Reguleringsplan for utrykningsvei sør for Stavanger Lufthavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for utrykningsvei sør for Stavanger Lufthavn"

Transkript

1 Avinor Reguleringsplan for utrykningsvei sør for Stavanger Lufthavn ROS-analyse Plan Oppdragsnr.:

2 Planforslag MaSko LTLar JEJ For gjennomgang hos myndigheter MaSko LTLar JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 130, NO-4065 Stavanger Jåttåvågvegen 7, NO-4020 Stavanger n:\512\12\ \5 arbeidsdokumenter\54 ros-analyse\rapport ros-analyse_datert docx Side 2 av 15

3 Innhold 1 Innledning Generelt Bakgrunn 5 2 Metode Generelt Definisjoner og vurderinger Vurdering av sannsynlighet og konsekvens Vurdering av risiko Risikoreduserende tiltak 8 3 Sjekkliste 9 4 ROS-analyse Hendelsesbasert risiko- og sårbarhetsanalyse Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? hendelser på veg? Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? hendelser i luften? Sabotasje- og terrorhandlinger. finnes det sabotasje-/terrormål i nærheten? Konklusjon ROS-analyse 15 n:\512\12\ \5 arbeidsdokumenter\54 ros-analyse\rapport ros-analyse_datert docx Side 3 av 15

4 Sammendrag Det er blitt gjort en ROS-analyse for Plan 0521 Utrykningsvei sør for Stavanger Lufthavn. Gjennom Sola kommunes sjekkliste for ROS-analyser ble det avdekket tre forhold som ble vurdert å ha behov for ROS-analyse. Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? hendelser på veg? Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? hendelser i luften? Sabotasje- og terrorhandlinger. finnes det sabotasje-/terrormål i nærheten? Forholdene ble vurdert i forhold til områdets sårbarhet ved en gitt hendelse, hendelsens sannsynlighet og den potensielle konsekvensen av en hendelse. Utilsiktede hendelser på veg ble vurdert til GUL risiko for hendelser som følge av normal/daglig bruk, og RØD risiko for hendelser i forbindelse med en utrykning. For hendelser ved normal/daglig bruk ble det vurdert at det ikke er nødvendig å iverksette tiltak i forbindelse med planen, fordi denne ikke endrer risikoen i forhold til dagens situasjon. For hendelser i forbindelse med utrykning vurderes Avinors rutiner å være tilstrekkelige for å redusere risikoen. For utilsiktede hendelser i luften og sabotasje-/terrorhandlinger mot flyplassen vurderes begge forholdene til RØD risiko. Utrykningsveien vurderes i seg selv å være et risikoreduserende tiltak for disse typene hendelser, og det vurderes derfor at det ikke er videre behov for tiltak. n:\512\12\ \5 arbeidsdokumenter\54 ros-analyse\rapport ros-analyse_datert docx Side 4 av 15

5 1 Innledning 1.1 GENERELT Norconsult AS har på oppdrag for Avinor utarbeidet reguleringsplan 0521 Utrykningsvei sør for Stavanger Lufthavn. I den forbindelse har Norconsult AS utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved all planlegging, jf. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. Rundskriv T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområder stiller krav om at det ikke bygges ut i usikre områder. Målsetningen til analysen er å gi en overordnet og representativ fremstilling av risiko og skade på liv og helse, materielle verdier og ytre miljø i forbindelse med bygging av utrykningsvegen. Analysen inngår som del av grunnlaget for å identifisere risikodempende tiltak i forbindelse med planen. 1.2 BAKGRUNN Avinor er pålagt fra Luftfartstilsynet å etablere denne utrykningsveien i henhold til Forskrift om brann- og redningstjeneste (BSL E 4-4). Utrykningsveien vil strekke seg sørover fra dagens bane 18/36, over RV 510 Kleppvegen, gjennom område benyttet til landbruk, til FV. 327 Gimravegen. n:\512\12\ \5 arbeidsdokumenter\54 ros-analyse\rapport ros-analyse_datert docx Side 5 av 15

6 2 Metode 2.1 GENERELT Sola kommune har i sin startpakke for reguleringsarbeid vedlagt foretrukket metodikk for ROSanalyse. Det er denne metodikken som er brukt for å utarbeide ROS-analysen i dette dokumentet. n:\512\12\ \5 arbeidsdokumenter\54 ros-analyse\rapport ros-analyse_datert docx Side 6 av 15

7 2.2 DEFINISJONER OG VURDERINGER Risiko defineres som kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet og konsekvens Hvor ofte en hendelse kan skje uttrykkes ved hjelp av sannsynlighet (hendelses-frekvens). Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring (statistikk), trender (for eksempel klima) og faglig skjønn. Tabell 1: Sannsynlighetskategorier Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens) 1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr år 2. Moderat sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr år 3. Sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr år 4. Meget sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr år 5. Svært sannsynlig Oftere enn en hendelse per år. Tabell 2: Konsekvenskategorier Konsekvenskategori 1. Svært liten konsekvens Beskrivelse (alvorlighet) Ingen personskade Materielle skader under kr Ingen skade/tap av samfunnsverdier Ubetydelig miljøskade 2. Liten konsekvens Personskade Materielle skader kr Ubetydelig skade/tap av samfunnsverdier Miljøskader i umiddelbar nærhet av utslippspunktet 3. Middels konsekvens Alvorlig personskade Materielle skader kr Kortvarig skade/ tap på samfunnsverdier Miljøskader med konsekvenser for omgivelsene i kommunen, med restitusjonstid inntil 1 år. 4. Stor konsekvens Dødelig skade, en person Store materielle skader, kr Skade/tap av samfunnsverdier med noe varighet regional miljøskade med restitusjonstid opptil 10 år. 5. Meget stor konsekvens Dødelig skade, flere personer Svært store materielle skader, over kr Varige skader på eller tap av samfunnsverdier Irreversibel miljøskade n:\512\12\ \5 arbeidsdokumenter\54 ros-analyse\rapport ros-analyse_datert docx Side 7 av 15

8 2.2.2 Vurdering av risiko De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og konsekvens. Risikoreduserende tiltak vil bli vurdert. I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise gitt av hendelsens sannsynlighet og konsekvens. Risikomaterisen har tre soner/klasser. Grønn Gul RØD Akseptabel risiko, ingen tiltak nødvendig Akseptabel risiko, tiltak må vurderes Uakseptabel risiko, tiltak er nødvendig. Tabell 3: Risikomatrise KONSEKVENS SANNSYNLIGHET 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 1. Lite sannsynlig Grønn Grønn Grønn Gul Gul 2. Moderat sannsynlig Grønn Grønn Gul Gul RØD 3. Sannsynlig Grønn Grønn Gul RØD RØD 4. Meget sannsynlig Grønn Gul RØD RØD RØD 5. Svært sannsynlig Grønn Gul RØD RØD RØD Risikoreduserende tiltak Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller konsekvensreduserende (beredskap) tiltak som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone ned til akseptable gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at klassifiseringen av en risiko for en hendelse forskyves i matrisen. n:\512\12\ \5 arbeidsdokumenter\54 ros-analyse\rapport ros-analyse_datert docx Side 8 av 15

9 3 Sjekkliste EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/ MERKNAD NATURFORHOLD Er området utsatt for snø- eller steinskred? Området er forholdsvis flatt Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Området er forholdsvis flatt Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Det er langt til nærmeste sjø/vann, og området ligger moh. Er det radon i grunnen? - Forholdet er ikke relevant for planforslaget Annet? INFRASTRUKTUR Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? Hendelser på veg? JA Fare for kollisjon mellom utrykningskjøretøy og øvrige trafikanter ved kryssing av Kleppvegen i forbindelse med utrykning. Temaet vurderes. Hendelser på jernbane? - Forholdet er ikke relevant for planforslaget, ingen jernbane i nærheten. Hendelser i sjø/vann/elv? - Forholdet er ikke relevant for planforslaget, ingen sjø/vann/elv i nærheten. Hendelser i luften? JA Planområdet ligger i innflyvningssonen for flyplassen. Temaet vurderes. Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter n:\512\12\ \5 arbeidsdokumenter\54 ros-analyse\rapport ros-analyse_datert docx Side 9 av 15

10 (industriforetak etc.) utgjøre en risiko for området? Utslipp av giftige gasser/væsker? Utslipp av gift har liten betydning for utrykningsvegen Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennba re gasser/væsker? Utslipp av eksplosjonsfarlige eller brennbare gasser/væsker fra flyplassen kan forekomme (f.eks. drivstoff), men planområdet ligger langt fra områder som benyttes til lagring av slike stoffer. Landbruksområder er dessuten lite sårbart med tanke på eksplosjoner og brann. Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: Elektrisitet? Vurderes som ikke relevant Teletjenester? Vurderes som ikke relevant Vannforsyning? Vurderes som ikke relevant Renovasjon/spillvann? Vurderes som ikke relevant Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: Påvirkes området av magnetiske felt fra el.kraftlinjer? - Ikke relevant for planområdet, ingen høyspentlinjer i nærheten Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? - Ikke relevant for planområdet, ingen høyspentlinjer i nærheten Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet for gående, syklende og kjørende innenfor området? Til skole/barnehage? - Forholdet er ikke relevant for planforslaget. Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? - Forholdet er ikke relevant for planforslaget. Til forretning? - Forholdet er ikke relevant for planforslaget. n:\512\12\ \5 arbeidsdokumenter\54 ros-analyse\rapport ros-analyse_datert docx Side 10 av 15

11 Til busstopp? - Forholdet er ikke relevant for planforslaget. Brannberedskap: Omfatter området spesielt farlige anlegg? Landbruksområde/veganlegg. Har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? Det er adkomst både fra nord (Kleppvegen) og sør (Gimravegen). TIDLIGERE BRUK Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter: Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.? Ikke relevant, tidligere bruk er landbruk Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.? Ikke relevant, tidligere bruk er landbruk Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering? Ikke relevant, tidligere bruk er landbruk Annet (angi)? OMGIVELSER Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? Annet (angi)? Området er tilnærmet flatt/heller slakt ULOVLIG VIRKSOMHET Sabotasje og terrorhandlinger: Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? JA Flyplassen må anses som et potensielt sabotasje- /terrormål. Temaet vurderes. n:\512\12\ \5 arbeidsdokumenter\54 ros-analyse\rapport ros-analyse_datert docx Side 11 av 15

12 4 ROS-analyse 4.1 HENDELSESBASERT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I NS 5814: Krav til risikovurderinger, er sårbarhet definert slik: «Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen» I denne analysen forstår en sårbarhet som de naturlige, stedlige forholdene, samt aktive tiltak som gjør at arealene i reguleringsplanen kan motstå eller motvirke virkningene av uønskede hendelser. I denne analysen graderes sårbarheten etter følgende: Svært sårbar Moderat sårbar Lite sårbar Ikke sårbar Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? hendelser på veg? Planområdet krysser Kleppvegen og det er en risiko for trafikkulykker innenfor planområdet. Risiko for trafikkulykker gjelder spesielt ved kryssing av Kleppvegen i forbindelse med utrykning, men også ved ordinær inn- og utkjøring på utrykningsveiens avkjørsler til Kleppvegen og Gimravegen. I trafikksikkerhetsplan for Sola kommune , er det vist en grafisk fremstilling av trafikkulykker de siste ti årene ( ). Ved den eksisterende landbruksavkjørselen til Kleppvegen er det registrert en ulykke med lettere skade, og dessuten en ulykke med alvorlig skade noe lengre øst for avkjørselen. Trafikksikkerhetsplanen sier ikke noe om årsaken til ulykkene, ei heller om eksakt lokalisering. Sårbarhet i forhold til trafikkulykker vurderes til moderat for ulykker som involverer kjørende, og svært sårbar for ulykker som involverer gående og syklende på GS-vegen i tilknytning til Kleppvegen. Sannsynligheten for trafikkulykker i nærheten av planområdet må sies å være meget sannsynlig (i gjennomsnitt en hendelse per 1 10 år) dersom man legger til grunn registreringene i Trafikksikkerhetsplan for Sola kommune. n:\512\12\ \5 arbeidsdokumenter\54 ros-analyse\rapport ros-analyse_datert docx Side 12 av 15

13 Figur 1: Illustrasjon fra Trafikksikkerhetsplan for Sola kommune Illustrasjonen viser forekomst av trafikkulykker mellom Grønn: dødsulykke. Rød: ulykke med alvorlig skade. Rosa: ulykke med lettere skade. Basert på registreringen i Trafikksikkerhetsplan for Sola kommune er den potensielle konsekvensen av en trafikkulykke i nærheten av planområdet middels konsekvens (alvorlig personskade). Totalt medfører dette GUL risiko, og risikoreduserende tiltak må vurderes. Ettersom utrykningsveien ved normal bruk (som landbruksveg) gir en svært liten endring av de trafikale forholdene for kjørende og gående langs Kleppvegen og Gimravegen, vurderes det at risikoreduserende tiltak ikke er nødvendig for denne type ulykker. Sannsynligheten for en trafikkulykke som følge av bruk av utrykningsveien til utrykning vurderes til sannsynlig (i gjennomsnitt en hendelse per år). Den potensielle konsekvensen av en trafikkulykke som følge av kollisjon mellom utrykningskjøretøy og kjøretøy på Kleppvegen vurderes å være meget stor (dødelig skade, flere personer). Totalt medfører dette RØD risiko, og risikoreduserende tiltak er nødvendig. Kollisjon mellom et utrykningskjøretøy (for eksempel brannbil) og en vanlig personbil, vil uansett kunne medføre en meget stor konsekvens (dødelig skade på flere personer), og det er vanskelig å redusere konsekvensen av en slik ulykke gjennom tiltak i planen. Dermed er det viktig å redusere sannsynligheten for kollisjon så mye som mulig. Avinors rutiner ved utrykning følger vegtrafikklovens bestemmelser og forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene). I tillegg stilles det krav om at fører av utrykningskjøretøy skal ha gyldig kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy. Kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy utstedes i tråd med Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy, og innebærer at føreren har gjennomgått obligatorisk opplæring, samt bestått en teoretisk og en praktisk prøve. Relevante tiltak for å redusere risikoen for kollisjon ved utrykning kan for eksempel være: stenging av Kleppvegen ved utrykning ved hjelp av: o o o fysiske stengsler som settes opp i forbindelse med utrykning manuell dirigering av trafikk installasjon av fjernstyrt lysregulering og/eller bom n:\512\12\ \5 arbeidsdokumenter\54 ros-analyse\rapport ros-analyse_datert docx Side 13 av 15

14 tiltak/rutiner ved selve utrykningen som har som hensikt å minimere risikoen for ulykker, slik som: o o bruk av blålys og evt. sirener sakte fart Gjennom vegtrafikkloven og trafikkreglene er fører av utrykningskjøretøy pålagt å vise oppmerksomhet ovenfor andre trafikanter gjennom å kjøre i sakte fart ved behov, og benytte blålys og evt. sirene for å varsle om utrykning. Utover disse tiltakene vil Avinor benytte seg av tilgjengelig personell til evt. manuell dirigering av trafikk. Fysiske stengsler kan for eksempel være aktuelt hvis veien må holdes stengt over lengre perioder. Det vurderes at sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt gjennom disse tiltakene, jfr. utrykning med ambulanse/brannbil/politibil på ordinært trafikkerte veier og kryss som skjer etter samme sett med regler. Alternativet med installasjon av fjernstyrt lysregulering og/eller bom vurderes således som ikke nødvendig. Da sannsynligheten for en ulykke som krever utrykning over Kleppvegen vurderes til sannsynlig (en hendelse per år), vil reell benyttelse av en slik innretning være veldig sjelden. Manuell dirigering/stansing av trafikk anses også som like trygt/tryggere enn bruk av fjernstyrte anlegg som kan være utsatt for teknisk svikt Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? hendelser i luften? Planområdet ligger i innflyvningssonen til flyplassen, og det er derfor risiko for utilsiktede hendelser i luften i forbindelse med takeoff og landing. Potensielle hendelser kan for eksempel være at et fly går ned for tidlig, eller at det ikke letter når det skal. Det finnes lite tilgjengelig statistikk over både sannsynlighet og konsekvens av flyulykker, men det er utbredt forståelse for at fly er en av de sikreste transportformene som finnes. Imidlertid kan konsekvensen av en enkelt hendelse fort bli høyere enn for ulykker med for eksempel bil eller buss. Likevel er også sjansen for å overleve en flyulykke ofte høyere enn mange tror. Området i seg selv vurderes som lite til moderat sårbart ved flyulykker. Dersom et fly styrter på markene vil dette kunne medføre noe utslipp fra flyvraket, samt ødeleggelser på mindre konstruksjoner som gjerder og steingarder. Skader på selve utrykningsveien kan også forekomme. Det antas at det er moderat sannsynlig til sannsynlig (i gjennomsnitt en hendelse per år til en hendelse per år) at en flyulykke vil inntreffe i nærheten av flyplassen, og at konsekvensen av en flyulykke her vil være stor til meget stor (dødelig skade på en eller flere personer, store materielle skader). Dette medfører RØD risiko, og risikoreduserende tiltak er nødvendig. Etablering av utrykningsveien endrer ikke sannsynligheten for at en flyulykke skal inntreffe her. På den annen side kan etablering av veien medvirke til å redusere konsekvensen av en flyulykke ved at man via veien kommer lettere og raskere til et flyvrak. Siden hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av utrykningsvei til bruk blant annet ved slike hendelser som beskrevet over, må tiltaket i seg selv regnes som å være et svar på dette forholdet. Det vurderes derfor at videre tiltak ikke er relevant for denne planen. n:\512\12\ \5 arbeidsdokumenter\54 ros-analyse\rapport ros-analyse_datert docx Side 14 av 15

15 4.1.3 Sabotasje- og terrorhandlinger. finnes det sabotasje-/terrormål i nærheten? Flyplassen er et mulig sabotasje- eller terrormål. Planområdet vurderes som lite til moderat sårbart ved sabotasje- eller terrorhandlinger mot flyplassen. Sannsynligheten for sabotasje eller terror mot lufthavnen er vurdert til moderat sannsynlig (en hendelse per år). Konsekvensen vurderes til meget stor (dødelig skade, flere personer, svært store materielle skader, varige skader på eller tap av samfunnsverdier). Totalt gir dette RØD risiko. Risikoen er uakseptabel og tiltak er nødvendig. På lik linje med utilsiktede hendelse i luften (kap 4.1.2), vurderes det ikke at etablering av utrykningsveien endrer sannsynligheten for sabotasje- eller terror mot flyplassen. Også ved sabotasje eller terror kan utrykningsveien medvirke til å redusere konsekvensen av handlingen, og dermed også risikoen, ved at man har flere adkomster til/fra flyplassens område. Siden hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av utrykningsvei til bruk blant annet ved slike hendelser, må tiltaket i seg selv regnes som å være et svar på dette forholdet. Det vurderes derfor at videre tiltak ikke er relevant for denne planen. 4.2 KONKLUSJON ROS-ANALYSE Gjennom sjekklisten ble det avdekket tre forhold som ble vurdert slik at det var behov for ROSanalyse; Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? hendelser på veg? Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? hendelser i luften? Sabotasje- og terrorhandlinger. finnes det sabotasje-/terrormål i nærheten? For det første forholdet vurderes det at Avinors rutiner ivaretar nødvendig trafikksikkerhet ved utrykning. Det tas inn i bestemmelsene at bruk av vegen skal skje i tråd med de til enhver tid gjeldende rutiner. For de to forholdene som omhandler hendelser i luften og sabotasje-/terrorhandlinger mot flyplassen, vurderes det at utrykningsveien i seg selv er et risikoreduserende tiltak. Det vurderes derfor at videre tiltak ikke er nødvendig. n:\512\12\ \5 arbeidsdokumenter\54 ros-analyse\rapport ros-analyse_datert docx Side 15 av 15

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL.

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. PLAN NR. 2014 132, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JULI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting til forslag

Detaljer

5 Risiko og sårbarhetsanalyse

5 Risiko og sårbarhetsanalyse 5 Risiko og sårbarhetsanalyse 5.1 GENERELT Norconsult AS har på oppdrag for Statens vegvesen utarbeidet reguleringsplan 0443 for Rv. 509 Sømmevågen og i den forbindelse har Norconsult AS utarbeidet en

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 1 ROS-analyse 1.1 GENERELT Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved all planlegging jf. 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? NEI Se punkt 2.2.1

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BAKKEDALEN IDRETTS- OG SKOLEOMRÅDE PLANID 412 ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien, Hana Gnr. 38, bnr. 423 m.fl. PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SEPTEMBER 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 PLANID 0540R081 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Brekkekjær Gnr 6 Bnr 13 i Lillesand kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ARKITEKTKONTORET Kilde:www:qxl.no/finn.no Del av planområdet sett mot sør fritidseiendommene Del av planområdet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7"

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: Delendring Vestre Havn Strandvegen 7 Boligprosjekter Næringsbygg Rehabilitering Prosjektutvikling Byggeledelse Reguleringsplaner Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7" Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato:

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: 03.03.2016. Revidert: A044050 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Hauerseter skytebane i Ullensaker kommune Rieber Prosjekt AS Dato: 13.05.2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse Rieber Prosjekt AS Side 1 av 8 1. Orientering Det planlegges etablering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 PLANID 0540R082 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Søtberget, arealplan-id : Plan ID: 1621201504 Utarbeidet 25.06.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Skudeviga gnr/bnr 90/28 mfl Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av planer

Detaljer

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 Eiendomskompaniet AS ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 PlanID 2163 Vedlegg til planbeskrivelse Oppdragsnr.: 5161247 Dokumentnr.:02 Versjon: 01 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid1 i filen.

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Sjekkliste SMART kommune Iht. plan - og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE Reguleringplan for VERKET SKOLE, ROS-ANALYSE oppdatert: 12.10.2016 Nome Kommune planlegger en nytt reguleringsplan

Detaljer

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET Analysen er gjennomført i hht Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sin veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse. Risikograden varierer ved ulike kombinasjoner av sannsynlighet

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Reguleringsplan ID 0555, Vaulaberget parkering v/stavanger lufthavn Sola_ROS analyse

Reguleringsplan ID 0555, Vaulaberget parkering v/stavanger lufthavn Sola_ROS analyse RAPPORT Reguleringsplan ID 0555, Vaulaberget parkering v/stavanger lufthavn Sola_ROS analyse OPPDRAGSGIVER Sandfærhus holding AS EMNE Risiko- og sårbarhetsanalyse DATO / REVISJON: 11.5.2015 / 02 DOKUMENTKODE:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR TEINVASSÅSEN HYTTEOMRÅDE PLANID 0540R079 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR SISTE

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-analysen er utført av Gullik Gullilksen landskapsarkitekter mnla AS, 27.04.2015. Det er hentet informasjon fra brannvesen og netteier for høyspent og brukt kartressurser

Detaljer

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Planbeskrivelse Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Datert 21/4 2015 1. Innherred samkommune Enhet for samfunnsutvikling 1. Bakgrunn Detaljreguleringen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet ROS - analyse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 DETALJPLANPLAN FOR

Detaljer

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år Vurdering av risiko og sårbarhet Risikoanalysen er utført med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1. GENERELT Sjo Fasting AS har på oppdrag fra Sandnes Tomteselskap AS utarbeidet plan 2016.103, Detaljregulering for del av gnr 33 bnr 406, ved krysset Gamle Ålgårdsvei og Bogafjellveien,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Vedlegg til plan Liaset hyttegrend i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Gbnr: 84/28, 86/8 m.fl. Hallingkonsult a.s. 17.12.13. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige ROS analyse for GNR 2 BNR 4. Plan ID 201413 TYSVÆR KOMMUNE UTARBEIDET 27.04.2016 av KRAFTVÆRK AS Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige Skred/Ras/Ustabil

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Vedlegg til plan Detaljregulering Eitjernhaugen HV4-HV5b» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Gbnr:29/5 og 29/75 m.fl. Hallingkonsult a.s. 20.10.16. 1.0 Innledning Hensikten

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALGARHEIM SKOLE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALGARHEIM SKOLE ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALGARHEIM SKOLE PLANID ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR SISTE REVISJON: 20.5.16

Detaljer

Vurdering av risiko og sårbarhet

Vurdering av risiko og sårbarhet Vurdering av risiko og sårbarhet Nedenfor gis en oversikt over kategoriseringen og akseptgrad ved ulike kombinasjoner, som benyttes ved risikoanalysen. Sannsynlighetskategori 1. Lite sannsynlig Sjeldnere

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Øvre Ranten hyttegrend, planid: 01201406. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Gbnr: 56/54 m.fl. Hallingkonsult

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Nystølen, planid: 01201603. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Gbnr: 58/62 m.fl. Hallingkonsult a.s. 8.3.17 1.0 Innledning

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN

JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJPLAN FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK PLAN NR 053272 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av COWI AS 21022017 DETALJPLAN FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK PLAN NR 053272 -

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for JEGERSBERG GÅRD Emne Naturgitte forhold Er området utsatt for snø-, jord-, sørpe- eller steinskred? Det er ingen registreringer på dette.

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Detaljregulering av gang og sykkelløsning fra Goadalen til Goaveien, planid 2015003 Iht. plan- og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i «ja» eller «nei»-kolonnen for alle spørsmål i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015 Planbeskrivelse Detaljregulering for Eid småbåthavn Planforslag datert 24/3 2015 Per Anders Røstad Arealplanlegger Banmyrvegen 217, 7609 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278 207 mva

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi. MAI 2012 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL ADRESSE COWI AS Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. 023651 DOKUMENTNR.1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETS ANALYSE FOR PROSJEKTERING

RISIKO OG SÅRBARHETS ANALYSE FOR PROSJEKTERING RANA KOMMUNE YTTEREN SOMATISKE- OMBYGGING AVDELING RISIKO OG SÅRBARHETS ANALYSE FOR PROSJEKTERING GROVRISIKOANALYSE FOR GJENNOMFØRING OPPDRAG 5156254 2016-09-22 apet File ident Norconsult as Dato utskrift:

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Trabelia Øst trinn 3

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Trabelia Øst trinn 3 ROS-ANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR Trabelia Øst trinn 3 7. mai 2013 ROS-analyse Trabelia Øst trinn 3. 2 ROS-analyse Trabelia Øst trinn 3. 3 Oppdragsgiver: Tinde Hytter AS v/øyvind Haverstad Rapportnavn:

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Eg sykehusområde, områderegulering Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av

Detaljer

Vefsn kommune. Mathias Bruns gate 12, Mosjøen RENOVERING OG OMBYGGING RISIKO OG SÅRBARHETS ANALYSE FOR PROSJEKTERING

Vefsn kommune. Mathias Bruns gate 12, Mosjøen RENOVERING OG OMBYGGING RISIKO OG SÅRBARHETS ANALYSE FOR PROSJEKTERING Vefsn kommune Mathias Bruns gate 12, Mosjøen RENOVERING OG OMBYGGING RISIKO OG SÅRBARHETS ANALYSE FOR PROSJEKTERING GROVRISIKOANALYSE FOR GJENNOMFØRING OPPDRAG 5110268 2011-10-31 pamik Norconsult as Dato

Detaljer

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN «Detaljreguleringsplan for Tarberg hytteområde gnr. 62 bnr. 2» ( PLAN-ID: 201606) 1. Bakgrunn Ved utarbeiding av planar for utbygging stiller plan- og bygningslova krav

Detaljer

5. Risikogradering Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1. Risikomatrise

5. Risikogradering Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1. Risikomatrise Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Krossen Utført av COWI AS. Dato: 15.01.2016 A054356 1. Generelt Eventuelle hendelser planen forutsetter skal skje er ikke inkludert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Vedlegg til plan Vestlia fjelltak i Nes kommune, planid: 01201302: Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Gbnr: 62/70 m.fl. Hallingkonsult a.s. 1.3.17 1.0 Innledning Hensikten med planen er

Detaljer

Ja Nei Merknad. Naturgrunnlag og biologisk mangfold. Innsjøer og vassdrag. Viltforvaltning og fiskeforvaltning

Ja Nei Merknad. Naturgrunnlag og biologisk mangfold. Innsjøer og vassdrag. Viltforvaltning og fiskeforvaltning 1 Forslag til Forslag til detaljert reguleringsplan for Eikhaugen nordvest gnr/bnr del av 28/1, del av 28/114, 28/214, 28/249, del av 28/274 og del av 28/291 - Drammen kommune Naturgrunnlag og biologisk

Detaljer

SENTRUM P HUS LILLEHAMMER KOMMUNE

SENTRUM P HUS LILLEHAMMER KOMMUNE RISIKO OGSÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING SENTRUMP HUS LILLEHAMMERKOMMUNE Oppdragsgiver: LARKAS A/S Foretaksnummer: 975 992 543 Kontaktadresse: Elvegata 19, Lillehammer Kontaktperson: Per Olav Hasselknippe

Detaljer

MEMO ROS - ANALYSE. Generelt. Metode til ROS - analyse. Forutsetninger og avgrensninger og definisjoner

MEMO ROS - ANALYSE. Generelt. Metode til ROS - analyse. Forutsetninger og avgrensninger og definisjoner To: From: Sola kommune, Arealbruk Norconsult Stavanger v/ Lars Nielsen og Pål Dannevig Date/Rev: 2016-07 - 07 Plan 0574 Kontinentalvegen2, ROS - analyse ROS - ANALYSE Generelt Plan og bygningsloven stiller

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Vedlegg: Sjekkliste for bruk i planarbeid med kommuneplanens arealdel og reguleringsplan: Plannavn: Utført av: Holstadåsen Øst Frank van den

Detaljer

Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE

Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR Levanger kommune 25.11.11, revidert 22.03.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 2 PLANOMRÅDET... 3 3 SJEKKLISTE... 3 4 VURDERING/UTFYLLENDE

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

Kjellesvik Prosjektering AS

Kjellesvik Prosjektering AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVITINGEN HYTTEFELT GNR. 50, BNR. 2 ROS - ANALYSE Kjellesvik Prosjektering AS Moi, 19.09.2013 0. OPPSUMMERING Risiko- og sårbarhetsanalysen beskriver og beregner risikoen for

Detaljer

ROS ANALYSE SOLNES SMÅBÅTHAVN

ROS ANALYSE SOLNES SMÅBÅTHAVN Oppdragsgiver Solnes Vel Rapporttype ROS-analyse 2016-24-10 ROS ANALYSE SOLNES SMÅBÅTHAVN 2 (9) SOLNES SMÅBÅTHAVN Oppdragsnr.: 1350015518 Oppdragsnavn: Detaljregulering Solnes båhavn Dokument nr.: 1 Filnavn:

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Endring av reguleringsplan for Fritidsbebyggelse Åsland gnr 17, bnr 4,5,6 Flesberg kommune, mai 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DETALJREGULERING ETTER PBL 12-2/ 12-3 FOR DELER AV KAUPANGKVARTALET, GNR 230/BNR 39 OG 230/477 M.FL. PLANID: Vedlegg 2 til planbeskrivelse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Hovedformålet

Detaljer

Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse

Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse Vestby kommune Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse Rådmannens forslag 22.11.2012. Formål Da reguleringsplanen for Son Indre ble vedtatt i 1986 ble kvartalet mellom Kolåsveien og Båtbyggerveien tatt

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID:

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID: DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID: 20150007 Vedlegg til planbeskrivelse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Hovedformålet med planforslaget

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer