NOTAT. Øya - Trafikkutredning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Øya - Trafikkutredning"

Transkript

1 NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter, avgrenset av Hønefoss bru, Arnemannsveien og Hønefossen. På nedre del av området ligger Ringerike Stormarked, som har egen atkomst for varetransport fra Arnemannsveien. Parkeringen for Ringerike Stormarked ligger på østsiden av Hønefoss bru, med egen atkomst fra Kongens gate med signalkryss. Øya er i dag utnyttet med m 2 byggevare og 350 m 2 VVS- og Flishandel, og parkeringen har ca 30 bilplasser. Atkomsten til Øya er via en avkjørsel fra Arnemannsveien. Figuren nedenfor viser Øya, mellom Arnemannsveien, elva og Hønefoss bru. Øya planlegges utbygget m 2, fordelt på m 2 boliger, m 2 kontor og m 2 servicenæring. Parkeringen planlegges med 432 bilplasser under bebyggelsen. Biltrafikken til-fra Øya er beregnet til biler på hverdager og til biler ÅDT etter utbygging. Biltrafikken i dimensjonerende ettermiddagstime er beregnet til 160 biler til Øya og 150 biler fra Øya. Denne biltrafikken kan avvikles i et vikepliktkryss med Arnemannsveien. Trafikkveksten som følge av utbyggingen på Øya, og en generell trafikkvekst på 9 %, kan også avvikles i dagens signalkryss Arnemannsveien - Kongens gate. Trafikken til-fra Øya kan avvikles i en atkomst med vikeplikt for Arnemannsveien.

2 2 INNHOLD 1 Dagens trafikksituasjon Planområdet Trafikk til-fra dagens virksomhet på Øya Dagens biltrafikk i gatene ved Øya Trafikksikkerhet Trafikksituasjon 2020 etter utbygging Planlagt utbygging Turproduksjon, reisemiddelfordeling og reisemønster Trafikken til-fra Øya etter utbygging Konsekvenser Trafikkavvikling etter utbygging Trafikksikkerhet Skoler og skolevei Utforming av Arnemannsveien... 13

3 3 1 DAGENS TRAFIKKSITUASJON 1.1 Planområdet Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter, avgrenset av Hønefoss bru, Arnemannsveien og Hønefossen. På nedre del av området ligger Ringerike Stormarked, som har egen atkomst for varetransport fra Arnemannsveien. Parkeringen for Ringerike Stormarked ligger på østsiden av Hønefoss bru, med egen atkomst fra Kongens gate med signalkryss. Øya er i dag utnyttet med m 2 byggevare og 350 m 2 VVS- og Flishandel, og parkeringen har ca 30 bilplasser. Atkomsten til Øya er på en avkjørsel fra Arnemannsveien. Figuren nedenfor planområdet på Øya omkranset med en rød strek, og dagens utnyttelse av området ned til Hønefoss bru. Figur 1.1. Planområdet på Øya vist med rød ramme, og dagens utnyttelse av området ned til Hønefoss bru. 1.2 Trafikk til-fra dagens virksomhet på Øya Trafikken til-fra dagens og planlagt virksomhet på Øya er beregnet i følgende trinn. Trafikkskaping - hvor mange reiser pr dag som blir generert av virksomhetene Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil, kollektiv benyttes til-fra virksomhetene Reisemønster - hvordan fordeler biltrafikken seg på vegene rundt planområdet I beregningen av dagens trafikk til-fra Øya er det regnet med følgende turproduksjon. Byggevare - 0,7 ansatte pr 100 m 2, 22 personturer pr 100 m 2 VVS og fliser - 2 ansatte pr 100 m 2, 22 personturer pr 100 m 2 Turproduksjonen for dagens handel på Øya er fra Alna bransjesenter i Oslo (basert på en undesøkelse i utvalgte butikker). Reisemiddelfordelingen til-fra Øya er anslått til 15 % G/S, 5 % kollektiv og 80 % bil.

4 4 Dagens trafikk til-fra planområdet på Øya er beregnet til 350 personturer på hverdager, som fordeler seg på 52 G/S-turer, 17 kollektivturer og 280 bilturer. Figuren nedenfor viser beregningen av dagens trafikk til-fra planområdet på Øya. Øya 2013 Areal Bosatte Personturer hverdager Biltrafikk døgn Parkering Arealbruk m2 Ansatte 100 m2 G/S Kollektiv Bil Sum Bilbelegg Hverdag Lørdag ÅDT Hverdag Lørdag Byggvare , VVS og fliser , Sum , Reisemiddelfordeling 15 % 5 % 80 % Figur 1.2. Beregnet trafikk til-fra dagens handel i planområdet på Øya. Biltrafikken til-fra planområdet på Øya er beregnet til 233 biler på hverdager og til 181 biler ÅDT. Parkeringsbehovet er beregnet til 30 bilplasser på hverdager, tilgjengelig parkering er ca 30 plasser. Det er regnet med 1,0 times P-tid for dagligvare og at ansatte parkerer i planområdet. 1.3 Dagens biltrafikk i gatene ved Øya Dagens biltrafikk på hovedvegene er fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB), trafikk på sidegater og avkjørsler er beregnet. Trafikken til-fra Øya er fordelt i tråd med dagens ÅDT på de tre atkomstene. Gang-/sykkeltrafikken i Hønefoss ble registrert med tellinger i juni På Hønefoss bru ble det registret ca 210 gående og syklende pr time i rushtid, og langs Arnemannsveien vest for Øya ca 20 gående og syklende. Resultater fra disse tellingene er tatt med i kapasitetsberegningen av kapasiteten i de kryssene som blir berørt av kryssende gang-/sykkeltrafikk. Figuren nedenfor viser beregnet ÅDT og timetrafikk i E-time 2013, blå tall viser biler til-fra Øya, grønne tall viser gang-/sykkeltrafikk. 15 % Arnemannsveien Arnemannsveien ,18 0, Øya 2 sek 12 sek Øya 30 P 0, P 21 0 sek Fossveien 960 Fossveien sek 80 P 80 P ,04 0,22 Figur 1.3. Dagens trafikk biler ÅDT 2013, blå tall viser biler ÅDT til-fra Øya, grønne tall viser gang-/sykkeltrafikk. 0, sek 1 sek ,40 0, Arnemannsv sek 13 sek 8 10 Arnemannsv P 0, P 1 sek I gangkulvert 213 0,76 0, I gangkulvert Kongens gate Hønefoss bru Kongens gate sek 19 sek Hønefoss bru 40 % % ,67 60 sek sek 3-fase 213 Gang-/sykkeltrafikk Dagens trafikk - ÅDT % 20 høyeste time Dagens trafikk - E-time Trafikk til-fra Øya Asplan Viak AS ,2 % Generell trafikkvekst Asplan Viak AS

5 5 Timetrafikken er beregnet ut fra trafikktelling i krysset Arnemannsveien Kongens gate Trafikken fra tellingen er oppjustert til 20. høyeste time med 108 %. Trafikken er fremskrevet til 2013 med 3,2 % generell trafikkvekst iht offisiell prognose for Buskerud. Kryssbelastningen er beregnet med programmet SIDRA, versjon 6.0, og følgende data er vist. Kapasitetsutnyttelse på tilfarter (trafikk/teoretisk kapasitet) eksempel 0,45 Forsinkelse i sekunder pr bil (gjennomsnitt i timen) eksempel 3 sek Høyest belastning er det i signal krysset Arnemannsveien Kongens gate Hønefoss bru. Her er kapasitetsutnyttelsen beregnet til 0,67-0,76, og forsinkelsen til 17 og 38 sekunder pr bil. Forsinkelsene er små fra både Kongens gate og fra Hønefoss bru. Krysset er beregnet med 60 sekunder omløpstid og med tre signalfaser med venstresvingende trafikk fra Kongens gate i egen fase. Figuren nedenfor viser faseinndelingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av signalkrysset Arnemannsveien Kongens gate Hønefoss bru. Figur 1.4. Faseinndeling som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av signalkrysset med Arnemannsveien. I de tre øvrige kryssene, som er beregnet med vikeplikt for Arnemannsveien, er belastningene lave og forsinkelsene små. Figuren nedenfor viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de 3 vikepliktkryssene langs Arnemannsveien. Atkomst Øya Fossveien Arnemannsv 3-5 Figur 1.5. Utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av vikepliktkryssene langs Arnemannsveien.

6 6 Figuren nedenfor viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av dagens signalkryss Arnemannsveien - Kongens gate Hønefoss bru, med gangkulvert. Figur 1.6. Utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av signalkrysset med Kongens gate. 1.4 Trafikksikkerhet 10 trafikkulykker med personskade er registrert i langs Kongens gate og de sentrale deler av Hønengata-Hønefoss bru i , som får litt trafikkvekst fra utbyggingen av Øya. I denne perioden har det ikke vært noen ulykker langs Arnemannsveien. Figuren nedenfor viser hvor ulykkene har skjedd (fra NVDB), grøn prikk viser lett personskade. Figur 1.7. Ulykker med personskade i Hønefoss sentrum i perioden , fra Nasjonal Vegdatabank.

7 7 Ulykkene i Hønefoss sentrum er fordelt som følger på ulykkeskategori. Fotgjengerulykke F - 1 ulykker, 1 skadet Sykkelulykke S - 2 ulykker, 2 skadde MC-ulykke - 2 ulykker, 2 skadde Bilulykke - 5 ulykker, 9 skadde Figuren nedenfor viser beregnet ulykkesfrekvens i Kongens gate og på de sentrale deler av Hønengata-Hønefoss bru som får noe trafikkvekst med utbyggingen av Øya. Ulykkesfrekvens Ulykker 5-år ÅDT Gatelengde U-frekvens Snitt Norge Kongens gate ,66 0,15 0,75 Hønegata - Hønefoss bru ,70 0,27 0,75 Figur 1.8. Beregnet ulykkesfrekvens i gater i Hønefoss med flest ulykker. I både Kongens gate og i de sentrale delene Hønengata - Hønefossbru er beregnet ulykkesfrekvens godt under gjennomsnittet for tilsvarende gater i Norge.

8 8 2 TRAFIKKSITUASJON 2020 ETTER UTBYGGING 2.1 Planlagt utbygging Øya planlegges utbygget til ca m 2, fordelt på følgende virksomheter. Boliger m 2 Kontor m 2 Servicenæring m Turproduksjon, reisemiddelfordeling og reisemønster Boliger - 3,0 bosatte pr 100 m 2, 10,3 personturer pr 100 m 2 Kontor - 3,8 ansatte pr 100 m 2, 11,8 personturer pr 100 m 2 Servicenæring - 3,0 ansatte pr 100 m 2, 16,9 personturer pr 100 m 2 Turproduksjonen for boliger er fra PROSAM-rapport 152 (RVU Oslo og Akershus 2005), hvor det er brukt data fra Asker og Bærum. Turproduksjonen for kontor er fra PROSAM-rapport 103 (Turproduksjon fra 40 kontorbedrifter i Oslo og Akershus). Turproduksjonen servicenæring er data fra tilsvarende virksomheter. Reisemiddelfordelingen til-fra Øya i 2020, etter utbygging, er beregnet med utgangspunkt i dagens kollektivandel for Oslo Ytre by (PROSAM-rapport 152, RVU Oslo og Akershus 2005). Det er regnet med en 5 % økning av kollektivandelen i Boliger - 30 % G/S - 10 % kollektiv 60 % bil Kontor - 15 % G/S - 10 % kollektiv 75 % bil Servicenæring - 30 % G/S - 10 % kollektiv 60 % bil Reisemønsteret for biltrafikken til-fra Øya er anslått ut fra dagens ÅDT på de tre atkomstvegene. Arnemannsveien vest - 15 % Kongens gate - 40 % Hønefoss bru - 44 % 2.3 Trafikken til-fra Øya etter utbygging Trafikken til-fra nye Øya etter utbygging er beregnet til personturer på hverdager, 659 G/Sturer, 322 kollektivturer og bilturer. Figuren nedenfor viser beregningen av trafikken til-fra Øya etter utbygging. Øya 2020 Areal Ansatt Personturer hverdager Biltrafikk døgn P-behov Arealbruk m2 Pers. 100 m2 G/S Kollektiv Bil Sum Bilbelegg Hverdag Lørdag ÅDT Hverdag Lørdag Boliger , , Kontor , , Sevicenæring , , Sum , Reisemiddelfordeling 20 % 10 % 70 % Figur 2.1. Beregnet trafikk til-fra planlagt utbygging Øya, og beregnet parkeringsbehov. Biltrafikken til fra Øya er beregnet til biler på hverdager og til biler ÅDT. I ettermiddagstimen er biltrafikken beregnet til 123 biler til og 121 biler fra senteret. For kontor er det regnet 30 % virksomhet på lørdager. Parkeringsbehovet er beregnet til 429 bilplasser på hverdager og til 358 bilplasser på lørdager. Planlagt parkering på Øya gir plass til 432 biler.

9 9 3 KONSEKVENSER 3.1 Trafikkavvikling etter utbygging Dagens biltrafikk er fremskrevet med en generell trafikkvekst på 9,1 % fram til 2020, og beregnet biltrafikk til-fra Øya med planlagt utbygging lagt til. Trafikken fra utbyggingen av Øya gir en relativt liten trafikkvekst på ca 2,9 %, sammenlignet med den generelle trafikkveksten på 9,1 %. Gang-/sykkeltrafikken i 2013, som er vist i figur 1.3 er økt med 50 % frem til Figuren nedenfor viser beregnet ÅDT og timetrafikk i ettermiddagstime 2020, i gatene ved Øya. Blå tall viser trafikk til-fra øya, blå prosenttall viser beregnet fordeling av biltrafikken til-fra Øya. Grønne tall viser gang-/sykkeltrafikk med 50 % vekst fra % Arnemannsveien Arnemannsveien ,21 0, Øya trafikk 4 s 14 s Øya trafikk ÅDT , E-time s På plankryssing 0,25 Fossveien Fossveien s ,07 0, s 4 s ,26 0, Arnemannsv s 16 s 9 10 Arnemannsv P 0, P 0 s På plankryssing 0,81 0, Kongens gate Hønefoss bru Kongens gate s 29 s Hønefoss bru 40 % % ,81 70 sek s 4-fase 580 Trafikk til-fra Øya Ny trafikk - ÅDT Gang-/sykkeltrafikk Ny trafikk - E-time ,1 % Generell trafikkvekst Asplan Viak AS ,1 % Generell trafikkvekst Asplan Viak AS Figur 3.1. Trafikk etter utbygging av Øya ÅDT 2020, blå tall viser biler ÅDT til-fra Øya, grønne tall viser G/Strafikk. Høyest belastning blir det i signal krysset Arnemannsveien Kongens gate Hønefoss bru. Her er kapasitetsutnyttelsen beregnet til 0,81-0,85, og forsinkelsen til sekunder pr bil. Det er regnet med 320 gående og syklende på gangfeltet over Arnemannsveien. Antall gående og syklende vil imidlertid i liten grad påvirke belastningen i krysset. Beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelser i krysset blir den samme uten gang-/sykkeltrafikk og med tre signalfaser. Krysset er beregnet med 4 signalfaser, med gang-/sykkeltrafikken på gangfeltet over Arnemannsveien i egen fase. Figuren nedenfor viser faseinndelingen som er lagt til grunn for beregningen av signalkrysset.

10 10 Figur 3.2. Faseinndeling som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av signalkrysset med Arnemannsveien. I de tre øvrige kryssene, som er beregnet med vikeplikt for Arnemannsveien, er belastningene lave og forsinkelsene små. Figurene nedenfor viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de fire kryssene langs Arnemannsveien. Atkomst Øya Fossveien Arnemannsv 3-5 Figur 3.3. Utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av vikepliktkryssene langs Arnemannsveien. I Fossvegen er det regnet med gangfelt over Arnemannsveien vest og over Fossveien. Gangfeltet over Arnemannsveien er Figuren nedenfor viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av dagens signalkryss Arnemannsveien - Kongens gate Hønefoss bru, med gangkulvert.

11 11 Figur 3.4. Utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av signalkrysser med Kongens gate. 3.2 Trafikksikkerhet Trafikkulykker vil statistisk øke med ca 0,9 x trafikkøkningen, når ingen andre forhold endrer seg. Figuren nedenfor viser hvordan ulykkesøkningen er beregnet å bli på de 2 vurderte gatestrekningene, i Kongens gate og på de sentrale delene av Hønengata-Hønefoss bru. Ulykkesendring Ulykker Ulykkesendring Ulykkesreduserende tiltak Resultat Vegstrekning pr år i dag ÅDT endring Ulykker pr år Tiltak Effekt Ulykkesred. Ulykker pr år Kongens gate 0, ,08-10 km/t -20 % -0,12 0,56 Hønefoss bru - Hønegata 1, ,16-10 km/t -20 % -0,28 1,28 Sum 2,00 0,24-10 km/t -20 % -0,40 1,84 Figur 3.5. Beregnet ulykkesøkning i Kongens gate og i Hønengata-Hønefoss bru som følge av trafikkøkningen. Antall ulykker med personskade er beregnet å øke med 0,24 ulykker pr år til 2,00 ulykker pr år, som følge av trafikkøkningen i Kongens gate og på de sentrale deler av Hønengata-Hønefoss bru. Ulykkesøkningen er størst på Hønengata-Hønefoss bru, med 0,16 ulykker pr år. Kun 25 % av beregnet trafikkvekst i Kongens gate og på Hønefoss bru Hønengata skyldes ny trafikk til-fra Øya. Lavere kjørehastighet i gatene kan redusere antall ulykker. Med 10 km/t fartsreduksjon de 4 vurderte gatestrekningen kan ulykkene reduseres med 0,6 ulykker pr år. Den vurderte strekningen av Hønengata har nylig redusert fartsgrensen til 30 km/t med nye fartsregulerende tiltak i gaten. 3.3 Skoler og skolevei Hønefoss barneskole, ved Hønengata er den skolen som ligger nærmest Øya. Hit vil det være en relativt grei skoleveg fra boliger på Øya, langs Arnemannsveien, Hønefoss bru og Torvgata, frem til sikrede gangkryssinger ved Hønefoss skole. Den nye gangbrua på østsiden av Hønefoss bru vil ikke være tilgjengelig som skoleveg fra Øya, fordi det ikke er plankryssing over Hønefoss bru ved Øya. Figuren nedenfor viser 2 alternative skoleveger fra Øya til Hønefoss skole, Grøn skoleveg med plankryssinger ved Hønefoss skole og rød veg som er uten kryssing av gater.

12 12 Figur 3.6. Alternative skoleveger fra Øya til Hønefoss barneskole. Bildet nedenfor viser sikrede gangkryssinger ved Hønefoss skole, som nylig er gjennomført. Det er opphøyde gangkryssinger over Strandgata (som er vist på bildet), og over Torvgata til venstre. Figur 3.7. Sikrede gangkryssinger ved Hønefoss barneskole.

13 13 4 UTFORMING AV ARNEMANNSVEIEN Atkomsten til Øya foreslås lagt ca 50 m ovenfor krysset med Fossveien. Her er det et slakt parti i Arnemannsveien med stigning ca 3 %, som gir gode forhold for et kryss. Lokalisering av atkomsten i det vestre hjørnet av Øya er ugunstig da Arnemannsveiens her stiger med ca 7,5 %. Kryssene med Fossveien og atkomsten til Arnemannsveien 3-5 er beholdt der de er i dag. Avstanden mellom kryssene (senter) blir med dette m. Figuren nedenfor viser en planskisse med forslag til utforming av Arnemannsveien, med fortauer, sykkelveger og gangkryssinger. Figur 4.1. Planskisse av Arnemannsveien med atkomster til Øya og gangveger og sykkelveger- mål 1:2000. Arnemannsveien er beholdt med dagens bredde fra Fossveien til Kongens gate. Mellom atkomsten til Arnemannsveien 3 og 5 og Kongens gate er det to 3,0 m brede felt mot signalkrysset. Langs nordsiden av Arnemannsveien er det lagt inn et 3 m bredt fortau. Plankryssing for gang-/sykkeltrafikk er foreslått ved signalkrysset med Kongens gate og Hønefoss bru. Rett vest for Fossveien, hvor Arnemannsveien har et fall på ca 5 %, er det foreslått en opphøyd gangkryssing til fortauet på nordsiden. Dette forutsetter en fartsgrense på 30 eller 40 km/t på den nedre delen av Arnemannsveien. Den opphøyde gangkryssingen må utformes med hensyn til busstrafikken. Signalkrysset med Kongens gate og Hønefoss bru foreslås med noe endret utforming for å få gangfeltet for kryssende gang-/sykkeltrafikk så nær krysset som mulig. Av hensyn til kryssende gang- /sykkeltrafikk er det lagt inn en 2 m bred trafikkøy. Bussholdeplass i Arnemannsveien er lagt rette etter atkomstkrysset til Øya for vestgående buss. For østgående buss er holdeplassen lagt rett før gangfeltet over Arnemannsveien. Ved begge holdeplassene har Arnemannsveien i dag en stigning/fall på ca 2,5 %. Dette vil gi god igangsetting og nedbremsing for bussene på glatt føre.

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold OPPDRAG Plan 2499P Paradis sør - rekkefølgebestemmelser trafikk OPPDRAGSNUMMER 15063001 OPPDRAGSLEDER Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV Kyrre Gustav Gran DATO Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Øren skole og flerbrukshall DOKUMENTKODE 127197-RIT-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen eiendom KF OPPDRAGSLEDER Hanne Tangen KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEH Silje Rogn

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Søndergaard Rickfelt AS Oppdrag: 524388 Trafikkutredning Nesøya og Jernverkstomta på Notodden Del: 1 av 1 revidert notat Dato: 2010-08-04 Skrevet av: Birgitte Halvorsen, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Åmot Gangkryssing av E134 Side 1

Åmot Gangkryssing av E134 Side 1 Åmot Gangkryssing av E134 Side 1 NOTAT Til Fra Anton Bakken Kopi Dato 01.03.2011 Åmot i Vinje kommune GANGKRYSSING AV E134 1 BAKGRUNN OG HENSIKT Vinje kommune har igangsatt regulering av et delområde i

Detaljer

TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2 CONSTO AS TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com TRAFIKKANALYSE I NNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 4

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Tore Vik Firma Fork. Anmerkning Kjellstad Utvikling AS Fra: Kyrre Gran SWECO Norge AS TRAFIKKVURDERING KJELLSTAD Sammendrag Arealbruk Utbyggingsplanen for tomten er en

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsgiver Aslakveien 20 AS Rapporttype Vedlegg til detaljreguleringsplan 24.06.2014 TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 ROS-ANALYSE 2 (13) TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsnr.: 1350004151 Oppdragsnavn:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Oppdragsgiver Neptune Properties AS Dokument type Vedlegg til detaljreguleringsplan Dato 2014-03-14 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Revisjon 0 Dato 2014/03/14 Utført av

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Innhold Innledning:... 2 1.1. Målsetning... 2 1.2. Forutsetning... 2 1.3. Utredningsalternativer...

Detaljer

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. 2 - DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Vei- og trafikkanalyse Gol tettsted

Vei- og trafikkanalyse Gol tettsted Rambøll Norge AS Hovedrapport Gol kommune Vei- og trafikkanalyse Gol tettsted (Rev. 1) 2005-08-17 Vei- og trafikkanalyse Gol tettsted Hovedrapport Oppdragsnr.: 1050246 Oppdragsgiver: Gol kommune Oppdragsgivers

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage FV. 135 SKIBVIK RINGVEI Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage Fv 410 Arendal Tvedestrand Stokken skole Planområdet Fv. 135 Skibvik ringvei 3505\th 07.07.2014

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Forslag til Områderegulering for Sætre sentrum øst.

Forslag til Områderegulering for Sætre sentrum øst. Planbeskrivelse: Forslag til Områderegulering for Sætre sentrum øst. Forslagstillers presentasjon av planforslaget 1.1BAKGRUNN Plan- og utviklingsutvalget vedtok på møte 6. januar 010 å igangsette arbeid

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE

TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE Beregnet til Hurum kommune Dokument type Rapport Dato 2015.02.10 TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE Revisjon 07 Dato 2015/02/10 Utført av Helge Wetterstad Kontrollert av Knut Iver Skøien

Detaljer

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011 Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 3 Temaanalyser av et utvalg

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Statens vegvesen Region Sør Reguleringsplan for nytt kryss ved Hamremoen Vurdering av alternative kryssløsninger - Risikoanalyse

Statens vegvesen Region Sør Reguleringsplan for nytt kryss ved Hamremoen Vurdering av alternative kryssløsninger - Risikoanalyse Reguleringsplan for nytt kryss ved Hamremoen Vurdering av alternative kryssløsninger - Utgave: 2 Dato: 2013-02-05 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan for nytt kryss ved

Detaljer

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Brønnerødlia DOKUMENTKODE 126644-RIT-NOT-01 EMNE Trafikkvurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Betongbygg Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Idar Bækken KONTAKTPERSON Geir Magne Lied SAKSBEH

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE BODØ AIRPORT HOTEL. Oppdrag 1350006432 Bodø Airport Hotell Kunde Drivhuset Sanfo AS Notat nr. 001 rev1. Dato 18.09.

NOTAT TRAFIKKANALYSE BODØ AIRPORT HOTEL. Oppdrag 1350006432 Bodø Airport Hotell Kunde Drivhuset Sanfo AS Notat nr. 001 rev1. Dato 18.09. NOTAT Oppdrag 1350006432 Bodø Airport Hotell Kunde Drivhuset Sanfo AS Notat nr. 001 rev1 Dato 18.09.2015 Til Johan Sandberg, Drivhuset Sanfo AS Fra Marte Dahl, Rambøll Kopi Tor Lunde og Lars Arne Bø, Rambøll

Detaljer

Nes Kommune Kommuneplan Nes og KDP Nesbyen,trafikk- og støyanalyse

Nes Kommune Kommuneplan Nes og KDP Nesbyen,trafikk- og støyanalyse Kommuneplan Nes og KDP Nesbyen,trafikk- og støyanalyse Utgave: 01 Dato: 2012-07-17 Kommuneplan Nes og KDP Nesbyen,trafikk- og støyanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommuneplan Nes

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt:

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt: VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Vedlegg. Gode utenlandske eksempler 97

Vedlegg. Gode utenlandske eksempler 97 Vedlegg C.1.1. Tendenser i Europa på fysiske løsninger I mange europeiske byer er det nå en utvikling hvor man regulerer gater i sentrum slik at de kun skal brukes til varetransport, gangtrafikk, kollektivtrafikk

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport. Guro Berge

Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport. Guro Berge Miljøvennlig byutvikling; samspill gange, sykling og kollektivtransport Guro Berge ! Perspektiver bak miljøvennlig transport! Befolkningens transportmiddelbruk! Prinsipper for tilrettelegging! Valg som

Detaljer

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Denne presentasjonen er i stor grad

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN 313 BYPORTEN. RINGERIKE KOMMUNE STORGATA 22 AS FORORD SAMMENDRAG. 2.nov.2009 REGULERINGSPLAN OG TRAFIKKUTREDNING :

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN 313 BYPORTEN. RINGERIKE KOMMUNE STORGATA 22 AS FORORD SAMMENDRAG. 2.nov.2009 REGULERINGSPLAN OG TRAFIKKUTREDNING : STORGATA 22 AS FORORD Storgata 22 AS (forslagstiller) har i lengre tid arbeidet med et prosjekt for utbygging av kvartalet mellom Storgata, Sundgata, Kongensgate og Owrens gate, tidligere kalt Fordtomta,

Detaljer

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Beregnet til Sparebanken Øst Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mai 2015 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Revisjon 01 Dato 2015/05/08 Utført av Daniel Bjerkan Kontrollert

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 Trafikkanalyse Valnesfjord skole 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 2 25.11.2014 Utredning av flyttet parkeringsareal alternativ 2 ViSko NiKJo GAN 1 14.11.2014 Trafikkanalyse ViSko NiKJo GAN Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND Oppdragsgiver: Arc Arkitektur AS Oppdrag: 528098 Trafikkanalyse boligfelt i Gruå Egersund Del: Rapport Dato: 2011-10-06 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ole Martin Lund TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

Guro Berge, Vegdirektoratet. Miljøvennlig byutvikling Samspill gange, sykling og kollektivtrafikk

Guro Berge, Vegdirektoratet. Miljøvennlig byutvikling Samspill gange, sykling og kollektivtrafikk Guro Berge, Vegdirektoratet Miljøvennlig byutvikling Samspill gange, sykling og kollektivtrafikk Guro Berge, Vegdirektoratet Miljøvennlig byutvikling Samspill gange, sykling og kollektivtrafikk Perspektiver

Detaljer

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20

Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Referat 1 Møte i FAU-opprettet trafikkgruppe. Administrasjonsbygget Riddersand skole 18.03.15 kl.18:00 til 21:20 Til stedet: Ann Cathrin Hoffmann, forelder Kristian Digranes, forelder Pia Korsnes, forelder

Detaljer

Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013

Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013 Sykkelløsninger i Bergen sentrum «Danske sykkelstier» -Ja takk! Geir Ekeland Bartz-Johannessen Byggingeniør med master i planlegging 2013 Hvorfor har vi ikke lykkes enda? Seks europeiske byer er undersøkt.

Detaljer

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik Miljøpakken Satsing på sykkel Trondheim ATP-nettverksamling Kristiansand Ivar Arne Devik Fordeling Veg: 3,64 mrd: Fullføre hovedvegnett og avlastende vegnett Kollektivtransport: 2,03 mrd + 370 mill i belønningsmidler:

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim, seminar Miljøringen 12.november 2014, kommunikasjonsrådgiver Hans Kringstad

Miljøpakken for transport i Trondheim, seminar Miljøringen 12.november 2014, kommunikasjonsrådgiver Hans Kringstad Miljøpakken for transport i Trondheim, seminar Miljøringen 12.november 2014, kommunikasjonsrådgiver Hans Kringstad Bred politisk allianse Mål: Endre reisevaner til 50 % bil, 50 % miljøvennlig Finansiering:

Detaljer

Brønnøysundregistrene Alternative lokaliseringer og klimagassutslipp fra transport i driftsfasen. Juni 2013

Brønnøysundregistrene Alternative lokaliseringer og klimagassutslipp fra transport i driftsfasen. Juni 2013 Brønnøysundregistrene Alternative lokaliseringer og klimagassutslipp fra transport i driftsfasen Juni 2013 Forord Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Statsbygg, prosjekt nytt bygg for Brønnøysundregistrene.

Detaljer