NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:"

Transkript

1 NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et lavt utnyttet område midt i Gjøvik sentrum, som nå planlegges utbygget med boliger, handel, kontor og kultur. Planområdet har i dag hovedatkomst fra Nils Ødegaards vei via kryss i Strandgata, og atkomst fra vest og nord via Storgata. Krysset Nils Ødegaards vei Strandgata er i dag høyt belastet, og det vurderes derfor en ny atkomst til planområdet direkte fra Rv 4. Figuren nedenfor viser planområdet med dagens atkomster med heltrukket strek, og planlagt atkomst med brutt strek. To trafikkscenarier er vurdert for det aktuelle gatenettet som gir atkomster til Farverikvartalet. 0-alternativ med kun 9,4 % generell trafikkvekst i alle gater Alternativ 1 med m 2 handel, 860 m 2 kontor, m 2 boliger, og m 2 konserthus Trafikkøkningen av planlagt utbygging av Farverikvartalet er beregnet til biler på hverdager og til biler pr årsdøgn (ÅDT). I tillegg til denne trafikken er det lagt inn ny kjørerute for trafikken til-fra Storgata 10, som er beregnet til biler på hverdager og biler ÅDT. I Gjøvik sentrum for øvrig er det regnet med utbygging av m 2, som gir en beregnet trafikkvekst på biler på hverdager og biler ÅDT, i tillegg til trafikken til-fra Farverikvartalet. Nytt kryss på Rv 4, som gir en ny atkomst til Farverikvartalet og til Storgata 10, vil gi en betydelig avlastning av trafikken i Strandgata. Trafikk til-fra Farverikvartalet og Storgata 10 fra Rv 4 i vest, fra Rv 33 i syd og fra Rv 4 i nord vil da kjøre Rv 4, i stedet for i Strandgata. Mer venstresvingende trafikk i krysset med Nils Ødegaards gate vil også raskt gi økt ventetid for biler mot Nils Ødegaards gate.

2 2 INNHOLD 1 DAGENS INFRASTRUKTUR TRAFIKK TIL-FRA FARVERIKVARTALET PLANLAGT UTBYGGING AV FARVERIKVARTALET TURPRODUKSJON OG REISEMIDDELFORDELING TRAFIKKVEKST TIL-FRA FARVERIKVARTALET TRAFIKKVEKST TIL-FRA SENTRUM FORØVRIG BILTRAFIKKEN I GJØVIK SENTRUM DAGENS BILTRAFIKK BILTRAFIKK I 2020 I ET 0-ALTERNATIV BILTRAFIKK I 2020 I ALTERNATIV UTFORMING AV BRENNERIGATA OG NYE KRYSS... 15

3 3 1 DAGENS INFRASTRUKTUR Farverikvartalet ligger meget sentralt i Gjøvik sentrum, i forhold til dagens kollektivtrafikk. Figuren nedenfor viser lokaliseringen av Farverikvartalet i forhold til dagens bussruter og jernbanen grønn sirkel har en radius på 400 m. Jernbanen er vist med rød strek, hovedtraseer for buss er vist med blå strek, og viktige holdeplasser med blått punkt. Farverikvartalet Gjøvik stasjon Figur 1.1. Farverikvartalet i forhold til dagens infrastruktur i Gjøvik sentrum. Gangavstanden fra Farverikvartalet til de to viktige holdeplassene i Gjøvik sentrum er ca 200 m, og ned til bussterminal og jernbanestasjon er det m gangavstand. Den sentrale lokaliseringen av Farverikvartalet i Gjøvik sentrum, nær gågata, og med kort gangavstand til bussholdeplasser og bussterminal, tilsier høyt besøk. Kjøpesentra i Oslo og Akershus med tilsvarende sentral lokalisering har i snitt 117 personturer pr 100 m 2, som er ca. 20 % høyere enn gjennomsnittet. Andelen besøkende som går, sykler, eller reiser kollektivt vil også være høyre enn gjennomsnittet med en så sentral lokalisering av kjøpesenteret. For Farverikvartalet og Storgata 10 er det lagt til grunn at 60 % av de besøkende til handel kjører bil, som dekkes av planlagt parkering (med ca. 1,4 timer besøkstid).

4 4 2 TRAFIKK TIL-FRA FARVERIKVARTALET 2.1 Planlagt utbygging av Farverikvartalet Farverikvartalet planlegges med utbygging av m 2, fordelt på følgende arealbruk. Handel m 2 Kontor m 2 Boliger m 2 Konserthus m 2, med 800 seter 2.2 Turproduksjon og reisemiddelfordeling Trafikkskapingen til-fra Farverikvartalet er beregnet med følgende verdier for ansatte og bosatte pr 100 m 2, personturer pr 100 m 2, bilturer pr 100 m 2, bilbelegg og reisemiddelfordeling. Pers pr 100 m2 Turproduksjon Reisemiddelfordeling E-time Faktor Arealbruk Ansatte Bosatte Persontur Bilturer Bilbelegg G/S Kollektiv Bil til ÅDT/VDT Handel 3, ,24 25 % 15 % 60 % 0,50 0,78 Kontor 3,8 11,8 6,5 1,10 13 % 26 % 61 % 0,80 0,66 Bolig 3,0 9,7 4,2 1,23 27 % 15 % 53 % 0,60 0,92 Konserthus 0,1 16 5,7 1,70 25 % 15 % 60 % 0,90 0,70 Figur 2.1. Personer pr 100 m 2, turproduksjon, bilbelegg og reisemiddelfordeling for handel og bolig i Farverikvartalet. Turproduksjon og reisemiddelvalg i tabellen ovenfor er hentet fra følgende kilder. Handel - PROSAM-103, 10 kjøpesentra i Oslo og Akershus Kontor - PROSAM-103, 40 kontorbedrifter i Oslo og Akershus Konserthus - Erfaringstall fra Kino 1 i Sandvika Boliger - PROSAM-137, boliger Oslo-Akershus, og PROSAM-152, RVU Oslo-Akershus For Farverikvartalet og Storgata 10 er det brukt en høy personturproduksjon fra tre kjøpesentra i sentrumsområder (Storo senter, Ski Storsenter og Sandvika Storsenter med 117 personturer pr 100 m 2 ). Reisemiddelvalget for handel og kontor vil i utgangspunktet være bestemt tilgjengelig parkering. For Farverikvartalet er bilandelen satt til 60 % for handel, til 61 % for kontor og for bolig 53 % (i tråd med trafikkutredningen for Gjøvik sentrum fra ). Planlagt parkering tillater denne bilandelen. Reisemønsteret, dvs. fordeling av biltrafikken til-fra Farverikvartalet, er gjort med utgangspunkt i bosatte og arbeidsplasser i Gjøvik (i tråd med trafikkutredningen for Gjøvik sentrum fra ). 2.3 Trafikkvekst til-fra Farverikvartalet Trafikkveksten til-fra Farverikvartalet, som følge av planlagt utbygging, er beregnet til personturer på hverdager. Antall nye personer i Farverikvartalet er beregnet til 384 ansatte og 237 bosatte. Alternativ 1 Utbygging Personturer Biltrafikk Full utbygging Areal Ansatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E-time til E-time fra P-behov Time % Handel nybygg % Kontor nybygg % Bolig % Konserthus 800 pl % Sum nybygg % Handel Storgata % Kontor Storgata % Sum Storgata % Farverikvaratalet % Figur 2.2. Beregnet trafikk til-fra Farverikvartalet og til-fra Storgata 10.

5 Biltrafikkveksten til-fra Farverikvartalet er beregnet til biler på hverdager og til biler ÅDT. Timetrafikkveksten i ettermiddagstimen på hverdager er beregnet til 477 biler til og 433 biler fra området. Biltrafikken til-fra Storgata 10 er beregnet til biler på hverdager, til biler ÅDT og til 170 biler og 142 biler i ettermiddagstimen. P-behovet for hele Farverikvartalet (inklusive Storgata 10) er beregnet til biler på hverdager, med ca. 1,4 time besøkstid i handel. Dette inkluderer ikke parkering for konserthuset (vist med blå tall). Konserthuset kan bruke samme parkeringen som handel, når denne ikke er i bruk av handlende. Planlagt parkering vil også dekke behovet på lørdager, da antall bilturer er % større enn på hverdager. Det meste av kontorparkeringen vil da være ledig, og kan brukes av handlende. Sykkelparkeringen for ansatte og besøkende til handel og kontor bør ha ca. 225 sykkelplasser, 150 for Farverikvartalet og 75 for Storgata 10. Dette gir sykkelparkering for 50 % av de som går og sykler til-fra Farverikvartalet og Storgata Trafikkvekst til-fra sentrum forøvrig I Gjøvik sentrum for øvrig er det regnet med samme utbygging som i tidligere trafikkutredning for Gjøvik sentrum (fra ). Figuren nedenfor viser beregningen av trafikkveksten i sentrum for øvrig. Nummeringen av områdene (eks 1 Sentrum nord) referer til nr. på rammer i figur 3.6. Utbygging Personturer Biltrafikk Byområde Areal Ansatte Bosatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E-time til E-time fra Time % Handel % Kontor % Bolig % 1 Sentrum nord % Kontor % Hotell % Bolig % 2 Kvartal % Handel % Kontor % Bolig % 2 Kvartal % Handel % Kontor % Bolig % 3 Skysstasjon vest % Handel % Kontor % Bolig % 4 Skysstasjon øst % Handel % Kontor % Bolig % 5 Huntonstranda % Øvrig handel % Øvrig kontor % Øvrig bolig % Øvrige sentrum % Figur 2.3. Beregnet trafikk til-fra Gjøvik sentrum for øvrig. Trafikkveksten til-fra Gjøvik sentrum for øvrig er beregnet til biler på hverdager, og til biler ÅDT. I ettermiddagstimen er biltrafikkveksten beregnet til 555 biler til sentrum og 815 biler fra sentrum.

6 6 3 BILTRAFIKKEN I GJØVIK SENTRUM 3.1 Dagens biltrafikk Døgntrafikken Dagens biltrafikk på hovedvegene i Gjøvik sentrum er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVD). På veger som ikke er med i NVD er biltrafikken beregnet ut fra timetrafikk i krysstellinger i 2008 og Beregnet biltrafikk (fra timetrafikk i 2009) er fremskrevet med 2,6 % generell trafikkvekst fra 2009 til Figuren nedenfor viser beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT) på de viktigste gatene i Gjøvik sentrum i Rv 4 E-time % av ÅDT 8,3 % Strandgata ,2 % Nils Ødegaards ,1 % Rv 4 vest Lunds gate ,5 % Rv 4 øst Hans Mustads gate 13,0 % Rv 33 Storgata Hunnsvegen Hunnselva Øvre Torvgate Hunton Fabrikker Brenneribakken Farveri kvartal 1600 Nils Ødegaardsg Hunnsvegen Bj Bjørnsons gate M Thranes gate Rv 33 Strandgata Strandgata Jernbanesvingen Parkgata Jernbanen Rv Hunnselva Figur 3.1. Dagens biltrafikk i Gjøvik sentrum ÅDT Beregningen av årsdøgntrafikken er gjort med utgangspunkt i timeandeler i ettermiddagstime på sammenlignbare gatestrekninger. I omregningen til årsdøgntrafikk er det brukt følgende timeandeler. Strandgata - 8,3 % Nils Ødegaards vei - 11,2 % Rv 4 vest - øst - 12,1 12,5 % Rv 33-13,0 % Farverikvartalet - Trafikkutredning 2,6 % Generell trafikkvekstvekst Dagens biltrafikk - ÅDT % Uke 22 utgjør av årsmiddel - M2 Asplan Viak AS

7 7 Timetrafikk og krysskapasitet Kryssene langs Strandgata og krysset på Rv 4, som var med i trafikkutredningen for Gjøvik sentrum (i 2009), ble talt i 2008 og i De tre kryssene i Nils Ødegaards gate og Storgata ble talt Trafikktallene fra disse tellingene er fremskrevet fra uke 15 til uke 22 (med faktor 109 % / 101 %). Trafikken er fremskrevet fra 2009 til 2011 med 2,8 % generell trafikkvekst, basert på de offisielle prognoser for Oppland fylke. Kapasitetsberegningene er gjort med programmet SIDRA versjon 5.0. Beregningene er presentert i figurene med følgende verdier for dimensjonerende time: Kapasitetsutnyttelse - Trafikkbelastning i tilfart / tilfartens kapasitet Forsinkelse - Gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil Figuren nedenfor viser timetrafikk og beregnet krysskapasitet i de 4 atkomstkryssene til Farverikvartalet. Figur 3.2. Dagens biltrafikk og krysskapasitet i atkomstkryss til Farverikvartalet. 0,92 Kapasitetsutnyttelse s Forsinkelse - sek pr bil Rv Storgata Rundkjøring Lunds gate 0,29 Øvre Torvgate Signalkryss s ,23 0, s 9 s Storgata , s Hunnselva Storgata ,2 0, s 8 s Krysset Strandgata Rampe Rv4 har høyest belastningen, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,92 fra Strandgata nord, og beregnet forsinkelse på 25 sek pr bil. Dette innebærer at krysset er overbelastet. Krysset Rv 4 Rampe Strandgata er også høyt belastet. Her er beregnet kapasitetsutnyttelse 0,84 fra Rv 4 nord, og forsinkelsen er 12 sek pr bil. Dette innebærer at krysset er fullt utnyttet og at det ikke tåler trafikkøkning fra Rv 4 nord, eller økt venstresvingende trafikk mot Rv 4 vest uten overbelastning fra nord Nils Ødegaards g ate ,07 0,22 0 Brennerigata 2 4 s 6 s ,03 0, s 5 s Nils Ødegaards g ate , ,65 0, ,65 0, s Strandgata s 6 s s 5 s ,63 0, , ,68 0, s 11 s Rv s s 25 s ,54 0, s 12 s Parkgata ,49 Rv s Farverikvartalet - Trafikkutredning Dagens biltrafikk - E-time Trafikk på tilfart 518 Biltrafikk pr kjøreretning 1,026 Generell trafikkvekstvekst Asplan Viak AS

8 De to signalkryssene i Strandgata er beregnet med signalregulering i to faser, med 50 og 60 sekunder omløpstid som gir lavest kapasitetsutnyttelser og minst forsinkelser. Kryssende gangtrafikk er da lagt i samme fase som svingende biltrafikk, som er vanlig i denne type bykryss. Begge kryssene har relativ lave belastninger og små forsinkelser, og vil tåle noe trafikkøkning før det blir kapasitetsproblemer. De øvrige tre kryssene langs Nils Ødegaards gate og Storgata har lav belastning. I krysset Nils Ødegaards gate - Brennerigata er det regnet med vikeplikt for sidevegtrafikken fra Brennerigata. Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de 4 kryssene i dagens situasjon er vist i figuren nedenfor. 8 Figur 3.3. Kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene i dagens situasjon.

9 9 3.2 Biltrafikk i 2020 i et 0-alternativ Døgntrafikken Biltrafikken i Gjøvik sentrum i 2020 er beregnet med utgangspunkt i dagens biltrafikk, basert på krysstellingene i 2008 og Fra 2011 til 2020 er det kun regnet med en generell trafikkvekst på 9,4 % på alle gater (iht. offisielle prognoser for Oppland fylke). Figuren på neste side viser beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT) på de viktigste gatene i Gjøvik sentrum i 2020, i et 0-alternativ, med 9,4 % generell trafikkvekst Rv Hans Mustads gate Lunds gate Storgata Hunnsvegen Hunnselva Øvre Torvgate Hunton M Thranes gate Fabrikker Brenneribakken Nils Ødegaardsg Hunnsvegen Bj Bjørnsons gate Rv 33 Strandgata Strandgata Jernbanesvingen Parkgata Jernbanen Rv Hunnselva Farverikvartalet - Trafikkutredning Biler ÅDT totalt 0-alternativ - ÅDT ,4 % Generell trafikkvekstvekst Asplan Viak AS Figur 3.4. Biltrafikk i Gjøvik sentrum i et 0-alternativ, med 9,4 % generell trafikkvekst ÅDT Timetrafikk og krysskapasitet Timetrafikken i 2020 er beregnet med utgangspunkt i timetrafikken i 2011, med 9,4 % generell trafikkvekst. Det er dagens kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene. Figuren på neste side viser timetrafikk og beregnet krysskapasitet i atkomstkryssene til Farverikvartalet i et 0-alternativ, med 9,4 % generell trafikkvekst.

10 10 Figur 3.5. Timetrafikk og krysskapasitet i atkomstkryss i 2020, i 0-alternativet. 0,89 Kapasitetsutnyttelse s Forsinkelse sek pr bil Rv Storgata Rundkjøring Lunds gate 0,31 Øvre Torvgate Signalkryss s ,26 0, s 9 s Storgata , s Hunnselva Storgata ,22 0, s 8 s Nils Ødegaards g ate Krysset Strandgata Rampe Rv4 får høyest belastningen, med beregnet kapasitetsutnyttelse 1,09 fra Strandgata nord, og forsinkelse på 100 sek pr bil. Dette innebærer at krysset blir sterkt overbelastet, med dagens utforming. Krysset Rv 4 Rampe Strandgata blir også høyt belastet, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,93 fra Rv 4 nord, og forsinkelse på 11 sek pr bil. Dette innebærer at krysset er overbelastet og at det ikke tåler trafikkøkning fra Rv 4 nord, eller økt venstresvingende trafikk mot Rv 4 vest. De to signalkryssene i Strandgata har moderate belastninger og forsinkelser, og vil tåle litt trafikkøkning før det blir kapasitetsproblemer. Begge kryssene er beregnet med signalregulering i to faser, med kryssende gangtrafikk sammen med svingende biltrafikk. Dette gir lavest kapasitetsutnyttelser og minst forsinkelser i de to kryssene. De øvrige tre kryssene langs Nils Ødegaards gate og Storgata får lav belastning. I krysset Nils Ødegaards gate - Brennerigata er det regnet med vikeplikt for sidevegtrafikken fra Brennerigata. Dagens kryssutforming er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av 0-alternativet - er vist i figur ,08 0, s 6 s ,03 0,12 Brennerigata s 5 s Nils Ødegaards g ate , ,74 0, ,79 0, s Strandgata s 7 s s 5 s ,69 0, , ,81 0, s 14 s Rv s s 26 s ,63 0, s 11 s Parkgata ,57 Rv s Farverikvartalet - Trafikkutredning 0-alternativ - E-time ,4 % Generell trafikkvekstvekst Asplan Viak AS

11 Biltrafikk i 2020 i alternativ 1 Døgntrafikken Biltrafikken i Gjøvik sentrum i 2020 er beregnet med utgangspunkt i dagens biltrafikk. I tillegg til utbygging av Farverikvartalet er det også regnet med annen utbygging i Gjøvik sentrum (jfr. kap 2.4). Biltrafikken til-fra denne øvrige utbyggingen i Gjøvik sentrum er vist i rammer med blå bunnfarge - nummer i rammer (foran bolig) referer til nummer på byområde i trafikkberegningen vist i figur 2.3. Blå tall viser trafikkvekst til-fra handel og kontor og røde tall viser trafikkvekst til-fra boliger. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk ÅDT på de viktigste gatene i Gjøvik sentrum i 2020 i alternativ 1, med planlagt utbygging av Farverikvartalet og i Gjøvik sentrum forøvrig % ÅDT handel Rv ÅDT bolig 29 % Bosatte % 18 % Arbeidsplasser Lunds gate Hans Mustads gate % Storgata 18 % 58 % % Hunnsvegen % 444 Hunnselva % Øvre Torvgate % 140 Hunton 33 % M Thranes gate Fabrikker % Brenneribakken Farverikvartal Hunnsvegen Næring % 700 Boliger 310 Næring Bolig % Nils Ødegaardsg 12 % 29 % % Bj Bjørnsons gate 29 % % % % % Rv Strandgata Strandgata 33 % Næring % % Bolig Jernbanesvingen % Parkgata Næring % Jernbanen 3 Bolig Næring Bolig % Rv 4 25 % % % Hunnselva Næring % Biler ÅDT totalt 5 Bolig Farverikvartalet - Trafikkutredning 1620 Biler ÅDT til-fra Farverikvartalet Alternativ 1 - ÅDT % Beregnet trafikkvekst på vegstrekning Asplan Viak AS Figur 3.6. Biltrafikk i alternativ 1, med utbygging av Farverikvartalet, og i Gjøvik sentrum forøvrig ÅDT Trafikk til-fra Farverikvartalet og til-fra Storgata 10 er vist med blå skrift, totaltrafikken er vist med sort skrift. Beregnet trafikkvekst på de enkelte vegstrekninger fra 2011 til 2020 er vist med sorte prosenttall. Fordelingsnøkkelen for biltrafikken til-fra Farverikvartalet er vist på gul bunn, med røde tall for bosatte og blå tall for arbeidsplasser. Biltrafikk til-fra næring i Farverikvartalet (og i Storgata 10) er fordelt ut fra

12 bosatte, og biltrafikk til-fra boliger (kun 310 ÅDT) er fordelt ut fra arbeidsplasser. Det er regnet med at biltrafikken kjører raskeste veg til Farverikvartalet. Trafikken til-fra Farverikvartalet og Storgata 10, på til sammen biler ÅDT, er beregnet å fordele seg som følger. Strandgata syd biler Strandgata nord biler Rv 4 vest biler Rv 4 nord biler Storgata vest biler Nils Ødegaardsg biler Brenneribakken biler Hunnsvegen biler Det nye krysset på Rv 4 får en biltrafikk på biler ÅDT, hvorav biler er til-fra Farverikvartalet og Storgata 10. Dette utgjør 64 % av biltrafikken til-fra Farverikvartalet og Storgata 10. Det er da regnet med at biltrafikk til-fra Farverikvartalet og Storgata 10 fra Rv 4 nord vil kjøre Rv 4 forbi sentrum, i stedet for i Strandgata. Biltrafikk til-fra Storgata 10 fra Rv 4 nord er derfor trukket fra i Jernbanesvingen og i Strandgata nord. Det er videre regnet med at 80 % av trafikken fra Rv 33 vil kjøre raskeste veg til-fra Farverikvartalet og Storgata 10 via nytt kryss på Rv 4. Trafikkøkning i krysset med Nils Ødegaards gate vil raskt gi forsinkelser på opp mot 1 min for venstresvingende biler i krysset med Nils Ødegaards gate. Trafikkveksten på hovedgatene i Gjøvik sentrum som følge av planlagt utbygging av Farverikvartalet og til-fra Gjøvik sentrum for øvrig er beregnet til. Strandgata nord - 5 % - 10 % Strandgata syd - 24 % - 29 % RV 4 nord - 24 % - 36 % Rv 4 vest - 29 % - 66 % Jernbanesvingen - 19 % - 30 % Hunnsvegen - 12 % - 60 % Timetrafikk og krysskapasitet Timetrafikken i 2020 er beregnet med utgangspunkt i timetrafikken i Beregnet timetrafikkvekst tilfra Farverikvartalet og øvrig utbygging i Gjøvik sentrum er lagt til, og endret kjøremønster for trafikk til-fra Storgata 10 er tatt hensyn til. Kryssene langs Strandgata får lave til moderate belastninger, og forsinkelsene pr bil er relativt små. Dette tilsier at dagens kjøremønster til-fra sentrum nord vil bli som i dag. Det er derfor ikke regnet med endret kjøremønster via nytt kryss på Rv 4 for annen trafikk enn til-fra Storgata 10. Gatene mellom Brenneribakken og sentrum nord har også lav standard, som ikke tilsier gjennomgangstrafikk. Krysset Rv 4 - rampe Strandgata vil heller ikke kunne avvikle særlig mer trafikk fra Rv 4 vest uten å bli overbelastet. Signalkryssene med Parkgata og Nils Ødegards gate er beregnet med signalregulering i to faser, med svingende biltrafikk i samme fase som kryssende gangtrafikk. Signalregulering i to faser gir vesentlig lavere kapasitetsutnyttelser og forsinkelser enn signalregulering i tre faser. To-fase signalregulering er vanlig i denne type bykryss, og er best når svingende biltrafikk ikke er for stor. Krysset Parkgata Strandgata - Hunnsvegen er beregnet med en omløpstid på 55 sek. Beregnet kapasitetsutnyttelse i krysset blir 0,76-0,82 og forsinkelser 9 27 sek pr bil. Krysset vil med få grei trafikkavvikling, men vil ikke tåle trafikkøkning av betydning. Busser fra Parkgata og fra Hunnsvegen får imidlertid relativt stor forsinkelse (på 27 sek). Signalprioritering av bussene er mulig, men vil gi høyere kapasitetsutnyttelse for den øvrige trafikken i krysset. Krysset Nils Ødegaards gate Strandgata er beregnet med en omløpstid på 60 sek. Beregnet kapasitetsutnyttelse i krysset blir 0,53-0,69 og forsinkelser 5 28 sek pr bil. Krysset vil med få god trafikkavvikling og vil tåle noe trafikkøkning. Trafikk langs Strandvegen får små forsinkelser på 3-4 sek pr bil, som også gir god fremkommelighet for busstrafikken. Signalprioritering av busser, slik at de slipper å stoppe, vil være mulig uten at dette gir for høye belastninger for sidevegtrafikken. Krysset Rv 4 rampe Strandvegen får relativt høy belastning fra Rv 4 vest, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,84 og 22 sek forsinkelse pr bil. Sammen med signalkrysset Strandgata - Hunnsvegen Parkgata blir dette krysset flaskehalsen for trafikk til-fra Gjøvik sentrum fra Rv 4 vest og fra Rv 33. Trafikken er nå lagt på gatenettet slik at en får en balansert utnyttelse av disse to kryssene. 12

13 Figuren nedenfor viser timetrafikk og beregnet krysskapasitet i de 5 atkomstkryssene til Farverikvartalet. Trafikk til-fra Farverikvartalet og til-fra Storgata 10 er vist med blå tall, trafikkvekst til-fra sentrum for øvrig er vist med røde tall (fra figur 2.3). 13 Figur 3.7. Timetrafikk og krysskapasitet i atkomstkryss i 2020, i alternativ 1. 0,77 Kapasitetsutnyttelse s Forsinkelse - sek pr bil Rv Rundkjøring Lunds gate 0,34 Storgata Øvre Torvgate Signalkryss s ,28 0, s 10 s ,34 Storgata s Storgata ,32 0, s 7 s Hunnselva Nils Ødegaards g ate Farverikvartalet E-time Til Fra 0,69 0, ,40 0, Brennerigata Næring s 16 s s 4 s Bolig , ,54 0, s s 9 s Hunnsvegen Nils Ødegaards gate , Strandgata 0,67 0, ,79 0, s s 4 s s 9 s ,41 0, , ,82 0, s 10 s s s 27 s Rv s ,84 0, s 11 s ,69 Rv s Farverikvartalet - Trafikkutredning Alternativ 1 - E-time Trafikk på tilfart 35 Trafikk til-fra Farverikvartalet 150 Ny timetrafikk til-fra øvrige sentrum Asplan Viak AS Nytt kryss på Rv 4 er beregnet med en rundkjøring med 32 m diameter, med 7 m bredt sirkulasjonsareal og en sentraløy med diameter 18 m (jfr. figur 4.1). Kapasiteten i rundkjøringen blir god, med beregnede kapasitetsutnyttelser på 0,60-0,69, og beregnede forsinkelser på 6 10 sek pr bil på Rv 4 og 16 sek pr bil fra Brennerigata. Signalkryss vil gi noe høyere belastning enn rundkjøring. Et vikepliktkryss med vikeplikt for trafikken fra Brennerigata klarer ikke å avvikle sidevegtrafikken. I krysset Nils Ødegaards gate - Brennerigata er det regnet med en minirundkjøring med diameter 20 m, med en overkjørbar sentraløy med 10 m diameter. Denne rundkjøringen tilsvarer dagens rundkjøring i krysset Nils Ødegaards gate Storgata. Et signalkryss kan være et alternativ, men vil få høyere belastning enn en minirundkjøring. Et vikepliktkryss vil ikke klare trafikkavviklingen. De to kryssene i Storgata vest for Brennerigata får lave belastninger og små forsinkelser, og tåler trafikkøkning med dagens utforming uten at dette gir kapasitetsproblemer. Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen er vist i figuren på neste side.

14 14 Figur 3.8. Kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene i alternativ 1. Oppsummering alternativ 1 Nytt kryss på Rv 4, som gir en ny atkomst til Farverikvartalet og til Storgata 10, vil gi en betydelig avlastning av trafikken i Strandgata. Trafikk til-fra Farverikvartalet og Storgata 10 fra Rv 4 i vest, fra Rv 33 i syd og fra Rv 4 i nord vil da kjøre Rv 4, i stedet for i Strandgata. Mer venstresvingende trafikk i krysset med Nils Ødegaards gate vil også raskt gi økt ventetid for biler mot Nils Ødegaards gate. Trafikkøkning fra utbygging av Gjøvik sentrum for øvrig medfører likevel at trafikken i Strandgata vil øke noe. Rett-frem trafikken i Strandgata får små forsinkelser på 3-7 sek pr bil, som tilsier at busser i Strandgata vil få god fremkommelighet. Forsinkelsen fra Parkgata er imidlertid en ulempe for bussene.

15 15 4 UTFORMING AV BRENNERIGATA OG NYE KRYSS Brennerigata kan være en tofelts gate, med fortauer på siden. I begge kryssene, både med Nils Ødegaards gate og med Rv 4 er det tilstrekkelig med et kjørefelt inn mot rundkjøringen på alle tilfarter. Figuren nedenfor viser en skisse med utforming av Brennerigata med rundkjøringer i de to kryssene. Figur 4.1. Skisse til utforming av Brennerigata, med rundkjøringer i kryss med Nils Ødegaards gate og på Rv 4.

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING NOTAT Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 1.9.2016 Slemmestad områderegulering Trafikkutredning BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Mustad næringspark - Gjøvik Trafikkutredning

Mustad næringspark - Gjøvik Trafikkutredning Mustad næringspark - Gjøvik Trafikkutredning Mai 2017 2 Forord Trafikkanalysen er utført for Mustad næringspark, som et innspill til pågående arbeid med reguleringsplan for videre utbygging av næringsparken.

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk - oppdatering Dato: 14.03 2017 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen KUNDE / PROSJEKT Feste Kapp AS PROSJEKTLEDER Stein Emilsen DATO 02.06.2017 REVIDERT DATO PROSJEKTNUMMER 50585001 Røverdalen Studentboligblokker OPPRETTET AV Timothy Pedersen KONTROLLERT AV Stein Emilsen

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk Dato: 10.10 2016 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen - Asplan Viak

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

NOTAT - Sentralskoleområdet, Trafikkanalyse

NOTAT - Sentralskoleområdet, Trafikkanalyse - når du vil vite hvor du er! Kontoradresse: Eliasbakken 7, Fauske Postadresse: 8205 Fauske Telefon: 75 40 24 80 Telefaks: 75 40 24 81 Bankgironr.: 8951.07.09641 Foretaksnr.: 943551413 Internett: www.skd.no

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE Asker kommune Transportvurdering, Heggedal - Asker Side 1 NOTAT Til Njål Nore, Asker kommune Kopi Jan Erik Lindøe, Røyken kommune Fra Anton A. Bakken, Norsam AS Dato 27.04.2006 Arealutvikling Heggedal

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD Oppdragsgiver: Uno-X Automat AS Oppdrag: 535339. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2015-02-19 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer