E18 Elvestad Vinterbro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E18 Elvestad Vinterbro"

Transkript

1 Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro

2 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf Fax Tlf dir Dato: Vår ref.: aanosl Til Selskap Navn E-post Statens vegvesen Thorbjørn Hansen Fra André Andersen Med vennlig hilsen André Andersen NO MVA

3 Side 2/17 INNHOLD INNHOLD INNLEDNING Bakgrunn Hensikten med analysen ALTERNATIVENE RESULTATER Om resultatene Resultater år Alternativ I Alternativ II Alternativ III Alternativ IV KONKLUSJONER Oppsummering av alternativene Anbefalinger...16 Vedlegg: Vedlegg 1: Prosjektportefølje Oslopakke 3 Vedlegg 2: Transportmodellen FREDRIK/EMMA Vedlegg 3: Korrigering av trafikk til/fra Østfold før analyse 1 INNLEDNING

4 Side 3/ Bakgrunn I forbindelse med en silingsrapport som skal gå inn i arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning for E18 Vinterbro- Elvestad, analyserte høsten 2005 alternative traséer for en ny E18 på strekningen Vinterbro - Elvestad. Resultatene fra den analysen ble presentert i et notat (Notat 1 Foreløpige trafikkberegninger) som avklarer en del spørsmål knyttet til silingsrapporten. I den videre prosessen oppstod det et ønske om å teste flere alternative løsninger for ny E18 enn de som Notat 1 omfattet, og samtidig se på løsningene i et framtidsperpektiv. Statens vegvesen ba gjennomføre nye trafikkberegninger for å avklare hvor det vil være mest hensiktsmessig å legge den framtidige traséen for en ny E18. Resultatene fra disse trafikkberegningene ble presentert i Notat 2. I dette notatet, Notat 3, blir resultatene fra de foregående analysene forsøkt presentert på en slik måte at de viktigste resultatene og konsekvensene for alternativene kommer klarere frem enn i tidligere notater. Det er ikke gjennomført nye analyser og forutsetningene er ikke forandret. 1.2 Hensikten med analysen Hensikten med analysen er følgende: 1. Gi en beskrivelse av konsekvensene de forskjellige alternativene vil ha for trafikksituasjonen generelt og Follo spesielt i år Se på hvordan de forskjellige alternativene påvirker trafikkavviklingen mellom Vinterbro og Oslo sentrum i år 2025 etter Oslopakke Avklare om alle alternativene vil ha behov for 2- eller 4-felts vei ut fra beregnet trafikkbelastning i år For å kunne avklare de ovenstående problemstillingene, har vi gjort trafikkberegninger ved å benyttet transportmodellen FREDRIK/EMMA. Ved hjelp av transportmodellen er 4 alternative løsninger for ny E18 sammenlignet og vurdert i forhold til Oslopakke 3 i Notatet beskriver også hvordan transportmodellen FREDRIK/EMMA fungerer, samt hva som utgjør grunnlagsdataene i transportmodellen. I arbeidet med notat 1 ble det avdekket usikkerheter omkring fordelingen av reisende fra/til Indre Østfold. Hvordan disse usikkerhetene er håndtert og minimalsert blir også dokumentert.

5 Side 4/17 2 ALTERNATIVENE 4 forskjellige trasér for en ny E18 fra Elvestad retning Oslo er testet i transportmodellen FREDRIK/EMMA. Alle alternativene er testet i en framtidssituasjon, år Med utgangspunkt i Oslopakke 3s løsninger på vei og kollektivsiden fram mot år 2025, ble det etablert et referansealternativ (0) som de 4 alternativene er testet mot. Forskjellen mellom referansealternativet og de 4 alternativene er nye veiløsninger for E18. Alle andre faktorer er holdt likt, dvs at arealbruk, kostnader, kollektivtilbud osv er det samme i referansealternaivet som i de 4 alternativene. Alternativene er: 0. E18 som i dag, ingen endringer langs dagens trasé. Oslopakke 3 innbærer imidlertid prosjekter på veinettet i Follo som kan ha betydning for trafikksituasjonen på E18. Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av O3s innhold. I. Ny E18 langs dagens trasé med av- og påkjøringsmuligheter ved Holstad, dagens E18 beholdes som lokalvei. II. Ny E18 øst for Ski og Kråkstad, fra Asper på dagens E18 til Assurtjern på dagens E6. Strekningen får av- og påkjøringsmuligheter der den krysser RV 154 ved Nærevannet. Dagens E18 beholdes som lokalvei. III. Ny E18 sør for Ås, fra Elvestad til Støkken kontrollstasjon ved dagens E6. Strekningen får ingen av- og påkjøringsmuligheter. Dagens E18 beholdes som lokalvei. IV. Ny E18 øst for Tomter og Siggerud, fra Knapstad i Østfold til Klemetsrudkrysset på dagens E6. Strekningen får av- og påkjøringsmuligheter der den krysser Rv120 nord for Tomter, Rv 154 vest for ytre Enebakk og ved Siggerudveien nord for Siggerud. Dagens E18 beholdes som lokalvei. Etter etablering av de forskjellige alternativene er det laget nye turmatriser i FREDRIK, deretter er disse turmatrisene lagt ut på veinettet i EMMA, dvs at de 4 punktene i 4-trinnsmetodikken er gjennomført for alle alternativer.

6 Side 5/17 Figur 1: Alternative traséer for E18

7 Side 6/17 3 RESULTATER 3.1 Om resultatene Det vil alltid være en viss usikkerhet i modellberegninger og tellinger, men ved å foreta noen grep kan man minske usikkerheten ved resultatene. I notat 2 ble følgende lagt til grunn for resultatene: 0-alternativet, dvs Oslopakke 3, regnes som den mest sannsynlige situasjonen i 2025 og er utgangspunktet for alle resultater. Resultater presenteres som relative endringer i forhold til 0-alternativet. Eventuelle feil vil da være tilnærmelsesvis like små/store i de forskjellige alternativene, og kan på den måten utelukkes, noe som gjør at det er mulig å se på endringene hvert enkelt alternativ medfører. I dette notatet, notat 3, er 0-alternativet fortsatt basert på Oslopakke , men resultatene presenteres som absolutte tall og ikke som endringer i forhold til 0-alternativet. På grunn av modellens oppbygning og virkemåte, kan det derfor på enkeltstrekninger være store avvik fra observasjoner. Veier har forskjellig belastning i løpet av døgnet, uken og året og trafikktall presenteres gjerne på forskjellige måter avhengig av når den største belastningen er. Transportmodellen produserer virkedøgnstrafikk (VDT), men resultatene som vises på de neste sidene er årsdøgnstrafikk (ÅDT). På veier med normal belastning over døgn, uke og år er ÅDT ca. 90% av VDT. Vi forutsetter videre at alle veiene som inngår i denne analysen er normalt belastet. På bakgrunn av bruken av absolutte tall og ÅDT, må resultatene som presenteres i dette notatet benyttes med forsiktighet. Resultatene er ikke en fasit, men veiledende for de konklusjonene som kan trekkes når man sammenligner alternativene med hverandre.

8 Side 7/ Resultater år 2025 Resultatene fra FREDRIK viser at de forskjellige alternativene medfører meget små endringer i antall bilturer i forhold til 0-alternativet for transportmodellen sett under ett. I Follo og Indre Østfold reiser ca. 85% av alle motoriserte reisende med bil, ca. 15% reiser kollektivr, i dag og En ny E18 vil skape lite ny biltrafikk. I stedet vil mesteparten av nytten en ny E18 gir, lagt i en trasé som fanger ønskelinjer/ hovedretninger i biltrafikken, være kortere kjøretid og sikrere vei på grunn av høyere veistandard for de som allerede benytter veien. E18 er en av de viktigste ferdselsårene i Follo og når alternativene er såpass forskjellige som de er i denne anaylysen, vil også andre veier i Follo bli påvirket av utformingen av alternativene. Ny E18 med 90km/t fartsgrense og 4 felt vil gi bilistene muligheten til å reise raskere og sikrere enn i dag. Dette kombinert med at den nye veien blir benyttet av mange, kan å gi positive nytte/kostnads-tall. Årsdøgnstrafikk over 12 snitt på veier i Follo i år 2025 vises på de neste sidene, kommentarer til resultatene for de enkelte alternativene følger deretter.

9 Side 8/ Alternativ I Klemetsrud E6 Klemetsrud ÅDT 2025 Alt Alt I E18 Gjersjøen ÅDT 2025 Alt Alt I Kolbotn E6 Assurtjern ÅDT 2025 Alt Alt I Rv 152 Langhus ÅDT 2025 Alt Alt I E6/E18 Vinterbro ÅDT 2025 Alt Alt I Vinterbro E18 Nygård ÅDT 2025 Alt Alt I Ski Rv 152 Holstad nord ÅDT 2025 Alt Alt I E6 Nordby ÅDT 2025 Alt Alt I E18 Kråkstad ÅDT 2025 Alt Alt I Ås Kråkstad Ny E18 Kråkstad ÅDT 2025 Alt I E6 Støkken ÅDT 2025 Alt Alt I Elvestad Vestby Rv 152 Holstad sør ÅDT 2025 Alt Alt I Figur 2: Årsdøgnstrafikk (ÅDT), utvalgte snitt i Follo, 2025, Alternativ 0 (Referanse) og Alternativ I.

10 Side 9/17 Trafikkmengder fra Indre Østfold og fordeling på veinettet mot Oslo/Gardermoen ALT 0 ALT I 100 % 86 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 17 % 27 % 29 % 1 % 13 % 1 % 1 % Kråkstad, E18 E18 Mastemyr E6 Klemetsrud E6 Skedsmo Figur 3: Trafikk E18 Østfold grense, fordeling i Akershus og Oslo 2025, Alternativ 0 (Referanse) og Alternativ I. ALTERNATIV I (ALT I), som går langs dagens trasé, er det alternativet som kan få mest trafikk på en ny E18 i 2025, ca ÅDT. ALT I kan gi noe mer trafikk på Rv152 mellom Ås og Ski, men ikke i så stor grad at det vil oppstå framkommelighetsproblemer. Ny E18 langs dagens trasé kan ellers avlaste Rv 152 fra Ås sentrum til Korsegården og Rv152 fra Ski sentrum til Oppegård. ALT I kan gi tidsgevinster for mange bilreiser på forskjellige relasjoner. Spesielt bilreisende til og fra Indre Østfold, Ski og Ås kan få kortere reisetid, særlig i rushperiodene, men også til andre tider på døgnet.

11 Side 10/ Alternativ II Klemetsrud E6 Klemetsrud ÅDT 2025 Alt Alt I E18 Gjersjøen ÅDT 2025 Alt Alt I Kolbotn E6 Assurtjern ÅDT 2025 Alt Alt I Rv 152 Langhus ÅDT 2025 Alt Alt I E6/E18 Vinterbro ÅDT 2025 Alt Alt I Vinterbro E18 Nygård ÅDT 2025 Alt Alt I Ny E18 Nærevannet ÅDT 2025 Alt I Ski Rv 152 Holstad nord ÅDT 2025 Alt Alt I E6 Nordby ÅDT 2025 Alt Alt I E18 Kråkstad ÅDT 2025 Alt Alt I Kråkstad Ås E6 Støkken ÅDT 2025 Alt Alt I Elvestad Vestby Rv 152 Holstad sør ÅDT 2025 Alt Alt I Figur 4: Årsdøgnstrafikk (ÅDT), utvalgte snitt i Follo, 2025, Alternativ 0 (Referanse) og Alternativ II.

12 Side 11/17 Trafikkmengder fra Indre Østfold og fordeling på veinettet mot Oslo/Gardermoen ALT 0 ALT II 100 % 86 % 80 % 60 % 46 % 40 % 27 % 20 % 12 % 17 % 0 % 0 % 1 % 1 % Kråkstad, E18 E18 Mastemyr E6 Klemetsrud E6 Skedsmo Figur 5: Trafikk E18 Østfold grense, fordeling i Akershus og Oslo 2025, Alternativ 0 (Referanse) og Alternativ II. ALTERNATIV II (ALT II), som går langs dagens trasé mellom Elvestad og Asper, derfra videre til E6 ved Assurtjern med trasé øst for Ski, kan få ca i ÅDT ALT II kan avlaste Rv 152 fra Ås gjennom Ski til Oppegård, mens på strekningen mellom Ås og Korsegården vil avlastningen liten. Rv 154 fra Ski retning Enebakk vil kunne få noe mer trafikk, men ikke i så stor grad at det vil oppstå framkommelighetsproblemer. ALT II er det alternativet som ser ut til å gi størst tidsgevinster for bilistene, døgnet sett under ett. Alternativet kan også se ut til å gi kortere reisetid i rushet for bilreisende mellom Oslo og Indre Østfold / Enebakk, samt mellom tettstedene i Follo.

13 Side 12/ Alternativ III Klemetsrud E6 Klemetsrud ÅDT 2025 Alt Alt I E18 Gjersjøen ÅDT 2025 Alt Alt I Kolbotn E6 Assurtjern ÅDT 2025 Alt Alt I Rv 152 Langhus ÅDT 2025 Alt Alt I E6/E18 Vinterbro ÅDT 2025 Alt Alt I Vinterbro E18 Nygård ÅDT 2025 Alt Alt I Ski Rv 152 Holstad nord ÅDT 2025 Alt Alt I E6 Nordby ÅDT 2025 Alt Alt I E18 Kråkstad ÅDT 2025 Alt Alt I Kråkstad Ås E6 Støkken ÅDT 2025 Alt Alt I Ny E18 Kroer ÅDT 2025 Alt I Elvestad Vestby Rv 152 Holstad sør ÅDT 2025 Alt Alt I Figur 6: Årsdøgnstrafikk (ÅDT), utvalgte snitt i Follo, 2025, Alternativ 0 (Referanse) og Alternativ III.

14 Side 13/17 Trafikkmengder fra Indre Østfold og fordeling på veinettet mot Oslo/Gardermoen ALT 0 ALT III 100 % 86 % 80 % 60 % 40 % 27 % 27 % 20 % 15 % 17 % 16 % 0 % Kråkstad, E18 E18 Mastemyr E6 Klemetsrud E6 Skedsmo 1 % 1 % Figur 7: Trafikk E18 Østfold grense, fordeling i Akershus og Oslo 2025, Alternativ 0 (Referanse) og Alternativ III. ALTERNATIV III (ALT III), som går fra Elvestad til Støkken vegstasjon ved E6, sør for Ås, kan få ca i ÅDT ALT III vil medføre større trafikk på E6 gjennom Follo, og denne økte trafikken kan gi køproblemer gjennom Nordbytunnelen i rushperioder. ALT III vil i noen grad kunne avlaste Rv 152 mellom Korsegården og Ski, men har ellers liten påvirkning på de lokale trafikkforholdene. ALT III kan kortere reisetid mellom Indre Østfold/Enebakk og Vestby/Frogn, mens andre relasjoner påvirkes lite, eller får lengre reisetid. Generelt ser ALT III ut til å være det av alternativene som gir minst tidsgevinst for bilistene i rushperiodene, og samtidig økt tidsbruk utenom rush. Grunnen til dette er at alternativets trasévalg ikke er optimalt i forhold til hvor bilistene ønsker å kjøre.

15 Side 14/ Alternativ IV Klemetsrud E6 Klemetsrud ÅDT 2025 Alt Alt IV E18 Gjersjøen ÅDT 2025 Alt Alt IV Kolbotn E6 Assurtjern ÅDT 2025 Alt Alt IV Rv 152 Langhus ÅDT 2025 Alt Alt IV Ny E18 Siggerud ÅDT 2025 Alt IV E6/E18 Vinterbro ÅDT 2025 Alt Alt IV Vinterbro E18 Nygård ÅDT 2025 Alt Alt IV Ski Rv 152 Holstad nord ÅDT 2025 Alt Alt IV E6 Nordby ÅDT 2025 Alt Alt IV E18 Kråkstad ÅDT 2025 Alt Alt IV Kråkstad Ås E6 Støkken ÅDT 2025 Alt Alt IV Elvestad Vestby Rv 152 Holstad sør ÅDT 2025 Alt Alt IV Figur 8: Årsdøgnstrafikk (ÅDT), utvalgte snitt i Follo, 2025, Alternativ 0 (Referanse) og Alternativ IV.

16 Side 15/17 Trafikkmengder fra Indre Østfold og fordeling på veinettet mot Oslo/Gardermoen ALT 0 ALT IV 100 % 86 % 80 % 60 % 40 % 42 % 20 % 23 % 17 % 27 % 0 % 1 % 1 % 1 % Kråkstad, E18 E18 Mastemyr E6 Klemetsrud E6 Skedsmo Figur 9: Trafikk E18 Østfold grense, fordeling i Akershus og Oslo 2025, Alternativ 0 (Referanse) og Alternativ IV. ALTERNATIV IV (ALT IV), som går fra Knapstad nordover til Ytre Enebakk og deretter går langs Rv 155 til E6 ved Klemetsrud, kan få ca i ÅDT år ALT IVs utforming kan gi mindre belastning på delstrekninger av nåværende europa- og riksveier i Follo, og kan også gi kortere tidsbruk for reiser mellom Indre Østfold/Enebakk og Oslo, både i og utenom rush. Analysen viser ALT IV er det alternativet som kan gi minst avlastning på nåværende E18, og i rushperioder kan det oppstå til kø på strekningen mellom Elvestad og Asper. ALT IVs utforming gjør at køproblemene i Oslo kan bli større, med en forverring spesielt på E6 fra Klemetsrud mot Oslo sentrum og på Ljabrudiagonalen mellom Klemetsrud og Hauketo.

17 Side 16/17 4 KONKLUSJONER 4.1 Oppsummering av alternativene Ut fra hva som er hensikten med analysen og resultatene som transportmodellen gir, kan man oppsummere på følgende måte: Alle alternativene gir generelt kortere reisetid i transportmodellen i rush. Utformingen av ALT I og ALT II gir best flatedekning i forhold til befolkningsrike og arbeidsplassintensive deler av Follo. ALT I og ALT II gir derfor generelt kortere reisetid for bilister døgnet sett under ett, ALT III og ALT IV gjør det ikke. Alle alternativene avlaster lokale hovedveier, men i forskjellig omfang og på forskjellige delstrekninger. ALT I og ALT II gir bedre avviklingsforhold for biltrafikken i Ås og Ski sentrum i større grad enn ALT III og ALT IV. Alle alternativene medfører økte framkommelighetsproblemer i Oslo, i større eller mindre grad. ALT I og ALT III gir best fordeling mellom E18 og E6, mens ALT II og spesielt ALT IV skaper større problemer på E6 i Oslo. Anbefalingene fra Statens vegvesen Vegdirektoratet tilsier at ved en ÅDT på bør det vurderes å bygge en 4-felt vei for å sikre kapasitet i fremtiden. ALT I og ALT II har såpass høy trafikkbelastning i 2025 at det sannsynligvis vil være behov for 4-felts vei langs disse alternativenes traséer. ALT III og ALT IV har mindre trafikkbelastning og langs disse alternativenes traséer vil det sannsynligvis ikke oppstå behov for 4-felts vei i løpet av de neste årene. 4.2 Anbefalinger ALT I bør utredes videre på bakgrunn av følgende momenter: Alternativet gir kortere reisetid for trafikanter både i rush og utenom rush. Alternativet avlaster lokale hovedveier i Follo, og spesielt for kommunesenterene i Ås og Ski vil avlastningen være merkbar. Alternativets utforming gjør at E6 og E18 på strekningene mellom Vinterbro og Oslo sentrum utnyttes på den mest optimale måten.

18 Side 17/17 ALT II kan utredes videre på bakgrunn av følgende momenter: Alternativet gir kortere reisetid for trafikanter både i rush og utenom rush. Alternativet avlaster lokale hovedveier i Follo, og spesielt for kommunesenterene i Ås og Ski vil avlastningen være merkbar. Alternativet medfører større belastning på E6 ved Assurtjern enn det som kan være ønskelig, men ikke i så stor grad at trafikksituasjonen videre innover mot Oslo blir vesentlig forverret. ALT III bør ikke utredes videre på grunn av følgende momenter: Alternativets trasé er ikke tilpasset de fleste av bilistenes ønskede trasévalg, og dermed vil alternativet ikke få den effekten og tidsgevinst for trafikantene som er ønskelig i forhold til eventuelle nytte/kostnadsberegninger. Alternativet avlaster lokale hovedveier i Follo noe, men siden traséen går i et område med avstand til store befolknings- og arbeidsplasskonsentrasjoner er også denne effekten liten. ALT IV bør heller ikke utredes videre på grunn av følgende momenter: Alternativet skaper større framkommelighetsproblemer i en allerede vanskelig situasjon på E6 og andre viktige veier til/fra Oslo. Alternativets trasé går, som ALT IIIs trasé, i et område med avstand til store befolknings- og arbeidsplassområder, og avlaster derfor ikke de lokale hovedveiene i Follo i stor grad. Alternativets trasé gir trafikantene generelt en tidsgevinst i rushperioder. I løpet av ett døgn vil trafikantene i alternativet pga arealproblematikken ikke få noen målbar tidsgevinst, og da er det ikke sannsynlig at man vil få det positive svaret som er ønskelig i forhold til nytte/kostnadsberegninger.

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Thorer Lie - 69243543 2003/030808-126 12.02.2007 E18 Østfold gr - Vinterbro. Siling av

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Konseptvalgtutredning E18

Konseptvalgtutredning E18 Konseptvalgtutredning E18 Knapstad (Østfold) Vinterbro (Akershus) Delrapport Trafikksikkerhet og trafikkulykker Foto: VidKon Side 1 av 10 INNHODSFORTEGNESE 1 INNEDNING 3 2 METODE 3 3 DAGENS UYKKESSITUASJON

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

KVU E18 Knapstad E6 i Follo

KVU E18 Knapstad E6 i Follo KVU E18 Knapstad E6 i Follo FAGRAPPORT TRAFIKK Trafikkberegninger Virkninger mht transportøkonomi og utslipp FORORD Trafikkanalysen og de samfunnsøkonomiske beregningene er utført på vegne av Rambøll Norge

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Oslopakke 3 -står den støtt?

Oslopakke 3 -står den støtt? Oslopakke 3 -står den støtt? Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst NVTF 17. april 2007 Oslopakke 3 Står den støtt? flere dimensjoner 1. Faglig grunnlag 2. Måloppnåelse Oslopakke 3 Hvor står prosessen?

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2 RUNE KILLIE TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn for oppdraget 1 2 Innledning 2 3 Trafikkdatasammenstilling

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn for notatet. 2. Forutsetninger. 3. Kilder til trafikktall i området

NOTAT. 1. Bakgrunn for notatet. 2. Forutsetninger. 3. Kilder til trafikktall i området NOTAT Oppdrag 1350011802 Kunde Farriseidet Eiendom AS Notat nr. 1 Dato 2017/03/31 Til Fra Kopi Larvik kommune Carl Henrik Bjørseth Grethe Myrberg, Jan Flaato, Merete Haukedal 1. Bakgrunn for notatet Larvik

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen Overordnet vegnett Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016 Olav Lofthus Statens vegvesen Innhold Kort om status for hovedvegnettet Framover kommuneplanen. Biltrafikk sentralt i Bergen Ringveg øst

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektgruppen Cubus AS v/ Liz Eva Tøllefsen Dato: 22.1.2015 Tema: Reguleringsplan Bjørnsons gate 29, Kronstad. Supplerende trafikkvurderinger. Bakgrunn Det

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Beregnet til Lier kommune Dokument type Tekstrapport Dato 2009-06-01 SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Revisjon 00 Dato 2009-06-01 Utført av

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 30.01,2015 Østlandssamarbeidet 30.01.2015 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Bjugn kommune - Innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering

Detaljer

NVTF-Fagmøte 22. september 2015. Rehabilitering av tunneler i Oslo. Reisetidsdata for biltrafikk. Fred Krohn, ViaNova Plan og Trafikk

NVTF-Fagmøte 22. september 2015. Rehabilitering av tunneler i Oslo. Reisetidsdata for biltrafikk. Fred Krohn, ViaNova Plan og Trafikk NVTF-Fagmøte 22. september 15. Rehabilitering av tunneler i Oslo Reisetidsdata for biltrafikk Fred Krohn, ViaNova Plan og Trafikk 1. Datagrunnlag 2. Korttidseffekt 3. Langtidseffekt. NVTF Fagmøte tunnelrehabilitering

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen

Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen TØI-rapport 934/2007 Forfattere: Ross Phillips; Torkel Bjørnskau; Rolf Hagmann Oslo 2007, 19 sider Sammendrag: Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Aud Tennøy, prosjektleder Jørgen Aarhaug Paal Brevik Wangsness Bakgrunn Store endringer i transportsystemene i

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Juni 2005 Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Statens vegvesen 2 Bergen kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. AVGRENSING OG METODE...6 3. TRAFIKKMENGDER...6 3.1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon?

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Frokostseminar 16.juni 2015 Tormod Wergeland Haug 1. Utredningen trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 2. Erfaringer

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Trafikk og miljø i Sandviken

Trafikk og miljø i Sandviken Trafikk og miljø i Sandviken Konsekvenser og tiltak med ulike trasealternativ for Bybanen Tilleggsutredning nr. 16 Konsekvensutredning Bybanen Sentrum - Åsane Etat for plan og geodata 07.10.2013 Innhold

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Årsaker til kø - Nytte for næringslivet. Idar Bækken, Jon Flydal, Siri Rolland, Anne Marstein

Årsaker til kø - Nytte for næringslivet. Idar Bækken, Jon Flydal, Siri Rolland, Anne Marstein Årsaker til kø - Nytte for næringslivet Idar Bækken, Jon Flydal, Siri Rolland, Anne Marstein KØENES PÅVIRKNING FOR NÆRINGSTRANSPORTEN Næringstransporten er en sammensatt gruppe transportører fra langtransport

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 10/1805-4 Arknr.: Q10 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Kommuneplanutvalget 8/10 29.09.2010 E18 KOMMUNEPLANPROSESS - FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslag

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER Oppdragsgiver: Tyrifjorden Brygge AS Oppdrag: 521184 Verifikasjon trafikktall Tyrifjorden Brygge Del: Dato: 2009-04-22 Skrevet av: Even Lind Kvalitetskontroll: OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER INNHOLD 1

Detaljer

Saksbehandler: Amund Kjellstad Arkiv: GNR 111/246 Arkivsaksnr.: 05/00248-004 Dato: 02.05.05 111/246, HANS KIÆRSGATE 1 A, FERGETERMINAL DRAMMEN - POLEN

Saksbehandler: Amund Kjellstad Arkiv: GNR 111/246 Arkivsaksnr.: 05/00248-004 Dato: 02.05.05 111/246, HANS KIÆRSGATE 1 A, FERGETERMINAL DRAMMEN - POLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Amund Kjellstad Arkiv: GNR 111/246 Arkivsaksnr.: 05/00248-004 Dato: 02.05.05 111/246, HANS KIÆRSGATE 1 A, FERGETERMINAL DRAMMEN - POLEN INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus 1. Historikk og befolkningstall Tanken om forlengelse av T-banens linje 2 (Furusetbanen) til det daværende Sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog kommune

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Meldingen ligger ute til offentlig ettersyn frem til 24.02.05.

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK

TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK TRAFIKKSIKKERHET OG ITS ITS TOOLBOX KJERSTI MIDTTUN AVDELINGSLEDER TRAFIKK TRFIKKSIKKERHET OG ITS ULYKKER NOVEMBER Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i november var 525 ulykker med personskader

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Fv.156 Bråtan Tusse Planprogram. Presentasjon for Nesodden kommune

Fv.156 Bråtan Tusse Planprogram. Presentasjon for Nesodden kommune Planprogram Presentasjon for Nesodden kommune 7.12.2016 Prosjektmål til planprogrammet Samfunnsmål: prosjektet skal Gi en forutsigbar og stabil vegforbindelse til Nordre Frogn og Nesodden Gi god trafikksikkerhet

Detaljer

TASS - Hamar - Notat -

TASS - Hamar - Notat - Rambøll Norge AS TASS - Hamar - Notat - Statens vegvesen Region øst Trafikkanalyser med TASS-modellen Hamar Endringer i TASS-modellen (Rev. 1) 2008-02-08 Trafikkanalyser med TASSmodellen. Hamar TASS -

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Detaljregulering Renningsåsen Pukkverk Lemmikainen Norge AS 02 R01 Statens vegvesen Fra Kopi Iver Reistad TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET 1. Bakgrunn Dato 2012-10-31 Revidert

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T T-1521 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet

Detaljer

Innsigelse fra Statens vegvesen til kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby, Nittedal kommune

Innsigelse fra Statens vegvesen til kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby, Nittedal kommune Samordningsstaben Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

NOTAT STØYVURDERING. 1. Bakgrunn. 2. Forutsetninger

NOTAT STØYVURDERING. 1. Bakgrunn. 2. Forutsetninger NOTAT Oppdrag KU Lilleby Dato 2012-06-21 Notat nr. Støy - 003 Til Veidekke Eiendom AS Rambøll P.B. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM Kopi Sweco AS T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no Vår ref.

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem?

Hvordan få bussen raskere frem? Hvordan få bussen raskere frem? Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene? Innlegg på Kollektivtransportforums arbeidsseminar, 21. mai 2014 Øystein Otto Grov, fagsjef metro og trikk, Ruter

Detaljer

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Rv 23 Linnes - E18 Historikk

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29. 06.2010 Saksnummer: 2010126433 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E N O TA T Oppdrag 135000 3149 R eguleringspla n Ulsetmyran næringsområde Kunde Ørland kommune Notat nr. 001 Til Svein Rasmussen, Rambøll Fra Marte Dahl, Rambøll Kopi Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKAN ALYSE U

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 Høring av KVU for kryssing av Oslofjorden Forslag til innstilling: 1. Rygge kommune støtter anbefalingen om å forkaste alternativ

Detaljer