TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2"

Transkript

1 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, Trafikkmengder i Nasjonal vegdatabank Anslått trafikkmengde ved planområdet Trafikksikkerhet 4 3 Fremtidig trafikksituasjon, Generell trafikkvekst Trafikkmengder uten planlagt utbygging Planer Generert trafikk barneskole Endringer i vegsystem ÅDT etter planlagt ombygging Kapasitetsbetraktninger Trafikksikkerhet 10 OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. N03 VERSJON UTGIVELSESDATO 12. november 2012 UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Marte Åsland Hansen Gudmund Kvisselien / Terje V. Fordal Jørgen Langgård

2 2/10 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN 1 Innledning COWI AS er engasjert for å bistå i arbeidet med detaljreguleringsplan for utbygging av Sandesundsveien barneskole i Sarpsborg. I den forbindelse er det behov for en trafikkvurdering av situasjonen ved barneskolen. Det er i dette notatet sett på dagens trafikkmengder ved planområdet, anslått endringer i trafikkmengde ved planlagt utbygging og på overordnet nivå vurdert trafikksikkerheten i/ved planområdet. 2 Dagens trafikksituasjon, Trafikkmengder i Nasjonal vegdatabank Det er sett på trafikkmengder på vegnettet i Statens vegvesens verktøy NVDB (Nasjonal vegdatabank). Statens vegvesen har beregnet trafikkmengder på det statlige vegnettet, i tillegg inneholder NVDB kommunens anslag på trafikkmengder på deler av det kommunale vegnettet. ÅDT fra NVDB på vegnettet nært planområdet er vist i Figur 1. Figur 1: Beregnet ÅDT, hentet fra Nasjonal vegdatabank, 2012

3 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN 3/ Anslått trafikkmengde ved planområdet Sandesundsveien har anslått trafikkmengde ÅDT = 1400, som vist i Figur 1. Sandesundsveien ser ut til å være den mest benyttet vegen mot skolen i nord0sør0 retning. Fra Fv 109 sør for skolen er det skiltet mot sentrum inn Sandesundsveien. Det er ikke innkjøring i de to parallelle gatene fra Fv 109 i sør eller fra Korsgata i nord, dvs. inn Skolegata og Dronningens gate. Innkjøring til parkeringsplasser tilknyttet skoleområdet er fra Skolegata. I tillegg er det gateparkering langs både Dronningens gate, Skolegata og Sandesundsveien. Dronningens gate ser ut til å bli benyttet i noe større grad forbi Sarpsborghallen og St. Olav videregående skole som ligger nordvest for planområdet. I dagens situasjon er Holbergs gate (tverrgate rett sør for planområdet) stengt for gjennomkjøring mot Sandesundsveien. Det er skjønnsmessig anslått ÅDT på det omkringliggende vegnettet i dagens situasjon, vist i Figur 2. Det understrekes at det er usikkerhet knyttet til anslagene. Figur 2: Anslått ÅDT nært vegnettet, 2012.

4 4/10 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN 2.3 Trafikksikkerhet Ulykkesstatistikk Politiregistrerte personskadeulykker på vegnettet nært planområdet er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB 123), ulykker fra perioden (5 år) er vist i Figur 3. Med unntak av én ulykke har alle ulykkene i nærheten skadegrad «lettere skadd», den siste ulykken er imidlertid en dødsulykke, hvor den omkomne er syklist i vegbanen. Det er i figuren beskrevet type ulykker der det ikke er bilulykker. Ulykkene har i hovedsak skjedd i tilknytning til mer overordnede veger enn lokalvegnettet nært skolen. Nært skolen er det registrert én sykkelulykke og én bilulykke. Figur 3: Politiregistrerte personskadeulykker 2007(2011, hentet fra NVDB (skadegrader: grønn = lett skadd, rød = dødsulykke) Ulykkesstatistikken tyder ikke på at det er spesielle ulykkespunkt nært planområdet, men det er for lav trafikkmengde og for få ulykker til å kunne si noe sikkert om ulykkesrisikoen.

5 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN 5/10 Det er stort sett tosidig fortau langs gatene i/ved planområdet, eller boliggater hvor det er tilrettelagt for lav hastighet, men det er varierende bredder på fortauene Fartsgrenser Fartsgrenser på vegnettet nært planområdet er hentet fra nasjonal vegdatabank (NVDB 123), fartsgrensene er vist i Figur 4. Figur 4: Fartsgrenser på vegnettet nært planområdet (hentet fra Nasjonal vegdatabank) Figuren ovenfor viser at det stort sett er fartsgrense 30 km/t. Sandesundsveien er «hovedtraseen» gjennom området og har hovedsakelig 50 km/t, med unntak av strekningen forbi skolen hvor det er 30 km/t. 3 Fremtidig trafikksituasjon, Generell trafikkvekst Det er lagt til grunn en årlig trafikkvekst på deler av det lokale vegnettet på 1 %. Det gir en total vekst fra 2012 til 2022 på 10,5 %. 3.2 Trafikkmengder uten planlagt utbygging Trafikkmengden på vegnettet i år 2022, uten endringer av planområdet, er anslått å bli som vist i Figur 5. Trafikken på boliggatene er vurdert stort sett å være uendret i år 2022, om det ikke skjer spesielle utbygginger. Det er lagt til grunn generell

6 6/10 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN trafikkvekst på gatene som kan tenkes å bli benyttet til gjennomkjøring, dvs. 1 % pr år. Figur 5: Anslått ÅDT år 2022, uten endret bruk av planområdet. 3.3 Planer Barneskole Sandesundsveien barneskole holder i dag til i søndre kvartal innenfor planområdet. Skolen har i dag ca 340 elever og 52 ansatte. Etter utbyggingen vil den nye skolen ha ca 500 elever og ca 80 ansatte. Skolen vil gå over både det nordre og det søndre kvartalet, men boliger innenfor planområdet skal beholdes som i dagens situasjon. Ved planlagt utbygging vil gata mellom kvartalene stenges Videregående skole I nordre kvartal i planområdet holder en avdeling av St. Olav videregående skole til. Denne avdelingen skal ikke videreføres ved utbygging av barneskolen. Elevene skal flyttes til et nybygg nært skolens hovedbygning, et kvartal nord for planområdet (se plassering av St. Olav videregående skole i Figur 5). Det er av Sarpsborg kommune oppgitt at ca. 400 elever og 14 lærere benytter avdelingen som ligger innenfor planområdet. Elevene reiser ikke nødvendigvis direkte til denne avdelingen, men kan også starte/avslutte dagen på hovedbygningen. Det vil si at det er usikkert hvor stor del av elevene som blir

7 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN 7/10 kjørt/kjører til planområdet, og som vil fjernes ved utbygging av ny barneskole. I og med at hovedbygningen ligger nært planområdet, vil noen av de kjørende til denne avdelingen belaste vegnettet ved planområdet også i fremtidig situasjon. 3.4 Generert trafikk barneskole Reiser til/fra en skole består først og fremst av de ansattes arbeidsreiser og elevenes skolereiser. I tillegg kommer noe tjeneste0 og servicereiser og eventuelle besøk til skolen på kveldstid. Det legges til grunn at det ikke gjøres spesielle parkeringsrestriksjoner som reduserer bilbruken. Bilturer ansatte Reisemiddelfordelingen er basert på tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen i 2009 (TØI(rapport 1130/2011). Den tilsier at på landsbasis gjennomføres 61 % av alle arbeidsreiser som bilfører og 5 % som bilpassasjer. Det er valgt å legge til grunn landsgjennomsnittet. Ved videre å legge til grunn at det er 200 virkedager for ansatte, blir økningen i årsdøgntrafikk på 0,8 bilturer pr ansatt pr årsdøgn. Bilturer elever Det er sett på TØI rapport 814/2005 (Bruker barn beina? Evaluering av prosjektet Aktive Skolebarn (2002(2005)). På landsbasis tilsier rapporten at 25 % av barn på barneskolen blir kjørt til skolen, og 19 % blir kjørt fra skolen. I Østfold tilsier rapporten at 20 % ble kjørt til skolen. Det er valgt å legge til grunn en bilandel på 20 % for barneskolen, 1,2 skolebarn pr bil og et sykefravær på 10 %. Det gir at det genereres 0,6 bilturer pr barn. Ved å legge til grunn at det er 190 virkedager for barneskolebarna, blir økningen i årsdøgntrafikk på 0,3 bilturer pr barn pr årsdøgn. Andre bilturer til/fra skolen Trafikk i løpet av skoletiden omfatter ansattes bilturer i arbeidstid (tjenestereiser) og servicereiser til og fra skolen (renhold, post, avfall, leveranser, håndverkere osv). Det er anslått at denne type trafikk øker med ca ÅDT=10. Det er normalt noe aktivitet på en skole på kveldstid, dette omfatter foreldremøter, utleie av arealer på skolen til fritidsaktiviteter osv. Det er usikkert hvor stor økningen i denne type trafikk blir, og i hvor stor grad arealene også vil bli benyttet i helgene og i skoleferier. Erfaringsmessig er andelen som blir kjørt til/fra fritidsaktiviteter på kveldstid og i helgene større enn andelen som kjøres til/fra skolen. Det er konservativt lagt til grunn at denne type trafikk øker ned ÅDT=50. SUM trafikk til/fra barneskole Totalt gir beregningene en økning i ÅDT som vist i Tabell 1.

8 8/10 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN Tabell 1: Anslått ÅDT og timetrafikk i rush til/fra barneskole ÅDT ansatte 10 elever 50 andre turer i skoletida 10 Turer utenom skoletida 50 SUM 120 Tabellen ovenfor viser at det er en beskjeden trafikkmengde som er beregnet å komme fra utbyggingen av barneskolen. Ved at man samtidig fjerner 400 elever fra videregående skole på planområdet, er det vurdert som sannsynlig at trafikkmengden ved planområdet ikke blir høyere enn i dagens situasjon. 3.5 Endringer i vegsystem Det er planlagt mindre endringer av dagens vegsystem ved utbygging av barneskole: Falck Ytters gate gjennom planområdet stenges for biltrafikk Holbergsgate (som i dag er stengt) åpnes som «erstatning» for stengt falck Ytters gate Deler av Skolegate gjøres enveiskjørt mot nord, slik at man kan bruke det ene kjørefeltet til hent0 og leveringsfelt for SFO og skole Figur 6: Foreslåtte endringer i vegsystemet ved skolen Ved økt gangtrafikk mellom nordlige og sørlige del av skolen vil det være fornuftig å stenge Falck Ytters gate for biltrafikk, og i stedet åpne Holbergsgate. Det er planlagt å legge til rette for henting og bringing av barn i Skolegata, vegen som går på vestsiden av planområdet. I den forbindelse er det ønskelig å gjøre deler av gata enveiskjørt. Det er sannsynlig at det i forbindelse med henting og bringing av barn er størst aktivitet i gatene nærmest skolen. Ved å gjøre denne gata enveiskjørt vil barn her slippes av på «riktig side» mot skolen, og man reduserer sannsynligheten for at barn krysser gata utenfor gangfelt.

9 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN 9/10 Løsningen kan føre til økt hastighet i gata, og det kan vurderes å etablere opphøyde gangfelt der det er naturlig å krysse vegen. Det er usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser løsningen vil få for trafikkmengder på vegnettet. Det er forholdsvis lav trafikk på vegen i dagens situasjon. For kjørende til skolen fra sør vil nok Skolegata benyttes i større grad enn i dagens situasjon. Kjørende fra nord vil ikke ha mulighet til å benytte vegen om de ikke kjører en ekstra runde. Totalt sett er det vurdert at løsningen ikke vil ha stor betydning for trafikkmengden på vegnettet nært planområdet. 3.6 ÅDT etter planlagt ombygging 160 barneskoleelever og 13 lærere fører til en økning på ca. ÅDT = 120. Samtidig vil 400 elever på videregående skole flyttes bort fra planområdet. Ikke alle disse starter/slutter nødvendigvis skoledagen på planområdet, samt at det kan tenkes at en del av disse fortsatt benytter samme vegnett til skolen også etter flyttingen. Det er likevel sannsynlig at flyttingen fører til reduksjon av trafikk tilknyttet videregående skole nært planområdet. Det er vurdert som sannsynlig at endringene hovedsakelig vil føre til økt trafikk i Dronningens gate nært St. Olav videregående skole, ellers er det anslått at trafikkmengden nært planområdet blir omtrent som i dagens situasjon. Anslått trafikkmengde (ÅDT) etter planlagt utbygging er vist i Figur 7. Figur 7: Anslått ÅDT, med utbygging av nye Sandesundsveien barneskole. Tungtrafikkandel 5 %

10 10/10 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN 3.7 Kapasitetsbetraktninger Det er vurdert at ombyggingen ikke vil føre til betydelige endringer av belastningssituasjonen på nærliggende vegnett, men perioder kan det tenkes at det kan bli noe venting i forbindelse med henting og bringing av barn nært skolen. 3.8 Trafikksikkerhet For å forbedre trafikksikkerheten kan det vurderes fartsdempende tiltak som for eksempel opphøyde gangfelt. I tillegg kan det vurderes om bredden på noen fortau nært skolen bør utvides, barn har en tendens til å gå flere i bredden, samt at tiltaket også virker fartsreduserende. Ifølge Statens vegvesens rapport Trafikkløsninger i skolens nærområde eksempler og aktuelle tiltak er fartsnivået i området den viktigste faktoren for trafikksikkerheten, i tillegg er trafikkmengde, tungtrafikkandel og gatemiljø sentrale elementer. Ved lav fart (under 30 km/t) og lav trafikkmengde (ikke gjennomkjøringstrafikk) kan barna ferdes rimelig trygt. Der det er fortau og gang0 og sykkelveg må det sikres gode krysningspunkt.

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02 694 wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim-

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015

Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering av Miljøpakke Trondheim STATUS per 2013/14 Endelig utkast 09.01.2015 Evaluering Miljøpakken- status per 20.2.2013 Side 1 Evaluering av Miljøpakke Trondheim Miljøpakken for Trondheim ble vedtatt

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE

Miklagard golfbane. Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE Miklagard golfbane Miklagard golfbane, Ullensaker kommune TRAFIKKANALYSE 20.03.2015 Miklagard golfbane Trafikkanalyse Side 2 FORORD Det er utarbeidet forslag til å utvikle Miklagard golfbane med et nytt

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 11.12.2013 Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien - Trondenesveien Planlagt etablering av fortau og oppgradering av bussholdeplasser m.m. I Harstad

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Øya og Elgeseter meter for meter

Øya og Elgeseter meter for meter Øya og Elgeseter meter for meter Laget av: Gruppe 30 Bergmann-Paulsen, Henning Fjeldheim, Henning Olav Haugsand, Magnus Jørstad, Olav Anders Slåttedalen, Kjetil NTNU, Trondheim oktober 2005 Bygg- og miljøteknikk

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet.

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet. 4. Trafikkanalyse Trafikkanalysen er gjort med en transportmodell. Transportmodeller beskriver transporttilbudet og - etterspørselen i et avgrenset område, og brukes til å finne ut hvordan befolkningen

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer