Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse"

Transkript

1 Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012

2 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status Foreløpig Rapport nr. Rapport nr. 1 Oppdragsgiver Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Side 2 av 16

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAKGRUNN DAGENS SISTUASJON Vegstandard Statoilkrysset... 5 Hunstadkrysset Gående og syklende Fartsgrense Ulykker DAGENS TRAFIKKTALL FREMTIDIGE TRAFIKKMENGDER PÅ EKSISTERENDE VEGNETT FREMTIDIG UTBYGGING AV HUNSTAD TRAFIKKPRODUKSJONSTALL KAPASITETSBEREGNINGER GÅENDE OG SYKLENDE KONKLUSJON Side 3 av 16

4 1 BAKGRUNN Hjellnes Consult as er engasjert av Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS for å bistå med en trafikkanalyse i forbindelse med regulering av Hunstadfeltet til boligområde. Totalt skal området bygges ut med ca boenheter. De nye boligområdene vil ha atkomst fra rv 80 ved to tilknytningspunkter, det ene ved Statoilkrysset og det andre ved Hunstad øst. Trafikkanalysen skal gi et overordnet bilde på hvordan trafikken vil fordele seg på det offentlige vegnettet. Det skal ses på trafikkbildet i 2020 hvor det antas at hele området er ferdig utbygd. Det er viktig å merke seg at trafikkprognosene i denne rapporten er beheftet med noe usikkerhet, da området ikke er utbygd og det dermed ikke foreligger noen trafikktall for området. Tidsperspektiv for utbyggingen er heller ikke endelig satt, slik at det også er knyttet usikkerhet til om området er ferdig utbygd i I forbindelse med trafikkberegningene er det gjort beregninger basert både på den nasjonale reisevaneundersøkelsen og en reisevaneundersøkelse utført i 2009 for Salten. Trafikktallene som blir presentert i denne rapporten er derfor veiledende og ingen fasit på hvordan trafikken vil bli på Hunstad. Side 4 av 16

5 2 DAGENS SISTUASJON 2.1 Vegstandard Rv 80 er en firefelts veg med midtdeler. Vegen er avkjørselsfri, slik at atkomst til og fra Hunstad skjer via to kryss; Statoilkrysset og Hunstadkrysset. Bildene under viser de to kryssene. Bildene er hentet fra Google Maps Statoilkrysset Statoilkrysset fører i dag til en Statoilstasjon og en campingvognforhandler. Vegen i retning mot Bodø er utvidet med eget venstresvingefelt, slik at inn mot krysset er det her tre felt. De øvrige tilfartene har 2 felt inn mot krysset. Figur 1 Statoilkrysset sett i retning fra Bodø. Figur 2 Statoilkrysset sett i retning til Bodø. Figur 3 Statoilkrysset sett i retning rv 80. Figur 4 Statoilkrysset sett fra rv 80. Side 5 av 16

6 2.1.2 Hunstadkrysset Hunstadkrysset fører til eksisterende boligområde på Hunstad samt boligområder på motsatt side av rv 80. Adkomst til dette området skjer via bru over rv 80. Alle tilfartene i krysset har tre felt inn mot krysset og to felt ut av krysset. Figur 5 Hunstadkrysset sett i retning fra Bodø. Figur 6 Hunstadkrysset sett i retning til Bodø. Figur 7 Hunstadkrysset sett i retning rv 80. Figur 8 Hunstadkrysset sett fra rv Gående og syklende Langs rv 80 går det på sørsiden en separat langsgående gang- og sykkelveg. Det er planskilt kryssing mellom gang- og sykkelvegen og rv 80. Ved Statoilkrysset krysser fotgjengerne og syklistene rv 80 i en kulvert. Ved Hunstad øst er det en bru over hovedvegen med fortau på den ene siden av kjørebanen. Kryssing av de øvrige vegene i de to kryssene skjer via signalregulerte gangfelt. Side 6 av 16

7 2.3 Fartsgrense Fartsgrensen er 60 km/t forbi Hunstad. Figuren under viser en oversikt over fartsgrensene på vegnettet i området rundt Hunstad. Figur 9 Hastighet på vegnettet. Figuren er hentet fra Statens vegvesens vegdatabank. 2.4 Ulykker Figuren under viser ulykker som har skjedd langs rv 80 i perioden Det har skjedd 1 dødsulykke (markert med rød prikk) øst for Hunstad og 13 ulykker med lettere skade (markert med grønn prikk) langs rv 80. Figur 10 Ulykker langs strekningen i perioden Rød prikk viser dødsulykker og grønn prikk viser ulykker med lettere skade. Figuren er hentet fra Statens vegvesens vegdatabank. Side 7 av 16

8 3 DAGENS TRAFIKKTALL Figuren under viser fordelingen av trafikken på vegnettet. Trafikktall, årsdøgntrafikk (ÅDT), for området er hentet fra Statens vegvesens vegdatabank. Figur 11 Trafikktall, årsdøgntrafikk (ÅDT) for rv 80. Figuren er hentet fra Statens vegvesens vegdatabank. Trafikktallene på Figur 11 er noe misvisende, da det er nedgang i trafikktallene langs rv 80 uten at det er noen kryss eller avkjørsler hvor trafikken kan svinge av rv 80. Rv 80 er en 4-felts veg, hvor det nærmest er umulig å foreta trafikktellinger med radar. Det er ikke frest ned sløyfer i vegbanen, slik at vi har ikke noen sikre trafikktall på strekningen forbi Hunstad. Det er ikke foretatt noen krysstellinger for kryssene Statoilkrysset og Hunstad øst. Statens vegvesen nord har derfor muntlig anslått trafikktall for strekningen ut ifra lokalkunnskaper om området. De anslår at yrkesdøgntrafikken (YDT) ved Statoilkrysset er ca kjøretøyer per døgn og ca kjøretøyer per døgn øst for krysset Hunstad øst. ÅDT utgjør ca. 85% av YDT. Det må påpekes at dette er kun antagelser ble det utført trafikktellinger i nabokrysset Knut Hamsuns vei S. Undsets vei og rv 80 ved Hunstadmoen. Dette krysset ligger vest for Statoilkrysset. Disse tellingene gir en pekepinn på hvordan trafikken på rv 80 fordeler seg i rushtiden. Disse viser at 72% av trafikken går vestover mot Bodø i morgenrushet. I ettermiddagsrushet går 70% av trafikken østover. Videre viser trafikktellingene at morgentrafikken utgjør 9% av ÅDT mens ettermiddagstrafikken utgjør 12% av ÅDT. Figurene under viser trafikkmengdene som går gjennom krysset Hunstadmoen i største time i morgen- og ettermiddagsrushet. Side 8 av 16

9 Figur 12 Trafikk i morgenrushet langs rv 80 ved Hunstadmoen. Figur 13 Trafikk i ettermiddagsrushet langs rv 80 ved Hunstadmoen. For å se på kapasiteten i kryssene ved Statoil og Hunstad øst, har vi tatt utgangspunkt i trafikktellingene for Hunstadmoen og fordelt den på de to kryssene. Det er ingen avkjøringsmuligheter mellom disse kryssene, slik at trafikken til og fra Hunstadmoen østfra vil være den samme som til og fra Statoilkrysset vest. Statens vegvesen har anslått at en ubetydelig andel av trafikken svinger av rv 80 ved Statoilkrysset, da denne i hovedsak består av trafikk til og fra en bensinstasjon og en forretning som selger campingvogner. Det antas derfor at tilnærmet samme trafikkmengde vil gå østover mot Hunstad øst. Videre er det anslått at ved Hunstad øst kjører det ca kjøretøyer per døgn mellom Bodø og Hunstadringen, mens mellom Hunstadringen og østover kjører det ca kjøretøyer per døgn. Det anses ikke å være kapasitetsproblemer i de to kryssene i dag. Ved Statoilkrysset er det sjeldent rødt lys på hovedvegen, slik at det som tidligere nevnt kan antas at bensinstasjonen genererer liten trafikk Figurene under viser anslåtte trafikktall for de to kryssene i morgen- og ettermiddagsrush. Figur 14 Anslått trafikkmengde i morgenrushet langs rv 80 ved Statoilkrysset. Figur 15 Anslått trafikkmengde i ettermiddagsrushet langs rv 80 ved Statoilkrysset. Side 9 av 16

10 Figur 16 Anslått trafikkmengde i morgenrushet langs rv 80 ved Hunstad øst. Figur 17 Anslått trafikkmengde i ettermiddagsrushet langs rv 80 ved Hunstad øst. 4 FREMTIDIGE TRAFIKKMENGDER PÅ EKSISTERENDE VEGNETT Utbygging av boligområdet på Hunstad vil foregå over tid, slik at det vil bli en jevn trafikkøkning fra dette boligområdet. Det er usikkert når de ulike områdene vil stå ferdig utbygd. Det er derfor valgt å se på trafikkbildet i år 2020 hvor det i trafikkprognosene er antatt full utbygging. Muligens vil utbyggingen gå over lengre tid enn dette. Årlig generell trafikkvekst for rv 80 har i perioden ligget på 1,0 % per år. Det antas at trafikkveksten fremover vil være tilnærmet lik. Figuren under viser antatte fremtidige trafikktall for 2020 i morgen- og ettermiddagsrushet for kryssene ved Statoil og Hunstad øst uten utbygging av Hunstad. Det er ikke tatt hensyn til en eventuell annen utbygging langs rv 80. Figur 18 Anslått trafikkmengde i morgenrushet langs rv 80 ved Statoilkrysset. Figur 19 Anslått trafikkmengde i ettermiddagsrushet langs rv 80 ved Statoilkrysset. Side 10 av 16

11 Figur 20 Anslått trafikkmengde i morgenrushet langs rv 80 ved Hunstad øst. Figur 21 Anslått trafikkmengde i ettermiddagsrushet langs rv 80 ved Hunstad øst. 5 FREMTIDIG UTBYGGING AV HUNSTAD Boligområdet på Hunstad skal utbygges med ca boliger fordelt på eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger, rekkehus, terrassehus og blokkbebyggelse. Figuren under viser utstrekning av utbyggingsfeltene. Figur 22 Planlagt boligutbygging Et foreløpig anslag over fordeling av boligtyper er angitt i Tabell 1. Dette vil kunne endre seg når de enkelte feltene siden skal detaljreguleres. Side 11 av 16

12 Tabell 1 Foreløpig anslått utbyggingsmønster. Felt Boligtype Anslag antall boligenheter B1 Blokk- 250 /småhusbebyggelse B2 Blokk- 220 /småhusbebyggelse B3 Småhusbebyggelse 10 B4 Småhusbebyggelse 25 B5 Blokk- 45 /småhusbebyggelse B6 Blokk- 110 /småhusbebyggelse B7 Blokk- 150 /småhusbebyggelse B8 Småhusbebyggelse 45 B9 Småhusbebyggelse 70 B10 Blokk- 180 /småhusbebyggelse B11 Småhusbebyggelse 35 B12 Småhusbebyggelse 15 B13 Småhusbebyggelse 5 B14 Småhusbebyggelse 10 B15 Småhusbebyggelse 60 B16 Småhusbebyggelse 80 6 TRAFIKKPRODUKSJONSTALL Bilhold og bilbruk er i vesentlig grad knyttet til lokalisering, kollektivtransporttilbud, sosioøkonomiske forhold og arealbruk. Andre faktorer kan også spille inn. I tilknytning til større boligutbygginger vil det ofte bli lagt til rette for dagligvarehandel, barnehage, skole, fritidsaktiviteter, med videre. Utformingen av området og hvorvidt disse funksjonene naturlig nås til fots eller med sykkel, vil ha vesentlig betydning for trafikken i et område og de bosattes valg av reisemåte. I forbindelse med trafikkprognoser for utbyggingen av boligområdet benytter man såkalte erfaringstall som sier noe om hvor mye av trafikken man kan forvente at utbyggingen medfører per døgn. Statens vegvesens håndbok 146 Trafikkberegninger gir tall for turproduksjon tilknyttet Bolig, Industri, Handel og Kontor. Kategorien Bolig har et variasjonsområde som ligger mellom 2,5 og 5,0 bilturer per bolig per døgn. Disse varierer særlig i de større byene, avhengig av avstand til sentrum og tettheten på boligområdet. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen utført i 2005 viser at i snitt reiser hver person 3,33 turer per døgn på hverdager. Videre utføres 55% av reisene med bil, mens 6% Side 12 av 16

13 av reisene utføres med kollektivtrafikk. I følge Folke- og boligtellingen gjennomført i 2001, er det i gjennomsnitt 2,3 bosatte per bolig. Dette gir en gjennomsnittlig turproduksjon på 4,2 turer med bil per døgn per bolig. Reisevaneundersøkelsen for Salten utført i 2009 viser at i snitt reiser hver person 4,2 turer per døgn på hverdager i Bodø. Videre utføres 62% av reisene med bil. Det er i gjennomsnitt 2,75 bosatte per bolig. Dette gir en gjennomsnittlig turproduksjon på 7,2 turer med bil per døgn per bolig. Dette er vesentlig høyere enn både håndbok 146 og den nasjonale reisevaneundersøkelsen. For å gi et bilde på hvordan trafikken vil kunne fordele seg på vegnettet er det i denne analysen valgt å benytte både den nasjonale reisevaneundersøkelsen og reisevaneundersøkelsen for Salten i de videre beregningene. Med utgangspunkt i de to reisevaneundersøkelsene vil utbyggingen av boligområdet generere en ÅDT på ca bilturer per døgn. Det antas at trafikk fra område B1 B4 og fra feltene KBA, BV1, FOR, BF samt 40% av trafikken fra de øvrige områdene på Hunstad kjører ut på rv 80 via Statoilkrysset. Videre antas det at 80% av reisene går vestover i retning Bodø. Figurene under viser antatt fremtidig trafikkfordeling i Statoilkrysset ved morgen- og ettermiddagsrushet. Figur 23 Antatt trafikkmengde i morgenrushet langs rv 80 ved Statoilkrysset med turproduksjon på 4,2. Figur 24 Antatt trafikkmengde i morgenrushet langs rv 80 ved Statoilkrysset med turproduksjon på 7,2. Figur 25 Antatt trafikkmengde i ettermiddagsrushet langs rv 80 ved Statoilkrysset med turproduksjon på 4,2. Figur 26 Antatt trafikkmengde i ettermiddagsrushet langs rv 80 ved Statoilkrysset med turproduksjon på 7,2. Figurene under viser antatt fremtidig trafikkfordeling i krysset Hunstad øst ved morgen- og ettermiddagsrushet. Side 13 av 16

14 Figur 27 Antatt trafikkmengde i morgenrushet langs rv 80 ved Hunstad øst med turproduksjon på 4,2. Figur 28 Antatt trafikkmengde i morgenrushet langs rv 80 ved Hunstad øst med turproduksjon på 7,2. Figur 29 Antatt trafikkmengde i ettermiddagsrushet langs rv 80 ved Hunstad øst med turproduksjon på 4,2. Figur 30 Antatt trafikkmengde i ettermiddagsrushet langs rv 80 ved Hunstad øst med turproduksjon på 7,2. 7 KAPASITETSBEREGNINGER Generelt regner en med at et kryss vil kunne avvikle trafikken tilfredsstillende inntil belastningen når 85 % av kapasiteten, dvs. en belastningsgrad på 0,85. Ved høyere belastning, øker kølengdene raskt og trafikkavviklingen blir lett labil. Ved en belastning på over 100% vil det bygge seg opp køer som blir lengre og lengre inntil ankommende trafikk er mindre enn kapasiteten, dvs. belastningen synker til under 100%. Erfaringsmessig vil trafikantene som har mulighet, velge alternative ruter allerede når belastningsgraden er mellom 0.85 og 1.0. Belastningsgradene er beregnet på grunnlag av timetrafikken i maksimaltimen. Som tidligere nevnt ligger det en rekke forutsetninger til grunn for beregning av trafikktallene. I alle forutsetninger ligger det en viss grad av usikkerhet, slik at resultatet er beheftet med betydelig usikkerhet. Det gjelder både trafikktallene og dermed også kapasitetsberegningene som bygger direkte på disse. Kapasitetsberegningene er utført ved hjelp av SIDRA. Hvor mye trafikk som maksimalt kan avvikles i et gitt kryss eller en tilfart til krysset, er relativt sikkert, da det foreligger betydelig erfaringsmateriale på dette. Den største usikkerheten ved beregning av belastningsgrad ligger derfor i trafikkprognosene. Tabell 2 og Tabell 3 viser belastningsgradene i de to kryssene. Side 14 av 16

15 Tabell 2 Statoilkrysset Kryss Dagens situasjon med utbygging (Turprod. 4,2) 2020 med utbygging* (Turprod. 4,2) 2020 med utbygging (Turprod. 7,2) 2020 med utbygging* (Turprod. 7,2) Morgen Kap. Kø Kap. Kø Kap. Kø Kap. Kø Kap. Kø Kap. Kø Fra Bodø 0,24 2 0,26 2 0, ,45 14 Bensinstasjon 0,44 5 0,44 5 0, ,65 22 Fra øst 0,44 5 0,49 5 0, ,73 19 Kveld Fra Bodø 0,64 7 0, , , , ,78 13 Bensinstasjon 0,28 5 0,15 4 0, , , ,76 16 Fra øst 0,28 3 0,26 3 0,43 9 0,49 8 0, ,74 12 *Beregningene er gjort med eget høyresvingefelt fra Bodø. For signalregulerte kryss er det flere usikre parametre som vil påvirke beregningsresultatene. En av disse er grønntider. Ved å optimalisere grønntidene mer enn hva som er gjort i denne beregningen, vil man kunne få bedre trafikkavvikling i krysset enn hva tabellen over viser. De foreliggende kapasitetsberegningene viser at trafikken avvikles tilfredsstillende i dagens situasjon både i morgen- og ettermiddagsrushet. I 2020 vil trafikkavviklingen være tilfredsstillende i morgenrushet, mens på ettermiddagen kan det se ut til at kapasitetsgrensen nås for trafikk fra Bodø. Dette gjelder også for alternativet hvor det kun er tatt hensyn til generell trafikkvekst langs strekningen. Trafikkavviklingen kan som tidligere nevnt bedres noe ved å optimalisere grønntidene. Imidlertid vil man nærme seg kapasitetsgrensen, slik at det anbefales å etablere et eget høyresvingefelt fra Bodø. Som beregningene over viser, vil dette bedre trafikkavviklingen betraktelig. Tabell 3 Hunstad øst Kryss Dagens situasjon med utbygging (Turprod. 4,2) 2020 med utbygging (Turprod. 7,2) Morgen Kap. Kø Kap. Kø Kap. Kø Kap. Kø Fra Bodø 0,26 5 0,29 5 0,29 5 0,29 5 Bensinstasjon 0, , , ,78 23 Fra øst 0,35 3 0,39 3 0,45 4 0,45 4 Kveld Fra Bodø 0, , , ,75 24 Bensinstasjon 0,36 9 0, , ,52 13 Fra øst 0, , , ,80 17 Kapasitetsberegningene viser at ved utbygging av boligområdet på Hunstad, vil trafikken avvikles tilfredsstillende. Også her kan det bemerkes at det trolig kan oppnås bedre trafikkavvikling ved optimalisering av grønntidene i signalanlegget. 8 GÅENDE OG SYKLENDE I henhold til Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming tilfredsstiller rv 80 kravene om langsgående gang- og sykkelveg. Ved ÅDT over sier håndboka at det bør være planskilt kryssing mellom gangog sykkelveg og kjøreveg. Kryssing av rv 80 tilfredsstiller disse kravene ved separat Side 15 av 16

16 undergang ved Statoilkrysset og fortau på kjørebrua over rv 80 ved Hunstad øst. Imidlertid skjer kryssingene av de øvrige vegene i de to kryssene ved signalregulert gangfelt. Allerede i dagens situasjon har Hunstadringen en ÅDT på kjøretøyer per døgn. Ut ifra håndbokens anbefalinger bør det derfor etableres planskilt kryssing mellom gang- og sykkelvegen og kjørevegen i dette krysset allerede ved dagens situasjon. Ved Statoilkrysset vil trolig trafikken til og fra Hunstad føre til en ÅDT på ca kjøretøyer per døgn avhengig av hvilket turproduksjonstall som legges til grunn. Tatt i betraktning at dette krysset trolig også vil bli brukt som skoleveg, tilsier dette at det også her bør vurderes etablering av planskilt kryssing mellom gang- og sykkelvegen og kjørevegen. 9 KONKLUSJON Rv 80 tilfredsstiller allerede i dag Statens vegvesens krav til vegstandard med hensyn på vegbredde i forhold til fremtidig trafikkmengde. Kapasitetsberegningene viser at det i 2020 trolig vil bli kapasitetsproblemer i krysset ved Statoil i ettermiddagsrushet selv uten utbygging av boligområdet. Trafikkavviklingen kan bedres noe ved optimalisering av grønntidene. Det anbefales imidlertid å utvide krysset med eget høyresvingefelt for trafikk fra Bodø for å bedre trafikkflyten i krysset ytterligere. Trafikkavviklingen i krysset ved Hunstad øst vil ha tilfredsstillende trafikkavvikling ved utbygging av boligområdet på Hunstad. I alle forutsetningene ligger det en viss grad av usikkerhet, og spesielt når man beregner trafikken frem i tid, vil resultatet være beheftet med betydelig usikkerhet. Trafikktallene er derfor kun veiledende for hvordan trafikken fra Hunstad kan bli. Videre er det viktig å merke seg at en optimalisering av grønntidene vil kunne gi bedre trafikkavvikling enn hva kapasitetsberegningene viser. Valg av transportmiddel henger naturlig sammen med hvilke transportressurser man har, og det vil derfor være variasjon mellom ulike grupper. Dersom man har et godt kollektivtilbud, vil flere velge å benytte dette. Rv 80 tilfredsstiller også Statens vegvesens krav i håndbok 017 Veg- og gateutforming om langsgående gang- og sykkelveg. Ved Statoilkrysset vil trolig ÅDT være mellom og kjøretøyer per døgn ved utbygging av boligområdet. Ut ifra Statens vegvesens håndbok 017 anbefales det å etablere planfri kryssing mellom gang- og sykkelvegen og kjørevegen. Ved Hunstad øst anbefales det uavhengig av boligutbyggingen på Hunstad å etablere planfri kryssing mellom gang- og sykkelvegen og kjørevegen. ÅDT i dagens situasjon ligger betraktelig høyere enn minimumskravet i håndbokens anbefaling av planskilt kryssing. Side 16 av 16

17

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

Trafikkanalyse Ørnaberget 2

Trafikkanalyse Ørnaberget 2 Øster Hus Tomter AS Trafikkanalyse Ørnaberget 2 2013-04-19 Revisjon: H02 H02 19/4-2013 Utarbeidet TOST JEJ LANIE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Brønnerødlia DOKUMENTKODE 126644-RIT-NOT-01 EMNE Trafikkvurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Betongbygg Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Idar Bækken KONTAKTPERSON Geir Magne Lied SAKSBEH

Detaljer

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtunbråtet barnehage er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer