HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK"

Transkript

1 NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk Dato: Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen - Asplan Viak AS HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK Asplan Viak har vært engasjert av Lier kommune for å utarbeide konsekvensutredning og ROS-analyse knyttet til reguleringsplan Høyda på Tranby. Tema «Trafikk» er en av flere temaer som skal inngå i den samlede konsekvensutredningen. Fagrapporten for nevnte tema er utarbeidet av Tomislav Salopek og Bjørn Haakenaasen har vært kvalitetssikrer. Marius Trosterud Holmen har vært kommunens kontaktperson. Figur 1 Plasseringen av planområdet.

2 2 Sammendrag Planområdet ligger i Tranby i Lier kommune mellom KV 4400 Joseph Kellers vei og KV 4075 Høgdabakkene rett ved tomta til Tranby Eiendom Invest AS (Aker Solutions). Planområdet ligger 600 m nord for E18. Det er to veier som knytter planområdet til E18, og det gir 2,3 3,0 km kjørestrekning fra tomta til krysset E18 FV 282. Det er planlagt en ny bru over E18 til erstatning for eksisterende veikulvert, eventuelt viderefør regulert kulvert. Det vil gjøre det mulig for alle typer kjøretøy for å bruke Gjellebekkveien. Alle beregningene er gjort med denne forutsetningen. Tre busslinjer betjener området. Det er ca. 20 min reisetid med buss fra planområdet til Lierbyen bussterminal / Asker jernbane stasjon / Sandvika. Med dette kan kollektivtilbudet betegnes som godt. Eiendommen som er tenkt bebygd med ny næring, har et areal på m 2. Det planlegges utbygging med formål produksjon, logistikk eller kunnskap. Turproduksjonen til/fra planområdet og krysskapasitet er beregnet for to alternativer, med 60 % og 80 % BYA. Tabell 1 Oversikt over bilturproduksjon i alle alternativene Utbygging m2 Ansatt Bilturer per dag P-behov Hverdag Lørdag ÅDT Til Fra Hverdag Lørdag Produksjon Logistikk Kunnskap BYA 60% BYA 80% BYA 60% BYA 80% BYA 60% BYA 80% I dag er det ingen bygninger på det nye planområdet. Dagens atkomst til planområdet er fra Joseph Kellers vei. Beregningene er gjort for to atkomstmuligheter, nordvest i tomta (vestre atkomst videre i teksten) og nordøst i tomta (østre atkomst videre i teksten). Josephs Kellers vei er en middels trafikkert vei med ÅDT i planområdet. Størst timetrafikk i Joseph Kellers vei var mellom kl og 17.00, og trafikken i denne timen er lagt til grunn for kapasitetsberegningene. I ettermiddagsrushtimen passerte 400 kjøretøy i Joseph Kellers vei ved planlagt avkjørsel. Dette gir 11% av ÅDT. Trafikkveksten i Buskerud fylke i perioden er beregnet til 27%. To atkomstalternativene er vurdert i denne analysen, vestre atkomst og østre atkomst. Turproduksjonen til/fra planområdet er beregnet med 60% og 80% BYA, og for tre arealformål/virksomheter; produksjon, logistikk og kunnskap. Kombinasjon av disse gir til sammen 12 alternativer som er vurdert i analysen. Oversikt over kapasitetsutnyttelse i kryss/avkjørsler i alle alternativene er vist i tabellen. I alternativ kunnskap, som har den største bilturproduksjonen, er det vurdert flere ulike kryssutforminger.

3 3 Tabell 2 Oversikt over kapasitetsutnyttelser i alle alternativene Virksomhet Atkomstalternativ Kryssutforming BYA 60% BYA 80% Produksjon Vestre T-kryss 0,24 0,29 Østre X-kryss 0,28 0,30 Logistikk Vestre T-kryss 0,35 0,45 Østre X-kryss 0,37 0,41 Vestre T-kryss 1,65 2,84 Rundkjøring 0,60 1,07 Kunnskap X-kryss 2,96 5,20 Østre Rundkjøring 0,61 1,03 2 T-kryss 1,60 2,74 Det framgår at en rundkjøring vil gi langt bedre avvikling enn et vanlig T- eller X-kryss med vikeplikt på sideveien (dvs avkjørselen), dersom kunnskap blir den fremtidige næringen. Det er bare i alternativ produksjon med liten utbygging (BYA 60%) og med østre atkomstalternativ at det ikke kreves venstresvingefelt. I alle andre alternativer vil det måtte bygges venstresvingefelt i Joseph Kellers vei. Med østre atkomstalternativ er det mulig at de to planlagte avkjørslene (til planområdet og til Ringveien 2) blir liggende veldig nær hverandre, se Figur 49. Kryssløsning for disse bør utredes i et eget prosjekt. Det kan også vurderes om det er behov for både en østre og en vestre atkomst til planområdet, og særlig i kunnskapsalternativet, som vil generere mye trafikk (opptil kjt til/fra i makstimen). I alternativene logistikk og produksjon blir det aktuelt med to atkomster til planområdet, der en kan separere tungtransport fra personbiler. Gjellebekkveien har i dag 7 m asfaltert kjørebane med G/S-veg på østsiden. Med beregnet framtidig trafikk kjt ÅDT, bør Gjellebekkveien utbedres til kommunal hovedvei standard med 8,5 m vegbredde. Joseph Kellers vei har i dag en standard med ca 8 m vegbredde, og kjt ÅDT. Med beregnet framtidig trafikk kjt, bør Joseph Kellers vei utbedres til kommunal hovedvei standard med 8,5 m vegbredde. Trafikktellingene gjort i Joseph Kellers vei i juni 2016 viser at det blir opptil 440 biler i rushtimen ved Ringveien, og opptil 680 biler ved Tranbylia. En enkelt analyse viser at det er krav om venstresvingefelt i noen av kryssene i Joseph Kellers vei allerede i dag. Derfor anbefales utbedring av Joseph Kellers vei hele veien fra krysset med Fv 282 Kirkelina til Gjellebekkveien, dessuten kryss og avkjørsler langs veien. Det er tre skoler i nærheten av planområdet. Skolene ligger vest og nordvest for planområdet. Skoleveien krysser ikke Joseph Kellers vei. Utbyggingsplanene vil derfor ikke påvirke skolebarns sikkerhet. Ulykkesfrekvensen på Fv 282 Kirkelina er beregnet til Uf=0,30. Det betyr at risikoen for ulykker er større enn gjennomsnittet for tilsvarende veier i Norge (erfaringstall Uf=0,22). Ulykkesfrekvensen ifølge planlagt utbygging i alle alternativene vil øke litt. Dette vil ha minimal påvirkning av sikkerhet i vegnettet omkring planområdet.

4 4 INNHOLD Sammendrag Planområdet Kollektivtransport Dagens trafikk til-fra planområdet Metode og forutsetninger alternativet Fremtidig trafikk med utbygging Vestre atkomst Alternativ produksjon Alternativ logistikk Alternativ kunnskap Østre atkomst Alternativ produksjon Alternativ logistikk Alternativ kunnskap Vurdering av alternativene - sammenstilling Krav til kryssutforming Utbedring av veier Vurdering av kryssing av E 18 ved Gjellebekkveien Skoleveier Konsekvenser av trafikkveksten Trafikksikkerhet...51

5 5 1 Planområdet Planområdet ligger i Tranby i Lier kommune mellom KV 4400 Joseph Kellers vei og KV 4075 Høgdabakkene rett ved tomta til Tranby Eiendom Invest AS (Aker Solutions). Planområdet ligger 600 m nord for E18. Figur 1 viser lokaliseringen av planområdet. Det er to veier som knytter planområdet til E18. Den første veien er via Josephs Kellers vei og Kirkelina, det gir 2,6 3,0 km kjørestrekning fra atkomst til tomta til krysset E18 FV 282. Den andre veien er via Gjellebekkveien, Drammensveien og Kirkelina, det gir 2,3 2,7 km kjørestrekning, men i dag er Gjellebekkveien kun til kjøretøy høyde under 3,3 m. Det er planlagt en ny bru over E18 til erstatning for eksisterende veikulvert, eventuelle utbedre kulvert. Det vil gjøre det mulig for alle typer kjøretøy for å bruke Gjellebekkveien. Alle beregningene er gjort med denne forutsetningen. Forslagen til ny bru er vist i Figur 2. Figur 2 Skissen av ny bru over E18 alt 1. Brualternativer finnes i tre ulike varianter. Eiendommen som er tenkt bebygd med ny næring, gnr 124 gnr. 132 (Gevelt-tomta), har et areal på m 2. Det planlegges utbygging med formål produksjon (opptil m 2 gulvareal), logistikk (opptil m 2 gulvareal) eller kunnskap (opptil m 2 gulvareal). Beregningene er gjort med bakgrunn i BYA og «vanlige» etasjer, se kapittel 2. Det er vurdert to atkomstmuligheter, nordvest og nordøst i tomta. Turproduksjonen til/fra planområdet og krysskapasitet er beregnet for to alternativer, med 60 % og 80 % BYA. I dag er det ingen bygning på det nye planområdet. Dagens atkomst til planområdet er fra Joseph Kellers vei. Josephs Kellers vei er en middels trafikkert vei med ÅDT i planområdet. Det eksisterer ikke ordentlig atkomstvei til tomta. Det er avkjørsel nordøst i tomta, som knyttes til Josephs Kellers, og kjørende fra planområdet må vike for kjøretøy på Josephs Kellers vei. Beregningene er gjort for to atkomstmuligheter, nordvest i tomta (vestre atkomst videre i teksten) og nordøst i tomta (østre atkomst videre i teksten). 1 ÅDT står for ÅrsdDøgnTrafikk. Det er gjennomsnittlig antall kjøretøy på en vegstrekning per døgn for hele året.

6 6 1.1 Kollektivtransport Det er to holdeplasser i Josephs Kellers vei og en i Ringveien. Det er under 600 m gangavstand fra midt i planområdet til hver av holdeplassene. Tre busslinjer betjener området, som er vist i Tabell 3. Det er ca. 20 min reisetid med buss fra planområdet til Lierbyen bussterminal / Asker jernbane stasjon / Sandvika. Med dette kan kollektivtilbudet betegnes som godt. Tabell 3 Busslinjer som betjener planområdet Busslinje Avgang Gyldighet 71 Drammen Asker 30 min-avganger, 4 avganger i rushtid hver time annenhver time mandag fredag lørdag søndag 72 Drammen Tranby Lierskogen 2 avganger i døgn mandag fredag 169 Lierbyen Oslo hver time, 4 avganger i rushtid 4 avganger i døgn mandag fredag lørdag 1.2 Dagens trafikk til-fra planområdet Dagens biltrafikk er hentet fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB), og lokale trafikktellinger som ble registrert i 2016 i ukene 22 og 23. Figur 3 viser dagens ÅDT i veiene rundt planområdet. Lierskogen pukkverks turproduksjon er vist med blått farge. Det finnes kun anleggstrafikk til-fra planområdet i dag. Figur 3 Dagens ÅDT i vegnettet omkring planområdet.

7 7 Størst timetrafikk i Joseph Kellers vei var mellom kl og 17.00, og trafikken i denne timen er lagt til grunn for kapasitetsberegningene nedenfor. I ettermiddagsrushtimen passerte 400 kjøretøy i Joseph Kellers vei ved planlagt avkjørsel. Dette gir 11% av ÅDT. Reisemønsteret, dvs. fordelingen for biltrafikken på Joseph Kellers vei er anslått til 60 % vestover og 40 % østover i ettermiddagsrush. Anslaget er basert på trafikkfordelingen i ukene 22 og 23.

8 8 2 Metode og forutsetninger Biltrafikk i 2036 på Joseph Kellers vei og veiene rundt planområdet er beregnet med generell trafikkvekst for Buskerud fylke. De offisielle trafikkprognoser for biltrafikken er hentet fra NTP Trafikkveksten i Buskerud fylke i perioden er beregnet til 27%. Eksisterende undergang i Gjelbakkveien er kun til kjøretøy med høyde under 3,3 m. Det er planlagt en ny bru over E18 istedenfor eksisterende undergang. Bruens plassering over E 18 er vist i Figur 4 i hvit. Bruen vil gjøre det mulig for alle typer kjøretøy for å bruke Gjellebekkveien og vil påvirke reisemønster øst i Tranby, særlig tungtransporten. Ved åpning av Gjellebekkveien til alle typer kjøretøy, vil en stor del av tungtransport gå gjennom Gjellebakveien til Fv 16, Fv 282 og E 18. Dette vil avlaste Joseph Kellers vei for en god del tungtrafikk, og med dette forbedre trafikkforhold og -sikkerhet i Joseph Kellers vei. Reisemønstrene og beregningene i analysen er gjort med denne forutsetningen. Det er mulig å forby tungtransporten ved hjelp av skilting i vestre del av Joseph Kellers vei og med dette redusere trafikkbelastningen. Men det vil neppe være aktuelt å begrense personbiltrafikken på samme måte. Etter utbygging vil det derfor mest sannsynligvis bli trafikkvekst i hele Joseph Kellers vei. Kjøreavstanden fra planområdet til motorveikrysset på E18, er nesten den samme om man kjører Joseph Kellers eller via Gjellebekkveien. Vi antar at biltrafikken vil dele seg 50/50 på disse to veiene. To atkomstalternativene er vurdert i denne analysen, vestre atkomst og østre atkomst. Turproduksjonen til/fra planområdet er beregnet med 60% og 80% BYA, og for tre arealformål/virksomheter: produksjon, logistikk og kunnskap. Kombinasjon av disse gir til sammen 12 alternativer som er vurdert i analysen. Bilturproduksjonen for produksjon er hentet fra Sintef-rapport, Erfaringstall for turproduksjon - Oppdatering til Håndbok 146; Desember 2013, TØI rapporter 1383/ og 1423/2015 4, og Plan- og bygningsetatens turproduksjonsundersøkelse høsten 2001, Byutviklingsavdelingen Oslo. I alternativer produksjon og logistikk er det beregnet turproduksjon for utbygging kun av en etasje, og i alternativ kunnskap for utbygging av 5 etasjer. Fordeling av trafikk til-fra planområdet er vist i Figur 4. Med mørk blått er vist fordeling av tungtransport til-fra logistikk, og med lys blått fordeling av personbiltrafikken. Det anslås at mesteparten tungtransporten (90 %) vil gå på Gjellebekkveien, kun 10 % tungtransport vil gå på Josephs Kellers vei og lokalt vegnett (lokal distribusjon). Trafikken til-fra planområdet deles i to grupper: Tungtransport Bil - ansatte / besøkende 2 Nasjonal transportplan Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 - nøkkelrapport 4 Fakta om transport, næring og arbeidspendling i Buskerud,

9 9 Figur 4 Fordeling av trafikken til-fra planområdet med ny bru over E 18. Timetrafikken på Joseph Kellers vei er beregnet med utgangspunkt i ÅDT, hentet fra lokal trafikktelling og med 11 % timeandel i rushtime. Kryssbelastningen er beregnet for maks timetrafikk med programmet SIDRA INTERSECTION, versjon 7.0 PLUS. Resultatene er beskrevet ved hjelp av figurer som viser inngående trafikk og tre ulike parametre, dessuten kryssgeometri. Parametre: Kapasitetsutnyttelse på tilfarter (beregnet trafikk/teoretisk kapasitet) Forsinkelse i sekunder pr bil (gjennomsnitt i timen) Maksimal bilkø mindre enn 5 % av timen Kapasitetsutnyttelsen er dessuten illustrert med fargekoder. De sorte tallene er inngående trafikk fordelt på svingebevegelser, dessuten sum trafikk på lenken (inn og ut). Figuren nedenfor viser tegnforklaring for skisser til SIDRA beregninger. Tegnforklaring < 0,7 Kryssutforming Antall kjøretøy ut fra kryss 536 < 0,8 Rundkjøring Antall kjøretøy inn mot kryss 328 Venstre 241 0,16 Belastningsgrad; mer enn 0,85 er kritisk < 0,9 X-kryss Rett frem 38 7 sek Forsinkelse, gjennomsnitt < 1,0 T-kryss Høyresving 49 6 m Bilkø - maksimum >= 1 Signalregulert Figur 5 Tegnforklaring til SIDRA beregninger Fargekoder for kapasitetsutnyttelse

10 alternativet Trafikken i vegnettet i år 2036 er beregnet med generell trafikkvekst (27%) og økt med beregnet trafikk til Ringveien 2. Figur 6 viser 2036 ÅDT i veiene rundt planområdet uten utbygging. Lierskogen pukkverks og Ringveien 2 turproduksjoner er vist med blått farge. Fremtidig biltrafikk til-fra Ringveien 2, etter utbygging, er beregnet til ÅDT og biler på hverdag. Bilturproduksjonen til-fra Ringveien 2 er beregnet med m 2 lager og m2 dagligvarebutikk. Selv om eiendommen i gjeldende reguleringsplan er regulert til industri med BYA 35%, er bilturproduksjon beregnet med lager og dagligvarbutikk fordi dette har vært en aktuel forespørsel for en stund siden. Man kan si at bilturproduksjon til/fra Ringveien 2 er beregnet for «worst case scenario». Figur 6 ÅDT i 2036 i vegnettet omkring planområdet uten utbygging i planområdet, 0-alternativet.

11 11 4 Fremtidig trafikk med utbygging 4.1 Vestre atkomst I alternativene med vestre atkomst er det antatt at den atkomsten også vil betjene nabotomta, dvs hos Aker Solutions. Det anslås at halvparten av bilene parkert nord i nabotomta bruker den atkomsten, og at 60 % av dem kjører hjem i ettermiddagrushtime. Trafikken til/fra nabotomta via vestre atkomst er beregnet til 100 biler i ettermiddagrushtime, 25 til og 75 fra nabotomta. Den trafikken er vist med rosa tall i trafikkberegningskissene. 250 parkerte blier Figur 7 Hybrid kart (flyfoto med eiendomsgrenser); Finn.no Alternativ produksjon Trafikk etter planlagt utbygging Fremtidig biltrafikk til-fra planområdet, med liten utbygging (BYA 60 % og m 2 gulvareal), er beregnet til 420 ÅDT og 640 kjt på hverdag. Fremtidig biltrafikk med stor utbygging (BYA 80 % og m 2 gulvareal) er beregnet til 660 ÅDT og 1000 kjt på hverdag. Beregningene er utgjort med grunnlag i 1 ansatte per 100 m 2 og 2,35 bilturer per ansatt per dag. Tabellen nedenfor viser beregnet bilturproduksjon. Tabell 4 Bilturproduksjon i alternativ produksjon Produksjon Bilturer per dag P-behov Utbygging m2 Ansatt Hverdag Lørdag ÅDT Til Fra Hverdag Lørdag BYA 60% BYA 80%

12 12 Figurene nedenfor viser beregnet fremtidig ÅDT (i år 2036) i vegnettet omkring planområdet i alternativ produksjon. Figur 8 ÅDT i 2036 i vegnettet omkring planområdet med liten utbygging produksjon BYA 60%; Figur 9 ÅDT i 2036 i vegnettet omkring planområdet med stor utbygging produksjon BYA 80%;

13 13 Timetrafikken til/fra planområdet i ettermiddagsrushet er beregnet til 99 bilturer (BYA 60 %) og til 155 bilturer (BYA 80 %). Det anslås at trafikken fra planområdet vil dele seg i krysset, med 50 % vestover og 50 % østover. Biltrafikk og kryssbelastning i år 2036 Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen er vist i figuren nedenfor. Figur 10 Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av kryss vestre atkomstalternativ Figurene nedenfor viser beregnet fremtidig biltrafikk i krysset med ÅDT og timetrafikk for ettermiddagstimen, samt beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og kølengde.

14 14 Krysset, i alternativet med utbygd produksjon og BYA 60 %, har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,16 0,24 og forsinkelse på 0 7 sekunder pr bil. Trafikkavviklingen i krysset er med dette fortsatt svært god, og det er rom for trafikkvekst. 50 % 50 % Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 422 Planområdet 0,24 Josephs Kellers vei V 0 sek m ,16 0, sek 7 sek Josephs Kellers vei Ø 25 0 m 6 m Til Fra Bil Produksjon - BYA 60% - vest atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Produksjon - BYA 60% - vest atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS Figur 11 Fremtidig biltrafikk i vestre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime produksjon BYA 60 %. Krysset, i alternativet med utbygd produksjon og BYA 80 %, har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,17 0,29 og forsinkelse på 0 8 sekunder pr bil. Trafikkavviklingen i krysset er med dette fortsatt svært god, og det er rom for trafikkvekst. 50 % 50 % Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 662 Planområdet 0,26 Josephs Kellers vei V 0 sek m ,17 0, sek 8 sek Josephs Kellers vei Ø 33 0 m 9 m Til Fra Bil Produksjon - BYA 80% - vest atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Produksjon - BYA 80% - vest atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS Figur 12 Fremtidig biltrafikk i vestre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime produksjon BYA 80%.

15 Alternativ logistikk Trafikk etter planlagt utbygging Fremtidig biltrafikk til-fra planområdet, med liten utbygging (BYA 60 % og m 2 gulvareal), er beregnet til 500 ÅDT og 680 biler på hverdag. Fremtidig biltrafikk med stor utbygging (BYA 80 % og m 2 gulvareal) er beregnet til 775 ÅDT og 1070 biler på hverdag. Det anslås at 50 % av utbygd areal i logistikkalternativet blir veiareal pga tungtransport (basert på erfaringstall). Beregningene er utgjort med grunnlag i 1 ansatte per 100 m 2 og 4 bilturer per ansatt per dag. Tabellen nedenfor viser beregnet bilturproduksjon. Tabell 5 Bilturproduksjon i alternativ produksjon Logistikk Bilturer per dag P-behov Utbygging m2 Ansatt Hverdag Lørdag ÅDT Til Fra Hverdag Lørdag BYA 60% BYA 80% Timetrafikken til/fra planområdet i ettermiddagsrushet er beregnet til 211 bilturer (BYA 60 %) og til 289 bilturer (BYA 80 %). Det anslås at biltrafikken fra planområdet vil dele seg i krysset, med 50 % vestover og 50 % østover. Tungtransport vil dele seg i krysset, med 10 % vestover og 90 % østover. Tungtransportandelen til/fra planområdet er 78 % i logistikkalternativet. I selv atkomstkrysset i vestre atkomstalternativ faller tungtransportandelen ned til 40 % 50 % pga. blanding med biltrafikken til/fra nabotomta.

16 16 Figurene nedenfor viser beregnet fremtidig ÅDT (i år 2036) i vegnettet omkring planområdet i alternativ logistikk med vestre atkomstalternativ. Figur 13 ÅDT i 2036 i vegnettet omkring planområdet med liten utbygging logistikk BYA 60%; Vestre atkomstalternativ. Figur 14 ÅDT i 2036 i vegnettet omkring planområdet med stor utbygging logistikk BYA 80%; Vestre atkomstalternativ.

17 17 Biltrafikk og kryssbelastning i år 2036 T-kryss Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen er vist i figuren nedenfor. Venstresvingefeltet kreves iht Statens vegvesen sin håndbok N100 Veg- og gateutforming. Figur 15 Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av kryss vestre atkomst alternativ Figurene nedenfor viser beregnet fremtidig biltrafikk i krysset med ÅDT og timetrafikk for ettermiddagstimen, samt beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og kølengde.

18 18 Krysset, i alternativet med utbygd logistikk og BYA 60 %, har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,16 0,35 og forsinkelse på 0 11 sekunder pr bil. Trafikkavviklingen i krysset er med dette fortsatt svært god, og det er rom for trafikkvekst. 10 % % 50 % % 0,23 Josephs Kellers vei V 1 sek Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 494 Planområdet Gods 384 Bil m ,16 0, sek 11 sek Josephs Kellers vei Ø 22 0 m 19 m Til Fra Logistikk - BYA 60% - vest atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Logistikk - BYA 60% - vest atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS Figur 16 Fremtidig biltrafikk i vestre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime logistikk BYA 60 %. Krysset, i alternativet med utbygd logistikk og BYA 80 %, har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,17 0,45 og forsinkelse på 0 13 sekunder pr bil. Trafikkavviklingen i krysset er med dette fortsatt svært god, og det er rom for trafikkvekst. 10 % % 50 % % 0,23 Josephs Kellers vei V 1 sek Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 775 Planområdet Gods 602 Bil m ,17 0, sek 13 sek Josephs Kellers vei Ø 28 0 m 29 m Til Fra Logistikk - BYA 80% - vest atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Logistikk - BYA 80% - vest atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS Figur 17 Fremtidig biltrafikk i vestre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime logistikk BYA 80 %.

19 Alternativ kunnskap Trafikk etter planlagt utbygging Fremtidig biltrafikk til-fra planområdet, med liten utbygging (BYA 60 % og m 2 gulvareal), er beregnet til ÅDT og biler på hverdag. Fremtidig biltrafikk med stor utbygging (BYA 80 % og m 2 gulvareal) er beregnet til ÅDT og biler på hverdag. Beregningene er utgjort med grunnlag i 4 ansatte per 100 m 2 og 1,46 bilturer per ansatt per dag. Tabellen nedenfor viser beregnet bilturproduksjon. Tabell 6 Bilturproduksjon i alternativ kunnskap Kunnskap Bilturer per dag P-behov Utbygging m2 Ansatt Hverdag Lørdag ÅDT Til Fra Hverdag Lørdag BYA 60% BYA 80% Timetrafikken til/fra planområdet i ettermiddagsrushet er beregnet til bilturer (BYA 60 %) og til bilturer (BYA 80 %). Det anslås at trafikken fra planområdet skal dele seg i krysset, med 50 % vestover og 50 % østover.

20 20 Figurene nedenfor viser beregnet fremtidig ÅDT (i år 2036) i vegnettet omkring planområdet i alternativ kunnskap. Figur 18 ÅDT i 2036 i vegnettet omkring planområdet med liten utbygging kunnskap BYA 60%. Figur 19 ÅDT i 2036 i vegnettet omkring planområdet med stor utbygging kunnskap BYA 80%.

21 21 Biltrafikk og kryssbelastning i år 2036 T-kryss Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen er vist i figuren nedenfor. Figur 20 Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av kryss vestre atkomstalternativ. Figuren nedenfor viser beregnet fremtidig biltrafikk i krysset med ÅDT og timetrafikk for ettermiddagstimen, samt beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og kølengde.

22 22 Krysset, i alternativet med utbygd kunnskap og BYA 60 %, har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,20 1,65 og forsinkelse på sekunder pr bil. Krysset er overbelastet. Beregnet kølengde fra planområdet er over 1 km, og forsinkelsen over 5 min selv om det er lagt to felt ut fra planområdet. 50 % % 0,23 Josephs Kellers vei V 1 sek Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 4187 Planområdet m ,20 1, sek 305 sek Josephs Kellers vei Ø 76 0 m 1173 m Til Fra Bil Kunnskap - BYA 60% - vest atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Kunnskap - BYA 60% - vest atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS T-kryss Figur 21 Fremtidig biltrafikk i vestre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime kunnskap BYA 60 %. Krysset, i alternative med utbygd kunnskap og BYA 80 %, har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,22 2,84 og forsinkelse på sekunder pr bil. Krysset er overbelastet. Beregnet kølengde fra planområdet er nesten 3 km, og forsinkelsen over 13 min selv om det er lagt to felt ut fra planområdet i kapasitetsberegning i kunnskap alternativ. 50 % % 0,23 Josephs Kellers vei V 1 sek Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 6566 Planområdet m ,22 2, sek 796 sek Josephs Kellers vei Ø m 2818 m Til Fra Bil Kunnskap - BYA 80% - vest atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Kunnskap - BYA 80% - vest atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS T-kryss Figur 22 Fremtidig biltrafikk i vestre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime kunnskap BYA 80 %.

23 23 Biltrafikk og kryssbelastning i år 2036 rundkjøring Det er vurdert kryssutforming som rundkjøring. Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen er vist i figuren nedenfor. Figur 23 Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av kryss vestre atkomstalternativ. Figuren nedenfor viser beregnet fremtidig biltrafikk i krysset med ÅDT og timetrafikk for ettermiddagstimen, samt beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og kølende.

24 24 Krysset, i alternativet med utbygd kunnskap og BYA 60 % og rundkjøring utforming, har beregnede kapasitetsutnyttelser på 0,31 0,60 og forsinkelser på 3 10 sekunder pr bil. Beregningene viser mye bedre resultater for rundkjøring enn for T-kryss. 50 % % 0,59 Josephs Kellers vei V 10 sek Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 4187 Planområdet m ,31 0, sek 6 sek Josephs Kellers vei Ø m 35 m Til Fra Bil Kunnskap - BYA 60% - vest atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Kunnskap - BYA 60% - vest atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS Rundkjøring Figur 24 Fremtidig biltrafikk i vestre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime kunnskap BYA 60 %, rundkjøring. Krysset, i alternative med utbygd kunnskap og BYA 80 % og rundkjøring utforming, har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,37 1,07 og forsinkelse på sekunder pr bil. Krysset er overbelastet. 50 % % 1,07 Josephs Kellers vei V 100 sek Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 6566 Planområdet m ,37 0, sek 13 sek Josephs Kellers vei Ø m 156 m Til Fra Bil Kunnskap - BYA 80% - vest atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Kunnskap - BYA 60% - vest atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS Rundkjøring Figur 25 Fremtidig biltrafikk i vestre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime kunnskap BYA 80 %, rundkjøring.

25 Østre atkomst Nord for østre atkomst til planområdet ligger Ringveien 2-tomta. Atkomsten til Ringveien 2 ligger veldig nær østre atkomst, med ca 20 m avstand. Det kommer til overlapping/kryssing av venstresvingene fra disse to tomtene med utforming som to T-kryss. Det bør vurderes å flytte Ringveien 2-atkomsten, for å få større avstand, eller slå sammen de to til ett kryss. Begge prosjektene krever venstresvingefelt til tomta i nesten alle alternativer, og dette vi kreve utviding av Josephs Kellers vei mellom Ringveien og Gjellebekkveien. I alternativene med østre atkomst er det primært beregnet at krysset er utformet som et X- kryss, for denne utformingen viser dårligere resultater enn T-kryss. Trafikken til/fra Ringveien 2 i ettermiddagrushtime er beregnet til 355 biler, 160 biler til og 195 fra Ringveien 2. Den trafikken er vist med rosa tall i trafikkberegningskissene. Figur 26 Hybrid kart (flyfoto med eiendomsgrenser); Finn.no Planlagt utbygging i planområdet og beregnet turproduksjon til/fra planområdet er likt som i alternativer med vestre atkomst Alternativ produksjon Timetrafikken til/fra planområdet i ettermiddagsrushet er beregnet til 99 bilturer (BYA 60 %) og til 155 bilturer (BYA 80 %). Det anslås at trafikken fra planområdet skal dele seg i krysset 50 % vestover og 50 % østover.

26 26 Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen er vist i figuren nedenfor. Figur 27 Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av kryss østre atkomst alternativ. Figuren nedenfor viser beregnet fremtidig biltrafikk i krysset med ÅDT og timetrafikk for ettermiddagstimen, samt beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og kølende.

27 27 Krysset, i alternativet med utbygd produksjon og BYA 60 %, har beregnede kapasitetsutnyttelser på 0,12 0,28 og forsinkelser på 1 8 sekunder pr bil. Trafikkavviklingen i krysset er med dette fortsatt svært god, og det er rom for trafikkvekst. Ringveien % 50 % Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 422 Planområdet ,28 0,22 50 Josephs Kellers vei V 7 sek 1 sek m 1 m ,12 0, sek 8 sek Josephs Kellers vei Ø 13 4 m 5 m Til Fra Bil Produksjon - BYA 60% - øst atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Produksjon - BYA 60% - øst atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS Figur 28 Fremtidig biltrafikk i østre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime produksjon BYA 60%. Krysset, i alternativet med utbygd produksjon og BYA 80 %, har beregnede kapasitetsutnyttelser på 0,13 0,30 og forsinkelser på 1 13 sekunder pr bil. Trafikkavviklingen i krysset er med dette fortsatt svært god, og det er rom for trafikkvekst. Ringveien % 50 % Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 662 Planområdet ,28 0,22 50 Josephs Kellers vei V 7 sek 1 sek m 2 m ,13 0, sek 13 sek Josephs Kellers vei Ø 20 4 m 10 m Til Fra Bil Produksjon - BYA 80% - øst atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Produksjon - BYA 80% - øst atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS Figur 29 Fremtidig biltrafikk i østre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime produksjon BYA 80%.

28 Alternativ logistikk Trafikk etter planlagt utbygging Figurene nedenfor viser beregnet fremtidig ÅDT (i år 2036) i vegnettet omkring planområdet med utbygging i planområdet i østre atkomstalternativ. Det er forskjellen i ÅDT mellom vestre og østre atkomstalternativ. Forskjellen er i midtre del av Josephs Kellers vei, mellom de to atkomstene, men kun i tungtransport til/fra logistikk pga trafikkfordeling til/fra området. Det anslås at biltrafikken fra planområdet skal dele seg i krysset 50 % vestover og 50 % østover, men det anslås at tungtransport skal dele seg i krysset 10 % vestover og 90 % østover (via Gjellebekkveien). Timetrafikken til/fra planområdet i ettermiddagsrushet er beregnet til 211 bilturer (BYA 60 %) og til 289 bilturer (BYA 80 %).

29 29 Figurene nedenfor viser beregnet fremtidig ÅDT (i år 2036) i vegnettet omkring planområdet i alternativ logistikk med østre atkomstalternativ. Figur 30 ÅDT i 2036 i vegnettet omkring planområdet med liten utbygging i planområdet logistikk BYA 60%; Østre atkomstalternativ. Figur 31 ÅDT i 2036 i vegnettet omkring planområdet med stor utbygging i planområdet logistikk BYA 80%; Østre atkomstalternativ.

30 30 Biltrafikk og kryssbelastning i år 2036 Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen er vist i figuren nedenfor. Venstresvingefelt til planområdet kreves iht Staten vegvesens håndbok 100, Veg- og gateutforming. Figur 32 Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av kryss østre atkomstalternativ. Figuren nedenfor viser beregnet fremtidig biltrafikk i krysset med ÅDT og timetrafikk for ettermiddagstimen, samt beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og kølende.

31 31 Krysset, i alternativet med utbygd logistikk og BYA 60 %, har beregnete kapasitetsutnyttelser på 0,12 0,37 og forsinkelser på 1 12 sekunder pr bil. Trafikkavviklingen i krysset er med dette fortsatt svært god, og det er rom for trafikkvekst. Ringveien 2 10 % % 50 % % Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 494 Planområdet Gods 384 Bil ,37 0,21 50 Josephs Kellers vei V 10 sek 1 sek m 3 m ,12 0, sek 12 sek Josephs Kellers vei Ø 10 4 m 10 m Til Fra Logistikk - BYA 60% - øst atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Logistikk - BYA 60% - øst atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS Figur 33 Fremtidig biltrafikk i østre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime logistikk BYA 60 %. Krysset, i alternativet med utbygd logistikk og BYA 80 %, har beregnete kapasitetsutnyttelser på 0,13 0,41 og forsinkelser på 2 15 sekunder pr bil. Trafikkavviklingen i krysset er med dette fortsatt svært god, og det er rom for trafikkvekst. Ringveien 2 10 % % 50 % % Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 775 Planområdet Gods 602 Bil ,41 0,21 50 Josephs Kellers vei V 11 sek 2 sek m 4 m ,13 0, sek 15 sek Josephs Kellers vei Ø 16 4 m 22 m Til Fra Logistikk - BYA 80% - øst atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Logistikk - BYA 80% - øst atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS Figur 34 Fremtidig biltrafikk i østre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime logistikk BYA 80 %.

32 Alternativ kunnskap Trafikk etter planlagt utbygging Timetrafikken til/fra planområdet i ettermiddagsrushet er beregnet til bilturer (BYA 60 %) og til bilturer (BYA 80 %). Det anslås at trafikken fra planområdet skal dele seg i krysset 50 % vestover og 50 % østover. Biltrafikk og kryssbelastning i år 2036 X-kryss Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen er vist i figuren nedenfor. Figur 35 Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av kryss østre atkomstalternativ. Figuren nedenfor viser beregnet fremtidig biltrafikk i krysset med ÅDT og timetrafikk for ettermiddagstimen, samt beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og kølende.

33 33 Krysset, i alternativet med utbygd produksjon og BYA 60 %, har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,15 2,96 og forsinkelse på sekunder pr bil. Krysset er overbelastet. Beregnet kølengde fra planområdet er over 1,8 km, og forsinkelsen over 15 min selv om det er lagt to felt ut fra planområdet i kapasitetsberegning i kunnskap alternativ. Ringveien % 50 % Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 4187 Planområdet ,77 0,21 50 Josephs Kellers vei V 42 sek 1 sek m 2 m ,15 2, sek 903 sek Josephs Kellers vei Ø 64 4 m 1830 m Til Fra Bil Kunnskap - BYA 60% - øst atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Kunnskap - BYA 60% - øst atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS Figur 36 Fremtidig biltrafikk i østre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime kunnskap BYA 60 %. Krysset, i alternative med utbygd produksjon og BYA 80 %, har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,17 5,20 og forsinkelse på sekunder pr bil. Krysset er overbelastet. Beregnet kølengde fra planområdet er nesten 3,5 km, og forsinkelsen over 30 min selv om det er lagt to felt ut fra planområdet i kapasitetsberegning i kunnskap alternativ. Ringveien % 50 % Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 6566 Planområdet ,48 0,21 50 Josephs Kellers vei V 1501 sek 2 sek m 3 m ,17 5, sek 1913 sek Josephs Kellers vei Ø 99 4 m 3467 m Til Fra Bil Produksjon - BYA 80% - øst atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Produksjon - BYA 80% - øst atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS Figur 37 Fremtidig biltrafikk i østre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime kunnskap BYA 80 %.

34 34 Biltrafikk og kryssbelastning i år 2036 rundkjøring Krysset, i alternativet med kunnskap og rundkjøring utforming har beregnede kapasitetsutnyttelser på 0,61 1,03 og forsinkelser på sekunder pr bil. Fordi kryssbelastning for X-kryss er over kapasitet og krysset klarer ikke å ta trafikken til/fra planområdet, er det vurdert en annerledes kryssutforming. Det er vurdert kryssutforming som rundkjøring. Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen er vist i figuren nedenfor. Figur 38 Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av kryss østre atkomstalternativ. Figuren nedenfor viser beregnet fremtidig biltrafikk i krysset med ÅDT og timetrafikk for ettermiddagstimen, samt beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og kølende.

35 35 Krysset, i alternativet med utbygd kunnskap og BYA 60 % og rundkjøring utforming, har beregnede kapasitetsutnyttelser på 0,26 0,61 og forsinkelser på 4 12 sekunder pr bil. Beregningene viser mye bedre resultater for rundkjøring enn for X-kryss. Ringveien % 50 % Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 4187 Planområdet Ringveien ,46 0,57 50 Josephs Kellers vei V 12 sek 11 sek m 39 m ,26 0, sek 7 sek Josephs Kellers vei Ø m 38 m Til Fra Bil Planområdet Kunnskap - BYA 60% - øst atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Kunnskap - BYA 60% - øst atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS Rundkjøring Figur 39 Fremtidig biltrafikk i østre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime kunnskap BYA 60 %, rundkjøring. Krysset, i alternative med utbygd kunnskap og BYA 80 % og rundkjøring utforming, har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,28 1,03 og forsinkelse på 5 91 sekunder pr bil. Krysset er overbelastet. Ringveien % 50 % Josephs Kellers vei V Josephs Kellers vei Ø 6566 Planområdet Ringveien ,77 1,03 50 Josephs Kellers vei V 39 sek 91 sek m 229 m ,28 0, sek 20 sek Josephs Kellers vei Ø m 197 m Til Fra Bil Planområdet Produksjon - BYA 80% - øst atkomst ÅDT 2036 Asplan Viak AS Produksjon - BYA 80% - øst atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS Rundkjøring Figur 40 Fremtidig biltrafikk i østre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime kunnskap BYA 80 %, rundkjøring.

36 36 Biltrafikk og kryssbelastning i år 2036 T-kryss Krysset, i alternativet med kunnskap og 2 T-kryss har beregnet kapasitetsutnyttelse på 1,60 2,74 og forsinkelse på sekunder pr bil Krysset er overbelastet. Beregningene viser mye bedre resultater for T-kryss enn for X-kryss, men verre enn for rundkjøring. Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen er vist i figuren nedenfor. Figur 41 Kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av kryss østre atkomstalternativ. Figuren nedenfor viser beregnet fremtidig biltrafikk i krysset for ettermiddagstimen, samt beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og kølende.

37 37 Krysset, i alternativet med utbygd kunnskap og BYA 60 % og T-kryss utforming, har beregnet kapasitetsutnyttelse i atkomstkrysset til planområdet på 0,14 1,60 og forsinkelse på sekunder pr bil. Beregningene viser mye bedre resultater for 2 T-kryss enn for X- kryss, men verre enn for rundkjøring. Ringveien ,50 0, ,20 Josephs Kellers vei V 16 sek 0 sek sek m 0 m m , ,14 1, sek sek 283 sek Josephs Kellers vei Ø 6 m 64 0 m 1056 m Til Fra Planområdet Kunnskap - BYA 60% - øst atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS 2 T-kryss Figur 42 Fremtidig biltrafikk i østre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime kunnskap BYA 60 %, T-kryss. Krysset, i alternative med utbygd kunnskap og BYA 80 % og rundkjøring utforming, har beregnet kapasitetsutnyttelse i atkomstkrysset til planområdet på 0,14 2,74 og forsinkelse på sekunder pr bil. Beregningene viser mye bedre resultater for 2 T-kryss enn for X- kryss, men verre enn for rundkjøring. Ringveien ,56 0, ,20 Josephs Kellers vei V 19 sek 0 sek sek m 0 m m , ,14 2, sek sek 800 sek Josephs Kellers vei Ø 6 m 99 0 m 2710 m Til Fra Planområdet Produksjon - BYA 80% - øst atkomst Biltrafikk - E-time 2036 Asplan Viak AS 2 T-kryss Figur 43 Fremtidig biltrafikk i østre atkomstkrysset, ÅDT og kjøretøy i ettermiddagstime kunnskap BYA 80 %, T-kryss.

38 Vurdering av alternativene - sammenstilling Tabellen under viser biltruproduksjonen i de tre alternativene. Tabell 7 Oversikt over bilturproduksjon i alle alternativene Utbygging m2 Ansatt Bilturer per dag P-behov Hverdag Lørdag ÅDT Til Fra Hverdag Lørdag Produksjon Logistikk Kunnskap BYA 60% BYA 80% BYA 60% BYA 80% BYA 60% BYA 80% To atkomstalternativene er vurdert i denne analysen, vestre atkomst og østre atkomst. Turproduksjonen til/fra planområdet er beregnet med 60% og 80% BYA, og for tre arealformål/virksomheter: produksjon, logistikk og kunnskap. Kombinasjon av disse gir til sammen 12 alternativer som er vurdert i analysen. Tabell 8 Fargekoder for kapasitetsutnyttelse Under 0,70 Lav til moderat belastning 0,70-0,80 Høy belastning, noe forsinkelse 0,80-0,90 Belastning nær kapasitetsgrensen, betydelig forsinkelse 0,90-1,00 Overbelastning, store forsinkelser Over 1,00 Stor overbelastning, meget store forsinkelser Figurene som følger oppsummerer resultater på kryssberegningene vist i kapitlene 4.1 og 4.2.

39 39 Virksomhet Atkomstalternativ Kryssutforming BYA 60% BYA 80% Vestre T-kryss 0,24 0,26 0 sek 0 sek 1 m 2 m 0,16 0,22 0,17 0,29 0 sek 7 sek 0 sek 8 sek 0 m 6 m 0 m 9 m Produksjon Østre X-kryss 0,28 0,22 0,28 0,22 7 sek 1 sek 7 sek 1 sek 9 m 1 m 9 m 2 m 0,12 0,17 0,13 0,30 2 sek 8 sek 2 sek 13 sek 4 m 5 m 4 m 10 m Figur 44 Sammenstillingen av beregnet utnyttelsesgrad i kryss produksjonsalternativene Virksomhet Atkomstalternativ Kryssutforming BYA 60% BYA 80% Vestre T-kryss 0,23 0,23 1 sek 1 sek 3 m 5 m 0,16 0,35 0,17 0,45 0 sek 11 sek 0 sek 13 sek 0 m 19 m 0 m 29 m Logistikk Østre X-kryss 0,37 0,21 0,41 0,21 10 sek 1 sek 11 sek 2 sek 14 m 3 m 16 m 4 m 0,12 0,23 0,13 0,38 2 sek 12 sek 2 sek 15 sek 4 m 10 m 4 m 22 m Figur 45 Sammenstillingen av beregnet utnyttelsesgrad i kryss logistikkalternativene

40 40 Virksomhet Atkomstalternativ Kryssutforming BYA 60% BYA 80% T-kryss 0,23 0,23 1 sek 1 sek 2 m 3 m 0,20 1,65 0,22 2,84 1 sek 305 sek 1 sek 796 sek 0 m 1173 m 0 m 2818 m Vestre 0,59 1,07 Rundkjøring 10 sek 100 sek 42 m 286 m 0,31 0,60 0,37 0,91 3 sek 6 sek 3 sek 13 sek 16 m 35 m 20 m 156 m Kunnskap X-kryss 0,77 0,21 2,48 0,21 42 sek 1 sek 1501 sek 2 sek 52 m 2 m 672 m 3 m 0,15 2,96 0,17 5,20 3 sek 903 sek 3 sek 1913 sek 4 m 1830 m 4 m 3467 m Østre Rundkjøring 0,46 0,57 0,77 1,03 12 sek 11 sek 39 sek 91 sek 22 m 39 m 53 m 229 m 0,26 0,61 0,28 0,95 4 sek 7 sek 5 sek 20 sek 12 m 38 m 14 m 197 m 2 T-kryss 0,20 0,20 1 sek 1 sek 2 m 3 m 0,14 1,60 0,14 2,74 1 sek 283 sek 1 sek 800 sek 0 m 1056 m 0 m 2710 m Figur 46 Sammenstillingen av beregnet utnyttelsesgrad i kryss kunnskap alternativene

41 Krav til kryssutforming Krav til venstresvingefelt i hovedvegen er basert på venstresvingende trafikk og på trafikk rett frem i dimensjonerende time. Figuren nedenfor viser kravene iht Statens vegvesen sin håndbok N100 Veg- og gateutforming. Figur 47 Krav til venstresvingefelt basert på trafikk i dimensjonerende time fra Håndbok N100 østre atkomst. Figur 48 Krav til venstresvingefelt basert på trafikk i dimensjonerende time fra Håndbok N100 vestre atkomst. Trafikken i krysset Joseph Kellers vei atkomsten til planområdet er vist med grønt i alternativene produksjon, med blått i alternativene logistikk og med rødt i alternativene kunnskap. Beregnet trafikk i hovedretning (A+Cr) og venstresvingende biltrafikk (Cv) er i E- time i nesten alle alternativene er beregnet trafikken større enn kravet til venstresvingfelt. Det

42 42 er bare i alternativ produksjon med liten utbygging (BYA 60%) og med østre atkomstalternativ at det ikke kreves venstresvingefelt. I alle andre alternativer vil det måtte bygges venstresvingefelt i Joseph Kellers vei. Med østre atkomstalternativ er det mulig at de to planlagte avkjørslene (til planområdet og til Ringveien 2) blir liggende veldig nær hverandre. Kryssløsning for disse bør utredes i et eget prosjekt. Det er ikke en stor mulighet for å flytte avkjørselen til planområdet pga. tomt utforming. Det er lettere å flytte planlagt avkjørselen til Ringveien 2. Figur 49 viser en planforslag til Ringveien 2 prosjekt. Figur 49 Ringveien 2 atkomstalternativ Figurene nedenfor viser overlapping av mulige kryssutforming alternativer. Atkomstkryssene ligger veldig nær og kryssutforming er ikke bra nok. Skissene viser kryssutforming som 2 T- kryss med og uten venstresvingefelt. Det er krav for venstresvingefelt til begge to tomta i nesten alle alternativer. Det kan også vurdere bygging av to atkomstkryss til planområdet, og særlig i kunnskap alternativ hvor det kan bli opptil biler til/fra planområdet i ettermiddagrushtime. I alternativene logistikk og produksjon blir det mulig, med to atkomster til planområdet, å unngå blanding av tungtransport med vanlig biler (ansatte og besøkende).

43 43 Figur 50 Østre atkomstalternativ - kryssutforming som 2 T-kryss uten venstresvingefelt. Figur 51 Østre atkomstalternativ - kryssutforming som 2 T-kryss med venstresvingefelt.

44 Utbedring av veier Gjellebekkveien har i dag 7 m asfaltert kjørebane med G/S-veg på østsiden. Med beregnet framtidig trafikk kjt ÅDT i alternativene produksjon og logistikk, og kjt i kunnskap, bør Gjellebekkveien utbedres til kommunal hovedvei standard med 8,5 m vegbredde. Oversikt over viktige parametere for veier i Lier kommune er vist i Tabell 9 (kilde: Lier kommune, Veinormaler og utforming). Tverrprofil for kommunal hovedvei er vist i Figur 52. Tabell 9 Lier kommune, Veinormaler og utforming, Samletabell over enkelte viktige parametere. Figur 52 Typisk snitt (normalprofil) for kommunal hovedvei, 8,5 m vegbredde, Kilde: Lier kommune, Veinormaler og utforming, figur 1.11.

45 45 Joseph Kellers vei har i dag en standard med ca 8 m vegbredde med G/S-veg på nordsiden. Dagens trafikk i Joseph Kellers vei er kjt ÅDT, og fremtidig ÅDT i 0-alternativ er beregnet til kjt. Med beregnet framtidig trafikk kjt i alternativene produksjon og logistikk, og kjt i kunnskap, bør Joseph Kellers vei utbedres til kommunal hovedvei standard med 8,5 m vegbredde. Oversikt over viktige parametere for veier i Lier kommune er vist i Tabell 9 (kilde: Lier kommune, Veinormaler og utforming). Tverrprofil for kommunal hovedvei er vist i Figur 52. Trafikktellingene gjort i Joseph Kellers vei i juni 2016 viser at det er opptil 440 biler i rushtimen ved Ringveien, og opptil 680 biler ved Tranbylia. En enkelt analyse viser at det er krav for venstresvingefelt i noen av kryssene i Joseph Kellers vei allerede i dag. Derfor anbefales at det gjøres utbedring av Joseph Kellers vei hele veien fra krysset med Fv 282 Kirkelina til Gjellebekkveien, dessuten kryssene og avkjørslene langs veien.

46 46 5 Vurdering av kryssing av E 18 ved Gjellebekkveien Alle beregningene i denne rapporten er gjort med forutsetning at det skal bygges en ny bru over E18 til erstatning for eksisterende veikulvert, eller eventuelt videreføre regulert kulvert. Forutsetningen er at det blir mulig for alle typer kjøretøy å bruke Gjellebekkveien. Framtidig trafikk på veien er beregnet til ÅDT, noe som gir krav om kommunal hovedveistandard med 8,5 m veibredde inklusive vegskuldre. En stor andel tungtrafikk underbygger en slik standard. Figur 53 Forslag til ny bru, alt 2. Figur 54 Forslag til ny bru, alt 3.

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk - oppdatering Dato: 14.03 2017 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Reguleringsplan 0514 Dokument: Trafikkvurdering Oppdragsnummer: 1952 Oppdragsgiver:

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET Oppdragsgiver: Oppdrag: 533274-01 Reguleringsplan for område I3 Dato: 19.10.2016 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON AUGUST 2016 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON TEMARAPPORT TRAFIKK OPPDRAGSNR. A069942

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære Trafikkrapport Sweco Norge AS Sign : Aksepter t Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nyt t

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Eigersund kommune. Trafikkanalyse. Adkomst til Kaupanes. Del av konsekvensutredningen for områdereguleringsplan Oppdragsnr.

Eigersund kommune. Trafikkanalyse. Adkomst til Kaupanes. Del av konsekvensutredningen for områdereguleringsplan Oppdragsnr. Eigersund kommune Trafikkanalyse Adkomst til Kaupanes Del av konsekvensutredningen for områdereguleringsplan 2015-11-16 Rev.E04 Rev.E03 Dato: 2015-11-16 Dato: 2015-10-28 Beskrivelse godkjenning oppdragsgiver

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ

1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2015-02-03 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: KAPASITETSVURDERING ALTERNATIV 8 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer