Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal"

Transkript

1 Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av Sola kommune utarbeidet reguleringsplan for Skadberg øst skoletomt m.m. (plan 0491), i forbindelse med reguleringsplanen skal det utarbeides risiko og sårbarhetsanalyse. Denne risiko og sårbarhetsanalysen tar for seg området som foreslås regulert, analysen skal finne de farer og sårbarheter som planområdet inneholder. Forhold som avdekkes av risiko og sårbarhetsanalysen skal synliggjøres og være et premiss for planvedtaket. Omfanget av analysen skal tilpasses risikoen. Arealer som det knytter seg risiko til kan brukes dersom det settes vilkår som reduserer sannsynlighet og/eller konsekvens av de uønskede hendelsene. Metode Vurderingene som kommer frem i dette notatet er utarbeidet på bakgrunn av vurderinger ut fra det kart- og plangrunnlag som foreligger, samt befaring i området. Formålet med arbeidet har vært å kartlegge mulige risikoer som kan oppstå innenfor planområdet. Resultatet er satt inn i en risikomatrise med henblikk på en vurdering av sannsynlighet og konsekvens. De forskjellige risikoene er klassifisert i forhold til sannsynlighet og konsekvens for den enkelte hendelse. Tabell 1: Klassifisering av sannsynlighet i løpet av 50 år. Grad av sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig Beskrivelse Hendelsen vil etter all sannsynlighet inntreffe, ofte flere ganger. Det er sannsynlighets overvekt for at hendelsen vil inntreffe. Hendelsen kan inntreffe. Det er sannsynlighets overvekt for at hendelsen ikke vil inntreffe. Usannsynlig må ikke forstås som at denne hendelsen aldri vil kunne inntreffe, men som at sannsynligheten for en slik hendelse er særdeles lav. Dimensjon Rådgiving AS Jakob Askelandsvei Sandnes Tlf: Fax: Org.nr:

2 Tabell 2:Klassifisering av konsekvens. Grad av konsekvens Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Katastrofalt Beskrivelse Hendelsen kan medføre små personskader eller økonomisk eller miljømessig skade av ubetydelig størrelse. Hendelsen kan medføre personskade, eller en mindre økonomisk eller miljømessig skade. Hendelsen kan medføre alvorlig personskade (men sjelden med døden som følge), eller betydelig økonomisk eller miljømessig skade. Hendelsen kan medføre alvorlig personskade og dødsfall, eller meget betydelig økonomisk eller miljømessig skade. Hendelsen kan medføre et betydelig antall alvorlig skade og døde, eller særdeles stor økonomisk eller miljømessig skade. Identifiserte risikoer Ved en gjennomgang av reguleringsplanen er det identifisert noen spesifikke risikoer, alle er knyttet til trafikksikkerhet og spesielt trygg skoleveg. Denne analysen har derfor spesielt sett på trygge skoleveger. Det er i analysen identifisert følgende mulige konfliktpunkter for trygge skoleveger: 1. Kryssing av Varabergveien til Veg2000 Det er langs Varabergveien i sør støyskjerm langs store deler av strekningen. Dette begrenser hvor elevene kan krysse vegen for å komme til skolen. På denne måten sluses elevene fra sørøst-siden av Varabergveien over vegen på et sted. Det er i denne og i gjeldende reguleringsplan inntegnet gang- /sykkelveg bro over Varabergvegen ned til vestsiden av Veg2000. Dette er et meget viktig tiltak for å redusere sannsynligheten for ulykker her. Dersom det ikke er etablert gang-/sykkelveg bro over Varabergvegen er sannsynligheten for en ulykke ved kryssing her vurdert til sannsynlig. Dette på grunn av at Varabergveien vil bli relativt høyt trafikkert, samt at veggeometrien ligger til rette for høye hastigheter. Når det gjelder konsekvens er det først og fremst hastigheten på kjøretøyet som innvirker på graden av alvorlighet. For fotgjengere er det en betydelig økning i sannsynligheten for å bli drept når farten til en bil som påkjører fotgjengeren er over 30 km/t. Konsekvens må derfor her vurderes som svært alvorlig. Når bro over Varabergvegen er etablert vil sannsynligheten for en ulykke reduseres til usannsynlig. Selv om man kan forvente at noen elever vil løpe over vegen, vil sannsynligheten for en ulykke bli meget lav. Dersom man opplever at mange elever løper over vegen etter at skolen og bru er etablert må man vurdere å sette opp midtdeler eller annet tiltak for å hindre krysning i plan. 2. Kryssing av Veg 2000 Fra område nordøst for Veg 2000 vil det komme elever gående og syklende, disse må krysse Veg Veg 2000 vil være adkomst til skolens parkering, og vil dermed ha ekstra trafikk i samme periode som mange elever vil krysse vegen. Uten risikoreduserende tiltak vurderes det at sannsynligheten for en ulykke er mindre sannsynlig, dette ut fra moderat trafikkmengde, begrenset hastighet og at førerne av Side 2

3 kjøretøyene generelt vil være oppmerksom på at de nærmer seg skolen. På grunn av et litt lavere hastighetsbilde enn i Varabergveien blir konsekvensen vurdert som alvorlig. Et opphøyet gangfelt vil redusere hastigheten og ytterlige øke sjåførenes årvåkenhet. Dermed kan man redusere sannsynligheten for en ulykke til lite sannsynlig, samt at konsekvensen vurderes som mindre alvorlig til alvorlig. Et annet tiltak som kan ha effekt er etablering av skolepatrulje ved denne krysningen. 3. Kryssing av Skadbergveien til Skadbergbakken Helt nord i planområdet vil det komme elever fra nordsiden av Skadbergveien over til Skadbergbakken. Veien er mindre trafikkert her enn lengre nede, men vil likevel ha betydelig med trafikk. Hastighetsbildet vil også her være relativt høyt. Krysset er i en kurve, noe som gjør sikten noe dårligere, selv om påkrevd frisikt er oppfylt. Dette sammen med trafikkmengde og hastighetsnivå medfører at sannsynligheten for en ulykke vurderes til sannsynlig. Når det gjelder konsekvens er det først og fremst hastigheten på kjøretøyet som innvirker på graden av alvorlighet. For fotgjengere er det en betydelig økning i sannsynligheten for å bli drept når farten til en bil som påkjører fotgjengeren er over 30 km/t. Konsekvens må derfor her vurderes som svært alvorlig. Det er i reguleringsplanen for området inntegnet undergang noen meter nord for krysset. Etablering av denne vil gi et trafikksikkert alternativ, sannsynligheten reduseres da til lite sannsynlig. Man får ikke en reduksjon til usannsynlig uten at det etableres tiltak (f.eks. støyskjerm) som hindrer kryssing av Varabergveien i plan (rød stiplet linje i Vedlegg 1), i og med at undergangen er en omvei for elevene. 4. Skadbergbakken Skadbergbakken vil på sikt være en viktig skoleveg for elever som kommer fra nord. Skadbergbakken (markert med rød strek i Vedlegg 1) fanger opp elever som kommer fra nord. Slik vegen fremstår i dag er den ikke sikret som en god skoleveg. Trafikkmengden er lav, og hastighetsnivået er moderat. Vegen er noe uoversiktlig, og dette sammen med at elevene må gå langs vegen, ikke bare krysse den medfører at sannsynligheten for en ulykke vurderes som sannsynlig. Hastigheten er avgjørende for hvorledes konsekvens skal vurderes, et moderat hastighetsnivå medfører at konsekvensen vurderes som alvorlig. Som risikoreduserende tiltak foreslås det at det etableres gang- og sykkelveg langs nordsiden av Skadbergbakken. Dette for å fange opp elevene som kommer fra nordsiden og gi dem et samlet godt krysningspunkt av Skadbergbakken. Gang- og sykkelveg med rabatt mot vegen vil gi meget god reduksjon i sannsynligheten for en ulykke, dermed vurderes sannsynligheten med dette tiltaket til usannsynlig. Oppsummering For å oppsummere resultatet av analysen er den anslåtte sannsynligheten og konsekvensen for de forskjellige risikoene satt inn i en tabell. Side 3

4 Tabell 3: Sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens for de forskjellige risikoer i risikoanalysen. Konsekvens Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Katastrofalt Sannsynlighet Meget sannsynlig Sannsynlig 3, 4 1 Mindre sannsynlig 2 Lite sannsynlig Usannsynlig Fargeforklaring: Røde felter (oppe til høyre): Gule felter (diagonalen): Hvite felter (nede til venstre): Uakseptabel risiko, risikoen må reduseres (se hvert enkelt tema for konkrete tiltak). Risiko i grenseland, risikoreduserende tiltak vurderes. Akseptabel risiko. Tabell 3 er en fremstilling sannsynlighet og konsekvens uten risikoreduserende tiltak. Forhold 1, 3 og 4 regnes som uakseptable og må reduseres, mens for forhold 2 skal risikoreduserende forhold vurderes i forhold til kostnaden (og andre ulemper) ved det risikoreduserende tiltaket. Oppsummering For å oppnå akseptable risikoforhold bør følgende tiltak gjennomføres: Gang- og sykkelbro over Varabergvegen ved Veg 2000 Opphøyet gangfelt i Veg 2000 Undergang under Varabergvegen ved krysning til Skadbergbakken Gang- og sykkelveg langs Skadbergbakken I tillegg bør følgende tiltak vurders: Midtdeler eller annet hinder for krysning av Varabergvegen i plan ved Veg Skolepatrulje Støyskjerm eller annet hinder for krysning av Varabergvegen i plan ved Skadbergbakken. Vedlegg: 1. Kartutsnitt med faremomenter nummerert (1:5000 A4) Side 4

5 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Page 1 of

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING NOTAT Oppdrag 2120536 Kunde Statens vegvesen Region vest Notat nr. 1 Til Lilli Mjelde Fra Rambøll SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei Parsell: Rundkjøring Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommune: Fet (Plannummer 0102 R1202) Region øst Oslo kontorsted 1.11.2013 R a p p o r t Oppdrag: 124490

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Beregnet til Detaljreguleringsplan B113 Brønnerød Dokument type Rapport Dato 19.01.2015 TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD B113 BRØNNERØD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1

Detaljer

Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper

Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper Region nord Vegavdeling Finnmark Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper UTKAST TIL KOMMENTAR Del 1 forord I Norge har tilrettelegging av snøscooterløyper tradisjonelt bare vært gjort i Finnmark og

Detaljer

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 19.08.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.7.0 Metode beskrivelse av arbeidsprosess og risiko- og Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 19.08.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående STF22 A04329 Åpen RAPPORT Plassering og sikring av kryssingssteder for gående Beskrivelse av tiltak og forslag til kriterier for anvendelse av disse Kristian Sakshaug og Ørjan Tveit www.sintef.no SINTEF

Detaljer

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025 Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Dato: 10.04.2015 1 Forord Farsund kommune har i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune Statens vegvesen Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy Hvaler kommune Region øst Østfold 23.09.2011 1 BAKGRUNN 3 1.1 PROBLEMBESKRIVELSE 4 2 OVERORDNET PLANSTATUS 4 2.1 RIKSPOLITISKE

Detaljer

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014.

Risikovurdering. Prosjektgruppen F S A T. Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. Risikovurdering Prosjektgruppen Dokumentet gir en vurdering av risikobildet for organisasjonsprosjektet i FSAT høsten 2014. F S A T 0 3. 1 2. 2 0 1 4 Innhold 1. Risikovurdering organisasjonsprosjektet...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen (ROS) Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Hurum og Frogn kommuner Region øst INNHOLDSFORTEGNESEL INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer