Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde"

Transkript

1 Dato: Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: _001

2 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode Metode Risikomatrise Risiko- og sårbarhetsanalyse Konklusjon... 7

3 2. Krav og metode Risiko- og sårbarhetsanalyse (heretter ROS) for reguleringsplan Bjørkholt Boligfelt er utarbeidet i samsvar med Plan- og bygningsloven Kapittel 4, 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, samt veileder T-1490 Reguleringsplan: Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. ROS-analysen skal i hht. lovtekst avdekke alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, samt eventuelle negative konsekvenser av utbygging for eksisterende bebyggelse, natur og miljø. 1.1 Metode Metode og matrise er hentet fra Temaveileder: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kilder for vurdering er kartinnsyns løsninger og rapporter som nevnt i tabell under: Naturrisiko: Snøskred NVE aktsomhetskart og NGIs faresonekart. Steinskred - NVE aktsomhetskart og NGIs faresonekart. Steinsprang - NVE aktsomhetskart og NGIs faresonekart. Løsmasseskred - NVE aktsomhetskart og NGIs faresonekart, samt NGUs løsmassekart. NVEs skredatlas med blant annet registrerte skredhendelser brukes. Flom i vassdrag NVEs flomsonekartlegging. Kommunens flomsone kartlegging. Virksomhetsrisiko(infrastruktur): Nærhet til virksomheter med stor fare for brann eller eksplosjon. Nærhet til virksomheter med stor fare for kjemikalieutslipp eller akutt forurensning. Elektromagnetiske felt. Trafikkfare. Kartdata hentes fra DSBs kartinnsyns løsning og fra kommunens egne data og registreringer. Stormflo Tall fra klimagruppa (DSB, KLIF og FM) Havnivåstigning Bjerknesrapporten Grunnforhold NGUs løsmassekart og MG Kvikkleireskred NGUs løsmassekart og MG Ekstrem vær Meteorologisk institutt Kartdata suppleres med lokal kunnskaper. Risiko- og sårbarhetsforhold vurderes i to kategorier: 1) Natur og miljø, 2) Virksomhetsrisiko (etablert infrastruktur)

4 Sannsynlighet Vedlegg: Risiko- og sårbarhetsanalyse Risikomatrise Meget sannsynlig (4) Konsekvens Ufarlig (1) En viss fare (2) Kritisk (3) Farlig (4) Katastrofalt (5) Sannsynlig (3) Mindre sannsynlig (2) Lite sannsynlig (1) Farge Rød Gul Grønn Beskrivelse Uakseptabel risiko. Tiltak skal gjennomføres for å redusere risikoen. Vurderingsområde. Tiltak skal vurderes. Akseptabel risiko. Tiltak kan vurderes ut fra andre hensyn. Begrep Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Frekvens Mindre enn en gang i løpet av 50 år Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år. Mer enn en gang i løpet av 1 år. Begrep Liv og helse Miljø Ufarlig Ingen personskader Ingen skader En viss far Få og små personskader Mindre skader, lokale skader Kritisk Alvorlige personskader Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid <1 år

5 Farlig Alvorlige skader/en død Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid <1 år Katastrofalt En eller flere døde Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelige miljøskade 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse Uønsket hendelse/forhold Risiko Merknad/Tiltak Natur og miljø Ekstrem vær/klimatiske forhold Sterk vind Sannsynlig (3) Området er spesielt vindutsatt. Store nedbørsmengder Lite sannsynlig (1) Denne del av kommunen har lite nedbør sammenlignet med øvrige kommuner i fylket. Store snømengder Sannsynlig (3) På vinteren er det vanlig med perioder med store snøfall. Her er det års variasjoner. Det er avsatt område for snø deponi i planen. Stormflo Lite sannsynlig (1) Planområdet ligger høyt i terrenget og vil ikke påvirkes. Havnivåstigning Lite sannsynlig (1) Planområdet ligger høyt i terrenget og vil ikke påvirkes. Flom Springflo Lite sannsynlig (1) Planområdet ligger høyt i terrenget og vil ikke påvirkes. Tsunami (Nordnesfjellet) Lite sannsynlig (1) Området ligger høyere i forhold til beregnet oppskyllingshøyde. Flom i elv/bekker/flomløp Sannsynlig (3) Røyselva renner ned og forbi på øst siden av planområdet. Grunneierne opplyser om at bekk på oversiden er ledet til elva. Det må gjøres tiltak som å lage et dreneringsnett som er i stand til å lede bort vann og sikre mot flom. Erosjon og isgang Sannsynlig (3) Erosjon av elveleie eller isgang hvor det hoper seg opp og etter hvert flommer over er ikke usannsynlig i fremtiden. Det må gjøres tiltak som å lage et dreneringsnett som er i stand til å lede bort vann og sikre mot flom. Det kan gjøres tiltak som å gjøre elva bredere på enkelte plasser hvor det hoper seg opp med is, løsmasser ol. Skred og ras Løsmasseskred: Flomskred, jordskred, Leirskred Lite sannsynlig (1) Terrenget på oversiden av planområdet flater noe ut og er med på å redusere risikoen for løsmasseskred. Kvikkleireskred Lite sannsynlig (1) Nedenfor planlagt vei er det ifølge NGUs løsmassekart tykke strandavsetninger som ligger som et tynn dekke over berggrunn eller andre sedimenter. Videre er det

6 kartlagt tynn morene der veien er planlagt. Snøskred (inkl. sørpeskred) Sannsynlig (3) Planområdet ligger nedenfor aktsomhetsområdet og er derfor ikke berørt. Med framtidige klimaprognoser kan en ikke utelukke at aktsomhetsområdene flytter seg nedover, og at det da vil være nødvendig med skredsikringstiltak. Steinskred Lite sannsynlig (1) Aktsomhetsområder for steinskred berører ikke planområdet. Steinsprang Lite sannsynlig (1) Aktsomhetsområder for steinskred berører ikke planområdet. Fjellskred Lite sannsynlig (1) Det er ifølge NGU ikke registrert ustabile fjellpartier i området. Grunnforhold Radon Lite sannsynlig (1) Det er gjort målinger i barnehagen i Pellevegen, nedenfor planområdet. Området kan ha lokale variasjoner. Grunnforhold - områdestabilitet Sannsynlig (3) Grunnundersøkelser gjort i oktober 2007 konkluderer med at det ikke bør foretas større inngrep under kote 62. Miljø og biomangfold Verna vassdrag Lite sannsynlig (1) Planforslaget berører ikke verna vassdrag. Trua eller sårbare arter Lite sannsynlig (1) Det er ikke registrert trua eller sårbare arter i området. Viktige naturområder/typer Lite sannsynlig (1) Det er ikke registrert viktige naturområder eller typer i området. Kulturminner Lite sannsynlig (1) Det er ikke registrert kulturminner i området. Virksomhetsrisiko (etablert infrastruktur) Brann- og eksplosjonsfare Brann Lite sannsynlig (1) Det er ikke eksisterende virksomhet i området som vil medføre stor risiko for brann for tiltaket. Eksplosjon Lite sannsynlig (1) Det er ikke eksisterende virksomhet i området som vil medføre stor risiko for eksplosjon for tiltaket. Elektromagnetiske felt - stråling Høyspent Lite sannsynlig (1) Det går høyspentlinjer på oversiden og nedenfor planområdet. Avstand til høyspentlinjer er satt til 75 m. Trafo Lite sannsynlig (1) Avstand til regulert trafostasjon er 8 m. Forurenset vann Forurensning av drikkevanns-tilførsel Sannsynlig (3) Det er en risiko for at eksisterende drikkevannskilder til to eiendommer vil bli forurenset ved utbygging. Disse må kobles på offentlig vannforsyning. Forurensning av badevann, fiskevann, eller ol. Lite sannsynlig (1) Tiltaket vil ikke medføre forurensning på nevnte. Forurensning av nedbørsfelt Lite sannsynlig (1) Tiltaket vil ikke medføre forurensning på nedbørsfeltene. Forurensning luft Støy Lite sannsynlig (1) Tiltaket vil ikke medføre forhøyet støynivå, men støynivået vil økes noe under utbygging.

7 Lukt Lite sannsynlig (1) Tiltaket vil ikke medføre lukt forurensning. Trafikkulykker Trafikkulykker (bil-bil, myketrafikanter, sykelister) Sannsynlig (3) Trafikken vil økes noe langs eksisterende vei, samt øke risikoen for trafikkulykker på eksisterende og ny vei. Det forutsettes at kryss lages oversiktlige og med god belysning. Anleggstrafikk Lite sannsynlig (1) Anleggstrafikken vil ikke medføre økt risiko for trafikkulykker. Det er ikke lov for andre å bevege seg inne på anleggsområder. Ulykker på skolevei Lite sannsynlig (1) Tiltak vil ikke medføre økt risiko for ulykker på skolevei. Det forutsettes at det lages holdeplasser med god plass og belysning. 4. Konklusjon Det er ikke forhold som gjør arealet uegnet til dets formål. Planforslaget/tiltaket vil heller ikke medføre negative konsekvenser eller økt risiko for eksisterende bebyggelse, natur og miljø. Funn som krever tiltak er risikoreduserende tiltak mht. elektromagnetisk stråling, flom, erosjon og isgang, rasfare (grunnforhold) og prosjektering rundt trafikksikkerhet.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedlegg 4: Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommuneplanens arealdel NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Analyseobjektet fro Risiko- og sårbarhetsanalyse er kommunens totale areal. For å

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE Dokumentinformasjon: Tiltakshaver: Seløy AS Prosjektnavn: Detaljregulering for fritidsbebyggelse og turistog fritidsformål på Nautøyene

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

ROS- AN AL YSE KAN NEVI KN ESET BOLI GOMRÅD E

ROS- AN AL YSE KAN NEVI KN ESET BOLI GOMRÅD E Oppdragsgiver Bergen kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-11-05 ROS- AN AL YSE KAN NEVI KN ESET BOLI GOMRÅD E 2 (11) ROS-AN ALYSE - KAN N EVIKN ESET Oppdragsnr: 5110160 Oppdragsnavn: Detaljplan for Kannevikneset

Detaljer

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi Florø 09.03.2015 Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Side 1 av 13 Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi

Detaljer

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

Planbeskrivelse. Side 1 av 13

Planbeskrivelse. Side 1 av 13 Planbeskrivelse Planens navn: Torskefjordveien 4 boligbebyggelse. Planens ID: 2010/2480 Dato for siste revisjon: 26.09.2011 Dato for vedtak i kommunestyret: Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN

Detaljer

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Grunneier Ragnhild Gjervold Rapporttype Vedlegg til detaljregulering Dato 2013-12-03 GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (13) GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NOVEMBER 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER Oppdragsgiver Bergen kommune, Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap, Etat for utbygging Rapporttype ROS-analyse 2013-09-04 ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA

Detaljer