Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, Kontrollert av Camilla Bø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø"

Transkript

1 Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, Kontrollert av Camilla Bø

2 Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Toflebrekko Tilrettelegge for boligbygging Bakgrunn Oddvar Tvedten har kjøpt campingplassen Toflebrekko i Skånevik og ønsker å utvikle et boligområde på arealet. Oppstart av arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan ble varslet den

3 Innhold 1. ROS-analyse Innledning Hensikt Metode for vurdering av konsekvenser/ organisering av arbeidet Identifikasjon av farer og uønskede hendelser Evaluering av risiko/risikodempende tiltak

4 1. ROS-analyse 1.1 Innledning Analysen omfatter aktuelt planområde Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune. 1.2 Hensikt Hensikten med ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan og bygningslovens 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 1.3 Metode for vurdering av konsekvenser/ organisering av arbeidet Analysen er gjennomført ihht. DSB Tema veiledning Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbarhet, og egen sjekkliste. Analysen er basert på foreliggende reguleringsplanforslag med tilhørende vedlegg og konsekvensutredning. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene. Forhold som er med i sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er ikke vurdert i dette skjemaet og/eller kun unntaksvis kommentert. Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følgende trinn: Identifikasjon av farer og uønskede hendelser Analyse av uønskede hendelser Evaluering av risiko Konklusjon, forslag til tiltak 4

5 1.4 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter følgende tabeller for sannsynlighets- og konsekvenskategorier: Sannsynlighetskategori Vekting Definisjon Svært sannsynlig 6 Skjer oftere enn hvert 20. år Meget sannsynlig 5 Mindre enn en hendelse hvert 20. år, men mer en hendelse hvert 100. år Sannsynlig 4 Mindre enn en hendelse hvert 100. år, men mer enn en hendelse hvert 200. år Noe sannsynlig 3 Mindre enn en hendelse hvert 200. år, men mer en hendelse hvert år Lite sannsynlig 2 Mindre enn en hendelse hvert år, men mer enn en hendelse hvert år Usannsynlig 1 Skjer sjeldnere enn hvert år Konsekvens Vekting Liv og helse Ytre miljø Økonomiske verdier Katastrofalt 6 Mer en 10 døde, og/eller 20 alvorlig skadde. Kritisk 5 Inntil 10 døde og/eller 20 alvorlig skadde. Alvorlig 4 Inntil 3 døde og/eller alvorlige (varige) personskader. En viss fare 3 Personskader som medfører sykemelding og lengre sykefravær. Liten 2 Personskade kan forekomme, fravær begrenset til bruk av egenmelding. Ubetydelig 1 Få og ubetydelige personskader. Varige og alvorlige miljøskader av stort omfang. Langvarig, og i verste fall varig alvorlig skade på miljøet. Store og alvorlige miljøskader som det vil ta tid å utbedre (dvs. flere tiår). Miljøskader av stort omfang og middels stor alvorlighet, eller: Skader av lite omfang og høy alvorlighet. Små skader på miljøet, og som utbedres av naturen selv etter relativt kort tid. Ingen eller få og ubetydelige miljøskader og/eller forurensning av omgivelsene. Fullstendig ødeleggelse av materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skader for mer enn 250 mill. kr. Fullstendig ødeleggelse av materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skader inntil 250 mill. kr. Tap av, og/eller kritisk skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skader inntil 50 mill. kr. Alvorlig skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skader begrenset til 5 mill. kr. Mindre lokal skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skader begrenset til kr. Små eller ingen skader på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skader for inntil kr. 5

6 Sannsynlighetskategoriene og konsekvenskategoriene etablerer følgende risikomatrise, hvor første tall angir konsekvens og andre tall sannsynlighet: Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Noe sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig Sannsynlighet Konsekvens Ubetydelig Liten En viss fare Alvorlig Kritisk Katastrofalt Rødt felt Gult felt Grønt felt Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikoreduserende tiltak gjennomføres, alternativt skal det utføres mer detaljerte ROS-analyser for å avkrefte risikonivået. Tiltak skal gjennomføres for å redusere risikoen så mye som mulig. En kan legge en kost-nytteanalyse til grunn for vurdering av ytterligere risikoreduserende tiltak. I utgangspunktet akseptabel risiko, men opplagte risikoreduserende tiltak bør settes inn. 6

7 NATURRELATERTE HENDELSER VURDERING AV RISIKO EKSTREMVÆR Liv /Helse Miljø Økonomi BESKRIVELSE Sterk vind Området er ikke spesielt utsatt for vind. Store nedbørsmengder Kan forekomme, men er i seg selv ikke noen stor risiko. Normal årsnedbør ligger i intervallet mm. Store snømengder Normal årsmaksimum snømengde (i vannekvivalent) er mm. Normalt antall dager med snødekke ligger mellom dager. Havnivåstigning FLOMFARE Elver og bekker Vassdrag og innsjøer Overvannshåndtering Springflo/Stormflo Historisk flomnivå SKREDFARE Kvikkleireskred Flomskred/erosjon Snøskred Steinsprang Historiske hendelser BYGGEGRUNN Setninger Ingen bekker/elver gjennom planområdet eller i umiddelbar nærhet. Planområdet ligger i skrånende terreng. Overvann ledes i tett system til utslipp i bekk nord for fv.34. Planområdet ligger under marin grense. Ingen tegn til kvikkleire i området. Stabil byggegrunn. Ingen bekker/elver gjennom planområdet eller i umiddelbar nærhet. Flomskred/erosjon uaktuelt. Slakt terreng. Ingen registrerte hendelser. Gode grunnforhold. Massene i området ikke spesielt utsatt for 7

8 Utglidninger Radon ANDRE UØNSKEDE HENDELSER setninger. Gode grunnforhold. Slakt terreng. Ligger utenfor utsatt område. Skog- og vegetasjonsbrann Lite brennbar vegetasjon i området. Terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) Jordskjelv SÅRBARE NATUROMRÅDER OG KULTURMINNER M.M VURDERING AV RISIKO Liv /Helse Miljø Økonomi BESKRIVELSE PLANTE- OG DYRELIV Planter Dyr Fugler Fisk NATUR OG FRILUFTSLIV Naturvernområder/Sårbar natur Vassdragsområder Viktige landbruksområder (både jord-/skogressurser og kulturlandskap) Fri ferdsel langs sjø Friluftsliv KULTURMINNER Automatisk freda kulturminner Nyere tids kulturminne/- miljø Det ikke registrert truede arter i planområdet. Ingen registrerte rødlistearter. Kan forekomme at rådyr og hjort tar seg inn i tettbebyggelsen. Ingen registrerte rødlistearter. Ikke registrerte verneområder eller sårbare naturtyper. Eiendommen har vært brukt som campingplass. Ingen kjente kulturminner. Ingen kjente kulturminner. 8

9 VIRKSOMHETSRELATERTE HENDELSER BRANN/EKSPLOSJON Brannfare Eksplosjon VURDERING AV RISIKO ENERGITRANSPORT El-kabler Gass FORURENSET VANN Drikkevannskilde Bade-/fiskevann, vassdrag Nedbørsfelt Grunnvannsnivå Liv /Helse Miljø Økonomi BESKRIVELSE FORURENSET GRUNN Kjemikalieutslipp Forurenset grunn Det er ikke knyttet spesiell brannfare til planlagt bebyggelse i området. Det er ikke knyttet spesiell eksplosjonsfare til planlagt bebyggelse i området. Ingen høgspentkabler på eiendommen. Framføring av strøm til boliger skal skje ved jordkabel. Ikke framført gassledninger til området. Skånevik private vassverk gir hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann. Ingen virksomheter som kan forurense nedbørsfelt. Ingen virksomheter som kan forurense grunnvann. Terrenginngrep som følge av utbygging kan påvirke grunnvannsnivået. Ikke funnet registreringer av kjemikalieutslipp. Ikke funnet registreringer på forurenset grunn. 9

10 FORURENSET LUFT Støv/partikler/røyk Støy Lukt Reguleres til boligbebyggelse, kun røyk fra piper og griller, samt fra biltrafikk. Ingen virksomheter som vil generere støy. Ingen virksomheter som vil generere lukt. INFRASTRUKTUR- RELATERTE HENDELSER TRAFIKKFORHOLD Trafikkulykker på veg VURDERING AV RISIKO FORURENSNING Støv/partikler Liv /Helse Miljø Økonomi BESKRIVELSE Beskjedne trafikkmengder og lav hastighet på internveg. Avkjørsel til fylkesveg får frisiktsoner i henhold til gjeldende krav. Risikoen for ulykker vurderes som liten. Ikke problematisk. Støy Noe trafikkstøy fra fylkesvegen. Nødvendige avbøtende tiltak ivaretas ved utbygging, jfr. reguleringsbestemmelse Luft Utslipp/kjemikalier Ikke problematisk. Ikke registrert noen utslipp/kjemikalier innenfor planområdet. 1.5 Evaluering av risiko/risikodempende tiltak Ut ifra utfylt ROS-tabell er det ikke identifisert uønskete hendelser/forhold i gul eller rød kategori. Vi har da lagt til grunn akseptkriteriene i tråd med TEK10. 10

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID 63800000 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål og omfang...4 1.4.

Detaljer

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Grunneier Ragnhild Gjervold Rapporttype Vedlegg til detaljregulering Dato 2013-12-03 GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (13) GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 07.0.203, revidert 23.0.203 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer