Romsaasplanen(kilde: Reguleringsavdelingen Ullensakerkommune)

3 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 3/ 21 Planområdetmed200boligerog tilhørendegarasjeanleggpå9000m² og næringslokalerpå8200m² hvorav3300m² er butikklokalerer vist i figurennedenfor. Figur 3 Situasjonsplan Tomtentil næringsarealet er ca m² og tomt for boligerca m². Figur 4 Utomhusplan

4 4/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 2 Dagens situasjon Områdetrundtplanområdetbestårav boligerog næringsbebyggelse, samtjordbruksareali vest.tomtener i dagubebygd.det er opparbeidetgatestrukturundt planområdet,samtnoepågåendearbeidmedetablering av Odelsveieni nordfor planområdet.odelsveienblir enadkomstveisomgårmellomdøliveien(vestfor planområdet)og RomsaasAllé (sør-vestfor planområdet). 2.1 Trafikktall Trafikkmengdeni DøliveienmellomRomsaasallé og Gardermoveiener ca.ådt 2200.Fv454sørfor rundkjøringendøliveienx Roms asallé er 3000.I Gardermoveiener ÅDT 5500.Trafikktallenefra NVDB er fra 2011.ÅDT er ikke beregnet/belagtfor Romsaasallé i NVDB Figur 5 ÅDT (kilde NVDB123) I forbindelsemedtrafikkanalysener detgjennomført manuellekorttidstellingerav rundkjøringene2 timer i ettermiddagsrush.resultateneer vist i figurenenedenfor.

5 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 5/ 21 Figur 6 Trafikktelling kryssetdølivegenx Romsaasallé Trafikktellingenei rundkjøringendølivegenx Roms asallé viserat deter totalt 424kjøretøygjennomrundkjøringeni makstimenkl det er ikke avviklingsproblemereller forsinkelseri rundkjøringeni dagog deter myerestkapasitet.belastningsgradeni rundkjøringener beregnetil B=0,24. Belastningsgrader trafikkmengdedelt påkapasitet, B =, og er et uttrykk for belastningog trafikkflyt i kryss.når belastningsgradenærmer seg0,75-0,80er detustabilavvikling og detkanoppstånoekø i tilfartene. Fotgjengeresomgikk i områdetvedrundkjøringenvar stort settpersonersomluftet hunden.det kanværeat aktivitetenmedmyketrafikanterer størreutenomvinterhalvåret.hovedsykkel-og gangtraséenfor Jessheim er i Dølivegen,Fv 454og RomsaasAllé.

6 6/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ Figur 7 Trafikktelling kryssetgardermovegenx Romsaasbakken Trafikktellingenviserat deter ca.840kjøretøygjennomrundkjøringeni makstimen.belastningsgradenfor dagenssituasjoner beregnettil B=0,35. Trafikkregistreringenei rundkjøringengardermovegen x Romsaasbakkenviserat deter mangeforgjengeresomgåri Gardermovegen, spesieltmangesomkrysser tilfarten Manesjen.Detteskyldesat deter ensidigfortaui Gardermovegenøstfor rundkjøringen. Fotgjengern er i stor gradskoleeleverog kommerkonsentrertettersistetime på skolenca.kl. 15 og 16.

7 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 7/ Gang-/sykkeltrafikk - hovedtraséer Det er antageligvisstoreforskjellerantallmyketrafikantermellomsommerhalvåret og vinterhalvåret.en av hovedsykkeltraseene for Jessheimgårrundtplanområdet. Sekart nedenfor. Figur 8 Utsnitt hovedsykkelkartjesshim(kilde: ). Jessheimer enav 27 utvalgtesykkelbyeri 2010(kilde: somdet satsespå.topografienpåromerikeer velegnetfor sykling. Hovedsykkel-og gangtrasegårblantanneti Romsaasallé og Dølivegen/Rv Ulykkesstatistikk Figurennedenforviserpolitirapportertetrafikkulykker vedplanområdet.figuren nedenforviserulykkenefor en10 årsperiode( ).det er

8 8/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ Figur 9 Ulykker (kilde NVDB123).Numrenerefererertil tabellenunder. Det er totalt 5 ulykker somer registrerti 10 årsperioden.figurenviserat deti er kun ulykker medskadegrad«lettereskadd»somer registretvedplanområdet.tabellennedenforgir enkort beskrivelseav ulykkene. Ulykke Dato/tid Beskrivelse / 10:45 Bilulykke. EnhetA kom fra RomsaasAllé og skulletil høyreopp DølivegenretningGardermoveien.A haddefor høyfart og mistetkontrolleni rundkjøringenog kjørteut påvenstreside av Døliveien / 17:50 Fotgjengerulykke Enhetkjørteut fra parkeringpåcoopobsi retningvest,var opptattmedå kikke på mobilensomog såikke enfotgjenger somgikk påfotgjengerfeltetog kjørtepådenne / 16:01 Sykkelulykke EnhetA kjørtegardermovegenretningnordog kjørtepå enhetb (Sykkel) somkom ut fra innkjøringentil Gardermovegen34 fra venstrefor A / 18:44 MC ulykke EnhetB skullesvingetil venstrei retningnord/vest- EnhetC kjørtegardermovegeni retningøst,blinket til høyre ved nevnteavkjøring.enhetb kjørtedafram og traff enheta somkjørteforbi enhetc /? Sykkelulykke EnhetA kjørtenordvestover,syklist sykleti sammeretning påfortau.a svingtetil høyreinn i avkjørsel.idet A passerte fortauetsykletsyklisteninn i A Tabell 1 Utvalg registrerteulykkernærtplanområdet (kilde NVDB123) Det er ikke noeklart mønsteri typeulykker eller sted/plassering.beskrivelseneav ulykkenegir inntrykk av at deter uoppmerksomhet i kombinasjonmedenkelte uoversiktligeforhold somkanværeårsakentil enkelte av ulykkene.det er derfor

9 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 9/ 21 viktig at utformingerav kryss-/adkomstertil bolig- og næringsarealutformesslik at deblir oversiktligekryssområdermedblant annetgod sikt. 2.4 Kollektivbetjening rundt området Romsaas Gardermoveienbetjenesav flere rutegåendebusser.bussholdeplassgjestadøsti Gardermovegener nærmesteholdeplasstil planområdet. I følgeruteplanleggeren til RuterbetjenesGjestadav linje 334,815,855,3541,3575og 3577.Det er i hovedsaklinjenummermed3 siffer somer rutegåendekollektivlinjer, 4 sifra linjer er skolelinjer.øvrigelinjer er servicelinjer/skolebuss.gangavstandentil holdeplass Gjestadøster ca.3-400meter. Det er ca.1 km fra planområdetil Jessheimstasjon. Det er 30 minuttersfrekvens medtogettil/fra Oslo.

10 10/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 3 Fremtidig situasjon Planområdetsomdennetrafikkanalyseni hovedsaktar for seger områdenefb4 og FB5 somer vist i figurennedenfor.det er ogsåpågåendearbeidfor utvikling av andretomterpåromsaasparalleltmedplanområdetfb4 og FB5. Øvrigefelt i Romsaasplanener alleredenoeutbygget.øvrigeutbyggingerpå deulike felteneer beskrevetnedenfor.informasjonom planlagtutbygging er gitt av Ullensaker kommunevedreguleringsavdelingen. 3.1 Planlagt utbygging på Romsaas Planområdeter vist i figurennedenfor. Figur 10 Romsaas-planen(mottattfra Ullensakerkommunevedreguleringsavdelingen) Tabellennedenforviserplanlagtutbyggingav øvrige tomterpåromsaas(kilde: reguleringsavdelingenullensakerkommune).

11 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 11 / 21 Felt Typebebyggelse Antall/størrelse FB3 (igangsatt) Boliger Forretning 200 stk 3 000m² B2 Boliger (underoppføring) 65 stk B3 Boliger 165boliger F1 Hotell, kontor Forretning m² 1000m² FB4 og FB5 (planområdet) Boliger Forretning CoopObs!Bygg 200stk 8 200m² SUM Utbygging Romsaas Boliger Forretning Hotell, kontor Tabell 2 Planlagt utbyggingpå deulike feltene,sefigur stk m² m² Totalt er det630boliger,12 200m² forretningog m² Hotell/kontorsomkan utbyggespåromsaas.

12 12/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 4 Turproduksjon 4.1 Boliger Bilturproduksjonsfaktorfor boliger. Figur 11 PROSAM137 Antall bilbevegelserper husholdning(sumfra/til) per døgn(vdt) Avstandenfra Romsaas Jessheimtil Oslosentrumer ca.33km i luftlinje. Statistisksentralbyråd(www.ssb.no) gir informasjonblantannetom beboddeboligerog befolkning.for Ullensakerkommuneviserstatistikkenfor 2001at detvar ca 1,6personerper bolig i blokk, leiegårdeller annenboligbyggmed3 etasjereller mer.for statistikkenfor 2011er boligblokk slåttsammenmedblant annetrekkehusog tomannsboliger.statistikkenviserat deter 2,05personerperbolig. Detteer noehøytfor planområdetdadetkun skalbyggesblokkleiligheterog dermeder færrepersonerperboenhet.det antasat deter 1,8 personerperbolig i planområdet.detgir følgendeturproduksjonperboligenhet: Registreringerav trafikkeni Jessheimviserimidlertid at detblir foretattca2,1 bilturerperpersonpervirkdøgn.dettestemmerforholdsvisgreit medtabellenfor kategorien«middelstetthet/urbant»20km+. Beregnet døgntrafikkper boligenhet: VDT = 1,8personer/bolig* 2,1 turer/person= 3,8turer/bolig. ÅDT = 0,9* VDT (VirkeDøgnTrafikk) ÅDT perbolig = 0,9* 3,8 turer/bolig= 3,4 turer/bolig. ÅDT 3,4turer perbolig leggestil grunni denvidere vurderingen.

13 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 13 / Turproduksjon Coop Obs! Bygg Turproduksjonsfaktorfra Prosamrapport163: Figur 12 Kilde Prosamrapport 163. Det planlegges8200m² byggvareforretning;dettilsvarerenturproduksjonpå (8200/100)*20= 82*20= 1640turertil/fra forretningenper virkedøgn. Dettegir en årsdøgntrafikkpå: ÅDT = 0,9* 1640= 1480turer,ca 1500bilturer perdøgn. 4.3 Turproduksjon kontor/hotell Kontor Genereringsfaktorer i prosamrapport103oppgisfor kontoransattei Osloog Akershusbl.a.ut i fra parkeringsdekning.det er knyttet usikkerhetfor Akershusdatallmaterialeter lavt. Figur 13 Turproduksjonper virkedøgnetter andelmed tilgang til gratis parkeringsplass. Hvis detleggestil grunni gjennomsnitt25 m² perkontoransatte(4 ansatteper100 m²) og enp-dekningpå1 p-plassper60 m², i trådmedgjeldendebyplanfor Jessheim,gir detteenp-dekningtil ca.42 % av dekontoransatte.totalt gir detteen genereringsfaktorpåvdt 5,6 per100m2. ÅDT = 0,9VDT per100m² = 4,9turerper100m². Hotell Erfaringstallfor trafikproduksjontil/fra hotell er begrenset. Det foreliggernoematerialesomkanbenyttesfor å vurdereturproduksjonen.

14 14/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ Sted År Parkering Antall rom Antall ansatte Bilturer til/fra pervirkedøgn Hotell Quality Jessheim Holmenfjordhotell Asker Thonhotell Oslofjord Sandvika Dissetalleneindikerermellom2,5-4,5bilturer pr hotellrom,medlavesttall for det mestsentraltbeliggendehotellet(thonhotell) og detteforeslåslagt til grunnper rom. Hvis detantas50 m2 hotellareali gjennomsnittperrom gir detteenbilturproduksjonpåådt 5 bilturer per100m2. Det er valgt å bruke sammevdt-faktor for hotell (5,6 per100m2) somfor kontor.dettefordi deter høyerebilturproduksjon mandag-fredagenni snittetoverheleuka. Med dettesomutgangspunktgir detenturproduksjon: ÅDT = 0,9 VDT per100m² = 4,9 turerper100m². Felt Typebebyggelse Antall/størrelse Turproduksjonsfaktor FB3 (igangsatt) Boliger 200stk beregneti egettidligerenotati Forretning 3.000m² for- bindelsemeddenne utbyggingen Nyskapt trafikk B2 Boliger (underoppføring) 65 stk 3,4perbolig 200 B3 Boliger 165boliger 3,4perbolig 550 F1 Hotell, kontor Forretning m² 1.000m² 4,9 per100m² 15 per100m² (fra FB4 og FB5 (planområdet) SUM Utbygging Romsaas Boliger Forretning CoopObs! Bygg Boliger Forretning Hotell, kontor 200stk 8.200m² 630stk m² m² trafikkanalysefb3) 3,4 perbolig 18 per100m² Byggingenpå Romsaasmeddegitte forutsetningergir ennyskapttrafikk ÅDT på ca

15 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 15 / Trafikkprognoser Framskrivning av trafikken Trafikkprognosenefor er vist i figurennedenfor. Figur 14 Trafikkprognoserfor årlig trafikkvekstfra programmeteffekt. I følge vegnormalenskaltrafikkenfremskrives10 år for kryss.det antasvidereat bygningsmassenpå felt FB4 og FB5 er utviklet ferdig i løpetav 2016,samtøvrige felt, dvsat trafikkenfremskrivestil 2026.Trafikkenvil medprognosenefra EFFEKTøkemedca.22,8% nårdetantasentungtransportandelpå5 %. Dettegir enådt i 2026: Vei ÅDT 2013 ÅDT 2026 Gardermoveien Døliveien mellomromsaasalle x Gardermoveien RV 454 Sørfor kryssetdøliveienx Gardermoveien Trafikkmengde Dentotalt årsdøgntrafikkenpånærliggendehovedveier vedplanområdetblir: Vei Fremskrevet ÅDT 2026 Turproduksjon utbygging Totalt trafikkmengde Gardermoveien Døliveien mellomromsaasalle x Gardermoveien RV 454 Sørfor kryssetdøliveienx RomsaasAllé Fordeling av trafikk Videreantasdetat trafikkenfordelesslik påveinettet: Makstimenantasca.10 % av ÅDT. Trafikk Bolig: 60 % skaltil boligeneog 40 % fra boligene.

16 16/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ Trafikk Kontor/Hotell:30 % til og 70 % fra. Trafikk Forretning/byggvare:50 % til/fra, hvorav50 % av trafikkenkommer via E6. Videreantashovedstrømmeneav nyskapttrafikk vil fordelesegslik påvegnettet: 20 % 5 % 10 % 35 % 30 % Figur 15 Illustrasjon antattehovedstrømmernyskapt trafikk i makstime 4. 6 Belastning rundkjøringer For ny situasjonmeddegitte forutsetningenevil belastningeni rundkjøringenebli somfølger:

17 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 17 / 21 Figur 16 Trafikkfordeling i makstime2026meddegitte forutsetningene. Belastningsgradeni rundkjøringener beregnetil B=0,39.Det vil fortsattværegod avvikling. Figur 17 Trafikkfordeling i makstime2026meddegitte forutsetningene. Belastningsgradenfor rundkjøringeni rundkjøringengardermovegenx Romsaasbakkener beregnetil B=0,52.Det vil fortsattvære godkapasiteti rundkjøringen etterutbygging.

18 18/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 5 Annet 5.1 Varelevering Coop Obs! Bygg Vareleveringentil byggvarehandelcoopobs!bygg er oppgitttil å ankommefra E6 og at denogsåskaltilbakepåe6. Vareleveringen skalforegåpå«baksiden»av byggetvia ny vei, Odelsveien.Det er midtdeleri Dølivegenvednytt krysstil Odelsveien.Dettemedførerat detkun lov til å svingetil høyreog dermedmåtungtransportenfra CoopObs!Bygg kjøre via Gardermoveien for å snuretninge6. Innkjøringsforholdenetil vareleveringenmåogsåpåseeså ivaretasslik at utforming av kyssetdølivegenx Odelsvegenhartilstrekkelig medarealfor størrekjøretøy å kjøretil/fra varelevering- Dølivegen.Godsikt veddetteområdeter viktig da detblir adkomsttil endel boliger,samtat detantageligvisblir endel myketrafikanterher. Fotgjengerfeltmåvurderesi henholdtil vegnormalenom plassering samtom fotgjengerfeltetskalmerkeskun medskilt og ikke i vegbanen.merkingen i vegbanenkangi enfalsk tryggheti krysningspunktet overodelsveien. Figur 18 SporingskurveadkomstvareleveringCoopObs! Byggfra Dølivegenvia Odelsvegen.

19 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 19 / Adkomst til boligfelt og kundeparkering Coop Obs! Bygg Situasjonspla nedenforviserfellesadkomsttil boligfelt og kundeparkering.adkomstener foreslåttvestfor eksisterendekryss,romsaasalle x Langbråten. Figur 19 Adkomstkundeparkeringog boliger. Konsekvensenav foreslåttplasseringav adkomstbolig/p-plasser at eksisterende gateparkeringi Romsaasalle måfjernes.gatetverrsnittet måendresnoevedat gateparkeringenfjernes.boligenei FB4 er ogsåplanlagtå haadkomstnordfor planområdetvia Odelsvegen. Figur 20 ParkeringsplassRomsaasalle.

20 20/21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 6 Oppsummering Trafikkanalysenfor Romsaasområdeter basertpåinformasjonfra oppdragsgiver ConstoAS og MakeArkitekter, samtinformasjonfra Ullensakerkommuneved reguleringsavdelingen. PlanlagtutbyggingpåRomsaas er: Boliger Forretning Hotell, kontor 630stk m² m² Kapasiteter beregnetfor rundkjøringene: Dølivegenx RomsaasAllé og Gardermovegenx Romsaasbakken. Beregningeneviserat detfortsattvil væregodkapasiteti kysseneetterfull utbygging. Viderebøradkomstervurderesog planleggesgodtslik at dissepåenbestmulig måteivaretarsikkerhetentil myketrafikanter.dette er spesieltviktig vedadkomstentil vareleveringentil CoopObs!Bygg der tungtransportforetarto høyresving bevegelsertett.

21 TRAFIKKANALYSE - JESSHEIM - ROMSAAS ALLÉ 21 / 21 7 Vedlegg 7. 1 Kapasitetsberegninger fremtidig situasjon Gardermovegen x Romsaasbakken Dølivegen x Romsaas Allé

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet.

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet. 4. Trafikkanalyse Trafikkanalysen er gjort med en transportmodell. Transportmodeller beskriver transporttilbudet og - etterspørselen i et avgrenset område, og brukes til å finne ut hvordan befolkningen

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

KASTELLVEIEN 30 / FEIERHEIA 8

KASTELLVEIEN 30 / FEIERHEIA 8 REGULERINGSPLAN FOR KASTELLVEIEN 30 / FEIERHEIA 8 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto somviser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING TyholmenArkitektkontorAS harpåvegneav Christian

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer