NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:"

Transkript

1 NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et lavt utnyttet område midt i Gjøvik sentrum, som nå planlegges utbygget med boliger, handel, kontor og kultur. Planområdet har i dag hovedatkomst fra Nils Ødegaards vei via kryss i Strandgata, og atkomst fra vest og nord via Storgata. Krysset Nils Ødegaards vei Strandgata er i dag høyt belastet, og det vurderes derfor en ny atkomst til planområdet direkte fra Rv 4. Figuren nedenfor viser planområdet med dagens atkomster med heltrukket strek, og planlagt atkomst med brutt strek. To trafikkscenarier er vurdert for det aktuelle gatenettet som gir atkomster til Farverikvartalet. 0-alternativ med kun 9,4 % generell trafikkvekst i alle gater Alternativ 1 med m 2 handel, 860 m 2 kontor, m 2 boliger, og m 2 konserthus Trafikkøkningen av planlagt utbygging av Farverikvartalet er beregnet til biler på hverdager og til biler pr årsdøgn (ÅDT). I tillegg til denne trafikken er det lagt inn ny kjørerute for trafikken til-fra Storgata 10, som er beregnet til biler på hverdager og biler ÅDT. I Gjøvik sentrum for øvrig er det regnet med utbygging av m 2, som gir en beregnet trafikkvekst på biler på hverdager og biler ÅDT, i tillegg til trafikken til-fra Farverikvartalet. Nytt kryss på Rv 4, som gir en ny atkomst til Farverikvartalet og til Storgata 10, vil gi en betydelig avlastning av trafikken i Strandgata. Trafikk til-fra Farverikvartalet og Storgata 10 fra Rv 4 i vest, fra Rv 33 i syd og fra Rv 4 i nord vil da kjøre Rv 4, i stedet for i Strandgata. Mer venstresvingende trafikk i krysset med Nils Ødegaards gate vil også raskt gi økt ventetid for biler mot Nils Ødegaards gate.

2 2 INNHOLD 1 DAGENS INFRASTRUKTUR TRAFIKK TIL-FRA FARVERIKVARTALET PLANLAGT UTBYGGING AV FARVERIKVARTALET TURPRODUKSJON OG REISEMIDDELFORDELING TRAFIKKVEKST TIL-FRA FARVERIKVARTALET TRAFIKKVEKST TIL-FRA SENTRUM FORØVRIG BILTRAFIKKEN I GJØVIK SENTRUM DAGENS BILTRAFIKK BILTRAFIKK I 2020 I ET 0-ALTERNATIV BILTRAFIKK I 2020 I ALTERNATIV UTFORMING AV BRENNERIGATA OG NYE KRYSS... 15

3 3 1 DAGENS INFRASTRUKTUR Farverikvartalet ligger meget sentralt i Gjøvik sentrum, i forhold til dagens kollektivtrafikk. Figuren nedenfor viser lokaliseringen av Farverikvartalet i forhold til dagens bussruter og jernbanen grønn sirkel har en radius på 400 m. Jernbanen er vist med rød strek, hovedtraseer for buss er vist med blå strek, og viktige holdeplasser med blått punkt. Farverikvartalet Gjøvik stasjon Figur 1.1. Farverikvartalet i forhold til dagens infrastruktur i Gjøvik sentrum. Gangavstanden fra Farverikvartalet til de to viktige holdeplassene i Gjøvik sentrum er ca 200 m, og ned til bussterminal og jernbanestasjon er det m gangavstand. Den sentrale lokaliseringen av Farverikvartalet i Gjøvik sentrum, nær gågata, og med kort gangavstand til bussholdeplasser og bussterminal, tilsier høyt besøk. Kjøpesentra i Oslo og Akershus med tilsvarende sentral lokalisering har i snitt 117 personturer pr 100 m 2, som er ca. 20 % høyere enn gjennomsnittet. Andelen besøkende som går, sykler, eller reiser kollektivt vil også være høyre enn gjennomsnittet med en så sentral lokalisering av kjøpesenteret. For Farverikvartalet og Storgata 10 er det lagt til grunn at 60 % av de besøkende til handel kjører bil, som dekkes av planlagt parkering (med ca. 1,4 timer besøkstid).

4 4 2 TRAFIKK TIL-FRA FARVERIKVARTALET 2.1 Planlagt utbygging av Farverikvartalet Farverikvartalet planlegges med utbygging av m 2, fordelt på følgende arealbruk. Handel m 2 Kontor m 2 Boliger m 2 Konserthus m 2, med 800 seter 2.2 Turproduksjon og reisemiddelfordeling Trafikkskapingen til-fra Farverikvartalet er beregnet med følgende verdier for ansatte og bosatte pr 100 m 2, personturer pr 100 m 2, bilturer pr 100 m 2, bilbelegg og reisemiddelfordeling. Pers pr 100 m2 Turproduksjon Reisemiddelfordeling E-time Faktor Arealbruk Ansatte Bosatte Persontur Bilturer Bilbelegg G/S Kollektiv Bil til ÅDT/VDT Handel 3, ,24 25 % 15 % 60 % 0,50 0,78 Kontor 3,8 11,8 6,5 1,10 13 % 26 % 61 % 0,80 0,66 Bolig 3,0 9,7 4,2 1,23 27 % 15 % 53 % 0,60 0,92 Konserthus 0,1 16 5,7 1,70 25 % 15 % 60 % 0,90 0,70 Figur 2.1. Personer pr 100 m 2, turproduksjon, bilbelegg og reisemiddelfordeling for handel og bolig i Farverikvartalet. Turproduksjon og reisemiddelvalg i tabellen ovenfor er hentet fra følgende kilder. Handel - PROSAM-103, 10 kjøpesentra i Oslo og Akershus Kontor - PROSAM-103, 40 kontorbedrifter i Oslo og Akershus Konserthus - Erfaringstall fra Kino 1 i Sandvika Boliger - PROSAM-137, boliger Oslo-Akershus, og PROSAM-152, RVU Oslo-Akershus For Farverikvartalet og Storgata 10 er det brukt en høy personturproduksjon fra tre kjøpesentra i sentrumsområder (Storo senter, Ski Storsenter og Sandvika Storsenter med 117 personturer pr 100 m 2 ). Reisemiddelvalget for handel og kontor vil i utgangspunktet være bestemt tilgjengelig parkering. For Farverikvartalet er bilandelen satt til 60 % for handel, til 61 % for kontor og for bolig 53 % (i tråd med trafikkutredningen for Gjøvik sentrum fra ). Planlagt parkering tillater denne bilandelen. Reisemønsteret, dvs. fordeling av biltrafikken til-fra Farverikvartalet, er gjort med utgangspunkt i bosatte og arbeidsplasser i Gjøvik (i tråd med trafikkutredningen for Gjøvik sentrum fra ). 2.3 Trafikkvekst til-fra Farverikvartalet Trafikkveksten til-fra Farverikvartalet, som følge av planlagt utbygging, er beregnet til personturer på hverdager. Antall nye personer i Farverikvartalet er beregnet til 384 ansatte og 237 bosatte. Alternativ 1 Utbygging Personturer Biltrafikk Full utbygging Areal Ansatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E-time til E-time fra P-behov Time % Handel nybygg % Kontor nybygg % Bolig % Konserthus 800 pl % Sum nybygg % Handel Storgata % Kontor Storgata % Sum Storgata % Farverikvaratalet % Figur 2.2. Beregnet trafikk til-fra Farverikvartalet og til-fra Storgata 10.

5 Biltrafikkveksten til-fra Farverikvartalet er beregnet til biler på hverdager og til biler ÅDT. Timetrafikkveksten i ettermiddagstimen på hverdager er beregnet til 477 biler til og 433 biler fra området. Biltrafikken til-fra Storgata 10 er beregnet til biler på hverdager, til biler ÅDT og til 170 biler og 142 biler i ettermiddagstimen. P-behovet for hele Farverikvartalet (inklusive Storgata 10) er beregnet til biler på hverdager, med ca. 1,4 time besøkstid i handel. Dette inkluderer ikke parkering for konserthuset (vist med blå tall). Konserthuset kan bruke samme parkeringen som handel, når denne ikke er i bruk av handlende. Planlagt parkering vil også dekke behovet på lørdager, da antall bilturer er % større enn på hverdager. Det meste av kontorparkeringen vil da være ledig, og kan brukes av handlende. Sykkelparkeringen for ansatte og besøkende til handel og kontor bør ha ca. 225 sykkelplasser, 150 for Farverikvartalet og 75 for Storgata 10. Dette gir sykkelparkering for 50 % av de som går og sykler til-fra Farverikvartalet og Storgata Trafikkvekst til-fra sentrum forøvrig I Gjøvik sentrum for øvrig er det regnet med samme utbygging som i tidligere trafikkutredning for Gjøvik sentrum (fra ). Figuren nedenfor viser beregningen av trafikkveksten i sentrum for øvrig. Nummeringen av områdene (eks 1 Sentrum nord) referer til nr. på rammer i figur 3.6. Utbygging Personturer Biltrafikk Byområde Areal Ansatte Bosatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E-time til E-time fra Time % Handel % Kontor % Bolig % 1 Sentrum nord % Kontor % Hotell % Bolig % 2 Kvartal % Handel % Kontor % Bolig % 2 Kvartal % Handel % Kontor % Bolig % 3 Skysstasjon vest % Handel % Kontor % Bolig % 4 Skysstasjon øst % Handel % Kontor % Bolig % 5 Huntonstranda % Øvrig handel % Øvrig kontor % Øvrig bolig % Øvrige sentrum % Figur 2.3. Beregnet trafikk til-fra Gjøvik sentrum for øvrig. Trafikkveksten til-fra Gjøvik sentrum for øvrig er beregnet til biler på hverdager, og til biler ÅDT. I ettermiddagstimen er biltrafikkveksten beregnet til 555 biler til sentrum og 815 biler fra sentrum.

6 6 3 BILTRAFIKKEN I GJØVIK SENTRUM 3.1 Dagens biltrafikk Døgntrafikken Dagens biltrafikk på hovedvegene i Gjøvik sentrum er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVD). På veger som ikke er med i NVD er biltrafikken beregnet ut fra timetrafikk i krysstellinger i 2008 og Beregnet biltrafikk (fra timetrafikk i 2009) er fremskrevet med 2,6 % generell trafikkvekst fra 2009 til Figuren nedenfor viser beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT) på de viktigste gatene i Gjøvik sentrum i Rv 4 E-time % av ÅDT 8,3 % Strandgata ,2 % Nils Ødegaards ,1 % Rv 4 vest Lunds gate ,5 % Rv 4 øst Hans Mustads gate 13,0 % Rv 33 Storgata Hunnsvegen Hunnselva Øvre Torvgate Hunton Fabrikker Brenneribakken Farveri kvartal 1600 Nils Ødegaardsg Hunnsvegen Bj Bjørnsons gate M Thranes gate Rv 33 Strandgata Strandgata Jernbanesvingen Parkgata Jernbanen Rv Hunnselva Figur 3.1. Dagens biltrafikk i Gjøvik sentrum ÅDT Beregningen av årsdøgntrafikken er gjort med utgangspunkt i timeandeler i ettermiddagstime på sammenlignbare gatestrekninger. I omregningen til årsdøgntrafikk er det brukt følgende timeandeler. Strandgata - 8,3 % Nils Ødegaards vei - 11,2 % Rv 4 vest - øst - 12,1 12,5 % Rv 33-13,0 % Farverikvartalet - Trafikkutredning 2,6 % Generell trafikkvekstvekst Dagens biltrafikk - ÅDT % Uke 22 utgjør av årsmiddel - M2 Asplan Viak AS

7 7 Timetrafikk og krysskapasitet Kryssene langs Strandgata og krysset på Rv 4, som var med i trafikkutredningen for Gjøvik sentrum (i 2009), ble talt i 2008 og i De tre kryssene i Nils Ødegaards gate og Storgata ble talt Trafikktallene fra disse tellingene er fremskrevet fra uke 15 til uke 22 (med faktor 109 % / 101 %). Trafikken er fremskrevet fra 2009 til 2011 med 2,8 % generell trafikkvekst, basert på de offisielle prognoser for Oppland fylke. Kapasitetsberegningene er gjort med programmet SIDRA versjon 5.0. Beregningene er presentert i figurene med følgende verdier for dimensjonerende time: Kapasitetsutnyttelse - Trafikkbelastning i tilfart / tilfartens kapasitet Forsinkelse - Gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil Figuren nedenfor viser timetrafikk og beregnet krysskapasitet i de 4 atkomstkryssene til Farverikvartalet. Figur 3.2. Dagens biltrafikk og krysskapasitet i atkomstkryss til Farverikvartalet. 0,92 Kapasitetsutnyttelse s Forsinkelse - sek pr bil Rv Storgata Rundkjøring Lunds gate 0,29 Øvre Torvgate Signalkryss s ,23 0, s 9 s Storgata , s Hunnselva Storgata ,2 0, s 8 s Krysset Strandgata Rampe Rv4 har høyest belastningen, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,92 fra Strandgata nord, og beregnet forsinkelse på 25 sek pr bil. Dette innebærer at krysset er overbelastet. Krysset Rv 4 Rampe Strandgata er også høyt belastet. Her er beregnet kapasitetsutnyttelse 0,84 fra Rv 4 nord, og forsinkelsen er 12 sek pr bil. Dette innebærer at krysset er fullt utnyttet og at det ikke tåler trafikkøkning fra Rv 4 nord, eller økt venstresvingende trafikk mot Rv 4 vest uten overbelastning fra nord Nils Ødegaards g ate ,07 0,22 0 Brennerigata 2 4 s 6 s ,03 0, s 5 s Nils Ødegaards g ate , ,65 0, ,65 0, s Strandgata s 6 s s 5 s ,63 0, , ,68 0, s 11 s Rv s s 25 s ,54 0, s 12 s Parkgata ,49 Rv s Farverikvartalet - Trafikkutredning Dagens biltrafikk - E-time Trafikk på tilfart 518 Biltrafikk pr kjøreretning 1,026 Generell trafikkvekstvekst Asplan Viak AS

8 De to signalkryssene i Strandgata er beregnet med signalregulering i to faser, med 50 og 60 sekunder omløpstid som gir lavest kapasitetsutnyttelser og minst forsinkelser. Kryssende gangtrafikk er da lagt i samme fase som svingende biltrafikk, som er vanlig i denne type bykryss. Begge kryssene har relativ lave belastninger og små forsinkelser, og vil tåle noe trafikkøkning før det blir kapasitetsproblemer. De øvrige tre kryssene langs Nils Ødegaards gate og Storgata har lav belastning. I krysset Nils Ødegaards gate - Brennerigata er det regnet med vikeplikt for sidevegtrafikken fra Brennerigata. Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de 4 kryssene i dagens situasjon er vist i figuren nedenfor. 8 Figur 3.3. Kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene i dagens situasjon.

9 9 3.2 Biltrafikk i 2020 i et 0-alternativ Døgntrafikken Biltrafikken i Gjøvik sentrum i 2020 er beregnet med utgangspunkt i dagens biltrafikk, basert på krysstellingene i 2008 og Fra 2011 til 2020 er det kun regnet med en generell trafikkvekst på 9,4 % på alle gater (iht. offisielle prognoser for Oppland fylke). Figuren på neste side viser beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT) på de viktigste gatene i Gjøvik sentrum i 2020, i et 0-alternativ, med 9,4 % generell trafikkvekst Rv Hans Mustads gate Lunds gate Storgata Hunnsvegen Hunnselva Øvre Torvgate Hunton M Thranes gate Fabrikker Brenneribakken Nils Ødegaardsg Hunnsvegen Bj Bjørnsons gate Rv 33 Strandgata Strandgata Jernbanesvingen Parkgata Jernbanen Rv Hunnselva Farverikvartalet - Trafikkutredning Biler ÅDT totalt 0-alternativ - ÅDT ,4 % Generell trafikkvekstvekst Asplan Viak AS Figur 3.4. Biltrafikk i Gjøvik sentrum i et 0-alternativ, med 9,4 % generell trafikkvekst ÅDT Timetrafikk og krysskapasitet Timetrafikken i 2020 er beregnet med utgangspunkt i timetrafikken i 2011, med 9,4 % generell trafikkvekst. Det er dagens kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene. Figuren på neste side viser timetrafikk og beregnet krysskapasitet i atkomstkryssene til Farverikvartalet i et 0-alternativ, med 9,4 % generell trafikkvekst.

10 10 Figur 3.5. Timetrafikk og krysskapasitet i atkomstkryss i 2020, i 0-alternativet. 0,89 Kapasitetsutnyttelse s Forsinkelse sek pr bil Rv Storgata Rundkjøring Lunds gate 0,31 Øvre Torvgate Signalkryss s ,26 0, s 9 s Storgata , s Hunnselva Storgata ,22 0, s 8 s Nils Ødegaards g ate Krysset Strandgata Rampe Rv4 får høyest belastningen, med beregnet kapasitetsutnyttelse 1,09 fra Strandgata nord, og forsinkelse på 100 sek pr bil. Dette innebærer at krysset blir sterkt overbelastet, med dagens utforming. Krysset Rv 4 Rampe Strandgata blir også høyt belastet, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,93 fra Rv 4 nord, og forsinkelse på 11 sek pr bil. Dette innebærer at krysset er overbelastet og at det ikke tåler trafikkøkning fra Rv 4 nord, eller økt venstresvingende trafikk mot Rv 4 vest. De to signalkryssene i Strandgata har moderate belastninger og forsinkelser, og vil tåle litt trafikkøkning før det blir kapasitetsproblemer. Begge kryssene er beregnet med signalregulering i to faser, med kryssende gangtrafikk sammen med svingende biltrafikk. Dette gir lavest kapasitetsutnyttelser og minst forsinkelser i de to kryssene. De øvrige tre kryssene langs Nils Ødegaards gate og Storgata får lav belastning. I krysset Nils Ødegaards gate - Brennerigata er det regnet med vikeplikt for sidevegtrafikken fra Brennerigata. Dagens kryssutforming er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av 0-alternativet - er vist i figur ,08 0, s 6 s ,03 0,12 Brennerigata s 5 s Nils Ødegaards g ate , ,74 0, ,79 0, s Strandgata s 7 s s 5 s ,69 0, , ,81 0, s 14 s Rv s s 26 s ,63 0, s 11 s Parkgata ,57 Rv s Farverikvartalet - Trafikkutredning 0-alternativ - E-time ,4 % Generell trafikkvekstvekst Asplan Viak AS

11 Biltrafikk i 2020 i alternativ 1 Døgntrafikken Biltrafikken i Gjøvik sentrum i 2020 er beregnet med utgangspunkt i dagens biltrafikk. I tillegg til utbygging av Farverikvartalet er det også regnet med annen utbygging i Gjøvik sentrum (jfr. kap 2.4). Biltrafikken til-fra denne øvrige utbyggingen i Gjøvik sentrum er vist i rammer med blå bunnfarge - nummer i rammer (foran bolig) referer til nummer på byområde i trafikkberegningen vist i figur 2.3. Blå tall viser trafikkvekst til-fra handel og kontor og røde tall viser trafikkvekst til-fra boliger. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk ÅDT på de viktigste gatene i Gjøvik sentrum i 2020 i alternativ 1, med planlagt utbygging av Farverikvartalet og i Gjøvik sentrum forøvrig % ÅDT handel Rv ÅDT bolig 29 % Bosatte % 18 % Arbeidsplasser Lunds gate Hans Mustads gate % Storgata 18 % 58 % % Hunnsvegen % 444 Hunnselva % Øvre Torvgate % 140 Hunton 33 % M Thranes gate Fabrikker % Brenneribakken Farverikvartal Hunnsvegen Næring % 700 Boliger 310 Næring Bolig % Nils Ødegaardsg 12 % 29 % % Bj Bjørnsons gate 29 % % % % % Rv Strandgata Strandgata 33 % Næring % % Bolig Jernbanesvingen % Parkgata Næring % Jernbanen 3 Bolig Næring Bolig % Rv 4 25 % % % Hunnselva Næring % Biler ÅDT totalt 5 Bolig Farverikvartalet - Trafikkutredning 1620 Biler ÅDT til-fra Farverikvartalet Alternativ 1 - ÅDT % Beregnet trafikkvekst på vegstrekning Asplan Viak AS Figur 3.6. Biltrafikk i alternativ 1, med utbygging av Farverikvartalet, og i Gjøvik sentrum forøvrig ÅDT Trafikk til-fra Farverikvartalet og til-fra Storgata 10 er vist med blå skrift, totaltrafikken er vist med sort skrift. Beregnet trafikkvekst på de enkelte vegstrekninger fra 2011 til 2020 er vist med sorte prosenttall. Fordelingsnøkkelen for biltrafikken til-fra Farverikvartalet er vist på gul bunn, med røde tall for bosatte og blå tall for arbeidsplasser. Biltrafikk til-fra næring i Farverikvartalet (og i Storgata 10) er fordelt ut fra

12 bosatte, og biltrafikk til-fra boliger (kun 310 ÅDT) er fordelt ut fra arbeidsplasser. Det er regnet med at biltrafikken kjører raskeste veg til Farverikvartalet. Trafikken til-fra Farverikvartalet og Storgata 10, på til sammen biler ÅDT, er beregnet å fordele seg som følger. Strandgata syd biler Strandgata nord biler Rv 4 vest biler Rv 4 nord biler Storgata vest biler Nils Ødegaardsg biler Brenneribakken biler Hunnsvegen biler Det nye krysset på Rv 4 får en biltrafikk på biler ÅDT, hvorav biler er til-fra Farverikvartalet og Storgata 10. Dette utgjør 64 % av biltrafikken til-fra Farverikvartalet og Storgata 10. Det er da regnet med at biltrafikk til-fra Farverikvartalet og Storgata 10 fra Rv 4 nord vil kjøre Rv 4 forbi sentrum, i stedet for i Strandgata. Biltrafikk til-fra Storgata 10 fra Rv 4 nord er derfor trukket fra i Jernbanesvingen og i Strandgata nord. Det er videre regnet med at 80 % av trafikken fra Rv 33 vil kjøre raskeste veg til-fra Farverikvartalet og Storgata 10 via nytt kryss på Rv 4. Trafikkøkning i krysset med Nils Ødegaards gate vil raskt gi forsinkelser på opp mot 1 min for venstresvingende biler i krysset med Nils Ødegaards gate. Trafikkveksten på hovedgatene i Gjøvik sentrum som følge av planlagt utbygging av Farverikvartalet og til-fra Gjøvik sentrum for øvrig er beregnet til. Strandgata nord - 5 % - 10 % Strandgata syd - 24 % - 29 % RV 4 nord - 24 % - 36 % Rv 4 vest - 29 % - 66 % Jernbanesvingen - 19 % - 30 % Hunnsvegen - 12 % - 60 % Timetrafikk og krysskapasitet Timetrafikken i 2020 er beregnet med utgangspunkt i timetrafikken i Beregnet timetrafikkvekst tilfra Farverikvartalet og øvrig utbygging i Gjøvik sentrum er lagt til, og endret kjøremønster for trafikk til-fra Storgata 10 er tatt hensyn til. Kryssene langs Strandgata får lave til moderate belastninger, og forsinkelsene pr bil er relativt små. Dette tilsier at dagens kjøremønster til-fra sentrum nord vil bli som i dag. Det er derfor ikke regnet med endret kjøremønster via nytt kryss på Rv 4 for annen trafikk enn til-fra Storgata 10. Gatene mellom Brenneribakken og sentrum nord har også lav standard, som ikke tilsier gjennomgangstrafikk. Krysset Rv 4 - rampe Strandgata vil heller ikke kunne avvikle særlig mer trafikk fra Rv 4 vest uten å bli overbelastet. Signalkryssene med Parkgata og Nils Ødegards gate er beregnet med signalregulering i to faser, med svingende biltrafikk i samme fase som kryssende gangtrafikk. Signalregulering i to faser gir vesentlig lavere kapasitetsutnyttelser og forsinkelser enn signalregulering i tre faser. To-fase signalregulering er vanlig i denne type bykryss, og er best når svingende biltrafikk ikke er for stor. Krysset Parkgata Strandgata - Hunnsvegen er beregnet med en omløpstid på 55 sek. Beregnet kapasitetsutnyttelse i krysset blir 0,76-0,82 og forsinkelser 9 27 sek pr bil. Krysset vil med få grei trafikkavvikling, men vil ikke tåle trafikkøkning av betydning. Busser fra Parkgata og fra Hunnsvegen får imidlertid relativt stor forsinkelse (på 27 sek). Signalprioritering av bussene er mulig, men vil gi høyere kapasitetsutnyttelse for den øvrige trafikken i krysset. Krysset Nils Ødegaards gate Strandgata er beregnet med en omløpstid på 60 sek. Beregnet kapasitetsutnyttelse i krysset blir 0,53-0,69 og forsinkelser 5 28 sek pr bil. Krysset vil med få god trafikkavvikling og vil tåle noe trafikkøkning. Trafikk langs Strandvegen får små forsinkelser på 3-4 sek pr bil, som også gir god fremkommelighet for busstrafikken. Signalprioritering av busser, slik at de slipper å stoppe, vil være mulig uten at dette gir for høye belastninger for sidevegtrafikken. Krysset Rv 4 rampe Strandvegen får relativt høy belastning fra Rv 4 vest, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,84 og 22 sek forsinkelse pr bil. Sammen med signalkrysset Strandgata - Hunnsvegen Parkgata blir dette krysset flaskehalsen for trafikk til-fra Gjøvik sentrum fra Rv 4 vest og fra Rv 33. Trafikken er nå lagt på gatenettet slik at en får en balansert utnyttelse av disse to kryssene. 12

13 Figuren nedenfor viser timetrafikk og beregnet krysskapasitet i de 5 atkomstkryssene til Farverikvartalet. Trafikk til-fra Farverikvartalet og til-fra Storgata 10 er vist med blå tall, trafikkvekst til-fra sentrum for øvrig er vist med røde tall (fra figur 2.3). 13 Figur 3.7. Timetrafikk og krysskapasitet i atkomstkryss i 2020, i alternativ 1. 0,77 Kapasitetsutnyttelse s Forsinkelse - sek pr bil Rv Rundkjøring Lunds gate 0,34 Storgata Øvre Torvgate Signalkryss s ,28 0, s 10 s ,34 Storgata s Storgata ,32 0, s 7 s Hunnselva Nils Ødegaards g ate Farverikvartalet E-time Til Fra 0,69 0, ,40 0, Brennerigata Næring s 16 s s 4 s Bolig , ,54 0, s s 9 s Hunnsvegen Nils Ødegaards gate , Strandgata 0,67 0, ,79 0, s s 4 s s 9 s ,41 0, , ,82 0, s 10 s s s 27 s Rv s ,84 0, s 11 s ,69 Rv s Farverikvartalet - Trafikkutredning Alternativ 1 - E-time Trafikk på tilfart 35 Trafikk til-fra Farverikvartalet 150 Ny timetrafikk til-fra øvrige sentrum Asplan Viak AS Nytt kryss på Rv 4 er beregnet med en rundkjøring med 32 m diameter, med 7 m bredt sirkulasjonsareal og en sentraløy med diameter 18 m (jfr. figur 4.1). Kapasiteten i rundkjøringen blir god, med beregnede kapasitetsutnyttelser på 0,60-0,69, og beregnede forsinkelser på 6 10 sek pr bil på Rv 4 og 16 sek pr bil fra Brennerigata. Signalkryss vil gi noe høyere belastning enn rundkjøring. Et vikepliktkryss med vikeplikt for trafikken fra Brennerigata klarer ikke å avvikle sidevegtrafikken. I krysset Nils Ødegaards gate - Brennerigata er det regnet med en minirundkjøring med diameter 20 m, med en overkjørbar sentraløy med 10 m diameter. Denne rundkjøringen tilsvarer dagens rundkjøring i krysset Nils Ødegaards gate Storgata. Et signalkryss kan være et alternativ, men vil få høyere belastning enn en minirundkjøring. Et vikepliktkryss vil ikke klare trafikkavviklingen. De to kryssene i Storgata vest for Brennerigata får lave belastninger og små forsinkelser, og tåler trafikkøkning med dagens utforming uten at dette gir kapasitetsproblemer. Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen er vist i figuren på neste side.

14 14 Figur 3.8. Kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene i alternativ 1. Oppsummering alternativ 1 Nytt kryss på Rv 4, som gir en ny atkomst til Farverikvartalet og til Storgata 10, vil gi en betydelig avlastning av trafikken i Strandgata. Trafikk til-fra Farverikvartalet og Storgata 10 fra Rv 4 i vest, fra Rv 33 i syd og fra Rv 4 i nord vil da kjøre Rv 4, i stedet for i Strandgata. Mer venstresvingende trafikk i krysset med Nils Ødegaards gate vil også raskt gi økt ventetid for biler mot Nils Ødegaards gate. Trafikkøkning fra utbygging av Gjøvik sentrum for øvrig medfører likevel at trafikken i Strandgata vil øke noe. Rett-frem trafikken i Strandgata får små forsinkelser på 3-7 sek pr bil, som tilsier at busser i Strandgata vil få god fremkommelighet. Forsinkelsen fra Parkgata er imidlertid en ulempe for bussene.

15 15 4 UTFORMING AV BRENNERIGATA OG NYE KRYSS Brennerigata kan være en tofelts gate, med fortauer på siden. I begge kryssene, både med Nils Ødegaards gate og med Rv 4 er det tilstrekkelig med et kjørefelt inn mot rundkjøringen på alle tilfarter. Figuren nedenfor viser en skisse med utforming av Brennerigata med rundkjøringer i de to kryssene. Figur 4.1. Skisse til utforming av Brennerigata, med rundkjøringer i kryss med Nils Ødegaards gate og på Rv 4.

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING NOTAT Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 1.9.2016 Slemmestad områderegulering Trafikkutredning BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk Dato: 10.10 2016 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen - Asplan Viak

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE Asker kommune Transportvurdering, Heggedal - Asker Side 1 NOTAT Til Njål Nore, Asker kommune Kopi Jan Erik Lindøe, Røyken kommune Fra Anton A. Bakken, Norsam AS Dato 27.04.2006 Arealutvikling Heggedal

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt:

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt: VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Innhold Innledning:... 2 1.1. Målsetning... 2 1.2. Forutsetning... 2 1.3. Utredningsalternativer...

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. 2 - DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

Trafikkanalyse Solparken/Rådhusparken

Trafikkanalyse Solparken/Rådhusparken Trafikkanalyse Solparken/Rådhusparken 601211/bh/2.7.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Ny parkeringsgarasje turproduksjon... 6 3. Scenariene... 7 4. Kryssbelastning/timetrafikk... 14 5. Oppsummering/anbefaling...

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes NOTAT Til: Floire Daub Fra: Frode Konst Dato 2016-07-04 Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes Bakgrunn Denne vurderingen er en del av den samlede dokumentasjonen

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Hurum Holding AS Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Illustrasjon : LPO arkitektur & design 22.06.2008 Hurum Holding AS Tofte Strand Side 2 FORORD Hurum Holding AS AS ved Anthon B. Nilsen

Detaljer

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Søndergaard Rickfelt AS Oppdrag: 524388 Trafikkutredning Nesøya og Jernverkstomta på Notodden Del: 1 av 1 revidert notat Dato: 2010-08-04 Skrevet av: Birgitte Halvorsen, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

Sørum kommune Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval

Sørum kommune Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval Utgave: 1.1 Dato: 2009-02-09 Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Areal og trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: 14.05.2012, revidert 12.08.2013 Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering ViaNova Kristiansand AS Skippergt. 2 Postboks 541 4665 Kristiansand

Detaljer

Vestvågøy kommune. Handels- og trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2014-03-10

Vestvågøy kommune. Handels- og trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2014-03-10 Handels- og trafikkanalyse Utgave: 1 Dato: 2014-03-10 Handels- og trafikkanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handels- og trafikkanalyse Utgave/dato: 1 / 2014-03-10 Arkivreferanse:

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

VESTBY SENTER AS VESTBY SENTER REVIDERT KONSEPT 2007 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTER REVIDERT 2007

VESTBY SENTER AS VESTBY SENTER REVIDERT KONSEPT 2007 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTER REVIDERT 2007 VESTBY SENTER AS VESTBY SENTER REVIDERT KONSEPT 2007 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTER REVIDERT 2007 13.04.2007 Trafikkanalyse Vestby I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS www.asplanviak.no NO 910 209 205 MVA

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

RAPPORT. Trafikkanalyse - Lørenskog Vinterpark OPPDRAGSNUMMER 257501 LØRENSKOG VINTERPARK AS RAPPORT REV 08.04.2015 OPPR. 18.09.

RAPPORT. Trafikkanalyse - Lørenskog Vinterpark OPPDRAGSNUMMER 257501 LØRENSKOG VINTERPARK AS RAPPORT REV 08.04.2015 OPPR. 18.09. LØRENSKOG VINTERPARK AS Trafikkanalyse - Lørenskog Vinterpark OPPDRAGSNUMMER 257501 OPPR. 18.09.2014 SWECO NORGE AS TRAFIKK OSLO KYRRE GUSTAV GRAN 14 Sammendrag Lørenskog Vinterpark AS har som tiltakshaver

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer