Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden."

Transkript

1 1 ROS-analyse 1.1 GENERELT Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved all planlegging jf. 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. Rundskriv T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområder stiller krav om at det ikke bygges ut i usikre områder. Målsettingen med analysen er å gi en overordnet og representativ framstilling av risiko for skade på liv og helse, materielle verdier og ytre miljø. Analysen inngår som del av grunnlaget for å identifisere risikoreduserende tiltak i forbindelse med planen. 1.2 METODE TIL ROS-ANALYSE Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følgende trinn: Identifikasjon av farer og uønskede hendelser Analyse av uønskede hendelser, herunder endring av risiko som følge av planen Evaluering av risiko og forslag til risikoreduserende tiltak Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal skje. Det er knyttet usikkerhet både til om hendelser kommer til å skje (het), og omfanget (en) av hendelsen dersom den inntreffer Forutsetninger og avgrensninger og definisjoner Analysen omhandler det aktuelle planområdet. Analysen betrakter ikke uavhengige, sammenfallende hendelser. Analysen omfatter ferdig løsning i bruk, ikke vurdering av risiko i bygge- og anleggsfasen. Det forutsettes at framtidig utført byggearbeid følger relevante lover og forskrifter. Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet, og om faktisk og planlagt bruk av nærområdet på tidspunktet for analyse.

2 Uttrykk Konsekvens Risiko Risikoanalyse Risikoreduserende tiltak Sårbarhet Sannsynlighet Definisjon Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med ord eller som tallverdi for omfang av skader på mennesker, miljø eller materielle verdier. Uttrykk for kombinasjon av het for og en av en uønsket hendelse. Systematisk framgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, årsaker til og er av disse. Tiltak som påvirker heten for eller en av en uønsket hendelse. Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkningen av en uønsket hendelse og til å gjenoppta sin opprinnelige stand eller nytte etter hendelsen. I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe Vurdering av risiko, og sårbarhet Vurderingen av het er delt opp i fem kategorier Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens) 1. Lite Sjeldnere enn en hendelse pr år 2. Moderat I gjennomsnitt en hendelse pr år 3. Sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr år 4. Meget I gjennomsnitt en hendelse pr år 5. Svært Oftere enn en hendelse per år. Vurderingen av er delt opp i fem kategorier Konsekvenskategori Beskrivelse (alvorlighet) 1. Svært liten Ingen personskade Materielle skader under kr Ingen skade/tap av samfunnsverdier Ubetydelig miljøskade 2. Liten Personskade Materielle skader kr Ubetydelig skade/tap av samfunnsverdier Miljøskader i umiddelbar nærhet av utslippspunktet 3. Middels Alvorlig personskade Materielle skader kr Kortvarig skade/tap på samfunnsverdier Miljøskader med er for omgivelsene i kommunen, med restitusjonstid inntil 1 år. 4. Stor Dødelig skade, en person Store materielle skader, kr Skade/tap av samfunnsverdier med noe varighet Regional miljøskade med restitusjonstid opptil 10 år. 5. Meget stor Dødelig skade, flere personer Svært store materielle skader, over kr Varige skader på eller tap av samfunnsverdier Irreversibel miljøskade

3 Risikomatrise KONSEKVENS SANNSYNLIGHET 1. Lite 2. Moderat 3. Sannsynlig 4. Meget 5. Svært 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor Grønn Grønn Grønn Gul Gul Grønn Grønn Gul Gul RØD Grønn Grønn Gul RØD RØD Grønn Gul RØD RØD RØD Grønn Gul RØD RØD RØD Vurdering av hver risikoklasse Grønn Akseptabel risiko, ingen tiltak nødvendig Gul Akseptabel risiko, tiltak må vurderes RØD Uakseptabel risiko, tiltak er nødvendig Vurdering av sårbarhet I NS 5814: Krav til risikovurderinger er sårbarhet definert slik: «manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen» I denne analysen forstår en sårbarhet som de naturlige, stedlige forholdene samt aktive tiltak som gjør at arealene i planen kan motstå eller motvirke virkningene av ikke ønskede hendelser. I denne analysen graderes sårbarheten etter følgende: Svært sårbar. Moderat sårbar. Lite sårbar. Ikke sårbar.

4 1.3 SJEKKLISTE FOR RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE EMNE Naturforhold Infrastruktur FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE Er området utsatt for snø- eller steinskred? Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Er området utsatt for springflo/flom i sjø? VURDERING Ja Nei Merknad Området er tilnærmet flatt I følge NVE er det ikke kvikkleire i området. NGU viser bresjø-/ innsjøavsetning. Ellers flatt område. Området ligger i stor avstand til sjø og vann Er det radon i grunnen? Ikke relevant for veganlegg Annet? (angi) Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer (industriforetak med mer) utgjøre en risiko for området? Hendelser på veg Hendelser på jernbane Ikke relevant Hendelser på sjø/vann/elv Ikke relevant Kryss med Nordsjøvegen, men ikke spesielt stor risiko. Temaet vurderes. Hendelser i luften Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en risiko for området? Utslipp av giftige gasser/væsker? Planområdet ligger nært flyplassen. Temaet vurderes. Ikke relevant for veganlegg Utslipp av eksplosjonsfarlige/ brennbare gasser/væsker? Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? Sikkerhetsavstand til eksisterende tankanlegg for Forsvaret innenfor gnr/bnr 14/24 er overholdt Elektrisitet Ikke relevant for veganlegg Teletjenester Ikke relevant for veganlegg Vannforsyning Ikke relevant for veganlegg Renovasjon/spillvann Ikke relevant for veganlegg Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: Påvirkes området av magnetisk felt fra el.kraftlinjer? Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Ikke relevant ingen høyspentlinjer i nærheten Ikke relevant ingen høyspentlinjer i nærheten Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet for gående, syklende og kjørende innenfor området? Til skole/barnehage Forholdet er ikke relevant for planen

5 Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) Forholdet er ikke relevant for planen Til forretninger Forholdet er ikke relevant for planen Til busstopp Brannberedskap Omfatter området spesielt farlige anlegg? Har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? Det er relativt langt til nærmeste bussholdeplass. Innenfor planområdet forbedres forholdene for gående til buss ved at det etableres fortau langs adkomstvegen. Kun veganlegg Gjennom forprosjekt for vurdering av etablering av ny base for Skvadron 330 (jfr notat fra Norconsult AS, datert ), er det anbefalt at ny vannledning legges i forbindelse med ny adkomstveg til Skvadron 330. Denne vil da dimensjoneres for å sikre brannvannsdekning i tillegg til normal vannforsyning. Veg gjennom Ølbergskogen treffer ny adkomstveg ved flyplassgjerdet. Tidligere bruk Omgivelser Ulovlig virksomhet Er området (sjø/land) påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? Gruver, åpne sjakter, steintipper etc.? Militære anlegg, fjellanlegg, piggtrådsperringer? Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering? Annet (angi)? Er det regulert vannmagasiner i nærheten med spesiell fare for usikker is? Finnes det terrengformasjoner som utgjør en spesiell fare (stup etc.)? Annet (angi)? Sabotasje og terrorhandlinger Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål? Ikke relevant, tidligere bruk av området er landbruk Ikke relevant, tidligere bruk av området er landbruk Ikke relevant, tidligere bruk av området er landbruk Området er tilnærmet flatt Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Flyplassen anses som et potensielt sabotasje-/terrormål. Temaet vurderes.

6 1.4 ROS-ANALYSE Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer (industriforetak med mer) utgjøre en risiko for området? 1. Kryss med fv. 374 Nordsjøvegen eksisterer i dag som en privat avkjørsel til 5-6 gårdstun/ Hendelser bolighus, samt landbruksareal. Krysset ligger på et oversiktlig rettstrekk av fv. 374 på veg Nordsjøvegen. Adkomstveg til ny base for Skvadron 330 medfører at mer trafikk enn i dag ledes ut på fv. 374 i krysset. Bestemmelsene stiller imidlertid krav om at krysset i forbindelse med utvidelse av vegen skal etableres iht. kommunalteknisk vegnorm for Jæren og Statens vegvesens håndbok N100. Det er regulert frisiktsoner iht. krav fra Statens vegvesen i plankartet. Disse skal holdes fri for beplantning og andre installasjoner. Det er registrert fem trafikkulykker med lettere skader på strekningen fra kryss med Ølbergvegen til kryss med Kleppvegen i Statens vegvesens database Vegkart (1987, 1992, 1993, 2000 og 2006). Strekningen mellom de to kryssene er rett og oversiktlig med kryss/avkjørsler utelukkende i form av private adkomster til gårdstun og boligbebyggelse. Figur 1 Utsnitt fra Statens vegvesens Vegkart. Grønne prikker markerer sted for trafikkulykke. Kun en av de registrerte ulykkene har inntruffet i forbindelse med kryss eller avkjørsel. Denne involverte traktor og politikjøretøy under utrykning (1993). De andre ulykkene var to utforkjøringer (2000 og 2006), en påkjøring bakfra (1992) og en møteulykke etter oppstart fra stans eller parkert stilling (1987). Sårbarhet knyttet til trafikkulykker vurderes til moderat for ulykker som involverer kjørende, og svært sårbar for ulykker som involverer gående og syklende. 1a. Ulykker som involverer to kjøretøy Basert på registrerte ulykker i Statens vegvesens Vegkart vurderes det at det er: (en hendelse per år) at en ulykke som involverer to kjøretøy vil inntreffe i forbindelse med avkjørsel, og at en vil være liten (personskade) for slike ulykker Dette gir risiko klassifisert som GRØNN akseptabel risiko, ingen tiltak nødvendig.

7 1b. Ulykker som involverer kjøretøy og fotgjenger eller syklist Det vurderes at det er: moderat (en hendelse per år) at en alvorlig ulykke vil inntreffe, og (en hendelse per år) at en mindre alvorlig ulykke vil inntreffe og at slike ulykker vil medføre liten til stor (personskade, alvorlig personskade eller dødelig skade, en person), avhengig av alvorlighetsgraden. Dette medfører GRØNN/GUL risiko, og risikoreduserende tiltak vurderes. KONSEKVENS SANNSYNLIGHE T 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 1. Lite 2. Moderat 3. Sannsynlig 1.a 1.b 4. Meget 5. Svært 1.b 1.b 1.b Gjennomføring av tiltaket iht. reguleringsplanen medfører at krysset får en bedre og mer trafikksikker utforming enn dagens løsning. For både kjørende og myke trafikanter vil forholdene derfor forbedres sammenlignet med dagens situasjon. Det anlegges fortau langs adkomstvegen, og vegen anbefales belyst med gatelys, dermed blir også selve vegtraseen sikrere enn i dagens situasjon, særlig for myke trafikanter. Iht. anbefalinger i Statens vegvesens HB V127 Gangfeltkriterier vurderes det ikke nødvendig å etablere gangfelt for kryssing av fv. 374 Nordsjøvegen. Ut fra resultatet av ROS-analysen vurderes det at det ikke er behov for ytterligere avbøtende tiltak. 2. Hendelser i luften Planområdet ligger nært flyplassen, og det er derfor risiko for utilsiktede hendelser i luften i nærheten av vegtraseen. Det vurderes her hvorvidt en ulykke vil ha innvirkning på det regulerte tiltaket. Risiko, sårbarhet og for fly og passasjerer som eventuelt måtte være involvert i en slik ulykke er ikke vurdert. Det finnes lite tilgjengelig statistikk over både het og av flyulykker, men det er utbredt forståelse for at fly er en av de sikrest transportformene som finnes. Imidlertid kan en av en enkelt hendelse fort bli høyere enn for ulykker med for eksempel bil eller buss. Potensielle hendelser i luften i nærheten av flyplassen kan for eksempel være ulykker i forbindelse med avgang og landing. Det vurderes at heten for slike hendelser vil være større i forlengelse av, eller nær rullebanene. Det aktuelle området ligger i flyplassområdet sørvestre kvadrant, mellom nord-sør og øst-vest rullebane, og anses derfor ikke å være utsatt. Området i seg selv vurderes som lite sårbart ved flyulykker. Dersom et fly styrter i

8 forlengelse av eller i nærheten av rullebanene, vil planområdet først og fremst være utsatt for utslipp i forbindelse med ulykken. Vegtraseen vil ikke skades av slike utslipp, men materielle skader på vegen kan forekomme dersom fly styrter direkte i nærheten av denne. Slike skader vil kunne utbedres. Det antas at det er: moderat (i gjennomsnitt en hendelse per ) at en flyulykke vil inntreffe i nærheten av vegtraseen, og at en av en flyulykke for vegtraseen vil være liten til middels (materielle skader , kortvarig skade/tap på samfunnsverdier, miljøskader i umiddelbar nærhet av utslippspunktet) Dette medfører GRØNN/GUL risiko, og risikoreduserende tiltak må vurderes. KONSEKVENS SANNSYNLIGHE T 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 1. Lite 2. Moderat Sannsynlig 4. Meget 5. Svært Utvidelse av vegtraseen endrer ikke heten for at en flyulykke skal inntreffe her. På den annen side medfører vegen at noen flere vil ferdes i området. Adkomstveg til ny base for Skvadron 330 er imidlertid et nødvendig tiltak, og det vurderes at den valgte plasseringen av adkomstvegen ikke har større risiko for å rammes av en ulykke i luften enn andre alternativer, jfr. innledende arbeid hvor vegtrase gjennom Ølbergskogen og trase nærmere flyplassgjerdet har vært vurdert. Begge disse traseene ville ligget nærmere rullebane enn det valgte alternativet Ulovlig virksomhet 3. Finnes det potensielle sabotasje-/ terrormål i nærheten? Flyplassen anses som et potensielt sabotasje-/terrormål. Igjen vurderes hvorvidt en sabotasje- eller terrorhandling vil ha innvirkning på det regulerte tiltaket. Risiko, sårbarhet og for andre deler av flyplassen eller nærområdet er derfor ikke vurdert. Planområdet med vegtrase vurderes i seg selv som lite sårbart ved sabotasje- eller terrorhandlinger mot flyplassen fordi skader utført på vegen vil kunne utbedres i ettertid. Det antas at det er: moderat (i gjennomsnitt en hendelse per år) at sabotasje eller terror mot lufthavnen vil forekomme, og at en av en slik hendelse vil være middels til stor (alvorlig personskade/dødelig skade en person, materielle skader

9 , kortvarig skade/tap på samfunnsverdier) Dette medfører GUL risiko, og risikoreduserende tiltak må vurderes. KONSEKVENS SANNSYNLIGHE T 6. Lite 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 7. Moderat 8. Sannsynlig Meget 10. Svært På lik linje med utilsiktede hendelser i luften vurderes det at utvidelse av vegtraseen ikke endrer heten for terror eller sabotasje mot flyplassen. Vegtraseen finnes på stedet i dag, og gir adkomst fram til flyplassgjerdet. I henhold til vegklasse og av hensyn til fortau/fotgjengere langs vegtraseen bør vegen få gatelys. Gatelys langs vegen vil gjøre denne mindre attraktiv for ulovlig virksomhet. I tilfelle sabotasje eller terror direkte mot vegtraseen finnes det alternative adkomster til ny base for Skvadron 330 som kan benyttes i krisesituasjoner. Det vurderes at forholdet er ivaretatt av utbedringer som forutsettes i planen, sammen med eksisterende forhold på stedet. Ytterligere risikoreduserende tiltak anses ikke som nødvendig. 1.5 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Gjennom sjekklisten ble det avdekket tre forhold som ble vurdert slik at det var behov for ROSanalyse: Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? hendelser på veg? Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? hendelser i luften? Sabotasje- og terrorhandlinger. finnes det sabotasje-/terrormål i nærheten? Det første forholdet er vurdert til GRØNN risiko for ulykker som involverer to kjøretøy og GRØNN/GUL risiko for ulykker som involverer kjøretøy og myke trafikanter. Risikoreduserende tiltak for ulykker som involverer kjøretøy og myke trafikanter er vurdert. Gjennomføring av tiltaket iht. reguleringsplanen medfører at krysset får en bedre og mer trafikksikker utforming enn dagens løsning. Det anlegges fortau langs adkomstvegen, og vegen anbefales belyst med gatelys, dermed blir også selve vegtraseen sikrere enn i dagens situasjon, særlig for myke trafikanter. Ut fra resultatet av ROSanalysen vurderes det at det ikke er behov for ytterligere avbøtende tiltak. Det andre forholdet er vurdert til GRØNN/GUL risiko, og risikoreduserende tiltak er vurdert. Gjennom forarbeidet til reguleringsplanen ble det sett på alternative vegtraseer, hvor begge kan antas å ha lik eller større risiko for å rammes av utilsiktede hendelser i luften. Adkomstveg til ny base for Skvadron

10 330 er et nødvendig tiltak som ikke endrer risikoen for utilsiktede hendelse i luften, og det vurderes derfor at risikoreduserende tiltak ikke er nødvendig. Det tredje forholdet er vurdert til GUL risiko, og risikoreduserende tiltak er vurdert. Vegtraseen finnes allerede i dag, og gir ikke bedre tilgang til flyplassen. ved utbedring av vegtraseen vil denne belyses med gatelys, noe som vurderes å være et risikoreduserende tiltak. I tilfelle terror eller sabotasje mot selve vegen finnes alternative adkomster til ny base for Skvadron 330 som kan benyttes i krisetilfeller. Det er derfor vurdert at risikoreduserende tiltak er ivaretatt gjennom planen og eksisterende forhold i og rundt planområdet.

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 (16) Oppdragsgiver Fet kommune Rapporttype Vedlegg til kommunedelplan 2011-01-20 KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Planbeskrivelse Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Dato 14.11.2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Reguleringsplanprosessen.... 3 1.2 Formål med planen...

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE PLANKART 22.05.15 PLAN ID xx 1 PLANBESKRIVELSE 1.1 Forslagsstiller og planlegger På vegne av Pål Vere har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE

ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE Dokumentinformasjon: Tiltakshaver: Seløy AS Prosjektnavn: Detaljregulering for fritidsbebyggelse og turistog fritidsformål på Nautøyene

Detaljer

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 07.0.203, revidert 23.0.203 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. Dato: 20.08.2013 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealers

Detaljer