Konseptvalgtutredning E18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konseptvalgtutredning E18"

Transkript

1 Konseptvalgtutredning E18 Knapstad (Østfold) Vinterbro (Akershus) Delrapport Trafikksikkerhet og trafikkulykker Foto: VidKon Side 1 av 10

2 INNHODSFORTEGNESE 1 INNEDNING 3 2 METODE 3 3 DAGENS UYKKESSITUASJON PÅ E BEREGNET UYKKESSITUASJON PÅ E18 I ÅR Konsept 0 i år Konsept 1 a i år Konsept 1 b i år Konsept 3 a i år Konsept 4 a i år Konsept 4 b i år E6 Vinterbro Klemetsrud 8 5 OPPSUMMERING AV KONSEPTENE 9 6 KONKUSJON / ANBEFAING 10 Side 2 av 10

3 1 INNEDNING I arbeidet med konseptvalgutredningen for E18 Knapstad Vinterbro er det vurdert 5 forskjellige konsepter for ny E18. Ved konseptene 1 og 4 er det to alternative traseer for E18, mens konsept 2 er et rent kollektivkonsept hvor det ikke gjøres tiltak på dagens E18. Konsept 5 er en kombinasjon av konsept 1 a og 2, mens konsept 0 er dagens veg. Konsept 0 brukes som referanse. I arbeidet med konseptvalgutredningen har det vært ønskelig å få vurdert hvor mange trafikkulykker med personskade det kan forventes i de forskjellige konseptene, antall e og drepte personer, samt ulykkeskostnadene dette vil gi. Det ble derfor gjennomført beregninger for å få avdekket disse forholdene for alle alternativene, bortsett fra for kollektivkonseptet. Dette notatet oppsummerer resultatene i beregningene, og viser hvilke forskjeller man kan forvente i de forskjellige konseptene med tanke på antall ulykker, e og drepte personer, samt ulykkeskostnader i år METODE I beregningene av antall ulykker, drepte og e personer og ulykkeskostnader, er det tatt hensyn til ÅDT, fartsgrense, vegtype/områdetype og ulykkesfrekvens. I beregningene er de forskjellige konseptene delt inn i flere delstrekninger, på grunn av varierende ÅDT og fartsgrense, noe som gir forskjellig ulykkesfrekvens. I beregningene er det tatt utgangspunkt i ÅDT på E18 i år I de fleste konseptene blir dagens E18 liggende igjen som en lokalveg, og ved flere av alternativene blir det en del trafikk på denne lokalvegen. I beregningene er det derfor tatt med antall ulykker, antall drepte og e, samt ulykkeskostnader for lokalvegen, for på denne måten få et riktigere bilde av hva man kan forvente av trafikkulykker ved en utbygging til ny E18. Det er også gjort beregninger på E6 mellom Vinterbro og Klemetsrud. Årsaken til dette er fordi konsept 4 som går øst for Ski, vil gi en reduksjon i trafikkmengden på E6 på denne strekningen. Dette vil igjen føre til at vi kan forvente lavere antall trafikkulykker og ulykkeskostnader for E6 mellom Vinterbro og Klemetsrud i konsept 4, enn man vil få i de andre konseptene. Ulykkesfrekvensene som er brukt i beregningene er hentet fra Håndbok 115 Analyse av ulykkessteder vedleggsdel. Ulykkene er for øvrig beregnet etter opplegg i Effekt for ulike vegfunksjoner. Side 3 av 10

4 3 DAGENS UYKKESSITUASJON PÅ E18 I perioden er det i følge Straks-ulykkesregisteret skjedd 101 personskadeulykker på E18 mellom Knapstad og Vinterbro. Av disse har det vært 5 dødsulykker, 1 ulykke med meget alvorlig skade, 14 ulykker med alvorlig skade og 81 ulykker med lettere skade. Totalt er 163 personer blitt eller drept i disse 101 trafikkulykkene mellom 1999 og Tabellen under viser hvordan ulykkene har fordelt seg på år og antall e personer i de 101 ulykkene. År Antall ulykker Drepte M. alv e Skadde Sum e Totalt Tab. 3.1: Antall ulykker og e og drepte personer på E18 mellom Knapstad og Vinterbro i perioden Antall ulykker på den ca. 21 km lange strekningen er forholdsvis stabilt fra år til år, bortsett fra en topp i 1999 med 20 trafikkulykker. Ulykkene er relativt jevnt fordelt på strekningen, men det er en konsentrasjon av ulykker i kryssene Nygård, Holstad, Kråkstad/Asper og ved gamle Foss skole, samt i Fosshelinga. Fig. 3.1: Ulykkeskart for E18 Knapstad Vinterbro i perioden Side 4 av 10

5 Den dominerende uhellstypen på dagens E18 er utforkjøringsulykker, kryssulykker og påkjøring bakfra ulykker. For ulykker med drepte eller hardt e er det møteulykker og utforkjøringsulykker det skjer flest av. Beregninger viser at dagens E18 mellom Knapstad og Vinterbro har en lavere ulykkesfrekvens enn det som er normalt på 2-feltsveger med fartsgrense 60 og 80 km/t. For strekningene med 70-sone er ulykkesfrekvensen på dagens veg noe høyere enn det som er normalt på liknende veger, Uf = 0,20 mot normalt 0,17. Dette skyldes hovedsakelig kryssene i 70-sonen, samt øvrig aktivitet langs med E18. Tabellen under viser den beregnede ulykkesfrekvensen ved forskjellige fartsgrenser på strekningen mellom Knapstad og Vinterbro, samt hva som er normal ulykkesfrekvens på slike veger. Type veg Uf normal Uf beregnet H1 2-felt 80 km/t 0,17 0,13 H1 2-felt 70 km/t 0,17 0,20 H1 2-felt 60 km/t 0,21 0,09 Tab. 3.2: Beregnet ulykkesfrekvens for dagens E18 og normal ulykkesfrekvens for liknende type veger. Ut fra normaltallene skulle det skjedd 14,4 ulykker per år på E18 mellom Knapstad og Vinterbro. Det registrerte antall ulykker for strekningen er imidlertid 12,08 ulykker per år. Normalt skulle 3,7 personer per år blitt drept og hardt på strekningen, men det registrerte antall drepte og hardt e er 3,1 personer per år. Disse forholdene gjør at ulykkeskostnadene per år for E18 mellom Knapstad og Vinterbro er lavere enn det som er normalt for lignende type veger. Tabellen under viser antall ulykker per år for strekningen på 21,4 km, antall e eller drepte personer per år for hele strekningen og ulykkeskostnaden i millioner kroner for strekningen. Drept/ hardt Normaltall 21,4 14,43 0,86 0,44 2,37 18,63 3,68 63,69 Dagens situasjon 21,4 12,08 0,73 0,37 1,98 15,66 3,08 53,54 Tab. 3.3: Beregnet antall ulykker per år, samt antall e og drepte personer og ulykkeskostnader for dagens E18 og ved normal ulykkesfrekvens. Side 5 av 10

6 4 BEREGNET UYKKESSITUASJON PÅ E18 I ÅR Konsept 0 i år 2020 Konsept 0 er dagens veg uten at det gjøres trafikksikkerhetstiltak på E18 mellom Knapstad og Vinterbro. Med utgangspunkt i beregnet/forventet ÅDT på E18 i 2020 er antall ulykker, drepte og e og ulykkeskostnader beregnet for strekningen mellom Knapstad og Vinterbro. Med den forventede trafikkveksten viser beregningene at antall ulykker vil øke til 17,01 per år for hele strekningen, mot dagens 12,08 ulykker. Antall drepte og hardt e vil øke til 4,33 personer per år i år 2020, mens ulykkeskostnadene for strekningen vil øke til 75,03 millioner kroner per år. Konsept 0 21,4 17,01 1,02 0,52 2,79 21,99 4,33 75,03 Tab : Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader i konsept 0 i år Konsept 1 a i år 2020 Konsept 1 a er forbedring av dagens E18 i eksisterende trasé. Det vil bli etablert midtdeler på hele strekningen mellom Knapstad og Vinterbro, noe som vil fjerne de fleste av møteulykkene på strekningen. Kryssene skal i tillegg gjøres planskilte, slik at det blir en reduksjon i kryssulykkene. Beregningene viser at det i konsept 1 a kan forventes 10,47 ulykker per år på strekningen mellom Knapstad og Vinterbro, og det kan forventes at 1,63 personer vil bli drept og hardt skadet i disse ulykkene. Totalt kan ulykkeskostnadene forventes å bli 32,11 millioner kroner per år for strekningen. Konsept 1 a 20,80 10,47 0,26 0,25 1,12 15,02 1,63 32,11 Tab : Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader i konsept 1 a i år Konsept 1 b i år 2020 I konsept 1 b bygges E18 ut til smal firefelts motorveg med midtdeler på hele strekningen mellom Knapstad og Vinterbro. Traseen blir i stor grad tilpasset dagens E18, og kryssene blir planskilte. I tillegg etableres det gjennomgående lokalveg og g/s-veg tilbud. Beregningene viser at det kan forventes 6,47 ulykker per år i konsept 1 b. I disse ulykkene kan man forvente at 1,82 personer blir drept eller hardt per år. naden forventes å bli 31,96 millioner kroner per år for den 20,8 km lange strekningen. Også i dette alternativet vil det bli etablert en lokalveg langs deler av den nye E18. Det er ikke gjort beregninger på antall ulykker og ulykkeskostnader på denne lokalvegen fordi det ikke foreligger trafikktall for lokalvegen. Sannsynligvis blir trafikkmengden så liten at den har liten innvirkning på det totale antall ulykker, e og drepte personer og ulykkeskostnadene. Konsept 1b 20,8 6,47 0,45 0,26 1,11 8,62 1,82 31,96 Tab : Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader i konsept 1 b i år Side 6 av 10

7 4.4 Konsept 3 a i år 2020 Konsept 3 a følger nær dagens trase for E18 frem til Vinterbro. E18 bygges som smal firefelts motorveg, med planskilte kryss. Disse tiltakene gjør at det blir en reduksjon i møteulykkene og kryssulykkene. Dagens E18 blir i dette konseptet beholdt som lokalveg til E18. I dette konseptet er det gjort beregninger for den nye E18, samt lokalvegen. I følge beregningene kan man forvente 6,13 ulykker per år på strekningen Knapstad Vinterbro. I disse ulykkene vil 1,72 personer bli drept eller hardt skadet per år. nadene kan forventes å bli 30,25 millioner kroner per år. På lokalvegen kan det forventes å skje 0,59 ulykker per år, og 0,15 personer vil bli drept eller hardt e. nadene for lokalvegen forventes å bli 2,64 millioner kroner per år. Årsaken til at tallene blir så lave for lokalvegen er på grunn av trafikkmengden. Totalt kan det i dette konseptet forventes 6,72 ulykker per år, og i disse ulykkene vil 1,87 personer bli drept eller hardt. Totale ulykkeskostnader kan forventes å bli 32,89 millioner kroner per år. Konsept 3 a 20,7 6,13 0,42 0,25 1,05 8,16 1,72 30,25 okalveg 15,7 0,59 0,04 0,02 0,10 0,76 0,15 2,64 Totalt 6,72 0,46 0,26 1,15 8,93 1,87 32,89 Tab : Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader i konsept 3 a i år Konsept 4 a i år 2020 I konsept 4 a legges E18 øst for Ski og den blir knyttet sammen med E6 på Assurtjern. E18 bygges som smal firefelts motorveg med planskilte kryss. Dagens E18 opprettholdes slik den er i dag. På den nye E18 viser beregningene at det kan forventes 6,24 ulykker per år på den 22,6 km lange strekningen. I disse ulykkene kan det forventes at 1,75 personer blir drept eller hardt hvert år. naden er beregnet til å bli 30,81 millioner kroner per år. På lokalvegen (dagens E18) viser beregningene at det vil skje 2 ulykker per år på strekningen, og 0,54 personer vil bli drept eller hardt. nadene på lokalvegen er beregnet til å bli 9,27 millioner kroner per år. For konsept 4 a viser dermed beregningene at det totalt kan forventes å skje 8,28 ulykker per år, og at 2,3 personer vil bli drept eller hardt skadet. De totale ulykkeskostnadene for dette konseptet er beregnet til å bli 40,08 millioner kroner per år. Konsept 4 a 22,6 6,24 0,43 0,25 1,07 8,31 1,75 30,81 okalveg 14,7 2,04 0,13 0,07 0,35 2,63 0,54 9,27 Totalt 8,28 0,56 0,32 1,42 10,94 2,30 40,08 Tab : Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader i konsept 4 a i år Side 7 av 10

8 4.6 Konsept 4 b i år 2020 Traseen for E18 i konsept 4 b ligger enda lenger øst for Ski enn i konsept 4 a, og den kobles sammen med E6 på Klemetsrud. Dette er det lengste alternativet av de 5 konseptene, med en lengde på ca. 29 km. Det er dette alternativet som får lavest ÅDT på den nye E18, samtidig som det gir høyest ÅDT på lokalvegen (dagens E18). E18 bygges som smal firefelts motorveg med midtdeler og planskilte kryss. Dagens E18 opprettholdes slik den er i dag. I følge beregningene kan det forventes at det vil skje 6,5 ulykker per år på strekningen mellom Knapstad og Klemetsrud. Det kan forventes at 1,83 personer blir drept eller hardt per år på den nesten 29 km lange strekningen. nadene er beregnet å bli 32,06 millioner kroner per år. Beregningene viser at på lokalvegen (dagens E18) kan det i dette konseptet forventes å skje 5,44 ulykker per år, og 1,38 personer vil bli drept eller hardt. nadene for lokalvegen er beregnet å bli 23,95 millioner kroner per år. Årsaken til at antallet ulykker, drepte og hardt e og ulykkeskostnadene blir så høye på lokalvegen i dette konseptet, er fordi trafikkmengden på lokalvegen blir vesentlig høyere enn i de andre konseptene. Totalt for konsept 4 b viser beregningene at det kan forventes å skje 11,94 ulykker per år, og 3,21 personer vil bli drept eller hardt skadet. nadene i dette konseptet er beregnet å bli 56,02 millioner kroner per år. Konsept 4 b 28,8 6,50 0,45 0,26 1,12 8,65 1,83 32,06 okalveg 21,4 5,44 0,32 0,17 0,89 7,03 1,38 23,95 Totalt 11,94 0,77 0,43 2,01 15,68 3,21 56,02 Tab : Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader i konsept 4 b i år E6 Vinterbro Klemetsrud I konseptene 1 a og b og 3 a kobles E18 inn på E6 ved Vinterbro, mens i konsept 4 a og 4 b kobles E18 inn på E6 ved henholdsvis Assurtjern og Klemetsrud. Dette gjør at trafikkmengden på E6 mellom Vinterbro og Klemetsrud er noe lavere i konsept 4 a og b enn i de andre konseptene. I konsept 0, 1 a og b og 3 a viser beregninger at trafikkmengden vil variere fra ca ved Stenfelt og til ca ved Klemetsrud. I konsept 4 a er trafikkmengden noe lavere ved Stenfelt, med en ÅDT på ca , mens den ved Klemetsrud ligger på ca I konsept 4 b hvor E18 kobles inn på E6 ved Klemetsrud, vil det bli en nedgang i trafikkmengden på E6 mellom Vinterbro og Klemetsrud. I dette konseptet er trafikkmengden beregnet å bli ca ved Stenfelt og ca ved Klemetsrud. Dette gjør at forventet antall ulykker, antall drepte og hardt e og ulykkeskostnadene på E6 mellom Vinterbro og Klemetsrud vil bli lavere i konsept 4 b, enn i de andre alternativene. Tabellen under viser resultatene fra beregningene. Side 8 av 10

9 Konsept 0 11,2 9,28 0,64 0,37 1,60 12,37 2,61 45,82 Konsept 1 a 11,2 9,38 0,65 0,38 1,61 12,50 2,64 46,31 Konsept 1b 11,2 9,42 0,65 0,38 1,62 12,55 2,65 46,49 Konsept 3 a 11,2 9,33 0,64 0,37 1,60 12,43 2,62 46,05 Konsept 4 a 11,2 9,22 0,64 0,37 1,59 12,27 2,59 45,48 Konsept 4b 11,2 8,24 0,57 0,33 1,42 10,98 2,32 40,68 Tab : Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader for E6 Vinterbro - Klemetsrud i år OPPSUMMERING AV KONSEPTENE Beregningene viser at konsept 0 hvor det ikke gjøres tiltak på dagens trase vil komme dårligst ut av konseptene. Konsept 0 er det alternativet hvor det vil skje flest ulykker per år og konseptet vil gi det høyest antall e og drepte personer. Konsept 0 er også det alternativet som gir høyest ulykkeskostnader per år med 75,03 millioner kroner. Konsept 4 b hvor E18 går lengst øst for Ski er det alternativet som kommer nest dårligst ut, både når det gjelder antall ulykker og drepte og hardt e personer, og når det gjelder ulykkeskostnader. Konsept 4 b er imidlertid det alternativet som gir lavest ulykkeskostnader på E6 mellom Vinterbro og Klemetsrud, men forskjellen er ikke stor nok til at dette alternativet blir lønnsomt i forhold til de andre konseptene. Konsept 4 a kommer bedre ut enn alternativ 4 b. Hovedårsaken til dette er fordi det er en kortere strekning, og fordi trafikkmengden på lokalvegen blir mindre enn ved alternativ 4 b. Men beregningene viser at konsept 4 a kommer dårligere ut enn konseptene 1 a, 1 b og 3 a, i forhold til antall drepte og e personer og ulykkeskostnader. Det kan forventes færre trafikkulykker i konsept 4 a, enn i konsept 1 a, men det vil skje flere trafikkulykker enn i konseptene 1 b og 3 a. Konsept 1 a, 1 b og 3 a kommer relativt likt ut i forhold til ulykkeskostnader per år, med konsept 1 b som det beste alternativet. Forskjellen er på ca. 1 million kroner per år mellom de tre alternativene. Ser man på antall ulykker er det også konsept 1 b som kommer best ut med 6,47 ulykker per år. For konsept 3 a viser beregningene at det kan forventes 6,72 ulykker per år, mens for konsept 1 a 10,47 ulykker per år. I forhold til antall drepte og hardt e er det konsept 1 a som er det beste, med 1,63 drepte eller hardt e personer per år. Beregningene viser at Konsept 1 b og 3 a kommer forholdsvis likt ut for antall drepte og hardt e, med 1,82 personer i konsept 1 b og 1,87 personer i konsept 3 a. Konsept Ulykker/år Drepte e Konsept 0 17,01 1,02 0,52 2,79 21,99 4,33 75,03 Konsept 1a 10,47 0,26 0,25 1,12 15,02 1,63 32,11 Konsept 1b 6,47 0,45 0,26 1,11 8,62 1,82 31,96 Konsept 3a 6,72 0,46 0,26 1,15 8,93 1,87 32,89 Konsept 4a 8,28 0,56 0,32 1,42 10,94 2,30 40,08 Konsept 4b 11,94 0,77 0,43 2,01 15,68 3,21 56,02 Tab. 5.1: Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader for alle konseptene i år Side 9 av 10

10 6 KONKUSJON / ANBEFAING Konsept 1 a, 1 b og 3 a er de beste alternativene i konseptvalgutredningen med tanke på antall drepte og hardt e, når det kun ses på den nye traseen for E18 og den gjenstående lokalvegen. Konsept 1 a har flest ulykker av de 3 alternativene, men er også alternativet som gir færrest antall drepte og hardt e personer. Imidlertid er antall lettere e personer nesten dobbelt så høyt i dette alternativet, enn i konsept 1 b og 3 a. Som nevnt tidligere i rapporten vil konsept 4 a og b gi en reduksjon i trafikkmengden på E6 mellom Vinterbro og Klemetsrud. Dette vil føre til at det i disse konseptene vil bli færre ulykker og drepte og e personer på denne strekningen, enn i de øvrige konseptene. Resultatene fra beregningene for de forskjellige konseptene og for strekningen E6 Vinterbro Klemetsrud er derfor lagt sammen, for å kunne se hva det totalt kan forventes av ulykker, antall drepte og e og ulykkeskostnader for strekningene. e Konsept Ulykker/år Drepte Konsept 0 26,30 1,66 0,89 4,39 34,35 6,93 120,85 Konsept 1a 19,85 0,91 0,63 2,73 27,51 4,27 78,42 Konsept 1b 15,89 1,10 0,64 2,73 21,17 4,47 78,45 Konsept 3a 16,05 1,10 0,64 2,76 21,35 4,50 78,94 Konsept 4a 17,50 1,19 0,69 3,01 23,21 4,89 85,57 Konsept 4b 20,18 1,34 0,76 3,43 26,66 5,52 96,70 Tab. 6.1: Totalt forventet antall ulykker, e og drepte og ulykkeskostnader for konseptene inklusive E6 Vinterbro Klemetsrud i år 2020 Også i disse beregningene kommer konseptene 1 a, 1 b og 3 a ut som de beste alternativene, både i forhold til ulykkeskostnader og antall drepte og hardt e personer per år. I forhold til antall ulykker er det konseptene 1 b og 3 a som kommer best ut. Totalt sett er resultatene for konseptene 1 a, 1 b og 3 a så like, at det anbefales at alle disse alternativene blir med i den videre vurderingen for ny E18. Side 10 av 10

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Ny fartsgrense på motorveg i Norge

Ny fartsgrense på motorveg i Norge NVF Nordisk trafikksikkerhetsforum, Island 2014 Ny fartsgrense på motorveg i Norge Arild Ragnøy Statens vegvesen, Vegdirektoratet Norge Ulykkesfrekvens Ny fartsgrense på motorveg Utgangspunktet for endringen

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

FERJEFRI E39 DELRAPPORT ULYKKESANALYSE

FERJEFRI E39 DELRAPPORT ULYKKESANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen, Vegdirektoratet Ferjefri E39 prosjektet Rapporttype Delutredning 2014-10-24 FERJEFRI E39 DELRAPPORT ULYKKESANALYSE 2/38 Arkiv ref.: D:\Ferjefri E39\Ferjefri E39 - Delrapport

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING NOTAT Oppdrag 2120536 Kunde Statens vegvesen Region vest Notat nr. 1 Til Lilli Mjelde Fra Rambøll SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Vedlegg 1. Grunnlag for KVU. E16 Bjørgo -Øye. Underlagsrapport:

Vedlegg 1. Grunnlag for KVU. E16 Bjørgo -Øye. Underlagsrapport: Vedlegg 1 Grunnlag for KVU E16 Bjørgo -Øye Underlagsrapport: Prissatte konsekvenser E16 Bjørgo Øye 15. mars 2011 Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 2 Metode... 2 Prosjektforutsetninger... 2 1 Beregningsresultater

Detaljer

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Bestilling Resultatavtalen for Region øst 2012 Utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet Temaanalyse for eldre basert på materiale fra UAG-arbeidet

Detaljer

NVF-seminar Fornying av veger

NVF-seminar Fornying av veger NVF-seminar Fornying av veger Drammen 22. mai 2014 kl 11:00 11:30 Jon Arne Klemetsaune Strategiseksjonen Region midt Innhold Vegsituasjonen 1970-1980 Historiske veger Politisk strid om ny veg Nøktern standard

Detaljer

KVU E18 Knapstad E6 i Follo

KVU E18 Knapstad E6 i Follo KVU E18 Knapstad E6 i Follo FAGRAPPORT TRAFIKK Trafikkberegninger Virkninger mht transportøkonomi og utslipp FORORD Trafikkanalysen og de samfunnsøkonomiske beregningene er utført på vegne av Rambøll Norge

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak.

Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak. Ole Jørgen Lind. Statens vegvesen. Norge 10.06.2014 NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik 4.-5. juni 2014 Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Thorer Lie - 69243543 2003/030808-126 12.02.2007 E18 Østfold gr - Vinterbro. Siling av

Detaljer

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 Utarbeidet av: Dato: 15.09.2013. Innholdsfortegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29. 06.2010 Saksnummer: 2010126433 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden. Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt

Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden. Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring (Sikker) veg i byggeperioden Ingen solskinnshistorie!!

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge

Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge Sammendrag: Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge TØI rapport 1323/2014 Forfatter: Alena Høye Oslo 2014 45 sider Ulykkesmodeller er utviklet for riks- og fylkesvegnettet

Detaljer

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland grense og Hedmark grense Med følgende delstrekninger: Vikna Gartland (Fv. 770, Fv. 17, Fv. 775) Gartland Åsen (E6) Åsen Stjørdal (E6) Stjørdal Storlien(E14)

Detaljer

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Forklarende En analyse av tittel trafikkulykker eller undertittel i vegtunneler på riksvegnettet linje for perioden to 2001-2006 RAPPORTA P P O R T Veg

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

KVU E10 Evenes-Sortland. Samfunnsøkonomiske beregninger

KVU E10 Evenes-Sortland. Samfunnsøkonomiske beregninger KVU E10 Evenes-Sortland Samfunnsøkonomiske beregninger 1 Innledning Dette notatet er en oversikt over de samfunnsøkonomiske beregningene for prissatte konsekvenser for KVU- E10 Evenes Sortland. Trafikktall

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

Nordisk trafikksikkerhetsforum Silkeborg, DK

Nordisk trafikksikkerhetsforum Silkeborg, DK Trafikksikkerhetseffekter av streknings-atk (SATK) Nordisk trafikksikkerhetsforum Silkeborg, DK 3-4 juni 2015 Arild Ragnøy, Vegdirektoratet, Norge Streknings-ATK. Slik virker det 02.06.2015 19. Trafikksikkerhetseffekter

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland i Hordaland Ulykkesanalyse Statens vegvesen Region vest Trond Hollekim, Plan og forvaltning Bergen 4.2.2015 Om analysen Litt om generell ulykkesutvikling Om registrering av ulykker Analyse gangfeltrelaterte

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss Gert Myhren Prosjektleder Disposisjon Tidligere utredninger av rv. 35 Grunnlaget for å starte med kommunedelplan for rv. 35 og fv. 287 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Bjørn Kåre Steinset SVRØ Romerike distrikt Disposisjon Nullvisjonen - bakgrunn og idegrunnlag Trafikksikkerhetsdelen i etatenes forslag til

Detaljer

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol TØI rapport Forfatter: Arild Ragnøy Oslo 2002, 58 sider Sammendrag: Automatisk trafikkontroll () Bakgrunn og metode Mangelfull kunnskap om effekten av på fart Automatisk trafikkontroll () er benyttet til

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Sikring håndbok 231 Egil Haukås, Vegdirektoratet Hensikten med sikringen Ved hjelp av fysiske hinder å: Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Hindre at

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Forklarende En analyse av tittel trafikkulykker eller undertittel i vegtunneler på riksvegnettet linje for perioden to 2001-2006 RAPPORTA P P O R T Veg

Detaljer

Djupe tunneler Risikoanalyse

Djupe tunneler Risikoanalyse Djupe tunneler Risikoanalyse KVU E39 Skei - Ålesund Samarbeidsgruppemøte 7. mars 2011 Ørsta Jon Arne Klemetsaune Tema Tunnelbehov langs E39 Eksisterende tunneler Planlagte tunneler Tunnelnormaler Tunnel

Detaljer

Trafikkulykker i planskilte kryss

Trafikkulykker i planskilte kryss Trafikkulykker i planskilte kryss ulykkesrisiko og design Karoline Knutsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Terje Giæver, Statens vegvesen Norges

Detaljer

Forord. side 2. Foto forside: Ragnar Masdal, Statens vegvesen

Forord. side 2. Foto forside: Ragnar Masdal, Statens vegvesen Forord Denne rapporten presenterer en analyse av ulykkessituasjonen i Møre og Romsdal. Utgangspunktet for analysen er en bestilling fra Møre og Romsdal fylkeskommune i forbindelse med utarbeidelse av trafikksikkerhetsstrategi

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Konseptvalgutredning

Konseptvalgutredning Statens vegvesen E18 Knapstad (i Østfold) E6 i Follo (i Akershus) Konseptvalgutredning Foto: CHRISTIAN CLAUSEN - Østlandets Blad 16. juni 2008 E18 Knapstad E6 i Follo: Konseptvalgutredning 2 Innhold Forord...4

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Konseptvalgutredning E18 Langangen-Grimstad. Vedlegg Prissatte konsekvenser. ViaNova Plan og Trafikk AS 2008-09-25

Konseptvalgutredning E18 Langangen-Grimstad. Vedlegg Prissatte konsekvenser. ViaNova Plan og Trafikk AS 2008-09-25 Konseptvalgutredning E18 Langangen-Grimstad Vedlegg Prissatte konsekvenser ViaNova Plan og Trafikk AS 2008-09-25 Forord "Kvalitetssikring i tidlig fase" ( KS1 ) skal gjennomføres for statlige investeringer

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

Faktisk bruk og nytte av reisevanedata i Fredrikstad - Nedre Glomma

Faktisk bruk og nytte av reisevanedata i Fredrikstad - Nedre Glomma Faktisk bruk og nytte av reisevanedata i Fredrikstad - Nedre Glomma Argumentasjon i fbm Bypakke Fredrikstad Dokumentere effekt av satsning på kollektiv i Bybåndet Dagens situasjon Trafikkmengder Trafikkmengder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Vilt, trafikk og tiltak - elgens trafikk-kultur

Vilt, trafikk og tiltak - elgens trafikk-kultur Vilt, trafikk og tiltak - elgens trafikk-kultur Christer M. Rolandsen NTNU / Naturdata as Erling J. Solberg NINA Vilt, trafikk og tiltak Vilt, trafikk og tiltak Utviklingen i antall trafikkulykker med

Detaljer

Trondheimsregionen 17.juni

Trondheimsregionen 17.juni Trondheimsregionen 17.juni Transportløsning E6 Oppland grense Jaktøya og rv. 3 Ulsberg Hedmark grense i Sør-Trøndelag Jill Hammari Sveen Statens vegvesen Hva er en KVU En KVU er en utredning som skal gjennomføres

Detaljer

KVU E39 Søgne-Ålgård. Kirsten Tegle Bryne

KVU E39 Søgne-Ålgård. Kirsten Tegle Bryne KVU E39 Søgne-Ålgård Kirsten Tegle Bryne Roller og oppgaver KVU Konseptvalg- Utredning (Statens vegvesen) KS1 Ekstern kvalitetssikring av KVU (Eksternt firma) Høring Regjeringsnotat Anbefaling (Samferdselsdepartementet)

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Rapport fra TS-revisjon Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Region nord Bodø, R.vegktr Miljø og trafikksikkerhet 25.10.2012 1. Innledning Etter henvendelse fra Vegavdeling

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

E6 Ny Svinesundforbindelse

E6 Ny Svinesundforbindelse E6 Ny Svinesundforbindelse Ny Svinesundforbindelse inngikk i arbeidet for å bygge ut E6 til sammenhengende veg med fire kjørefelt mellom Oslo og Gøteborg. Hovedformålet med prosjektet var å bedre trafikksikkerheten

Detaljer

Tunneler i Osloområdet Løsning eller problem?

Tunneler i Osloområdet Løsning eller problem? Tunneler i Osloområdet Løsning eller problem? NVTF 26.Januar 2011 Ellen M. Foslie, Miljøseksjonen, Vegdirektoratet Utarbeidet som innspill til strategiutvikling i SVRØ Vurdere tunneler som i del av transportsystemet

Detaljer

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt Riksvegutredninger Leif Magne Lillebakk Statens vegvesen Region midt Riksvegnettet Hovedpulsårene i det overordnede vegtransportsystemet Langstrakt land med spredt bosetting gir lange avstander og høye

Detaljer

Bilister vil betale for å slippe hjorteviltpåkjørsler

Bilister vil betale for å slippe hjorteviltpåkjørsler Det er bilførerne som selv mente de var bedre bilførere enn gjennomsnittet som var mest engstelige for å møte hjortevilt. (Foto: Per Fossheim) Bilister vil betale for å slippe hjorteviltpåkjørsler Folk

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Trondheimsregionen 7. desember 2012 Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt 1 Tema Regjeringens konsept-beslutning 10.09.2012 - føringer for strekningen (brev 24.09.2012)

Detaljer

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3 Alternativ 2.1, E18 i dagen mellom Slependen og Høn Vei i dagen gir lavere samlet kostnadsnivå for investering og drift enn tunneler, og er mer robust i forhold til uforutsette hendelser. God trafikal

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Evaluering av effekt på ulykker ved bruk av streknings-atk

Evaluering av effekt på ulykker ved bruk av streknings-atk Sammendrag: Evaluering av effekt på ulykker ved bruk av streknings-atk TØI rapport 1339/2014 Forfatter: Alena Høye Oslo 2014 45 sider En før-etter evaluering av streknings-atk (SATK) på 14 SATK-strekninger

Detaljer

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011 Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 3 Temaanalyser av et utvalg

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Vedlegg 2: Beregning av samfunnsøkonomiske r for trafikant og miljø med et effektivt innfartsparkeringssystem langs hovedårene inn til Oslo Medlem av: Noen forutsetninger:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T gul sone (55 L den 65 L den ), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke

Detaljer

Sikkerhet i vegtunneler

Sikkerhet i vegtunneler Sikkerhet i vegtunneler Tunnel, geologi og betong Teknologidagene 2009 Marius Hofseth, Trafikksikkerhetsseksjonen Hva er sikkerhet i tunneler? Fjellsikring El-sikkerhet Trafikksikkerhet Brannsikkerhet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

12 Transportarbeid. 12.1 Metode. Franzefoss Pukk AS KU utvidelse av Lia pukkverk Side 12.1

12 Transportarbeid. 12.1 Metode. Franzefoss Pukk AS KU utvidelse av Lia pukkverk Side 12.1 KU utvidelse av Lia pukkverk Side 12.1 12 Transportarbeid 12.1 Metode Alle beregninger av transportkostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Sammendrag: 130 dødsulykker med vogntog Gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper

Sammendrag: 130 dødsulykker med vogntog Gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper TØI-rapport 1061/2010 Forfattere: Terje Assum og Michael W. J. Sørensen Oslo 2010, 70 sider Sammendrag: 130 dødsulykker med vogntog Gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

Kommunedelplan og konsekvensutredning for E18 Elvestad Vinterbro

Kommunedelplan og konsekvensutredning for E18 Elvestad Vinterbro Rambøll Norge AS Statens vegvesen Kommunedelplan og konsekvensutredning for E18 Elvestad Vinterbro 2005-10-14 Forord Statens vegvesen planlegger og utreder ny E18 på strekningen Østfold grense til Vinterbro

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen!

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008 Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! UAG Hva er det? Undersøker alle dødsulykker i trafikken fra 1.1.2005

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen.

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: E18 Rugtvedt Dørdal E18 Rugtvedt Dørdal, endelig støyberegning Statens vegvesen Region sør Dato: 12. oktober 2012 Oppdrag / Rapportnr. 3 12813 / 01

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Fart og trafikkulykker: evaluering av potensmodellen

Fart og trafikkulykker: evaluering av potensmodellen TØI-rapport 740/2004 Forfattere: Rune Elvik, Peter Christensen, Astrid Amundsen Oslo 2004, 134 sider Sammendrag: Fart og trafikkulykker: evaluering av potensmodellen Sammenhengen mellom fart og trafikksikkerhet

Detaljer

Forord... 3. Sammendrag... 6. 1. Innledning... 7. 2. Innføring i trafikksikkerhetsarbeid... 9

Forord... 3. Sammendrag... 6. 1. Innledning... 7. 2. Innføring i trafikksikkerhetsarbeid... 9 Forord Denne bacheloroppgaven er en før-/ etterundersøkelse av effekten på fartsdempende tiltak ved barneskoler. Oppgaven vil gå i dybden på fartsdempende tiltak utført ved 60 skoler i Bergen og omegn

Detaljer

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Revidert håndbok 017 Veg- og gateutforming g Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Status ny vegnormal Forslag til ny normal er klar til å sendes på høring så snart Samferdselsdepartementet avklarer

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

N o t a t 312014-16 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312014-16 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312014-16 Oppdrag: E39 Rosseland - Storenes Dato: 28. mars 2011 Emne: Oppdr.nr.: 312014-16 Til: Statens Vegvesen Bjarte Sandve Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling Vartdal

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

FROSTATING REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 14.02.03 I LEVANGER BO- OG AKTIVITETSSENTER

FROSTATING REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 14.02.03 I LEVANGER BO- OG AKTIVITETSSENTER FROSTATING Levanger 14.02.03 REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 14.02.03 I LEVANGER BO- OG AKTIVITETSSENTER Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune

Detaljer

Forord. Formingsveilederen erstatter Formingsveileder E16 Hamang - Bjørum fra 1997. Oslo, mai 2005. Statens vegvesen

Forord. Formingsveilederen erstatter Formingsveileder E16 Hamang - Bjørum fra 1997. Oslo, mai 2005. Statens vegvesen Statens vegvesen Forord Statens vegvesen planlegger ny E16 som smal firefelts motorveg fra Sandvika i Bærum til Skaret i Hole kommune. Vegen skal framstå med et gjenkjennelig formspråk selv om utbygging

Detaljer