Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjekkliste for areal og reguleringsplaner"

Transkript

1 Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å gå gjennom og vurdere om noen av de opplistede forhold eller uønskede hendelser bør undersøkes nærmere med hensyn til risiko og sårbarhetsforhold i et planområde. Også andre forhold enn de som er oppført vil kunne ha betydning for planarbeidet, en sjekkliste må tilpasses lokale forhold. Dersom svaret er ja på ett eller flere punkt, må det foretas en nærmere analyse eller utredning av de forhold som er avdekket. Forhold eller uønsket hendelse NATURGITTE FORHOLD Er området utsatt for snø eller steinskred? Er det fare for utglidning (geoteknisk ustabilt område)? Vurdering Ja Nei Merknad Det vises til konklusjon i rapport Vurdering av områdestabilitet, datert , utarbeidet av Norconsult. «Basert på utførte grunnundersøkelser, vurderinger og beregninger, er det konkludert med at området har tilstrekkelig sikkerhet mot skred iht. NVEs retningslinjer. Det er ingen tidligere kartlagte faresoner for kvikkleire i området, og det er ikke identifisert nye faresoner som skal meldes inn til NVE. Rapporten er begrenset til vurdering av områdestabilitet /skredfare. Stabilitet ved eventuelle utgravinger og oppfyllinger må ivaretas i detaljprosjekteringen. Påvirkning av stabiliteten som følge av peleramming og lignende må også ivaretas i detaljprosjekteringen.

2 Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Faresone flom (H320) er markert i plankart i forhold til 200 årsflom (+0,5m), ihht rapporten Hydraulisk modellering og tiltak mot oversvømmelse i Spydeberg sentrum, datert , utarbeidet av Multiconsult. Faresone flom er, etter skriftlig avtale med NVE , markert jfr ovennevnte rapports oversvømmelseskart som viser dagens før gjennomført oppgradering av kulverter. Bestemmelser forbyr bygging i markert faresone og det stilles krav om geoteknisk prosjektering for alle tiltak innenfor planområdet. Når det foreligger dokumentasjon på at oppgradering av kulverter er gjennomført kan faresone flom nedjusteres i henhold til ovennevnte rapports oversvømmelseskart som viser situasjon etter oppgradering av kulverter. Er det radon i grunnen? Det vises til kart fra NGUs database Radon, aktsomhetskart, datert Det foreligger ingen kjente registreringer som tilsier at området skal være spesielt utsatt for høye strålingsverdier. Som det fremgår av aktsomhetskart fra NGU har området rundt Spydeberg moderat konsentrasjon av radon. Annet (angi) INFRASTRUKTUR Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? hendelser på veg Ikke større risiko enn ved tilsvarende trafikk situasjoner. hendelser på jernbane

3 hendelser på sjø/vann/elv hendelser i luften Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? utslipp av giftige gasser/væsker Avklart med Hobøl og utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? elektrisitet teletjenester vannforsyning renovasjon/spillvann Ja Nei Merknad Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: påvirkes området av magnetisk felt fra ellinjer? Avklart med Hobøl og Det vises til kart fra Hafslund Nett Øst Kabelkart Spydeberg, datert Faresonehøyspenningsanlegg (H370) er markert i plankart med 2m fra senterlinje av anlegg og byggegrense på 5m rundt nettstasjon. er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området? til skole/barnehage til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg etc. til forretning etc. til busstopp Brannberedskap: omfatter området spesielt farlige anlegg? Avklart med Hobøl og har området utilstrekkelig Avklart med Hobøl og brannvannforsyning (mengde og trykk)? har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? Se kommentarfelt under. Bestemmelser stiller krav om at planlegging mht brann og beredskap skal følge de til en hver tid gjeldende veiledere som det stilles krav om i Spydeberg kommune. Det er videre

4 stilt krav om at det ved innsendelse av detaljreguleringsplan til 1. gangs behandling skal foreligge plan for brannvanntilgang (brannhydranter), adkomstforhold og oppstillingsplasser for brann og rednings tjeneste og at plan skal godkjennes av Hobøl og Spydeberg Brannvesen og Spydeberg kommune (Virksomhet eiendom og teknisk drift). TIDLIGERE BRUK Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? gruver: åpne sjakter, steintipper etc. militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering annet (angi) Bestemmelser stiller krav om at all graving og disponering av masse fra området skal gjøres på bakgrunn av en miljøteknisk undersøkelse og om at før igangsettings tillatelse gis må det utarbeides en tiltaksplan som godkjennes av kommunen. Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke er forurenset forevises. OMGIVELSER Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) Annet (angi) SÅRBARE OBJEKTER Vil planforslaget kunne gi økt risiko for følgende objekter: Natur naturvernområder, andre viktige naturområder, rekreasjons og friluftsområder Helse og omsorgsinstitusjoner sykehus, sykehjem, aldershjem / eldreboliger, skoler, barnehage Kulturminner objekter med stor kulturhistorisk verdi Viktige offentlige bygninger administrasjonsbygg, bygg for viktige tekniske funksjoner

5 Trafikk knutepunkt jernbanestasjon, bussterminal, havn, flyplass Tunnel/broer mangler alternative vegforbindelser? El forsyning kraftverk, høyspentledninger, trafoer, dammer m.m. Hovednett, gass mangler alternative energikilder? Informasjons og kommunikasjonsinstallasjoner fibernettverk, radio/tv stasjon, radio/tv sender Drikkevannsforsyning vannverk, drikkevannskilder, inntak, nedbørsfelt, grunnvann m.m Avløp rørnettverk, pumpestasjoner, renseanlegg m.m. ULOVLIG VIRKSOMHET Sabotasje og terrorhandlinger er tiltaket i seg selv et sabotasje /terrormål? finnes det potensielle sabotasje /terrormål i nærheten? Ja Nei Merknad Dato: Underskrift: Aktuelle lenker: Miljøverndepartementet: Rundskriv T 5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområde Forskrift om konsekvensutredninger planlegging etter plan og bygningsloven Veileder til forskrift om konsekvensutredninger planlegging etter plan og bygningsloven Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) Veiledning til teknisk forskrift Temaveileder HO 1/2008: Utbygging i fareområde Norges vassdrags og energiverk (NVE): Retningslinjer Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Veileder. Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet Veileder om GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging Havnivåstigning i norske kystkommuner

6 Statens strålevern: Bebyggelse nær høyspentanlegg informasjon til kommuner og utbyggere Radon i inneluft helserisiko, målinger og mottiltak Norges geologiske undersøkelse (NGU) Nasjonal skreddatabase på nett:

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder Skredfare en utfordring for kommunen Morten Eken, beredskapsleder Modum - Midt i Buskerud Grenser til: Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Hole, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker Areal: 517 km 2 13.116 innbyggere

Detaljer

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller Reguleringsforslag for Gardermovegen 27/29 Risiko- og sårbarhetsanalyse, sjekkeliste Emne Natur og miljøforhold Forhold eller uønsket hendelse Er område utsatt for snø, is, sørpeeller steinskred? Er det

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

ILLUSTRASJON som viser utbyggingspotensialet i planforslaget, plangrense stiplet oransje

ILLUSTRASJON som viser utbyggingspotensialet i planforslaget, plangrense stiplet oransje Vedlegg: RO-analyse side 1 av 9 RO-ANALYE IHT PLAN- OG BYGNINGLOVEN 4-3 PlanID: 1770 Eiendom: TRANDVN. 32-34 m.fl., GNR.200, BNR.1714 m.fl., TROMØ KOMMUNE Utarbeidet av: TEIN HALVOREN A sivilarkitekter

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET HALLINGPLAN VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET Nedanfor fylgjer oversikt over kategorisering og akseptgrad ved ulike kombinasjonar som nyttast ved risikoanalysen. Sannsynleghet: kategori.

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn»

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» Reguleringsforslag for masseuttak og industriområde i Raset, Bergsbotn Gnr13/bnr34, 78 og deler av 35 i Berg kommune Bergsbotn, 9385 Skaland Forslagsstiller: Fagkyndig:

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

SAKSBEHANDLERKART RESTRIKSJONSOMRÅDER

SAKSBEHANDLERKART RESTRIKSJONSOMRÅDER SAKSBEHANDLERKART RESTRIKSJONSOMRÅDER Basaltområde Dette kartlaget viser utstrekningen til basaltlavaområdet. Basalten gjør at det i dette område er en enestående frodighet og artsrikdom. Som følge av

Detaljer