Konseptvalgtutredning E18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konseptvalgtutredning E18"

Transkript

1 Konseptvalgtutredning E18 Knapstad (Østfold) Vinterbro (Akershus) Delrapport Trafikksikkerhet og trafikkulykker Foto: VidKon Side 1 av 10

2 INNHODSFORTEGNESE 1 INNEDNING 3 2 METODE 3 3 DAGENS UYKKESSITUASJON PÅ E BEREGNET UYKKESSITUASJON PÅ E18 I ÅR Konsept 0 i år Konsept 1 a i år Konsept 1 b i år Konsept 3 a i år Konsept 4 a i år Konsept 4 b i år E6 Vinterbro Klemetsrud 8 5 OPPSUMMERING AV KONSEPTENE 9 6 KONKUSJON / ANBEFAING 10 Side 2 av 10

3 1 INNEDNING I arbeidet med konseptvalgutredningen for E18 Knapstad Vinterbro er det vurdert 5 forskjellige konsepter for ny E18. Ved konseptene 1 og 4 er det to alternative traseer for E18, mens konsept 2 er et rent kollektivkonsept hvor det ikke gjøres tiltak på dagens E18. Konsept 5 er en kombinasjon av konsept 1 a og 2, mens konsept 0 er dagens veg. Konsept 0 brukes som referanse. I arbeidet med konseptvalgutredningen har det vært ønskelig å få vurdert hvor mange trafikkulykker med personskade det kan forventes i de forskjellige konseptene, antall e og drepte personer, samt ulykkeskostnadene dette vil gi. Det ble derfor gjennomført beregninger for å få avdekket disse forholdene for alle alternativene, bortsett fra for kollektivkonseptet. Dette notatet oppsummerer resultatene i beregningene, og viser hvilke forskjeller man kan forvente i de forskjellige konseptene med tanke på antall ulykker, e og drepte personer, samt ulykkeskostnader i år METODE I beregningene av antall ulykker, drepte og e personer og ulykkeskostnader, er det tatt hensyn til ÅDT, fartsgrense, vegtype/områdetype og ulykkesfrekvens. I beregningene er de forskjellige konseptene delt inn i flere delstrekninger, på grunn av varierende ÅDT og fartsgrense, noe som gir forskjellig ulykkesfrekvens. I beregningene er det tatt utgangspunkt i ÅDT på E18 i år I de fleste konseptene blir dagens E18 liggende igjen som en lokalveg, og ved flere av alternativene blir det en del trafikk på denne lokalvegen. I beregningene er det derfor tatt med antall ulykker, antall drepte og e, samt ulykkeskostnader for lokalvegen, for på denne måten få et riktigere bilde av hva man kan forvente av trafikkulykker ved en utbygging til ny E18. Det er også gjort beregninger på E6 mellom Vinterbro og Klemetsrud. Årsaken til dette er fordi konsept 4 som går øst for Ski, vil gi en reduksjon i trafikkmengden på E6 på denne strekningen. Dette vil igjen føre til at vi kan forvente lavere antall trafikkulykker og ulykkeskostnader for E6 mellom Vinterbro og Klemetsrud i konsept 4, enn man vil få i de andre konseptene. Ulykkesfrekvensene som er brukt i beregningene er hentet fra Håndbok 115 Analyse av ulykkessteder vedleggsdel. Ulykkene er for øvrig beregnet etter opplegg i Effekt for ulike vegfunksjoner. Side 3 av 10

4 3 DAGENS UYKKESSITUASJON PÅ E18 I perioden er det i følge Straks-ulykkesregisteret skjedd 101 personskadeulykker på E18 mellom Knapstad og Vinterbro. Av disse har det vært 5 dødsulykker, 1 ulykke med meget alvorlig skade, 14 ulykker med alvorlig skade og 81 ulykker med lettere skade. Totalt er 163 personer blitt eller drept i disse 101 trafikkulykkene mellom 1999 og Tabellen under viser hvordan ulykkene har fordelt seg på år og antall e personer i de 101 ulykkene. År Antall ulykker Drepte M. alv e Skadde Sum e Totalt Tab. 3.1: Antall ulykker og e og drepte personer på E18 mellom Knapstad og Vinterbro i perioden Antall ulykker på den ca. 21 km lange strekningen er forholdsvis stabilt fra år til år, bortsett fra en topp i 1999 med 20 trafikkulykker. Ulykkene er relativt jevnt fordelt på strekningen, men det er en konsentrasjon av ulykker i kryssene Nygård, Holstad, Kråkstad/Asper og ved gamle Foss skole, samt i Fosshelinga. Fig. 3.1: Ulykkeskart for E18 Knapstad Vinterbro i perioden Side 4 av 10

5 Den dominerende uhellstypen på dagens E18 er utforkjøringsulykker, kryssulykker og påkjøring bakfra ulykker. For ulykker med drepte eller hardt e er det møteulykker og utforkjøringsulykker det skjer flest av. Beregninger viser at dagens E18 mellom Knapstad og Vinterbro har en lavere ulykkesfrekvens enn det som er normalt på 2-feltsveger med fartsgrense 60 og 80 km/t. For strekningene med 70-sone er ulykkesfrekvensen på dagens veg noe høyere enn det som er normalt på liknende veger, Uf = 0,20 mot normalt 0,17. Dette skyldes hovedsakelig kryssene i 70-sonen, samt øvrig aktivitet langs med E18. Tabellen under viser den beregnede ulykkesfrekvensen ved forskjellige fartsgrenser på strekningen mellom Knapstad og Vinterbro, samt hva som er normal ulykkesfrekvens på slike veger. Type veg Uf normal Uf beregnet H1 2-felt 80 km/t 0,17 0,13 H1 2-felt 70 km/t 0,17 0,20 H1 2-felt 60 km/t 0,21 0,09 Tab. 3.2: Beregnet ulykkesfrekvens for dagens E18 og normal ulykkesfrekvens for liknende type veger. Ut fra normaltallene skulle det skjedd 14,4 ulykker per år på E18 mellom Knapstad og Vinterbro. Det registrerte antall ulykker for strekningen er imidlertid 12,08 ulykker per år. Normalt skulle 3,7 personer per år blitt drept og hardt på strekningen, men det registrerte antall drepte og hardt e er 3,1 personer per år. Disse forholdene gjør at ulykkeskostnadene per år for E18 mellom Knapstad og Vinterbro er lavere enn det som er normalt for lignende type veger. Tabellen under viser antall ulykker per år for strekningen på 21,4 km, antall e eller drepte personer per år for hele strekningen og ulykkeskostnaden i millioner kroner for strekningen. Drept/ hardt Normaltall 21,4 14,43 0,86 0,44 2,37 18,63 3,68 63,69 Dagens situasjon 21,4 12,08 0,73 0,37 1,98 15,66 3,08 53,54 Tab. 3.3: Beregnet antall ulykker per år, samt antall e og drepte personer og ulykkeskostnader for dagens E18 og ved normal ulykkesfrekvens. Side 5 av 10

6 4 BEREGNET UYKKESSITUASJON PÅ E18 I ÅR Konsept 0 i år 2020 Konsept 0 er dagens veg uten at det gjøres trafikksikkerhetstiltak på E18 mellom Knapstad og Vinterbro. Med utgangspunkt i beregnet/forventet ÅDT på E18 i 2020 er antall ulykker, drepte og e og ulykkeskostnader beregnet for strekningen mellom Knapstad og Vinterbro. Med den forventede trafikkveksten viser beregningene at antall ulykker vil øke til 17,01 per år for hele strekningen, mot dagens 12,08 ulykker. Antall drepte og hardt e vil øke til 4,33 personer per år i år 2020, mens ulykkeskostnadene for strekningen vil øke til 75,03 millioner kroner per år. Konsept 0 21,4 17,01 1,02 0,52 2,79 21,99 4,33 75,03 Tab : Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader i konsept 0 i år Konsept 1 a i år 2020 Konsept 1 a er forbedring av dagens E18 i eksisterende trasé. Det vil bli etablert midtdeler på hele strekningen mellom Knapstad og Vinterbro, noe som vil fjerne de fleste av møteulykkene på strekningen. Kryssene skal i tillegg gjøres planskilte, slik at det blir en reduksjon i kryssulykkene. Beregningene viser at det i konsept 1 a kan forventes 10,47 ulykker per år på strekningen mellom Knapstad og Vinterbro, og det kan forventes at 1,63 personer vil bli drept og hardt skadet i disse ulykkene. Totalt kan ulykkeskostnadene forventes å bli 32,11 millioner kroner per år for strekningen. Konsept 1 a 20,80 10,47 0,26 0,25 1,12 15,02 1,63 32,11 Tab : Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader i konsept 1 a i år Konsept 1 b i år 2020 I konsept 1 b bygges E18 ut til smal firefelts motorveg med midtdeler på hele strekningen mellom Knapstad og Vinterbro. Traseen blir i stor grad tilpasset dagens E18, og kryssene blir planskilte. I tillegg etableres det gjennomgående lokalveg og g/s-veg tilbud. Beregningene viser at det kan forventes 6,47 ulykker per år i konsept 1 b. I disse ulykkene kan man forvente at 1,82 personer blir drept eller hardt per år. naden forventes å bli 31,96 millioner kroner per år for den 20,8 km lange strekningen. Også i dette alternativet vil det bli etablert en lokalveg langs deler av den nye E18. Det er ikke gjort beregninger på antall ulykker og ulykkeskostnader på denne lokalvegen fordi det ikke foreligger trafikktall for lokalvegen. Sannsynligvis blir trafikkmengden så liten at den har liten innvirkning på det totale antall ulykker, e og drepte personer og ulykkeskostnadene. Konsept 1b 20,8 6,47 0,45 0,26 1,11 8,62 1,82 31,96 Tab : Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader i konsept 1 b i år Side 6 av 10

7 4.4 Konsept 3 a i år 2020 Konsept 3 a følger nær dagens trase for E18 frem til Vinterbro. E18 bygges som smal firefelts motorveg, med planskilte kryss. Disse tiltakene gjør at det blir en reduksjon i møteulykkene og kryssulykkene. Dagens E18 blir i dette konseptet beholdt som lokalveg til E18. I dette konseptet er det gjort beregninger for den nye E18, samt lokalvegen. I følge beregningene kan man forvente 6,13 ulykker per år på strekningen Knapstad Vinterbro. I disse ulykkene vil 1,72 personer bli drept eller hardt skadet per år. nadene kan forventes å bli 30,25 millioner kroner per år. På lokalvegen kan det forventes å skje 0,59 ulykker per år, og 0,15 personer vil bli drept eller hardt e. nadene for lokalvegen forventes å bli 2,64 millioner kroner per år. Årsaken til at tallene blir så lave for lokalvegen er på grunn av trafikkmengden. Totalt kan det i dette konseptet forventes 6,72 ulykker per år, og i disse ulykkene vil 1,87 personer bli drept eller hardt. Totale ulykkeskostnader kan forventes å bli 32,89 millioner kroner per år. Konsept 3 a 20,7 6,13 0,42 0,25 1,05 8,16 1,72 30,25 okalveg 15,7 0,59 0,04 0,02 0,10 0,76 0,15 2,64 Totalt 6,72 0,46 0,26 1,15 8,93 1,87 32,89 Tab : Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader i konsept 3 a i år Konsept 4 a i år 2020 I konsept 4 a legges E18 øst for Ski og den blir knyttet sammen med E6 på Assurtjern. E18 bygges som smal firefelts motorveg med planskilte kryss. Dagens E18 opprettholdes slik den er i dag. På den nye E18 viser beregningene at det kan forventes 6,24 ulykker per år på den 22,6 km lange strekningen. I disse ulykkene kan det forventes at 1,75 personer blir drept eller hardt hvert år. naden er beregnet til å bli 30,81 millioner kroner per år. På lokalvegen (dagens E18) viser beregningene at det vil skje 2 ulykker per år på strekningen, og 0,54 personer vil bli drept eller hardt. nadene på lokalvegen er beregnet til å bli 9,27 millioner kroner per år. For konsept 4 a viser dermed beregningene at det totalt kan forventes å skje 8,28 ulykker per år, og at 2,3 personer vil bli drept eller hardt skadet. De totale ulykkeskostnadene for dette konseptet er beregnet til å bli 40,08 millioner kroner per år. Konsept 4 a 22,6 6,24 0,43 0,25 1,07 8,31 1,75 30,81 okalveg 14,7 2,04 0,13 0,07 0,35 2,63 0,54 9,27 Totalt 8,28 0,56 0,32 1,42 10,94 2,30 40,08 Tab : Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader i konsept 4 a i år Side 7 av 10

8 4.6 Konsept 4 b i år 2020 Traseen for E18 i konsept 4 b ligger enda lenger øst for Ski enn i konsept 4 a, og den kobles sammen med E6 på Klemetsrud. Dette er det lengste alternativet av de 5 konseptene, med en lengde på ca. 29 km. Det er dette alternativet som får lavest ÅDT på den nye E18, samtidig som det gir høyest ÅDT på lokalvegen (dagens E18). E18 bygges som smal firefelts motorveg med midtdeler og planskilte kryss. Dagens E18 opprettholdes slik den er i dag. I følge beregningene kan det forventes at det vil skje 6,5 ulykker per år på strekningen mellom Knapstad og Klemetsrud. Det kan forventes at 1,83 personer blir drept eller hardt per år på den nesten 29 km lange strekningen. nadene er beregnet å bli 32,06 millioner kroner per år. Beregningene viser at på lokalvegen (dagens E18) kan det i dette konseptet forventes å skje 5,44 ulykker per år, og 1,38 personer vil bli drept eller hardt. nadene for lokalvegen er beregnet å bli 23,95 millioner kroner per år. Årsaken til at antallet ulykker, drepte og hardt e og ulykkeskostnadene blir så høye på lokalvegen i dette konseptet, er fordi trafikkmengden på lokalvegen blir vesentlig høyere enn i de andre konseptene. Totalt for konsept 4 b viser beregningene at det kan forventes å skje 11,94 ulykker per år, og 3,21 personer vil bli drept eller hardt skadet. nadene i dette konseptet er beregnet å bli 56,02 millioner kroner per år. Konsept 4 b 28,8 6,50 0,45 0,26 1,12 8,65 1,83 32,06 okalveg 21,4 5,44 0,32 0,17 0,89 7,03 1,38 23,95 Totalt 11,94 0,77 0,43 2,01 15,68 3,21 56,02 Tab : Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader i konsept 4 b i år E6 Vinterbro Klemetsrud I konseptene 1 a og b og 3 a kobles E18 inn på E6 ved Vinterbro, mens i konsept 4 a og 4 b kobles E18 inn på E6 ved henholdsvis Assurtjern og Klemetsrud. Dette gjør at trafikkmengden på E6 mellom Vinterbro og Klemetsrud er noe lavere i konsept 4 a og b enn i de andre konseptene. I konsept 0, 1 a og b og 3 a viser beregninger at trafikkmengden vil variere fra ca ved Stenfelt og til ca ved Klemetsrud. I konsept 4 a er trafikkmengden noe lavere ved Stenfelt, med en ÅDT på ca , mens den ved Klemetsrud ligger på ca I konsept 4 b hvor E18 kobles inn på E6 ved Klemetsrud, vil det bli en nedgang i trafikkmengden på E6 mellom Vinterbro og Klemetsrud. I dette konseptet er trafikkmengden beregnet å bli ca ved Stenfelt og ca ved Klemetsrud. Dette gjør at forventet antall ulykker, antall drepte og hardt e og ulykkeskostnadene på E6 mellom Vinterbro og Klemetsrud vil bli lavere i konsept 4 b, enn i de andre alternativene. Tabellen under viser resultatene fra beregningene. Side 8 av 10

9 Konsept 0 11,2 9,28 0,64 0,37 1,60 12,37 2,61 45,82 Konsept 1 a 11,2 9,38 0,65 0,38 1,61 12,50 2,64 46,31 Konsept 1b 11,2 9,42 0,65 0,38 1,62 12,55 2,65 46,49 Konsept 3 a 11,2 9,33 0,64 0,37 1,60 12,43 2,62 46,05 Konsept 4 a 11,2 9,22 0,64 0,37 1,59 12,27 2,59 45,48 Konsept 4b 11,2 8,24 0,57 0,33 1,42 10,98 2,32 40,68 Tab : Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader for E6 Vinterbro - Klemetsrud i år OPPSUMMERING AV KONSEPTENE Beregningene viser at konsept 0 hvor det ikke gjøres tiltak på dagens trase vil komme dårligst ut av konseptene. Konsept 0 er det alternativet hvor det vil skje flest ulykker per år og konseptet vil gi det høyest antall e og drepte personer. Konsept 0 er også det alternativet som gir høyest ulykkeskostnader per år med 75,03 millioner kroner. Konsept 4 b hvor E18 går lengst øst for Ski er det alternativet som kommer nest dårligst ut, både når det gjelder antall ulykker og drepte og hardt e personer, og når det gjelder ulykkeskostnader. Konsept 4 b er imidlertid det alternativet som gir lavest ulykkeskostnader på E6 mellom Vinterbro og Klemetsrud, men forskjellen er ikke stor nok til at dette alternativet blir lønnsomt i forhold til de andre konseptene. Konsept 4 a kommer bedre ut enn alternativ 4 b. Hovedårsaken til dette er fordi det er en kortere strekning, og fordi trafikkmengden på lokalvegen blir mindre enn ved alternativ 4 b. Men beregningene viser at konsept 4 a kommer dårligere ut enn konseptene 1 a, 1 b og 3 a, i forhold til antall drepte og e personer og ulykkeskostnader. Det kan forventes færre trafikkulykker i konsept 4 a, enn i konsept 1 a, men det vil skje flere trafikkulykker enn i konseptene 1 b og 3 a. Konsept 1 a, 1 b og 3 a kommer relativt likt ut i forhold til ulykkeskostnader per år, med konsept 1 b som det beste alternativet. Forskjellen er på ca. 1 million kroner per år mellom de tre alternativene. Ser man på antall ulykker er det også konsept 1 b som kommer best ut med 6,47 ulykker per år. For konsept 3 a viser beregningene at det kan forventes 6,72 ulykker per år, mens for konsept 1 a 10,47 ulykker per år. I forhold til antall drepte og hardt e er det konsept 1 a som er det beste, med 1,63 drepte eller hardt e personer per år. Beregningene viser at Konsept 1 b og 3 a kommer forholdsvis likt ut for antall drepte og hardt e, med 1,82 personer i konsept 1 b og 1,87 personer i konsept 3 a. Konsept Ulykker/år Drepte e Konsept 0 17,01 1,02 0,52 2,79 21,99 4,33 75,03 Konsept 1a 10,47 0,26 0,25 1,12 15,02 1,63 32,11 Konsept 1b 6,47 0,45 0,26 1,11 8,62 1,82 31,96 Konsept 3a 6,72 0,46 0,26 1,15 8,93 1,87 32,89 Konsept 4a 8,28 0,56 0,32 1,42 10,94 2,30 40,08 Konsept 4b 11,94 0,77 0,43 2,01 15,68 3,21 56,02 Tab. 5.1: Beregnet antall ulykker, drepte og e personer, og ulykkeskostnader for alle konseptene i år Side 9 av 10

10 6 KONKUSJON / ANBEFAING Konsept 1 a, 1 b og 3 a er de beste alternativene i konseptvalgutredningen med tanke på antall drepte og hardt e, når det kun ses på den nye traseen for E18 og den gjenstående lokalvegen. Konsept 1 a har flest ulykker av de 3 alternativene, men er også alternativet som gir færrest antall drepte og hardt e personer. Imidlertid er antall lettere e personer nesten dobbelt så høyt i dette alternativet, enn i konsept 1 b og 3 a. Som nevnt tidligere i rapporten vil konsept 4 a og b gi en reduksjon i trafikkmengden på E6 mellom Vinterbro og Klemetsrud. Dette vil føre til at det i disse konseptene vil bli færre ulykker og drepte og e personer på denne strekningen, enn i de øvrige konseptene. Resultatene fra beregningene for de forskjellige konseptene og for strekningen E6 Vinterbro Klemetsrud er derfor lagt sammen, for å kunne se hva det totalt kan forventes av ulykker, antall drepte og e og ulykkeskostnader for strekningene. e Konsept Ulykker/år Drepte Konsept 0 26,30 1,66 0,89 4,39 34,35 6,93 120,85 Konsept 1a 19,85 0,91 0,63 2,73 27,51 4,27 78,42 Konsept 1b 15,89 1,10 0,64 2,73 21,17 4,47 78,45 Konsept 3a 16,05 1,10 0,64 2,76 21,35 4,50 78,94 Konsept 4a 17,50 1,19 0,69 3,01 23,21 4,89 85,57 Konsept 4b 20,18 1,34 0,76 3,43 26,66 5,52 96,70 Tab. 6.1: Totalt forventet antall ulykker, e og drepte og ulykkeskostnader for konseptene inklusive E6 Vinterbro Klemetsrud i år 2020 Også i disse beregningene kommer konseptene 1 a, 1 b og 3 a ut som de beste alternativene, både i forhold til ulykkeskostnader og antall drepte og hardt e personer per år. I forhold til antall ulykker er det konseptene 1 b og 3 a som kommer best ut. Totalt sett er resultatene for konseptene 1 a, 1 b og 3 a så like, at det anbefales at alle disse alternativene blir med i den videre vurderingen for ny E18. Side 10 av 10

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Ny fartsgrense på motorveg i Norge

Ny fartsgrense på motorveg i Norge NVF Nordisk trafikksikkerhetsforum, Island 2014 Ny fartsgrense på motorveg i Norge Arild Ragnøy Statens vegvesen, Vegdirektoratet Norge Ulykkesfrekvens Ny fartsgrense på motorveg Utgangspunktet for endringen

Detaljer

FERJEFRI E39 DELRAPPORT ULYKKESANALYSE

FERJEFRI E39 DELRAPPORT ULYKKESANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen, Vegdirektoratet Ferjefri E39 prosjektet Rapporttype Delutredning 2014-10-24 FERJEFRI E39 DELRAPPORT ULYKKESANALYSE 2/38 Arkiv ref.: D:\Ferjefri E39\Ferjefri E39 - Delrapport

Detaljer

Analyse av ulykkessteder Vedleggsdel for manuelle beregninger

Analyse av ulykkessteder Vedleggsdel for manuelle beregninger Analyse av ulykkessteder Vedleggsdel for manuelle beregninger V E I L E D N I N G Håndbok 115 Håndbok 115 Analyse av ulykkessteder Vedleggsdel for manuelle beregninger Håndbøker i Statens vegvesen Dette

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Er det noe du lurer på eller ønsker å kommentere Ta kontakt på telefon eller mail.

Er det noe du lurer på eller ønsker å kommentere Ta kontakt på telefon eller mail. Dette er er pptx laget for å oppsummere resultatene fra datainnsamling og analyse av forsterket midtoppmerking(fmo). Analysene er gjort i Vegdirektoratet, mens datainnsamlingen er foretatt av Regionene

Detaljer

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Ulykker i tunneler Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Hendelser i tunneler Oppgitt årsak til hendelse 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Bensinmangel Brann/branntilløp i kjøretøy Gjenstand i kjørebanen

Detaljer

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør Grunnlagsnotat Valdresrådet har i brev av 22. september 2014 bedt Vegforum E16 drøfte om det bør

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING NOTAT Oppdrag 2120536 Kunde Statens vegvesen Region vest Notat nr. 1 Til Lilli Mjelde Fra Rambøll SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON

Detaljer

Bedre trafikksikkerhet i Norge

Bedre trafikksikkerhet i Norge TØI rapport 446/1999 Forfatter: Rune Elvik Oslo 1999, 116 sider Sammendrag: Bedre trafikksikkerhet i Norge Denne rapporten er et bidrag til myndighetenes arbeid med Nasjonal transportplan for perioden

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Vegtrafikkulykker med personskade Årsrapport 2011. Statens vegvesen Region sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Innhold : Ulykkene i Region sør 2011 fordelt på måned Ulykkene på vegnettet

Detaljer

Fart og ulykker Hvorfor tiltak mot fart?

Fart og ulykker Hvorfor tiltak mot fart? Resultatkonferanse, Oslo 10 juni 2015 Fart og ulykker Hvorfor tiltak mot fart? Arild Ragnøy Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Vedlegg 1. Grunnlag for KVU. E16 Bjørgo -Øye. Underlagsrapport:

Vedlegg 1. Grunnlag for KVU. E16 Bjørgo -Øye. Underlagsrapport: Vedlegg 1 Grunnlag for KVU E16 Bjørgo -Øye Underlagsrapport: Prissatte konsekvenser E16 Bjørgo Øye 15. mars 2011 Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 2 Metode... 2 Prosjektforutsetninger... 2 1 Beregningsresultater

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Statens vegvesen Oppland. Rv 4 Roa-Jaren Konsekvensutredning og kommunedelplan. rapport. Forslag til endring av fastsatt utredningsprogram

Statens vegvesen Oppland. Rv 4 Roa-Jaren Konsekvensutredning og kommunedelplan. rapport. Forslag til endring av fastsatt utredningsprogram Februar 2002 Statens vegvesen Oppland Rv 4 Roa-Jaren Konsekvensutredning og kommunedelplan Forslag til endring av fastsatt utredningsprogram rapport Rv 4 Roa - Jaren Side 1 Forord Statens vegvesen Oppland

Detaljer

Forsterket midtoppmerking i Norge

Forsterket midtoppmerking i Norge Forsterket midtoppmerking i Norge Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Definisjon og mål Forsterket vegoppmerking er vegoppmerking som er «forsterket» med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 Utarbeidet av: Dato: 15.09.2013. Innholdsfortegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE TRAFIKKNOTAT Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1325.16a/akn Dato: 16.02.17 Sign. Oppdragsnavn: Detaljregulering Berger Næringsområde Kunde: Aurskog Drikker AS Utarbeidet av: Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge

Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge Sammendrag: Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge TØI rapport 1323/2014 Forfatter: Alena Høye Oslo 2014 45 sider Ulykkesmodeller er utviklet for riks- og fylkesvegnettet

Detaljer

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. Fagnotat FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. Fagnotat FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM VEGSTANDARD-TRAFIKK-SAMFUNNSNYTTE - Tillegg som følge av ny indre korridor Moi Bue Fagnotat Kjell Inge Søreide / Statens Vegvesen E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Bestilling Resultatavtalen for Region øst 2012 Utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet Temaanalyse for eldre basert på materiale fra UAG-arbeidet

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Endring av fartsgrenser. Effekt på kjørefart og ulykker

Endring av fartsgrenser. Effekt på kjørefart og ulykker Sammendrag: Endring av fartsgrenser. Effekt på kjørefart og ulykker TØI-rapport 784/2005 Forfatter(e): Arild Ragnøy Oslo 2005, 31 sider Innledning Ut fra kunnskap om sammenhengen mellom kjørefart og ulykker

Detaljer

NVF-seminar Fornying av veger

NVF-seminar Fornying av veger NVF-seminar Fornying av veger Drammen 22. mai 2014 kl 11:00 11:30 Jon Arne Klemetsaune Strategiseksjonen Region midt Innhold Vegsituasjonen 1970-1980 Historiske veger Politisk strid om ny veg Nøktern standard

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

Fv. 107 Hovlia-Hoffland i Ålesund kommune -endring av den generelle fartsgrensen utenfor tettbebyggelse -høring

Fv. 107 Hovlia-Hoffland i Ålesund kommune -endring av den generelle fartsgrensen utenfor tettbebyggelse -høring Møre og Romsdal fylkeskommune Postboks 2500 6404 MOLDE Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Elisabeth Mansfield / 48286101 16/16850-7 06.10.2017

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden. Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt

Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden. Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring (Sikker) veg i byggeperioden Ingen solskinnshistorie!!

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Thorer Lie - 69243543 2003/030808-126 12.02.2007 E18 Østfold gr - Vinterbro. Siling av

Detaljer

KVU E10 Evenes-Sortland. Samfunnsøkonomiske beregninger

KVU E10 Evenes-Sortland. Samfunnsøkonomiske beregninger KVU E10 Evenes-Sortland Samfunnsøkonomiske beregninger 1 Innledning Dette notatet er en oversikt over de samfunnsøkonomiske beregningene for prissatte konsekvenser for KVU- E10 Evenes Sortland. Trafikktall

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29. 06.2010 Saksnummer: 2010126433 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse

Detaljer

KVU E18 Knapstad E6 i Follo

KVU E18 Knapstad E6 i Follo KVU E18 Knapstad E6 i Follo FAGRAPPORT TRAFIKK Trafikkberegninger Virkninger mht transportøkonomi og utslipp FORORD Trafikkanalysen og de samfunnsøkonomiske beregningene er utført på vegne av Rambøll Norge

Detaljer

Nordisk trafikksikkerhetsforum Silkeborg, DK

Nordisk trafikksikkerhetsforum Silkeborg, DK Trafikksikkerhetseffekter av streknings-atk (SATK) Nordisk trafikksikkerhetsforum Silkeborg, DK 3-4 juni 2015 Arild Ragnøy, Vegdirektoratet, Norge Streknings-ATK. Slik virker det 02.06.2015 19. Trafikksikkerhetseffekter

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Sammenhengen mellom fart og ulykker

Sammenhengen mellom fart og ulykker Sammenhengen mellom fart og ulykker Modeller og beregninger Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt Et godt utforsket område Modellene av sammenhengene mellom fart og ulykker bygger på over 100 studier

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhetvedlegg. handlingsdel. Statistikk Ulykker med personskade i Nord-Aurdal

Kommunedelplan trafikksikkerhetvedlegg. handlingsdel. Statistikk Ulykker med personskade i Nord-Aurdal Kommunedelplan trafikksikkerhetvedlegg til handlingsdel Statistikk Ulykker med personskade i Nord-Aurdal 2012-2016 Orientering i kommunestyret 23.11.2017 h Nord-Aurdal kommune Foto: Kristi Westerbø I Innhold

Detaljer

E 18 Rugtvedt Dørdal i Bamble kommune. Høring av forslag til planprogram med endelig valg av veglinje

E 18 Rugtvedt Dørdal i Bamble kommune. Høring av forslag til planprogram med endelig valg av veglinje NATURVERNFORBUNDET I TELEMARK Vetle Mules vei 16, 3944 Porsgrunn, tlf. 907 27 181 e-post: i-gran@frisurf.no Statens vegvesen Region sør Serviceboks 723 4808 Arendal Porsgrunn, 21.01.2011 E 18 Rugtvedt

Detaljer

NOTAT INNHOLD. side 1 INNLEDNING... 3

NOTAT INNHOLD. side 1 INNLEDNING... 3 Side: 2 av 10 NOTAT Til: Jernbaneverket Infrastruktur Utbygging Fra: Kjell Lønne, Asplan Viak AS Kopi: Bærum kommune Dato: 17.10.2005, revidert 14.06.2006 Sak: Nytt dobbelspor Lysaker Sandvika. Anleggsperioden.

Detaljer

Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak.

Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak. Ole Jørgen Lind. Statens vegvesen. Norge 10.06.2014 NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik 4.-5. juni 2014 Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland grense og Hedmark grense Med følgende delstrekninger: Vikna Gartland (Fv. 770, Fv. 17, Fv. 775) Gartland Åsen (E6) Åsen Stjørdal (E6) Stjørdal Storlien(E14)

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Svv. Prosjekt: Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Kommune: Gran

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Svv. Prosjekt: Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Kommune: Gran Risiko- og sårbarhetsanalyse Svv Prosjekt: Rv. 4 Hadeland Parsell: Nytt Amundrudkryss Kommune: Gran Region øst Prosjekt Vestoppland 2.5.2017 Innhold FORORD... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

KVU E39 Søgne - Ålgård

KVU E39 Søgne - Ålgård KVU E39 Søgne - Ålgård Møte i samarbeidsgruppa Torsdag 14. april 2011 Dagens program Velkommen status i arbeidet Kort oppsummering av behovsanalysen Kort presentasjon av konseptene Innspill fra fylkeskommunene

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Forklarende En analyse av tittel trafikkulykker eller undertittel i vegtunneler på riksvegnettet linje for perioden to 2001-2006 RAPPORTA P P O R T Veg

Detaljer

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland i Hordaland Ulykkesanalyse Statens vegvesen Region vest Trond Hollekim, Plan og forvaltning Bergen 4.2.2015 Om analysen Litt om generell ulykkesutvikling Om registrering av ulykker Analyse gangfeltrelaterte

Detaljer

Risikovurdering Tørkop - Eik

Risikovurdering Tørkop - Eik Region sør Prosjektavdelingen 15.09.2015 Risikovurdering Tørkop - Eik Kommunedelplan med konsekvensutredning fv.319 Svelvikveien Temarapport - 11 Statens vegvesen, 2015 Dokumentinformasjon Rapporttittel

Detaljer

Informasjon om planforslag E18 Retvet-Vinterbro. Offentlig ettersyn av reguleringsplan 15. februar 15. april 2016

Informasjon om planforslag E18 Retvet-Vinterbro. Offentlig ettersyn av reguleringsplan 15. februar 15. april 2016 Informasjon om planforslag E18 Retvet-Vinterbro Offentlig ettersyn av reguleringsplan 15. februar 15. april 2016 Program: Del 1: 18.15 Orientering om planforslaget 18.45 Kjøretur gjennom 3D-modell av planforslaget

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger 12.05.2017 Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Innhold 1. FORORD... 2 2. BAKGRUNN... 3 2.1 Reguleringsplan for fv. 492 tunnel Espedal

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 10/1805-4 Arknr.: Q10 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Kommuneplanutvalget 8/10 29.09.2010 E18 KOMMUNEPLANPROSESS - FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslag

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS- VURDERING NY E39 STORMYRA - VINJEØRA

TRAFIKKSIKKERHETS- VURDERING NY E39 STORMYRA - VINJEØRA Beregnet til Statens vegvesen Dokument type Rapportutkast FORELØPIG Dato 2014-11-18 TRAFIKKSIKKERHETS- VURDERING NY E39 STORMYRA - VINJEØRA TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING NY E39 STORMYRA - VINJEØRA Revisjon

Detaljer

KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen. Samfunnsøkonomiske beregninger

KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen. Samfunnsøkonomiske beregninger KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen Samfunnsøkonomiske beregninger Region nord Bodø, R.vegktr Plan og utredning Dato: 09.12.2011 Forsidefoto Steinar Svensbakken 1 Innledning Dette notatet er en oversikt over

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse. Sambruksfelt Nordre innfartsåre. Risikovurdering og ulykkesanalyse. August 2008

NOTAT. Innholdsfortegnelse. Sambruksfelt Nordre innfartsåre. Risikovurdering og ulykkesanalyse. August 2008 NOTAT Sambruksfelt Nordre innfartsåre Risikovurdering og ulykkesanalyse August 2008 Innholdsfortegnelse. Innledning 2 2. Usikkerhet 3 3. Trafikkulykker 3 4. Risikovurdering av E 39 6 4. Analyseobjekt,

Detaljer

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Sikring håndbok 231 Egil Haukås, Vegdirektoratet Hensikten med sikringen Ved hjelp av fysiske hinder å: Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Hindre at

Detaljer

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande Handlingsprogram 2018-23 Utbedring E16 Fagernes-Hande Programområder og store prosjekt Handlingsprogrammet sendes på høring til fylkeskommunene 13.10.2017. Svarfrist ila året Det legges opp til fysiske

Detaljer

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet E6 Kolomoen Kåterud Reguleringsplan Stange kommune Prosjektpresentasjon Stange 26. januar 2011 Agenda 18.00 18.05 Innledning/velkommen Stange kommune 18.05 18.20 E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Fv.156 Bråtan Tusse Planprogram. Presentasjon for Nesodden kommune

Fv.156 Bråtan Tusse Planprogram. Presentasjon for Nesodden kommune Planprogram Presentasjon for Nesodden kommune 7.12.2016 Prosjektmål til planprogrammet Samfunnsmål: prosjektet skal Gi en forutsigbar og stabil vegforbindelse til Nordre Frogn og Nesodden Gi god trafikksikkerhet

Detaljer

KVU Oppland grense - Jaktøya

KVU Oppland grense - Jaktøya KVU Oppland grense - Jaktøya Verksted 22. november 2010 på Oppdal Statens vegvesen Region midt Jill Hammari Sveen KORRIDOR/ STREKNING E6 mellom Oppland grense og Trondheim grense, en strekning på 145 km

Detaljer

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol TØI rapport Forfatter: Arild Ragnøy Oslo 2002, 58 sider Sammendrag: Automatisk trafikkontroll () Bakgrunn og metode Mangelfull kunnskap om effekten av på fart Automatisk trafikkontroll () er benyttet til

Detaljer

Høringsnotat Grunnlagsdokument NTP

Høringsnotat Grunnlagsdokument NTP Høringsnotat Grunnlagsdokument NTP 2018-2029 Foreningen Nei til Frontkollisjoner har sitt mål som navn. Møtefrie veier med fysiske barrierer eller annen teknologi som hindrer frontkollisjoner og utelukker

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

Kartlegging og analyse av branner i norske vegtunneler

Kartlegging og analyse av branner i norske vegtunneler Kartlegging og analyse av branner i norske vegtunneler Fagdirektør Finn Harald Amundsen Vegdirektørens styringsstab Statens vegvesen Seminarer innen beredskap og redning ved brann i vegtunneler Oslo, 22

Detaljer

Virkningsberegninger av trafikksikkerhetstiltak i Buskerud i perioden

Virkningsberegninger av trafikksikkerhetstiltak i Buskerud i perioden Sammendrag: Virkningsberegninger av trafikksikkerhetstiltak i Buskerud i perioden 2002-2005 TØI notat 1184/2001 Forfatter: Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 25 sider I dette notatet rapporteres virkningsberegninger

Detaljer

Trafikksikkerhet og sykkel

Trafikksikkerhet og sykkel Lars Christensen, Statens vegvesen Trafikksikkerhet og sykkel innhold Begreper & definisjoner Fakta & statistikk Informasjon om ulykker og tiltak Bilder Begreper & definisjoner Hva er en trafikkulykke?

Detaljer

E16 Kløfta Nybakk (tidligere rv. 2)

E16 Kløfta Nybakk (tidligere rv. 2) Vedlegg 3: En første oversikt over prosjektene E16 Kløfta Nybakk (tidligere rv. 2) Prosjektet var første utbyggingstrinn i prosjektet Kløfta Kongsvinger. Eksisterende veg hadde dårlig standard i forhold

Detaljer

Kartlegging og analyse av branner i norske vegtunneler

Kartlegging og analyse av branner i norske vegtunneler Kartlegging og analyse av branner i norske vegtunneler Fagdirektør Finn Harald Amundsen Vegdirektørens styringsstab Statens vegvesen Regionale seminarer innen beredskap og redning ved brann i vegtunneler

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen Å krysse vegen veileder til presentasjon Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om risiko ved kryssing av veg og forslag til aktiviteter

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Region nord Vegavdeling Nordland Plan og forvaltning 21.05.2014 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Slambanken i Sør-Varanger kommune Atkomst KILA fra E6 Kirkenes sentrum 1. Innledning Etter

Detaljer

Trafikksikkerhet i Danmark, Sverige og Norge. Marianne Stølan Rostoft Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet i Danmark, Sverige og Norge. Marianne Stølan Rostoft Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet i Danmark, Sverige og Norge Marianne Stølan Rostoft Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Agenda Ulykker og utfordringer i Norge Ulykker og utfordringer i Danmark Ulykker og utfordringer

Detaljer

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Forklarende En analyse av tittel trafikkulykker eller undertittel i vegtunneler på riksvegnettet linje for perioden to 2001-2006 RAPPORTA P P O R T Veg

Detaljer

Sikkerhetsstyring i vegtrafikken

Sikkerhetsstyring i vegtrafikken Sikkerhetsstyring i vegtrafikken - en forutsetning for nullvisjonen Direktør Lars Erik Hauer Vegdirektoratet Nullvisjonen NTP 2014-2023 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer