TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning Dagens situasjon Planlagt utbygging...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging..."

Transkript

1 Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG INNHOLD 1 Innledning Dagens situasjon Planlagt utbygging INNLEDNING Porsgrunn kommune planlegger nytt oppvekstsenter i Brevik med barneskole og barnehage. Anlegget ligger i tilknytning til Furulund idrettsanlegg. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av nytt oppvekstsenter samt tilrettelegge for boligbebyggelse på tidligere areal for skolen. Planen omfatter også Furulund idrettsanlegg og legger til rette for en utvidelse/omfordeling av idrettsarealene. 2 DAGENS SITUASJON Planområdet ligger i Brevik mellom Breviksvegen(fv354) og Eidangervegen. Det er i dag eksisterende skolebebyggelse og barnehage i søndre del av området. Det er også klubbhus for Brevik IL med en mindre idrettshall/gymsal. Det er også mindre bygninger i tilknytning til selve idrettsanlegget. Ungdomsskolen som lå her tidligere er nå flyttet til Heistad. I dagens situasjon er hovedadkomst til oppvekstsenteret og klubbhuset fra Eidangervegen. Det er også en adkomst til oppvekstsenteret og ansatt parkering på toppen av Chrysties gate. Området har ingen direkte avkjørsler til fylkesveg 354(Breviksvegen). Det er i dag fortau langs Eidangervegen og Chrysties gate langs planområdet. Det er fortau/gang- og sykkelveg langs Eidangervegen på hele strekningen fra Setrevegen til Chrysties gate. Øvrige gater i planområdet eller inn mot dette er relativt smale boliggater med blanda trafikk. Hele området ligger i en sone med fartsgrense 30 km/time. I området rundt idrettsanlegget og skolen er det humper og opphøyde gangfelt i Eidangervegen. I planområdet ligger det busslommer på fylkesveg 354, disse lommene er nylig justert og oppgradert med universell utforming. I tilknytning til busslommene er det etablert et krysningspunkt over Breviksvegen med en rabatt midt i vegen. Busslommene er i dag knyttet til området via Furulundvegen og idrettsanlegget. Tilknytningen til idrettsanlegget ble flyttet Notat: Trafikkvurdering for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Side 1

2 og oppgradert sammen med busslommene. Bruken av busslommene vil i stor utstrekning bety at en må krysse fylkesvegen i plan. Alternativet til kryssing i plan er en lang omveg via Chrysties gate og Furulundvegen over tunnelen på fylkesvegen. Er usikker på om denne muligheten finnes hvis det kommer snø. Planområde Oversikt over planområdet Trafikk Trafikken i området er i all hovedsak knyttet til boligene, skolen og barnehagen. Det er dårlig med trafikkdata i det kommunale vegnettet, men denne trafikken er nok ikke noe stort problem og de viktigste adkomstvegene(eidangervegen og Chrysties gate) har fortau. Fylkesveg 354 forbi området har i følge Vegdatabanken en ÅDT(2013) på kjt/døgn forbi området. Trafikken i det kommunale vegnettet er knyttet til boligen, skolen, barnehagen og idrettsanlegget. Det er ingen andre virksomheter i området som genererer store trafikkmengder. Notat: Trafikkvurdering for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Side 2

3 Trafikkulykker Trafikkulykker i på fv. 354 i planområdet I vegdatabanken har vi funnet ovenstående oversikt over ulykker i området. Ulykkene er i lokalisert til fylkesvegen gjennom området. I det kommunale vegnettet er det ulykker i Setrevegen. Ut over dette ikke registrert ulykker i planområdet. Tabellen under viser en oversikt over ulykkene på fylkesveg 354 i området. Av de 11 ulykkene med personskade som er registrert nærmest planområdet, er det bare 1 av ulykkene som kan knyttes til kryssing av fylkesvegen i tilknytning til busslommene. Det er ikke registrert ulykker i området etter Vegnr. Fra meter Skadegrad Fartsgrense Uhell kategori Uhellskode Ulykkesdato Lettere skadd 60 Bilulykke Påkjøring bakfra Lettere skadd 60 Bilulykke Møting i kurve Lettere skadd 60 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning Lettere skadd 60 Bilulykke Påkjøring bakfra Drept 60 Bilulykke Møting i kurve Uskadd 60 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning Lettere skadd 60 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning Lettere skadd 60 Fotgjenger Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy Lettere skadd 60 Mc ulykke Vending foran kjørende i motsatt retning Uskadd 60 Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve Uskadd 60 Bilulykke Møting i kurve Notat: Trafikkvurdering for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Side 3

4 3 PLANLAGT UTBYGGING Forslaget til reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg innebærer relativt små endringer i forhold til dagens situasjon. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av nytt oppvekstsenter og boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur, samt erstatningsarealer for idrettsformål. Oppvekstsenteret er planlagt med ny barneskole(trinn 1-7) og ny barnehage. Dette gir en aktivitet i området på dagens nivå. I tilknytning til idrettsanlegget er det planlagt en ny flerbrukshall som erstatning for eksisterende «gymsal». Det vil kunne gi noe økt trafikk. Planen legger også til rette for bygging av noen nye boliger. Det er planlagt ca 24 boenheter Eksempelvis fordelt på 2 blokker og 8 eneboliger. Adkomsten til oppvekstsenteret er fra Chrysties gate på toppen nær tunnelen på fv 354. Parkeringen til oppvekstsenteret og idrettsanlegget ligger i samme området. Idrettshallen og boligene har også adkomst fra Chrysties gate. I tillegg til er det regulert inn en adkomst til idrettsanlegget fra Eidangervegen. Denne vegen videreføres som gang- og sykkelveg gjennom idrettsanlegget fram til busslomma på østsiden av Breviksvegen(fv 354). Eidangervegen ved skolen/idrettsanlegget Chrysties gate Furulundvegen ved busslommene Furulundvegen ved Furulund Terrasse Notat: Trafikkvurdering for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Side 4

5 Trafikk Gjennomføring av denne reguleringsplanen vil ikke medføre store endringer i trafikken til og fra området. En regner ikke med at oppvekstsenteret vil medføre noen endringer i trafikk. De samme institusjonene holder til i området også i dag. Den nye idrettshallen(flerbrukshallen) vil trolig få noe større aktivitet enn dagens «gymsal» Antar en økt ÅDT på kjt/døgn. De planlagte boligene er nye og vil medføre nyskapt trafikk, antar at boligene vil generere 3-4 bilturer pr døgn. Det vil si de nye boligene vil gi en økning i ÅDT kjt/døgn. Totalt sett vil gjennomføringen av reguleringsplanen gi en økt ÅDT på kjt/døgn. Disse vil fordele seg på ulike veger inn mot området, der Eidangervegen, Chrysties gate og Furulundvegen. Eidangervegen og Chrysties gate har fortau og tåler trafikkøkningen. Furulundvegen er smal og bratt. Trafikkøkningen i denne vegen regner vi med blir liten. Dette en lokalveg som binder sammen Furulundområdet med boligområdene i Blekebakken og Mikkelrønningen. Vi antar at gjennomkjøring fra andre områder ikke vil være noe problem. Ekstern trafikk til området vil naturlig velge Setrevegen og Eidangervegen fra krysset med fv 354 ved Norcem. Kollektivtrafikk Gjennomføringen av reguleringsplanen legger ikke opp til endringer i forhold til kollektivtrafikk. En antar at elever til barneskolen kommer fra nærområdene og ikke kommer med buss. De viktigste bussholdeplassene når det gjelder betjening av planområdet ligger til Breviksvegen(fv354). Utformingen og beliggenheten av disse holdeplassene gjør at brukere må krysse fylkesvegen i plan. Busslommene er nylig oppgradert med universell utforming og krysningspunktet er utbedret med en trafikkøy midt i fylkesvegen. Busslommene er knyttet området via Furulundvegen og idrettsområdet. Dette blir ikke endret med gjennomføring av planen, men det vil bli lagt til rette for en gangveg fra busslommene gjennom idrettsområdet fra til Eidangervegen. Plan - oppgraderte busslommer med ny plan Krysningspunktet mellom busslommene Skoleveger og trafikksikkerhet Gjennomføringen av reguleringsplanen vil i liten grad påvirke skolevegene og trafikksikkerheten. Notat: Trafikkvurdering for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Side 5

6 Det blir bare mindre lokale endringer av adkomstvegene til oppvekstsenteret og idrettsanlegget. Adkomstvegene mot skolen og idrettsanlegget ligger i sone med fartsgrense på 30 km/time. Den beskjedne trafikkøkningen i området vil fordele seg på flere veger og vil i liten grad påvirke trafikksikkerheten. Skolevegene følger i hovedsak kommunale veger. Noen elever vil ha behov for å krysse fylkesvegen til og fra skolen. Topografien og vegnettet i området er slik at de fleste naturlig vil krysse fylkesvegen på veger som går over eller under denne. Det er ingen som må krysse fylkesvegen i plan. Det er også få steder der det vil være kortere å krysse fylkesvegen i plan enn det er å benytte underganger eller kommunale veger som krysser over eller under. Aktuelt lekkasjepunkt for kryssing av fv 354 i plan ligger i tilknytning til busslommene i Breviksvegen ved Furulund. Flyttingen av skolen kan gi økt lekkasjefare. Busslommer Plankryssing Ny skole Oversikt over områder som vest for fv 354 som kan ha en fordel av å krysse i plan For noen elever er det allerede i dag en snarveg å krysse over fylkesvegen ved busslommene. Dette gjelder elever som bor i Blekebakken (Blekebakkvegen, Lisabakken, Hillsveg og Kanalbakken) og på Mikkelrønningen. Flyttingen av skolen vil gjøre snarvegen ennå raskere. Vi antar at elevtallene fra disse områdene er små. Dette er også en barneskole med elever i trinn 1-7. De er i en alder som gjør at de til en viss grad lar seg styre når det gjelder valg av skoleveg. Hvis skolen også har elever fra områdene mellom Brevik og Heistad vil det være en snarveg å følge fortauet langs fylkesvegen fra Norcem og opp til busslommene for så å krysse i plan Notat: Trafikkvurdering for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Side 6

7 over til skolen. Planene om å bygge om dette fortauet til gang- og sykkelveg kan gjøre denne snarvegen ennå mer attraktiv. I forbindelse med planarbeidet har vi sett på muligheten for å lage en undergang under fylkesvegen i området ved busslommene. Mulig GS-undergang En gs-undergang i dette området vil bli lang, over 25 meter. På området ved skolen vil det være vanskelig å få til ramper som tilfredsstiller kravet til universell utforming og gir kontakt mot busslomma og parkeringsarealet til skolen. Undergangen vil også bli ekstra kostbar da det trolig er mye fjell i traseen. En slik løsning synes urealistisk. Gjennomføringen av skoleprosjektet vil også gjøre det nødvendig å gjennomføre støyskjerming om fylkesvegen. Denne skjermingen vil gjøre krysningspunktet lite synlig fra skolen. Slusa som vil gi adkomst til busslommene kan vris vekk fra skoleområdet slik at åpningen blir lite synlig. Ny adkomstveg til oppvekstsenteret planlegges med fortau. De viktigste vegene nærmest skolen har også fortau. Det bør der trolig bli små konflikter mellom elever som går til skolen og bilene med elever som blir kjørt. Notat: Trafikkvurdering for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Side 7

8 Totalt sett mener vi at gjennomføringen av reguleringsplanen vil ha liten betydning for trafikksikkerheten i området og på elevenes skoleveg. Krysningspunktet ved busslommene synes å være et lite problem. Notat: Trafikkvurdering for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Side 8

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 11.12.2013 Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien - Trondenesveien Planlagt etablering av fortau og oppgradering av bussholdeplasser m.m. I Harstad

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer