Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE"

Transkript

1 Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

2 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan for næringsområdet Åkebergmosen II med tilhørende konsekvensutredning. Etter vedtatt planprogram skal det utarbeides en trafikkanalyse som gjør rede for de trafikale konsekvensene av planforslaget med spesielt fokus på utforming og trafikkavvikling i viktige kryss. Trafikale konsekvenser av ulike utbyggingsalternativer er tidligere vurdert i : Diskusjonsnotat 1, Norconsult, Oppdatering av Diskusjonsnotat, Ingeniørfirmaet Svendsen & co AS, Foreliggende trafikkanalyse tar utgangspunkt i arealbruken i forslaget til detaljreguleringsplan. Planforslaget er utarbeidet av In Situ AS landskapsarkitekter. Deler av prosjektbeskrivelsen i trafikkanalysen er redigert fra saksframstillingen som er utarbeidet av In Situ AS landskapsarkitekter. Bjørn Lind vært kontaktperson i Veidekke Eiendom AS. Oslo, Norsam AS

3 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 3 INNHOLD Side 1. BAKGRUNN OG HENSIKT PLANOMRÅDET DAGENS SITUASJON Arealbruk Veger og gater AKTUELLE PLANER, NORMER OG FØRINGER PLANFORSLAG TRAFIKKANALYSE Metode Arealbruk Ansatte Bilparkering Generering av biltrafikk Kryssutforming Trafikkavvikling Trafikksikkerhet SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER Vedlegg 1 : Kapasitetsberegning

4 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 4 1. BAKGRUNN OG HENSIKT Veidekke Eiendom AS ønsker å legge til rette for videre utvikling av Åkebergmosen næringsområde i Råde kommune. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende næringsområde østover, og legge til rette for lager og logistikkbedrifter, kontor, lett industri og håndverksbedrifter. Hensikten med foreliggende notat er å gjøre rede for trafikale konsekvenser av planforslaget. 2. PLANOMRÅDET Planområdet er på ca. 230 da og ligger ved Missingmyr i Råde i tilknytning til eksisterende næringsområder, boligområder og E6. Åkebergmosen har en strategisk plassering med adkomst til E6 i umiddelbar nærhet. Området ligger i kort avstand fra Moss lufthavn, kommunesenteret Karlshus og nytt sykehus på Kalnes. Området har også forbindelse til indre Østfold til Askim og Mysen via Fv 282 (Slangsvollveien eller via Trøsken) som er en viktig tverrforbindelse mellom E6 og E18 i fylket. Figur 1 : Oversiktskart med planområdet merket med svart stiplet strek 3. DAGENS SITUASJON 3.1 Arealbruk Deler av arealene innenfor Åkebergmosen Industri er ferdig utbygd eller i ferd med å bygges ut, hovedsakelig til lett industri, lager og håndverksbedrifter. I boligfeltene nord og vest er det ca. 20 boenheter langs Homstvedtlia og ca. 90 boenheter langs Granittveien.

5 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 5 Figur 2 : Situasjonskart med planområdet merket med svart stiplet strek 3.2 Veger og gater Vegnett Adkomst inn til næringsområdene på Åkebergmosen er fra Fv118 og Rabben. Rabben og Granittveien er kommunale veger mens de interne vegen i næringsområdet er private veger. Figur 3 : Dagens vegnett. Svart = Europaveg, Rød = Fylkesveg, Blå = Kommunal veg, Grønn = Privat veg (Kilde : Nasjonal vegdatabank)

6 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 6 Bilde 1 : Fv118 sett mot nord i krysset med Rabben Bilde 2 : Fv118 sett mot sør i krysset med Rabben Bilde 3 : Rabben sett mot vest i krysset med FV118

7 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 7 Bilde 4 : Rabben sett mot øst i krysset med Homstvedtlia Bilde 5 : Rabben sett mot øst i krysset med Granittveien Bilde 6 : Åkebergmosen sett mot vest i krysset med Granittveien

8 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 8 Bilde 7 : Rabben sett mot nord i krysset med Åkebergmosen Skiltet fartsgrense De kommunale vegene ved planområdet har fartsgrense på 50 km/t, mens Fv118 har fartsgrense 60 km/t i krysset med Rabben. Figur 4 : Fartsgrenser. (Kilde : Nasjonal vegdatabank). Biltrafikk Figur 4 viser døgntrafikk (ÅDT) på vegene ved planområdet med ÅDT ca i Fv181. I notatet fra Norconsult er trafikken i Rabben, sør for næringsområdet, anslått til ÅDT ca Trafikken i Homstvedtlia og Granittveien er i samme notat beregnet til henholdsvis ÅDT ca. 100 og ÅDT ca. 500.

9 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 9 Figur 5 : Dagens døgntrafikk (ÅDT) med tungtrafikkandeler vist i parentes (Kilde : Nasjonal vegdatabank) Trafikkulykker Figur 5 viser registeret trafikkulykker i og ved planområdet i siste 10-års-periode ( ). Det er registrert 1 ulykke med lettere personskade i krysset mellom FV118 og Rabben. Figur 6 : Trafikkulykker (Kilde : Nasjonal vegdatabank)

10 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 10 Kollektivtrafikk Det er bussforbindelse fra Missingmyr til Karlshus, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Gang- og sykkeltrafikk Det er sammenhengende GS-vegforbindelse mellom Karlshus og Missingmyr helt frem til Åkebergmosen. Det er i dag ikke egne løsninger for gange og sykling i næringsområdene. 4. AKTUELLE PLANER, NORMER OG FØRINGER Kommuneplanens arealdel Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist som framtidig byggeområde for næring med et belte med LNF-formål rundt Mosatjern. Det er lagt opp til at krysset mellom Rabben og Granittveien bygges om til rundkjøring. Figur 7 : Utsnitt av kommuneplan for Råde Utviklingsstrategi Det er fortsatt store ubebygde arealer på Åkebergmosen innenfor de regulerte områdene, og det er gitt føringer for utbyggingstakten i området i utviklingsstrategien for Råde kommune. Det er derfor lagt opp til en etappevis utbygging innenfor planområdet. Planprogram Revidert planprogram ble lagt frem i Utvalg for teknikk Etter justeringer i tråd med den politiske behandlingen, har kommunen vedtatt planprogrammet våren PLANFORSLAG Forslag til plan innebærer en utvidelse og videreutvikling av eksisterende næringsområder på Åkebergmosen i tråd med kommuneplanen. Det er et ønske om å utvikle eksisterende næringsområde, som utgjør en næringskonsentrasjon i Råde kommune med hovedvekt av virksomheter innen lager/logistikk, lett industri og håndverksbedrifter. Hovedadkomstvegen i eksisterende og nytt næringsområde reguleres til offentlig veg. Det forutsettes at adkomstvegen på Åkebergmosen overtas av kommunen ved ferdigstillelse.

11 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 11 I tilknytning til hovedadkomstvegen i planområdet, reguleres det gang- og sykkelveg inn i næringsområdet. Innenfor eksisterende næringsområde foreslås det lagt fortau langs adkomstvegen, siden det er liten avstand mellom vegen og eksisterende bebyggelse. Det er lagt til rette for utfartsparkering på to steder i planområdet. Utfartsparkeringene legger til rette for god adkomst til friluftsområdene nord og øst for planområdet. Figur 8 : Forslag til reguleringsplan (Illustrasjon : In Situ AS landskapsarkitekter) Figur 9 : Nye interne veger i næringsområdet etableres i forlengelsen av eksisterende veger

12 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side TRAFIKKANALYSE 6.1 Metode Trafikkanalysen er gjennomført på grunnlag av : Erfaringsdata for sammenhengen mellom arealbruk og trafikk De mest aktuelle erfaringsdata er dokumentert i 6.2 Arealbruk Statens vegvesens håndbok 146: Trafikkberegninger Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 nøkkelrapport (TØI) Prosamrapport 103: Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre Prosamrapport 137 : Turproduksjonstall for boliger i Oslo og Akershus Feltinndeling i næringsområdet Arealbruken er spesifisert for 3 felter. Figur 10 : Inndeling i 3 felter Dagens situasjon Det er i dag bygd ut ca m 2 i næringsområdet, mest innenfor formålene industri og lager. Formål Byggeareal (m2 BRA) Felt 1 Felt 2 Felt 3 Sum Kontor Industri Lager Sum Tabell 1 : Dagens arealbruk i Åkebergmosen næringsområde

13 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 13 Full utbygging av næringsområdet Det er i dag en utbyggingsreserve i feltene 1 og 2 på til sammen ca m 2. Felt 3 foreslås utbygd med inntil m 2. Fullt utbygd kan næringsområdet bli på til sammen ca m 2. Dagens utbygging utgjør ca. 14% av full utbygging. Formål Byggeareal (m2 BRA) Andel Felt 1 Felt 2 Felt 3 Sum Kontor % Industri % Lager % Sum % Tabell 2 : Arealbruk ved full utbygging av Åkebergmosen næringsområde 6.3 Ansatte Beregningsgrunnlag Det er valgt et beregningsgrunnlag lik det er benyttet i analyser av tilsvarende næringsområder. Dagens situasjon I dag er det beregnet at det er i underkant av 300 ansatte i næringsområdet. Formål Ansatte Ansatte pr. 100 m2 Felt 1 Felt 2 Felt 3 Sum Kontor 3, Industri 1, Lager 0, Sum Tabell 3 : Beregnet antall ansatte innen næringsområdet i dagens situasjon Full utbygging av næringsområdet Ved full utbygging kan det bli ca ansatte i næringsområdet. Formål Ansatte Ansatte pr. 100 m2 Felt 1 Felt 2 Felt 3 Sum Kontor 3, Industri 1, Lager 0, Sum Tabell 4 : Beregnet antall ansatte ved full utbygging av innen næringsområdet i dagens situasjon 6.4 Bilparkering Beregningsgrunnlag Det er valgt et beregningsgrunnlag lik det er benyttet i analyser av tilsvarende næringsområder.

14 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 14 Dagens situasjon Forslaget til parkeringsnorm vil gi behov for 235 parkeringsplasser for biler i dagens situasjon. Formål Parkeringsnorm Parkeringsplasser for biler Felt 1 Felt 2 Felt 3 Sum Kontor 1 p-plass pr. 50 m Industri 1 p-plass pr. 100 m Lager 1 p-plass pr. 100 m Sum Tabell 5 : Beregnet antall ansatte innen næringsområdet i dagens situasjon Full utbygging av næringsområdet Ved full utbygging kan det bli behov for å etablere ca parkeringsplasser for biler i Åkebergmosen næringsområde. Dette tilsvarer 0,86 parkeringsplass pr. ansatt. Formål Parkeringsnorm Parkeringsplasser for biler Felt 1 Felt 2 Felt 3 Sum Kontor 1 p-plass pr. 50 m Industri 1 p-plass pr. 100 m Lager 1 p-plass pr. 100 m Sum Tabell 6 : Beregnet antall ansatte ved full utbygging av innen næringsområdet i dagens situasjon 6.5 Generering av biltrafikk Beregningsgrunnlag Genereringsfaktorer for biltrafikk avhenger av mange forhold, blant annet : Planområdets beliggenhet og topografi Virksomhet (formål) Kollektivtilbud Tilrettelegging for gang- / sykkeltrafikk Parkeringsdekning For boliger er det valgt å benytte samme genereringsfaktor som i Diskusjonsnotat 1, Norconsult, For næringsformålene er det valgt å benytte genereringsfaktorer basert på erfaringsdata fra Regnbuen Næringsområde (Ski kommune) og Deli - Skog næringspark (Vestby kommune), samt nylig utført trafikkanalyser for Gardermoen Næringspark (Ullensaker kommune) og Næringsaksen i Moss østre (Moss kommune). Beregningene tar utgangspunkt i trafikkgenereringen i et yrkesdøgn (YDT). Ved omregning til et gjennomsnittsdøgn (ÅDT), er det antatt at næringsformålene har lite virksomhet på lørdager og søndager. Boligene antas å skape samme trafikk på alle ukedager. Omregning fra døgntrafikk til dimensjonerende timetrafikk morgen og ettermiddag er basert på erfaringsdata for de ulike formål.

15 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 15 Dagens situasjon Det er beregnet at det i dag genereres bilreiser tilsvarende YDT 540 / ÅDT 420 i Åkermosen næringsområde. Formål YDT pr. Døgntrafikk, YDT 100 m2 Felt 1 Felt 2 Felt 3 Sum Kontor 5, Industri 2, Lager 1, Sum Tabell 7 : Beregnet døgntrafikk (YDT) i næringsområdet i dagens situasjon Formål ÅDT/YDT Døgntrafikk, ÅDT Felt 1 Felt 2 Felt 3 Sum Kontor 0, Industri 0, Lager 0, Sum Tabell 8 : Beregnet døgntrafikk (ÅDT) i næringsområdet i dagens situasjon Svingemønsterte i kryss er anslått med utgangspunkt i Diskusjonsnotat 1, Norconsult, med tilpasning til data for Fv118 fra Nasjonal vegdatabank. Figur 11 : Beregnet døgntrafikk (ÅDT) i vegnettet ved Åkerbergmosen næringsområde i dagens situasjon Tabellene 9 og 10 viser grunnlaget for omregning fra døgntrafikk til timetrafikk, mens figurene 12 og 13 viser beregnet rushtrafikk i vegnettet ved Åkerbergmosen næringsområde.

16 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 16 Formål Døgn- Morgenrush trafikk Andel av Volum Trafikk til området Trafikk fra området YDT av YDT Andel Volum Andel Volum Kontor % % % 4 Industri % % % 5 Lager % 9 50 % 4 50 % 4 Sum næringsområdet Boliger i Granittveien % % % 84 Boliger i Homstvedtlia % % 4 80 % 18 Tabell 9 : Beregnet timetrafikk i morgenrushet i dagens situasjon Formål Døgn- Ettermiddagsrush trafikk Andel av Volum Trafikk til området Trafikk fra området YDT av YDT Andel Volum Andel Volum Kontor % % 4 80 % 18 Industri % % 5 70 % 12 Lager % 9 50 % 4 50 % 4 Sum næringsområdet Boliger i Granittveien % % % 84 Boliger i Homstvedtlia % % 4 80 % 18 Tabell 10 : Beregnet timetrafikk i ettermiddagsrushet i dagens situasjon Figur 12 : Beregnet timetrafikk i morgenrushet i dagens situasjon Figur 13 : Beregnet timetrafikk i ettermiddagsrushet i dagens situasjon

17 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 17 Planforslag Det er beregnet at det ved full utbygging i næringsområdet genereres bilreiser tilsvarende YDT / ÅDT i Åkermosen næringsområde. Formål YDT pr. Døgntrafikk, YDT 100 m2 Felt 1 Felt 2 Felt 3 Sum Kontor 5, Industri 2, Lager 1, Sum Tabell 11 : Beregnet døgntrafikk (YDT) ved full utbygging av næringsområdet Formål ÅDT/YDT Døgntrafikk, ÅDT Felt 1 Felt 2 Felt 3 Sum Kontor 0, Industri 0, Lager 0, Sum Tabell 12 : Beregnet døgntrafikk (ÅDT) ved full utbygging av næringsområdet Svingemønsterte i kryss er anslått med utgangspunkt i Diskusjonsnotat 1, Norconsult, med tilpasning til data for Fv118 fra Nasjonal vegdatabank. Figur 14 : Beregnet døgntrafikk (ÅDT) i vegnettet ved full utbygging av Åkerbergmosen næringsområde Tabellene 13 og 14 viser grunnlaget for omregning fra døgntrafikk til timetrafikk, mens figurene 15 og 16 viser beregnet rushtrafikk i vegnettet ved Åkerbergmosen næringsområde.

18 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 18 Formål Døgn- Morgenrush trafikk Andel av Volum Trafikk til området Trafikk fra området YDT av YDT Andel Volum Andel Volum Kontor % % % 41 Industri % % % 44 Lager % % % 37 Sum næringsområdet Boliger i Granittveien % % % 84 Boliger i Homstvedtlia % % 4 80 % 18 Tabell 13 : Beregnet timetrafikk i morgenrushet ved full utbygging i næringsområdet Formål Døgn- Ettermiddagsrush trafikk Andel av Volum Trafikk til området Trafikk fra området YDT av YDT Andel Volum Andel Volum Kontor % % % 164 Industri % % % 103 Lager % % % 37 Sum næringsområdet Boliger i Granittveien % % % 84 Boliger i Homstvedtlia % % 4 80 % 18 Tabell 14 : Beregnet timetrafikk i ettermiddagsrushet ved full utbygging i næringsområdet Figur 15 : Beregnet timetrafikk i morgenrushet ved full utbygging i næringsområdet Figur 16 : Beregnet timetrafikk i ettermiddagsrushet ved full utbygging i næringsområdet

19 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side Kryssutforming Rabben x Granittveien Krysset er i dag utformet som et uregulert X-kryss. Dette er en kryssutforming som har både dårlig trafikksikkerhet og dårlig framkommelighet ved økende trafikkvolum. Krysset er antatt ombygd til 4-armet rundkjøring som i gjeldende regulering. Bilde 8 : Ortofoto av dagens kryss mellom Rabben og Granittveien Fv118 x Rabben Krysser er i dag utformet som et vikepliktsregulert T-kryss. Det er en avkjørsel på vestsida av krysset. Bilde 8 : Ortofoto av dagens kryss mellom Fv118 og Rabben

20 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 20 Med utgangspunkt i foreliggende trafikkgrunnlag prognose og veiledende kriterier i Håndbok 263, sk utforming av veg- og gatekryss, burde det allerede i dag ha vært bygd eget venstresvingefelt i Fv118. Behovet for eget venstresvingefelt vil øke med økende trafikk. Figur 17 : Kriterier for vurdering av venstresvingefelt basert på trafikk i dimensjonerende time (Kilde : Statens vegvesen) Trafikkprognosen viser at trafikken i Rabben kan bli like stor som trafikken i Fv118. Stor venstresvingende fra FV118 samt økt og jevnere trafikk på armene i krysset, gjør det aktuelt også vurdere krysset ombygd til rundkjøring. Rundkjøringer har god kapasitet og god trafikkavvikling. 6.7 Trafikkavvikling Utførte kapasitetsberegninger er vist som vedlegg. I kapasitetsberegningene er blant annet belastningsgrad beregnet. Belastningsgrad beskriver forholdet mellom trafikkmengden som går på vegen og kapasiteten på vegen (belastningsgrad = volum / kapasitet). Ved belastningsgrad lik 1,0 er teoretisk sett all kapasitet utnyttet. Sammenhengen mellom belastningsgrad og forsinkelse for bilistene er tilnærmet eksponentiell, slik at forsinkelsen øker raskere jo høyere belastningsgrad det er. Når belastningsgraden er under 0,70 er det liten kødannelse i tilfarten og liten forsinkelse. Ved belastningsgrad over ca. 0,85 begynner den eksponentielle effekten å slå kraftigere ut, slik at forsinkelse og kølengde øker raskt ved stigende belastningsgrad Når belastningsgraden overstiger 1,0 er trafikken inn mot krysset større enn kapasiteten i tilfarten i krysset. Dette medfører at køen i tilfarten vil vokse, og den vil først begynne å avta igjen når trafikken blir mindre enn kapasiteten.

21 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 21 Figur 18 : Sammenheng mellom belastningsgrad og forsinkelse I kapasitetsberegningene er det antatt høy tungtrafikkandel for trafikk i tilknytning til næringsområdet. Det antatt at alle tilfarter i rundkjøringene har en nøktern innkjøringsbredde. Kapasiteten i rundkjøringer kan økes mye med økt innkjøringsbredde. Kapasitetsberegningene for de 3 kryssene fra Fv118 til Åkeberg næringsområde viser : Lave belastningsgrader og gode avviklingsforhold i alle kryss i begge rushperioder både i dagens situasjon og med full utbygging av næringsområdet. Med vikepliktsregulert T-kryss i Fv118 x Rabben kan det bli behov for 2 kjørefelter i tilfarten fra Rabben Rundkjøring i krysset Fv118 / Rabben gir bedre avvikling og mindre forsinkelse enn vikepliktsregulert T-kryss Trafikkgrunnlag / kryss Kryssutforming Morgenrush Ettermiddagsrush Belastnings- Forsinkelse Belastnings- Forsinkelse grad i krysset grad i krysset Kj.t. timer Kj.t. timer DAGENS TRAFIKK Rabben x Granittveien Rundkjøring 0,07 0,2 0,09 0,2 Fv118 x Rabben T-kryss, 2 felt fra Rabben 0,12 0,6 0,10 0,3 T-kryss, 1 felt fra Rabben 0,15 0,10 Rundkjøring 0,11 0,2 0,10 0,2 FRAMTIDIG TRAFIKK Rabben x Granittveien Rundkjøring 0,28 0,6 0,26 0,6 Fv118 x Rabben T-kryss, 2 felt fra Rabben 0,27 1,0 0,36 1,0 T-kryss, 1 felt fra Rabben 0,40 0,47 Rundkjøring 0,23 0,7 0,29 0,7 Tabell 15 :Beregnet belastningsgrad og forsinkelse i kryss i rushperiodene i dagens situasjon og etter full utbygging av planforslaget

22 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side Trafikksikkerhet Forventet antall trafikkulykker i kryssene ved planområdet er beregnet for dagens situasjon og planforslaget basert på : Beregnet trafikkbelastning i de 3 kryssene fra Fv118 til Åkeberg næringsområde Ulykkesfrekvenser som angitt i Trafikksikkerhetshåndboka (TØI) Krysset Rabben / Granittveien er i dag et uregulert X-kryss, noe som er en kryssform med høy ulykkesfrekvens. Ved beregning av forventet ulykkesbelastning er krysset antatt ombygd til rundkjøring også i dagens situasjon. Med dagens trafikk har de 3 kryssene en beregnet ulykkesbelastning på 0,15 ulykker pr. år. Ulykkesbelastningen kan reduseres til 0,07 ulykker pr. år dersom krysset Fv118 / Rabben bygges om til rundkjøring. Ved full utbygging av næringsområdet blir beregnet ulykkesbelastning 0,38 ulykker pr. år i de 3 kryssene. Dette er en beregnet økning på 0,23 ulykker pr. år i de 3 kryssene. Økningen er i realiteten noe mindre siden krysset Rabben / Granittveien er et X-kryss i dag. Ulykkesbelastningen kan reduseres til 0,22 ulykker pr. år dersom krysset Fv118 / Rabben bygges om til rundkjøring. Trafikkgrunnlag / kryss Kryssutforming Dagens situasjon Trafikk Ulykkes- Ulykker Mill. kj/t frekvens pr. år pr. år DAGENS TRAFIKK Rabben x Granittveien Rundkjøring, 4 armer 0,391 0,05 0,02 Rabben x Homsvedtlia T-kryss 0,367 0,08 0,03 Fv118 x Rabben T-kryss 0,694 0,14 0,10 Rundkjøring, 3 armer 0,694 0,03 0,02 FRAMTIDIG TRAFIKK Rabben x Granittveien Rundkjøring, 4 armer 1,312 0,05 0,07 Rabben x Homsvedtlia T-kryss 1,325 0,08 0,11 Fv118 x Rabben T-kryss 1,433 0,14 0,20 Rundkjøring, 3 armer 1,433 0,03 0,04 Tabell 16 :Beregnet ulykkesbelastning de 3 kryssene fra Fv118 til Åkeberg næringsområde 7. SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER Arealbruk Vedtatte planer for Åkebergmosen næringsområdet har en utbyggingskapasitet på m 2. Av dette er det i dag bygd ut ca m 2, mest innenfor formålene industri og lager. Planforslaget for Åkebergmosen II har en utbyggingskapasitet på m 2 innenfor formålene kontor, industri og lager. Fullt utbygd kan næringsområdet bli på til sammen ca m 2. Dagens utbygging utgjør ca. 14% av full utbygging.

23 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 23 Ansatte I dag er det beregnet at det er i underkant av 300 ansatte i næringsområdet. Ved full utbygging kan det bli ca ansatte i Åkebergmosen næringsområde. Parkering Forslaget til parkeringsnorm vil i dagens situasjon gi behov for 235 parkeringsplasser og ca parkeringsplasser for biler ved full utbygging av næringsområdet. Biltrafikk Det er beregnet at det i dag genereres bilreiser tilsvarende YDT 540 / ÅDT 420 i Åkermosen næringsområde med en totaltrafikk på ÅDT ca i vestre del av Rabben. Ved full utbygging av næringsområdet er det beregnet at det genereres trafikk tilsvarende YDT / ÅDT med en totaltrafikk på ÅDT ca i vestre del av Rabben. Beregnet trafikkøkning i tilknytning til næringsområdet er ÅDT ca Dette er en mindre trafikkøkning enn det som er beregnet i tidligere trafikkvurderinger og forklares med flere forhold ; redusert utbyggingsareal uten etablering av handel samt en gjennomsnittlig yrkesdøgntrafikk (YDT) som er lavere enn gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) fordi virksomheten i næringsparken har lav aktivitet på lørdager og søndager. Veger og adkomster Åkebergmosen næringsområde er i dag knyttet til E6 via Fv118 og Rabben (kommunal veg). Dette foreslås oppretthold som hovedadkomsten til næringsområdet. Nye interne veger i næringsområdet etableres i forlengelsen av eksisterende internveger. Kryss og kryssutforming Krysset mellom Rabben og Granittveien er i dag et X-kryss som er regulert for ombygging til 4-armet rundkjøring. Det nye krysset vil bidra til god trafikkavvikling og forbedret trafikksikkerhet. Krysset mellom Fv118 og Rabben er i dag et vikepliktsregulert T-kryss i en 60-sone. Allerede med dagens trafikk burde krysset vært bygd med eget venstresvingefelt i Fv118. Når trafikken i krysset øker, så øker også behovet et separat venstresvingefelt i Fv118. Ved full utbygging av Åkeberg næringsområdet kan det bli behov for å etablere 2 kjørefelt i tilfarten fra Rabben. Trafikksikkerheten i krysset mellom Fv118 og Rabben vil kunne forbedre ved at krysset bygges ut som rundkjøring. Kollektivtrafikk Det er bussforbindelse fra Missingmyr til Karlshus, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Det er ikke planlagt nye bussruter i forbindelse med utbyggingen av Åkebergmosen næringspark. Gang- og sykkeltrafikk Det er sammenhengende GS-vegforbindelse mellom Karlshus og Missingmyr helt frem til Åkebergmosen. Det er i dag ikke egne løsninger for gange og sykling i næringsområdene. I tilknytning til hovedadkomstvegen i planområdet, reguleres det gang- og sykkelveg inn i næringsområdet. Innenfor eksisterende næringsområde foreslås det lagt fortau langs adkomstvegen.

24 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 24 Trafikkavvikling Kapasitetsberegningene for de 3 kryssene fra Fv118 til Åkeberg næringsområde viser at blir god trafikkavvikling i alle kryss i begge rushperioder både i dagens situasjon og med full utbygging av næringsområdet. Når trafikken øker, vil rundkjøring i krysset Fv118 / Rabben gir bedre trafikkavvikling og mindre forsinkelse enn vikepliktsregulert T-kryss. Trafikksikkerhet Med dagens trafikk har de 3 kryssene Fv118 til Åkeberg næringsområde en beregnet ulykkesbelastning på 0,15 ulykker pr. år (forutsatt at krysset mellom Rabben og Granittveien er ombygd til rundkjøring). Ulykkesbelastningen kan reduseres til 0,07 ulykker pr. år dersom krysset Fv118 / Rabben bygges om til rundkjøring. Ved full utbygging av næringsområdet blir beregnet ulykkesbelastning 0,38 ulykker pr. år i de 3 kryssene. Dette er en beregnet økning på 0,23 ulykker pr. år i de 3 kryssene. Økningen er i realiteten noe mindre siden krysset Rabben / Granittveien er et X-kryss i dag. Ulykkesbelastningen kan reduseres til 0,22 ulykker pr. år dersom krysset Fv118 / Rabben bygges om til rundkjøring. Avbøtende tiltak Utbyggingen av Åkebergmosen næringspark vil gi økt trafikk i Rabben og Fv118. Det foreslås at det gjennomføres følgende avbøtende tiltak : Krysset mellom Rabben og Granittveien bygges om til 4-armet rundkjøring Det bygget eget venstresvingefelt i FV118 i krysset med Rabben Det bygges et forbedret tilbud for gang-/ sykkeltrafikken i næringsparken med tilknytning til eksisterende gang- / sykkelveg langs Rabben. Forøvrig har ikke trafikkanalysen avdekket behov for andre avbøtende trafikktiltak ved gjennomføring av planforslaget.

25 Åkebergmosen II Vedlegg 1 : Kapasitetsberegninger Side 25 KAPASITETSBERGNING AV RUNDKJØRING Metode : Statens vegvesen, Håndbok - 127, 1985 Sted Tid Rabben x Granittveien Dagens morgenrush Trafikkbelastning HOVEDRESULTATER Belastningsgrad i høyest belastet tilfart = 0,07 Total forsinkelse i krysset = 0,2 kj.t.t/t Linje Størrelse Enhet Tilfart Inngangsdata og bergningsresultater M Trafikkbelastning i tilfarten kj.t/t ta Tungtrafikkandel % Ms Sirkulerende trafikk kj.t/t v Tilfartsbredde m. 3,25 3,50 3,00 3,25 5 e Innkjøringsbredde m. 5,0 5,0 5,0 5,0 6 l' Breddeutvidelseslengde m. 5,0 10,0 5,0 10,0 7 st Stigning (+) / Fall (-) % 0,0 0,0 0,0 0,0 8 S Beregningsparameter 0,56 0,24 0,64 0,28 9 X Beregningsparameter 4,08 4,51 3,88 4,37 10 F Beregningsparameter f Beregningsparameter 0,51 0,54 0,50 0,53 12 K' Ukorrigert tilfartskapaistet kj.t/t k 1 Korreksjon for stign. og tungtraf. 1,05 1,00 1,05 1,00 14 K Beregnet tilfartskapasitet kj.t/t B Belastningsgrad 0,02 0,01 0,07 0,06 16 Kapasitetsreserve kj.t/t Vekstreserve inntil B=0,70 % Vekstreserve inntil B=0,80 % Vekstreserve inntil B=0,90 % M f Gjennomsnittlig kø kj.t 0,1 0,1 0,1 0,1 21 P ø Sannsynlighet for lengre kø % Trafikk Kapasitet Reserve Kø M fmax Dimensjonerende kø kj.t Dimensjonerende kølengde m F gj.sn Gjennomsnittlig forsinkelse sek/kj.t F total Total forsinkelse kj.t.t/t 0,02 0,01 0,08 0,06 norsam as Rådgivende ingeniør samferdsel 1 Prosjekt Bergning Dato Reguleringsplan Åkebergmosen II

26 Åkebergmosen II Vedlegg 1 : Kapasitetsberegninger Side 26 KAPASITETSBERGNING AV RUNDKJØRING Metode : Statens vegvesen, Håndbok - 127, 1985 Sted Tid Rabben x Granittveien Dagens ettermiddagsrush Trafikkbelastning HOVEDRESULTATER Belastningsgrad i høyest belastet tilfart = 0,09 Total forsinkelse i krysset = 0,2 kj.t.t/t Linje Størrelse Enhet Tilfart Inngangsdata og bergningsresultater M Trafikkbelastning i tilfarten kj.t/t ta Tungtrafikkandel % Ms Sirkulerende trafikk kj.t/t v Tilfartsbredde m. 3,25 3,50 3,00 3,25 5 e Innkjøringsbredde m. 5,0 5,0 5,0 5,0 6 l' Breddeutvidelseslengde m. 5,0 10,0 5,0 10,0 7 st Stigning (+) / Fall (-) % 0,0 0,0 0,0 0,0 8 S Beregningsparameter 0,56 0,24 0,64 0,28 9 X Beregningsparameter 4,08 4,51 3,88 4,37 10 F Beregningsparameter f Beregningsparameter 0,51 0,54 0,50 0,53 12 K' Ukorrigert tilfartskapaistet kj.t/t k 1 Korreksjon for stign. og tungtraf. 1,05 1,00 1,05 1,00 14 K Beregnet tilfartskapasitet kj.t/t B Belastningsgrad 0,02 0,03 0,02 0,09 16 Kapasitetsreserve kj.t/t Vekstreserve inntil B=0,70 % Vekstreserve inntil B=0,80 % Vekstreserve inntil B=0,90 % M f Gjennomsnittlig kø kj.t 0,1 0,1 0,1 0,1 21 P ø Sannsynlighet for lengre kø % Trafikk Kapasitet Reserve Kø M fmax Dimensjonerende kø kj.t Dimensjonerende kølengde m F gj.sn Gjennomsnittlig forsinkelse sek/kj.t F total Total forsinkelse kj.t.t/t 0,02 0,03 0,02 0,10 norsam as Rådgivende ingeniør samferdsel 1 Prosjekt Bergning Dato Reguleringsplan Åkebergmosen II

27 Åkebergmosen II Vedlegg 1 : Kapasitetsberegninger Side 27 KAPASITETSBERGNING AV RUNDKJØRING Metode : Statens vegvesen, Håndbok - 127, 1985 Sted Tid Rabben x Granittveien Framtidig morgenrush Trafikkbelastning HOVEDRESULTATER Belastningsgrad i høyest belastet tilfart = 0,28 Total forsinkelse i krysset = 0,6 kj.t.t/t Linje Størrelse Enhet Tilfart Inngangsdata og bergningsresultater M Trafikkbelastning i tilfarten kj.t/t ta Tungtrafikkandel % Ms Sirkulerende trafikk kj.t/t v Tilfartsbredde m. 3,25 3,50 3,00 3,25 5 e Innkjøringsbredde m. 5,0 5,0 5,0 5,0 6 l' Breddeutvidelseslengde m. 5,0 10,0 5,0 10,0 7 st Stigning (+) / Fall (-) % 0,0 0,0 0,0 0,0 8 S Beregningsparameter 0,56 0,24 0,64 0,28 9 X Beregningsparameter 4,08 4,51 3,88 4,37 10 F Beregningsparameter f Beregningsparameter 0,51 0,54 0,50 0,53 12 K' Ukorrigert tilfartskapaistet kj.t/t k 1 Korreksjon for stign. og tungtraf. 1,05 1,00 1,05 1,00 14 K Beregnet tilfartskapasitet kj.t/t B Belastningsgrad 0,02 0,10 0,08 0,28 16 Kapasitetsreserve kj.t/t Vekstreserve inntil B=0,70 % Vekstreserve inntil B=0,80 % Vekstreserve inntil B=0,90 % M f Gjennomsnittlig kø kj.t 0,1 0,1 0,1 0,3 21 P ø Sannsynlighet for lengre kø % Trafikk Kapasitet Reserve Kø 1 M fmax Dimensjonerende kø kj.t Dimensjonerende kølengde m F gj.sn Gjennomsnittlig forsinkelse sek/kj.t F total Total forsinkelse kj.t.t/t 0,02 0,11 0,09 0,39 Prosjekt Reguleringsplan Åkebergmosen II norsam as Bergning 3 Rådgivende ingeniør samferdsel Dato

28 Åkebergmosen II Vedlegg 1 : Kapasitetsberegninger Side 28 KAPASITETSBERGNING AV RUNDKJØRING Metode : Statens vegvesen, Håndbok - 127, 1985 Sted Tid Rabben x Granittveien Framtidig ettermiddagsrush Trafikkbelastning HOVEDRESULTATER Belastningsgrad i høyest belastet tilfart = 0,26 Total forsinkelse i krysset = 0,6 kj.t.t/t Linje Størrelse Enhet Tilfart Inngangsdata og bergningsresultater M Trafikkbelastning i tilfarten kj.t/t ta Tungtrafikkandel % Ms Sirkulerende trafikk kj.t/t v Tilfartsbredde m. 3,25 3,50 3,00 3,25 5 e Innkjøringsbredde m. 5,0 5,0 5,0 5,0 6 l' Breddeutvidelseslengde m. 5,0 10,0 5,0 10,0 7 st Stigning (+) / Fall (-) % 0,0 0,0 0,0 0,0 8 S Beregningsparameter 0,56 0,24 0,64 0,28 9 X Beregningsparameter 4,08 4,51 3,88 4,37 10 F Beregningsparameter f Beregningsparameter 0,51 0,54 0,50 0,53 12 K' Ukorrigert tilfartskapaistet kj.t/t k 1 Korreksjon for stign. og tungtraf. 1,05 1,00 1,05 1,00 14 K Beregnet tilfartskapasitet kj.t/t B Belastningsgrad 0,02 0,26 0,02 0,18 16 Kapasitetsreserve kj.t/t Vekstreserve inntil B=0,70 % Vekstreserve inntil B=0,80 % Vekstreserve inntil B=0,90 % M f Gjennomsnittlig kø kj.t 0,1 0,3 0,1 0,2 21 P ø Sannsynlighet for lengre kø % Trafikk Kapasitet Reserve Kø M fmax Dimensjonerende kø kj.t Dimensjonerende kølengde m F gj.sn Gjennomsnittlig forsinkelse sek/kj.t F total Total forsinkelse kj.t.t/t 0,02 0,34 0,02 0,22 norsam as Rådgivende ingeniør samferdsel 1 Prosjekt Bergning Dato Reguleringsplan Åkebergmosen II

29 Åkebergmosen II Vedlegg 1 : Kapasitetsberegninger Side 29 KAPASITETSBERGNING - FORKJØRSREGULERT T-KRYSS Metode : Statens vegvesen - Håndbok 127 Sted Fv118 x Rabben Reguleringsform Vikeplikt Tid Dagens morgensrush Hastighet primærveg/sekundærveg 60 km/t / 50 km/t Trafikkbelastning C B HOVEDRESULTATER Høyeste belastningsgrad 0,12 Totalforsinkelse 0,27 kj.t/t Linje Størrelse Enhet Tilfart A Tilfart B Tilfart C Inngangsdata og bergningsresultater Ag Ah Bv Bh Cv Cg 1 Ordensklasse M Trafikkmengde Kj.t/t Tungtrafikkandel % 5 % 10 % 10 % 10 % 10 % 5 % 4 Stigning (siste 20 m., +=signing, =fall) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 M F Forkj.berettiget trafikk (1.orden) Kj.t/t Kritisk tidsluke, utgangsverdi sek. 5,5 5,0 5,0 7 Korreksjon for reguleringsform 0,0 0,0 0,0 8 Korreksjon for fartsgrense på prim.veg 0,4 0,4 0,0 9 Korreksjon for antall felt på prim.veg 0,0 0,0 0,0 10 Kritisk tidsluke 5,9 5,4 5,0 11 K 0 Utgangskapsitet Kj.t/t Korreksjon for stign. og tungtrafikkandel 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 13 Korrigert utgangskapsitet P K Reduksjonsfaktor for kødannelse 1,00 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 15 K Kapasitet Kj.t/t a Strømmens andel av trafikken i feltet % Hjelpestørrelse for trafikkstrøm 0,03 0,03 0,03 0,07 0,05 0,02 18 Hjelpestørrelse for kjørefelt 0,06 0,05 0,09 0,07 19 K Feltkapasitet M Trafikkmengde i kjørefeltet B Kapasitetsutnyttelse (belastningsgrad) 0,04 0,03 0,12 0,06 22 K-M Kapasitetsreserve i kjørefeltet Kj.t/t Trafikkhindringsgrad Ingen Ingen Ingen Ingen 24 Gj.sn. forsinkelse sek/kj.t. 2,3 2,0 3,8 2,8 25 F Totalforsinkelse Kj.t.t/t 0,04 0,03 0,14 0,06 26 L g Gjennomsnittlig kø Kj.t 0,0 0,0 0,1 0,1 27 L p Dimensjonerende kø (5%) Kj.t Dimensjonerende kølengde m norsam as A Rådgivende ingeniør samferdsel Reguleringsplan Åkebergmosen II 5

30 Åkebergmosen II Vedlegg 1 : Kapasitetsberegninger Side 30 KAPASITETSBERGNING - FORKJØRSREGULERT T-KRYSS Metode : Statens vegvesen - Håndbok 127 Sted Fv118 x Rabben Reguleringsform Vikeplikt Tid Dagens ettermiddagssrush Hastighet primærveg/sekundærveg 60 km/t / 50 km/t C Trafikkbelastning B A HOVEDRESULTATER Høyeste belastningsgrad 0,10 Totalforsinkelse 0,27 kj.t/t Linje Størrelse Enhet Tilfart A Tilfart B Tilfart C Inngangsdata og bergningsresultater Ag Ah Bv Bh Cv Cg 1 Ordensklasse M Trafikkmengde Kj.t/t Tungtrafikkandel % 5 % 10 % 10 % 10 % 10 % 5 % 4 Stigning (siste 20 m., +=signing, =fall) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 M F Forkj.berettiget trafikk (1.orden) Kj.t/t Kritisk tidsluke, utgangsverdi sek. 5,5 5,0 5,0 7 Korreksjon for reguleringsform 0,0 0,0 0,0 8 Korreksjon for fartsgrense på prim.veg 0,4 0,4 0,0 9 Korreksjon for antall felt på prim.veg 0,0 0,0 0,0 10 Kritisk tidsluke 5,9 5,4 5,0 11 K 0 Utgangskapsitet Kj.t/t Korreksjon for stign. og tungtrafikkandel 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 13 Korrigert utgangskapsitet P K Reduksjonsfaktor for kødannelse 1,00 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 15 K Kapasitet Kj.t/t a Strømmens andel av trafikken i feltet % Hjelpestørrelse for trafikkstrøm 0,03 0,03 0,03 0,07 0,06 0,02 18 Hjelpestørrelse for kjørefelt 0,06 0,06 0,10 0,08 19 K Feltkapasitet M Trafikkmengde i kjørefeltet B Kapasitetsutnyttelse (belastningsgrad) 0,04 0,03 0,07 0,10 22 K-M Kapasitetsreserve i kjørefeltet Kj.t/t Trafikkhindringsgrad Ingen Ingen Ingen Ingen 24 Gj.sn. forsinkelse sek/kj.t. 2,3 2,3 3,9 3,2 25 F Totalforsinkelse Kj.t.t/t 0,04 0,03 0,08 0,11 26 L g Gjennomsnittlig kø Kj.t 0,0 0,0 0,1 0,1 27 L p Dimensjonerende kø (5%) Kj.t Dimensjonerende kølengde m norsam as Rådgivende ingeniør samferdsel Reguleringsplan Åkebergmosen II 6

31 Åkebergmosen II Vedlegg 1 : Kapasitetsberegninger Side 31 KAPASITETSBERGNING - FORKJØRSREGULERT T-KRYSS Metode : Statens vegvesen - Håndbok 127 Sted Fv118 x Rabben Reguleringsform Vikeplikt Tid Framtidig morgensrush Hastighet primærveg/sekundærveg 60 km/t / 50 km/t C Trafikkbelastning B HOVEDRESULTATER Høyeste belastningsgrad 0,27 Totalforsinkelse 0,95 kj.t/t Linje Størrelse Enhet Tilfart A Tilfart B Tilfart C Inngangsdata og bergningsresultater Ag Ah Bv Bh Cv Cg 1 Ordensklasse M Trafikkmengde Kj.t/t Tungtrafikkandel % 5 % 10 % 10 % 10 % 10 % 5 % 4 Stigning (siste 20 m., +=signing, =fall) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 M F Forkj.berettiget trafikk (1.orden) Kj.t/t Kritisk tidsluke, utgangsverdi sek. 5,5 5,0 5,0 7 Korreksjon for reguleringsform 0,0 0,0 0,0 8 Korreksjon for fartsgrense på prim.veg 0,4 0,4 0,0 9 Korreksjon for antall felt på prim.veg 0,0 0,0 0,0 10 Kritisk tidsluke 5,9 5,4 5,0 11 K 0 Utgangskapsitet Kj.t/t Korreksjon for stign. og tungtrafikkandel 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 13 Korrigert utgangskapsitet P K Reduksjonsfaktor for kødannelse 1,00 1,00 0,76 1,00 1,00 1,00 15 K Kapasitet Kj.t/t a Strømmens andel av trafikken i feltet % Hjelpestørrelse for trafikkstrøm 0,02 0,05 0,04 0,08 0,08 0,01 18 Hjelpestørrelse for kjørefelt 0,06 0,09 0,11 0,09 19 K Feltkapasitet M Trafikkmengde i kjørefeltet B Kapasitetsutnyttelse (belastningsgrad) 0,08 0,13 0,27 0,26 22 K-M Kapasitetsreserve i kjørefeltet Kj.t/t Trafikkhindringsgrad Ingen Ingen Ingen Ingen 24 Gj.sn. forsinkelse sek/kj.t. 2,5 3,5 5,6 4,4 25 F Totalforsinkelse Kj.t.t/t 0,09 0,15 0,37 0,35 26 L g Gjennomsnittlig kø Kj.t 0,1 0,1 0,4 0,4 27 L p Dimensjonerende kø (5%) Kj.t Dimensjonerende kølengde m norsam as A Rådgivende ingeniør samferdsel Reguleringsplan Åkebergmosen II 7

32 Åkebergmosen II Vedlegg 1 : Kapasitetsberegninger Side 32 KAPASITETSBERGNING - FORKJØRSREGULERT T-KRYSS Metode : Statens vegvesen - Håndbok 127 Sted Fv118 x Rabben Reguleringsform Vikeplikt Tid Framtidig ettermiddagssrush Hastighet primærveg/sekundærveg 60 km/t / 50 km/t C Trafikkbelastning B HOVEDRESULTATER Høyeste belastningsgrad 0,36 Totalforsinkelse 0,98 kj.t/t Linje Størrelse Enhet Tilfart A Tilfart B Tilfart C Inngangsdata og bergningsresultater Ag Ah Bv Bh Cv Cg 1 Ordensklasse M Trafikkmengde Kj.t/t Tungtrafikkandel % 5 % 10 % 10 % 10 % 10 % 5 % 4 Stigning (siste 20 m., +=signing, =fall) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 M F Forkj.berettiget trafikk (1.orden) Kj.t/t Kritisk tidsluke, utgangsverdi sek. 5,5 5,0 5,0 7 Korreksjon for reguleringsform 0,0 0,0 0,0 8 Korreksjon for fartsgrense på prim.veg 0,4 0,4 0,0 9 Korreksjon for antall felt på prim.veg 0,0 0,0 0,0 10 Kritisk tidsluke 5,9 5,4 5,0 11 K 0 Utgangskapsitet Kj.t/t Korreksjon for stign. og tungtrafikkandel 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 13 Korrigert utgangskapsitet P K Reduksjonsfaktor for kødannelse 1,00 1,00 0,84 1,00 1,00 1,00 15 K Kapasitet Kj.t/t a Strømmens andel av trafikken i feltet % Hjelpestørrelse for trafikkstrøm 0,02 0,04 0,03 0,07 0,08 0,01 18 Hjelpestørrelse for kjørefelt 0,06 0,08 0,11 0,09 19 K Feltkapasitet M Trafikkmengde i kjørefeltet B Kapasitetsutnyttelse (belastningsgrad) 0,06 0,11 0,36 0,18 22 K-M Kapasitetsreserve i kjørefeltet Kj.t/t Trafikkhindringsgrad Ingen Ingen Ingen Ingen 24 Gj.sn. forsinkelse sek/kj.t. 2,4 3,1 6,0 3,7 25 F Totalforsinkelse Kj.t.t/t 0,06 0,13 0,57 0,22 26 L g Gjennomsnittlig kø Kj.t 0,1 0,1 0,6 0,2 27 L p Dimensjonerende kø (5%) Kj.t Dimensjonerende kølengde m norsam as A Rådgivende ingeniør samferdsel Reguleringsplan Åkebergmosen II 8

33 Åkebergmosen II Vedlegg 1 : Kapasitetsberegninger Side 33 KAPASITETSBERGNING AV RUNDKJØRING Metode : Statens vegvesen, Håndbok - 127, 1985 Sted Tid Fv118 x Rabben Dagens morgenrush Trafikkbelastning 3 2 HOVEDRESULTATER Belastningsgrad i høyest belastet tilfart = 0,11 Total forsinkelse i krysset = 0,2 kj.t.t/t Linje Størrelse Enhet Tilfart Inngangsdata og bergningsresultater M Trafikkbelastning i tilfarten kj.t/t ta Tungtrafikkandel % Ms Sirkulerende trafikk kj.t/t v Tilfartsbredde m. 3,50 3,25 3,50 5 e Innkjøringsbredde m. 5,0 5,0 5,0 6 l' Breddeutvidelseslengde m. 10,0 10,0 10,0 7 st Stigning (+) / Fall (-) % 0,0 0,0 0,0 8 S Beregningsparameter 0,24 0,28 0,24 9 X Beregningsparameter 4,51 4,37 4,51 10 F Beregningsparameter f Beregningsparameter 0,54 0,53 0,54 12 K' Ukorrigert tilfartskapaistet kj.t/t k 1 Korreksjon for stign. og tungtraf. 1,05 1,00 1,05 14 K Beregnet tilfartskapasitet kj.t/t B Belastningsgrad 0,05 0,11 0,06 16 Kapasitetsreserve kj.t/t Vekstreserve inntil B=0,70 % Vekstreserve inntil B=0,80 % Vekstreserve inntil B=0,90 % M f Gjennomsnittlig kø kj.t 0,1 0,1 0,1 21 P ø Sannsynlighet for lengre kø % Trafikk Kapasitet Reserve Kø 1 M fmax Dimensjonerende kø kj.t Dimensjonerende kølengde m F gj.sn Gjennomsnittlig forsinkelse sek/kj.t F total Total forsinkelse kj.t.t/t 0,05 0,12 0,07 Prosjekt Reguleringsplan Åkebergmosen II norsam as Bergning 9 Rådgivende ingeniør samferdsel Dato

34 Åkebergmosen II Vedlegg 1 : Kapasitetsberegninger Side 34 KAPASITETSBERGNING AV RUNDKJØRING Metode : Statens vegvesen, Håndbok - 127, 1985 Sted Tid Fv118 x Rabben Dagens ettermiddagsrush Trafikkbelastning 3 2 HOVEDRESULTATER Belastningsgrad i høyest belastet tilfart = 0,10 Total forsinkelse i krysset = 0,2 kj.t.t/t Linje Størrelse Enhet Tilfart Inngangsdata og bergningsresultater M Trafikkbelastning i tilfarten kj.t/t ta Tungtrafikkandel % Ms Sirkulerende trafikk kj.t/t v Tilfartsbredde m. 3,50 3,25 3,50 5 e Innkjøringsbredde m. 5,0 5,0 5,0 6 l' Breddeutvidelseslengde m. 10,0 10,0 10,0 7 st Stigning (+) / Fall (-) % 0,0 0,0 0,0 8 S Beregningsparameter 0,24 0,28 0,24 9 X Beregningsparameter 4,51 4,37 4,51 10 F Beregningsparameter f Beregningsparameter 0,54 0,53 0,54 12 K' Ukorrigert tilfartskapaistet kj.t/t k 1 Korreksjon for stign. og tungtraf. 1,05 1,00 1,05 14 K Beregnet tilfartskapasitet kj.t/t B Belastningsgrad 0,05 0,06 0,10 16 Kapasitetsreserve kj.t/t Vekstreserve inntil B=0,70 % Vekstreserve inntil B=0,80 % Vekstreserve inntil B=0,90 % M f Gjennomsnittlig kø kj.t 0,1 0,1 0,1 21 P ø Sannsynlighet for lengre kø % Trafikk Kapasitet Reserve Kø M fmax Dimensjonerende kø kj.t Dimensjonerende kølengde m F gj.sn Gjennomsnittlig forsinkelse sek/kj.t F total Total forsinkelse kj.t.t/t 0,05 0,06 0,11 norsam as Rådgivende ingeniør samferdsel 1 Prosjekt Bergning Dato Reguleringsplan Åkebergmosen II

35 Åkebergmosen II Vedlegg 1 : Kapasitetsberegninger Side 35 KAPASITETSBERGNING AV RUNDKJØRING Metode : Statens vegvesen, Håndbok - 127, 1985 Sted Tid Fv118 x Rabben Framtidig morgenrush Trafikkbelastning 3 2 HOVEDRESULTATER Belastningsgrad i høyest belastet tilfart = 0,23 Total forsinkelse i krysset = 0,7 kj.t.t/t Linje Størrelse Enhet Tilfart Inngangsdata og bergningsresultater M Trafikkbelastning i tilfarten kj.t/t ta Tungtrafikkandel % Ms Sirkulerende trafikk kj.t/t v Tilfartsbredde m. 3,50 3,25 3,50 5 e Innkjøringsbredde m. 5,0 5,0 5,0 6 l' Breddeutvidelseslengde m. 10,0 10,0 10,0 7 st Stigning (+) / Fall (-) % 0,0 0,0 0,0 8 S Beregningsparameter 0,24 0,28 0,24 9 X Beregningsparameter 4,51 4,37 4,51 10 F Beregningsparameter f Beregningsparameter 0,54 0,53 0,54 12 K' Ukorrigert tilfartskapaistet kj.t/t k 1 Korreksjon for stign. og tungtraf. 1,05 1,00 1,05 14 K Beregnet tilfartskapasitet kj.t/t B Belastningsgrad 0,11 0,20 0,23 16 Kapasitetsreserve kj.t/t Vekstreserve inntil B=0,70 % Vekstreserve inntil B=0,80 % Vekstreserve inntil B=0,90 % M f Gjennomsnittlig kø kj.t 0,1 0,2 0,2 21 P ø Sannsynlighet for lengre kø % Trafikk Kapasitet Reserve Kø M fmax Dimensjonerende kø kj.t Dimensjonerende kølengde m F gj.sn Gjennomsnittlig forsinkelse sek/kj.t F total Total forsinkelse kj.t.t/t 0,12 0,25 0,29 norsam as Rådgivende ingeniør samferdsel 1 Prosjekt Bergning Dato Reguleringsplan Åkebergmosen II

36 Åkebergmosen II Vedlegg 1 : Kapasitetsberegninger Side 36 KAPASITETSBERGNING AV RUNDKJØRING Metode : Statens vegvesen, Håndbok - 127, 1985 Sted Tid Fv118 x Rabben FRamtidig ettermiddagsrush Trafikkbelastning 3 2 HOVEDRESULTATER Belastningsgrad i høyest belastet tilfart = 0,29 Total forsinkelse i krysset = 0,7 kj.t.t/t Linje Størrelse Enhet Tilfart Inngangsdata og bergningsresultater M Trafikkbelastning i tilfarten kj.t/t ta Tungtrafikkandel % Ms Sirkulerende trafikk kj.t/t v Tilfartsbredde m. 3,50 3,25 3,50 5 e Innkjøringsbredde m. 5,0 5,0 5,0 6 l' Breddeutvidelseslengde m. 10,0 10,0 10,0 7 st Stigning (+) / Fall (-) % 0,0 0,0 0,0 8 S Beregningsparameter 0,24 0,28 0,24 9 X Beregningsparameter 4,51 4,37 4,51 10 F Beregningsparameter f Beregningsparameter 0,54 0,53 0,54 12 K' Ukorrigert tilfartskapaistet kj.t/t k 1 Korreksjon for stign. og tungtraf. 1,05 1,00 1,05 14 K Beregnet tilfartskapasitet kj.t/t B Belastningsgrad 0,08 0,29 0,17 16 Kapasitetsreserve kj.t/t Vekstreserve inntil B=0,70 % Vekstreserve inntil B=0,80 % Vekstreserve inntil B=0,90 % M f Gjennomsnittlig kø kj.t 0,1 0,3 0,2 21 P ø Sannsynlighet for lengre kø % Trafikk Kapasitet Reserve Kø M fmax Dimensjonerende kø kj.t Dimensjonerende kølengde m F gj.sn Gjennomsnittlig forsinkelse sek/kj.t F total Total forsinkelse kj.t.t/t 0,09 0,41 0,20 norsam as Rådgivende ingeniør samferdsel 1 Prosjekt Bergning Dato Reguleringsplan Åkebergmosen II

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Rasta senter, Lørenskog Lørenskog kommune TRAFIKKANALYSE

Rasta senter, Lørenskog Lørenskog kommune TRAFIKKANALYSE Rasta senter, Lørenskog Lørenskog kommune TRAFIKKANALYSE Ortfoto : Lørenskog kommune 14.01.2011 Rasta senter Trafikkanalyse Side 2 FORORD Rasta senter i Lørenskog kommune ønskes modernisert og utviklet

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Hurum Holding AS Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Illustrasjon : LPO arkitektur & design 22.06.2008 Hurum Holding AS Tofte Strand Side 2 FORORD Hurum Holding AS AS ved Anthon B. Nilsen

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE 25.09.2015 Moerveien 10 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Hathon Holding AS ønsker å regulere Moerveien 10 i Ås kommune til ny sentrumsbebyggelse med forretning, kontor

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer NTNU Veg og transport EVU kurs Vegplanlegging / Bergen / 2010-03-24 Terje Giæver/Arvid Aakre Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer 1.1 Beregning av ulykkesfrekvens Uf U ÅDT n ul/10^6

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Dagens areal- og

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Eide Sjukeheim Trafikale konsekvenser Side 1

Eide Sjukeheim Trafikale konsekvenser Side 1 Eide Sjukeheim Trafikale konsekvenser Side 1 NOTAT Til Bendik Aursand, HRTB arkitekter Kopi Fra Anton Bakken, Norsam AS Dato 16.10.2017 Reguleringsplan for Eide Sjukeheim, Odda kommune TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse NOTAT Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Jan Knoop Firma LPO Arkitekter AS Fork. Anmerkning Fra: Stein Emilsen Terje Wølneberg Sweco Norge AS Sweco Norge AS Skårer vest Delområde 8 Overordnet trafikkvurdering

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Fjerdingby, Rælingen kommune TRAFIKKANALYSE

RÆLINGEN KOMMUNE. Fjerdingby, Rælingen kommune TRAFIKKANALYSE RÆLINGEN KOMMUNE Fjerdingby, Rælingen kommune TRAFIKKANALYSE 08.03.2017 Fjerdingby Trafikkanalyse Side2 FORORD Rælingen kommune ønsker å kunne utvikle sentrumsområdet på Fjerdingby med forretninger, ulik

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Reguleringsplan Leikvang

Reguleringsplan Leikvang Bergen, mars 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 6 4.1. TRAFIKKMENGDER, DAGENS SITUASJON... 6 4.2. NYSKAPT TRAFIKK...

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

SKÅRER SYD OMRÅDEREGULERINGSPLAN TRAFIKALE KONSEKVENSER

SKÅRER SYD OMRÅDEREGULERINGSPLAN TRAFIKALE KONSEKVENSER SKÅRER SYD OMRÅDEREGULERINGSPLAN TRAFIKALE KONSEKVENSER 28.06.2013 RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: 2013-06-28 Trafikkanalyse.docx 256491 28.06.2013 Oppdragsnavn: - Trafikk Kunde: AS Civitas

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Trafikkvurdering Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gnr/bnr 57/2 m.fl September 2016 Utgivelsesdato 20. september 2016 Saksbehandler Anders Arild Kontrollert

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer