Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat."

Transkript

1 Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 11 Bakgrunn og formål 1 12 Planområdet 2 2 Dagens trafikkmengder Manuelle tellinger 3 22 Genereringsfaktorer for området 3 23 Utbygging i ÅDT Timetrafikk Kapasitetsbetraktninger i adkomstkryss 8 3 Framtidig trafikkmengder Utbygging utenfor planområdet 9 32 Alternativ Alternativ Vurderinger 17 4 Andre trafikale vurderinger Adkomst til nyregulerte områder Parkering Gang- og sykkelveg Kollektivtrafikk Personskadeulykker Situasjonen i bygge- og anleggsperioden Trafikkmengder i større avstand fra planområdet 20 5 Avsluttende vurdering 21 1 Innledning 11 Bakgrunn og formål COWI AS er blitt engasjert av Hjellnes Consult AS for å gjennomføre en trafikkanalyse i forbindelse med planlagt omregulering av areal på næringsområdet Deli Skog i Vestby kommune Notatet innholder en beskrivelse av dagens situasjon, situasjonen ved utbygging innenfor dagens regulering og vurderinger Dokumentnr Versjon 1 Utgivelsesdato 14 februar 2011 Utarbeidet Kontrollert Godkjent MRHN GKV

2 2 / 21 av mulige konsekvenser av det planlagte tiltaket 12 Planområdet Planområdet eies av Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS og ligger i næringsområdet Deli Skog, sør for Vestby med adkomst via Fv6 (Gamle Mosseveien) Deli skog ligger mellom Vestbykrysset (ca 2 km mot nord) og Sonskrysset (ca 9 km mot sør) Planområdets beliggenhet er vist i Figur 1 Figur 1: Planområdets beliggenhet Planområdet er på til sammen ca m 2 Gjeldende regulering for planområdet er "parkbelte" og "bevaring av kulturminner", det planlegges omregulert til formålet næring/industri med bestemmelse som tillater tilhørende kontorvirksomhet Adkomst til industriområdet Deli Skog er via to T-kryss fra Fv6, Delitoppen lengst mot nord og Deliveien i sør Planområdet ligger nord for den nordligste adkomsten, og det antas derfor at all trafikk til/fra planområdet benytter denne (adkomsten er vist i Figur 2)

3 3 / 21 Figur 2: Krysset "Fv6 x Delitoppen" sett fra nordlig tilfart 2 Dagens trafikkmengder Manuelle tellinger I januar 2010 ble det fortatt manuelle rushtidstellinger av krysset "Fv6 x Delitoppen", som er planområdets adkomstkryss Trafikktellingene ble utført onsdag 20januar kl 15:00-17:00 og torsdag 21 januar kl 07:00-09:00 Makstimen i morgenrushet ble registrert å være kl 07:15-08:15 med totalt 445 kjøretøy i krysset Ettermiddagsrushets makstime ble registrert med 539 kjøretøy i tidsrommet kl 15:30-16:30 I morgenrush er det registrert fordeling til/fra området på 73 % / 27 %, i ettermiddagsrush er tilsvarende fordeling til/fra området på 19 % / 81 % Registrert retningsfordeling til/fra planområdet er 67 % i retning nord og 33 % i retning sør 22 Genereringsfaktorer for området Genereringsfaktorer er beregnet ut fra de manuelle tellingene som er gjennomført, anslått bruksareal som benytter den nordlige adkomsten og time- og døgnvariasjon fra lignende industriområde Time- og døgnvariasjoner fra lignende industriområde Det jobbes skift på Deli Skog, dvs at det oppstår topper i trafikkmengden også utenfor de telte timene Det er sett på et lignende industriområde i Ski kommune Det er her telt med radar torsdag-søndag Det er forutsatt at trafikken til/fra industriområdet ikke varierer vesentlig over året, slik at ukedøgntrafikken er tilnærmet lik årsdøgntrafikken Dette er antagelig en noe konservativ antagelse for ÅDT-beregningene

4 4 / 21 Timene 7-9 og er telt til å utgjøre 32 % av døgntrafikken på en hverdag Ved å legge til grunn at mandag-torsdag er like, utgjør hverdagstrafikken (mantor) 138 % av ukedøgntrafikken (ukedøgntrafikken er 72 % av døgntrafikken på et virkedøgn) Største time i morgenrush utgjør 11 % av virkedøgnstrafikken, og største time i ettermiddagsrush utgjør 10 % av virkedøgnstrafikken Estimert døgn- og uketrafikk for Delitoppen Over to timer i morgenrush ble det telt til sammen 420 kjøretøy til/fra Delitoppen, 308 til og 112 fra Over to timer i ettermiddagsrush ble det telt til sammen 406 kjøretøy til/fra Delitoppen (77 til og 329 fra) Ved å legge til grunn time- og døgnvariasjonene ovenfor blir virkedøgnstrafikken VDT=2580 og årsdøgntrafikken ÅDT=1870 Generert trafikk pr 100m 2 bruksareal Det er estimert bruksareal for bygninger som er vurdert å benytte det nordlige adkomstkrysset Bygninger som er tatt med i beregningene er vist i Figur 3 med grønt og rødt Grønne bygninger eies av Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS Ut fra tilgjengelig kartmateriale ser adkomster til andre bygningers parkeringsområder ut til å ligge mot den sørlige adkomsten Det kan likevel tenkes at de benytte den nordlige adkomsten, tilsvarende kan det tenkes at bygninger i nord benytter den sørlige adkomsten Det er derfor usikkerhet i anslagene Figur 3: Bygninger nært planområdet (grønne og røde bygninger er vurdert å ha adkomst via "Fv6 x Delitoppen")

5 5 / 21 En beregning av bruksareal som er blitt gjort i forbindelse med en planlagt utbygging av området, gir at dagens bruksareal for bygningene på Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS sitt område (ekskl parkering) er BRA = m 2 Dette inkluderer lagerareal på m 2 og m 2 som ikke var tatt i bruk da tellingene ble gjennomført Dvs at bygningenes bruksareal ved gjennomføring av tellingene var på ca BRA = m 2 (ekskl parkering) De "røde bygningene" har anslått grunnflate på til sammen ca m 2 Ved å legge til grunn i snitt 1,2 etasjer, er bygningenes bruksareal på ca BRA = m 2 Det totale bruksarealet som benytter den nordlige adkomsten er dermed BRA = m 2 Det gir generert trafikk pr 100 m 2 bruksareal på 3,1 bilturer pr 100 m 2 pr virkedøgn og 2,2 bilturer pr 100 m 2 pr årsdøgn Erfaringstall fra lignende områder tilsier en noe lavere genereringen pr 100 m 2 For eksempel gav tellingene ved industriområdet i Ski som tidligere er nevnt en generering på ca 2 bilturer pr 100 m 2 pr virkedøgn, men dette var uten kontorvirksomhet I trafikkanalysen utarbeidet av SWECO AS i forbindelse med utbygging av Vestby Næringspark øst, ble det lagt til grunn 2,8 bilturer pr 100 m 2 pr virkedøgn og 1,7 bilturer pr 100 m 2 pr årsdøgn, beregnet på grunnlag av Deli Skog Det er valgt å legge til grunn like genereringsfaktorer: VDT: 2,8 bilturer pr 100 m 2 pr virkedøgn ÅDT: 1,7 bilturer pr 100 m 2 pr årsdøgn Til sammenligning gir erfaringstall for lager- og industrivirksomhet fra Statens vegvesens Håndbok 146 Trafikkberegninger i snitt 3,5 bilturer pr 100 m 2 pr virkedøgn, med variasjonsområde 2-6 For kontorvirksomhet er tilsvarende gjennomsnittstall 8 bilturer pr 100 m 2 pr virkedøgn, med variasjonsområde Utbygging i 2010 Etter at den manuelle tellingen ble gjennomført er det foretatt utbygginger på området til Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS nært planområdet Det er bygd ut to lagerbygning, på BRA=2430 m 2 og BRA= m 2, dvs til sammen BRA = m 2 Ved å legge til grunn erfaringstall beregnet for Deli Skog, genererer utbyggingen virkedøgnstrafikk på VDT = 510 og årsdøgntrafikk på ÅDT = 310 Videre legges det til grunn at største time i morgen- og ettermiddagsrushet utgjør henholdsvis 11 % og 10 % av virkedøgnstrafikken Det gir en timetrafikk i største time i morgenrush på 56 kjt/t og i ettermiddagsrush på 51 kjt/t

6 6 / 21 Det er lagt til grunn retningsfordeling som registrert i tellinger 231 Generell trafikkvekst For oppjustering av trafikken telt i 2010 er det lagt til grunn Vegdirektoratets prognoser for gjennomsnittlig trafikkvekst i Akershus Det er valgt å kun oppjustere trafikken på Fv6 Gamle Mosseveien og ikke i Delitoppen, da det lokale vegnettet først og fremst påvirkes av lokale utbygginger Årlig trafikkvekst i % er vist i Tabell 1 Lette kjøretøy Tunge kjøretøy ,8 2, ,2 1, ,6 2,4 Tabell 1: Trafikkvekst, årlig vekst i % 24 ÅDT 2011 For beregning av ÅDT på Fv6 er det tatt utgangspunkt i de manuelle korttidstellingene, og benyttet variasjonskurver fra Statens vegvesens Håndbok 146 Trafikkberegninger Det er benyttet variasjonskurver for vegtype "M2 - Arbeidsreiser og gjennomgangstrafikk" Tellingene er gjennomført på onsdag og torsdag, disse dagene har i følge variasjonskurven for M2 en trafikkmengde på i gjennomsnitt 111,5 % av ukedøgntrafikken Videre utgjør ukedøgntrafikken i uke 3 ca 90 % av årsdøgntrafikken For beregning av døgntrafikk er det lagt til grunn at de fire telte timene (07:00-09:00 og 15:00-17:00) utgjør ca 30 % av døgntrafikken For beregning av ÅDT til/fra Delitoppen er det lagt til grunn time- og døgnvariasjoner som tidligere beskrevet Ved å legge til grunn trafikkvekst fra 2010 til 2011 for Fv6 som vist i Tabell 1, og legge til beregnet nyskapt trafikk fra utbyggingen som er ferdigstilt i 2010, er ÅDT i 2011 beregnet å bli som vist i Figur 4 (avrundet til nærmeste 100)

7 7 / 21 Figur 4: Estimert ÅDT 2011, krysset "Fv6 x Delitoppen" Til sammenligning gir nvdbno (Nasjonal vegdatabank) en årsdøgntrafikk forbi planområdet på ÅDT=4600 Dette kommer fra et periodisk tellepunkt (nivå 3) ca 1200 meter nord for krysset, hvor det i 2009 ble telt ÅDT=4580 Estimert trafikk ser ut til å stemme godt overens med telt trafikk 25 Timetrafikk 2011 Timetrafikken i 2011 i morgen- og ettermiddagsrush beregnet å bli som vist i henholdsvis Figur 5 og Figur 6 Figur 5: Beregnet timetrafikk største time morgenrush 2011 Figur 6: Beregnet timetrafikk største time ettermiddagsrush 2011

8 8 / Kapasitetsbetraktninger i adkomstkryss 261 Metode Med basis i telt timetrafikk i ettermiddagsrush er det gjennomført kapasitetsberegninger av krysset "Fv6 x Delitoppen" i dagens situasjon Kapasitetsberegningene er gjennomført i henhold til metode fra "Håndbok 127, Kapasitet i kryss, beregningsmetoder for ikke-signalregulerte kryss", Statens vegvesen 1985 I kapasitetsberegningene beregnes bla belastningsgraden B Belastningsgraden B er forholdstallet mellom trafikkvolum og kapasitet (belastningsgrad B = trafikkvolum / kapasitet) En belastningsgrad på B = 1,0 innebærer at 100 % av teoretisk kapasitet er utnyttet med tilhørende dårlig trafikkavvikling I praksis regner en med at opp mot B = 0,80 0,85 (80 85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling For belastninger nær kapasitetsgrensen vil det være usikkerhet knyttet til tall for kødannelser, osv 262 Belastningsgrader Figur 7 og Figur 8 viser beregnet belastningsgrad i henholdsvis morgen- og ettermiddagsrush i dagens situasjon i krysset "Fv6 x Delitoppen" Det er lagt til grunn en fartsgrense på 80 km/t på Fv6 og en tungtrafikkandel i alle tilfarter på 12 % Figur 7: Beregnet belastningsgrad dagens situasjon morgenrush Figur 8: Beregnet belastningsgrad i dagens situasjon ettermiddagsrush

9 9 / 21 Beregningene tilsier størst belastning i ettermiddagsrush Ved kun et felt ut av Delitoppen er det beregnet en belastningsgrad på B=0,4 (ca 40 % av den teoretiske kapasiteten er benyttet), noe som tilsier god avvikling Det er ikke merket opp to felt, men det er i praksis mulig å stå to biler i bredden slik at belastningsgraden i praksis er noe lavere 3 Framtidig trafikkmengder Det er sett på to ulike utbyggingsalternativer for planområdet: Alternativ 0 - gjeldende regulering Alternativ 1 - planlagt omregulering For begge alternativene er det tatt med kjent planlagt utbygging i nærområdet utenfor planområdet og generell trafikkvekst på Fv6 i henhold Vegdirektoratets prognoser for gjennomsnittlig trafikkvekst i Akershus 31 Utbygging utenfor planområdet Kjent utbygging utenfor planområdet består av utbygging av området til Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS innenfor gjeldende regulering, og utbygging av Vestby Næringspark Øst I tillegg er det lagt til grunn en generell trafikkvekst for å ta høyde for andre mulige utbygginger i området 311 Utbygging av området til Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS har områder inntil planområdet som ikke er fullt utbygd ut fra gjeldende regulering, de eier områdene Bi IV, Bi IIc, Bi IIb, BI IIIa og Bi IIIb vist i Figur 9 Figur 9: Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan (Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS eier områdene Bi IV, Bi IIc, Bi IIb, BI IIIa og Bi IIIb) Det er lagt til grunn at tillatt utbygd areal bygges ut med lik utnyttelse som i dagens situasjon i forhold til parkering, bygningenes bruksareal og fordelingen

10 10 / 21 på lager og kontor Det er tatt utgangspunkt i område Bi IIb som er det området som er mest utbygd Området er bygd ut med ca BYA= m 2 (inkludert parkering) Bruksarealet for bygningene på området er anslått å være ca BRA = m 2 (ekskl parkering) Det vil si at utbygd bruksareal for bygningene har et areal som er på 97 % av bebygd areal (BYA inkludert parkering) Det er lagt til grunn at områdene bygges ut med bygninger med bruksareal på 97 % av tillatt bebygd areal Tabell 2 viser gjenstående BYA og anslått BRA for Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS sine områder Felt Størrelse (m 2 ) BYA (inkludert parkering) Tillatt % Tillatt m² Dagens Gjenstående Anslått BRA (uten parkering) Bi IIb % Bi IIc % Bi IIIa % Bi IIIb % Bi IV % Sum Tabell 2: Beregning av ikke utnyttet bruksareal for Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS For beregning av trafikkmengder legges det til grunn beregnede genereringsfaktorer for Deli Skog En sammenstilling av faktorene er vist i Tabell 3 Deli Skog VDT (virkedøgnstrafikk) pr 100 m 2 2,8 ÅDT (årsdøgntrafikk) pr 100 m 2 1,7 Morgenrush, største time, andel av VDT 11 % Ettermiddagsrush, største time, andel av VDT 10 % Morgenrush: fordeling inn/ut 0,73/0,27 Ettermiddagsrush: fordeling inn/ut 0,19/0,81 Tabell 3: Parametre for beregning av ÅDT og timetrafikk Beregningene gir en økning i trafikk på ca ÅDT=1200, og ca 220 kjt/t i morgenrush og ca 200 kjt/t i ettermiddagsrush Det er usikkerhet i beregningene, både når det gjelder utnyttelse av området, type næring og erfaringstall Det er ansett som sannsynlig at området bygges ut med lik utnyttelse og type næring som i dagens situasjon Erfaringstallene er vurdert som noe konservative 312 Utbygging av Vestby Næringspark Øst Vestby Næringspark Øst ligger nord for planområdet, med planlagt adkomst mellom Deli Skogs to adkomster Det legges til grunn at Vestby Næringspark Øst bygges ut i henhold til Alternativ 1 i notatet Vestby Næringspark Øst, Vestby kommune - Trafikale konsekvenser utarbeidet av SWECO AS i 2008

11 11 / 21 Det er beregnet at området vil generere ÅDT=3900 Generert timetrafikk i rush fra Vestby Næringspark Øst er beregnet å bli 12 % av ÅDT, noe som vil tilsi 470 kjt/t Anslått fordeling er 70 % rettet nordover og 30 % rettet sørover Det er kun trafikken nordover som vil kjøre forbi planområdets adkomstkryss Det vil si at økningen i ÅDT forbi planområdet blir ca ÅDT = 2730 og økningen i timetrafikk rush forbi planområdet blir 330 kjt/t i både morgen- og ettermiddagsrush 313 Annen trafikkvekst Ifølge en rapport utarbeidet av SWECO AS i forbindelse med utbyggingen av Vestby Næringspark Øst i 2008, vil trafikken til/fra Deli Skog øke med 47 % fra 2008 til 2019 I tillegg ligger det i rapporten inne utbygging av område N2 i forbindelse med Vestby Næringspark øst Deler av denne utbyggingen er allerede gjennomført Det er usikkerhet i forbindelse med hvor mye som gjenstår av potensiell utbygging i området, dette gjelder også omkringliggende områder Det er skjønnhetsmessig lagt til grunn en vekst fra omkringliggende områder på størrelse med ubebygde områder eid av Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS Dvs en økning på ca ÅDT=1200, med ca 70 % i retning nord (ca ÅDT=800) 32 Alternativ 0 Alternativ 0 er utbygging av området til Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS etter gjeldende regulering Dvs at planområdet beholdes som "parkbelte" og "bevaring av kulturminner", og det bygges ikke ut noe her Trafikk i Alternativ 0 er dermed kun utbygging av området til Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS utenfor planområdet, utbygging av Vestby Næringspark Øst og anslag på annen utbygging Økt trafikk forbi planområdet er vist i Tabell 4 ÅDT Morgen (kjt/t) Ettermiddag (kjt/t) Utbygging Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS utenfor planområde Utbygging Vestby Næringspark Øst Annen utbygging SUM Tabell 4: Utbygging Alternativ ÅDT ÅDT i krysset er for Alternativ 0 beregnet å bli som vist i Figur 10 (avrundet til nærmeste 100)

12 12 / 21 Figur 10: Beregnet ÅDT Alternativ 0, år 2020 Trafikken i Delitoppen er beregnet å øke fra 2200 til 3400 fra 2011 til 2020 i Alternativ 0, dvs med en årsdøgntrafikk på ca 1200 Det tilsier en økning på ca 55 % Denne trafikken fordeler seg med ca 800 i retning nord og ca 400 i retning sør Trafikken sør for planområdet er beregnet å øke fra 3900 til 8200 fra 2011 til 2020 i Alternativ 0, dvs en økning i årsdøgntrafikk på ca 4300 som tilser en økning på ca 110 % 19 % av denne økningen kommer fra Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS sitt område, 63 % fra Vestby Næringspark Øst, 19 % fra annen utbygging og 9 % er generell trafikkvekst Trafikken nord for planområdet er beregnet å øke fra 4700 til 9400 fra 2011 til 2020 i Alternativ 0, dvs med en årsdøgntrafikk på ca 4700 og en prosentvis økning på 100 % 17 % av denne økningen kommer fra Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS sitt område, 58 % fra Vestby Næringspark Øst, 17 % fra annen utbygging og 10 % er generell trafikkvekst Estimert trafikk på Fv6 er på nivå med trafikkmengde som er beregnet i trafikkanalysen gjennomført i forbindelse med utbygging av Vestby Næringspark Øst (SWECO AS, 2008) 322 Timetrafikk Timetrafikk i morgen- og ettermiddagsrush for Alternativ 0 er beregnet å bli som vist i henholdsvis Figur 11 og Figur 12

13 13 / 21 Figur 11: Beregnet timetrafikk i morgenrush, 2020, Alternativ 0 Figur 12: Beregnet timetrafikk i ettermiddagsrush, 2020, Alternativ 0 Timetrafikken i morgenrush i krysset totalt øker med 677 kjt/t, dvs med hele 134 % Av denne økningen er 33 % fra Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS, 49 % fra Vestby Næringspark øst, 14 % fra annen utbygging og 5 % er generell trafikkvekst Timetrafikken i ettermiddagsrush i krysset totalt øker med 671 kjt/t, dvs med 113 % Av denne økningen er 30 % fra Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS, 49 % fra Vestby Næringspark øst, 14 % fra annen utbygging og 7 % er generell trafikkvekst 323 Kapasitet Beregnede belastningsgrader i morgen- og ettermiddagsrush er vist i henholdsvis Figur 13 og Figur 14

14 14 / 21 Figur 13: Belastningsgrader Alternativ 0, 2020, morgenrush Figur 14: Belastningsgrader Alternativ 0, 2020, ettermiddagsrush Til/fra Delitoppen er det spesielt i retning nord trafikken øker Dette har liten betydning i morgenrush da det meste av trafikken er til området og dermed svinger til høyre, beregningene gir god avvikling i morgenrush Økningen har større konsekvenser i ettermiddagsrush med venstresving ut på Fv6 Beregningene gir en belastningsgrad på B=1,3 ved ett felt ut fra Delitoppen, noe som tilsvarer overbelastning I praksis er det mulig å stå to kjøretøy i bredden, slik at belastningen er noe lavere Det vil trolig i perioder oppstå kø i Delitoppen i ettermiddagsrush 33 Alternativ Utbygd planområde Alternativ 1 består av planlagt utbygging av planområdet, i tillegg til utbyggingen som også gjelder for Alternativ 0 Planområdet er på til sammen ca m 2, dette er inkludert vegetasjonsskjerm Område som kan bygges ut er på m 2, med tillatt % BYA på 70 % Gjeldende regulering for planområdet er "parkbelte" og "bevaring av kulturminner", det planlegges omregulert til kontor og industri Det legges til grunn at planområdet bygges ut med lik utnyttelse og bruk som tidligere er lagt til grunn for resten av Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vest-

15 15 / 21 by AS sitt område, og med genereringsfaktorer beregnet for Deli Skog Tenkt utbygging av planområdet er vist i Tabell 5 Størrelse BYA (inkludert parkering) Anslått BRA (uten Felt (m 2 ) Tillatt % Tillatt m² Dagens Gjenstående parkering) Ny % Tabell 5: Utbygging planområdet Med parametre som tidligere gitt i Tabell 3, vil planområdet generere en virkedøgnstrafikk på ca VDT = 250 og en årsdøgntrafikk på ca ÅDT = 150 Generert timetrafikk i morgen- og ettermiddagsrush er beregnet å bli henholdsvis 27 kjt/t og 25 kjt/t 332 ÅDT ÅDT i krysset er for Alternativ 1 beregnet å bli som vist i Figur 15 (avrundet til nærmeste 100) Figur 15: Beregnet ÅDT for Alternativ 1, år 2020 I forhold til Alternativ 0 øker trafikken i Alternativ 1 med en årsdøgntrafikk på ca ÅDT = 150, som vist i tidligere beregninger I Delitoppen øker årsdøgntrafikken med ca 3 %, og på Fv6 øker trafikken med ca 1 % 333 Timetrafikk Timetrafikk i morgen- og ettermiddagsrush for Alternativ 1 er beregnet å bli som vist i henholdsvis Figur 16 og Figur 17

16 16 / 21 Figur 16: Beregnet timetrafikk morgenrush Alternativ 1, år 2020 Figur 17: Beregnet timetrafikk ettermiddagsrush Alternativ 1, år 2020 I morgenrush er timetrafikken beregnet å øke med 27 kjt/t En økning totalt i krysset på ca 2 %, og en økning i Delitoppen på ca 5 % I ettermiddagsrush er timetrafikken beregnet å øke med ca 25 kjt/t En økning totalt i krysset på ca 2 %, og en økning i Delitoppen på ca 5 % 334 Kapasitet Beregnede belastningsgrader i morgen- og ettermiddagsrush er vist i henholdsvis Figur 18 og Figur 19 Figur 18: Belastningsgrader, Alternativ 1, 2020, morgenrush

17 17 / 21 Figur 19: Belastningsgrader, Alternativ 1, 2020, ettermiddagsrush I likhet med for Alternativ 0 vil det også i Alternativ 1 bli problemfritt i morgenrush Ut fra Delitoppen øker trafikken i forhold til Alternativ 0 med 13 kjt/t mot nord, og 7 kjt/t mot sør Økningen i trafikk er beregnet å gi en økning i belastningsgrad fra B=1,3 til B=1,4 (overbelastning) Problemene vil oppstå i Delitoppen ved utkjøring på Fv6 i ettermiddagsrush, og vil ikke skape problemer for gjennomkjøringstrafikken på Fv6 34 Vurderinger Konsekvensene av omreguleringen av planområdet er små Beregningene gir en overbelastning i ettermiddagsrush for både Alternativ 0 og 1, men forskjellen er liten for de to alternativene I ettermiddagsrush er utbyggingen av planområdet beregnet å generere 25 kjt/t Det er usikkerhet i beregningene ved overbelastning, men det vil trolig i perioder bli kø i Delitoppen ut mot Fv6 i 2011 Over 60 % av veksten i adkomstkrysset fra 2011 til 2020 er beregnet å stamme fra Vestby Næringspark øst og annen utbygging utenfor området til Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS Uten denne veksten er belastningsgraden i krysset for Alternativ 1 beregnet å bli B = 0,8, noe som tilsier tilfredsstillende avvikling I dagens situasjon er belastningsgraden i krysset i ettermiddagsrush beregnet å være B = 0,4 Utbyggingen av Vestby Næringspark øst og annen utbygging, uten utbygging av området til Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS, er beregnet å gi en belastningsgrad i krysset på B=0,7 Ved ombygging til rundkjøring, med utvidelse til to felt i tilfartene fra sør og Delitoppen, er belastningsgraden i krysset i Alternativ 1 i ettermiddagsrush beregnet å bli redusert til B = 0,5 En reduksjon av fartsgrensen forbi planområdet vil i teorien kunne redusere kryssets belastningsgrad, men dette er avhengig av at farten holdes under/på fartsgrensen Beregninger tilsier at det fortsatt vil være overbelastning ved redusert fartsgrense til 60 km/t

18 18 / 21 En annen mulig løsning som vil redusere belastningen i krysset er løsningen som er benyttet i det sørlige adkomstkrysset Venstresvingende trafikk ut fra næringsområdet må i første omgang kun vike for trafikk i fra venstre for å kunne kjøre ut i et eget "ventefelt" midt i kjørebanen For så å vente på ledig luke i nordgående kjørefelt For Alternativ 1 gir beregningene at en slik løsning vil redusere belastningsgraden til ca B = 0,9 ved ett felt i tilfarten fra Delitoppen 4 Andre trafikale vurderinger 41 Adkomst til nyregulerte områder Planområdet reguleres på henholdsvis kote +52 og Nivåene er tilpasset regulerte nivåer på tilgrensende byggeområder i eksisterende reguleringsplan Atkomst til nedre nivå vil skje via regulert felles avkjørsel langs Østfoldbanen og via framtidig intern vei Atkomst til øvre nivå vil skje via eksisterende intern atkomstvei fra Delitoppen langs Fv6, samt via mellomnivå ved felt Bi IIIa og kulvert under eksisterende bygg opp til nordre side av anlegget 42 Parkering Ved fastsettelse av krav til parkeringsdekning innenfor planområdet, så vil Vestby kommunes kommunale bestemmelser legges til grunn Vestby kommune ønsker ikke at krav til parkering omfattes av reguleringsbestemmelser til hver enkelt reguleringsplan Ved passering av framtidige parkeringsplasser, så vil det være naturlig å vurdere tiltakshavers områder i en helhet 43 Gang- og sykkelveg Det er etablert gang- og sykkelveg fra Vestby til Sonskrysset på østsiden av Fv6 Ved Hølen og Såner går gang- og sykkelveien innom tettstedene Gangog sykkelvegen fungerer også som adkomst til flere boliger langs Fv6 da flere av utkjøringene til Fv6 er sanert Gang- og sykkelvegen går langs Fv6 på motsatt side av Fv6 i forhold til Deli Skog, med fysisk skille fra vegen i form av gjerde eller busker Gang- og sykkelvegen gjør det mulig å gå og sykle til området Men biltilgjengeligheten er forholdsvis høy i området, det er god tilgang på parkering og det er ingen større køproblemer på Fv6 som skulle tilsi at sykkel er raskere enn bil Inne på næringsområdet er det ikke fortau eller gang- og sykkelveg langs Delitoppen Myke trafikanter må i tillegg krysse Fv6 uten gangfelt eller undergang for å komme til gang- og sykkelvegen Ved adkomstkrysset "Fv6 x Delitoppen" er det åpning i gjerdet som skiller gang- og sykkelvegen fra Fv6, åpningen er i forbindelse med bussholdeplassen Utbyggingen på Deli Skog vil ikke ha konsekvenser for trafikksikkerheten på gang- og sykkelvegen, da denne er fysisk skjermet fra Fv6, men vil kunne på-

19 19 / 21 virke støyforholdene med økt tungtrafikk Det vil imidlertid ikke være noen merkbar forskjell mellom Alternativ 0 og Alternativ 1 44 Kollektivtrafikk Bussholdeplassen Delitoppen ligger rett ved adkomstkrysset til planområdet " Fv6 x Delitoppen" Buss 931 (Moss) Hølen - Vestby betjener strekningen lang Fv6 Det er ca én avgang i timen i hver retning, med noe høyere frekvens i rushperiodene, til sammen 12 avganger i hver retning hver dag Siste avgang er ca kl 19 i begge retninger Bussen korresponderer på en del avganger med tog på Vestby stasjon Utbygging av både Deli Skog og Vestby Næringspark øst vil øke antall reisende med målpunkt langs Fv6, noen som vil kunne øke kundegrunnlaget for bussen og dermed muliggjøre økt bussfrekvens i rushperiodene Men som nevnt i forrige avsnitt fører god tilgang på parkering og god fremkommelighet for bilen til at andelen som velger bil også vil være høy selv ved en eventuell økt bussfrekvens 45 Personskadeulykker Figur 20 viser en oversikt over politiregistrerte personskadeulykker i perioden Figur 20: Politiregistrerte personskadeulykker, perioden (grønn = lettere skadd, blå = alvorlig skadd, oransje = meget alvorlig skadd, rød = dødsulykke)

20 20 / 21 Det registrert én personskadeulykke i adkomstkrysset til planområdet, "Fv6 x Delitoppen" Ulykken har skadegrad lettere skadd og skyldtes påkjøring bakfra ved høyresving Fartsgrensen på Fv6 forbi planområdet er 80 km/t Ulykkesstatistikken tyder ikke på at det er spesielle ulykkespunkt langs Fv6 Fv6 ved planområdet er oversiktlig, og gang- og sykkelveg er fysisk adskilt fra fylkesvegen med gjerde For de myke trafikantene vil utbyggingen først og fremst være merkbar inne på næringsområdet, da det ikke er fortau eller gang- og sykkelveg langs Delitoppen Det er sett på ulykkesfrekvenser for ulike krysstyper, gitt i Statens vegvesens Håndbok Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Ulykkesfrekvensene er vist i Tabell 6 Tabell 6: Statistisk ulykkesfrekvenser for ulike krysstyper Tabellen viser at ulykkesfrekvensen er lavest ved rundkjøring Ulykkesfrekvensen i T-kryss og X-kryss er høyere jo større sidevegstrafikken er Særlig gjelder dette ved høye fartsgrenser ( 80 km/t) Ved høyere trafikkmengder og stor andel sidevegstrafikk (> 30 %) anbefales andre kryssutforminger Det kan vurderes redusert fartsgrense og/eller rundkjøring for å forbedre trafikksikkerheten i krysset 46 Situasjonen i bygge- og anleggsperioden Tungtrafikkandelen til/fra området er allerede forholdsvis høy Utenfor rushperioder er trafikken lav, og økt anleggstrafikk vil ikke skape avviklingsproblemer Saktegående tungtrafikk bør unngås i rushperioder for ikke å skape større avviklingsproblemer I forhold til trafikksikkerhet vil økt anleggstrafikk først og fremst kunne være en økt risiko for myke trafikanter inne på næringsområdet, dette vil håndteres i SHA-plan for de konkrete utbyggingene når den tid kommer I tillegg vil bygge- og anleggsperioden kunne føre til økt støy 47 Trafikkmengder i større avstand fra planområdet Ca 70 % av trafikken til/fra området går i nordgående retning, samtidig som nærmeste tettsted er i retning nord Konsekvensene av utbyggingen er dermed størst i retning nord mot Vestby sentrum

21 21 / 21 I forbindelse med en analyse av trafikale konsekvenser ved utbygging av Vestby Næringspark Øst, utarbeidet av SWECO AS i 2008, er rundkjøringen øst for E6 i Vestbykrysset kommentert Det henvises her til utarbeidet rapport for Vestby senter for vurdering av rundkjøringen Utbygging av planområdet vil kun gi en økning på om lag ÅDT = 100 i retning nord, og lavere enn dette mot den aktuelle rundkjøringen Det er derfor vurdert at utbyggingen av planområdet ikke vil ha spesielle konsekvenser utover det som tidligere er vurdert 5 Avsluttende vurdering I dagens situasjon er avviklingen god i planområdets adkomstkryss ("Fv6 x Delitoppen") Det er sett på to utbyggingsalternativer Alternativ 0 inkluderer en trafikkvekst fra omkringliggende områder, men ingen utbygging av planområdet Trafikken i adkomstkrysset er anslått å øke med over 100 % i rushperiodene, veksten er beregnet å føre til overbelastning for krysset i ettermiddagsrush Overbelastningen skjer for tilfarten fra næringsområdet, og vil ikke skape avviklingsproblemer for trafikken på Fv6 Alternativ 1 inkluderer utbygging av planområdet i tillegg til trafikkveksten beregnet i Alternativ 0 Planområdet er beregnet å generere en årsdøgntrafikk på ca ÅDT = 150 Generert timetrafikk i morgen- og ettermiddagsrush er beregnet å bli henholdsvis 27 kjt/t og 25 kjt/t Det vil si at konsekvensene for planområdet isolert sett er små, men vil føre til en ytterlige forverring av problemene i ettermiddagsrush I likhet med for Alternativ 0 er det kun Delitoppen som vil få avviklingsproblemer, og ikke Fv6 Økningene utenfor planområdet er fordelt på utbygging av området til Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS (ca 30 %), utbygging av Vestby Næringspark Øst (ca 50 %), "annen utbygging" (ca 15 %) og generell trafikkvekst (ca 5 %) Avviklingen er beregnet å bli tilfredsstillende med kun veksten fra området til Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS Samtidig er avviklingen beregnet å også bli tilfredsstillende med kun utbygging utenfor området til Norgesgruppen ASA/ASKO Bygg Vestby AS Alternativer som vil redusere belastningsgraden i krysset er etablering av rundkjøring, lavere fartsgrense eller etablering av eget "ventefelt" midt i kjørebanen for venstresvingende trafikk ut fra Delitoppen Denne løsningen er etablert i næringsområdets sørlige adkomstkryss ("Fv6 x Delitoppen") Rundkjøring vil ha best effekt på trafikkavviklingen Rundkjøring og/eller redusert hastighet vil også være ideelt for trafikksikkerheten i krysset Det understrekes at det er usikkerhet i beregningene Dette gjelder både vurderinger av utnyttelsen av området, bruken av erfaringstall, beregninger av kapasitet nært kapasitetsgrensen og trafikkvekst utenfor planområdet

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Dagens areal- og

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 ÅDT 2 2.2 Trafikkavvikling 3 2.3

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON AUGUST 2016 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON TEMARAPPORT TRAFIKK OPPDRAGSNR. A069942

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E N O TA T Oppdrag 135000 3149 R eguleringspla n Ulsetmyran næringsområde Kunde Ørland kommune Notat nr. 001 Til Svein Rasmussen, Rambøll Fra Marte Dahl, Rambøll Kopi Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKAN ALYSE U

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Trafikkmengder

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

Reguleringsplan Leikvang

Reguleringsplan Leikvang Bergen, mars 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 6 4.1. TRAFIKKMENGDER, DAGENS SITUASJON... 6 4.2. NYSKAPT TRAFIKK...

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Vestre Spone i Modum kommune Konsekvensutredning Tema: Transport og trafikk Mars 2008 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2 ULLENSAKER KOMMUNE VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer NTNU Veg og transport EVU kurs Vegplanlegging / Bergen / 2010-03-24 Terje Giæver/Arvid Aakre Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer 1.1 Beregning av ulykkesfrekvens Uf U ÅDT n ul/10^6

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Støyvurdering - Kvartal 49. PTL, avdeling Kristiansand. Notat 1 INNLEDNING

Innholdsfortegnelse. Støyvurdering - Kvartal 49. PTL, avdeling Kristiansand. Notat 1 INNLEDNING PTL, avdeling Kristiansand Støyvurdering - Kvartal 49 Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 05 Oslo Telefon 024 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer