3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde"

Transkript

1 3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde SAMMENDRAG Det er identifisert 4 aktuelle hendelser Naturgitt forhold: Steinsprang - Det legges inn krav til tiltak for å unngå hendelser innenfor regulert fareområde i reguleringsplanen. Radon Kravene i teknisk forskrift skal legges til grunn for tiltak i boligene innenfor planområdet. Virksomhetsbaserte forhold: Overvann Det skal gjennomføres tiltak for å håndtere overvann fra området slik at flomveger ikke blir overbelastet. Støy støykravene i teknisk forskift skal ligge til grunn for krav til tiltak mot støy i boligetablering innenfor planområdet. Trafikksikkerhet - METODE Analysen er en grovanalyse basert på systematikk som er beskrevet i Samfunnsikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av og sårbarhet utarbeidet av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hensikten er å vise og sårbarhetsforhold som kan berøres innenfor planområdet som følge av tiltaket. Og om eksisterende er kan ha betydning for gjennomføring av tiltaket. Vurderingskriterier: Betegnelse Frekvens Vekt Lite en gang i løpet av 50 år 1 Mindre en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 2 Sannsynlig en gang i løpet av et år og en gang i løpet av 10 år 3 Meget mer enn en gang i løpet av ett år. 4 Akseptkriterier for konsekvens: Betegnelse mennesker miljø Materielle verdier/ økonomiske tap Vekt

2 Ufarlig Ingen personskade Ingen skade Ingen skade driftsstand/ reparasjoner <1 uke 1 En viss fare Få og små personskader Mindre skader, lokale skader Mindre lokal skade på og ikke umiddelbart behov for reparasjoner eventuelt mulig utbedering på kort tid Driftstans/reparasjoner <3 uker 2 Kritisk Alvorlige personskader Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid >1 år Alvorlige skader driftstans/reparasjoner >3 mnd. 3 Farlig Alvorlige skader/en død Alvorlige skader regionale konsekvenser med restiutsjonstid >1 år Fullstendig skader Driftstans/reparasjoner >1 år 4 Katastrofalt En eller flere døde Svært alvorlige og langvarige skader uopprettelig miljøskade 5 Risikogradering som er basert på het og konsekvens er illustrert i matrisen under: Sannsynlighet /konsekvens ufarlig En viss fare Kritisk Farlig katastrofalt Meget 4 Middels 8 Høy Lav 6 Middels 9 Middels Mindre Lite 2 Lav

3 KILDER: Analysen er gjennomført av Søndergaard Rickfelt på grunnlag av rapporter og annen kjent informasjon: Ras og sikringsvurderinger/ros Multiconsult Overvannshåndtering Asplan viak. Støyvurdering Siv. Ing Leifsen Radon- det er ikke gjennomført radonmålinger i dette aktuelle området. Trafikksikkerhet - kjent ÅDT, befaringer og informasjon om trafikkmønster. AKTUELLE RISIKO-SITUASJONER: AKTUELLE NATURFARER Overvann Beskrivelse Det må gjøres tiltak for å unngå å øke avrenningen fra området og belaste eksisterende flomveger som har for liten kapasitet ved ekstremnedbør. Terrenget er skrint i dag og har ingen infiltrasjonskapasitet. Overvann fra boligfeltet vil først og fremst være takflater, plasser og vegareal. Tiltak Det er gjennomført et forprosjekt i for å vurdere løsning mht. overvannsproblematikken. Det forslås at vann fra taknedløp og gårdsplasser ikke føres til offentlig overvannsnett direkte. Men føres ut på terreng til åpne veggrøfter og tas opp av sandfang før det går til nye overvannsledninger. Dette vil gi en forsinkning av overvannsstrømmen i tillegg til øvrige tiltak. Dette minimerer Steinsprang Området er undersøkt både med hensyn til naturlige skrenter og fra sprengte skjæringer. Det er registrert et område, en skrent som defineres som fareområde mht. steinsprang med krav til tiltak. Konklusjon er at sprengte skjæringer ikke forventes å utgjøre noen når det gjelder steinsprang eller skred. For det aktuelle området definert som fareområde settes det krav til sikringstiltak før det gir igangsettingstillatelse for boliger i nærområdet til skrenten. Nærhet til boliger krever at prinsipper for forsiktig sprengning må praktiseres innenfor planområdet. Dette styres av eget lovverk. Til enhver tid gjeldende forskrifter skal sikre mot skredhendelser i forbindelse med sprenging og

4 Radon AKTUELL VIRKSOMHETS FARE Det aktuelle området med naturlige skrenter der det er fare for steinsprang. Statens strålevern anbefaler tiltak i boligen der det overstiger et nivå på 200Bq/m3 luft. Området er ikke undersøkt mht Radon. Det lar seg vanskelig måle når det ikke er bebyggelse her fra før. Det må derfor gjøres forebyggende tiltak i boligene. tilstandsvurdering i tiltakets levetid. Multiconsult konkluderer med at planområdet kan sikres fult ut tilfredsstillende i forhold til krav til nominell het for skredhendelser. Gitt i PBL og TEK. Det forutsettes at kravene i teknisk forskrift legger føringer for tiltak mht. Radon. Gjennomføres dette vil faremomentet knyttet til radon unngås. Støy Boligene ligger ca 20m fra E 134. Vedvarende vegtrafikkstøy kan gi helseplage. Utførte støyberegninger viser at noen boliger innenfor planområdet vil bli utsatt for støy som ikke tilfredsstiller kravene i Teknisk forskrift. Her er det nødvendig å gjøre tiltak. Det er mulig å gjennomføre tiltak i bygning og organisering av uteplasser som tilfredsstiller kravene i Teknisk forskrift. Det kan i tillegg etableres støyskjerm mot E 134. Ut i fra gjennomførte beregninger vil en slik skjerm ikke gi tilfredsstillende forhold for alle boligene. Det må likevel gjøres tiltak i enkelte hus og uterom for å oppnå de grenseverdier som er satt i TEK. Trafikk sikkerhet Området ligger på østsiden av E134. På nordsiden av Høgaasvegen. Skoleveg krysser disse kjørevegene. Det er forbundet fare med en slik kryssing. Det er 60 sone i Høgaaskrysset, men 70 sonen starter i bakken rett nord for avkjøring mot Tinnemyra. Det medfører at farten kan ligge over 60 ned mot krysset. Ved å senke farten til 60 lenger nordover vil dette gi fartsreduksjon ned mot krysset. Gangbru over E 134 for å lede folk inn på eksisterende gangveg/skoleveg mot Sætre barneskole og ungdomskole. Tilgang til frilufstområdene p Sætre vil også blir tilgjengelige. Dette minimerer faren betraktelig. Evt framtidig undergang under Høgaasvegen eller gangveg langs E 134 på østsiden av vegen for mot Høgaas skole kan være en mulig løsning om denne

5 skolen blir en framtidig skolevalg. RISIKOMATRISE: Risikomatrisen er satt opp med utgangpunkt i at man utfører de aktuelle tiltak beskrevet over. Hendelse Sannsynlighet konsekvens Risiko Steinsprang Lite 1 Kritisk 3 3 Overvann Lite 1 Kritisk 3 3 Radon Lite sannsylig 1 Kritisk 3 3 Støy Sannsynlig 2 En viss fare 2 4 Trafikksikkerhet Sannsynlig 1 Kritisk 3 3 DET ER IDENTIFISERT 5 RELEVANTE HENDELSER. Det er 5 aktuelle hendelser som er vurdert. Ved å legge til rette og gjennomføre avbøtende tiltak er det ingen av de aktuelle hendelsene som gir.

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO-

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune Risiko og sårbarhetsanalyse. Forslag detaljreguleringsplan Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no Sarpborg

Detaljer

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 435R Raumyr skole, Kongsberg kommune 31.10.2013 RAPPORT ROS-analyse 435R Raumyr skole Prosjektnr.: Oppdragsgiver: Dato: 23.10.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse for 435R Raumyr skole Datert 23.10.2013

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NOVEMBER 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) områderegulering for gang-

Detaljer

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Stange kommune Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli Januar 2013 Utgitt av: Utarbeidet av: Fagansvarlig: Dok.nr.: Fellesprosjektet E6 Dovrebanen COWI

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK

OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK OKTOBER 2014 RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR GRESSVIK BRUK ROS-ANALYSE GRESSVIK BRUK 1 OKTOBER 2014 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstrædet 24 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune.

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune. Statens vegvesen Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) September 2011 REGULERINGSPLAN FV.440

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Kommuneplan for Nannestad 2013 2029. ROS-analyse for områder med endret formål til utbyggingsformål

Kommuneplan for Nannestad 2013 2029. ROS-analyse for områder med endret formål til utbyggingsformål Kommuneplan for Nannestad 2013 2029 ROS-analyse for områder med endret formål til utbyggingsformål 1. Om - og sårbarhet... 3 - og sårbarhet i forhold til ulike tema... 4 Oversikt over forkortelser brukt

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Planbeskrivelse. Side 1 av 13

Planbeskrivelse. Side 1 av 13 Planbeskrivelse Planens navn: Torskefjordveien 4 boligbebyggelse. Planens ID: 2010/2480 Dato for siste revisjon: 26.09.2011 Dato for vedtak i kommunestyret: Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi Florø 09.03.2015 Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Side 1 av 13 Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer