NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon"

Transkript

1 NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger å utvide dagens lagervirksomhet på eiendommen Hvitstenveien 280 i Vestby. Lagervirksomheten planlegges utvidet til m 2. Lokaler for kontorplasser tilknyttet lagervirksomheten er planlagt å være ca m 2. Kontor og lagervirksomheten vil ha ca 140 ansatte, hvorav ca 130 vil være håndverkere som har en kontorplass i tillegg til at de leier lager på området, og ca 10 vil være ansatte i administrasjonen. Eiendommen Hvitstenveien 280 ligger ca 1 km vest for toplanskrysset på E6 ved Vestby. Dette notatet beskriver hvilken trafikkøkning en kan få som følge av utbyggingen av lager og kontor på eiendommen Hvitstenveien 280. Det er også sett på hvilke konsekvensene dette har for trafikken i vegene og i kryssene mellom planområdet og E6. Hovedkonklusjon Trafikkøkningen som følge av utbygging av lager og kontor på eiendommen Hvitstenveien 280 er beregnet til 190 biler på hverdager (VDT), og til 150 biler pr årsdøgn (ÅDT). Dagens trafikk til-fra Hvitstenveien 280, som er beregnet til 30 biler VDT er da trukket fra. Trafikkøkningen som følge av utbyggingen er meget beskjeden, og vil ikke kreve vegtiltak i området. Trafikkøkningen vil ikke gi endringer for trafikksikkerhet og miljø i området.

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TRAFIKKEN TIL-FRA HVITSTENVEIEN LOKALISERING AV EIENDOMMEN DAGENS VIRKSOMHET PLANLAGT VIRKSOMHET TRAFIKKGENERERING OG REISEMIDDELFORDELING DAGENS TRAFIKK TIL-FRA HVITSTENVEIEN TRAFIKK ETTER UTBYGGING 5 2 TRAFIKKEN PÅ VEGNETTET 2.1 DAGENS BILTRAFIKK KOLLEKTIVTILBUDET BILTRAFIKK ETTER UTBYGGING PLANSKISSER AV TILTAK I KRYSS HVITSTENVEIEN - KIRKEVEIEN 9 3 KONSEKVENSER FOR TRAFIKK OG MILJØ 3.1 TRAFIKK OG TRAFIKKAVVIKLING TRAFIKKSTØY TRAFIKKULYKKER

3 3 1 TRAFIKKEN TIL-FRA HVITSTENVEIEN Lokalisering av eiendommen Hvitstenveien 280 ligger ved Hvitstenveien, ca 1 km vest for toplanskrysset på E6, og ca 1,5 km vest for Vestby sentrum. Kartskissen nedenfor viser lokaliseringen av eiendommen i forhold til E6 og Vestby sentrum. Figur 1.1. Lokalisering av eiendommen Hvitstenveien 280, i forhold til E6 og Vestby sentrum. Gående og syklende har god tilgjengelighet til eiendommen på gang sykkelveg langs Kirkeveien fra øst, og langs Krusebyveien fra syd. Det er gang-/sykkelkulvert under Gamle Mosseveien, under lokalvegen ved rampe vest og under Kirkeveien ved Hvitstenveien. Øst for Krusebyveien må gang-/sykkeltrafikken gå i Hvitstenveien, som har en beregnet biltrafikk på ca 850 biler ÅDT og 80 km fartsgrense. Biltrafikken har atkomst Kirkeveien fra øst og i Erikstadveien fra syd-vest. Fra syd og nord er det atkomst på E6 med avkjøring til Kirkeveien i toplanskrysset på E6 ved Vestby sentrum. Biltrafikken på disse vegene er nærmere beskrevet i kapittel Dagens virksomhet I dag er det et utnyttet areal på ca m 2 (BYA) på eiendommen Hvitstenveien 280, og hele dette arealet er brukt til lagervirksomhet.

4 4 1.3 Planlagt virksomhet Det planlegges en virksomhet på til sammen m 2, inklusive dagens arealer, med følgende fordeling på arealbruk. Lager m 2 Kontor m Trafikkgenerering og reisemiddelfordeling Trafikken til-fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet som følger. Trafikkskaping - hvor mange reiser pr dag som blir generert av virksomheten Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil, kollektiv benyttes til-fra virksomhetene Reisemønster - hvordan fordeler de reisende seg på vegene Turproduksjonen til-fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet ut fra dagens trafikk til-fra eiendommen (til-fra lager), med følgende verdier. Lager - 2,2 personturer pr 100 m 2 Kontor - 11,8 personturer pr 100 m 2 For lager er det tatt utgangspunkt i dagens trafikk til fra lagervirksomheten på eiendommen, da det er samme type virksomhet som planlegges. Kontorplasser for leietakere av lagervirksomheten planlegges på eiendommen, og dette kan gi noe ekstra trafikk til-fra området. Turproduksjonen til fra lager er derfor økt med 30 % pr leietaker i forhold til dagens trafikk til-fra området. For kontor er turproduksjonstall hentet fra PROSAM-rapport 103 (Turproduksjonstall for kontorbedrifter i Oslo og Akershus). Figuren nedenfor viser bilturproduksjon, timeandeler og bilbelegg som er brukt i trafikkberegningen av dagens situasjon, og for ny virksomhet på eiendommen Hvitstenveien 280. Figur 1.2. Bilturproduksjon, timeandeler og bilbelegg for beregning av trafikk til-fra Hvitstenv Dagens trafikk til-fra Hvitstenveien 280 Dagens biltrafikk til-fra Hvitstenveien 280 er beregnet til 30 biler på hverdager, og 24 biler pr årsdøgn (ÅDT). Figuren nedenfor viser beregningen av dagens trafikk til-fra eiendommen. Figur 1.3. Beregnet biltrafikk til-fra dagens virksomhet på eiendommen Hvitstenveien 280. Parkeringsbehovet for Hvitstenveien 280 i dag er beregnet til 6 bilplasser.

5 5 1.6 Trafikk etter utbygging Fremtidig biltrafikk til-fra Hvitstenveien 280 er beregnet til 220 biler på hverdager og til 180 biler pr årsdøgn. Figuren nedenfor viser beregningen av fremtidig trafikk til-fra eiendommen. Figur 1.4. Beregnet biltrafikk til-fra Hvitstenveien 280 etter utbygging. Parkeringsbehovet er beregnet til 46 bilplasser, 40 for ansatte og 7 for besøkende. Biltrafikkøkningen som følge av utbyggingen er beregnet til: Hverdagstrafikk 194 flere biler pr dag Årsdøgnstrafikk 152 flere biler pr dag Timetrafikk i E-time 17 flere biler i ettermiddagstimen

6 6 2 TRAFIKKEN PÅ VEGNETTET 2.1 Dagens biltrafikk Dagens biltrafikk i vegene ved Vestby er hentet fra utredningen Trafikkanalyse Vestby senter (Asplan Viak 2007). Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk på vegene ved Vestby i 2010, blå tall med fet skrift viser biltrafikken til-fra Hvitstenveien 280. Figur 2.1. Beregnet biltrafikk i vegene ved Vestby - ÅDT Biltrafikken til-fra Hvitstenveien 280 er i dag så liten at den ikke har noen betydning for trafikken på vegene i området. Figuren nedenfor viser beregnet timetrafikk, kapasitet og forsinkelse pr bil i ettermiddagstimen, i de fire viktigste atkomstkryssene til Hvitstenveien 280. Figur 2.2. Beregnet timetrafikk og krysskapasitet i ettermiddagstime 2010 i viktige kryss ved Vestby. Alle kryss i området har god kapasitet med dagens trafikk. Høyeste belastning er det i rundkjøringen til Rampe øst på E6, med 0,71 og 0,72 i kapasitetsutnyttelse. Forsinkelsen er størst for trafikk fra Hvitstenveien i krysset Hvitstenveien Kirkeveien, med 21 sek pr bil. For øvrig ligger høyeste beregnede forsinkelse på sek pr bil, på de to rampene fra E6. Figuren nedenfor viser utformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de fire kryssene i Hvitstenveien og Kirkeveien. Det er regnet med samme utforming på de to rundkjøringene på Rampe øst og Rampe vest fra E6.

7 7 Rampe E6 vest Kirkeveien vest Kirkeveien ost Gamle Mossevei Figur 2.3. Utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av dagens kryss. 2.2 Kollektivtilbudet Jernbanen har 1 avgang pr time i begge retninger mellom Moss og Ski. I 2012 er det planlagt 2 avganger pr time med tog som stopper på Vestby stasjon. Gangavstanden fra Hvitstenveien til Vestby stasjon er ca 2 km. I Kirkeveien går det i dag bussrute til Vestby bussterminal, med omstigning til tog mot Oslo. Gangavstanden fra Hvitstenveien 280 til nærmeste holdeplass i Kirkeveien er ca 800 m. 2.3 Biltrafikk etter utbygging Biltrafikken etter utbygging er beregnet for 2015, med 0,7 % generell trafikkvekst pr år. Beregnet trafikkvekst til-fra Hvitstenveien 280 på 180 biler ÅDT, er lagt til. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk på vegene ved Vestby i Blå tall med fet skrift viser beregnet biltrafikk til-fra Hvitstenveien 280, og blå prosenttall viser retningsfordelingen som er brukt. Figur 2.4. Beregnet biltrafikk i vegene ved Vestby etter utbygging ÅDT i Biltrafikken til-fra Hvitstenveien 280 varierer fra 20 til 180 biler pr årsdøgn (ÅDT) på de enkelte vegstrekningene. I beregningene for 2015 er det ikke regnet med trafikkøkning i Hvitstenveien og Kirkeveien som følge av utbygging av nye boliger i det planlagte boligområdet på Pepperstad Skog.

8 Trafikken til-fra Hvitstenveien 280 er fordelt som følger på veiene i området. Erikstadveien - 20 %, E6 nord - 30 %, E6 syd - 10 %, Kirkeveien øst - 30 %, Gamle Mosseveien - 10 %. Figuren nedenfor viser beregnet timetrafikk i dimensjonerende ettermiddagstime 2015 og beregnet kapasitet og forsinkelse pr bil i de fire viktigste atkomstkryssene til Hvitstenveien Figur 2.5. Beregnet timetrafikk og krysskapasitet i ettermiddagstime 2015 i viktige kryss ved Vestby. Biltrafikken fra Hvitstenveien 280 varierer fra 2-15 biler i dimensjonerende ettermiddagstime på de enkelte vegstrekningene. Atkomstkrysset til Hvitstenveien 280 vil få god trafikkavvikling med dagens utforming som vikepliktkryss. Beregnet kapasitetsutnyttelse fra Hvitstenveien 280 er 0,03, og beregnet forsinkelse er 8 sek pr bil. Når trafikk fra nye boliger på Pepperstad Skog kommer i Hvitstenveien, kan det bli behov for en utbygging av krysset. Krysset Hvitstenveien Kirkeveien vil få litt høyer belastning og forsinkelse fra Hvitstenveien enn i dagens vikepliktkryss. Det er regnet med utvidelse av Hvitstenveien mot krysset til 2 felt. Kapasitetsutnyttelsen på tilfarten fra Hvitstenveien øker fra 0,29 til 0,39, og forsinkelsen øker fra 21 sek pr bil til 24 sek pr bil. Når trafikk fra nye boliger på Pepperstad Skog kommer i Hvitstenveien, kan det bli behov for en utbygging av krysset (med rundkjøring). Figuren nedenfor viser hvilken utforming av krysset som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av krysset Hvitstenveien Kirkeveien i Figur 2.6. Utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av vikepliktkrysset Hvitstenveien - Kirkeveien i 2015.

9 I krysset med Rampe vest fra E6 er endringene i belastning meget små, med kun 1 sek økning i forsinkelse pr bil. Det er derfor ikke behov for tiltak i krysset. I krysset med Rampe øst fra E6 fra E6 er også endringene i belastning meget små, med 1-3 sek økning i forsinkelse pr bil. Det er derfor ikke behov for tiltak i krysset Planskisser av tiltak i kryss Hvitstenveien - Kirkeveien Figuren nedenfor viser planskisser av anbefalt utvidelse av vikepliktkrysset Hvitstenveien Kirkeveien. Dette vil sikre 2 kjørefelt mot krysset i ca 20 m lengde, som det er regnet med i kapasitetsberegningene. Figur 2.7. Planskisse med utvidelse avvikeplikt kryss Hvitstenveien Kirkeveien, mål 1:1000.

10 10 3 KONSEKVENSER FOR TRAFIKK OG MILJØ 3.1 Trafikk og trafikkavvikling Beregnet trafikkvekst i Erikstadveien, Kirkeveien og Gamle Mosseveien frem til 2015 varierer fra 4 % til 5 %. Av dette utgjør trafikkøkningen som følge av Hvitstenveien 280 0,3 % til 1,5 %, mens den generelle trafikkveksten utgjør 3,5 %. Biltrafikken til-fra Hvitstenveien 280 vil ikke påvirke trafikkavviklingen i de tre kryssene i Kirkeveien i merkbar grad. Kun et mindre vegtiltak i kryss Hvitstenveien - Kirkeveien anbefales som følge av beregnet trafikkøkning fra planlagt utbygging av Hvitstenveien Trafikkstøy Støynivået vil øke med ca 3 db når biltrafikken øker til det dobbelte - 3 db regnes som den minste endringen i støynivå som kan høres. Trafikkøkningen fra utbygging av Hvitstenveien 280 er størst i Hvitstenveien, med %. Dette vil ikke gi merkbare endringer i støynivået. Støynivået for boliger langs vegene i området vil ikke øke som følge av beregnet trafikkøkning fra planlagt utbygging av Hvitstenveien Trafikkulykker I perioden 2000 til 2007 har det vært 11 trafikkulykker i Hvitstenveien, Erikstadveien, Kirkeveien og i Gamle Mosseveien, en alvorlig og 10 mindre alvorlige ulykker. Figuren nedenfor viser beregnet ulykkesfrekvens på de ulike vegstrekninger og snitt for tilsvarende vegtype i Norge. Figur 3.1. Beregnet ulykkesfrekvens (ulykker pr mill bil-km) for de ulike vegstrekningene. Med unntak av Hvitstenveien har alle vegstrekningene lavere ulykkesfrekvens enn snitt for tilsvarende vegtype i Norge. Snitt for alle vegstrekningene i området ligger på ca 80 % av snittet i Norge ( , iht. Trafikksikkerhetshåndboken). Det største ulykkespunktet er krysset Kirkeveien Vestbyveien, med 4 ulykker i perioden. Figuren nedenfor viser utsnitt av ulykkesregisteret i Norsk vegdatabank i området vest for Vestbyveien. Ulykke med alvorlig personskade er vist med blå farge og ulykker med mindre alvorlige personskader er vist med grønn farge.

11 11 Figur 3.2. Trafikkulykker i Hvitstenveien, Erikstadveien og Kirkeveien (fra Norsk vegdatabank). Ingen av ulykkene har skjedd i Ulykkene fordeler seg som følger på vegene, og på år. Hvitstenveien - 1 alvorlig ulykke i 2001 Erikstadveien - 1 ulykke i 2000, 1 ulykke i 2001 Kirkeveien vest - 1 ulykker i 2001, 1 ulykke i 2004, 1 ulykke i 2006 Kirkeveien øst - 2 ulykker i 2002, 1 ulykke i 2005 og 1 ulykke i 2006 Gamle Mossev - 1 ulykke i 2004 I Vestbyveien og i gatene i Vestby sentrum har det vært ytterligere 11 trafikkulykker, 1 dødsulykke, 1 alvorlig ulykke og 9 mindre alvorlige ulykker. Trafikkøkningen med utbygging av Hvitstenveien 280, er % i Hvitstenveien, og ligger på 0,3 % til 1,5 % i de øvrige vegene. Trafikkulykker vil statistisk øke med 0,8 x trafikkøkningen, når ingen andre forhold endrer seg. Trafikkøkningen pga utbyggingen av Hvitstenveien 280 vil statistisk gi 0,026 flere ulykker pr år på de vurderte vegstrekningene, dvs. en ulykke pr 38 år. Figur 3.1. Beregnet ulykkesfrekvens (ulykker pr mill bil-km) for de ulike vegstrekningene. Lavere fartsgrenser reduserer antall ulykker - 20 % fartsreduksjon kan gi 36 % reduksjon av personskadeulykkene, mens 10 % fartsreduksjon kan gi 19 % reduksjon (Trafikksikkerhetshåndboken). En fartsreduksjon på 10 km/t kan da gi en ulykkesreduksjon på 0,2 ulykker pr år. Trafikksikkerheten i området vil ikke påvirkes av beregnet trafikkøkning fra planlagt utbygging av Hvitstenveien 280.

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Vestby-Trafikk Utgave/dato: 1 / 2015-01-30 Arkivreferanse: - Lagringsnavn IKEA_Vestby-Trafikkutredning_171114.docx

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Beregnet til Sparebanken Øst Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mai 2015 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Revisjon 01 Dato 2015/05/08 Utført av Daniel Bjerkan Kontrollert

Detaljer

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Tore Vik Firma Fork. Anmerkning Kjellstad Utvikling AS Fra: Kyrre Gran SWECO Norge AS TRAFIKKVURDERING KJELLSTAD Sammendrag Arealbruk Utbyggingsplanen for tomten er en

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02 694 wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim-

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

Oslo S - Stasjon øst. Trafikkgrunnlag 1996-2010. NSB Eiendom Januar 1997 Asplan Viak AS

Oslo S - Stasjon øst. Trafikkgrunnlag 1996-2010. NSB Eiendom Januar 1997 Asplan Viak AS Oslo S - Stasjon øst Trafikkgrunnlag 1996-2010 NSB Eiendom Januar 1997 Asplan Viak AS Stasjon øst - Trafikkgrunnlag 1996-2010 3 INNHOLD l DAGENS SITUASJON... 4 1.1 KOLLEKTIVTRAFIKK MELLOM AKERSHUS OG OSLO..............

Detaljer

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Beregnet til Detaljreguleringsplan B113 Brønnerød Dokument type Rapport Dato 19.01.2015 TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD B113 BRØNNERØD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

Trafikkanalyse. Tromsø Politihus. Reguleringsplan for Stakkevollvegen 7b+9, gnr. 200, bnr. 1457, 1458 og 2468 Tromsø kommune

Trafikkanalyse. Tromsø Politihus. Reguleringsplan for Stakkevollvegen 7b+9, gnr. 200, bnr. 1457, 1458 og 2468 Tromsø kommune Acona Technopole for Statsbygg Trafikkanalyse Tromsø Politihus Reguleringsplan for Stakkevollvegen 7b+9, gnr. 200, bnr. 1457, 1458 og 2468 Tromsø kommune 2011-11-30 Oppdragsnr.: 5113699 01 2011-11-30 Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkanalyse Grimstad sentrum

Trafikkanalyse Grimstad sentrum Trafikkanalyse Grimstad sentrum I GRIMSTAD KOMMUNE 513456 TRAFIKKANALYSE GRIMSTAD SENTRUM 18.05.2007 Arendal - Bergen Follo - Karasjok - Kongsberg - Kristiansand - Leikanger - Lillehammer - Lyngdal - Molde

Detaljer

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Oppdragsgiver Neptune Properties AS Dokument type Vedlegg til detaljreguleringsplan Dato 2014-03-14 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Revisjon 0 Dato 2014/03/14 Utført av

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER OG SPA-/BADEANLEGG

Detaljer

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE Miklagard golfbane Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE 20.03.2015 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 2 FORORD Det er utarbeidet forslag til å utvikle Miklagard golfbane med et nytt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer