TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2"

Transkript

1 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon Planområdet Trafikktellinger Timetrafikk og kapasitet ÅDT Generert trafikk 6 3 Fremtidig situasjon (2030) Annen trafikkvekst Planlagt utbygging Timetrafikk og kapasitet ÅDT Andre trafikale forhold 14 OPPDRAGSNR /A DOKUMENTNR. VERSJON Foreløpig UTGIVELSESDATO (sist oppdatert ) UTARBEIDET MRHN KONTROLLERT GKV GODKJENT LSSY 1

2 1 Innledning COWI AS er engasjert av Salto Oddensenteret AS for å gjennomføre en detaljregulering av Oddensenteret og nærliggende eiendommer, blant annet for å kunne utvide Oddensenteret. Planområdet ligger i Grimstad kommune. I henhold til planprogrammet skal trafikkanalysen beskrive dagens og fremtidig belastning i planområdets adkomstkryss. Det skal også vurderes sikkerheten for myke trafikanter, og se på trafikale forhold for anleggstrafikken. Det er ikke sett på intern trafikkløsning i planområdet, med unntak av en overordnet vurdering av innkjøringen til parkeringskjelleren. I forbindelse med arbeid med ny kommunedelplan for Grimstad sentrum (Byplanen) ble det i 2007 utarbeidet en trafikkanalyse for Grimstad sentrum som omhandler dagens trafikksituasjon og mulige tiltak. Denne utredningen er lagt til grunn for vurderinger knyttet til infrastruktur og parkering i havneområdene. 2 Dagens situasjon 2.1 Planområdet Planområdet har i dagens situasjon to hovedadkomster fra Fv. 420, en trearmet rundkjøring i sør og et T-kryss i nord. Skråfoto over planområdet er vist i Figur 1. Figur 1: Skråfoto over dagens kjøpesenter og adkomster fra Fv. 420 (1881.no/kart) Kjøpesenteret har i dag et areal på ca m². I tillegg er det innenfor planområdet ca m² bolig og ca m² kontor. Det er planlagt at området utvides med flere boliger og kontor samt at næringsareal utvides, dagens kjøpesenter bygges om. 2

3 Ifølge senterets hjemmeside (http://www.odden.no/) er det i dagens situasjon ca. 500 gratis parkeringsplasser ved senteret. 2.2 Trafikktellinger Asplan Viak gjennomførte i 2007 en trafikkanalyse for Grimstad sentrum (Trafikkanalyse Grimstad sentrum, Asplan Viak, ). I den forbindelse ble det gjennomført en rekke radartellinger og manuelle trafikktellinger, en oversikt over hvor tellingene ble gjennomført er vist i Figur 2. Figur 2: Radartellinger og manuelle tellinger 2007 (Asplan Viak). Planområdet er ringet inn med grønt. Det er gjennomført manuelle tellinger i ti punkt (nummerert fra 1-10) og radartellinger i tre punkt. Oddensenteret har i dagens situasjon adkomst via kryss nr. 1 og 3 i Figur 2. Kryssene er telt onsdag 17. januar 2007 (uke 3) over tre timer om ettermiddagen (kl ) og lørdag 20. januar 2007 (uke 3) over tre timer midt på dagen (kl ). 2.3 Timetrafikk og kapasitet Det sørlige adkomstkrysset er trearmet rundkjøring, mens det nordlige adkomstkrysset er et T-kryss. Det er for dagens situasjon valgt å vise tellinger fra 2007 uten å oppjustere disse. For fremtidig situasjon er tellingene fra 2007 justert opp til 2030-nivå. 3

4 2.3.1 Sørlig adkomst Oddensenteret (rundkjøring) Tellingene fra 2007 gir en timetrafikk i største time i ettermiddagsrush (hverdag) som vist i Figur 3. Figur 3: Timetrafikk største telte time onsdag ettermiddag (17. januar 2007) Videre er timetrafikken i største telte time på lørdag (kl ) som vist i Figur 4. Figur 4: Timetrafikk største telte time lørdag midt på dagen (20.januar 2007) Tellingene viser at timetrafikken er noe større på lørdag enn onsdag ettermiddag. Dette skyldes bl.a. trafikk til/fra Oddensenteret, da gjennomkjøringstrafikken på Fv. 420 er høyest på onsdag. Telt timetrafikk i krysset er relativt beskjeden. Det er for begge de telte dagene beregnet en belastningsgrad i krysset på B = 0,3, dvs. at ca. 30 % av den teoretiske kapasiteten i den kritiske tilfarten er utnyttet, noe som vil tilsi god avvikling Nordlig adkomst Oddensenteret/rutebilstasjonen (Tkryss) Tellingene fra 2007 gir en timetrafikk i største time i ettermiddagsrush (hverdag) som vist i Figur 5. 4

5 Figur 5: Timetrafikk største telte time onsdag (17. januar 2007) Videre er timetrafikken i største telte time på lørdag (kl ) som vist i Figur 6. Figur 6: Timetrafikk største telte time lørdag (20.januar 2007) Tellingene viser omtrent lik timetrafikk i makstime på onsdag ettermiddag og på lørdag. Det er høyest trafikk til Odden/rutebilstasjonen på lørdag, og høyest gjennomkjøringstrafikk på Fv. 420 onsdag ettermiddag. Trafikken er noe høyere i det nordlige krysset enn i det sørlige (ca. 60 kjt/t onsdag og ca. 20 kjt/t lørdag). Også for det nordlige adkomstkrysset tilsier beregningene god avvikling. I henhold til NVDB (Nasjonal vegdatabank) er fartsgrensen på Fv. 420 forbi planområdet 30 km/t. Det gir en belastningsgrad også i det nordlige adkomstkrysset på B = 0, ÅDT Som grunnlag for støyberegninger er det behov for et anslag på ÅDT (årsdøgntrafikk) for vegnettet nært planområdet. I forbindelse med trafikkanalysen gjennomført for Grimstad sentrum i 2007 ble det på grunnlag av manuelle trafikktellinger og radartellinger beregnet ÅDT på vegnettet i sentrum. Det er valgt å benytte lik ÅDT for Fv. 420, men justere ned trafikken noe på adkomstene til Oddensenteret. Dette er gjort på bakgrunn av beregnet trafikk til/fra Oddensenteret, og for å justere for at trafikkmengden til/fra senteret trolig er forholdsvis lav morgen/formiddag og søndager. Beregnet årsdøgntrafikk på vegnettet nært planområdet er vist i Figur 7. 5

6 Figur 7: ÅDT-anslag ved planområdet, 2007 (Asplan Viak) 2.5 Generert trafikk Det er videre anslått hvor mye trafikk planområdet genererer i dagens situasjon Genereringsfaktorer Virkedøgntrafikk (VDT) I tidligere trafikkanalyse for Grimstad sentrum er det anslått trafikkvekst fra ulike typer utbygginger i sentrum. For forretning ble det lagt til grunn at det pr. virkedøgn genereres 28 bilturer pr. 100 m². Ved å benytte denne faktoren gir beregnet trafikk for dagens situasjon noe lav trafikk sammenlignet med telt timetrafikken. Det er på bakgrunn i dette, samt erfaringstall fra andre kjøpesentre, valgt å justere opp generert trafikk til 35 bilturer pr. 100 m² forretning. For kontor og boliger er det benyttet samme faktorer som i tidligere analyse. Genereringsfaktorer som er benyttet i videre analyse er vist i Tabell 1. Tabell 1: Genereringsfaktorer for Oddensenteret Formål Forutsetninger Personturer pr. 100 m² Andel bilfører Bilturer (VDT) pr. 100 m² Forretning 35 Kontor 12 personturer pr. 100 m² % 8,4 Leiligheter 100 m² pr bolig (inkl. fellesareal) 2 bosatte pr bolig 3,4 turer pr. bosatt 6,8 60 % 4,1 6

7 Årsdøgntrafikk (ÅDT) Pga. avrunding er det usikkerhet knyttet til hvilke faktorer som tidligere er benyttet for å regne om fra virkedøgntrafikk (VDT) til årsdøgntrafikk (ÅDT), disse er derfor ikke hentet direkte fra tidligere analyse. Det er lagt til grunn følgende faktorer: Kontor: 250 virkedager (faktor: 250 / 365 = 0,68) Bolig: ÅDT er 90 % av VDT (faktor: 0,90) Forretning: ÅDT er 90 % av VDT (faktor: 0,90) Ettermiddagsrush hverdag (kjt/t) Det er i tidligere analyse ikke anslått økning i timetrafikk. Det er for nye beregninger valgt å legge til grunn følgende timetrafikk i ettermiddagsrush: Kontor: ettermiddagsrush utgjør 15 % av VDT Bolig: ettermiddagsrush utgjør 10 % av VDT Forretning: ettermiddagsrush utgjør 15 % av VDT Timetrafikk lørdag formiddag (kjt/t) Det er også ønskelig å se på økning i timetrafikk i største time midt på dagen lørdag. Den største trafikken lørdager er til/fra kjøpesenteret, men også boligene vil skape noe trafikk. Det legges til grunn at kontorvirksomheten har lite aktivitet i helgene. Det er sett på tellingene gjennomført for adkomstkrysset mot Oddensenteret. Her er timetrafikken til/fra Oddensenteret og omkringliggende virksomheter ca. 30 % høyere den største telte timen lørdag enn den største telte timen onsdag ettermiddag. Det er valgt å legge til grunn at timetrafikken til/fra forretning er 30 % høyere på lørdag enn onsdag ettermiddag. Videre er det lagt til grunn at timetrafikken til/fra bolig er 7 % av virkedøgntrafikken. For kontor er det lagt til grunn at det kun er et par bilturer i løpet av én time lørdag Generert trafikk Ved å legge til grunn gitte genereringsfaktorer genererer planområdet i dagens situasjon følgende trafikkmengde: Tabell 2: Beregnet generert trafikk planområdet, dagens situasjon Formål Areal VDT ÅDT Max time ettermiddag (kjt/t) Max time Lørdag (kjt/t) Forretning Kontor Leiligheter 1000 (9 leiligheter) SUM

8 Ifølge tellingene gjennomført i 2007 er det i den sørlige adkomsten registrert 413 kjt/t i ettermiddagsrush, og 349 kjt/t i den nordlige adkomsten. Det vil si totalt 762 kjt/t. I løpet av én time lørdag er det registrert totalt 964 kjt/t. Forutsatt at planområdet i dagens situasjon genererer den trafikkmengden som er gitt i Tabell 2, er en del av trafikkmengden i de to adkomstene til andre virksomheter enn planområdet. Det er ut fra en vurdering av området vurdert at dette kan være tilfelle. Det er blant annet adkomst til en dagligvareforretning (Rema 1000) og Expert i den sørlige adkomsten og rutebilstasjon og taxiholdeplass i den nordlige adkomsten. Men det understrekes at det er usikkerhet i generert trafikk til/fra Oddensenteret. Det er blant annet dagligvareforretning også i tilknytning til senteret (Ica), slik at generert trafikk kan være noe høyere enn det som er beregnet. 3 Fremtidig situasjon (2030) 3.1 Annen trafikkvekst Generell trafikkvekst For å vurdere endringer i trafikkmengde etter at tellingene ble gjennomført i 2007 er det sett på Statens vegvesens tellepunkt på Fv. 420 nært planområdet. Plasseringen av to periodiske tellepunkt på Fv. 420 (tidligere Rv. 420) er vist i Figur 8. Tellepunktene er «nivå 2»-tellepunkt, dvs. at det foretas periodiske registreringer av trafikkdata i normalt 4-5 uker hvert fjerde år. Figur 8: Periodiske tellepunkt, Statens vegvesen 8

9 I tellepunktene er det registrert en nedgang i ÅDT fra 2007 til 2011/2012. Tellingene er gjennomført et stykke fra planområdet (ca. 1,5 km i hver retning), og kun over en avgrenset tidsperiode, slik at det er usikkerhet knyttet til om vi har samme nedgang i trafikkmengde ved planområdet. I rapporten Trafikkanalyse Grimstad sentrum (Asplan Viak, ) er det beregnet trafikkmengde i 2030 basert på prognoser for generell trafikkvekst i Aust- Agder. Prognosene gav i 2007 en trafikkvekst fra 2007 til 2030 på 27 %, noe som tilsvarer ca. 1 % årlig vekst. Det utarbeides prognoser for fylkesvis vekst i forbindelse med hver revisjon av Nasjonal Transportplan. Det utarbeides ny Nasjonal transportplan hvert 4. år. Ser man på gjeldende prognoser (fra NTP ) tilsier de en vekst i Aust-Agder på 41 % fra 2007 til 2030, noe som er betydelig større enn tidligere prognoser. 41 % er vurdert å være høyt på lokalvegnettet i Grimstad, spesielt med tanke på at det er registrert en nedgang fra 2007 til 2012 i noe avstand fra planområdet. Det er valgt å legge til grunn samme vekst som er lagt til grunn i tidligere analyse, dvs. 27 % generell vekst fra 2007 til Veksten er benyttet på Fv Annen utbygging I tidligere trafikkanalysen for Grimstad sentrum er det beregnet vekst fra en rekke utbyggingsplaner i sentrum (boligutbygging, litteraturhus, kjøpesenter og hotell). Det er i rapporten vurdert at boligutbyggingen og litteraturhuset kommer inn under «generell trafikkvekst». I tillegg til den generelle veksten er det lagt til vekst for utbygging av Oddensenteret og av hotell på Torskeholmen. Hotell på Torskeholmen er beregnet å generere ÅDT = Planlagt utbygging Formål og areal Etter planlagt utbygging vil det innenfor planområdet være følgende arealer: Næring (forretning og kontor): ca m² Bolig: ca m² (inkludert fellesareal, anslått ca. 100 boliger) Totalt blir utbygd område på ca m², det er en vekst på ca m² sammenlignet med dagens situasjon. Det planlegges at senteret etter utbygging vil ha til sammen ca. 500 parkeringsplasser. Det er i dagens situasjon ca. 500 parkeringsplasser tilknyttet senteret. Det vil si at antall parkeringsplasser pr areal næring og boliger reduseres en god del sammenlignet med dagens situasjon. Ut fra flyfoto over området synes utnyttelsen å være høy allerede i dagens situasjon. I henhold til Grimstad kommunes parkeringsvedtekter skal det for kontor og forretning være 1 plass pr. 50 m², det vil si at det er behov for totalt 520 plasser til kontor og forretning. 9

10 For bolig er antall plasser avhengig av størrelse, ved å legge til grunn at leilighetene er mellom 65 og 85 m² skal det etableres 1,5 plass pr leilighet. Det vil si at det er behov for 150 plasser til boligene. Ut fra parkeringsvedtektene bør det etableres til sammen 670 parkeringsplasser. Det vil si at ved gitte forutsetninger er planlagt antall parkeringsplasser noe lavt. Det er imidlertid mulig å «kjøpe seg fri» fra dette kravet. Det er etablert parkeringshus i Vardeheia på andre siden av Fv Denne kan benyttes av besøkende til senteret, men det kan tenkes at besøkende synes gåavstanden er noe lang. Evt. kan parkeringshuset benyttes av ansatte ved senteret, slik at parkeringsplasser ved senteret frigjøres til besøkende. Plasseringen av parkeringsanlegg i Vardeheia er vist i Figur 9. Figur 9: Planlagt parkeringskjeller i Vardeheia, nært Oddensenteret Generert trafikk For utbygd situasjon er det benyttet samme genereringsfaktorer som for dagens situasjon. Det er usikkerhet knyttet til fordeling på kjøpesenter og på kontor. 1. etasje vil bestå av kun kjøpesenter, arealet her er på m 2. Eksisterende kjøpesenterareal i 2. etasje skal beholdes som kjøpesenter, det er på m 2. Resterende næringsareal i 2. etasje, m², fordeles mellom kjøpesenter og kontor. Det vil si at kjøpesenterarealet blir på mellom m 2 og m 2. Det er valgt å gjøre beregningene med 100 % kjøpesenter, da det er dette som gir mest generert trafikk. Det er i beregningene nedenfor forutsatt at antall parkeringsplasser totalt i område er tilstrekkelig, slik at ikke parkeringskapasiteten setter begrensninger på den trafikken senteret genererer. Beregnet total generert trafikk etter planlagt utbygging er vist i Tabell 3. 10

11 Tabell 3: Beregnet generert trafikk planområdet, dagens situasjon + planlagt utbygging Formål Areal VDT ÅDT Max time ettermiddag (kjt/t) Max time Lørdag (kjt/t) Forretning Leiligheter SUM Dagens Økning Det ser ut til at parkeringskapasiteten i perioder blir for lav til å håndtere beregnet trafikkmengde til/fra kjøpesenteret. Det er derfor valgt å gjøre en vurdering av generert trafikk til/fra planområdet ut fra antall parkeringsplasser. Det er grovt anslått at hver parkeringsplass til forretningsarealet genererer i gjennomsnitt 2 bilturer i timen i makstimen. Forutsatt ca. 400 plasser til forretning, vil det tilsi 800 bilturer i største time. I tillegg kommer bilturer til/fra boligene. Det vil si at det ut fra antall parkeringsplasser på planområdet anslås en timetrafikk i makstimen på ca. 850 bilturer til/fra parkeringsplassene. I perioder med stor pågang (makstimen) kan besøkende ved behov benytte planlagt parkeringsanlegget i Vardeheia. Begrenset antall parkeringsplasser kan også bidra til å redusere generert biltrafikk. Eventuelt kan som sagt parkeringsplasser til ansatte ved senteret plasseres i Vardeheia, slik at det blir flere parkeringsplasser for besøkende nært senteret. Ved etablering av kontor på deler av det arealet som er forutsatt til kjøpesenteret vil generert trafikk bli noe lavere enn det som er vist i Tabell Sammenslåing til én adkomst Det planlegges i fremtidig situasjon at Oddensenteret kun har adkomst via dagens rundkjøring (sørlig adkomstkryss), mens parkeringsanlegget i Vardeheia vil ha adkomst via dagens nordlige adkomstkryss. Ut fra flyfoto ser det ut til at hoveddelen av trafikken i den nordlige adkomsten er til/fra Oddensenteret og andre virksomheter ved senteret. Det er noe trafikk til/fra rutebilstasjonen (inkludert taxi-holdeplass) og virksomheten som ligger nord for stasjonen. Det er planlagt at rutebilstasjonen skal flyttes og at det blir ny bruk av denne eiendommen. Det er grovt anslått at 90 % av dagens trafikk i den nordlige adkomsten er til/fra Oddensenteret og andre virksomheter ved senteret, slik at denne trafikken i fremtidig situasjon vil benytte den sørlige adkomsten Retningsfordeling På Fv. 420 er det lagt til grunn lik retningsfordeling som telt i de to adkomstkryssene tidligere. Dvs. ca. 55 % i retning nord og ca. 45 % i retning sør. I ettermiddagsrush er det lagt til grunn at trafikken til/fra kontor fordeler seg med 20 % til og 80 % fra området. For boliger er det lagt til grunn 60 % til og 40 % fra området, og for forretning 50 % i hver retning. 11

12 I største telte time lørdag (kl ) er det lagt til grunn 50 % til og 50 % fra for alle formål. 3.3 Timetrafikk og kapasitet Hverdag ettermiddagsrush Det er beregningene lagt til grunn at parkeringskapasiteten begrenset antall bilturer til/fra senteret i makstimen. Trafikken som "ikke får plass" er "flyttet" til parkeringsanlegget i Vardeheia, med lik retningsfordeling som trafikk til senterets parkeringsanlegg. Hvis all trafikk senteret genererer benytter parkeringsanlegget ved senteret tilsier beregningene en timetrafikk i ettermiddagsrush som vist i Figur 10 i år Figur 10: Timetrafikk adkomst Oddensenteret, ettermiddag, etter planlagt utbygging, år Videre tilsier beregninger belastningsgrader i krysset som vist i Figur 11. Figur 11: Belastningsgrader i adkomst Oddensenteret, ettermiddag, etter planlagt utbygging, år 2030 I alle tilfartene tilsier beregningene lav til moderat belastning og tilhørende god avvikling. Det er forutsatt at begrensning av parkeringsplasser overfører trafikk til Vardeheia parkeringsanlegg. I realiteten kan det føre til at antall bilturer som genereres blir redusert totalt sett, for eksempel ved at man "tvinger" besøkende over på andre 12

13 reisemidler. Planforslaget legger blant annet til rette for busslomme langs Vesterled (fv. 420), som erstatning for rutebilstasjonen når den flyttes. Dette kan bidra til at flere reiser kollektivt når de har muligheten til det. Senteret vil ha inngang i retning mot Vesterled Lørdag Hvis all trafikk senteret genererer benytter parkeringsanlegget ved senteret tilsier beregningene en timetrafikk i største time lørdag (kl ) som vist i Figur 12 i år Figur 12: Timetrafikk adkomst Oddensenteret, lørdag kl , etter planlagt utbygging, år Videre tilsier beregninger belastningsgrader i krysset som vist i Figur 13. Figur 13: Belastningsgrader i adkomst Oddensenteret, lørdag kl , etter planlagt utbygging, år Beregningene tilsier moderat belastning i tilfartene, med tilhørende god avvikling. Det ser ut til at "mangelen" på parkeringsplasser blir større lørdager enn ettermiddag på hverdager. Hvis all trafikk som er beregnet generert hadde benyttet parkeringsplassene ved senteret, ville det blitt overbelastning i rundkjøring. Det vil si at med planlagt utbygging og redusering til én adkomst vil det være en fordel for avviklingen fra senteret om en del av trafikken parkerer i Vardeheia. Dette gjelder spesielt lørdager. 13

14 3.4 ÅDT Beregnet ÅDT i fremtidig utbygd situasjon er vist i Figur 14. Figur 14: Beregnet ÅDT, etter planlagt utbygging, år Andre trafikale forhold Innkjøring til parkeringskjeller Det er planlagt innkjøring til parkeringskjelleren via rundkjøringen/snuplassen innerst i Oddenveien, som vist i Figur 15. Figur 15: Innkjøring parkeringskjeller 14

15 Figur 16: vedtatt reguleringsplan Dette er en endring i forhold til tidligere planer om nedkjøring til felt S4.2 som ligger mellom Bark Silasvei og rundkjøring ved Bådsenter. Ny situasjon er mer utfordrende ved at adkomsten vi bli liggende i nær tilknytning til rundkjøringen. Et forslag er at det gis tydelig markering i veibanen og ved innkjøringen til parkeringskjeller som viser ønsket trafikkmønster. Og at trafikken ledes inn i parkeringskjelleren før rundkjøringen. Eventuelt at rundkjøringen flyttes lengre ut på Odden og innkjøringen blir en tradisjonell innkjøring direkte fra Oddenveien. I forhold til dagens regulering og med rundkjøringen plassert der den er så anbefaler vi at det i inngangen til rundkjøringen fra vest legges inn en liten overkjørbar øy (dråpe) som vil lede biler inn i rundkjøringen og i riktig retningen før de tar av fra rundkjøringen inn i parkeringskjeller. Selve utformingen av innkjøringen vil bli utformet slik at innkjøringen fra rundkjøringen blir enkel og oversiktlig. Innkjøringen til parkeringskjelleren anbefales at orienteres mot rundkjøringen for å lette innkjøring. Det må sørges for tilstrekkelig sikt mellom adkomsten til parkeringskjelleren og den parallelle veien forbi Grimstad Bådsenter. Det er gjort ved at det er lagt inn åpninger i veggfasaden mellom kjørerampe og veibane som gjøre at det er sikt mellom de to veier før en kommer ut i rundkjøringen. I opprinnelig plan var det tenkt at all varetransport til feltene skulle skje fra denne veien. Dette er endret i ny regulering slik at veien vil i dag kun fungere som adkomst til felt NT4.1 og de ytre områder ved sjøen. Nedkjøringen til parkeringskjelleren ligger i god avstand fra området for varelevering. I planbeskrivelsen står følgende beskrevet om varelevering: "Kjøring til varemottaket er planlagt å skje via rundkjøringen/snuhammeren ved Grimstad Bådsenter for å unngå eventuell rygging på tvers av kjørebanen eller inn Bark Silas vei. Nedkjørsel til parkeringskjelleren er lagt i felt B, med god avstand til både 15

16 varemottak og Bark Silas vei." Løsninger for varelevering og andre interne trafikkløsninger er ikke vurdert nærmere i dette notatet Anleggstrafikk Senteret vil være i drift i anleggsperioden, det vil si at anleggstrafikken kommer i tillegg til persontrafikken til/fra senteret. Anleggstrafikken vil benytte eksisterende adkomster til senteret fra Fv Tunge kjøretøy bør holdes adskilt fra gang- og sykkeltrafikken i området. Dagens trafikkmengde i kryssene tilsier at det ikke vil bli avviklingsproblemer som følge av anleggstrafikken, det bør likevel tas sikte på minst mulig anleggstrafikken i senterets rushperioder Myke trafikanter Planforslaget tilrettelegger for busslomme langs Vesterled (fv. 420), som erstatning for rutebilstasjonen når den flyttes. Det planlegges inngang til senteret i retning mot Vesterled. I Figur 17 vises et utsnitt av områderegulering for Grimstad sjønære arealer, hvor planlagt utbygging av vegnettet nært planområdet er vist. 16

17 Figur 17: Utsnitt av områderegulering for «Grimstad sjønære arealer» Rosa arealer i Figur 17 er forbeholdt gående og syklende. I dagens situasjon må sykkeltrafikk velge mellom å sykle i kjørebanen (uten eget sykkelfelt) og å sykle på fortauet (på de gående sine premisser). Det er ikke tillatt å sykle gjennom tunnelen rett nordvest for planområdet, slik at her må syklende finne en alternativ rute. Ved planlagt utbygging vil det bli sykkelfelt langs Fv. 420, dette vil kreve en utvidelse av tunnelen for å få tilstrekkelig med plass. Sør for planområdet legges det opp til at gående benytter fortau langs lokalvegnettet. Forbi planområdet og på nordsiden av planområdet er det planlagt gangareal langs Fv. 420, i tillegg til langs sjøen. Planlagt nett for gående i området er på overordnet nivå vurdert å være bra. Hvis det legges opp til at besøkende skal parkere i Vardeheia må det legges opp til god gangadkomst mellom senteret og parkeringsanlegget. 17

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 ÅDT 2 2.2 Trafikkavvikling 3 2.3

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2 RUNE KILLIE TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn for oppdraget 1 2 Innledning 2 3 Trafikkdatasammenstilling

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2 ULLENSAKER KOMMUNE VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Tra fika le kon sekven ser av utb yg ging av nye boligom rå der i Jessh eim sørøst

Tra fika le kon sekven ser av utb yg ging av nye boligom rå der i Jessh eim sørøst ULLENSAKER KOMMUNE Tra fika le kon sekven ser av utb yg ging av nye boligom rå der i Jessh eim sørøst ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT I NNHOLD

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Støyvurdering - Kvartal 49. PTL, avdeling Kristiansand. Notat 1 INNLEDNING

Innholdsfortegnelse. Støyvurdering - Kvartal 49. PTL, avdeling Kristiansand. Notat 1 INNLEDNING PTL, avdeling Kristiansand Støyvurdering - Kvartal 49 Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 05 Oslo Telefon 024 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Trafikkmengder

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Dagens areal- og

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2 CONSTO AS TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com TRAFIKKANALYSE I NNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 4

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver Kopstad & Haugen ANS Dokument type Rapport Dato 2014-11-25 KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Revisjon 04 Dato 2014-11-25 Utført av Marius Fossum Normann Kontrollert

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72

OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72 repo001.docx 2012-03-2914 OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72 OPPDRAGSNUMMER 21962001 KARL ARNE HOLLINGSHOLM SWECO NORGE AS Sweco repo001.docx 2012-03-2914 1 Innledning På oppdrag fra Nordbyveien

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse NOTAT Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Jan Knoop Firma LPO Arkitekter AS Fork. Anmerkning Fra: Stein Emilsen Terje Wølneberg Sweco Norge AS Sweco Norge AS Skårer vest Delområde 8 Overordnet trafikkvurdering

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger Statens vegvesen Trafikkprognoser for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Statens vegvesen Trafikkprognose for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer