4 Fremtidig situasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4 Fremtidig situasjon - 2030"

Transkript

1 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet i Vikersund. Ser man på prognoser for gjennomsnittlig trafikkvekst i Buskerud, tilsier de en vekst på totalt ca. 27 % fra 2013 til Dette er vurdert å være noe høyt på lokalvegsystemet i Vikersund, hvor trafikkveksten hovedsakelig skyldes lokal utbygging. Kommuneplanen legger opp til en befolkningsvekst på 0,6 % i året i hele kommunen, men det er ikke målformulert hvor mye større veksten eventuelt blir i tettstedene. I de siste årene har veksten vært større enn 1 % i tettstedene, men lavere over en lengre tidsperiode. Det er valgt å legge til grunn 1 % årlig trafikkvekst fra 2013 til 2030, dvs. totalt ca. 18 % vekst. Det gir en trafikkmengde som vist i Figur 10 (ÅDT). Timetrafikken er fortsatt forholdsvis lav i alle kryssområdene (< 1000 kjt/t), noe som tilsier god trafikkavvikling. Som vist i Figur 10 er det planlagt ny vegforbindelse på rv. 35 nord for Vikersund, denne er nærmere beskrevet i kapittel Det understrekes at det er usikkerhet knyttet til å benytte lik vekst på alle vegene som er vurdert i Vikersund. Veksten er avhengig av hvilke utbygginger som skjer i området, slik at den vil variere fra område til område.

2 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 23 Figur 10: ÅDT etter «generell trafikkvekst» (bakgrunnskart fra Modum kommune) 4.2 Fremtidig vegnett Ny vegforbindelse på rv. 35 Det er vedtatt etablering av rundkjøring i krysset «rv. 35 x fv. 280 x rv. 35 Krøderveien» nord i Vikersund, og etablering av en ny vegforbindelse fra dette krysset opp til rv. 35 nord for Vikersund (vist i Figur 10). Det fører til at trafikken i kryssområde E (tidligere vist i Figur 2) reduseres betydelig (all gjennomkjøringstrafikk på rv. 35 forsvinner fra dette kryssområdet). Det er derfor ikke regnet spesielt på konsekvenser i dette krysset.

3 24 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Nye krysningspunkt over Krøderbanen Det er sett på tre ny krysningspunkt over jernbanen, vist i Figur 11. Figur 11: Nye krysningspunkt (bakgrunnskart fra Modum kommunes kartportal) «Krysningspunkt 1» går fra Bokfinkveien på sørsiden av jernbanen til Bokfinkveien på nordsiden av jernbanen. Det er planlagt at boligutbyggingen ved Vikersund kurbad skal knyttes til Bokfinkveien, ved etablering av et slikt krysningspunkt vil disse få god tilgang til hovedvegnettet nord for jernbanen. «Krysningspunkt 2» går fra Skolegata på sørsiden av jernbanen til Skolegata på nordsiden av jernbanen. I dagens situasjoner er det gangbru over jernbanen i dette punktet. «Krysningspunkt 3» krysser jernbanen fra Hovdeveien. Dette krysningspunktet går over til planlagt barnehage på nordsiden av jernbanen.

4 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Vurdering av vegvalg ved nye krysningspunkt over Krøderbanen Reisetidsberegninger Krysningspunkt 1 og 2 (se Figur 11) vil redusere kjøreavstanden mellom hovedvegnettet på sørsiden av Vikersund og Vikersund sentrum. Det er gjort en vurdering av hvem som kan komme til å benytte seg av de nye krysningspunktene. Det er sett på reisetid mellom rv. 35 på nordsiden av jernbanen og krysset «Øvregata x Skolegata» sør for jernbanen. Det er sett på fire forskjellige rutevalg, vist i Figur 12 nedenfor. Figur 12: Rutevalg (bakgrunnskart fra Modum kommunes kartportal) Det er benyttet internettbaserte kartapplikasjoner for å anslå reisetiden for de tre rutealternativene (etter etablering av krysningspunkt) som er vist i Figur 12. Reisetiden beregnet med Google Maps, 1881.no/kart og gulesider.no/kart er vist i Tabell 10.

5 26 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND I tillegg er det gjennomført en beregning av reisetid («beregnet reisetid ut fra fartsgrense»). Her er det lagt til grunn 30 km/t i boliggatene, og videre i Ringeriksveien og Vikersundgata er det lagt til grunn 40 km/t, med unntak av de siste ca. 450 meterne av Ringeriksveien hvor det er lagt til grunn 50 km/t. Tabell 10: Reisetid ved forskjellige rutevalg 1 (ca. 1,4 km) 1b (ca. 1,8 km) 2 (ca. 1,1 km) 3 (ca. 1,1 km) Google 3 min 4 min 2:20 min 3 min :50 min 2:48 min 3:08 min 3:40 min Gule sider 3 min 3 min 3:20 min 4 min Beregnet reisetid ut fra fartsgrense 2:12 min 2:23 min 2:08 min 2:14 min Reisetidsberegninger med 1881 og Gule sider tilsier at det er noe raskere å benytte Ringeriksveien enn rute 2 og 3. I følge Google Maps er det raskest å kjøre rute 2, og omtrent likt mellom rute 1 og 3. Alle internettsidene gir lengre reisetid enn den som er beregnet ut fra distanse og fartsgrense. Det er usikkert hva som ligger til grunn for reisetidsberegningene i de ulike kartapplikasjonene i tillegg til fartsgrenser, og det synes klart ut i fra tabellen at det er varierende grunnlag/bakgrunn for beregningene. Eksempelvis er beregnet gjennomsnittsfart i 1881 er for de fire alternativene på henholdsvis 30 km/t, 39 km/t, 20 km/t og 18 km/t. Skjønnsmessig virker det fornuftig at gjennomsnittsfarten i boliggatene er på rundt 20 km/t og på nærmere 40 km/t på den ruten som i hovedsak benytter «hovedvegen». Reisetidsberegningene tyder på at de foreslåtte krysningspunktene kan være aktuelle for de som skal til/fra områdene mellom de to kryssene som er merket av i Figur 12 (svarte punkter i figuren). Dette er først og fremst boliger, i tillegg til Vikersund barneskole og Nordre Modum ungdomsskole. For andre målpunkt i Vikersund vil trolig hovedvegnettet (Ringeriksvegen) være den raskeste kjørevegen Omfordeling av trafikk Det er tidligere vurdert at trafikken fordeler seg med ca. 30 % i retning nord/nordvest og ca. 70 % i retning sør og øst. Det fører til at det trolig er en større andel av trafikken på nordsiden av jernbanen som vil benytte seg av de nye krysningspunktene enn av trafikken som genereres på sørsiden av jernbanen. For trafikken til/fra området nord for jernbanen er det lagt til grunn at i underkant av halvparten av trafikken vil benytte seg av de nye krysningspunktene. For trafikk til/fra Skolegata fra sørsiden lagt til grunn at ca. en fjerdedel av denne trafikken går via de nye krysningspunktene.

6 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 27 Denne omfordelingen av trafikk vil føre til en reduksjon i trafikk på Ringeriksveien. På Ringeriksveien ved «Vikersund sentrum nord» er det anslått at trafikken vil reduseres med ca. ÅDT 700 ved etablering av de tre foreslått krysningspunktene, anslått trafikkmengde er vist i Figur 13. Figur 13: ÅDT på vegnettet ved etablering av alle de tre krysningspunktene uten annen utbygging i Vikersund (bakgrunnskart fra Modum kommune) Reduksjonen blir litt mindre ved etablering av kun krysningspunkt 1 eller 2. Krysningspunkt 3 har ikke innvirkning på fordelingen av dagens trafikk.

7 28 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4.4 ÅDT-beregninger for 4 vegnetts-scenarioer Beregnet økning i ÅDT fra utbyggingsområdene i Vikersund, med tilkoblingspunkt mot vegnettet, er vist i Figur 14. Kjøreadkomst til barnehagen er avhengig av om det etableres krysningspunkt over Krøderbanen ved Hovdeveien («krysningspunkt 3»). Figur 14: Økning i ÅDT fra utbyggingsområder (bakgrunnskart fra Modum kommune) Det er videre sett på denne trafikkens fordeling på vegnettet for fire forskjellige scenarioer for krysningspunkt over Krøderbanen: Scenario 1: Dagens vegnett Scenario 2: Krysningspunkt nr. 1 (Bokfinkveien) Scenario 3: Krysningspunkt nr. 1 (Bokfinkveien) og nr. 2 (Skolegata) Scenario 4: Etablering av alle de tre foreslått krysningspunktene. De tre vurderte krysningspunktene er tidligere vist i Figur 11. Det understrekes at beregnet ÅDT tar utgangspunkt i korttidstellinger, slik at det er en viss usikkerhet knyttet til dette.

8 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Scenario 1 For scenario 1 vil trafikken fordele seg på dagens vegnett. Det er anslått at trafikkmengden på vegnettet etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 15. Figur 15: ÅDT, scenario 1, 2030 (bakgrunnskart fra Modum kommune) Beregningene tilsier ca kjt/døgn inn Skolegata fra sørsiden, og ca kjt/døgn inn boliggatene på nordsiden av jernbanen. Det er denne trafikken som er aktuell til å bruke de foreslått krysningspunktene i scenario 2-4.

9 30 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Scenario 2 Scenario 2 innebærer etablering av krysningspunkt over Krøderbanen mellom Bokfinkveien på nordsiden og Bokfinkveien på sørsiden. Det er anslått at trafikkmengden på vegnettet etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 16. Figur 16: ÅDT, scenario 2, 2030 (bakgrunnskart fra Modum kommune) I dette scenarioet vil noe trafikk i Bokfinkveien på nordsiden av Krøderbanen benytte krysningspunktet og noe trafikk fra sørsiden av Krøderbanen. Sa For den nyskapte trafikken i Vikersund har det nye krysningspunktet kun konsekvenser for boligutbyggingen «Vikersund kurbad».

10 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Scenario 3 Scenario 3 innebærer etablering av krysningspunkt over Krøderbanen mellom Bokfinkveien på nord- og sørsiden og mellom Skolegata på nord- og sørsiden. Det er anslått at trafikkmengden på vegnettet etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 17. Figur 17: ÅDT, scenario 3, 2030 (bakgrunnskart fra Modum kommune) I dette scenarioet er det noe større overføring fra Ringeriksveien til lokalvegsystemet enn i scenario 2. Det skyldes at krysningspunkt 2 gir mulighet for en god del flere boliger nord for Krøderbanen til å krysse over jernbanen mot Vikersund sentrum.

11 32 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Scenario 4 Scenario 4 innebærer etablering av alle de foreslåtte krysningspunktene over Krøderbanen. Det er anslått at trafikkmengden på vegnettet etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 18 Figur 18: ÅDT, scenario 4, 2030 (bakgrunnskart fra Modum kommune) Scenario 4 vil gi omtrent lik avlastning på Ringeriksveien som scenario 3, siden krysningspunkt 3 ikke gir spesiell avlastning på Ringeriksveien. Krysningspunkt 3 har kun innvirkning på fordelingen av trafikken til/fra den foreslåtte barnehagen. Men selv ved etablering av dette krysningspunktet kan det tenkes at noe av denne trafikken har adkomst via Vikersund skole.

12 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Kapasitetsbetraktninger for 4 vegnettsscenarioer Beregningene tilsier en vekst i timetrafikk på ca. 480 kjt/t fra de ulike utbyggingsområdene, fordelt som vist i Figur 19. Figur 19: Beregnet vekst i timetrafikk (kjt/t) i ettermiddagsrush for de ulike utbyggingsområdene. (bakgrunnskart fra Modum kommune) Kjøreadkomst til barnehagen er avhengig av om det etableres krysningspunkt over Krøderbanen ved Hovdeveien («krysningspunkt 3»). Den største økningen i timetrafikk er til/fra «Vikersund sentrum nord». Denne trafikken vil ha liten nytte av de foreslått krysningspunktene.

13 34 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Scenario 1 For scenario 1 vil trafikken fordele seg på dagens vegnett. Det er anslått at timetrafikken i kryssområdene etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 20. Anslått timetrafikk og beregnede belastningsgrader i de forskjellige kryssene er vist i vedlegg. Figur 20: Timetrafikk (kjt/t) i ettermiddagsrush for scenario 1, år 2030(bakgrunnskart fra Modum kommune) Timetrafikken i kryssområde E reduseres som sagt sammenlignet med dagens situasjon pga. den nye vegforbindelsen på rv. 35 som tar all gjennomkjøringstrafikken på rv. 35. Størst trafikk er beregnet i kryss B, på ca kjt/t. Beregningene tilsier at belastningen vil øke til B = 0,4. Det vil si at ca. 40 % av den teoretiske kapasiteten er utnyttet, noe som tilsier fortsatt god avvikling. For de andre kryssene er trafikkmengden forholdsvis lav, og kapasitetsberegninger basert på trafikkmengder tilsier tilfredsstillende avvikling. Det er likevel tiltak som kan vurderes for å bedre trafikkflyten. De enkelte kryssene er videre vurdert i kapittel 4.7.

14 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Scenario 2-4 Det er her kun vist resultater kun for scenario 4. Scenario 2 og 3 vil ligge mellom scenario 1 og 4. Det er anslått at timetrafikken i kryssområdene etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 21. Det er usikkerhet i beregningene, men de gir et bilde av hvilke endringer man kan få ved gjennomføring av de aktuelle tiltakene. Figur 21: Timetrafikk (kjt/t) i ettermiddagsrush for scenario 4, år 2030(bakgrunnskart fra Modum kommune) Timetrafikken reduseres på Ringeriksveien sammenlignet med scenario 1. Kryss C og D er de som får den største økningen sammenlignet med scenario 1, men beregningene tilsier fortsatt tilfredsstillende avvikling.

15 36 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4.6 Vurderinger av Skolegata / Bokfinkveien Ved etablering av krysningspunkt over jernbanen vil trafikken i Skolegata sør for jernbanen øke. Dette skyldes at en overvekt av trafikken i Vikersund er rettet mot sentrum og retning sør, slik at trafikken fra boligområdet og skolen nord for jernbanen vil benytte seg av nye krysningspunkt for å kjøre til sentrum. Nord for jernbanen er det vurdert at det kan bli en reduksjon i kryssene mot Ringeriksveien. Dette av samme grunn som ovenfor, at en overvekt av trafikken er rettet mot Vikersund sentrum og retning sør. Det er dermed ikke like stor andel av trafikken fra sørsiden som benytter seg av krysningspunktene som det er fra nordsiden av jernbanen. Skolegata og Bokfinkveien på sørsiden av jernbanen har en bredde på ca. 5,5 meter (målt på flyfoto). Dette er i henhold til Statens vegvesens norm (Håndbok 017) for samleveg i boligområder med ÅDT opp til 1500 kjt/døgn, vist i Figur 22. I scenario 4 tilsier beregningene ca. ÅDT Det er kun fortau på denne ene siden, men det er i Håndbok 017 beskrevet at det er en mulig løsning. Det vil si at dagens vegutforming er å betrakte som akseptabel med beregnet trafikkmengde. Det understrekes at det er en viss usikkerhet i trafikkberegningene. Figur 22: Tverrprofil for samleveg i boligområde, Håndbok 017 For at ikke vegen ikke skal benyttes for gjennomkjøringstrafikk fra rv. 35, må fartsnivået i boliggatene holdes nede, dette taler imot en breddeutvidelse av vegen. Det kan vurderes flere tiltak for å holde farten nede. Krysningspunkt 1 er mest effektivt til/fra området sør for jernbanen, mens krysningspunkt 2 vil ha direkte adkomst til større deler av boligområdet nord for jernbanen. 4.7 Vurdering av kryssene Det er gjort en grov vurdering av forholdende for biltrafikken og myke trafikanter i kryssene Kryssområde A Flyfoto over de to T-kryssene er vist i Figur 23.

16 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 37 Figur 23: Flyfoto kryss A (finn.no/kart) Trafikkmengden i Badeveien tilsier at det bør etableres dråpeøy her (Håndbok 263, Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, Statens vegvesen). Vegbredden i tilfarten fra Badeveien er på ca. 10 meter. Etablering av dråpeøy vil stramme opp tilfarten, og gjøre det lettere for fotgjengere å krysse Badeveien. I undergangen under jernbanen fra Vikersundgata er det ikke plass til at to biler kan møtes i bredden. Gatebilde fra undergangen er vist i Figur 24. Figur 24: Gatebilde undergang jernbane, Vikersundgata (Google Maps)

17 38 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Krysset er i seg selv ikke beregnet å føre til avviklingsproblemer, men undergangen kan i rushperiodene føre til forsinkelser. Avviklingsproblemer her kan føre til at trafikken flyttes over til krysningspunktet over jernbanen som ligger nordøst for dette Kryss B Flyfoto over kryss B er vist i Figur 25. Figur 25: Flyfoto kryss B (finn.no/kart) Kryss B er utformet med venstresvingefelt og høyresvingefelt fra hovedvegen, og med trafikkøy i sekundærvegen. Det er vurdert at dagens utforming er tilstrekkelig for beregnet trafikkmengde i fremtidig situasjon Kryssområde C Flyfoto over de to T-kryssene er vist i Figur 26.

18 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 39 Figur 26: Flyfoto kryss C (finn.no/kart) Kryss C har en strammere utforming enn kryss A. Trafikkmengden i krysset tilsier god avvikling i T-kryss for alle scenarioene. Hovdeveien og Øvregata har en vegbredde på ca. 6 meter inn mot kryssene, målt på flyfoto. Kjørefeltbredden er i henhold til Statens vegvesens kriterier for samleveg i boligområder med ÅDT > Det er ikke sett nærmere på vegbredden mellom kryssene. Det er ikke sammenhengende løsning for gående langs hele Øvregata. Med økt trafikkmengde øker behovet for sammenhengende fortau Kryss D Krysset «Skolegata x Øvregata» er utformet som en Y, flyfoto fra krysset er vist i Figur 27.

19 40 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Figur 27: Flyfoto kryss D (finn.no/kart) Det er lite trafikk i retning nordover i Øvregata, da denne trafikken har egen planovergang mot Ringeriksveien. Det vil si at det meste av trafikken er mellom Øvregata i retning sør og Skolegata. Dette fører til få konflikter og god avvikling i dette krysset. Krysset er imidlertid noe utflytende. Det er ut fra utformingen av krysset ikke tydelig hvilken av vegene som er hovedveg og hvilken som er sekundærveg. Det vil si om det er Skolegata/Øvregata som er hovedvei eller Øvregata/Øvregata. En oppstramming av krysset vil gjøre dette tydeligere Kryssområde E Kryssområde E vil få redusert trafikk som følge av den nye vegforbindelsen på rv. 35 nordvest for krysset. Vegforbindelsen fører til at gjennomkjøringstrafikk på rv. 35 ikke lenger kjører gjennom dette kryssområdet, noe som reduserer den totale trafikkmengden betydelig.

20 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 41 Bilag A Kryss A Krysset består av to forskjøvne T-kryss. De to kryssene er beregnet separat. Krysset er telt i ettermiddagsrush. A.1 Dagens situasjon A.1.1 Ettermiddagsrush Timetrafikken i største time i ettermiddagsrush er vist i de to neste figurene.

21 42 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND A.2 Scenario 1 Beregnet trafikkmengde i de to kryssene for scenario 1, år 2030, er vist i de to neste figurene. Videre er det vist beregnede belastningsgrader for de to T-kryssene for scenario 1.

22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 43 A.3 Scenario 4 Beregnet trafikkmengde i de to kryssene for scenario 4, år 2030, er vist i de to neste figurene. Videre er det vist beregnede belastningsgrader for de to T-kryssene for scenario 4.

23 44 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND

24 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 45 Bilag B Kryss B Kryss B er telt i ettermiddagsrush. B.1 Dagens situasjon B.1.1 Ettermiddagsrush Timetrafikken i største time i ettermiddagsrush er vist i nest figur.

25 46 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND B.2 Scenario 1 Beregnet trafikkmengde i krysset for scenario 1, år 2030, er vist i neste figur. Videre er det vist beregnede belastningsgrader for krysset for scenario 1. B.3 Scenario 4 Beregnet trafikkmengde i krysset for scenario 4, år 2030, er vist i neste figur. Videre er det vist beregnede belastningsgrader for krysset for scenario 4.

26 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 47

27 48 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Bilag C Kryss C Krysset består av to forskjøvne T-kryss. De to kryssene er beregnet separat. Krysset er telt i morgen- og ettermiddagsrush. C.1 Dagens situasjon C.1.1 Morgenrush Timetrafikken i største time i morgenrush er vist i de to neste figurene.

28 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 49 C.1.2 Ettermiddagsrush Timetrafikken i største time i morgenrush er vist i de to neste figurene. C.2 Scenario 1 C.2.1 Ettermiddagsrush Beregnet trafikkmengde i krysset for ettermiddagsrush i scenario 1, år 2030, er vist i de to neste figurene.

29 50 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Videre er det vist beregnede belastningsgrader for krysset for scenario 1.

30 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 51 C.3 Scenario 4 C.3.1 Ettermiddagsrush Beregnet trafikkmengde i krysset for ettermiddagsrush i scenario 4, år 2030, er vist i de to neste figurene. Videre er det vist beregnede belastningsgrader for krysset for scenario 4.

31 52 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND

32 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 53 Bilag D Kryss D Kryss D er telt i morgen- og ettermiddagsrush. D.1 Dagens situasjon D.1.1 Morgenrush Timetrafikken i største time i morgenrush er vist i neste figur.

33 54 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND D.1.2 Ettermiddagsrush Timetrafikken i største time i ettermiddagsrush er vist i neste figur. D.2 Scenario 1 D.2.1 Ettermiddagsrush Beregnet trafikkmengde i krysset for ettermiddagsrush i scenario 1, år 2030, er vist i neste figur. Videre er det vist beregnede belastningsgrader for krysset for scenario 1.

34 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 55 D.3 Scenario 4 D.3.1 Ettermiddagsrush Beregnet trafikkmengde i krysset for ettermiddagsrush i scenario 4, år 2030, er vist i neste figur. Videre er det vist beregnede belastningsgrader for krysset for scenario 4.

35 56 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Bilag E Kryss E Kryss E er telt i morgen- og ettermiddagsrush. Det er ikke telt svingebevegelsen Ringeriksveien Nord Krøderveien, trafikkmengden her er anslått ut fra informasjon om ÅDT på Ringeriksveien og timetrafikk i tellepunkt på rv. 35 rett sør for Vikersund. Kryssområdet består av ett X-kryss og to T-kryss. E.1 Dagens situasjon E.1.1 Morgenrush Timetrafikk i største time i morgenrush er vist i figurene nedenfor.

36 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 57 E.1.2 Ettermiddagsrush Timetrafikk i største time i ettermiddagsrush er vist i figurene nedenfor.

37 58 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND E.2 Scenario 1 E.2.1 Ettermiddagsrush Anslått timetrafikk i X-krysset i scenario 1, i år 2030, er vist i neste figur. Videre er det vist beregnede belastningsgrader i krysset. E.3 Scenario 4 Anslått timetrafikk i X-krysset i scenario 4, i år 2030, er vist i neste figur.

38 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 59 Videre er det vist beregnede belastningsgrader i krysset.

39 60 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Bilag F Kryss X Kryss X er telt i ettermiddagsrush. F.1 Dagens situasjon Timetrafikken i største time i ettermiddagsrush er vist i figuren nedenfor. F.2 Scenario 1 Anslått timetrafikk i scenario 1, i år 2030, er vist i neste figur.

40 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 61 Videre er det vist beregnede belastningsgrader i krysset. F.3 Scenario 4 Anslått timetrafikk i scenario 4, i år 2030, er vist i neste figur. Videre er det vist beregnede belastningsgrader i krysset.

41 62 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND Bilag G Genereringsfaktorer G.1 Boliger For vurdering av generert trafikk for nye boliger er det sett på erfaringstall fra Prosam-rapport 137, Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus. Rapporten gir erfaringstall ut fra antall personer i boliger, avstand fra Oslo sentrum og type bebyggelse (tetthet/urbant). Det er ut fra bilholdsstatistikk og reisevaneundersøkelser vurdert at data fra utkanten av Akershus vil kunne gi et brukbart bilde av trafikken, og at området har bebyggelsestype «lav tetthet». Bosatte pr type bolig i Modum kommune er hentet fra norsk folke- og boligtelling i 2001 (ssb). For beregning av bilturer er følgende forutsatt: ÅDT utgjør 90 % av VDT Timetrafikken i morgenrush utgjør 7 % av VDT Timetrafikken i ettermiddagsrush utgjør 10 % av VDT Bosatte pr type bolig og genereringsfaktorer er vist i Tabell 11. Tabell 11: Vurdering av generert trafikk fra ulike typer boliger Pers. pr bolig Pr virkedøgn Pr årsdøgn Bilturer pr bolig Rush, kjt/t, morgen Rush, kjt/t, ettermiddag Enebolig 2,4 5,1 4,6 0,4 0,5 Rekkehus, vertikaldelt tomannsbolig 1,9 4,2 3,8 0,3 0,4 Boligbygg < 3 etasjer 1,8 4,1 3,7 0,3 0,4 Blokk med 3 etasjer eller mer 1,4 3,1 2,7 0,2 0,3 G.2 Kontor For kontorvirksomhet er gjennomsnittet 2,5 bilturer pr ansatt pr virkedøgn i Håndbok 146, Trafikkberegninger (Statens vegvesen, 1988). Gjennomsnittstall fra rapporten Prosam rapport 103, Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre, tilsier noe lavere biltrafikk. Ser man på de enkelte bedriftene som er undersøkt i Prosam-undersøkelsen, varierer generert trafikk fra 0,4 til 3,0 bilturer pr ansatt. Det er vurdert som sannsynlig at kontorvirksomhet i Vikersund ligger i øvre del av dette intervallet, det er derfor valgt å legge til grunn gjennomsnittstall fra Håndbok 146. For beregning av bilturer er følgende forutsatt: Det genereres 2,5 bilturer pr ansatt pr virkedøgn (VDT) ÅDT utgjør ca. 70 % av VDT Timetrafikken i morgenrush utgjør 18 % av VDT Timetrafikken i ettermiddagsrush utgjør 15 % av VDT

42 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 63 G.3 Forretning Det er usikkerhet knyttet til type forretning, for eksempel vil dagligvareforretning erfaringsmessig generere betydelig mer trafikk enn detaljvarehandel. Pga. usikkerheten er det valgt å legge til grunn gjennomsnittstall fra Håndbok 146, det vil si 45 bilturer pr 100 m² pr virkedøgn. For beregning av bilturer er følgende forutsatt: Det genereres 45 bilturer pr 100 m² pr virkedøgn ÅDT utgjør ca. 90 % av VDT Timetrafikken i morgenrush utgjør 5 % av VDT Timetrafikken i ettermiddagsrush utgjør 15 % av VDT G.4 Barnehage Biltrafikk til/fra barnehagen består av hente- og bringetrafikk, ansatte reiser til/fra barnehagen og andre besøk (varelevering, foreldremøter, mm). G.4.1 Hente/bringe For vurdering av generert biltrafikk til/fra barnehagen er det sett på TØI rapport 598/2002 (RVU 2001, Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Omsorgsreiser). I rapporten er det sett på reisemiddel på reiser hvor formålet er å følge barn til skole eller barnehage. I «tettsteder og tettbygde strøk» er bilførerandelen på 87 %. Det er lagt til grunn følgende forutsetninger for beregning av biltrafikk pr. virkedøgn: 87 % av barna kjøres til barnehagen 1,2 barn pr bil 90 % tilstedeværelse Forutsetningene ovenfor gir 2,6 bilturer pr barn pr virkedøgn (VDT). For beregning av årsdøgntrafikk (ÅDT) og rushtrafikk er følgende lagt til grunn: ÅDT utgjør ca. 60 % av VDT (ca. 220 virkedager i året) Timetrafikken i morgenrush utgjør 40 % av VDT Timetrafikken i ettermiddagsrush utgjør 20 % av VDT G.4.2 Ansatte Reisemiddelfordelingen for ansatte er basert på tall fra TØI-rapport 868/2006 (Arbeids- og tjenestereiser, Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005). For mindre tettsteder gjennomføres ca. 80 % av alle arbeidsreiser med bil. Det vil si at det genereres ca. 1,6 bilturer pr ansatt i forbindelse med reiser til/fra arbeid. Det er lagt til grunn at 20 % av turene skjer i største time i morgenrush og 20 % i ettermiddagsrush.

43 64 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND G.4.3 Andre turer For andre turer til/fra barnehagen, som varelevering, besøk, ansattes turer i arbeidstida, foreldremøter mm, er det lagt til grunn ca. 30 turer i døgnet, og ca. 5 turer i morgen- og ettermiddagsrush. Lagt til grunn en faktor på 0,6 for beregning av ÅDT, blir årsdøgntrafikken på ca. 20 bilturer.

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 ÅDT 2 2.2 Trafikkavvikling 3 2.3

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

TRAFIKKANALYSE BINGEPLASSEN INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Planområdet 2

TRAFIKKANALYSE BINGEPLASSEN INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Planområdet 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN TRAFIKKANALYSE BINGEPLASSEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RÆLINGEN KOMMUNE Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkanalyse Rælingen 256861 Rev. A 06.01.2014 Oppdragsnavn: - Trafikkanalyse Kunde: Emneord:

Detaljer

OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72

OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72 repo001.docx 2012-03-2914 OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72 OPPDRAGSNUMMER 21962001 KARL ARNE HOLLINGSHOLM SWECO NORGE AS Sweco repo001.docx 2012-03-2914 1 Innledning På oppdrag fra Nordbyveien

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Støyvurdering - Kvartal 49. PTL, avdeling Kristiansand. Notat 1 INNLEDNING

Innholdsfortegnelse. Støyvurdering - Kvartal 49. PTL, avdeling Kristiansand. Notat 1 INNLEDNING PTL, avdeling Kristiansand Støyvurdering - Kvartal 49 Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 05 Oslo Telefon 024 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE 25.09.2015 Moerveien 10 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Hathon Holding AS ønsker å regulere Moerveien 10 i Ås kommune til ny sentrumsbebyggelse med forretning, kontor

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Bjugn kommune - Innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Dagens areal- og

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Tore Vik Firma Fork. Anmerkning Kjellstad Utvikling AS Fra: Kyrre Gran SWECO Norge AS TRAFIKKVURDERING KJELLSTAD Sammendrag Arealbruk Utbyggingsplanen for tomten er en

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ROLIGHETEN, SARPSBORG INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planlagt utbygging 2 2.1 Generert trafikk 3 2.2 Adkomster til planområdet 3

TRAFIKKANALYSE ROLIGHETEN, SARPSBORG INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planlagt utbygging 2 2.1 Generert trafikk 3 2.2 Adkomster til planområdet 3 SEPTEMBER 2015 GAMLE ISEVEI EIENDOM AS TRAFIKKANALYSE ROLIGHETEN, SARPSBORG ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Planlagt utbygging

Detaljer