NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS"

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll Mellomila 79 P.b Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T F Vår ref /EOVTRH 1/37

2 Innhold Figurliste... 3 Tabelliste Innledning Bakgrunn Om notatet Dagens situasjon Trafikkvolum Kollektiv Planlagt utbygging CONTRAM-modell Vegnett Forutsetninger 2020-modellen Beregningsalternativer Metode og beregningsverktøy Turproduksjonsfaktorer Turproduksjon CONTRAM Resultater Dagens situasjon Alternativ 0-1: uten tiltak Alternativ 0-2: med vegtiltak Alternativ 1-1: Utbygging av kontor engineering-virksomhet - uten vegtiltak Alternativ 1-2: Utbygging av kontor engineering-virksomhet - med vegtiltak Sammenstilling av resultater Avbøtende tiltak Konklusjon/oppsummering Referanser /37

3 Figurliste Figur 1: Oversiktsbilde planområdets plassering i forhold til Kvadraturen... 4 Figur 2: Oversiktsbilde planområdet... 5 Figur 3: Utsnitt planområdet i dagens situasjon... 5 Figur 4: Trafikkmengde i modellområdet (NVDB, 2013) [kjt/døgn]... 6 Figur 5: Trafikkmengde i modellområdet CONTRAM 2010 [kjt/døgn]... 6 Figur 6: Tellesnitt trafikktellinger (Kristiansand kommune, 2013:1) (Finn kart, 2013)... 8 Figur 7: Kollektivtilbud Støodden dagens situasjon... 9 Figur 8: Planutsnitt Støodden (Arild Reinertsen, 2013:2) Figur 9: Oversikt over CONTRAM-modell 2020 alternativ Figur 10: Vegnett CONTRAM - alternativ 0 rødt viser tiltak i alternativ 0-2/ Figur 11: Utbyggingsområder Figur 12: Beregnet trafikkmengde CONTRAM 2010, ÅDT Figur 13: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM Figur 14: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM Figur 15: Beregnet trafikkmengde CONTRAM 2020 alternativ 0-1, ÅDT Figur 16: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ Figur 17: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ Figur 18: Beregnet trafikkmengde CONTRAM 2020 alternativ 0-2, ÅDT Figur 19: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ Figur 20: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ Figur 21: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 utsnitt Rona, t.v. alt 0-1, t.h. alt Figur 22: Beregnet trafikkmengde CONTRAM 2020 alternativ 1-1, ÅDT Figur 23: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ Figur 24: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ Figur 25: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 utsnitt Rona, t.v. alt 0-1, t.h. alt Figur 26: Rutevalgsanalyse maksimaltime; t.v , t.h CONTRAM 2020 alternativ Figur 27: Beregnet trafikkmengde CONTRAM 2020 alternativ 1-2, ÅDT Figur 28: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ Figur 29: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ Figur 30: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 utsnitt Rona, t.v. alt 1-1, t.h. alt Figur 31: Rutevalgsanalyse maksimaltime; t.v , t.h CONTRAM 2020 alternativ Figur 32: Differanseplot trafikkmengde (kjt/døgn) Alternativ 0-2 Alternativ Figur 33: Differanseplot trafikkmengde (kjt/døgn) Alternativ 0-1 Alternativ Figur 34: Ruteanalyse adkomst E18 til planområdet Støodden Tabelliste Tabell 1: Trafikktellinger i Dvergsnesveien og Sømsveien juni 2013 (Kristiansand kommune, 2013:1)... 8 Tabell 2: Oversikt over utbyggingsplaner for 2020 Kristiansand kommune (Kristiansand kommune, 2010) Tabell 3: Utbyggingsplaner (Kristiansand kommune, 2013:2) Tabell 4: Turproduksjonsfaktorer per døgn Tabell 5: Beregnet turproduksjon Støodden N1 - alternativ 1 - envegsbilturer pr døgn Tabell 6: Beregnet turproduksjon Støodden N2 - alternativ 1 - envegsbilturer pr døgn Tabell 7: Beregnet turproduksjon Strømsheia - alternativ 0 - envegsbilturer pr døgn Tabell 8: Beregnet turproduksjon Korsvika - alternativ 0 - envegsbilturer pr døgn Tabell 9: Sammenstilling av trafikkmengde på lenker i NVDB og CONTRAM [kjt/døgn] /37

4 1. Innledning Dette notatet tar for seg forutsetninger og resultater ved trafikkanalyse av etableringen av kvm kontor/engineering virksomhet ved krysset Sømsveien X Salbustadveien i Kristiansand i trafikkmodelleringsverktøyet CONTRAM. 1.1 Bakgrunn er blitt engasjert av Støodden Utvikling AS som har planer for utbygging av kvm kontor/engineering virksomhet ved krysset Sømsveien X Salbustadveien på Søm, ca. fire kilometer unna Kvadraturen i Kristiansand i luftlinje. Dette området vil få adkomst til hovedvegnettet E18 via Sømskrysset, Ronakrysset og Håneskrysset. Tidligere analyser for annen utbygging i området har vist at man vil kunne oppleve fremkommelighetsproblemer i disse kryssene i fremtidig situasjon. Statens vegvesen setter derfor krav til at det gjennomføres en trafikkanalyse med den etablerte CONTRAMmodellen for Kristiansand for å avdekke eventuelle trafikale problemer på E18 som følge av planlagt utbygging. Figur 1: Oversiktsbilde planområdets plassering i forhold til Kvadraturen 1.2 Om notatet Hensikten med dette notatet er å se på trafikale virkninger på lokalvegnett og E18 ved kryssene Rona og Hånes, ved etableringen av kvm kontor/engineering-virksomhet i område N1 og kvm kontorvirksomhet i område N2 på Støodden ved krysset Sømsveien X Salbustadveien i Kristiansand. Analysen vil danne grunnlag for eventuelle avbøtende tiltak. 4/37

5 2. Dagens situasjon Dette kapittelet ser på dagens utforming av planområdet og trafikkmengder på lokal- og hovedvegnett. Figur 2: Oversiktsbilde planområdet Dagens virksomheter i planområdet har adkomst fra Sømsveien ca. 250 meter øst for krysset Sømsveien X Salbustadveien. Eksisterende boliger vest i området har egen adkomst via avkjørsel mot krysset Sømsveien X Salbustadveien. Se Figur 3. Figur 3: Utsnitt planområdet i dagens situasjon Området består i dag av industri/næring og 6-7 eneboliger. 5/37

6 2.1 Trafikkvolum Trafikkmengde Nasjonal Vegdatabank (NVDB) Figur 4: Trafikkmengde i modellområdet (NVDB, 2013) [kjt/døgn] Trafikktall fra NVDB (2013) viser at trafikkmengden i Sømsveien forbi planområdet, ligger på ca kjt/døgn i dagens situasjon Trafikk fra CONTRAM 2010 Figur 5: Trafikkmengde i modellområdet CONTRAM 2010 [kjt/døgn] 6/37

7 Figur 5 viser trafikkmengde i CONTRAM-modellen fra Sammenlignet med trafikkmengden fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) som er vist i Figur 4 stemmer trafikkmengden på E18 godt overens. På E18 mellom Rona og Hånes er det registrert ÅDT , mens beregnet ÅDT i CONTRAM-modellen er kjt/døgn. På E18 på Varoddbrua viser registreringer ÅDT og i henholdsvis retning vestover og østover. På tilsvarende strekninger viser CONTRAM-modellen henholdsvis ÅDT og Dette viser at CONTRAM-modellen for 2010 stemmer relativ godt overens med dagens trafikkregistreringer på E18. På fv. 401 mellom Rona og Hånes er det registrert og beregnet ÅDT ca kjt/døgn. På Sømsveien vest varierer registrert ÅDT mellom i sør og i nord, mens i CONTRAM varierer beregnet ÅDT mellom og på tilsvarende strekninger. Forbi planområdet viser registreringer i ÅDT, mens beregnet ÅDT ligger på Årsaken til dette avviket kan være at CONTRAM underestimerer trafikkmengden på denne strekningen eller at strekningen i Norsk vegdatabank er grovere enn i CONTRAM, slik at det vil kunne være riktigere å sammenligne 1900 ÅDT mot ÅDT. Det er uansett dermed en mulighet for at CONTRAM-modellen angir lavere trafikk i Sømsveien sør enn registreringer angir. Sammenligning av tall fra NVDB og CONTRAM-modellen viser at ÅDT på Dvergsnesveien/fv.10 ligger lavere i CONTRAM-modellen enn registreringene i NVDB viser. Samme avvik vises på Høvågveien mellom Dvergsnesveien og Strømmeveien. Denne sammenligningen viser at trafikkmengdene i CONTRAM-modellen fra 2010 stemmer godt overens med trafikkregistreringer på hovedvegnettet, mens avviket blir større på lokalvegnettet. Særlig viser CONTRAM-modellen mindre trafikk i Sømsveien mellom Salbustadveien, og fv. 10 Dvergsnesveien. 7/37

8 2.1.3 Trafikktellinger Nord Figur 6: Tellesnitt trafikktellinger (Kristiansand kommune, 2013:1) (Finn kart, 2013) Figuren over viser snittene hvor Kristiansand kommune har foretatt trafikktellinger i uke Tabell 1: Trafikktellinger i Dvergsnesveien og Sømsveien juni 2013 (Kristiansand kommune, 2013:1) Tellesnitt Sum begge retninger Fra nord/øst Fra sør/vest 1 Dvergsnesveien N (6 300) 2 Dvergsnesveien S Sømsveien v/korsvikkilen Sømsveien v/ nr Trafikktellingene viser at trafikkmengden i NVDB er litt for lave på Dvergsnesveien kjt/døgn. I Sømsveien stemmer de overens med tall fra NVDB. Sammenlignet med tall i fra CONTRAM 2010 viser dette at det er større trafikk på Sømsveien sør enn i CONTRAM-modellen. 8/37

9 2.2 Kollektiv Figur 7: Kollektivtilbud Støodden dagens situasjon Det er busstilbud til/fra planområdet fra Sømsveien i meget kort gangavstand fra nytt kontorbygg i planområdet, ca. 200 meter til planlagte busslommer. Dagens bussrute nr. 17 kommer fra Kvadraturen og kjører Sømsveien forbi planområdet, videre mot Dvergsnesveien og Kystveien til Tømmerstø. Noen busser går videre til Frikstad. Retur mot Kvadraturen motsatt vei. Det er buss hver halve time 05-19, deretter hver time til ca. kl. 24. Rute 18 går fra Kvadraturen via Rona, Strømme senter, og videre via Dvergsnesveien/Kystveien til Odderhei og Tømmerstø (Holte), retur motsatt vei. Det er få bussbevegelser på denne ruten, 1 times frekvens mellom kl. 06 og 16. Gangavstand mellom nytt kontorbygg og dagens busslommer ved Dvergsnesveien er ca. 800 meter. Sømsområdet (Vardåsveien) har god bussbetjening, men gangavstand fra nytt kontorbygg til busslomme ved Vardåsveien er ca meter (Arild Reinertsen, 2013:1). 9/37

10 3. Planlagt utbygging Støodden Utvikling AS har planlagt en utbygging av kontor/engineering virksomhet på m 2 i planområdet (N1). I tillegg foreligger det planer for utbygging av m 2 kontorvirksomhet på nabotomta N2. Da utbyggingen av område N2 avhenger av utbyggingen i område N1 inngår begge disse områdene i alternativ 1 (Arild Reinertsen, 2013:2). Figur 8: Planutsnitt Støodden (Arild Reinertsen, 2013:2) Det er planlagt å bygge om krysset Salbustadveien X Sømsveien fra et vikepliktsregulert T-kryss til en 4-armet rundkjøring. Dette vil bli lagt til grunn for kodingen av CONTRAM-modellen i alternativ /37

11 4. CONTRAM-modell 2020 I trafikkanalysen er det benyttet CONTRAM-modellen for Kristiansand til analyser av fremtidig situasjon 2020 (, 2010). 4.1 Vegnett 2020 Figuren under viser vegnettet i alternativ 0 i fremtidig situasjon Figur 9: Oversikt over CONTRAM-modell 2020 alternativ 0 11/37

12 4.2 Forutsetninger 2020-modellen Følgende utbygginger er lagt til grunn for trafikkmatrisen for 2020 ved etableringen av CONTRAMmodellen for 2020 i 2010 (, 2010). Tabell 2: Oversikt over utbyggingsplaner for 2020 Kristiansand kommune (Kristiansand kommune, 2010) CONTRAMsone Kvalifisert gjetning på endring fram til år Nedre Timenes Hånes V 30 bolig 704 Øvre Timenes 25 bolig 705 Hånes midtre Korsv/Strøm SV Korsv/Strøm S Søm V Søm S Rodenes/Haumyr Båthavn 330 plasser 8061Golfbanen Korsvik m 2 kontor 8063 Søylekil Korsv/Strø midt 100 bolig 8072 Korsv/Strø Ø 235 bolig 8073 Sukkev NV Strømshei Rona 103 boliger, m 2 næring, m 2 kontor 8076 Benestad V 100 bolig 8077 Benestad midt boliger 8081 Dvergsnes 530 bolig 8082 Odderhei Fidje/Frikstad 360 bolig 9051 Frikstad N Skytebane Benestad Ø 300 bolig Totalt er det planlagt rundt 3800 boliger, 6500 m 2 handelsrettet næring og 5700 m 2 kontor. Disse dataene er lagt til grunn for trafikkberegningene. For Lauvåsen er det antatt at 50 % av den planlagte utbyggingen er realisert innen I tillegg er det lagt inn boliger og kontor på Strømsheia og Korsvika, som er nye prosjekter etter at CONTRAM-modellen for 2020 ble etablert i 2010 (Kristiansand kommune, 2013:2). Se Tabell 3. Tabell 3: Utbyggingsplaner (Kristiansand kommune, 2013:2) CONTRAMsone Nytt fram til år Strømsheia kvm kontor og 250 boliger 8083 Korsvika kvm kontor CONTRAM-modellen for Kristiansand 2020 inneholder forutsetninger om store utbygginger med påfølgende store trafikkmengder. Dette bidrar til at belastningen på E18 og tilstøtende kryss blir svært høy allerede i alternativ 0. Særlig gjelder dette i maksimaltimen 15:30 16:30. 12/37

13 5. Beregningsalternativer I samråd med oppdragsgiver og Nebojsa Doder i Statens vegvesen, er det funnet frem til følgende alternativer som skal beregnes med trafikksimuleringsverktøyet CONTRAM: Dagens situasjon Alternativ Uten tiltak på E Med tiltak på E18: filterfelt i rundkjøringen ved Rona mellom rampe fra E18 og Høvågveien og rampe til E18 vestover i nordlige rampe i Håneskrysset. Se Figur 10. Alternativ Med utbygging av kontor/engineering-virksomhet på m 2 i N1 og m 2 i N2, men uten tiltak på E Med utbygging av kontor/engineering-virksomhet på m 2 og m 2 i N2, og med vegtiltak på E18: filterfelt i rundkjøringen ved Rona mellom rampe fra E18 og Høvågveien og rampe til E18 vestover i nordlige rampe i Håneskrysset. Figur 10: Vegnett CONTRAM - alternativ 0 rødt viser tiltak i alternativ 0-2/1-2 13/37

14 6. Metode og beregningsverktøy Det er gjennomført turproduksjonsberegninger for den foreslåtte utbyggingen i planområdet. Antall genererte bilturer er lagt til grunn for CONTRAM-beregninger for dagens situasjon og fremtidig situasjon som viser de trafikale konsekvensene av utbyggingen. 6.1 Turproduksjonsfaktorer Det er benyttet turproduksjonsfaktorer fra nasjonale erfaringstall (PROSAM 103)(Statens vegvesen, 1988). Tabell 4: Turproduksjonsfaktorer per døgn Virksomhet Turproduksjonsfaktor Enhet Bolig 4 Pr bolig 1,83 Pr ansatt 6 Pr 100 kvm Kontor 3 Utskiftninger pr dag 80 % Belegg pr p-plass 6.2 Turproduksjon Utbyggingen av kontor/engineering virksomhet på m 2 i område N1 vil føre til envegs bilturer per døgn til og fra planområdet. Tabellen under viser turproduksjon ved ulike forutsetninger for utbyggingen. Tabell 5: Beregnet turproduksjon Støodden N1 - alternativ 1 - envegsbilturer pr døgn Antall ansatte ,83 Pr ansatt Maks 2, % Tabell 5 viser virkningen på turproduksjon når man tar utgangspunkt i ulike forutsetninger. Legger man til grunn utbyggingsareal eller 2,5 parkeringsplasser per 100 m 2 for beregning av turproduksjon får man envegsbilturer per døgn. Tar man utgangspunkt i antall ansatte gir dette envegsbilturer per døgn. Tar man utgangspunkt i restriktiv parkering med 1 plass per 100 m 2 gir dette kun envegsbilturer per døgn. Tabell 6: Beregnet turproduksjon Støodden N2 - alternativ 1 - envegsbilturer pr døgn Antall ansatte ,83 Pr ansatt Alternativ 1 Areal Antall Turproduksjonsfaktor Enhet Turproduksjon Forutsetning (m2) enheter Turer pr døgn Areal Pr 100 m Antall p- Alt. Plass pr Utskiftningsfaktobelegg Parkerings- 100 m 2 plasser Parkeringsplasser Min % Alternativ 1 Areal Antall Turproduksjonsfaktor Enhet Turproduksjon Forutsetning (m2) enheter Turer pr døgn Areal Pr 100 m Antall p- Alt. Plass pr Utskiftningsfaktobelegg Parkerings- 100 m 2 plasser Parkeringsplasser Min % 180 Maks 2, % /37

15 Tabell 6 viser at område N2 vil føre til en turproduksjon på ca. 450 envegsbilturer per døgn. I beregningene i CONTRAM vil det bli lagt til grunn envegsbilturer per døgn i sum for utbyggingsområdet N1 og nabotomta N2 for å sikre at beregningene er robuste. I tillegg er det gjort turproduksjonsberegninger for to områder som ikke ligger inne i CONTRAMmodellen for 2020 fra før. Disse inngår i alternativ 0. Dette er for områdene Strømsheia og Korsvika. Se Figur 11. I Korsvika er det lagt til grunn utbygging m 2 kontorvirksomhet, mens det på Strømsheia er lagt til grunn utbygging av m 2 kontorvirksomhet og 250 boligenheter. Figur 11: Utbyggingsområder Tabellen under viser turproduksjonsberegninger for Korsvika og Strømsheia. Tabell 7: Beregnet turproduksjon Strømsheia - alternativ 0 - envegsbilturer pr døgn Plass pr 100 m 2 Areal (m2) Antall p- plasser 2020 Alternativ 0 Areal Antall Turproduksjonsfaktor Enhet Turproduksjon (m2) enheter Turer pr døgn Bolig Pr 100 m Utskiftningsfaktor Parkeringsbelegg Kontor % Sum Strømsheia Turproduksjonsberegninger for Strømsheia viser at med 1 parkeringsplass per 100 kvm og 4 turer pr bolig per døgn gir dette en samlet turproduksjon på envegsbilturer pr døgn for Strømsheia i alternativ 0. 15/37

16 Tabell 8: Beregnet turproduksjon Korsvika - alternativ 0 - envegsbilturer pr døgn Antall ansatte ,83 Pr ansatt Alternativ 1 Areal Antall Turproduksjonsfaktor Enhet Turproduksjon Forutsetning (m2) enheter Turer pr døgn Areal Pr 100 m Antall p- Alt. Plass pr Utskiftningsfaktobelegg Parkerings- 100 m 2 plasser Parkeringsplasser Min % 552 Maks 2, % Fra Kristiansand kommune er det opplyst at utbygginga i Korsvika er planlagt med gratis parkering og god parkeringsdekning (Kristiansand kommune, 2013:2). Det tas derfor utgangspunkt i en turproduksjon på envegsbilturer per døgn for å sikre en robust beregning. 6.3 CONTRAM CONTRAM er et edb-basert trafikkmodelleringsverktøy, og kan beregne trafikkavviklingen i rush- og utenfor rushperioder. Den er en taktisk modell og benytter faste matriser. Et høyere detaljeringsnivå på soneinndeling og vegnett sammen med en tidsavhengig nettutlegging gjør den bedre egnet til å beregne forsinkelser og belastningsgrader enn for eksempel Regionale transportmodeller (RTM) Forutsetninger I beregningene er det benyttet CONTRAM-modellen for Kristiansand for 2010 og 2020 som ble etablert av i For nærmere beskrivelse av disse CONTRAM-modellene henvises det til "Teknisk rapport: CONTRAM Kristiansand utvidelse"(, 2010). CONTRAM-modellen for Kristiansand beregner trafikkavvikling i morgenrush 07:00 09:00 og ettermiddagsrush 15:00 17:00 på halvtimes nivå. Mellom periodene om morgenen og ettermiddagen og etter ettermiddagsperioden er det tømningsintervall. Hensikten med disse er å få avviklet den trafikken som eventuelt er i modellen i fra de tidligere tidsperiodene og beregnet riktige verdier for trafikkarbeid, drivstofforbruk mv for all trafikk i modellen Definisjoner I CONTRAM-analyser bruker man vanligvis belastningsgrad på veglenker som mål for avviklingen på lenker og som grunnlag for vurdering av ulike alternativer, sammen med fordeling av trafikkmengde, gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT). Belastningsgrad uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet, og illustrer graden av kapasitetsutnyttelse på den aktuelle tilfarten. En belastningsgrad større enn 0,85 vil gi store forsinkelser og køer på veinettet. Når belastningsgraden overstiger 1 vil antallet kjøretøy inn på tilfarten være større enn hva veglenken greier å avvikle. Dette gjør at køen vil vokse, helt til tilsiget av biler avtar. ÅDT, gjennomsnittlig årsdøgntrafikk: Den totale trafikken i et snitt eller på en trafikklenke i løpet av et kalenderår dividert med antall dager i året. 16/37

17 7. Resultater Dette kapittelet oppsummerer resultatene fra beregningene i CONTRAM-modellen. Det er gjort beregninger for følgende alternativer: Dagens situasjon Alternativ Uten tiltak på E Med tiltak på E18: filterfelt i rundkjøringen ved Rona mellom rampe fra E18 og Høvågveien og rampe til E18 vestover i nordlige rampe i Håneskrysset. Se Figur 10. Alternativ Med utbygging av kontor/engineering-virksomhet på m 2 i N1 og m 2 i N2, men uten tiltak på E Med utbygging av kontor/engineering-virksomhet på m 2 og m 2 i N2, og med vegtiltak på E18: filterfelt i rundkjøringen ved Rona mellom rampe fra E18 og Høvågveien og rampe til E18 vestover i nordlige rampe i Håneskrysset. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) er hentet fra CONTRAM-beregningene og regnet om fra timestrafikk ved å summere trafikk i begge retninger i periodene 07:00 09:00 og 15:00 17:00. Videre er yrkesdøgntrafikk (YDT) beregnet ved å anta at rushtimene utgjør 30 % av døgntrafikken. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) er så antatt å utgjøre 90 % av yrkesdøgntrafikk (YDT). 17/37

18 7.1 Dagens situasjon Trafikkvolum Figur 12: Beregnet trafikkmengde CONTRAM 2010, ÅDT Figuren over viser trafikkmengde i CONTRAM-modellen fra Som diskutert i kapittel 2 stemmer tallene godt overens med dagens trafikkbilde. 18/37

19 7.1.2 Trafikkavvikling Figur 13: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2010 Figur 14: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2010 Figur 13 og Figur 14 viser beregnet belastningsgrad i maksimaltime morgen og ettermiddag på nærliggende vegnett i dagens situasjon. Beregningene viser god kapasitet i dagens situasjon. 19/37

20 7.2 Alternativ 0-1: uten tiltak Dette kapittelet viser situasjonen på vegnettet i fremtidig situasjon 2020 uten utbygging av planområdet, samt uten ny rampe i Håneskrysset og filterfelt i Ronakrysset Trafikkvolum Figur 15: Beregnet trafikkmengde CONTRAM 2020 alternativ 0-1, ÅDT Figuren over viser trafikkmengde i CONTRAM-modellen fra 2020 hvor Rona-rundkjøringen og Håneskrysset er utformet som i dag (2013). Sammenlignet med CONTRAM 2010 får man økning på de fleste veglenkene. På E18 øker trafikkmengden mest mellom Rona og Varodden. På fv. 401 øker trafikken med kjt/døgn i 2020 i forhold til Denne økningen kommer hovedsakelig på fv. 401 i retning inn mot rundkjøringen på Rona fra øst. I forhold til 2010 får man generelt en økning i trafikkmengden mellom Randesund/Søm og Kvadraturen, i tillegg til generell økning på E18. 20/37

21 7.2.2 Trafikkavvikling Figur 16: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ 0 1 Figur 17: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ 0-1 Figur 16 og Figur 17 viser beregnet belastningsgrad i maksimaltime morgen og ettermiddag på nærliggende vegnett i alternativ 0-1. Beregningene viser høy belastning på E18 ved Varoddbrua og inn mot rundkjøringen i Rona, spesielt på fv. 401 fra øst. I denne CONTRAM-modellen er krysset med Høvågveien og Strømsodden, der Strømsheiautbyggingen er planlagt, kodet som i dag med kanalisert 21/37

22 vikepliktsregulert T-kryss med venstresvingefelt. Dette bidrar til køer på adkomsten til fv. 401 fra Strømsheia i alle alternativene. Det er derfor rimelig å anta at trafikken på Høvågveien parallelt med E18 kan bli større ved en utbedring av dette krysset. Dette gjelder for alle alternativene i denne analysen. 22/37

23 7.3 Alternativ 0-2: med vegtiltak Dette kapittelet viser situasjonen på vegnettet i fremtidig situasjon 2020 uten utbygging av planområdet, men med ny rampe i Håneskrysset og filterfelt i Ronakrysset Trafikkvolum Figur 18: Beregnet trafikkmengde CONTRAM 2020 alternativ 0-2, ÅDT Figuren over viser trafikkmengde i CONTRAM-modellen fra 2020 uten plantiltaket, men med vegtiltak på E18. Sammenlignet med alternativ 0 1 er trafikkmengden på E18 lik, med unntak av mellom Rona og Hånes, der den nye rampa bidrar til at trafikken øker med ca kjt/døgn, med tilsvarende reduksjon på fv. 401 mellom Rona og Hånes. På lokalvegnettet er trafikkmengden i hovedsak lik, men med en liten trafikkreduksjon på Sømsveien i alternativ 0 2 i forhold til alternativ /37

24 7.3.2 Trafikkavvikling Figur 19: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ 0-2 Figur 20: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ 0-2 Figur 19 og Figur 20 viser beregnet belastningsgrad i maksimaltime morgen og ettermiddag på nærliggende vegnett i alternativ 0 med vegtiltak på E18. Beregningene viser at man kan oppleve små forsinkelser inn mot rundkjøringene på Rona fra sør i maksimaltimen 15:30 16:30. 24/37

25 Figur 21: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 utsnitt Rona, t.v. alt 0-1, t.h. alt 0-2 Sammenlignet med alternativ 0-1, viser beregningene at alternativ 0-2 har mindre forsinkelser inn mot rundkjøringen ved Rona fra øst. Årsaken til dette er at trafikken som skal på E18 vestover får adkomst via Håneskrysset ved etablering av ny rampe til E18 vestover i nordre rundkjøring. Dette reduserer belastningen på Ronakrysset. 25/37

26 7.4 Alternativ 1-1: Utbygging av kontor engineering-virksomhet - uten vegtiltak Dette kapittelet viser virkninger på vegnettet som følge av en utbygging av planområdet, uten ny rampe i Håneskrysset og uten filterfelt i Ronakrysset Trafikkvolum Figur 22: Beregnet trafikkmengde CONTRAM 2020 alternativ 1-1, ÅDT Sammenlignet med alternativ 0 1 øker trafikken i Dvergsnesveien nord for Sømsveien med ca kjt/døgn i alternativ 1 1 med utbygging av planområdet, uten tiltak på E18. Samme trafikkøkning får man i Høvågveien nord for krysset med Dvergsnesveien. På Sømsveien vest for planområdet, opp til Sømskrysset, viser trafikkberegningene en trafikkøkning på ca kjt/døgn. 26/37

27 7.4.2 Trafikkavvikling Figur 23: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ 1-1 Figur 24: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ 1-1 Figur 23 og Figur 24 viser beregnet belastningsgrad i maksimaltime morgen og ettermiddag på nærliggende vegnett i alternativ 1 uten ny rampe i Håneskrysset og filterfelt i Rona-rundkjøringen. Beregningene viser god kapasitet på lokalvegnettet i maksimaltimen 07:30 08:30 og i maksimaltimen 15:30 16:30. Det vil imidlertid bli til dels store forsinkelser inn mot den nordlige rundkjøringen på Rona med køer på fv. 401 parallelt med E18 og på rampa fra E18 til Rona i maksimaltimen 15:30-16:30. 27/37

28 Figur 25: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 utsnitt Rona, t.v. alt 0-1, t.h. alt 1-1 Sammenlignet med alternativ 0-1 viser beregningene av alternativ 1-1 større forsinkelser inn mot rundkjøringen fra øst, vest og sør. Årsaken til dette er at trafikken fra planområdet møter et allerede overbelastet kryss på Rona. En liten trafikkøkning her vil derfor føre til større forsinkelser i forhold til alternativ Rutevalgsanalyse Figur 26: Rutevalgsanalyse maksimaltime; t.v , t.h CONTRAM 2020 alternativ 1-1 Rutevalgsanalysen i CONTRAM viser at trafikk mellom Støodden og Kvadraturen benytter Sømskrysset og trafikk mellom øst og Støodden velger Håneskrysset i både maksimaltimen morgen og ettermiddag. Årsaken til dette er at kryssene er utformet som halve kryss som ikke har ramper i alle retningene. Trafikk fra øst reiser via fv. 401 og fv. 10 til planområdet, mens trafikk fra vest reiser via fv. 3. I ettermiddagsrushet er trafikkmengden jevnere fordelt i forhold til i morgenrushet, da hovedandelen ankommer via Sømskrysset. 28/37

29 7.5 Alternativ 1-2: Utbygging av kontor engineering-virksomhet - med vegtiltak Dette kapittelet viser virkninger på vegnettet som følge av en utbygging av planområdet, med ny rampe i Håneskrysset og filterfelt i Ronakrysset Trafikkvolum Figur 27: Beregnet trafikkmengde CONTRAM 2020 alternativ 1-2, ÅDT Figuren over viser trafikkmengde i 2020 for alternativ 1-2. Sammenlignet med alternativ 0-2 endres trafikkmengden på hovedvegnettet lite. På lokalvegnettet fører det til en trafikkøkning langs Dvergsnesveien og Sømsveien, tilsvarende som den observerte forskjellen mellom alternativ 0 1 og alternativ /37

30 7.5.2 Trafikkavvikling Figur 28: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ 1-2 Figur 29: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 alternativ 1-2 Figur 28 og Figur 29 viser beregnet belastningsgrad i maksimaltime morgen og ettermiddag på nærliggende vegnett i dagens situasjon. Beregningene viser god kapasitet på lokalvegnettet i maksimaltimen 07:30 08:30 og maksimaltimen 15:30 16:30. I Ronakrysset vil det forekomme små forsinkelser på rampa fra E18 i maksimaltimen 15:30 16:30. 30/37

31 Figur 30: Belastningsgrad maksimaltime CONTRAM 2020 utsnitt Rona, t.v. alt 1-1, t.h. alt 1-2 Sammenlignet med alternativ 1-1 viser beregningene av alternativ 1-2 redusert forsinkelser inn mot rundkjøringen fra øst, vest og sør. Årsaken til dette er at trafikken som skal på E18 vestover får adkomst via Håneskrysset ved etablering av ny rampe til E18 vestover i nordre rundkjøring, dette reduserer belastningen på Ronakrysset Rutevalgsanalyse Figur 31: Rutevalgsanalyse maksimaltime; t.v , t.h CONTRAM 2020 alternativ 1-2 Rutevalgsanalysen i CONTRAM viser at trafikk til/fra Støodden i alternativ 1-2 vil ha samme reisemønster som i alternativ 1-1, til tross for etableringen av tiltak på i Ronakrysset og Håneskrysset. 31/37

32 7.6 Sammenstilling av resultater I dette kapittelet er det gjort en oppsummering av resultatene fra CONTRAM-beregningene for I figuren under er det vist en sammenligning av endring i trafikkmengde som følge av vegtiltak på E18. Figur 32: Differanseplot trafikkmengde (kjt/døgn) Alternativ 0-2 Alternativ 0-1 Differanseplottet viser differansen i trafikkmengde på lenker i alternativ 0-2 (med vegtiltak uten Støodden) minus trafikkmengde på lenker i alternativ 0-1 (uten vegtiltak og uten Støodden). Figuren over viser at trafikkmengden øker på E18 mellom Sømskrysset og Håneskrysset som følge av ny rampe til E18 vestover i Håneskrysset, samtidig som trafikken på fv. 401 går ned på strekningen mellom Rona og Håneskrysset. Differanseplottet viser også en trafikkreduksjon på Sømsveien, nord for E18. 32/37

33 Figur 33: Differanseplot trafikkmengde (kjt/døgn) Alternativ 0-1 Alternativ 1-1 Differanseplottet over viser differansen i trafikkmengde på lenker i alternativ 1-1 minus trafikkmengde på lenker i alternativ 0-1. Dvs. trafikkendringer på vegnettet hvis Støodden bygges uten tiltak på E18. Figuren viser at trafikkmengden vil øke langs Sømsveien opp til Sømskrysset for trafikk vestover og langs Dvergsnesveien/Høvågveien opp til Ronakrysset og videre østover. Økningen er størst langs Sømsveien og via Sømskrysset i forhold til trafikkøkningen langs Dvergsnesveien/Høvågveien via Ronakrysset og Håneskrysset. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 90% 90% 61% 60% Sømskrysset 1 1 Sømskrysset 1 2 Håneskrysset % 20% 39% 40% Håneskrysset % 0% 10% 10% 07:30 08:30 15:30 16:30 Figur 34: Ruteanalyse adkomst E18 til planområdet Støodden En ruteanalyse i CONTRAM for alternativ 1-1 og 1-2 viser at ny rampe på E18 og filterfelt ved Rona ikke påvirker rutevalget for trafikken til planområdet. 33/37

34 Tabellen under viser en sammenligning av trafikkmengden på lenker i analyseområdet. Tabell 9: Sammenstilling av trafikkmengde på lenker i NVDB og CONTRAM [kjt/døgn] Lenke Dagens (NVDB) Dagens (CONTRAM) Alternativ 0-1 Alternativ 0-2 Alternativ 1-1 Alternativ 1-2 E18 - Varoddbrua Varoddbrua øst rampe til E18 Varoddbrua øst rampe fra E18 E18 mellom Varoddbrua øst og Rona Rona - Rampe til E Rona Rampe til rundkjøring/fv401 E18 mellom Rona og Hånes E18 mellom Hånes og Timenes Hånes - Rampe til E Hånes Rampe fra E18 Hånes Ny rampe til E18 Mellom rundkjøringer Hånes Hånesveien Fv. 401 Rona Hånes Øst Fv. 401 Rona Hånes vest Høvågveien N mellom Rona og Strømmeveien Høvågveien N mellom Strømmeveien og Dvergsnesveien Strømmeveien Høvågveien S Dvergsnesveien N Dvergsnesveien sør for Strømsveien Sømsveien N Sømsveien sør rampe Varodden Øst Sømsveien v/ Sømslia Sømsveien v/ Fuglevikterrasse Sømsveien vest planområdet Sømsveien øst planområdet Salbustadveien /37

35 8. Avbøtende tiltak Beregningene i CONTRAM for fremtidig situasjon 2020 alternativ 0 med og uten vegtiltak på E18; ny rampe i Håneskrysset og filterfelt i Ronakrysset, viser at etableringen av rampe fra nordre rundkjøring i Håneskrysset til E18 vestover vil bidra til bedret fremkommelighet i Ronakrysset, spesielt for trafikken på fv. 401 fra øst. Det anbefales derfor at man etablerer en ny rampe til E18 fra nordre rundkjøring i Håneskrysset. Videre vil en etablering av filterfelt i Ronakrysset mellom rampe fra E18 til Høvågveien/fv. 401 sør bidrar til bedre avvikling av trafikken som skal sørover. Beregningene for alternativ 1 - utbygging av Støodden er gjort med en liten 4-armet rundkjøring i krysset Sømsveien X Salbustadveien som planforslaget viser og vikepliktsregulert T-kryss i krysset Dvergsnesveien X Sømsveien, som i dag. Beregningene viser at dette gir god trafikkavvikling på lokalvegnettet i maksimaltimen 07:30 08:30 og 15:30 16:30, for både alternativ 1-1 og 1-2, dvs. både med og uten tiltak tilknyttet E18. 35/37

36 9. Konklusjon/oppsummering I dette notatet er det sett på trafikale virkninger ved etablering av kvm kontor i området N1 og kvm kontor i området N2 på Støodden i Kristiansand ved krysset Sømsveien X Salbustadveien på Søm. Basert på erfaringstall for turproduksjon er det beregnet at utbyggingen på Støodden vil gi totalt envegsbilturer per døgn til sammen for utbyggingsområde N1 og N2. Det er gjort beregninger for dagens situasjon og fremtidig situasjon 2020: Dagens situasjon Alternativ Uten tiltak på E Med tiltak på E18: filterfelt i rundkjøringen ved Rona mellom rampe fra E18 og Høvågveien og rampe til E18 vestover i nordlige rampe i Håneskrysset. Se Figur 10. Alternativ Med utbygging av kontor/engineering-virksomhet på m 2 i N1 og m 2 i N2, men uten tiltak på E Med utbygging av kontor/engineering-virksomhet på m 2 og m 2 i N2, og med vegtiltak på E18: filterfelt i rundkjøringen ved Rona mellom rampe fra E18 og Høvågveien og rampe til E18 vestover i nordlige rampe i Håneskrysset. Beregningene for 2020 er gjort med og uten tiltak på hovedvegnettet etter ønske fra Statens vegvesen Region Sør (Nebojsa Doder, 2013). Beregninger av alternativ 0 viser at belastningen på E18 og tilstøtende kryss vil bli høy med den utbyggingen som er lagt til grunn for 2020 modellen i CONTRAM uavhengig av om Støodden bygges ut eller ei. Videre viser CONTRAM beregninger av alternativ 0 med og uten vegtiltak på E18 at etablering av ny rampe vestover i rundkjøring nord i Håneskrysset vil bedre trafikkavviklingen i Ronakrysset, da dette bidrar til redusert belastning i dette krysset. Rutevalgsanalyser i alternativ 1 1 og alternativ 1 2 viser imidlertid at den nye rampen ikke vil få betydning for rutevalget på bilreiser til planområdet og at fordelingen mellom Sømskrysset og Håneskysset blir den samme til/fra med og uten ny rampe i Håneskrysset og filterfelt i Ronakrysset. 36/37

37 10. Referanser Arild Reinertsen, 1. E-post den " planutsnitt A3 Støodden" 2. E-post den "Støodden - trafikk" Finn kart, 2013: Utsnitt Støodden, hentet den 17. juni 2013 fra Kristiansand kommune, 2010, Planlagte utbyggingsprosjekter 2020, mail oversendt fra Kristiansand kommune. Kristiansand kommune, 2013, 1. Trafikktellinger Dvergsnesveien og Sømsveien e-post, oversendt fra Kristiansand kommune ved Jøran Syversen den 24.juni Øvrige utbygginger, e-post, oversendt fra Kristiansand kommune ved Jøran Syversen den 21.juni 2013 NVDB, 2013: Nasjonal vegdatabank NVDB 123 program for uttak av trafikkregistreringer, 2010: Teknisk rapport: CONTRAM Kristiansand - utvidelse 37/37

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET NOTAT Oppdrag Konsulentbistand saksbehandling TRH kommune - Brøset Kunde Trondheim kommune Notat nr. 001-2 Til Kristian Sandvik, Trondheim kommune Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS [Navn] TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET

RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Beregnet til Jonsvollskvartalet Dokument type Konsekvensutredning - delrapport Dato 2009-06-26 RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Revisjon 3.0 Dato

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE

OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE Oppdrag YTREBYGDA. GNR 116 BNR 86 M.FL.. KNUTEPUNKT SANDSLI Kunde Notat nr. Til Bergen Tomteselskap AS 005, Rev A Fra Kopi Camilla Bjäring og Tor Lunde, Rambøll Kristian Ramstad

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Februar 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY RAPPORT SENTRUMSPLAN VESTBY Revisjon 1 Dato 2016/01/28 Utført av Milan Sekulic Kontrollert av Tor Lunde

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtunbråtet barnehage er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FLESLAND LUFTHAVN

TRAFIKKANALYSE FLESLAND LUFTHAVN Oppdragsgiver Norconsult AS Rapporttype Trafikkanalyse 2011-03-04 TRAFIKKANALYSE FLESLAND LUFTHAVN Forsidebilde: NSW Arkitekter og Planleggere AS 2010- Landside FLESLAND LUFTHAVN 2 (60) TRAFIKKANALYSE

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

VEDLEGG 1: ANALYSE - TRAFIKKMODELL

VEDLEGG 1: ANALYSE - TRAFIKKMODELL VEDLEGG 1: ANALYSE - TRAFIKKMODELL I Vedlegg 1 følger analyse og kommentarer til Rambølls rapport og bruk av Contram -modellen sett i forhold til og SINTEF. Vår analyse er utført og forfattet av Trafikkgruppa

Detaljer

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2 Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Trafikkanalyse Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Aasne Haug, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Reguleringsplan Leikvang

Reguleringsplan Leikvang Bergen, mars 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 6 4.1. TRAFIKKMENGDER, DAGENS SITUASJON... 6 4.2. NYSKAPT TRAFIKK...

Detaljer

Områderegulering for Marviksletta

Områderegulering for Marviksletta Områderegulering for Marviksletta Trafikkanalyse Utarbeidet for: Kristiansand kommune 3151 Juni 2011 FORORD Som en del av pågående områderegulering for Marviksletta, er ViaNova Kristiansand AS engasjert

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold

Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold Notat Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold Oppdatering og utvidelse av temarapport 26.10.2009 Rolv Lea Versjon 7 5.4.2017 1 INNLEDNING... 2 INFLUENSOMRÅDET... 3 2 DAGENS SITUASJON... 3 TRAFIKALE

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer

Eigersund kommune. Trafikkanalyse. Adkomst til Kaupanes. Del av konsekvensutredningen for områdereguleringsplan Oppdragsnr.

Eigersund kommune. Trafikkanalyse. Adkomst til Kaupanes. Del av konsekvensutredningen for områdereguleringsplan Oppdragsnr. Eigersund kommune Trafikkanalyse Adkomst til Kaupanes Del av konsekvensutredningen for områdereguleringsplan 2015-11-16 Rev.E04 Rev.E03 Dato: 2015-11-16 Dato: 2015-10-28 Beskrivelse godkjenning oppdragsgiver

Detaljer