TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2"

Transkript

1 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon Planområdet Trafikktellinger Timetrafikk og kapasitet ÅDT Generert trafikk 6 3 Fremtidig situasjon (2030) Annen trafikkvekst Planlagt utbygging Timetrafikk og kapasitet ÅDT Andre trafikale forhold 14 OPPDRAGSNR /A DOKUMENTNR. VERSJON Foreløpig UTGIVELSESDATO (sist oppdatert ) UTARBEIDET MRHN KONTROLLERT GKV GODKJENT LSSY 1

2 1 Innledning COWI AS er engasjert av Salto Oddensenteret AS for å gjennomføre en detaljregulering av Oddensenteret og nærliggende eiendommer, blant annet for å kunne utvide Oddensenteret. Planområdet ligger i Grimstad kommune. I henhold til planprogrammet skal trafikkanalysen beskrive dagens og fremtidig belastning i planområdets adkomstkryss. Det skal også vurderes sikkerheten for myke trafikanter, og se på trafikale forhold for anleggstrafikken. Det er ikke sett på intern trafikkløsning i planområdet, med unntak av en overordnet vurdering av innkjøringen til parkeringskjelleren. I forbindelse med arbeid med ny kommunedelplan for Grimstad sentrum (Byplanen) ble det i 2007 utarbeidet en trafikkanalyse for Grimstad sentrum som omhandler dagens trafikksituasjon og mulige tiltak. Denne utredningen er lagt til grunn for vurderinger knyttet til infrastruktur og parkering i havneområdene. 2 Dagens situasjon 2.1 Planområdet Planområdet har i dagens situasjon to hovedadkomster fra Fv. 420, en trearmet rundkjøring i sør og et T-kryss i nord. Skråfoto over planområdet er vist i Figur 1. Figur 1: Skråfoto over dagens kjøpesenter og adkomster fra Fv. 420 (1881.no/kart) Kjøpesenteret har i dag et areal på ca m². I tillegg er det innenfor planområdet ca m² bolig og ca m² kontor. Det er planlagt at området utvides med flere boliger og kontor samt at næringsareal utvides, dagens kjøpesenter bygges om. 2

3 Ifølge senterets hjemmeside (http://www.odden.no/) er det i dagens situasjon ca. 500 gratis parkeringsplasser ved senteret. 2.2 Trafikktellinger Asplan Viak gjennomførte i 2007 en trafikkanalyse for Grimstad sentrum (Trafikkanalyse Grimstad sentrum, Asplan Viak, ). I den forbindelse ble det gjennomført en rekke radartellinger og manuelle trafikktellinger, en oversikt over hvor tellingene ble gjennomført er vist i Figur 2. Figur 2: Radartellinger og manuelle tellinger 2007 (Asplan Viak). Planområdet er ringet inn med grønt. Det er gjennomført manuelle tellinger i ti punkt (nummerert fra 1-10) og radartellinger i tre punkt. Oddensenteret har i dagens situasjon adkomst via kryss nr. 1 og 3 i Figur 2. Kryssene er telt onsdag 17. januar 2007 (uke 3) over tre timer om ettermiddagen (kl ) og lørdag 20. januar 2007 (uke 3) over tre timer midt på dagen (kl ). 2.3 Timetrafikk og kapasitet Det sørlige adkomstkrysset er trearmet rundkjøring, mens det nordlige adkomstkrysset er et T-kryss. Det er for dagens situasjon valgt å vise tellinger fra 2007 uten å oppjustere disse. For fremtidig situasjon er tellingene fra 2007 justert opp til 2030-nivå. 3

4 2.3.1 Sørlig adkomst Oddensenteret (rundkjøring) Tellingene fra 2007 gir en timetrafikk i største time i ettermiddagsrush (hverdag) som vist i Figur 3. Figur 3: Timetrafikk største telte time onsdag ettermiddag (17. januar 2007) Videre er timetrafikken i største telte time på lørdag (kl ) som vist i Figur 4. Figur 4: Timetrafikk største telte time lørdag midt på dagen (20.januar 2007) Tellingene viser at timetrafikken er noe større på lørdag enn onsdag ettermiddag. Dette skyldes bl.a. trafikk til/fra Oddensenteret, da gjennomkjøringstrafikken på Fv. 420 er høyest på onsdag. Telt timetrafikk i krysset er relativt beskjeden. Det er for begge de telte dagene beregnet en belastningsgrad i krysset på B = 0,3, dvs. at ca. 30 % av den teoretiske kapasiteten i den kritiske tilfarten er utnyttet, noe som vil tilsi god avvikling Nordlig adkomst Oddensenteret/rutebilstasjonen (Tkryss) Tellingene fra 2007 gir en timetrafikk i største time i ettermiddagsrush (hverdag) som vist i Figur 5. 4

5 Figur 5: Timetrafikk største telte time onsdag (17. januar 2007) Videre er timetrafikken i største telte time på lørdag (kl ) som vist i Figur 6. Figur 6: Timetrafikk største telte time lørdag (20.januar 2007) Tellingene viser omtrent lik timetrafikk i makstime på onsdag ettermiddag og på lørdag. Det er høyest trafikk til Odden/rutebilstasjonen på lørdag, og høyest gjennomkjøringstrafikk på Fv. 420 onsdag ettermiddag. Trafikken er noe høyere i det nordlige krysset enn i det sørlige (ca. 60 kjt/t onsdag og ca. 20 kjt/t lørdag). Også for det nordlige adkomstkrysset tilsier beregningene god avvikling. I henhold til NVDB (Nasjonal vegdatabank) er fartsgrensen på Fv. 420 forbi planområdet 30 km/t. Det gir en belastningsgrad også i det nordlige adkomstkrysset på B = 0, ÅDT Som grunnlag for støyberegninger er det behov for et anslag på ÅDT (årsdøgntrafikk) for vegnettet nært planområdet. I forbindelse med trafikkanalysen gjennomført for Grimstad sentrum i 2007 ble det på grunnlag av manuelle trafikktellinger og radartellinger beregnet ÅDT på vegnettet i sentrum. Det er valgt å benytte lik ÅDT for Fv. 420, men justere ned trafikken noe på adkomstene til Oddensenteret. Dette er gjort på bakgrunn av beregnet trafikk til/fra Oddensenteret, og for å justere for at trafikkmengden til/fra senteret trolig er forholdsvis lav morgen/formiddag og søndager. Beregnet årsdøgntrafikk på vegnettet nært planområdet er vist i Figur 7. 5

6 Figur 7: ÅDT-anslag ved planområdet, 2007 (Asplan Viak) 2.5 Generert trafikk Det er videre anslått hvor mye trafikk planområdet genererer i dagens situasjon Genereringsfaktorer Virkedøgntrafikk (VDT) I tidligere trafikkanalyse for Grimstad sentrum er det anslått trafikkvekst fra ulike typer utbygginger i sentrum. For forretning ble det lagt til grunn at det pr. virkedøgn genereres 28 bilturer pr. 100 m². Ved å benytte denne faktoren gir beregnet trafikk for dagens situasjon noe lav trafikk sammenlignet med telt timetrafikken. Det er på bakgrunn i dette, samt erfaringstall fra andre kjøpesentre, valgt å justere opp generert trafikk til 35 bilturer pr. 100 m² forretning. For kontor og boliger er det benyttet samme faktorer som i tidligere analyse. Genereringsfaktorer som er benyttet i videre analyse er vist i Tabell 1. Tabell 1: Genereringsfaktorer for Oddensenteret Formål Forutsetninger Personturer pr. 100 m² Andel bilfører Bilturer (VDT) pr. 100 m² Forretning 35 Kontor 12 personturer pr. 100 m² % 8,4 Leiligheter 100 m² pr bolig (inkl. fellesareal) 2 bosatte pr bolig 3,4 turer pr. bosatt 6,8 60 % 4,1 6

7 Årsdøgntrafikk (ÅDT) Pga. avrunding er det usikkerhet knyttet til hvilke faktorer som tidligere er benyttet for å regne om fra virkedøgntrafikk (VDT) til årsdøgntrafikk (ÅDT), disse er derfor ikke hentet direkte fra tidligere analyse. Det er lagt til grunn følgende faktorer: Kontor: 250 virkedager (faktor: 250 / 365 = 0,68) Bolig: ÅDT er 90 % av VDT (faktor: 0,90) Forretning: ÅDT er 90 % av VDT (faktor: 0,90) Ettermiddagsrush hverdag (kjt/t) Det er i tidligere analyse ikke anslått økning i timetrafikk. Det er for nye beregninger valgt å legge til grunn følgende timetrafikk i ettermiddagsrush: Kontor: ettermiddagsrush utgjør 15 % av VDT Bolig: ettermiddagsrush utgjør 10 % av VDT Forretning: ettermiddagsrush utgjør 15 % av VDT Timetrafikk lørdag formiddag (kjt/t) Det er også ønskelig å se på økning i timetrafikk i største time midt på dagen lørdag. Den største trafikken lørdager er til/fra kjøpesenteret, men også boligene vil skape noe trafikk. Det legges til grunn at kontorvirksomheten har lite aktivitet i helgene. Det er sett på tellingene gjennomført for adkomstkrysset mot Oddensenteret. Her er timetrafikken til/fra Oddensenteret og omkringliggende virksomheter ca. 30 % høyere den største telte timen lørdag enn den største telte timen onsdag ettermiddag. Det er valgt å legge til grunn at timetrafikken til/fra forretning er 30 % høyere på lørdag enn onsdag ettermiddag. Videre er det lagt til grunn at timetrafikken til/fra bolig er 7 % av virkedøgntrafikken. For kontor er det lagt til grunn at det kun er et par bilturer i løpet av én time lørdag Generert trafikk Ved å legge til grunn gitte genereringsfaktorer genererer planområdet i dagens situasjon følgende trafikkmengde: Tabell 2: Beregnet generert trafikk planområdet, dagens situasjon Formål Areal VDT ÅDT Max time ettermiddag (kjt/t) Max time Lørdag (kjt/t) Forretning Kontor Leiligheter 1000 (9 leiligheter) SUM

8 Ifølge tellingene gjennomført i 2007 er det i den sørlige adkomsten registrert 413 kjt/t i ettermiddagsrush, og 349 kjt/t i den nordlige adkomsten. Det vil si totalt 762 kjt/t. I løpet av én time lørdag er det registrert totalt 964 kjt/t. Forutsatt at planområdet i dagens situasjon genererer den trafikkmengden som er gitt i Tabell 2, er en del av trafikkmengden i de to adkomstene til andre virksomheter enn planområdet. Det er ut fra en vurdering av området vurdert at dette kan være tilfelle. Det er blant annet adkomst til en dagligvareforretning (Rema 1000) og Expert i den sørlige adkomsten og rutebilstasjon og taxiholdeplass i den nordlige adkomsten. Men det understrekes at det er usikkerhet i generert trafikk til/fra Oddensenteret. Det er blant annet dagligvareforretning også i tilknytning til senteret (Ica), slik at generert trafikk kan være noe høyere enn det som er beregnet. 3 Fremtidig situasjon (2030) 3.1 Annen trafikkvekst Generell trafikkvekst For å vurdere endringer i trafikkmengde etter at tellingene ble gjennomført i 2007 er det sett på Statens vegvesens tellepunkt på Fv. 420 nært planområdet. Plasseringen av to periodiske tellepunkt på Fv. 420 (tidligere Rv. 420) er vist i Figur 8. Tellepunktene er «nivå 2»-tellepunkt, dvs. at det foretas periodiske registreringer av trafikkdata i normalt 4-5 uker hvert fjerde år. Figur 8: Periodiske tellepunkt, Statens vegvesen 8

9 I tellepunktene er det registrert en nedgang i ÅDT fra 2007 til 2011/2012. Tellingene er gjennomført et stykke fra planområdet (ca. 1,5 km i hver retning), og kun over en avgrenset tidsperiode, slik at det er usikkerhet knyttet til om vi har samme nedgang i trafikkmengde ved planområdet. I rapporten Trafikkanalyse Grimstad sentrum (Asplan Viak, ) er det beregnet trafikkmengde i 2030 basert på prognoser for generell trafikkvekst i Aust- Agder. Prognosene gav i 2007 en trafikkvekst fra 2007 til 2030 på 27 %, noe som tilsvarer ca. 1 % årlig vekst. Det utarbeides prognoser for fylkesvis vekst i forbindelse med hver revisjon av Nasjonal Transportplan. Det utarbeides ny Nasjonal transportplan hvert 4. år. Ser man på gjeldende prognoser (fra NTP ) tilsier de en vekst i Aust-Agder på 41 % fra 2007 til 2030, noe som er betydelig større enn tidligere prognoser. 41 % er vurdert å være høyt på lokalvegnettet i Grimstad, spesielt med tanke på at det er registrert en nedgang fra 2007 til 2012 i noe avstand fra planområdet. Det er valgt å legge til grunn samme vekst som er lagt til grunn i tidligere analyse, dvs. 27 % generell vekst fra 2007 til Veksten er benyttet på Fv Annen utbygging I tidligere trafikkanalysen for Grimstad sentrum er det beregnet vekst fra en rekke utbyggingsplaner i sentrum (boligutbygging, litteraturhus, kjøpesenter og hotell). Det er i rapporten vurdert at boligutbyggingen og litteraturhuset kommer inn under «generell trafikkvekst». I tillegg til den generelle veksten er det lagt til vekst for utbygging av Oddensenteret og av hotell på Torskeholmen. Hotell på Torskeholmen er beregnet å generere ÅDT = Planlagt utbygging Formål og areal Etter planlagt utbygging vil det innenfor planområdet være følgende arealer: Næring (forretning og kontor): ca m² Bolig: ca m² (inkludert fellesareal, anslått ca. 100 boliger) Totalt blir utbygd område på ca m², det er en vekst på ca m² sammenlignet med dagens situasjon. Det planlegges at senteret etter utbygging vil ha til sammen ca. 500 parkeringsplasser. Det er i dagens situasjon ca. 500 parkeringsplasser tilknyttet senteret. Det vil si at antall parkeringsplasser pr areal næring og boliger reduseres en god del sammenlignet med dagens situasjon. Ut fra flyfoto over området synes utnyttelsen å være høy allerede i dagens situasjon. I henhold til Grimstad kommunes parkeringsvedtekter skal det for kontor og forretning være 1 plass pr. 50 m², det vil si at det er behov for totalt 520 plasser til kontor og forretning. 9

10 For bolig er antall plasser avhengig av størrelse, ved å legge til grunn at leilighetene er mellom 65 og 85 m² skal det etableres 1,5 plass pr leilighet. Det vil si at det er behov for 150 plasser til boligene. Ut fra parkeringsvedtektene bør det etableres til sammen 670 parkeringsplasser. Det vil si at ved gitte forutsetninger er planlagt antall parkeringsplasser noe lavt. Det er imidlertid mulig å «kjøpe seg fri» fra dette kravet. Det er etablert parkeringshus i Vardeheia på andre siden av Fv Denne kan benyttes av besøkende til senteret, men det kan tenkes at besøkende synes gåavstanden er noe lang. Evt. kan parkeringshuset benyttes av ansatte ved senteret, slik at parkeringsplasser ved senteret frigjøres til besøkende. Plasseringen av parkeringsanlegg i Vardeheia er vist i Figur 9. Figur 9: Planlagt parkeringskjeller i Vardeheia, nært Oddensenteret Generert trafikk For utbygd situasjon er det benyttet samme genereringsfaktorer som for dagens situasjon. Det er usikkerhet knyttet til fordeling på kjøpesenter og på kontor. 1. etasje vil bestå av kun kjøpesenter, arealet her er på m 2. Eksisterende kjøpesenterareal i 2. etasje skal beholdes som kjøpesenter, det er på m 2. Resterende næringsareal i 2. etasje, m², fordeles mellom kjøpesenter og kontor. Det vil si at kjøpesenterarealet blir på mellom m 2 og m 2. Det er valgt å gjøre beregningene med 100 % kjøpesenter, da det er dette som gir mest generert trafikk. Det er i beregningene nedenfor forutsatt at antall parkeringsplasser totalt i område er tilstrekkelig, slik at ikke parkeringskapasiteten setter begrensninger på den trafikken senteret genererer. Beregnet total generert trafikk etter planlagt utbygging er vist i Tabell 3. 10

11 Tabell 3: Beregnet generert trafikk planområdet, dagens situasjon + planlagt utbygging Formål Areal VDT ÅDT Max time ettermiddag (kjt/t) Max time Lørdag (kjt/t) Forretning Leiligheter SUM Dagens Økning Det ser ut til at parkeringskapasiteten i perioder blir for lav til å håndtere beregnet trafikkmengde til/fra kjøpesenteret. Det er derfor valgt å gjøre en vurdering av generert trafikk til/fra planområdet ut fra antall parkeringsplasser. Det er grovt anslått at hver parkeringsplass til forretningsarealet genererer i gjennomsnitt 2 bilturer i timen i makstimen. Forutsatt ca. 400 plasser til forretning, vil det tilsi 800 bilturer i største time. I tillegg kommer bilturer til/fra boligene. Det vil si at det ut fra antall parkeringsplasser på planområdet anslås en timetrafikk i makstimen på ca. 850 bilturer til/fra parkeringsplassene. I perioder med stor pågang (makstimen) kan besøkende ved behov benytte planlagt parkeringsanlegget i Vardeheia. Begrenset antall parkeringsplasser kan også bidra til å redusere generert biltrafikk. Eventuelt kan som sagt parkeringsplasser til ansatte ved senteret plasseres i Vardeheia, slik at det blir flere parkeringsplasser for besøkende nært senteret. Ved etablering av kontor på deler av det arealet som er forutsatt til kjøpesenteret vil generert trafikk bli noe lavere enn det som er vist i Tabell Sammenslåing til én adkomst Det planlegges i fremtidig situasjon at Oddensenteret kun har adkomst via dagens rundkjøring (sørlig adkomstkryss), mens parkeringsanlegget i Vardeheia vil ha adkomst via dagens nordlige adkomstkryss. Ut fra flyfoto ser det ut til at hoveddelen av trafikken i den nordlige adkomsten er til/fra Oddensenteret og andre virksomheter ved senteret. Det er noe trafikk til/fra rutebilstasjonen (inkludert taxi-holdeplass) og virksomheten som ligger nord for stasjonen. Det er planlagt at rutebilstasjonen skal flyttes og at det blir ny bruk av denne eiendommen. Det er grovt anslått at 90 % av dagens trafikk i den nordlige adkomsten er til/fra Oddensenteret og andre virksomheter ved senteret, slik at denne trafikken i fremtidig situasjon vil benytte den sørlige adkomsten Retningsfordeling På Fv. 420 er det lagt til grunn lik retningsfordeling som telt i de to adkomstkryssene tidligere. Dvs. ca. 55 % i retning nord og ca. 45 % i retning sør. I ettermiddagsrush er det lagt til grunn at trafikken til/fra kontor fordeler seg med 20 % til og 80 % fra området. For boliger er det lagt til grunn 60 % til og 40 % fra området, og for forretning 50 % i hver retning. 11

12 I største telte time lørdag (kl ) er det lagt til grunn 50 % til og 50 % fra for alle formål. 3.3 Timetrafikk og kapasitet Hverdag ettermiddagsrush Det er beregningene lagt til grunn at parkeringskapasiteten begrenset antall bilturer til/fra senteret i makstimen. Trafikken som "ikke får plass" er "flyttet" til parkeringsanlegget i Vardeheia, med lik retningsfordeling som trafikk til senterets parkeringsanlegg. Hvis all trafikk senteret genererer benytter parkeringsanlegget ved senteret tilsier beregningene en timetrafikk i ettermiddagsrush som vist i Figur 10 i år Figur 10: Timetrafikk adkomst Oddensenteret, ettermiddag, etter planlagt utbygging, år Videre tilsier beregninger belastningsgrader i krysset som vist i Figur 11. Figur 11: Belastningsgrader i adkomst Oddensenteret, ettermiddag, etter planlagt utbygging, år 2030 I alle tilfartene tilsier beregningene lav til moderat belastning og tilhørende god avvikling. Det er forutsatt at begrensning av parkeringsplasser overfører trafikk til Vardeheia parkeringsanlegg. I realiteten kan det føre til at antall bilturer som genereres blir redusert totalt sett, for eksempel ved at man "tvinger" besøkende over på andre 12

13 reisemidler. Planforslaget legger blant annet til rette for busslomme langs Vesterled (fv. 420), som erstatning for rutebilstasjonen når den flyttes. Dette kan bidra til at flere reiser kollektivt når de har muligheten til det. Senteret vil ha inngang i retning mot Vesterled Lørdag Hvis all trafikk senteret genererer benytter parkeringsanlegget ved senteret tilsier beregningene en timetrafikk i største time lørdag (kl ) som vist i Figur 12 i år Figur 12: Timetrafikk adkomst Oddensenteret, lørdag kl , etter planlagt utbygging, år Videre tilsier beregninger belastningsgrader i krysset som vist i Figur 13. Figur 13: Belastningsgrader i adkomst Oddensenteret, lørdag kl , etter planlagt utbygging, år Beregningene tilsier moderat belastning i tilfartene, med tilhørende god avvikling. Det ser ut til at "mangelen" på parkeringsplasser blir større lørdager enn ettermiddag på hverdager. Hvis all trafikk som er beregnet generert hadde benyttet parkeringsplassene ved senteret, ville det blitt overbelastning i rundkjøring. Det vil si at med planlagt utbygging og redusering til én adkomst vil det være en fordel for avviklingen fra senteret om en del av trafikken parkerer i Vardeheia. Dette gjelder spesielt lørdager. 13

14 3.4 ÅDT Beregnet ÅDT i fremtidig utbygd situasjon er vist i Figur 14. Figur 14: Beregnet ÅDT, etter planlagt utbygging, år Andre trafikale forhold Innkjøring til parkeringskjeller Det er planlagt innkjøring til parkeringskjelleren via rundkjøringen/snuplassen innerst i Oddenveien, som vist i Figur 15. Figur 15: Innkjøring parkeringskjeller 14

15 Figur 16: vedtatt reguleringsplan Dette er en endring i forhold til tidligere planer om nedkjøring til felt S4.2 som ligger mellom Bark Silasvei og rundkjøring ved Bådsenter. Ny situasjon er mer utfordrende ved at adkomsten vi bli liggende i nær tilknytning til rundkjøringen. Et forslag er at det gis tydelig markering i veibanen og ved innkjøringen til parkeringskjeller som viser ønsket trafikkmønster. Og at trafikken ledes inn i parkeringskjelleren før rundkjøringen. Eventuelt at rundkjøringen flyttes lengre ut på Odden og innkjøringen blir en tradisjonell innkjøring direkte fra Oddenveien. I forhold til dagens regulering og med rundkjøringen plassert der den er så anbefaler vi at det i inngangen til rundkjøringen fra vest legges inn en liten overkjørbar øy (dråpe) som vil lede biler inn i rundkjøringen og i riktig retningen før de tar av fra rundkjøringen inn i parkeringskjeller. Selve utformingen av innkjøringen vil bli utformet slik at innkjøringen fra rundkjøringen blir enkel og oversiktlig. Innkjøringen til parkeringskjelleren anbefales at orienteres mot rundkjøringen for å lette innkjøring. Det må sørges for tilstrekkelig sikt mellom adkomsten til parkeringskjelleren og den parallelle veien forbi Grimstad Bådsenter. Det er gjort ved at det er lagt inn åpninger i veggfasaden mellom kjørerampe og veibane som gjøre at det er sikt mellom de to veier før en kommer ut i rundkjøringen. I opprinnelig plan var det tenkt at all varetransport til feltene skulle skje fra denne veien. Dette er endret i ny regulering slik at veien vil i dag kun fungere som adkomst til felt NT4.1 og de ytre områder ved sjøen. Nedkjøringen til parkeringskjelleren ligger i god avstand fra området for varelevering. I planbeskrivelsen står følgende beskrevet om varelevering: "Kjøring til varemottaket er planlagt å skje via rundkjøringen/snuhammeren ved Grimstad Bådsenter for å unngå eventuell rygging på tvers av kjørebanen eller inn Bark Silas vei. Nedkjørsel til parkeringskjelleren er lagt i felt B, med god avstand til både 15

16 varemottak og Bark Silas vei." Løsninger for varelevering og andre interne trafikkløsninger er ikke vurdert nærmere i dette notatet Anleggstrafikk Senteret vil være i drift i anleggsperioden, det vil si at anleggstrafikken kommer i tillegg til persontrafikken til/fra senteret. Anleggstrafikken vil benytte eksisterende adkomster til senteret fra Fv Tunge kjøretøy bør holdes adskilt fra gang- og sykkeltrafikken i området. Dagens trafikkmengde i kryssene tilsier at det ikke vil bli avviklingsproblemer som følge av anleggstrafikken, det bør likevel tas sikte på minst mulig anleggstrafikken i senterets rushperioder Myke trafikanter Planforslaget tilrettelegger for busslomme langs Vesterled (fv. 420), som erstatning for rutebilstasjonen når den flyttes. Det planlegges inngang til senteret i retning mot Vesterled. I Figur 17 vises et utsnitt av områderegulering for Grimstad sjønære arealer, hvor planlagt utbygging av vegnettet nært planområdet er vist. 16

17 Figur 17: Utsnitt av områderegulering for «Grimstad sjønære arealer» Rosa arealer i Figur 17 er forbeholdt gående og syklende. I dagens situasjon må sykkeltrafikk velge mellom å sykle i kjørebanen (uten eget sykkelfelt) og å sykle på fortauet (på de gående sine premisser). Det er ikke tillatt å sykle gjennom tunnelen rett nordvest for planområdet, slik at her må syklende finne en alternativ rute. Ved planlagt utbygging vil det bli sykkelfelt langs Fv. 420, dette vil kreve en utvidelse av tunnelen for å få tilstrekkelig med plass. Sør for planområdet legges det opp til at gående benytter fortau langs lokalvegnettet. Forbi planområdet og på nordsiden av planområdet er det planlagt gangareal langs Fv. 420, i tillegg til langs sjøen. Planlagt nett for gående i området er på overordnet nivå vurdert å være bra. Hvis det legges opp til at besøkende skal parkere i Vardeheia må det legges opp til god gangadkomst mellom senteret og parkeringsanlegget. 17

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2 CONSTO AS TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com TRAFIKKANALYSE I NNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 4

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Trafikkanalyse Grimstad sentrum

Trafikkanalyse Grimstad sentrum Trafikkanalyse Grimstad sentrum I GRIMSTAD KOMMUNE 513456 TRAFIKKANALYSE GRIMSTAD SENTRUM 18.05.2007 Arendal - Bergen Follo - Karasjok - Kongsberg - Kristiansand - Leikanger - Lillehammer - Lyngdal - Molde

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

STR AN DVEI EN VEST, MJØ N DAL EN TR AFI KKAN AL YSE

STR AN DVEI EN VEST, MJØ N DAL EN TR AFI KKAN AL YSE Oppdragsgiver Strandveien Vest AS 2013-04-12 STR AN DVEI EN VEST, MJØ N DAL EN TR AFI KKAN AL YSE TRAFIKKAN ALYSE 2 (21) STRAN D VEIE N VEST, MJØN D ALE N TRAFIKKAN ALYSE Oppdragsnr.: 2110496 Oppdragsnavn:

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet

MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet Møtedato: 05.02.2009 Møtested: Lille Eyolf Møtetid: 13:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37250300

Detaljer

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for luftkvalitet

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for luftkvalitet Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for luftkvalitet RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 250131-3 250131 04.06.2008 Kunde: Vestby kommune Sole skog skole og

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Oppdragsgiver Neptune Properties AS Dokument type Vedlegg til detaljreguleringsplan Dato 2014-03-14 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Revisjon 0 Dato 2014/03/14 Utført av

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 Trafikkanalyse Valnesfjord skole 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 2 25.11.2014 Utredning av flyttet parkeringsareal alternativ 2 ViSko NiKJo GAN 1 14.11.2014 Trafikkanalyse ViSko NiKJo GAN Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS KONSEKVENSER AV NYTT BYGG

TRAFIKKVURDERINGER LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS KONSEKVENSER AV NYTT BYGG Trafikkvurdering Oppdragsgiver Lovisenberg Diakonale sykehus Rapporttype Trafikkrapport Dato Januar 2013 Sist revidert Februar 2014 TRAFIKKVURDERINGER LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS KONSEKVENSER AV NYTT

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage FV. 135 SKIBVIK RINGVEI Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage Fv 410 Arendal Tvedestrand Stokken skole Planområdet Fv. 135 Skibvik ringvei 3505\th 07.07.2014

Detaljer

TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST

TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST Oppdragsgiver Vestby kommune Rapporttype Utkast rapport 2010-04-26 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST "[Sett inn bilde (størrelse 16,8 cm x 10,1 cm) eller slett dette feltet]" UTKAST 3 (21) VESTBY

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

R A P P O R T Plan og prosjektering

R A P P O R T Plan og prosjektering Sykkeltellinger i Larvik kommune R A P P O R T Plan og prosjektering Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Dato: 09.12.2010 Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 AUTOMATISKE TELLEPUNKT I LARVIK 2 2.1 Undersbo

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsgiver Aslakveien 20 AS Rapporttype Vedlegg til detaljreguleringsplan 24.06.2014 TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 ROS-ANALYSE 2 (13) TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsnr.: 1350004151 Oppdragsnavn:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold OPPDRAG Plan 2499P Paradis sør - rekkefølgebestemmelser trafikk OPPDRAGSNUMMER 15063001 OPPDRAGSLEDER Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV Kyrre Gustav Gran DATO Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES INNHOLD

VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES INNHOLD ARKITEKTKONTORET VEST AS VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården, Tromsø sentrum. Deltema transport

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården, Tromsø sentrum. Deltema transport Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården, Tromsø sentrum Deltema transport Tromsø 10.10.2008, rev 30.04.2009 DELTEMA TRANSPORT Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e): Reguleringsplan

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN

TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN 2014 SEKTOR GRUPPEN AS TRAFIKKANALYSE: DOWN TOWN PORSGRUNN TRAFIKKANALYSE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no 2014 SEKTOR GRUPPEN AS TRAFIKKANALYSE:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Søndergaard Rickfelt AS Oppdrag: 524388 Trafikkutredning Nesøya og Jernverkstomta på Notodden Del: 1 av 1 revidert notat Dato: 2010-08-04 Skrevet av: Birgitte Halvorsen, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 3

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 3 STATENS VEGVESEN REGION VEST OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - TRAFIKK FAGNOTAT INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO-

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE BODØ AIRPORT HOTEL. Oppdrag 1350006432 Bodø Airport Hotell Kunde Drivhuset Sanfo AS Notat nr. 001 rev1. Dato 18.09.

NOTAT TRAFIKKANALYSE BODØ AIRPORT HOTEL. Oppdrag 1350006432 Bodø Airport Hotell Kunde Drivhuset Sanfo AS Notat nr. 001 rev1. Dato 18.09. NOTAT Oppdrag 1350006432 Bodø Airport Hotell Kunde Drivhuset Sanfo AS Notat nr. 001 rev1 Dato 18.09.2015 Til Johan Sandberg, Drivhuset Sanfo AS Fra Marte Dahl, Rambøll Kopi Tor Lunde og Lars Arne Bø, Rambøll

Detaljer

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Rv 23 Linnes - E18 Historikk

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND Oppdragsgiver: Arc Arkitektur AS Oppdrag: 528098 Trafikkanalyse boligfelt i Gruå Egersund Del: Rapport Dato: 2011-10-06 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ole Martin Lund TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

Ullensaker kommune. Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE

Ullensaker kommune. Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE Ullensaker kommune Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE 04.01.2011 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 2 FORORD Det skal utarbeides

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer