Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning"

Transkript

1 Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2 22 Frydenhaug skole 2 3 Dagens trafikkmengder 3 31 Informasjon om skolen 3 32 Parkering 3 33 Trafikktellinger 5 34 ÅDT dagens bruk 6 35 ÅDT dagens bruk 8 36 Trafikkavvikling ved planområdet 8 37 Generert trafikk skolen 9 4 Andre trafikale forhold Kollektivtrafikk Trafikksikkerhet 11 5 Fremtidige trafikkmengder Planlagt utbygging Parkering Generert trafikk skolen ÅDT planlagt utbygging Trafikkavvikling 15 6 Trafikkforhold mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate Dagens situasjon (2009) Utbygging av CO Lunds gate 56 og nabotomt Utbygging av Frydenhaug skole 17 7 Avsluttende vurdering 17 1 Innledning Drammen Eiendom KF har engasjert COWI AS for å gjennomføre en trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av Frydenhaug skole Oppdragsnr Dokumentnr Versjon Utgivelsesdato Utarbeidet Kontrollert Godkjent MRHN GKV

2 2 / 18 2 Planområdet 21 Plassering Planområdet ligger i Drammen kommune, ved E18 sør for Drammenselva, med adkomst via Frydenhaugveien Plasseringen er vist i Figur 1 Figur 1: Planområdet Planområdet ligger ved et fullt planskilt kryss mellom E18, E134 og lokalvegsystemet i Drammen på sørsiden av Drammenselva 22 Frydenhaug skole Frydenhaug skole er i dag en spesialskole for elever med utviklingshemming på 1-10 trinn fra kommunene Drammen, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Det er i dag ca 70 elever og 86 ansatte ved skolen Tomta er i dagens situasjon regulert til boligformål, den planlegges omregulert til skole Det ønskes å bygge ut skolen for å gjøre plass til ca 100 elever og ca 110 ansatte Det vil tilsi en økning i antall elever på ca 30, og en økning i antall ansatte på i overkant av 20 Antall årsverk ved skolen vil bli ca 80, men det vil midt på dagen være flere på jobb samtidig Etter utbygging vil størrelsen på skolen være ca 4500 m 2 Byggestart er planlagt i år 2012, og overtagelse i år 2014

3 3 / 18 3 Dagens trafikkmengder 31 Informasjon om skolen Skolen begynner kl 9:00 Noen elever slutter kl 13:25, og noen kl 14:25 SFO (Skolefritidsordning) er åpen i tidsrommet 7:00-17:00 Foreldrene kan her velge om barna vil ha plass én eller flere dager i uka, og om de vil ha plass før skolen begynner, etter skolen er ferdig eller begge deler Det er i dag ca 40 elever som benytter SFO i ulik grad og ca tilsvarende ansatte i ulike stillingstyper Det er opplyst om at alle elevene blir kjørt til skolen I løpet av morgenen ankommer det store taxier/minibusser Det kan ta opptil 10 minutter før en taxi er tømt for unger, siden elevene en og en blir hentet og fulgt ut av taxien og inn på skolen Det kan være opptil 20 minutters venting i taxi før ungene blir hentet, dette kan ha sammenheng med at ungene ankommer skolen før skolen åpner 32 Parkering 321 Parkeringsnorm Gjeldende parkeringsvedtekter for Drammen kommune er vist i Tabell 1 Kravene i vedtektene er minimumskrav, en utbygger står dermed fritt til å bygge ut flere plasser Utbygger skal innenfor disse kravene ivareta besøksparkering Tabell 1: Parkeringsvedtekter Drammen kommune (Drammen kommune, 2002) Frydenhaug skole ligger i parkeringssone "Ytre sone" Kravet til parkeringsplasser er dermed i utgangspunktet 2,0 parkeringsplasser pr 100 m 2 bruksareal (for offentlige bygninger) I forhold til besøksparkering sier parkeringsvedtektene følgende: "Utbygger skal innenfor disse kravene ivareta besøksparkering, behovet skal dokumenteres og godkjennes"

4 4 / 18 Skolen er oppgitt å ha et bruttoareal (BTA) på ca 2900 m 2 Det vil si at mini- mumskravet til antall parkeringsplasser ifølge gjeldende norm er ca 60 parke- ringsplasser Det er like krav pr m 2 for kontorvirksomheter og for skoler, selv om det for kontorvirksomheter er flere ansatte pr m 2 Normen er basert på at det skal være 0,5 parkeringsplasser ser per ansatt, men er ifølge et orienteringsskriv omregnet til arealkrav for enklere saksbehandling (Parkeringsvedtekter - orientering, Drammen kommune ) Ved 86 ansatte gir den alternative beregnings- metoden minimum 43 parkeringsplasser 322 Dagens parkeringssituasjon Skolens ansatte disponerer i dag parkeringsplasser på skolens område og på motsatt side av Frydenhaugveien Vinterstid er det på skolens område ca 12 parkeringsplasser for de ansatte, mens på motsatt side av Frydenhaugveien er det ca 25 parkeringsplasser (redusert kapasitet pga snøopplag) Det vil si til sammen ca 37 parkeringsplasser for skolens ansatte vinterstid, det anslås at det sommerstid er det ca 40 parkeringsplasser for de ansatte Innkjøringen til de to parkeringsplassene er vist i Figur 2 Figur 2: Frydenhaug skole, dagens parkeringsplasser med adkomst I følge normen skal det minimum etableres ca 60 parkeringsplasser Antall parkeringsplasser er under normkravene i Drammen kommunes parkeringsvedtekter Det er i dagens situasjon i underkant av 0,5 parkeringsplasser pr ansatt Skolen opplyser om at det er for få parkeringsplasser til å dekke behovet De fleste ankjører bil, kun et fåtall sykler, går eller reiser kollektivt Ifølge skolen satte er

5 5 / 18 den største utfordringen ved møter av ulike slag, da benyttes ofte skolegården Det er satt av to plasser til gjesteparkering Dagens situasjon tyder på at behovet for parkering, inkludert besøksparkering, er i nærheten av normen i Drammen kommunes parkeringsvedtekter 33 Trafikktellinger 331 Tall fra Nasjonal vegdatabank Figur 3 viser et utsnitt fra Nasjonal vegdatabank som viser årsdøgntrafikk (ÅDT) på vegsystemet ved planområdet Figur 3: Utsnitt fra Nasjonal vegdatabank (nvdbno), ÅDT i vegsystemet rundt planområdet Ifølge en utskrift fra Nasjonal vegdatabank er årsdøgntrafikken på Frydenhaugveien ved planområdet ÅDT (2010) = 2550 Det er ingen nyere tellepunkt på Fv27, og trafikkmengden gjelder ifølge utskriften for en vegstrekning på nærmere 2 km, det er derfor usikkerhet knyttet til årsdøgntrafikken ved planområdet Frydenhaugveien benyttes som adkomstveg til næringsområdet og boligområdet rett nordøst for planområdet, men er avstengt mot deler av boligområdet (som vist i Figur 3) Det er mulig gjennomkjøring til Bjørnstjerne Bjørnsons gate (Fv282) I 2006 ble Colletts gate forlenget til Bjørnstjerne Bjørnssons gate, denne vegen er et raskere og mer benyttet alternativ som gjennomkjøring til Bjørnstjerne Bjørnsons gate enn Frydenhaugveien

6 6 / 18 Det er usikkerhet også knyttet til ÅDT-estimatene for E18 Nærmeste kontinuerlige tellepunkt på E18 i nordlig retning, er ca 3 km unna (ÅDT(2008)=50200) Nærmeste tellepunkt på E18 i sørlig retning er ca 7 km unna (ÅDT(2008)=25500) I begge retningene er det kryss før tellepunktene, slik at trafikkmengdene ikke gjelder for krysset ved planområdet 332 Manuell krysstelling For å vurdere trafikksituasjonen ved planområdet er det valgt å gjennomføre manuell krysstelling ved skolens adkomst Det er opplyst om at 90 % av elevene ankommer skolen i tidsrommet kl 8:30-9:00, drosjene kommer og venter i veg/skolegård fra kl 8:30 Om ettermiddag er det mange biler i halvtimen rundt tidspunktene for skoleslutt (kl 13:25 og kl 14:25) Trafikken til/fra skolen er ut fra informasjon fra skolen vurdert å sammenfalle med morgenrushet i større grad enn med ettermiddagsrushet, det er derfor valgt å gjennomføre telling i 2 timer i morgenrush Tellingene er gjennomført torsdag 24 februar 2011 i tidspunktet 7:30-9:30 for å dekke perioden hvor flest elever ankommer skolen Tellingene er gjennomført ved adkomsten til skolen fra Frydenhaugveien, resultatet fra tellingene er vist i Figur 4 Tellingene viser at største timetrafikk i morgenrush er i tidsrommet kl 8:00-9:00 Figur 4: Telling "Frydenhaugveien x Frydenhaug skole", største time morgenrush, 24 februar 2011 Tellingene er gjennomført torsdag før vinterferie i Buskerud fylke, og samtidig med at det er vinterferie i Oslo og Akershus Dette kan ha ført til at trafikken er noe lavere enn "normalt" 34 ÅDT dagens bruk For beregning av ÅDT er det sett på døgn- og ukevariasjon for et tellepunkt på Fv41, ca 500 meter i retning nordøst fra planområdet Tellepunktet er vist i Figur 3 på side 5 Det er her telt med radar over én uke i mai (uke 20)

7 7 / 18 Virkedagstrafikken (tirsdag - torsdag) utgjorde i gjennomsnitt 110 % av ukedøgntrafikken Telt trafikk er angitt i hele timer For å få tidspunktet kl 7:30-9:30 er det tatt utgangspunkt i timen kl 8:00-9:00 og halve timene kl 7:00-8:00 og kl 9:00-10:00 Dette gir at perioden kl 7:30-9:30 utgjør ca 14 % av døgntrafikken på en virkedag Ved å legge til grunn at ukedøgntrafikken i den telte uka er tilnærmet lik årsdøgntrafikken, er ÅDT på Frydenhaugveien forbi planområdet estimert å væreca ÅDT = 900 Dette er lavere trafikkmengde enn Nasjonal vegdatabank tilsier Det er usikkerhet i både tall fra Nasjonal vegdatabank og i manuelle korttidstellinger Tall fra Nasjonal vegdatabank gjelder som sagt for en strekning på ca 2 km, det er flere kryss langs strekningen slik at trafikkmengden i realiteten varierer Det er vurdert at trafikken er høyere i retning vest, mot veger som i større grad enn Frydenhaugveien benyttes som gjennomkjøringsveger Det er valgt å ta utgangspunkt i de manuelle trafikktellingene, og rundet opp til ÅDT = 1000 for Frydenhaugveien forbi planområdet I forbindelse med beregning av trafikkstøy og luftforurensing er det behov for trafikkmengder på E18, E134 og rampene til/fra E18 ved planområdet Det er tatt utgangspunkt i trafikkmengdene i Nasjonal vegdatabank, og skjønnsmessig anslått og tilpasset trafikkmengdene på rampene Det er usikkerhet i anslagene Figur 5: Trafikkmengder

8 8 / ÅDT dagens bruk For beregning av blant annet trafikkstøy, er det behov for trafikkmengder minst 10 år frem i tid For E18 og E134 er det lagt til grunn Vegdirektoratets prognoser for gjennomsnittlig trafikkvekst i Buskerud Årlig vekst er vist i Tabell 2 Tabell 2: tom år lette tunge ,5 1, ,1 1, ,2 2,1 Prognoser for gjennomsnittlig årlig trafikkvekst i Buskerud, Vegdirektoratet Veksten på lokalvegsystemet er i større grad avhengig av lokale utbygginger/endringer For Frydenhaugveien er det skjønnsmessig lagt til grunn 1 % årlig vekst, det gir en vekst fra 2010 til 2021 på ca 12 % Estimert ÅDT for år 2021 er vist i Figur 6 Figur 6: Trafikkmengder , Alternativ 0 (ingen utbygging) 36 Trafikkavvikling ved planområdet Det er gjennomført kapasitetsberegninger i skolens atkomstkryss i henhold til metode fra "Håndbok 127, Kapasitet i kryss, beregningsmetoder for ikkesignalregulerte kryss", Statens vegvesen 1985 I kapasitetsberegningene beregnes bla belastningsgraden B Belastningsgraden B er forholdstallet mellom trafikkvolum og kapasitet (belastningsgrad B = trafikkvolum / kapasitet) En belastningsgrad på B = 1,0 innebærer at 100 % av teoretisk kapasitet er utnyttet med tilhørende dårlig trafikkavvikling I praksis

9 9 / 18 regner en med at opp mot B = 0,80 0,85 (80 85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling For belastninger nær kapasitetsgrensen vil det være usikkerhet knyttet til tall for kødannelser, osv Beregningene tilsier en belastningsgrad i skolens adkomstkryss på i underkant av B = 0,1 i morgenrush, dvs at under 10 % av den teoretiske kapasiteten er utnyttet og trafikkavviklingen er god Den lave registrerte trafikken på Frydenhaugveien i morgenrush, tilsier at avviklingen er god også i ettermiddagsrush 37 Generert trafikk skolen 371 Telleresultater Trafikk til/fra planområdet i løpet av perioden det er telt, delt opp i kvarterintervall, er vist i Tabell 3 I den telte perioden er det klart største kvarteret til/fra skolen i perioden 8:45-9:00, med 13 kjøretøy til og 16 kjøretøy fra planområdet Tidsintervall Til Frydenhaug skole Fra Frydenhaug skole Sum til/fra Frydenhaug skole 7:30-7: :45-8: :00-8: :15-8: :30-8: :45-9: :00-9: :15-9: Sum 7:30-9: Tabell 3: Trafikk til/fra skolen i morgenrush, periode 7:30-9:30 Trafikk til/fra skolen i morgenrush består av bringing av barn og ansatte som ankommer skolen Fra skolen er trafikken i den telte perioden størst i kvarterene 7:30-7:45 og 8:45-09:00 Det ser ut til at det er et rush etter at skolefritidsordningen åpner klokken 7:00, og før skolen åpner kl 9: Generert trafikk elevene Fra skolen er det i den telte perioden 50 kjøretøy Det legges til grunn at 45 av disse er bringing av barn, mens 5 er bringing av ansatte Det antas at det også er bringing av barn i perioden kl 7:00-7:30, det legges her til grunn til sammen 5 kjøretøy Dette gir 50 kjøretøy til skolen i forbindelse med bringing av barn til skole og skolefritidsordning, til sammen 100 bilturer (til og fra skolen) Det legges til

10 10 / 18 grunn at det er like mange kjøretøy i forbindelse med henting av barn fra skole og skolefritidsordning Det vil si at ca 70 elever generer ca 200 bilturer på en virkedag (mandag - fredag), i gjennomsnitt 2,9 biltur pr elev 373 Generert trafikk ansatte Ved skolen er det ca 12 parkeringsplasser for ansatte I og med at det er flere kjøretøy fra skolen enn til skolen i perioden kl 7:30-9:30, anslås det at disse parkeringsplassene blir fylt opp før kl 7:30 Ansatte som begynner på jobb senere må parkere på parkeringsplassen på motsatt side av Frydenhaugveien, det er her ca 25 parkeringsplasser Ifølge ansatte ved skolen er det for få parkeringsplasser ved skolen Det legges derfor til grunn at alle parkeringsplassene blir fylt opp, og det i tillegg parkeres utenfor avsatt areal Det legges til grunn at ca 40 ansatte daglig kjører til/fra skolen i egen bil, og at ca 10 blir kjørt av andre Dette gir at de ansatte genererer til sammen 120 bilturer på en virkedag Det er oppgitt at det er 86 ansatte ved skolen, noe som gir 1,4 bilturer pr ansatt 374 Annen trafikk til/fra skolen I tillegg til ansatte-turer og henting/bringing av elever kommer trafikk i forbindelse med blant annet varelevering, besøk og møtevirksomhet Det er grovt anslått at denne trafikken utgjør 40 bilturer på en virkedag 375 Total trafikk til/fra skolen Til sammen er skolen beregnet å generere 360 bilturer på en virkedag, med følgende genereringsfaktorer: 2,9 bilturer pr elev pr virkedøgn 1,4 bilturer pr ansatt pr virkedøgn 30 bilturer i forbindelse med "andre formål" SFO (skolefritidsordningen) er åpen også i deler av skoleferien For omregning fra virkedøgntrafikk til årsdøgntrafikk er det lagt til grunn at skolen har åpent ca 190 dager i året (190/365 = 0,52) og SFO har åpent ca 230 dager i året (230/365 = 0,63) Videre er det lagt til grunn at ca 50 % av elever og ansatte deltar på SFO Årsdøgntrafikken til/fra skolen er under gitt forutsetninger beregnet å være ca ÅDT = 190 i dagens situasjon

11 11 / 18 4 Andre trafikale forhold 41 Kollektivtrafikk Holdeplasser i nærheten av planområdet er vist i Figur 7 Figur 7: Holdeplasser nært planområdet Nærmeste holdeplass er Kvernveien Ifølge trafikantenno er gangavstanden til holdeplassen Kvernveien ca 230 meter Holdeplassene vist i Figur 7 trafikkeres alle av linje 3 (Kastanjesletta - Fjell snuplass) og linje 6 (Liejordet - Fjell snuplass) Begge linjene har tre avganger i timen i hver retning og går innom Drammen sentrum og Drammen jernbanestasjon Mellom skolen og holdeplassen Kvernveien er det fortau langs Frydenhaugveien på motsatt side av skolen Det er meter til holdeplassen Bangeløkka, som trafikkeres av ekspressbussene Sørlandsekspressen, Grenlandsekspressen, Haukeliekspressen og Timeekspressen Stavern-Oslo Ekspressbussene har avgang hver eller annenhver time Timeekspressen er spesielt lagt opp til pendling til Oslo, med avgang hver time i morgenrushet mot Oslo, og motsatt retning i ettermiddagsrush I tillegg er det muligheter for pendling med tog, for videre å benytte lokalbussene fra jernbanestasjonen Bussene bruker ifølge rutetabellen 2-9 minutter til/fra jernbanestasjonen, avhengig av retning 42 Trafikksikkerhet Fartsgrensen på Frydenhaugveien ved planområdet er 40 km/t Adkomsten til skolen og den ekstra parkeringsplassen på motsatt side av Frydenhaugveien er vist i Figur 8

12 12 / 18 Figur 8: Adkomst til skolen og ekstra parkeringsplass fra Frydenhaugveien Det er ingen politiregistrerte personskadeulykker i Frydenhaugveien ved planområdet i perioden Det er fortau langs Frydenhaugveien på motsatt side i forhold til Frydenhaugveien Adkomsten til skolen ligger midt i en sving, det er gangfelt mellom fortauet og skolen på østsiden av adkomsten Det er god sikt til begge sider av svingen Sikten er ikke fullt like god for adkomsten til parkeringsplassen på motsatt side av vegen, men er vurdert å være tilfredsstillende ved god siktrydding (trær og snø) 5 Fremtidige trafikkmengder 51 Planlagt utbygging Det ønskes å bygge ut skolen for å gjøre plass til ca 110 ansatte og ca 100 elever Det vil tilsi en økning i antall elever på ca 30 (i overkant av 40 %), og en økning i antall ansatte på i overkant av 20 (i underkant av 30 %) Etter utbygging vil størrelsen på skolen være ca 4500 m 2 (en økning på ca 50 %) Byggestart er planlagt i år 2012, og overtagelse i år Parkering I følge Drammen kommunes parkeringsvedtekter skal det etableres 2 parkeringsplasser pr 100 m 2 Det vil med et bruksareal på ca 4500 m 2 tilsi ca 90 parkeringsplasser Ved 110 ansatte vil 90 parkeringsplasser gi en parkeringsdekning på 82 % Pga flere deltidsansatte er parkeringsdekningen i praksis høyere Det varierer hvor mange som er på jobb samtidig I forhold til kommunale og regionale mål om redusert bilbruk er det ikke hensiktsmessig med et så høyt antall parkeringsplasser

13 13 / 18 Ifølge parkeringsvedtektene kan det søkes om dispensasjon fra vedtektene: "Det faste utvalget for plansaker kan for den enkelte tomt fastsette skjerpelser eller lempninger i kravene der særskilte forhold tilsier det" Det er muligheter for å benytte kollektivtrafikk, som beskrevet tidligere Nærmeste holdeplass for lokalbuss er ca 200 meter unna og trafikkeres av to linjer med tre avganger hver i timen i begge retninger Lokalbussene bruker ifølge rutetabellen under 10 minutter til/fra jernbanestasjonen, slik at også pendling med tog er en mulighet I tillegg stopper det ekspressbusser ved Bangeløkka, meter fra planområdet I Oslo kommune tilsier normen i parkeringssonen "Den ytre byen" 2-6 parkeringsplasser pr 10 årsverk Ved å legge til grunn 80 årsverk for Frydenhaug skole, vil det tilsi parkeringsplasser Normen inkluderer besøksparkering, og har til hensikt både å sikre nok plasser og å begrense bilbruken Planområdets beliggenhet og kollektivtilgjengelighet kan på overordnet nivå sammenlignes med forholdene i parkeringssonen "Den ytre byen" i Oslo Pga av at Frydenhaug skole er en "spesialskole", er det behov for ansatte med spesiell kompetanse, dette fører til at en del av de ansatte ved skolen har forholdsvis lang reiseveg Det foreslås derfor å etablere parkeringsplasser nær øvre grense i Oslo kommunes parkeringsnorm Det foreslås ca 50 plasser til ansatte Ved 100 ansatte på jobb samtidig vil det da være 0,5 plasser pr ansatt Dette er som nevnt tidligere også utgangspunktet for Drammen kommunes vedtekter for offentlige bygg Videre foreslås det i tillegg å reservere 5 plasser til besøkende, dette er mer enn dobling av dagens situasjon Plasser til besøkende kan også benyttes ved henting/bringing av barn når de er ledige I største kvarter i morgenrush, rett før skolens åpningstid (kl 8:30-9:00), er det registrert at 13 kjøretøy ankommer skolen og 16 kjøretøy forlater skolen Det bør ved økt antall elever være løsninger for at ca 15 kjøretøy kan vente ved henting/bringing av barn, det er usikkerhet i dette anslaget Mulige løsninger på området for henting/bringing av barn, eventuelt kombinert med besøksparkering, kan med fordel utredes nærmere 53 Generert trafikk skolen 531 Generert trafikk elevene For elevene legges det til grunn generert trafikk pr elev som i dagens situasjon, det vil si 2,9 bilturer pr elev pr virkedøgn I dagens situasjon er det anslått at 70 elever genererer 200 bilturer pr virkedøgn Skolen planlegges utvidet til 100 elever, noe som utgjør ca 290 bilturer Det vil si en økning på ca 90 bilturer pr virkedøgn

14 14 / Generert trafikk ansatte Generert trafikk for ansatte er avhengig av parkeringsdekningen for de ansatte Det er ikke bestemt antall parkeringsplasser Det er i beregningene valgt å være konservative og legge til grunn Drammen kommunes parkeringsvedtekter, som tilsier at det skal etableres 90 parkeringsplasser Med 110 ansatte gir dette en parkeringsdekning på ca 82 % Det er da lagt til grunn at alle 110 ansatte er innom jobb hver dag For vurdering av økt trafikkgenerering er det tatt utgangspunkt i PROSAMrapport Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre, som gir erfaringstall fra Oslo og Akershus Ved å legge til grunn gjennomsnittstall for parkeringsdekning, vil en økning i parkeringsplasser pr ansatt fra ca 50 % til ca 80 % medføre en økning i generert trafikk på ca 20 % Ved å legge til grunn lik prosentvis vekst for Frydenhaug skole, vil det ved økt parkeringsdekning genereres 1,65 turer pr ansatt 110 ansatte vil dermed generere ca 180 bilturer pr virkedøgn, det er en økning på ca 60 bilturer pr virkedøgn i forhold til dagens situasjon Det er usikkerhet i dette anslaget Ved at antall parkeringsplasser reduseres som foreslått vil generert trafikk reduseres noe 533 Annen trafikk til/fra skolen Annen trafikk til/fra skolen er anslått å øke fra dagens situasjon tilsvarende økningen i antall elever Antall elever øker med i overkant av 40 % Dette gir en økning i annen trafikk til/fra på skolen på ca 20 bilturer pr virkedøgn 534 Total økning i trafikk til/fra skolen Til sammen er virkedøgntrafikken til/fra skolen beregnet å øke med i overkant av 160 bilturer pr virkedøgn Omregnet til årsdøgntrafikk er beregnet trafikkvekst på ca ÅDT = 100 Pga usikkerhet er det valgt å runde opp til en økning på ca ÅDT=100 i hver retning i Frydenhaugveien Årsdøgntrafikken skal først og fremst benyttes til beregninger av støy- og forurensingsnivå 54 ÅDT planlagt utbygging Lagt til grunn anslått økning i ÅDT til/fra planområdet, er trafikken i 2020 etter planlagt utbygging beregnet å bli som vist i Figur 9

15 15 / 18 Figur 9: ÅDT ved planområdet, 2021, etter planlagt utbygging 55 Trafikkavvikling Ved å legge til grunn lik prosentvis vekst for timetrafikken som for virkedøgndøgntrafikken ved planområdet, så vil trafikkbelastningen i adkomstkrysset i morgenrush fortsatt ikke øke til over B = 0,1 Trafikkbelastningen er beregnet å bli ca B = 0,1 hvis alle parkeringsplassene for skolens ansatte etableres på samme side av Frydenhaugveien 6 Trafikkforhold mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate Trafikkanalysen skal ta for seg situasjonen fra skolen og ned til Bjørnstjerne Bjørnsons gate Størst belastning er vurdert å være i krysset "Anchersbakken x Bjørnstjerne Bjørnsons gate" Det er tatt utgangspunkt i en trafikkanalyse gjennomført i 2009 av SWECO i forbindelse med reguleringsplan for CO Lunds gate 56 (mellom Frydenhaug skole og Bjørnstjerne Bjørnsons gate) Reguleringsplanen for CO Lunds gate 56 er i ettertid blitt godkjent 61 Dagens situasjon (2009) I forbindelse med trafikkanalysen gjennomført av SWECO ble det gjennomført manuelle krysstellinger i krysset "Anchersbakken x Bjørnstjerne Bjørnsons gate" i ettermiddagsrush Tellingene ble gjennomført tirsdag 18mars 2009 i tidsrommet kl 15:00-17:00 Største time i ettermiddagsrush på den telte dagen var tidsrommet kl 15:30-16:30 Timetrafikken er vist i Figur 10

16 16 / 18 Figur 10: Timetrafikk (kjt/t) største time ettermiddagsrush (15:30-16:30) tirsdag 18mars 2009 (SWECO) Ifølge rapporten ble det ved gjennomføringen av tellingene observert tilbakeblokkering fra nabokrysset i øst (Havnegata) i venstre felt i en ti minutters periode Det ble ikke observert kø av betydning i Anchersbakken, selv om venstresvingende biler måtte vente en stund før de kom ut Kapasitetsberegninger gav en belastningsgrad på B = 0,88 for Anchersbakken (gitt 1 felt ut) og ca 5 minutters forsinkelse 62 Utbygging av CO Lunds gate 56 og nabotomt Utbygging av CO Lunds gate 56 er beregnet å føre til en trafikkvekst i ettermiddagsrush på 173 kjt/t I rapporten er det sett på situasjonen ved utbygging av CO Lunds gate 56, i tillegg til utbygging av Bjørnstjerne Bjørnsons gate 108 og 110 og CO Lunds gate 55 Det er lagt til grunn at krysset "Anchersbakken x Bjørnstjerne Bjørnsons gate" signalreguleres, beregningene ble gjennomført med beregningsverktøyet Capcal For trafikkmengden i dagens situasjon (2009) og utbygging av nevnte arealer (CO Lunds gate 55 og 56 og Bjørnstjerne Bjørnsons gate 108 og 110), er belastningsgraden i Anchersbakken beregnet å bli B = 0,79 Belastningsgraden i Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra vest er beregnet å bli B = 0,76 og fra øst B = 0,60 Det er i rapporten sett på situasjonen i 2029 med generell trafikkvekst I forhold til dagens situasjon øker trafikken i krysset med ca 45 % Kapasitetsberegninger for situasjonen i 2029 med utbygging av nevnte arealer viser en belastet trafikkavvikling, med B = 0,94 i tilfarten fra vest Rapporten konkluderer med at signalanlegget vil fungere uten overbelastning, men med en del kø og ventetid og fare for tilbakeblokkering til tilstøtende kryss Det anbefales i rapporten at Bjørnstjerne Bjørnsons gate uavhengig av utbyggingsplanene oppgraderes for å tilpasses en fremtidig trafikkbelastning, strekningen mellom Anchersbakken og Havnegata har ikke fullgod standard i forhold til dagens belastning En mulig løsning er 4 felt og fysisk midtdeler i Bjørnstjerne Bjørnsons gate

17 17 / 18 Godkjent reguleringsplan for CO Lunds gate 56 tilsier rekkefølgekrav; ved utbygging/ombygging som skaper med trafikk enn dagens bruk er det krav om at krysset "Anchersbakken x Bjørnstjerne Bjørnsons gate" oppgraderes til tilfredsstillende standard (signalregulering og/eller andre løsninger) 63 Utbygging av Frydenhaug skole Timetrafikken i morgenrush utgjør ca 16 % av anslått virkedøgntrafikk til/fra skolen Pga av at skolen slutter kl 13:25 eller 14:25, og skolefritidsordningen stenger kl 17:00, er det vurdert at trafikken til/fra skolen i ettermiddagsrushet ikke er like konsentrert som i morgenrush Det er valgt å legge til grunn at timetrafikken i ettermiddagsrush utgjør 10 % av virkedøgntrafikken, dvs en økning i ettermiddagsrush på i underkant av 20 kjt/t De manuelle tellingene i morgenrush gav en retningsfordeling på 59 % til/fra nordøst (Bjørnstjerne Bjørnsons gate) Ved å legge til grunn lik retningsfordeling i ettermiddagsrush vil det tilsi at økning i timetrafikk til/fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate på ca 10 kjt/t Dette er trafikk både til og fra skolen, det anslås ca 4 kjt/t til og 6 kjt/t fra planområdet Det er usikkerhet i beregningene, men anslagene viser at økt timetrafikk i ettermiddagsrush til/fra skolen er lav sammenlignet med utbygging av CO Lunds gate 56 (170 kjt/t til/fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate) Økningen er vurdert å ikke føre til økt problemer i krysset i forhold til dagens situasjon Ved køproblemer i Anschersbakken mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate har trafikk fra planområdet mulighet til å kjøre ut Colletts gate 7 Avsluttende vurdering Utbyggingen av Frydenhaug skole er beregnet å gi en økning i trafikkmengde på ca ÅDT = 100 Trafikkavviklingen ved skolen er god i dagens situasjon, og er beregnet å bli god også ved planlagt utbygging Det er i dagens situasjon parkeringsplass til i underkant av 50 % av de ansatte Det er oppgitt å være for få parkeringsplasser, spesielt for besøkende i forbindelse med møter I henhold til Drammen kommunes parkeringsvedtekter skal det etableres ca 90 parkeringsplasser ved planlagt utbygging, noe som vil gi parkeringsplass til 80 % av de ansatte Dette er vurdert å ikke være hensiktsmessig i forhold til overordnede mål om redusert bilbruk Det er ut fra sammenligning med Oslo kommunes parkeringsnorm og vurdering av forholdende på området, foreslått ca 50 plasser til ansatte Ved 100 ansatte på jobb samtidig vil det da være 0,5 plasser pr ansatt Videre foreslås det i tillegg å reservere 5 plasser til besøkende, dette er mer enn dobling av dagens situasjon Plasser til besøkende kan eventuelt også benyttes ved henting/bringing av barn

18 18 / 18 For henting/bringing av barn er det ut fra trafikktellingen vurdert at det bør være løsning for at ca 15 kjøretøy kan ha mulighet for å vente samtidig Det er usikkerhet i dette anslaget Mulige løsninger på området for henting/bringing av barn, eventuelt kombinert med besøksparkering, kan med fordel utredes nærmere Trafikkanalysen skal ta for seg trafikkforholdende også ned mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate, hvor det i perioder i ettermiddagsrush er forsinkelser i dagens situasjon Økt trafikk i ettermiddagsrush med planlagt utbygging er anslått å bli i overkant av 10 kjt/t til/fra dette krysset, og er isolert sett vurdert ikke å føre til økte problemer i forhold til dagens situasjon Ved køproblemer i Anschersbakken mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate har trafikk fra planområdet mulighet til å kjøre ut Colletts gate

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 ÅDT 2 2.2 Trafikkavvikling 3 2.3

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Støyvurdering - Kvartal 49. PTL, avdeling Kristiansand. Notat 1 INNLEDNING

Innholdsfortegnelse. Støyvurdering - Kvartal 49. PTL, avdeling Kristiansand. Notat 1 INNLEDNING PTL, avdeling Kristiansand Støyvurdering - Kvartal 49 Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 05 Oslo Telefon 024 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Trafikkmengder

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Tra fika le kon sekven ser av utb yg ging av nye boligom rå der i Jessh eim sørøst

Tra fika le kon sekven ser av utb yg ging av nye boligom rå der i Jessh eim sørøst ULLENSAKER KOMMUNE Tra fika le kon sekven ser av utb yg ging av nye boligom rå der i Jessh eim sørøst ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT I NNHOLD

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2 RUNE KILLIE TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn for oppdraget 1 2 Innledning 2 3 Trafikkdatasammenstilling

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Detaljregulering Renningsåsen Pukkverk Lemmikainen Norge AS 02 R01 Statens vegvesen Fra Kopi Iver Reistad TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET 1. Bakgrunn Dato 2012-10-31 Revidert

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Saksbehandler: Amund Kjellstad Arkiv: GNR 111/246 Arkivsaksnr.: 05/00248-004 Dato: 02.05.05 111/246, HANS KIÆRSGATE 1 A, FERGETERMINAL DRAMMEN - POLEN

Saksbehandler: Amund Kjellstad Arkiv: GNR 111/246 Arkivsaksnr.: 05/00248-004 Dato: 02.05.05 111/246, HANS KIÆRSGATE 1 A, FERGETERMINAL DRAMMEN - POLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Amund Kjellstad Arkiv: GNR 111/246 Arkivsaksnr.: 05/00248-004 Dato: 02.05.05 111/246, HANS KIÆRSGATE 1 A, FERGETERMINAL DRAMMEN - POLEN INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Tore Vik Firma Fork. Anmerkning Kjellstad Utvikling AS Fra: Kyrre Gran SWECO Norge AS TRAFIKKVURDERING KJELLSTAD Sammendrag Arealbruk Utbyggingsplanen for tomten er en

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE RISVO LLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2 2.1 Beliggenhet 2 2.2 Eksisterende bebyggelse 3 2.3 Atkomst til området 5

TRAFIKKANALYSE RISVO LLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2 2.1 Beliggenhet 2 2.2 Eksisterende bebyggelse 3 2.3 Atkomst til området 5 PIR II ARKITEKTER AS TRAFIKKANALYSE RISVO LLAN TRAFIKKUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Tron dheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Dagens areal- og

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer