Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder"

Transkript

1 Vegtrafikkulykker med personskade Årsrapport Statens vegvesen Region sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

2 Innhold : Ulykkene i Region sør 2011 fordelt på måned Ulykkene på vegnettet fordelt på vegkategori Ulykker på veger med flest ulykker/flest hardt skadde eller drepte Ulykkene fordelt på fylkene Ulykkene fordelt på uhellskategori ( mykeste framkomstmiddel) Ulykkene fordelt på uhellskode (hendelsforløp) Skadde eller drepte trafikanter fordelt på alder og framkomstmiddel Skadde eller drepte trafikanter fordelt på alder og kjønn Hardt skadde og drepte trafikanter fordelt på o kjønn, alder og uhellskode o kjønn, uhellskode og trafikantgruppe Nullvisjon: o Utviklingen siste 10 år for hardt skadde eller drepte trafikanter i møte- og utforkjøringsulykker utenfor tettbygd strøk (skiltet hastighet 60 km/t og høyere) o Fokus på midtrekkverk o Utviklingen siste 10 år for hardt skadde eller drepte trafikanter innenfor tettbygd strøk (skiltet hastighet 50 km/t og lavere) Fylkesvise kartplott over trafikkulykkene Liste over drepte trafikanter i 2011 Ulykkesutviklingen siste 10 år o Region sør o Norge Utvikling i trafikkarbeid i Norge Utvikling antall innbyggere i Norge Fokus på ulykker i by STRAKS-registeret er Statens vegvesens omfattende register over personskadeulykker i trafikken. Registeret har opplysninger tilbake til 1978 og er basert på politiets rapporter fra ulykkesstedet. Registeret inneholder opplysninger om de skaddes alder og kjønn, skadeomfang, involverte kjøretøy og detaljer om tidspunkt, sted og hendelsesforløp. Den store datamengden er svært verdifull og gir mulighet for å velge ut data for å dokumentere fakta og belyse hypoteser. STRAKS-registeret er et nyttig og allsidig verktøy og det brukes i en rekke sammenhenger både innenfor og utenfor Statens vegvesen, og brukes bør det! Ikke først og fremst for å presentere fakta, men for å bygge opp kunnskap og øke sikkerheten i trafikken. Statens vegvesen er på veg for et bedre samfunn. Til det bruker vi alle virkemidler, og vi trenger flere mennesker som kan stå sammen med oss i kampen for sikkerhet og trivsel i det norske vegsystemet. Ulykkestallene er foreløpige og det kan forekomme avvik i forhold til Statistisk Sentralbyrås offisielle statistikk. Spørsmål eller synspunkter kan rettes til Statens vegvesen Region sør, telefon eller Veg- og transportavdelingen, april 2012 Maria Broomé Rustad Side 1 av 50

3 Ulykkesoversikt 2011 i Region sør Det var i alt1243 vegtrafikkulykker med personskade i Region sør i Til sammen 1798 trafikanter ble skadd eller drept på vegene. De fleste ulykkene skjedde i sommermånedene fra mai til juli. I juni var det 1,49 skadde/drepte pr. ulykke. Gjennomsnittet for året er 1,45. Det var 31 dødsulykker, 125 alvorlige ulykker og 1083 ulykker med bare lettere skade. Omtrent hver 8 personskadeulykke var alvorlig ulykke. 32 trafikanter ble drept, 151 trafikanter ble hardt skadd og 1615 trafikanter lettere skadd. Av de drepte eller skadde totalt var 969 bilførere, 435 bilpassasjerer, 72 motorsyklister, 93 mopedister, 95 syklister, 111 fotgjengere og 23 i andre trafikantgrupper. Av de drepte var 16 bilførere, 7 passasjerer i bil, 1 motorsyklister, 1 mopedist, 5 fotgjengere og 2 i andre trafikantgrupper. Av de drepte eller skadde totalt ble 514 trafikanter skadd/drept i utforkjøringsulykker, 111 i fotgjengerulykker, 307 i kryssulykker, 414 i møteulykker, 360 i påkjøring i samme kjøreretning og 92 i andre uhell. 19 trafikanter ble drept i utforkjøringsulykke, 4 i fotgjengerulykke, 7 i møteulykke og 2 i andre uhell. Side 2 av 50

4 Ulykkene på vegnettet i 2011 Europavegene og riksvegene utgjør det statlige vegnettet. Det er langt færre ulykker med drepte og skadde på det statlige vegnettet enn på det fylkeskommunale (590 mot 946). Fordelingen av drepte og hardt skadde er mer lik med hhv 57 på statlige veger og 85 på fylkeskommunale veger. Antall drepte var like mange på de to vegkategoriene i 2011 (13 drepte på hver) 28 % av alle ulykkene skjer på det statlige vegene, 54 % skjer på fylkesvegnettet og 13 % på det kommunale vegnettet. I region sør har vi 1722 km Europa- og riksveger (946 RV), 8425 km fylkesveger og 7581 km kommunale veger (2010). Det gir 2,1 personskadeulykker pr. 10 km veg på Europa- og riksvegnettet og 0,8 ulykker pr. 10 km veg på fylkesvegnettet. På Europa- og riksvegnettet er det flest utforkjøringer ulykker av 590 er utforkjøringsulykker. For fylkesvegnettet er det også flest utforkjøringsulykker av 946 ulykker kryssulykker. På det kommunale vegnettet er det kryssulykker og fotgjengerulykker som dominerer (hhv. 52 og 41 ulykker av totalt 194) Side 3 av 50

5 Ulykkesprofilen på de mest ulykkesutsatte vegene i Region sør er veldig forskjellig avhengig av om man ser på alle ulykker eller bare de mest alvorlige. E18 har desidert flest ulykker og skadde totalt sett, men hadde ingen drepte i E16 har relativt få ulykker, men med svært høy alvorlighetsgrad. Ev 18 har flest ulykker og flest hardt skadde eller drepte av vegene i regionen. Det er også den lengste av vegene og den som har størst trafikkmengde. Ev 18 er 44 mil lang og går i alle fylkene. Det var 13 hardt skadde trafikanter på Ev 18 i Ev 16 gjennom Buskerud hadde 5 drepte og 8 hardt skadde. Ev 134 gjennom Buskerud og Telemark er 26 mil lang og hadde 1 drept og 10 hardt skadde i Side 4 av 50

6 Ulykkene 2011 i vegdistriktene Vestfold og Telemark har flest ulykker og skadde, mens Buskerud har flest drepte og hardt skadde i regionen. Buskerud vegdistrikt hadde 250 personskadeulykker og 374 skadde eller drepte trafikanter i trafikanter ble drept og 45 hardt skadd. Vestfold vegdistrikt hadde 321 personskadeulykker og 491 skadde eller drepte trafikanter i trafikanter ble drept og 42 hardt skadd. Telemark vegdistrikt hadde 293 personskadeulykker og 432 skadde eller drepte trafikanter i trafikanter ble drept og 31 hardt skadd. Aust-Agder vegdistrikt hadde 166 personskadeulykker og 220 skadde eller drepte trafikanter i trafikanter ble drept og 16 hardt skadd. Vest-Agder vegdistrikt hadde 213 personskadeulykker og 281 skadde eller drepte trafikanter i trafikanter ble drept og 17 hardt skadd. Side 5 av 50

7 Ulykkene i 2011 fordelt på uhellskategori I 2011 var det 885 bilulykker med til sammen 1414 skadde eller drepte trafikanter i Region sør. 24 trafikanter ble drept i bilulykkene og 98 hardt skadd. Det var 155 motorsykkelulykker med til sammen 168 skadde eller drepte trafikanter. 3 ble drept og 16 trafikanter ble hardt skadd. Det var 112 personskadeulykker med fotgjenger involvert og 118 trafikanter skadd eller drept i disse ulykkene. 5 ble drept og 25 hardt skadd i disse ulykkene. Det var 91 sykkelulykker i 2010 med 98 trafikanter skadd eller drept. 0 ble drept og 12 hardt skadd i disse ulykkene. Uhellskategorien bestemmes av mykeste trafikant involvert i ulykka. Side 6 av 50

8 Ulykkene i 2011 fordelt på uhellskode Det var 398 utforkjøringsulykker med personskade i 2011 med til sammen 19 drepte og 47 hardt skadde. Til sammen 514 trafikanter ble skadd eller drept i utforkjøringsulykker. Det var 1,3 skadde/drepte pr. utforkjøringsulykke. Det var 216 møteulykker med 7 drepte og 44 hardt skadde trafikanter i Til sammen 414 trafikanter ble skadd/drept og det var 1,9 skadde/drepte pr. møteulykke. Det var 220 kryssulykker med 0 drepte og 16 hardt skadde trafikanter i Til sammen 307 trafikanter ble skadd/drept og det var 1,4 skadde/drepte pr. kryssulykke. Det var 106 ulykker med fotgjenger innblandet med 4 drepte og 23 hardt skadde. Til sammen 111 trafikanter ble skadd/drept og det var 1,0 skadde/drepte pr. fotgjengerulykke. Side 7 av 50

9 Skadde eller drepte trafikanter i % av alle skadde/drepte trafikanter er i aldersgruppene 15 19* og år. Disse gruppene har flest antall skadde/drepte bilførere, bilpassasjerer og trafikanter på lett MC og moped. Aldersgruppen år har flest skadde/drepte syklister (15) og fotgjengere (14). Aldersgruppen år har flest skadde/drepte bilpassasjerere (89) og flest skadde/drepte trafikanter på lett MC(12) og moped(69). Aldersgruppen år har flest skadde/drepte bilførere (147) Aldersgruppen år har flest skadde/drepte trafikanter på tung MC (14). *Aldersgruppen år omfatter bare 2 alderstrinn bilførere. Her er tallet på skadde/drepte bilfører105. Av de hardt skadde og drepte trafikantene er de fleste bilførere i aldersgruppene og år. Aldersgruppene 40 44, og har flest hardt skadde og drepte bilpassasjerer. Aldersgruppen år har flest hardt skadde/drepte trafikanter på lett MC og moped, mens gruppen har flest på tung MC. Hardt skadde/drepte trafikanter på sykkel er fordelt på aldersgruppen 15 19, 35 39, og år. Av hardt skadde/drepte fotgjengere er de fleste i aldersgruppen år. Side 8 av 50

10 Av alle skadde eller drepte trafikanter er det 43% kvinner og 57% menn. Det er flest menn i alle aldersgrupper bortsett fra aldersgruppene 10 14, 70 74, og år. Av de hardt skadde og drepte trafikantene er det 39 % kvinner og 61% menn. I alle aldersgrupper bortsett fra år er det flere menn enn kvinner. I aldersgruppen 0 4, og år er det 100 % menn. I aldersgruppen er det 53 % menn. Side 9 av 50

11 Tabellene viser hvordan hendelsesforløpet og aldersfordelingen er forskjellig for hardt skadde kvinner og menn i alvorlige ulykker. Hos menn er det i utforkjøringsulykkene (mørk blå farge) det er flest hardt skadde eller drepte trafikanter i menn ble hardt skadd/drept i utforkjøringsulykker. Tallet for kvinner er 21 Hos kvinner er det utforkjøringsulykkene (mørk blå farge) og møteulykker (rød farge) det er flest hardt skadde eller drepte trafikanter i kvinner ble hardt skadd/drept i møteulykker. Tallet for menn er 29. For kvinner og menn er flest alvorlige utforkjøringsulykker i aldersgruppen år. 6 for kvinner og 12 for menn. For menn er det flest hardt skadde og drepte i møteulykker i aldersgruppene år (5), år (4). For kvinner er det flest i aldersgruppene år (5). Side 10 av 50

12 Tabellene viser at det er forskjell på hvordan kvinner og menn er involvert i alvorlige ulykker. Kvinner er nesten like ofte passasjer (22) som de er fører (25) i bil, mens menn er 3,6 gang så ofte fører (57) som passasjer (16). 5 menn og 2 kvinne ble hardt skadd eller drept på tung MC. 8 menn og 4 kvinner ble hardt skadd eller drept på sykkel. For begge kjønn er det flest hardt skadde og drepte i møte- og utforkjøringsulykker. For utforkjøringsulykker er tallet mer enn dobbelt for menn i forhold til kvinner. Side 11 av 50

13 Nullvisjon: fokus på alvorlige møte- og utforkjøringsulykker utenfor tettbygd strøk Det har vært en markant reduksjon i antall drepte og hardt skadde i møteulykker utenfor tettbygde strøk i tiårsperioden fra 109 i 2002 til 46 i I 2002 var det 77 alvorlige møteulykker med 109 hardt skadde eller drepte, i 2011 var det 33 alvorlige møteulykker med 46 hardt skadde eller drepte trafikanter. Det er en nedgang på henholdsvis 57 og 58%. Antall drepte i møteulykker var 29 i 2002 og 7 i Det er en nedgang på 76 %. I 2011 har det vært en nedgang i både antall ulykker og drepte/hardt skadde i forhold til Side 12 av 50

14 Også utforkjøringsulykker med drepte og hardt skadde utenfor tettbygde strøk har hatt en svært positiv utvikling i tiårsperioden. I 2002 ble 90 trafikanter hardt skadd eller drept i 74 utforkjøringsulykker, i 2011 ble 44 trafikanter hardt skadd eller drept i 36 utforkjørings-ulykker. Det er en nedgang på henholdsvis 51 % og 51 %. Antall drepte trafikanter i utforkjøringsulykkene er gått ned fra 23 i 2002 til 13 i Det er en nedgang på 43.

15 Nullvisjon: fokus på fotgjenger- og sykkelulykker innenfor tettbygd strøk De alvorligste fotgjenger- og sykkelulykkene i tettbygde strøk viser ikke samme positive utvikling som møte- og utforkjøringsulykkene. 12 hardt skadde syklister i 2011 er mer enn gjennomsnittet i 10- årsperioden, som er 10 drepte eller hardt skadde. Antall alvorlige fotgjengerulykker i 2011 var ekstremt høyt med 28 drepte eller hardt skadde fotgjengere. Dette er små tall som gir store variasjoner fra år til år. Side 14 av 50

16 Side 15 av 50

17 Side 16 av 50

18 Side 17 av 50

19 Side 18 av 50

20 Side 19 av 50

21 Trafikanter drept i Region sør 2011 Fylke Dato Veg Kommune Skadegrad Trafikantgruppe Plassering Kjønn Alder Uhellskode hovedkategori Fartsgrense Vestfold 06-jan-11 FV260 Sandefjord Drept Fotgjenger Fører Mann Fotgjenger innblandet 50 Aust-Agder 03-feb-11 FV402 Lillesand Drept Bilfører Fører Mann Motsatt kjøreretning 80 Buskerud 11-feb-11 RV7 Gol Drept Person annen MC Fører Mann Motsatt kjøreretning 70 Buskerud 24-mar-11 RV23 Røyken Drept Bilfører Fører Kvinne Motsatt kjøreretning 80 Vest-Agder 01-apr-11 EV39 Kvinesdal Drept Bilpassasjer Passasjer foran Kvinne Motsatt kjøreretning 80 Vestfold 08-apr-11 KV25400 Sandefjord Drept Fotgjenger Fører Mann Fotgjenger innblandet 50 Vest-Agder 15-apr-11 RV9 Kristiansand Drept Bilfører Fører Mann Utforkjøring 60 Telemark 18-apr-11 KV7073 Nome Drept Andre Fører Mann Utforkjøring 30 Telemark 09-mai-11 EV134 Vinje Drept Bilfører Fører Mann Utforkjøring 80 Buskerud 17-mai-11 FV40 Nore og Uvdal Drept Bilfører Fører Mann Utforkjøring 80 Buskerud 25-mai-11 FV40 Rollag Drept Bilfører Fører Mann Utforkjøring 80 Vestfold 05-jun-11 FV308 Tønsberg Drept Person moped Fører Mann Andre uhell 50 Buskerud 15-jun-11 KG89999 Kongsberg Drept Fotgjenger Fører Mann Fotgjenger innblandet 50 Buskerud 26-jun-11 EV16 Ringerike Drept Bilpassasjer Passasjer bak Mann Utforkjøring 80 Telemark 05-jul-11 FV208 Bamble Drept Bilpassasjer Passasjer bak Kvinne Utforkjøring 50 Buskerud 15-jul-11 EV16 Ringerike Drept Bilfører Fører Mann Utforkjøring 80 Telemark 30-jul-11 FV351 Kragerø Drept Bilpassasjer Passasjer foran Kvinne Utforkjøring 50 Vest-Agder 06-aug-11 FV1 Kristiansand Drept Fotgjenger Fører Kvinne Fotgjenger innblandet 70 Buskerud 15-aug-11 RV7 Hol Drept Bilfører Fører Mann Utforkjøring 80 Vestfold 16-aug-11 PV98445 Larvik Drept Fotgjenger Fører Kvinne Utforkjøring 30 Telemark 01-sep-11 FV37 Tinn Drept Bilfører Fører Mann Utforkjøring 80 Buskerud 14-sep-11 EV16 Hole Drept Bilfører Fører Mann Motsatt kjøreretning 70 Telemark 15-sep-11 PV2780 Porsgrunn Drept Bilfører Fører Mann Utforkjøring 30 Buskerud 23-sep-11 EV16 Ringerike Drept Bilfører Fører Kvinne Utforkjøring 80 Vest-Agder 02-okt-11 FV456 Søgne Drept Bilfører Fører Mann Utforkjøring 50 Aust-Agder 16-okt-11 FV151 Froland Drept Bilpassasjer Passasjer bak Mann Utforkjøring 80 Aust-Agder 16-okt-11 FV151 Froland Drept Bilpassasjer Passasjer foran Mann Utforkjøring 80 Buskerud 23-okt-11 EV134 Øvre Eiker Drept Bilfører Fører Mann Motsatt kjøreretning 80 Vest-Agder 20-nov-11 EV39 Mandal Drept Bilfører Fører Mann Andre uhell 60 Buskerud 21-nov-11 EV16 Hole Drept Bilpassasjer Passasjer bak Kvinne Utforkjøring 80 Vest-Agder 23-nov-11 FV43 Lyngdal Drept Bilfører Fører Kvinne Motsatt kjøreretning 60 Buskerud 18-des-11 SV430 Ringerike Drept Andre Fører Kvinne Utforkjøring 60 Side 20 av 50

22 Ulykkesoversikt i Region sør - utviklingen siste 10 år Antall personskadeulykker har gått ned fra 1830 i 2002 til 1243 i 2011, det er en nedgang på 32 %. Antall trafikanter skadd eller drept er gått ned fra 2631 i 2002 til 1798 i 2011, det er en nedgang på 32 %. Antall hardt skadde og drepte har gått ned fra 337 i 2002 til 183 i Det er en nedgang på 46 %. Antall drepte har gått ned fra 75 i 2002 til 32 i Det er en nedgang på 57 %.

23 Ulykkesoversikt i Norge utviklingen siste 10 år Antall personskadeulykker og antall skadde eller drepte trafikanter har gått jamt ned de siste 10 år. I 2002 var det flest ulykker og flest skadde/drepte trafikanter med henholdsvis ulykker og 8484 trafikanter. I 2011 var det 5751 personskadeulykker og 7949 skadde/drepte trafikanter, det er en nedgang på henholdsvis 32 og 35 % i 10- årsperioden fra Antall hardt skadde og drepte trafikanter i 10-årsperioden var høyest i 2002 med 312 drepte og 1152 hardt skadde. I 2011 var det 171 drepte og 678 hardt skadde. Det er en nedgang på henholdsvis 45 og 41 prosent i 10-årsperioden fra Side 22 av 50

24 Grafen viser utviklingen i ulykker for antall drepte og hardt skadde i region og på landsbasis. Nedgangen siste 10 år er på hhv 42 % på landsbasis og 46 % i region sør. Grafen her viser utviklingen på antall drepte i region og landsbasis. Nedgangen her er på hhv 45 % på landsbasis og 57 % for region sør. Side 23 av 50

25 Side 24 av 50

26 Fokus på ulykker i by Definerte byområder i Region sør med mer enn innbyggere Mye av innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet har de senere årene gått til tiltak mot møte- og utforkjøringsulykker utenfor tettbygde strøk. Dette er en naturlig følge av nullvisjonens fokus på ulykkestypene med de alvorligste konsekvensene. Men den sterke befolkningsveksten i byene både den vi har hatt og den vi forventer å få vil gi nye utfordringer i byene også mht trafikksikkerhet. I tillegg til flere trafikanter i byene, ønsker vi at mange av disse skal ta seg fram til fots eller med sykkel og buss. Dette vil kreve nytenking mht sikre og attraktive løsninger for gående og syklende. Som en oppstart til dette arbeidet inneholder årsrapporten denne gang et grunnlag for videre arbeid med trafikksikkerhet i by. Vi har definert 10 byområder i Region sør med mer enn innbyggere (etter SSB s tettstedsdefinisjon). Dette er mellomstore byer med opp til innbyggere. Trafikkulykker i disse byområdene siste 10 år er hentet ut av STRAKS, enkelt kategorisert og plottet inn på kart. Det kan tjene som et utgangspunkt for videre analyser av trafikksikkerhetsproblemer i byene i regionen. Byområder i region sør med mer enn innbyggere SSB s tettstedsdefinisjon: Tettbygd område med minst 200 bosatte der avstanden mellom husene som regel ikke overstiger 50 meter. Tettsted avgrenses uavhengig av administrative grenser. Side 25 av 50

27 Fokus på ulykker i by: Utvikling i antall drepte og skadde i de 10 byene Drepte: 79 Hardt skadde: 400 Letter skadde: 6333 Andelen drepte og skadde i de 10 største byområdene utgjorde 28% av de drepte og skadde på vegene i region sør (500 av 1800). Andelen drepte og hardt skadde i byene utgjorde 17% av alle (30 av 180). Side 26 av 50

28 Fokus på ulykker i by: Skadde og drepte fordelt på de 10 byene Side 27 av 50

29 Fokus på ulykker i by: Ulykker i de 10 byene fordelt på trafikantgrupper Nedgang fra ca 550 ulykker pr år i begynnelsen av perioden til ca 400 i slutten av perioden Bilulykkene utgjør ca halvparten av ulykkene Størst reduksjon i antall bilulykker (ca 100) Lik reduksjon i de andre ulykkesgruppene (ca 50 til sammen) Ulykker fordelt på byer og trafikantgrupper Side 28 av 50

30 Fokus på ulykker i by: Ulykker i de 10 byene fordelt på ulykkestyper Kryssulykker er den største ulykkestypen, men antallet er halvert i perioden (fra 200 til 100 pr år). Andelen kryssulykker er gått ned fra 36% til 25%. De andre ulykkestypene samlet er redusert med ca 50 pr år i perioden. Ulykker fordelt på byer og ulykkestype Side 29 av 50

31 Drammen Drepte: 18 Hardt skadde: 72 Lettere skadde: 747 Innbyggere: Side 30 av 50

32 Antall drepte og skadde fordelt på år i Drammen Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Drammen Ulykker fordelt på ulykkestype i Drammen Antall drepte og hardt skadde fordelt på år i Drammen Side 31 av 50

33 Kongsberg Drepte: 7 Hardt skadde: 9 Lettere skadde: 164 Innbyggere: Side 32 av 50

34 Antall drepte og skadde fordelt på år i Kongsberg Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Kongsberg Ulykker fordelt på ulykkestype i Kongsberg Antall drepte og hardt skadde fordelt på år i Kongsberg Side 33 av 50

35 Hønefoss Drepte: 1 Hardt skadde: 19 Lettere skadde: 211 Innbyggere: Side 34 av 50

36 Antall drepte og skadde fordelt på år i Hønefoss Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Hønefoss Ulykker fordelt på ulykkestype i Hønefoss Antall drepte og hardt skadde fordelt på år i Hønefoss Side 35 av 50

37 Horten Drepte: 2 Hardt skadde: 17 Lettere skadde: 177 Innbyggere: Side 36 av 50

38 Antall drepte og skadde fordelt på år i Horten Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Horten Ulykker fordelt på ulykkestype i Horten Antall drepte og hardt skadde fordelt på år i Horten Side 37 av 50

39 Tønsberg og Nøtterøy Drepte: 2 Hardt skadde: 17 Lettere skadde: 177 Innbyggere: Side 38 av 50 SSB s tettstedsdefinisjon:

40 Antall drepte og skadde fordelt på år i Tønsberg og Nøtterøy Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Tønsberg og Nøtterøy Ulykker fordelt på ulykkestype i Tønsberg og Nøtterøy Antall drepte og hardt skadde fordelt på år i Tønsberg og Nøtterøy Side 39 av 50

41 Sandefjord Drepte: 10 Hardt skadde: 54 Lettere skadde: 734 Innbyggere: Ulykker fordelt på drepte og skadde i Tønsberg og Nøtterøy Side 40 av 50

42 Antall drepte og skadde fordelt på år i Sandefjord Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Sandefjord Ulykker fordelt på ulykkestype i Sandefjord Antall drepte og hardt skadde fordelt på år i Sandefjord Side 41 av 50

43 Larvik Drepte: 4 Hardt skadde: 26 Lettere skadde: 531 Innbyggere: Side 42 av 50

44 Antall drepte og skadde fordelt på år i Larvik Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Larvik Ulykker fordelt på ulykkestype i Larvik Antall drepte og hardt skadde fordelt på år i Larvik Side 43 av 50

45 Porsgrunn og Skien Drepte: 14 Hardt skadde: 76 Lettere skadde: 1792 Innbyggere: Side 44 av 50

46 Antall drepte og skadde fordelt på år i Porsgrunn og Skien Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Porsgrunn og Skien Ulykker fordelt på ulykkestype i Porsgrunn og Skien Antall drepte og hardt skadde fordelt på år i Porsgrunn og Skien Side 45 av 50

47 Arendal Drepte: 8 Hardt skadde: 35 Lettere skadde: 516 Innbyggere: Side 46 av 50

48 Antall drepte og skadde fordelt på år i Arendal Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Arendal Ulykker fordelt på ulykkestype i Arendal Antall drepte og hardt skadde fordelt på år i Arendal Side 47 av 50

49 Kristiansand Drepte: 12 Hardt skadde: 54 Lettere skadde: 842 Innbyggere: Side 48 av 50

50 Antall drepte og skadde fordelt på år i Kristiansand Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Kristiansand Ulykker fordelt på ulykkestype i Kristiansand Antall drepte og hardt skadde fordelt på år i Kristiansand Side 49 av 50

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport Antall ulykker Side 1 Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport 70 60 50 60 57 59 40 30 20 42 41 40 31 33 41 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ulykkesår Figur 1: Dødsulykker

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport)

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Antall drepte i regionen 90 Årlig antall drepte pr 31. august i Region sør 1998-2004 80 70 77 60 50 40 30 20 67 58 55 44

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Sykkelulykker med personskade

Sykkelulykker med personskade Bilde: nrk.no Sykkelulykker med personskade Fagdag om sykkel, Grand Terminus Bergen 9. juni 2017 Trond Hollekim, Statens vegvesen region vest 20.06.2017 Fagdag om sykkel Om registrering av vegtrafikkulykker

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Forslag til sluttbehandling

Forslag til sluttbehandling SAMFERDSEL Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 Forslag til sluttbehandling Buskerud fylkeskommune Samferdsel oktober 2013 Forord Forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhetvedlegg. handlingsdel. Statistikk Ulykker med personskade i Nord-Aurdal

Kommunedelplan trafikksikkerhetvedlegg. handlingsdel. Statistikk Ulykker med personskade i Nord-Aurdal Kommunedelplan trafikksikkerhetvedlegg til handlingsdel Statistikk Ulykker med personskade i Nord-Aurdal 2012-2016 Orientering i kommunestyret 23.11.2017 h Nord-Aurdal kommune Foto: Kristi Westerbø I Innhold

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Region midt Vegavdeling Nord-Trøndelag Plan- og trafikkseksjonen Nord-Trøndelag Juli 2015. Ulykkesanalyse. Nord- Trøndelag 2014.

Region midt Vegavdeling Nord-Trøndelag Plan- og trafikkseksjonen Nord-Trøndelag Juli 2015. Ulykkesanalyse. Nord- Trøndelag 2014. Region midt Vegavdeling Nord-Trøndelag Plan- og trafikkseksjonen Nord-Trøndelag Juli 215 Ulykkesanalyse Nord- Trøndelag 214 Knut Opeide Forord Det utarbeides årlig en rapport som viser ulykkesstatistikken

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 213/14 TØI rapport 1448/215 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 215 81 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Ulykker i tunneler Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Hendelser i tunneler Oppgitt årsak til hendelse 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Bensinmangel Brann/branntilløp i kjøretøy Gjenstand i kjørebanen

Detaljer

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland i Hordaland Ulykkesanalyse Statens vegvesen Region vest Trond Hollekim, Plan og forvaltning Bergen 4.2.2015 Om analysen Litt om generell ulykkesutvikling Om registrering av ulykker Analyse gangfeltrelaterte

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 Ann Karin Midtgaard, Veg-og transportavdelingen, Region sør Finn H Amundsen, Vegdirektørens styringsstab Utviklingsoppgave

Detaljer

Trafikksikkerhet og sykkel

Trafikksikkerhet og sykkel Lars Christensen, Statens vegvesen Trafikksikkerhet og sykkel innhold Begreper & definisjoner Fakta & statistikk Informasjon om ulykker og tiltak Bilder Begreper & definisjoner Hva er en trafikkulykke?

Detaljer

Forord. I 2009 har UAG bestått av følgende personer; Vibeke Schau leder Svein Harald Søndenaa Svein Voldseth Helge Hågan Arild Røkaas

Forord. I 2009 har UAG bestått av følgende personer; Vibeke Schau leder Svein Harald Søndenaa Svein Voldseth Helge Hågan Arild Røkaas Forord I 2005 startet Statens vegvesen et landsomfattende arbeid som innebærer å analysere samtlige dødsulykker i vegtrafikken. Dette arbeidet gjennomføres i regionale ulykkesanalysegrupper (UAG), og i

Detaljer

RAPPORT TS-PLAN TROMSØ BISTAND TIL ANALYSEDEL

RAPPORT TS-PLAN TROMSØ BISTAND TIL ANALYSEDEL Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato 18.12.2015 RAPPORT TS-PLAN TROMSØ BISTAND TIL ANALYSEDEL RAPPORT BISTAND TIL ANALYSEDEL Revisjon 2 Dato 2015/12/18 TLETRH Utført av Kontrollert av MDLTRH Godkjent

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ?

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ? Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217? v/sigurd Løtveit Statens vegvesen, Vegdirektoratet Målhierarkiet i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217 1.

Detaljer

Oppfølging av tilstandsmål og tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Oppfølging av tilstandsmål og tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Oppfølging av tilstandsmål og tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Målhierarki i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nivå 1:

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 1 St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Regjeringen presenterer i Nasjonal transportplan mål og viktige

Detaljer

Trafikksikkerhetsutviklingen Guro Ranes (Statens vegvesen) Runar Karlsen (UP) Tori Grytli (Trygg Trafikk)

Trafikksikkerhetsutviklingen Guro Ranes (Statens vegvesen) Runar Karlsen (UP) Tori Grytli (Trygg Trafikk) Trafikksikkerhetsutviklingen 2016 Guro Ranes (Statens vegvesen) Runar Karlsen (UP) Tori Grytli (Trygg Trafikk) 16.06.2017 Utvikling i antall drepte 1946-2016 600 560 500 452 400 352 300 310 338 255 200

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Fra Nasjonale planer og mål til kommunale tiltak Drepte i trafikken i Norge 1947-2016 Handlingsplan for TS 2002-2005:

Detaljer

NOTAT. Utviklingen i antall drepte og skadde trafikanter i Vestfold sammenlignet med landet for øvrig. SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

NOTAT. Utviklingen i antall drepte og skadde trafikanter i Vestfold sammenlignet med landet for øvrig. SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning N-17/9 NOTAT Utviklingen i antall drepte og skadde trafikanter i sammenlignet med landet for øvrig Dagfinn Moe SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Desember 29 GJELDER NOTAT SINTEF Teknologi

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Trafikksikkerhet i Danmark, Sverige og Norge. Marianne Stølan Rostoft Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet i Danmark, Sverige og Norge. Marianne Stølan Rostoft Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet i Danmark, Sverige og Norge Marianne Stølan Rostoft Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Agenda Ulykker og utfordringer i Norge Ulykker og utfordringer i Danmark Ulykker og utfordringer

Detaljer

Konseptvalgtutredning E18

Konseptvalgtutredning E18 Konseptvalgtutredning E18 Knapstad (Østfold) Vinterbro (Akershus) Delrapport Trafikksikkerhet og trafikkulykker Foto: VidKon Side 1 av 10 INNHODSFORTEGNESE 1 INNEDNING 3 2 METODE 3 3 DAGENS UYKKESSITUASJON

Detaljer

Fakta og statistikk veileder til presentasjon

Fakta og statistikk veileder til presentasjon Fakta og statistikk veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om ulykkesstatistikk om eldre fotgjengere og mulige årsaker. Denne

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017. v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017. v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 1 St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Regjeringen presenterer i Nasjonal transportplan mål og viktige

Detaljer

RISIKO I TAXITRAFIKK Analyse av ulykkesstatistikk

RISIKO I TAXITRAFIKK Analyse av ulykkesstatistikk RISIKO I TAXITRAFIKK 09.07.2010 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2009 Notatet tar for seg statistikken for trafikkulykker med personskade der taxi er involvert. Datagrunnlaget er utarbeidet av Statistisk

Detaljer

Vegtrafikkulykker Oppland 2016*

Vegtrafikkulykker Oppland 2016* Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse 9. januar 2017 Vegtrafikkulykker Oppland 2016* *-foreløpig tall Arild Solberg, Statens vegvesen side 1 INNHOLD Forord... 2 Sammendrag... 3 1. VEGNETT,

Detaljer

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2012

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2012 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Juni 2013 Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2012 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 196 Statens vegvesen, Region

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hans Olav Hellesøe TS- seksjonen Ulykkesanalysegruppen, UAG UAG Hans Olav, Anne Margrethe, Nils, Bente, Arne, Petter og Elin (Overlege SUS) Kompetanse veg

Detaljer

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Bjørn Kåre Steinset SVRØ Romerike distrikt Disposisjon Nullvisjonen - bakgrunn og idegrunnlag Trafikksikkerhetsdelen i etatenes forslag til

Detaljer

Handlingsplan for Trafikksikkerhet for Rogaland 2014 2017

Handlingsplan for Trafikksikkerhet for Rogaland 2014 2017 Handlingsplan for Trafikksikkerhet for Rogaland 2014 2017 Januar 2014 Handlingsplan for trafikksikkerhet for Rogaland 2014-2017 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning og bakgrunn for planen... 3 2 Ulykkessituasjonen

Detaljer

Trafikksikkerhetsutviklingen Oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Trafikksikkerhetsutviklingen Oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Trafikksikkerhetsutviklingen 216 Oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217 1 Forord I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217 er det bestemt at det skal lages

Detaljer

Trafikksikkerhet og trygghet i Oslo og Akershus TEMARAPPORT

Trafikksikkerhet og trygghet i Oslo og Akershus TEMARAPPORT Trafikksikkerhet og trygghet i Oslo og Akershus TEMARAPPORT Region øst Region øst, Strategi-, veg- og transportavdelingen April 2011 Forord Temarapport om trafikksikkerhet og trygghet inngår i Statens

Detaljer

Forord. side 2. Foto forside: Ragnar Masdal, Statens vegvesen

Forord. side 2. Foto forside: Ragnar Masdal, Statens vegvesen Forord Denne rapporten presenterer en analyse av ulykkessituasjonen i Møre og Romsdal. Utgangspunktet for analysen er en bestilling fra Møre og Romsdal fylkeskommune i forbindelse med utarbeidelse av trafikksikkerhetsstrategi

Detaljer

RISIKO I TAXITRAFIKK. 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010

RISIKO I TAXITRAFIKK. 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010 RISIKO I TAXITRAFIKK 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010 Notatet tar for seg statistikken for trafikkulykker med personskade der taxi er involvert. Datagrunnlaget er utarbeidet av Statistisk

Detaljer

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Skadde bilførere i aldersgruppen 18 24 år i perioden 1.1.1994 til 31.12.28 fordelt på: - Alder - Kjønn - Alvorlighetsgrad - Skadested/tid - Trafikksituasjon Harstad

Detaljer

Årsrapport for ulykkesanalysegruppen i Region vest. Region vest Veg- og trafikkavdelingen Dato: 18.07.2008

Årsrapport for ulykkesanalysegruppen i Region vest. Region vest Veg- og trafikkavdelingen Dato: 18.07.2008 Årsrapport for ulykkesanalysegruppen i Region vest 2007 Region vest Veg- og trafikkavdelingen Dato: 18.07.2008 1 2 Forord Denne rapporten er en analyse av 40 dødsulykker med 42 drepte i Region vest i 2007.

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011 Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 3 Temaanalyser av et utvalg

Detaljer

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Gunnar Ridderström Strategistaben Region sør 1 Min målsetting: Gi en

Detaljer

Veibelysning som trafikksikkerhetstiltak

Veibelysning som trafikksikkerhetstiltak Veibelysning som trafikksikkerhetstiltak Kommunevegdagene i Ålesund 25. mai 2016 Elisabeth Mansfield (TS-revisor) Statens vegvesen, Vegavdeling Møre og Romsdal 26.05.2016 Agenda Belysningens formål Risiko

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal transportplan (NTP) Stortingsmelding med 10 (12) års planhorisont, som viser Regjeringens mål og strategier for transportpolitikken. Omfatter veg,

Detaljer

Trafikksikkerhetsutviklingen Oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Trafikksikkerhetsutviklingen Oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Trafikksikkerhetsutviklingen 2015 Oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 1 Forord I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 er det bestemt at det skal

Detaljer

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Bestilling Resultatavtalen for Region øst 2012 Utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet Temaanalyse for eldre basert på materiale fra UAG-arbeidet

Detaljer

Vegtrafikkulykker OPPLAND 2014

Vegtrafikkulykker OPPLAND 2014 Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse 3.6.215 Vegtrafikkulykker OPPLAND 214 Roger Ellingsen Statens vegvesen) side 1 INNHOLD FORORD... 2 Sammendrag Vegtrafikkulykker med personskade i

Detaljer

Guro Berge. Sykkelbysamling Region vest Mai 2015. Hva skjer i BEST?

Guro Berge. Sykkelbysamling Region vest Mai 2015. Hva skjer i BEST? Guro Berge Sykkelbysamling Region vest Mai 2015 Hva skjer i BEST? Mål i NTP Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange Bedre by Halvere antall drepte

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER

Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER 31.12.2015 Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide 2 INNHOLD 1. SYKKELTRAFIKK 6 Sykkelreisenes andel av alle reiser 6 Transportmiddelfordeling for alle reiser 6 Gjennomsnittlig

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Tromsø kommune Endelig versjon 2016-10-03. Sten Jarle Jensen, prosjektleder Lars Olofsson, ass prosjektleder

Trafikksikkerhetsplan for Tromsø kommune Endelig versjon 2016-10-03. Sten Jarle Jensen, prosjektleder Lars Olofsson, ass prosjektleder 1 Trafikksikkerhetsplan for Tromsø kommune Endelig versjon 2016-10-03 Sten Jarle Jensen, prosjektleder Lars Olofsson, ass prosjektleder Samfunnsplanlegging Tromsø kommune Trafikksikre hovedgater og hovedveier

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 11.3.2014 Nes kommune

Vedtatt i kommunestyret 11.3.2014 Nes kommune Vedtatt i kommunestyret 11.3.2014 Nes kommune Oppdragsgiver: Nes kommune Rapportnavn: Trafikksikkerhetsplan 2013-2017 Utgivelsesdato: 11. mars 2014 Fremsidefoto: Thor Albertsen Oppdrag: Oppdragsansvar:

Detaljer

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Juni 2014 Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2013 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 302 Statens vegvesen, Region

Detaljer

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder Sammendrag: Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder TØI rapport 1401/2015 Forfattere: Torkel Bjørnskau, Astrid H. Amundsen Oslo 2015 72 sider Statens vegvesens NA-rundskriv 05/17 fra 2005 gir

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 12.06.2014 Sigurd Løtveit, Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal

Detaljer

Meld. St. 40. ( ) Melding til Stortinget. Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering

Meld. St. 40. ( ) Melding til Stortinget. Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering Meld. St. 40 (2015 2016) Melding til Stortinget Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering 2 Meld. St. 40 2015 2016 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunnen for stortingsmeldingen... 6 1.2 Trafikksikkerhetspolitikken...

Detaljer

ANALYSE AV ULYKKER I BYER OG TETTSTEDER I REGION SØR MED MER ENN 5000 INNBYGGERE MED HOVEDFOKUS PÅ GÅENDE OG SYKLENDE

ANALYSE AV ULYKKER I BYER OG TETTSTEDER I REGION SØR MED MER ENN 5000 INNBYGGERE MED HOVEDFOKUS PÅ GÅENDE OG SYKLENDE ANALYSE AV ULYKKER I BYER OG TETTSTEDER I REGION SØR MED MER ENN 5 INNBYGGERE MED HOVEDFOKUS PÅ GÅENDE OG SYKLENDE VEG- OG TRANSPORTAVDELINGEN, SAMFUNNSSEKSJONEN 14.12.14 1 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer

Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget

Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Inspiria Science Center Tidspunkt: Onsdag 3. september 2014 kl. 10.00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post marcor1@ostfoldfk.no

Detaljer

Eksempler på hvordan Statens vegvesen bruker resultatene fra ulykkesanalyser

Eksempler på hvordan Statens vegvesen bruker resultatene fra ulykkesanalyser Eksempler på hvordan Statens vegvesen bruker resultatene fra ulykkesanalyser Yngvild Munch-Olsen Seniorrådgiver ved Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet Nasjonale og regionale årsrapporter Risikofaktorer

Detaljer

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Effs årsrapport Hytter ved sjøen Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Oppsummering 2012 I 2012 ble det solgt 1 376 fritidsboliger ved sjøen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen juni 2017

Vegtrafikkindeksen juni 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Det var 0,7 % meir trafikk i juni 2017 enn i juni 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen mars 2017

Vegtrafikkindeksen mars 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Det var 7,2 % meir trafikk i mars 2017 enn i mars 2016. Utviklinga

Detaljer

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Aktører som deltar i arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Sentrale nasjonale

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2010 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 21 Forord Sandefjord kommune gir for første gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Vegtrafikkindeksen september 2017

Vegtrafikkindeksen september 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen september 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen september 2017 Det var 0,3 % mindre trafikk i september 2017 enn i september

Detaljer

Reisevaneundersøkelser -en

Reisevaneundersøkelser -en Reisevaneundersøkelser -en kunnskapskilde RVU møte Oslo 23. sept. 2008 TAO Statens vegvesen Region sør skal bidra til attraktive byområder, bærekraftig samfunnsutvikling og helhetlig areal- og transportutvikling

Detaljer

Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune

Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune Statistikk for 5-årsperioden 28-212 Basert på data fra personskaderegister ved UNN Harstad 1994 212 Harstad oktober 213 Rådgiver Ellen M. Nikolaisen

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2014

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2014 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 08.07.2015 Ulykkesbarometer for Hordaland 2014 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt

Detaljer

Vegtrafikkindeksen november 2017

Vegtrafikkindeksen november 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen Seksjon for Transportteknologi Vegtrafikkindeksen november 2017 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen november 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i november

Detaljer

Sikkerhetsstyring i vegtrafikken

Sikkerhetsstyring i vegtrafikken Sikkerhetsstyring i vegtrafikken - en forutsetning for nullvisjonen Direktør Lars Erik Hauer Vegdirektoratet Nullvisjonen NTP 2014-2023 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller

Detaljer

Bilfører 65+ Mulig virkning av kurs for eldre bilførere på antall drepte og skadde i trafikken

Bilfører 65+ Mulig virkning av kurs for eldre bilførere på antall drepte og skadde i trafikken Arbeidsdokument av 30. juni 2008 (rev. 22.9.2008) 2856 Bilfører 65+ Forskningsleder, cand.psychol. Fridulv Sagberg SM/1965/2008 Bilfører 65+ Mulig virkning av kurs for eldre bilførere på antall drepte

Detaljer

Intelligent speed adaptation - ISA Adferdsregistrator Karmøy Ung trafikk

Intelligent speed adaptation - ISA Adferdsregistrator Karmøy Ung trafikk Intelligent speed adaptation - ISA Adferdsregistrator Karmøy Ung trafikk Anne Beate Budalen, Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet 1 Intelligent Speed Adaptation ISA Automatisk fartstilpasning 2

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2015

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2015 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 2016-08-25 Ulykkesbarometer for Hordaland 2015 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt

Detaljer

Temaanalyse av dødsulykker i gangfelt

Temaanalyse av dødsulykker i gangfelt Temaanalyse av dødsulykker i gangfelt Dødsulykker 2005-2015 Svein Ringen jr. sjefingeniør Fakta Analysen er basert på UAGrapporter Det har totalt vært 93 dødsulykker (93 drepte) i gangfelt i perioden 2005-2015

Detaljer