NOTAT. Øya - Trafikkutredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Øya - Trafikkutredning"

Transkript

1 NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter, avgrenset av Hønefoss bru, Arnemannsveien og Hønefossen. På nedre del av området ligger Ringerike Stormarked, som har egen atkomst for varetransport fra Arnemannsveien. Parkeringen for Ringerike Stormarked ligger på østsiden av Hønefoss bru, med egen atkomst fra Kongens gate med signalkryss. Øya er i dag utnyttet med m 2 byggevare og 350 m 2 VVS- og Flishandel, og parkeringen har ca 30 bilplasser. Atkomsten til Øya er via en avkjørsel fra Arnemannsveien. Figuren nedenfor viser Øya, mellom Arnemannsveien, elva og Hønefoss bru. Øya planlegges utbygget m 2, fordelt på m 2 boliger, m 2 kontor og m 2 servicenæring. Parkeringen planlegges med 432 bilplasser under bebyggelsen. Biltrafikken til-fra Øya er beregnet til biler på hverdager og til biler ÅDT etter utbygging. Biltrafikken i dimensjonerende ettermiddagstime er beregnet til 160 biler til Øya og 150 biler fra Øya. Denne biltrafikken kan avvikles i et vikepliktkryss med Arnemannsveien. Trafikkveksten som følge av utbyggingen på Øya, og en generell trafikkvekst på 9 %, kan også avvikles i dagens signalkryss Arnemannsveien - Kongens gate. Trafikken til-fra Øya kan avvikles i en atkomst med vikeplikt for Arnemannsveien.

2 2 INNHOLD 1 Dagens trafikksituasjon Planområdet Trafikk til-fra dagens virksomhet på Øya Dagens biltrafikk i gatene ved Øya Trafikksikkerhet Trafikksituasjon 2020 etter utbygging Planlagt utbygging Turproduksjon, reisemiddelfordeling og reisemønster Trafikken til-fra Øya etter utbygging Konsekvenser Trafikkavvikling etter utbygging Trafikksikkerhet Skoler og skolevei Utforming av Arnemannsveien... 13

3 3 1 DAGENS TRAFIKKSITUASJON 1.1 Planområdet Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter, avgrenset av Hønefoss bru, Arnemannsveien og Hønefossen. På nedre del av området ligger Ringerike Stormarked, som har egen atkomst for varetransport fra Arnemannsveien. Parkeringen for Ringerike Stormarked ligger på østsiden av Hønefoss bru, med egen atkomst fra Kongens gate med signalkryss. Øya er i dag utnyttet med m 2 byggevare og 350 m 2 VVS- og Flishandel, og parkeringen har ca 30 bilplasser. Atkomsten til Øya er på en avkjørsel fra Arnemannsveien. Figuren nedenfor planområdet på Øya omkranset med en rød strek, og dagens utnyttelse av området ned til Hønefoss bru. Figur 1.1. Planområdet på Øya vist med rød ramme, og dagens utnyttelse av området ned til Hønefoss bru. 1.2 Trafikk til-fra dagens virksomhet på Øya Trafikken til-fra dagens og planlagt virksomhet på Øya er beregnet i følgende trinn. Trafikkskaping - hvor mange reiser pr dag som blir generert av virksomhetene Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil, kollektiv benyttes til-fra virksomhetene Reisemønster - hvordan fordeler biltrafikken seg på vegene rundt planområdet I beregningen av dagens trafikk til-fra Øya er det regnet med følgende turproduksjon. Byggevare - 0,7 ansatte pr 100 m 2, 22 personturer pr 100 m 2 VVS og fliser - 2 ansatte pr 100 m 2, 22 personturer pr 100 m 2 Turproduksjonen for dagens handel på Øya er fra Alna bransjesenter i Oslo (basert på en undesøkelse i utvalgte butikker). Reisemiddelfordelingen til-fra Øya er anslått til 15 % G/S, 5 % kollektiv og 80 % bil.

4 4 Dagens trafikk til-fra planområdet på Øya er beregnet til 350 personturer på hverdager, som fordeler seg på 52 G/S-turer, 17 kollektivturer og 280 bilturer. Figuren nedenfor viser beregningen av dagens trafikk til-fra planområdet på Øya. Øya 2013 Areal Bosatte Personturer hverdager Biltrafikk døgn Parkering Arealbruk m2 Ansatte 100 m2 G/S Kollektiv Bil Sum Bilbelegg Hverdag Lørdag ÅDT Hverdag Lørdag Byggvare , VVS og fliser , Sum , Reisemiddelfordeling 15 % 5 % 80 % Figur 1.2. Beregnet trafikk til-fra dagens handel i planområdet på Øya. Biltrafikken til-fra planområdet på Øya er beregnet til 233 biler på hverdager og til 181 biler ÅDT. Parkeringsbehovet er beregnet til 30 bilplasser på hverdager, tilgjengelig parkering er ca 30 plasser. Det er regnet med 1,0 times P-tid for dagligvare og at ansatte parkerer i planområdet. 1.3 Dagens biltrafikk i gatene ved Øya Dagens biltrafikk på hovedvegene er fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB), trafikk på sidegater og avkjørsler er beregnet. Trafikken til-fra Øya er fordelt i tråd med dagens ÅDT på de tre atkomstene. Gang-/sykkeltrafikken i Hønefoss ble registrert med tellinger i juni På Hønefoss bru ble det registret ca 210 gående og syklende pr time i rushtid, og langs Arnemannsveien vest for Øya ca 20 gående og syklende. Resultater fra disse tellingene er tatt med i kapasitetsberegningen av kapasiteten i de kryssene som blir berørt av kryssende gang-/sykkeltrafikk. Figuren nedenfor viser beregnet ÅDT og timetrafikk i E-time 2013, blå tall viser biler til-fra Øya, grønne tall viser gang-/sykkeltrafikk. 15 % Arnemannsveien Arnemannsveien ,18 0, Øya 2 sek 12 sek Øya 30 P 0, P 21 0 sek Fossveien 960 Fossveien sek 80 P 80 P ,04 0,22 Figur 1.3. Dagens trafikk biler ÅDT 2013, blå tall viser biler ÅDT til-fra Øya, grønne tall viser gang-/sykkeltrafikk. 0, sek 1 sek ,40 0, Arnemannsv sek 13 sek 8 10 Arnemannsv P 0, P 1 sek I gangkulvert 213 0,76 0, I gangkulvert Kongens gate Hønefoss bru Kongens gate sek 19 sek Hønefoss bru 40 % % ,67 60 sek sek 3-fase 213 Gang-/sykkeltrafikk Dagens trafikk - ÅDT % 20 høyeste time Dagens trafikk - E-time Trafikk til-fra Øya Asplan Viak AS ,2 % Generell trafikkvekst Asplan Viak AS

5 5 Timetrafikken er beregnet ut fra trafikktelling i krysset Arnemannsveien Kongens gate Trafikken fra tellingen er oppjustert til 20. høyeste time med 108 %. Trafikken er fremskrevet til 2013 med 3,2 % generell trafikkvekst iht offisiell prognose for Buskerud. Kryssbelastningen er beregnet med programmet SIDRA, versjon 6.0, og følgende data er vist. Kapasitetsutnyttelse på tilfarter (trafikk/teoretisk kapasitet) eksempel 0,45 Forsinkelse i sekunder pr bil (gjennomsnitt i timen) eksempel 3 sek Høyest belastning er det i signal krysset Arnemannsveien Kongens gate Hønefoss bru. Her er kapasitetsutnyttelsen beregnet til 0,67-0,76, og forsinkelsen til 17 og 38 sekunder pr bil. Forsinkelsene er små fra både Kongens gate og fra Hønefoss bru. Krysset er beregnet med 60 sekunder omløpstid og med tre signalfaser med venstresvingende trafikk fra Kongens gate i egen fase. Figuren nedenfor viser faseinndelingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av signalkrysset Arnemannsveien Kongens gate Hønefoss bru. Figur 1.4. Faseinndeling som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av signalkrysset med Arnemannsveien. I de tre øvrige kryssene, som er beregnet med vikeplikt for Arnemannsveien, er belastningene lave og forsinkelsene små. Figuren nedenfor viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de 3 vikepliktkryssene langs Arnemannsveien. Atkomst Øya Fossveien Arnemannsv 3-5 Figur 1.5. Utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av vikepliktkryssene langs Arnemannsveien.

6 6 Figuren nedenfor viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av dagens signalkryss Arnemannsveien - Kongens gate Hønefoss bru, med gangkulvert. Figur 1.6. Utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av signalkrysset med Kongens gate. 1.4 Trafikksikkerhet 10 trafikkulykker med personskade er registrert i langs Kongens gate og de sentrale deler av Hønengata-Hønefoss bru i , som får litt trafikkvekst fra utbyggingen av Øya. I denne perioden har det ikke vært noen ulykker langs Arnemannsveien. Figuren nedenfor viser hvor ulykkene har skjedd (fra NVDB), grøn prikk viser lett personskade. Figur 1.7. Ulykker med personskade i Hønefoss sentrum i perioden , fra Nasjonal Vegdatabank.

7 7 Ulykkene i Hønefoss sentrum er fordelt som følger på ulykkeskategori. Fotgjengerulykke F - 1 ulykker, 1 skadet Sykkelulykke S - 2 ulykker, 2 skadde MC-ulykke - 2 ulykker, 2 skadde Bilulykke - 5 ulykker, 9 skadde Figuren nedenfor viser beregnet ulykkesfrekvens i Kongens gate og på de sentrale deler av Hønengata-Hønefoss bru som får noe trafikkvekst med utbyggingen av Øya. Ulykkesfrekvens Ulykker 5-år ÅDT Gatelengde U-frekvens Snitt Norge Kongens gate ,66 0,15 0,75 Hønegata - Hønefoss bru ,70 0,27 0,75 Figur 1.8. Beregnet ulykkesfrekvens i gater i Hønefoss med flest ulykker. I både Kongens gate og i de sentrale delene Hønengata - Hønefossbru er beregnet ulykkesfrekvens godt under gjennomsnittet for tilsvarende gater i Norge.

8 8 2 TRAFIKKSITUASJON 2020 ETTER UTBYGGING 2.1 Planlagt utbygging Øya planlegges utbygget til ca m 2, fordelt på følgende virksomheter. Boliger m 2 Kontor m 2 Servicenæring m Turproduksjon, reisemiddelfordeling og reisemønster Boliger - 3,0 bosatte pr 100 m 2, 10,3 personturer pr 100 m 2 Kontor - 3,8 ansatte pr 100 m 2, 11,8 personturer pr 100 m 2 Servicenæring - 3,0 ansatte pr 100 m 2, 16,9 personturer pr 100 m 2 Turproduksjonen for boliger er fra PROSAM-rapport 152 (RVU Oslo og Akershus 2005), hvor det er brukt data fra Asker og Bærum. Turproduksjonen for kontor er fra PROSAM-rapport 103 (Turproduksjon fra 40 kontorbedrifter i Oslo og Akershus). Turproduksjonen servicenæring er data fra tilsvarende virksomheter. Reisemiddelfordelingen til-fra Øya i 2020, etter utbygging, er beregnet med utgangspunkt i dagens kollektivandel for Oslo Ytre by (PROSAM-rapport 152, RVU Oslo og Akershus 2005). Det er regnet med en 5 % økning av kollektivandelen i Boliger - 30 % G/S - 10 % kollektiv 60 % bil Kontor - 15 % G/S - 10 % kollektiv 75 % bil Servicenæring - 30 % G/S - 10 % kollektiv 60 % bil Reisemønsteret for biltrafikken til-fra Øya er anslått ut fra dagens ÅDT på de tre atkomstvegene. Arnemannsveien vest - 15 % Kongens gate - 40 % Hønefoss bru - 44 % 2.3 Trafikken til-fra Øya etter utbygging Trafikken til-fra nye Øya etter utbygging er beregnet til personturer på hverdager, 659 G/Sturer, 322 kollektivturer og bilturer. Figuren nedenfor viser beregningen av trafikken til-fra Øya etter utbygging. Øya 2020 Areal Ansatt Personturer hverdager Biltrafikk døgn P-behov Arealbruk m2 Pers. 100 m2 G/S Kollektiv Bil Sum Bilbelegg Hverdag Lørdag ÅDT Hverdag Lørdag Boliger , , Kontor , , Sevicenæring , , Sum , Reisemiddelfordeling 20 % 10 % 70 % Figur 2.1. Beregnet trafikk til-fra planlagt utbygging Øya, og beregnet parkeringsbehov. Biltrafikken til fra Øya er beregnet til biler på hverdager og til biler ÅDT. I ettermiddagstimen er biltrafikken beregnet til 123 biler til og 121 biler fra senteret. For kontor er det regnet 30 % virksomhet på lørdager. Parkeringsbehovet er beregnet til 429 bilplasser på hverdager og til 358 bilplasser på lørdager. Planlagt parkering på Øya gir plass til 432 biler.

9 9 3 KONSEKVENSER 3.1 Trafikkavvikling etter utbygging Dagens biltrafikk er fremskrevet med en generell trafikkvekst på 9,1 % fram til 2020, og beregnet biltrafikk til-fra Øya med planlagt utbygging lagt til. Trafikken fra utbyggingen av Øya gir en relativt liten trafikkvekst på ca 2,9 %, sammenlignet med den generelle trafikkveksten på 9,1 %. Gang-/sykkeltrafikken i 2013, som er vist i figur 1.3 er økt med 50 % frem til Figuren nedenfor viser beregnet ÅDT og timetrafikk i ettermiddagstime 2020, i gatene ved Øya. Blå tall viser trafikk til-fra øya, blå prosenttall viser beregnet fordeling av biltrafikken til-fra Øya. Grønne tall viser gang-/sykkeltrafikk med 50 % vekst fra % Arnemannsveien Arnemannsveien ,21 0, Øya trafikk 4 s 14 s Øya trafikk ÅDT , E-time s På plankryssing 0,25 Fossveien Fossveien s ,07 0, s 4 s ,26 0, Arnemannsv s 16 s 9 10 Arnemannsv P 0, P 0 s På plankryssing 0,81 0, Kongens gate Hønefoss bru Kongens gate s 29 s Hønefoss bru 40 % % ,81 70 sek s 4-fase 580 Trafikk til-fra Øya Ny trafikk - ÅDT Gang-/sykkeltrafikk Ny trafikk - E-time ,1 % Generell trafikkvekst Asplan Viak AS ,1 % Generell trafikkvekst Asplan Viak AS Figur 3.1. Trafikk etter utbygging av Øya ÅDT 2020, blå tall viser biler ÅDT til-fra Øya, grønne tall viser G/Strafikk. Høyest belastning blir det i signal krysset Arnemannsveien Kongens gate Hønefoss bru. Her er kapasitetsutnyttelsen beregnet til 0,81-0,85, og forsinkelsen til sekunder pr bil. Det er regnet med 320 gående og syklende på gangfeltet over Arnemannsveien. Antall gående og syklende vil imidlertid i liten grad påvirke belastningen i krysset. Beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelser i krysset blir den samme uten gang-/sykkeltrafikk og med tre signalfaser. Krysset er beregnet med 4 signalfaser, med gang-/sykkeltrafikken på gangfeltet over Arnemannsveien i egen fase. Figuren nedenfor viser faseinndelingen som er lagt til grunn for beregningen av signalkrysset.

10 10 Figur 3.2. Faseinndeling som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av signalkrysset med Arnemannsveien. I de tre øvrige kryssene, som er beregnet med vikeplikt for Arnemannsveien, er belastningene lave og forsinkelsene små. Figurene nedenfor viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de fire kryssene langs Arnemannsveien. Atkomst Øya Fossveien Arnemannsv 3-5 Figur 3.3. Utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av vikepliktkryssene langs Arnemannsveien. I Fossvegen er det regnet med gangfelt over Arnemannsveien vest og over Fossveien. Gangfeltet over Arnemannsveien er Figuren nedenfor viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av dagens signalkryss Arnemannsveien - Kongens gate Hønefoss bru, med gangkulvert.

11 11 Figur 3.4. Utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av signalkrysser med Kongens gate. 3.2 Trafikksikkerhet Trafikkulykker vil statistisk øke med ca 0,9 x trafikkøkningen, når ingen andre forhold endrer seg. Figuren nedenfor viser hvordan ulykkesøkningen er beregnet å bli på de 2 vurderte gatestrekningene, i Kongens gate og på de sentrale delene av Hønengata-Hønefoss bru. Ulykkesendring Ulykker Ulykkesendring Ulykkesreduserende tiltak Resultat Vegstrekning pr år i dag ÅDT endring Ulykker pr år Tiltak Effekt Ulykkesred. Ulykker pr år Kongens gate 0, ,08-10 km/t -20 % -0,12 0,56 Hønefoss bru - Hønegata 1, ,16-10 km/t -20 % -0,28 1,28 Sum 2,00 0,24-10 km/t -20 % -0,40 1,84 Figur 3.5. Beregnet ulykkesøkning i Kongens gate og i Hønengata-Hønefoss bru som følge av trafikkøkningen. Antall ulykker med personskade er beregnet å øke med 0,24 ulykker pr år til 2,00 ulykker pr år, som følge av trafikkøkningen i Kongens gate og på de sentrale deler av Hønengata-Hønefoss bru. Ulykkesøkningen er størst på Hønengata-Hønefoss bru, med 0,16 ulykker pr år. Kun 25 % av beregnet trafikkvekst i Kongens gate og på Hønefoss bru Hønengata skyldes ny trafikk til-fra Øya. Lavere kjørehastighet i gatene kan redusere antall ulykker. Med 10 km/t fartsreduksjon de 4 vurderte gatestrekningen kan ulykkene reduseres med 0,6 ulykker pr år. Den vurderte strekningen av Hønengata har nylig redusert fartsgrensen til 30 km/t med nye fartsregulerende tiltak i gaten. 3.3 Skoler og skolevei Hønefoss barneskole, ved Hønengata er den skolen som ligger nærmest Øya. Hit vil det være en relativt grei skoleveg fra boliger på Øya, langs Arnemannsveien, Hønefoss bru og Torvgata, frem til sikrede gangkryssinger ved Hønefoss skole. Den nye gangbrua på østsiden av Hønefoss bru vil ikke være tilgjengelig som skoleveg fra Øya, fordi det ikke er plankryssing over Hønefoss bru ved Øya. Figuren nedenfor viser 2 alternative skoleveger fra Øya til Hønefoss skole, Grøn skoleveg med plankryssinger ved Hønefoss skole og rød veg som er uten kryssing av gater.

12 12 Figur 3.6. Alternative skoleveger fra Øya til Hønefoss barneskole. Bildet nedenfor viser sikrede gangkryssinger ved Hønefoss skole, som nylig er gjennomført. Det er opphøyde gangkryssinger over Strandgata (som er vist på bildet), og over Torvgata til venstre. Figur 3.7. Sikrede gangkryssinger ved Hønefoss barneskole.

13 13 4 UTFORMING AV ARNEMANNSVEIEN Atkomsten til Øya foreslås lagt ca 50 m ovenfor krysset med Fossveien. Her er det et slakt parti i Arnemannsveien med stigning ca 3 %, som gir gode forhold for et kryss. Lokalisering av atkomsten i det vestre hjørnet av Øya er ugunstig da Arnemannsveiens her stiger med ca 7,5 %. Kryssene med Fossveien og atkomsten til Arnemannsveien 3-5 er beholdt der de er i dag. Avstanden mellom kryssene (senter) blir med dette m. Figuren nedenfor viser en planskisse med forslag til utforming av Arnemannsveien, med fortauer, sykkelveger og gangkryssinger. Figur 4.1. Planskisse av Arnemannsveien med atkomster til Øya og gangveger og sykkelveger- mål 1:2000. Arnemannsveien er beholdt med dagens bredde fra Fossveien til Kongens gate. Mellom atkomsten til Arnemannsveien 3 og 5 og Kongens gate er det to 3,0 m brede felt mot signalkrysset. Langs nordsiden av Arnemannsveien er det lagt inn et 3 m bredt fortau. Plankryssing for gang-/sykkeltrafikk er foreslått ved signalkrysset med Kongens gate og Hønefoss bru. Rett vest for Fossveien, hvor Arnemannsveien har et fall på ca 5 %, er det foreslått en opphøyd gangkryssing til fortauet på nordsiden. Dette forutsetter en fartsgrense på 30 eller 40 km/t på den nedre delen av Arnemannsveien. Den opphøyde gangkryssingen må utformes med hensyn til busstrafikken. Signalkrysset med Kongens gate og Hønefoss bru foreslås med noe endret utforming for å få gangfeltet for kryssende gang-/sykkeltrafikk så nær krysset som mulig. Av hensyn til kryssende gang- /sykkeltrafikk er det lagt inn en 2 m bred trafikkøy. Bussholdeplass i Arnemannsveien er lagt rette etter atkomstkrysset til Øya for vestgående buss. For østgående buss er holdeplassen lagt rett før gangfeltet over Arnemannsveien. Ved begge holdeplassene har Arnemannsveien i dag en stigning/fall på ca 2,5 %. Dette vil gi god igangsetting og nedbremsing for bussene på glatt føre.

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Hurum Holding AS Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Illustrasjon : LPO arkitektur & design 22.06.2008 Hurum Holding AS Tofte Strand Side 2 FORORD Hurum Holding AS AS ved Anthon B. Nilsen

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING NOTAT Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 1.9.2016 Slemmestad områderegulering Trafikkutredning BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE 25.09.2015 Moerveien 10 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Hathon Holding AS ønsker å regulere Moerveien 10 i Ås kommune til ny sentrumsbebyggelse med forretning, kontor

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk Dato: 10.10 2016 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen - Asplan Viak

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RÆLINGEN KOMMUNE Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkanalyse Rælingen 256861 Rev. A 06.01.2014 Oppdragsnavn: - Trafikkanalyse Kunde: Emneord:

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer NTNU Veg og transport EVU kurs Vegplanlegging / Bergen / 2010-03-24 Terje Giæver/Arvid Aakre Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer 1.1 Beregning av ulykkesfrekvens Uf U ÅDT n ul/10^6

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen KUNDE / PROSJEKT Feste Kapp AS PROSJEKTLEDER Stein Emilsen DATO 02.06.2017 REVIDERT DATO PROSJEKTNUMMER 50585001 Røverdalen Studentboligblokker OPPRETTET AV Timothy Pedersen KONTROLLERT AV Stein Emilsen

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Heimdal Eiendom AS Trafikkutredning Flatåsen Nordre Utgave: 2.2 Dato:

Heimdal Eiendom AS Trafikkutredning Flatåsen Nordre Utgave: 2.2 Dato: Heimdal Eiendom AS Trafikkutredning Flatåsen Nordre Utgave: 2.2 Dato: 12.06.2017 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Heimdal Eiendom AS Rapporttittel: Trafikkutredning Flatåsen Nordre Utgave/dato: 2 / 121.06.2017

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Beregnet til. Morenen Eiendom. Dokument type. Trafikkanalyse. Dato. Februar 2016 TRAFIKKANALYSE MORSTONGVEIEN 25 - BRENNEMOEN

Beregnet til. Morenen Eiendom. Dokument type. Trafikkanalyse. Dato. Februar 2016 TRAFIKKANALYSE MORSTONGVEIEN 25 - BRENNEMOEN Beregnet til Morenen Eiendom Dokument type Trafikkanalyse Dato Februar 2016 TRAFIKKANALYSE MORSTONGVEIEN 25 - BRENNEMOEN 2 Dato 2016/02/04 Utført av Christian Trankjær, Grethe Myrberg Kontrollert av Grethe

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer