Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til"

Transkript

1 Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave MLA KRL MLA STF 1 2.utgave MLA KRL MLA STF Klæbuvn. 196 b, Trondheim, E-post:

2 3 Innhold 1 Generelt Håndbøker og rapporter Forutsetninger Adkomst til planområdet Turproduksjon ÅDT Gangfeltkriterier Diskusjon Konklusjon... 6 Vedlegg: Siktlinjer og skilt- og oppmerkingsplan

3 4 1 Generelt Det er igangsatt planarbeid på eiendom 2/86. Hensikten med planarbeidet er å vedta ny reguleringsplan hvor området reguleres til boligformål. Det nye forslaget avviker fra foreliggende forslag til reguleringsplan, datert , hvor planområdet er foreslått regulert til boliger samt annet kombinert formål. Det nye planforslaget viser adkomst for myke trafikanter langs adkomstveg, med gangfeltkrysning av fv 800 nord for avkjørsel til planområdet. Statens vegvesen (SVV) påpekte i møte med Skaun kommune at etablering av gangfelt som krysser fv 800 ikke er aktuell med dagens fartsgrense på 60 km/t. SVV ønsker derfor en vurdering av endret fartsgrense forbi planområdet. Videre diskuteres forutsetninger og antagelser om turproduksjon i forbindelse med planområdet. Deretter gjøres en vurdering av trafikksituasjon i området rundt adkomstvegen for å finne hensiktsmessig løsning for kryssing av fv 800 for myke trafikanter. 2 Håndbøker og rapporter Følgende håndbøker fra Statens vegvesen er brukt i forbindelse med notatet: - Håndbok 017: Veg- og gateutforming, 2008 (Heretter omtalt som Hb 017) - Håndbok 146: Trafikkberegninger, 1988 (Heretter omtalt som Hb 146) - Håndbok 270 Gangfeltkriterier, Veileder (Heretter omtalt som Hb 270) Følgende rapport er brukt i forbindelse med notatet: - PROSAM rapport 137 Turproduksjon for boligbebyggelse i Oslo og Akershus, juni 2006 (Heretter omtalt som PROSAM -137) 3 Forutsetninger Følgende forutsetninger er gjort for fv 800 forbi eiendom 2/86: - Fartsgrense: 60 km/t (Nasjonal vegdatabank) - ÅDT= 660 kjt/d, tellepunkt i Børsa på fv 800, 2012 (Nasjonal vegdatabank) - Dimensjoneringsklasse S1 er lagt til grunn (Hb 017) - Stoppsikt Ls= 70 m (Hb 017) Følgende forutsetninger er gjort for planområdet - Det etableres 64 nye boenheter, fordelt på 24 leiligheter og 40 rekkehus - 16 % av ÅDT for personturene genereres/attraheres i maksimen (Hb 146) - Krav til fri sikt til gangfelt ved fartsgrense 60 km/t er 84 m (Hb 270) - I følgende notat er det kun gjort beregninger av trafikk i forbindelse med planområdet 4 Adkomst til planområdet Eiendom 2/86 får adkomst fra fv 800. Fv 800 er forkjørsregulert.

4 5 Det er lagt opp til at myke trafikanter får kun én adkomstmulighet til planområdet. Adkomst er tenkt fra gang- og sykkelveg langs fv 800, med krysning av fv 800 over til fortau parallelt med adkomstveg for bil. 5 Turproduksjon Hb 146 angir en turproduksjon på 3,5 bilturer per bolig per døgn, med variasjonsområdet 2,5-5,0. For personturer angis en turproduksjon på 9 turer per bolig per døgn, med variasjonsområdet Antallet personturer som produseres inkluderer bilturer og antallet produserte bilturer er derfor trukket fra personturproduksjon for å finne turproduksjon av myke trafikanter. Dette gir et anslag på 5,5 turer produsert til fots/sykkel per bolig per døgn, med variasjonsområdet 4,5-7. PROSAM 137 angir bilturer per hushold med antall personer, ulik avstand fra sentrum og lik tetthet. Det foreligger ikke opplysninger om antall personer per hushold for de nye boenhetene. Det antas derfor at det vil være 2-3 personer per hushold. Området ligger 24 km fra Trondheim sentrum og 1 km fra Buvika sentrum. Område er vurdert med lav tetthet/urbant. Dette gir en økt bilturproduksjon som ligger i variasjonsområdet 3,0-6,7 per bolig per døgn. Hb 146 angir at % av ÅDT produseres i dimensjonerende time/makstimen i døgnet for veger utenom byområder. 6 ÅDT Hb 146 angir at leiligheter bidrar til et antall bilturer produsert som ligger i lavere variasjonsområde, og er anslått til 3 turer per bolig per døgn. Rekkehus bidrar til et høyere antall produserte bilturer, anslått til 4 turer per bolig per døgn. Med 24 leiligheter og 40 rekkehus beregnes bilturproduksjon fra området til totalt 230 turer per døgn. ÅDT på fv 800 økes tilsvarende bilturproduksjon for området og ny ÅDT økes til 890 kjt/d. Tilsvarende som for bilturer antas leiligheter å bidra til lavere antall turer til fots/sykkel og rekkehus til å øke anslått antall. Antallet turer produsert som myk trafikant per leiligheter antas til 3,5 turer per døgn. For rekkehus anslås det produsert 5,5 turer per bolig per døgn. Turproduksjon i makstimen for myke trafikanter antas med tilsvarende fordeling over døgnet som bilturer. Det antas at skolebarn utgjør en stor andel av myke trafikantturer og starter samtidig på skolen. Makstimen antas derfor å ligge i midtre del av variasjonsområdet for fordeling over døgnet og er anslått til 16 % av ÅDT. Dette gir en turproduksjon i underkant av 50 turer i makstimen. 7 Gangfeltkriterier Det er anlagt fortau langs adkomstvegen til planområdet som avsluttes mot fv 800. Dette gir et naturlig krysningspunkt over fylkesvegen til gang- og sykkelveg langs fv 800. Da dette er eneste, planlagte, adkomst til området vurderes krysningspunktet som en viktig gangtrase. Det vurderes som spesielt viktig å legge til rette for gode løsninger for myke trafikanter da en stor andel av disse antas være skolebarn.

5 6 Det skal i utgangspunktet ikke anlegges gangfelt i veger med fartsgrense 60 km/t. Etablering av gangfelt kan allikevel vurderes da trafikkmengden på fylkesvegen er relativt lav, men da skal fartsnivået ned i < 45 km/t. Nedskilting av fartsgrense (50/40/30) og fartsdempende tiltak må da som regel til (HB 270). Ved fartsgrense 50km/t bør gangfelt vurderes på viktige gangtraseer. Dersom fartsnivået overstiger 45 km/t må det gjennomføres fartsdempende tiltak. Ved fartsgrense 40 km/t bør gangfelt vurderes på viktige gangtraseer. Dersom fartsnivået overstiger 40 km/t må det gjennomføres fartsdempende tiltak. 8 Diskusjon Med fartsgrense 60 km/t på fv 800 er siktkrav mot avkjørsel til planområdet ikke tilfredsstilt uten en reduksjon av kantvegetasjon langs fv 800. Siktkrav til naturlig krysningspunkt over fv 800 for myke trafikanter vil heller ikke være tilfredsstilt da krysningspunktet ligger nært kurve på fv 800. Se vedlegg for siktlinjer. Hb 270 gir grunnlag for vurdering av gangfelt og type sikring innen ulike fartsgrenser og trafikkmengde. Ved utbygging av planområdet vil ÅDT på fv 800 øke til 890 kjt/d og generere/attrahere like i underkant av 50 gangkrysninger i makstimen. Gangfelt kan da vurderes på fv 800 dersom fartsnivået reduseres til 45 km/t i området. Som et tiltak for å bedre trafikksikkerheten og tilfredsstille siktkrav anbefales det å redusere fartsgrensen på fv 800. I Buvika sentrum, 500 m tilbake fra krysningspunktet, er skiltet fartsgrense 40 km/t (Nasjonal vegdatabank). Det vil derfor være naturlig å vurdere en nedskilting til 40 km/t i krysningsområdet for å unngå stor variasjon i fartsgrenser langs fv 800. På bakgrunn av vurderinger av trafikksituasjonen ved planområdet er tre alternative løsninger skissert: - Alternativ 1. Dagens situasjon beholdes, med fartsgrense 60 km/t uten å anlegge gangfelt. - Alternativt 2. Fartsgrensen på fv 800 reduseres til 40 km/t ved å forlenge eksisterende strekning med 40 km/t i Buvika sentrum frem til og forbi planområdet. - Alternativ 3. Fartsgrensen skiltes ned til 40 km/t lokalt forbi krysningspunktet. Ved nedskilting antas fartsnivå å ligge såpass høyt at fartsdempende tiltak må gjennomføres. Nedskilting til 40 km/t reduserer siktkrav til gangfeltet til 35 m og siktkrav kan tilfredsstilles. 9 Konklusjon Alternativ 1, hvor eksisterende vegsituasjon beholdes for fv 800 forbi planområdet anbefales ikke. Ved fartsgrense 60 km/t vil ikke siktkrav i forbindelse med krysning for myke trafikanter være tilfredsstilt. Dette anses derfor som en svært lite trafikksikker løsning. Alternativ 2 med forlengelse av eksisterende strekning med 40 km/t i Buvika sentrum anbefales ikke. Det er lite bebyggelse langs fv 800 fra sentrum til planområdet, samt at avstanden mellom sentrum og planområdet er relativt lang. Fv 800 er utformet på en slik

6 7 måte fra Buvika sentrum til planområdet at man kan risikere at bilfører ikke vil oppfatte og respektere fartsgrensen. Alternativet er derfor vurdert som lite hensiktsmessig. Det anbefales å gjennomføre alternativ 3. Fartsgrensen skiltes ned til 40 km/t lokalt forbi krysningspunkt på fv 800 og opphøyd gangfelt etableres. Gangfelt varsles og fart skiltes ned ca. 100 m tilbake i hver retning på fv 800. Dette vil gi god trafikksikkerhet i krysningspunktet, noe som er spesielt viktig med tanke på trygg skoleveg. Ved en reduksjon i fartsgrensen i området vil også krav til stoppsikt i forbindelse med avkjørsel til planområdet reduseres. Dette vil redusere behovet for vegetasjonsrydding langs fv 800 for å tilfredsstille siktkrav.

7

8

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Beregnet til Detaljreguleringsplan B113 Brønnerød Dokument type Rapport Dato 19.01.2015 TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD B113 BRØNNERØD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Tore Vik Firma Fork. Anmerkning Kjellstad Utvikling AS Fra: Kyrre Gran SWECO Norge AS TRAFIKKVURDERING KJELLSTAD Sammendrag Arealbruk Utbyggingsplanen for tomten er en

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Trafikkanalyse Grimstad sentrum

Trafikkanalyse Grimstad sentrum Trafikkanalyse Grimstad sentrum I GRIMSTAD KOMMUNE 513456 TRAFIKKANALYSE GRIMSTAD SENTRUM 18.05.2007 Arendal - Bergen Follo - Karasjok - Kongsberg - Kristiansand - Leikanger - Lillehammer - Lyngdal - Molde

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Vestby-Trafikk Utgave/dato: 1 / 2015-01-30 Arkivreferanse: - Lagringsnavn IKEA_Vestby-Trafikkutredning_171114.docx

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående STF22 A04329 Åpen RAPPORT Plassering og sikring av kryssingssteder for gående Beskrivelse av tiltak og forslag til kriterier for anvendelse av disse Kristian Sakshaug og Ørjan Tveit www.sintef.no SINTEF

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune KOMMUNEDELPLAN Hovedplan for sykkeltrafikk Region sør Tønsberg kontorsted Januar 2012 FORORD Å sykle er sunt, billig og miljøvennlig! Å sykle er individuell dør-til-dør transport, tilgjengelig for nesten

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE Miklagard golfbane Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE 20.03.2015 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 2 FORORD Det er utarbeidet forslag til å utvikle Miklagard golfbane med et nytt

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer