NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12"

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby 1/27 Rambøll Norge AS NO MVA

2 Innhold 1. Bakgrunn SIDRA Intersection og avviklingskvalitet Metode Scenario 3 inkludert fysiske tiltak Scenario 3 - med dagens utforming i Faret x Elveveien Scenario 3 Følsomhetsanalyse av ny atkomst fra Nansetgata Resultater scenario 3 - med fysiske tiltak Kryss 1: Nansetgata x Yttersøveien/Vestmarkveien Kryss 2: Faret/Nordbyen x Yttersøveien Kryss 3: Elveveien/Lågendalsveien x Nansetgata Kryss 4: Faret x Elveveien Kryss 5: Elveveien x Løkka Vurdering Resultater scenario 3 - med dagens utforming i Faret x Elveveien Kryss 4: Faret x Elveveien med dagens utforming før omfordeling av trafikk Kryss 1 ny fordeling Kryss 2 ny fordeling Kryss 3 ny fordeling Kryss 4 dagens utforming og med ny fordeling Kryss 5 ny fordeling Vurdering Resultater med ny atkomst fra Nansetgata Kryss 1 Følsomhetsanalyse ved ny atkomst i Nansetgata Kryss 2 Følsomhetsanalyse ved ny atkomst i Nansetgata Kryss 3 Følsomhetsanalyse ved ny atkomst i Nansetgata Kryss 4 Følsomhetsanalyse ved ny atkomst i Nansetgata Kryss 5 Følsomhetsanalyse ved ny atkomst i Nansetgata Vurdering Oppsummering Konklusjon Vedlegg /27

3 1. Bakgrunn Rambøll Norge AS har i 2013 utarbeidet en overordnet trafikkutredning for området Faret- Nordby i Larvik. Arbeidet ble gjort i forbindelse med at Larvik kommune arbeidet med en områdeplan for Faret-Nordby. Trafikkutredningen hadde som mål å danne et godt grunnlag for videre planlegging av funksjonelle og effektive trafikkløsninger. Utredningen kartla dagens situasjon, analyserte sentrale utfordringer og muligheter, foreslo en tiltakspakke med konkrete tiltak og utredet de trafikale konsekvensene av tiltakene som ble foreslått. Analysen tok utgangspunkt i tre scenarier: Scenario 0: Dagens situasjon (inkl m 2 handel) Scenario 1: Dagens situasjon m 2 plasskrevende handel Scenario 2: Dagens situasjon m 2 plasskrevende handel Larvik kommune ønsker at Rambøll, med bakgrunn i rapporten fra 2013, skal se på de trafikale konsekvensene i fremtidige kryss dersom en legger til m 2 plasskrevende handel til dagens situasjon (2013). I tillegg ønsker kommunen at det skal sees på konsekvenser av å opparbeide en ny kobling fra Nansetgata til Faret/Løkka og beholde Faret x Elveveien som i dag. 2. SIDRA Intersection og avviklingskvalitet Kapasitetsberegningene av kryssene tar utgangspunkt i det samme modellenegrunnlaget som i rapporten fra SIDRA Intersection versjon 7 (beregningsverktøy) er benyttet. Parameterne i rapporten fra 2013 som beskriver avviklingskvalitet er belastningsgrad, gjennomsnittlig forsinkelse i sekunder og dimensjonerende kølengde i meter. De samme parameterne er benyttet i de videre beregningene for å kunne sammenligne resultatene best mulig. Parameterne er forklart under. er forholdet mellom opptredende trafikkmengde og kapasitet. Parameteren er ment som et mål som beskriver avviklingsstandarden i et kryss, ofte angitt for hver tilfart eller hvert kjørefelt i krysset. En belastningsgrad på under 0,70 gir normalt sett en stabil avvikling uten at kø av betydning bygges opp. Ved belastningsgrader over 0,85 begynner krysset å nærme seg kapasitetsgrensen og kø vil dannes som innimellom løser seg opp. Dersom belastningsgraden er over 1,00 betyr det at det ankommer flere kjøretøy enn hva en tilfart klarer å avvikle, og tilfarten er dermed overbelastet. Dette gir ustabil avvikling av trafikken og tidvis store kødannelser er sannsynlig. Dimensjonerende kølengde er i denne sammenheng oppgitt som en 95 % persentil. Det vil si at verdien beskriver den beregnet kølengden som ikke overskrides 95 % av tiden. Gjennomsnittlig forsinkelse [s] per kjøretøy er total beregnet forsinkelse fordelt på den opptredende trafikkmengden. 3. Metode Det er i dette notatet utført beregninger for følgende tre situasjoner: 3/27

4 1. Scenario 3 inkludert fysiske tiltak som beskrevet i rapporten fra Scenario 3 med m² til plasskrevende handel, som beskrevet over, men utforming av Faret x Elveveien som i dag. 3. Scenario 3 Følsomhetsanalyse av en ekstra atkomst fra Nansetgata og utforming av Faret x Elveveien som i dag. Beregningene tar utgangspunkt i data som foreligger i rapporten fra ÅDT i Nansetgata er økt fra til siden 2013, men dette er ikke tatt hensyn til i de videre beregningene. 3.1 Scenario 3 inkludert fysiske tiltak Metodene som er benyttet i rapporten fra 2013 er lagt til grunn i de videre beregningene. Rapporten tar for seg to scenarioer i tillegg til scenario 0: Scenario 1: Dagens situasjon m 2 plasskrevende handel Scenario 2: Dagens situasjon m 2 plasskrevende handel Larvik kommune ønsker at et nytt scenario med enda større areal til plasskrevende handel hvor tiltakene i rapporten fra 2013 inngår blir analysert: Scenario 3: Dagens situasjon m 2 plasskrevende handel med tiltak I scenario 3 vil den totale genererte trafikken blir summen av den genererte trafikken i scenario 1 og 2. Videre blir det antatt at trafikken i scenario 3 vil fordele seg i vegnettet slik at den totale trafikkmengden for hver svingebevegelse blir summen av scenario 0, 1 og 2. I rapporten er det benyttet 30 bilturer per 100 m 2 for plasskrevende handel, men også gjort en følsomhetsanalyse med 45 bilturer per 100 m turer tar hensyn til at plasskrevende handel kan være noe annet enn det som lå til grunn i den opprinnelige definisjonen, der plasskrevende varer var begrenset til trelast, møbler, bilforretninger og planteskoler. Disse har en turgenerering helt ned mot turer pr 100 m². En høyere turgenerering inkluderer også utsalg av typen interiørforretninger (Bohus, Byggmakker) og forretninger av typen Plantasjen, Elkjøp osv. 3.2 Scenario 3 - med dagens utforming i Faret x Elveveien For scenario 3 er det også sett på hva som skjer dersom en beholder dagens utforming av kryss 4, Faret x Elveveien. I rapporten fra 2013 kommer det frem at krysset Faret x Elveveien med dagens utforming vil bli overbelastet i tilfarten fra Faret med trafikkmengden i scenario 2. Det er derfor rimelig å anta at tilfarten vil være enda mer overbelastet med trafikkmengden i scenario 3. I beregningene antas det at all trafikk som gir over 1,0 i belastningsgrad i tilfarten vil flyttes til andre deler av nettverket. Trafikken som skal mot nord er da lagt til strekningen Faret Yttersøveien Nansetgata Elveveien, mens trafikken som skal mot sør er lagt til strekningen Faret Yttersøveien (mot sør). Tellingene i rapporten fra 2013 gir en fordeling av 4/27

5 trafikkmengden fra Faret mot sør på 20 % og mot nord på 80 % som er benyttet som fordeling på trafikken som ikke velger å bruke Faret x Elveveien. Ut fra fordelingen over som følge av overbelastet tilfart er det gjort nye kapasitetsberegninger for kryssene Scenario 3 Følsomhetsanalyse av ny atkomst fra Nansetgata For å få mindre belastning i Elveveien er det foreslått å legge en ny atkomst fra Nansetgata slik som vist på figuren under. Denne atkomsten vil, sammen med Faret og Torsvang, betjene et område som vil få en betydelig del av planlagt utbygget areal. For å kunne vite hvilken påvirkning denne atkomsten har på vegnettet rundt trenger en detaljerte planer om hvor stort areal som skal bygges ut, hvor arealene kommer og hvilken type næring arealene skal inneholde. Da det per i dag ikke foreligger slik detaljert informasjon er det gjort en følsomhetsanalyse med hva som skjer om en flytter 10 %, 20 % og 30 % av den genererte trafikken fra scenario 3 fra Elveveien til Nansetgata. 5/27

6 4. Resultater scenario 3 - med fysiske tiltak Alle beregninger er gjort med tall for ettermiddagsrush og med gjennomførte fysiske tiltak som beskrevet i rapporten fra Resultatene under viser belastningsgrad, gjennomsnittlig forsinkelse og kølengde for scenario 2 og 3 som forklart under. Scenario 2 er resultater fra 2013 og er vist med grå skrift. Scenario 3 er nye beregninger og er vist med sort skrift. Scenario 2: Dagens situasjon m 2 plasskrevende handel med foreslåtte tiltak Scenario 3: Dagens situasjon m 2 plasskrevende handel med foreslåtte tiltak Fordelingen av trafikken i nettverket er vist i vedlegg I. I kap presenteres kapasitetsberegninger for de ulike kryssene, mens det i 4.6 er gjort en nærmere vurdering av beregningene. 6/27

7 4.1 Kryss 1: Nansetgata x Yttersøveien/Vestmarkveien Tiltak (fra rapport 2013): To felt inn mot rundkjøringen fra Yttersøveien. Felt 1 vil være for venstre svingebevegelse, mens felt 2 vil være en lomme på 15 meter for trafikk rett frem og høyre svingebevegelse. To felt inn mot rundkjøringen fra Nansetgata nord. Felt 1 vil være for venstre svingebevegelse, mens felt 2 vil være en lomme på 30 meter for trafikk rett frem og høyre svingebevegelse. Utforming: Sammenligning av resultater fra scenario 2 og 3: Gjennomsnittlig forsinkelse [s] Scenario: Sør: Nansetgata 0,67 0,59 6,2 6, Øst: Yttersøveien 0,56 0,54 9,7 10, Nord: Nansetgata 0,57 0,52 8,3 9, Vest: Vesterveien 0,41 0,30 9,8 10, /27

8 4.2 Kryss 2: Faret/Nordbyen x Yttersøveien Tiltak (fra rapport 2013): To felt inn mot rundkjøringen fra Faret. Felt 1 vil være for venstre svingebevegelse samt for trafikk som skal rett frem, mens felt 2 vil være en lomme på rundt 30 meter for høyre svingebevegelse. Utforming: Sammenligning av resultater fra scenario 2 og 3: Gjennomsnittlig forsinkelse [s] Scenario: Sør: Nordbyen 0,79 0,68 13,9 11, Øst: Yttersøveien 0,71 0,60 12,0 10, Nord: Faret 0,46 0,40 10,0 10, Vest: Yttersøveien 0,56 0,46 7,7 8, /27

9 4.3 Kryss 3: Elveveien/Lågendalsveien x Nansetgata Tiltak (fra rapport 2013): To felt inn mot rundkjøringen fra Elveveien fra sør. Felt 1 vil være for venstre svingebevegelse og trafikk rett frem, mens felt 2 vil være en lomme på rundt 30 meter for trafikk rett frem. Det er allerede etablert to felt ut av rundkjøringen på Lågendalsveien. Utforming: Sammenligning av resultater fra scenario 2 og 3: Gjennomsnittlig forsinkelse [s] Scenario: Sør: Elveveien 0,74 0,67 16,3 15, Nord: Lågendalsv. 0,54 0,50 5,7 7, Vest: Nansetgata 0,76 0,66 16,7 16, /27

10 4.4 Kryss 4: Faret x Elveveien Tiltak (fra rapport 2013): Etablere rundkjøring med ett sirkulerende felt. Indre sirkulerende diameter er 17 meter og det foreslås ett felt inn fra alle tilfartene. Utforming: Sammenligning av resultater fra scenario 2 og 3: Gjennomsnittlig forsinkelse [s] Scenario: Sør: Elveveien 0,79 0,71 14,8 13, Nord: Elveveien 0,71 0,64 5,0 6, Vest: Faret 0,69 0,59 15,5 16, /27

11 4.5 Kryss 5: Elveveien x Løkka Tiltak (fra rapport 2013): Etablere eget høyresvingefelt fra Løkka. Avkjørselen til Biltema begrenser lengden på svingefeltet til rundt 20 meter. Dette kan justeres for å lage et lengre svingefelt. Det kan være gunstig å stenge avkjørselen til Morek AS ved innkjøringen fra Elveveien. Morek AS har imidlertid en avkjørsel lengre vest som de benytter. Føre gang- og sykkelvegen videre langs Løkka fra Elveveien mot eksisterende gangvei til Nansetgata. Utforming: Sammenligning av resultater fra scenario 2 og 3: Gjennomsnittlig forsinkelse [s] Scenario: Sør: Elveveien 0,56 0,48 5,5 8, Nord: Elveveien 0,34 0,31 1,2 1,4 0 0 Vest: Løkka 1,18 0,70 100,6 20, /27

12 4.6 Vurdering Tabellen under oppsummerer hvert av kryssenes største beregnede belastningsgrad for en tilfart. Fire av de fem kryssene vil i følge de utførte beregningene tåle belastningen som m 2 plasskrevende handel vil kreve. Kryss Største belastningsgrad Tilfart Status Kryss 1 Sør Nansetgata 0,67 OK Kryss 2 Sør: Nordbyen 0,72 OK Kryss 3 Vest: Nansetgata 0,76 OK Kryss 4 Sør: Elveveien 0,79 OK Kryss 5 Vest: Løkka 1,18 Overbelastet Kryss 1 og 2 har en tilstrekkelig lav belastningsgrad for alle tilfarter og lite kø og forsinkelser er antatt å oppstå. Kryss 3 og 4 har noen tilfarter med noe høy belastning, men av de beregnede forsinkelsene og dimensjonerende kølengdene ser en at denne belastningsgraden ikke vil påføre krysset store forsinkelser og kølengder. Kryss 5 er det eneste krysset i beregningene som er overbelastet. Krysset er utformet som et T-kryss og tilfarten fra Løkka har en beregnet belastningsgrad på 1,18. De to tilfartene fra Elveveien har lave belastningsgrader. er over 1 vil si at tilfarten er overbelastet. Beregningene av gjennomsnittlig forsinkelse og dimensjonerende kølengder er på henholdsvis 100,6 sekunder og 187 m. Om en ser nærmere på kryss 5 ser en at Løkka er den eneste tilfarten som er overbelastet. Løkka har vikeplikt mot Elveveien som har relativt mye trafikk. Dette er årsaken til at Løkka ikke får avviklet nok trafikk. I praksis vil denne trafikken forflytte seg mot Faret x Elveveien og Faret x Yttersøveien gitt at det ikke er store forsinkelser i disse. For å begrense belastningen på kryss 5 kan det være en mulighet å stenge Løkka slik at en ikke kan kjøre gjennom fra Elveveien til Faret og motsatt. Dette gjør at trafikk til og fra Løkka i kryss 5 er kun trafikk som har Løkka som destinasjon og startpunkt. En slik løsning må utredes ytterligere. 12/27

13 5. Resultater scenario 3 - med dagens utforming i Faret x Elveveien Kapittel 5.1 tar for seg resultater for kryss 4 med dagens utforming og trafikkmengder fra scenario 3. Kapittel tar for seg kryss 1-5 hvor trafikkmengdene er omfordelt slik at kryss 4 ikke er overbelastet. Resultatene viser belastningsgrad, gjennomsnittlig forsinkelse og kølengde for scenario 3 med og uten ny fordeling, samt scenario 3 og 2 i kryss 4 med dagens utforming. Fordelingen av trafikken i nettverket er vist i vedlegg II. 5.1 Kryss 4: Faret x Elveveien med dagens utforming før omfordeling av trafikk Utforming av krysset som i dag og trafikkmengder fra scenario 3. Utforming: Sammenligning av resultater fra scenario 2 og 3: Gjennomsnittlig forsinkelse [s] Scenario: Sør: Elveveien 0,48 0,41 6,6 4,2 28,9 17,7 Nord: Elveveien 0,53 0,48 2,7 2,5 0 0 Vest: Faret 2,63 1, ,9 642, /27

14 Som man ser viser beregningene en stor overbelastning av dette krysset med dagens utforming. Vi har derfor i kap gjort en vurdering av hvorvidt vegnettet rundt tåler den mertrafikken som ikke kan avvikles gjennom kryss 4, og som vil finne andre veger gjennom studieområdet. 5.2 Kryss 1 ny fordeling Tiltak og utforming som i kapittel 4.1. Gjennomsnittlig forsinkelse [s] Scenario: Ny ford. 3 Ny ford. 3 Ny ford. 3 Sør: Nansetgata 0,67 0,67 6,2 6, Øst: Yttersøveien 0,67 0,56 11,1 9, Nord: Nansetgata 0,58 0,57 8,5 8, Vest: Vesterveien 0,42 0,41 9,9 9, Kryss 2 ny fordeling Tiltak og utforming som i kapittel 4.2. Gjennomsnittlig forsinkelse [s] Scenario: Ny ford. 3 Ny ford. 3 Ny ford. 3 Sør: Nordbyen 0,84 0,79 17,8 13, Øst: Yttersøveien 0,72 0,71 12,2 12, Nord: Faret 0,72 0,46 14,6 10, Vest: Yttersøveien 0,62 0,56 9,2 7, Kryss 3 ny fordeling Tiltak og utforming som i kapittel 4.3. Gjennomsnittlig forsinkelse [s] Scenario: Ny ford. 3 Ny ford. 3 Ny ford. 3 Sør: Elveveien 0,77 0,74 22,8 16, Nord: Lågendalsv. 0,51 0,54 5,4 5, Vest: Nansetgata 1,04 0,76 68,3 16, /27

15 5.5 Kryss 4 dagens utforming og med ny fordeling Tiltak og utforming som i kapittel 5.1. Gjennomsnittlig forsinkelse [s] Scenario: Ny ford. 3 Ny ford. 3 Ny ford. 3 Sør: Elveveien 0,48 0,79 6,6 14, Nord: Elveveien 0,53 0,71 2,7 5, Vest: Faret 0,96 0,69 75,2 15, Kryss 5 ny fordeling Tiltak og utforming som i kapittel 4.5. Gjennomsnittlig forsinkelse [s] Scenario: Ny ford. 3 Ny ford. 3 Ny ford. 3 Sør: Elveveien 0,37 0,56 4,0 5, Nord: Elveveien 0,34 0,34 1,2 1,2 0 0 Vest: Løkka 0,64 1,18 14,8 100, Vurdering Tabellen under oppsummerer hvert av kryssenes største beregnede belastningsgrad for en tilfart med den nye fordelingen av trafikk som følge av at kryss 4 beholdes som i dag. Nederst i tabellen er kryss 4 med trafikkmengder fra scenario 3 også tatt med. Kryss Største belastningsgrad Tilfart Status Kryss 1 Sør Nansetgata 0,67 OK Kryss 2 Sør: Nordbyen 0,84 OK Kryss 3 Vest: Nansetgata 1,04 Overbelastet Kryss 4 (ny fordeling) Vest: Faret 0,96 Høy belastning Kryss 5 Vest: Løkka 0,64 OK Kryss 4 (før omfordeling) Vest: Faret 2,63 Overbelastet Som følge av at en del av trafikken er fordelt vekk fra armen Faret i kryss 4 til andre kryss har belastningsgraden i flere kryss endret seg. Kryss 1 og 2 har fortsatt en overkommelig belastningsgrad. Kryss 3 får en belastningsgrad på 1,04, som vil si at krysset er overbelastet. Dette skjer på grunn av at noe trafikk mot nord i Elveveien nå er flyttet fra sør i Elveveien til Nansetgata. Trafikk fra Nansetgata til Elveveien nord tar opp mer kapasitet i rundkjøringen enn trafikk fra Elveveien sør på grunn av at den kjører forbi en arm før trafikken forlater rundkjøringen. Denne trafikken gjør at kjøretøy fra Elveveien sør har flere kjøretøy å vike for. 15/27

16 Kryss 4 vil ha en høy belastning for trafikken fra Faret da krysset i dette alternativet er regulert som et vikepliktskryss hvor trafikk fra Faret må vike for trafikk i Elveveien. Trafikk som gir over 1,0 i belastningsgrad er fjernet. Kryss 5 får en lavere belastningsgrad enn i kapittel 4 på grunn av trafikken fra Faret som er fjernet. Dette gjør at det er mindre trafikk fra sør i Elveveien og belastningsgraden i tilfarten fra Løkka synker. Beregningene viser altså at vegnettet rundt ikke er i stand til å håndtere denne trafikkveksten fullt ut. Dette kan føre til at trafikk avvises inn mot området (potensielle kunder velger å kjøre andre steder) og/eller at rushtidstoppene flates ut og folk velger å kjøre til andre tider. 16/27

17 6. Resultater med ny atkomst fra Nansetgata Tabellene under viser belastningsgrad, gjennomsnittlig forsinkelse og kølengde i en følsomhetsanalyse som flytter 10, 20 eller 30 % av trafikken som blir generert som følge av utbyggingen i scenario 3. Fordelingen av trafikken i nettverket er vist i vedlegg III, IV og V. 6.1 Kryss 1 Følsomhetsanalyse ved ny atkomst i Nansetgata Andel flyttet trafikk: Gjennomsnittlig forsinkelse [s] 10 % 20 % 30 % 10 % 20 % 30 % 10 % 20 % 30 % Sør: Nansetgata 0,70 0,72 0,74 6,5 6,8 7, Øst: Yttersøveien 0,54 0,58 0,53 9,8 10,5 10, Nord: Nansetgata 0,58 0,61 0,60 8,3 8,6 8, Vest: Vesterveien 0,41 0,43 0,41 9,7 10,2 9, Kryss 2 Følsomhetsanalyse ved ny atkomst i Nansetgata Andel flyttet trafikk: Gjennomsnittlig forsinkelse [s] 10 % 20 % 30 % 10 % 20 % 30 % 10 % 20 % 30 % Sør: Nordbyen 0,80 0,81 0,81 14,6 15,0 15, Øst: Yttersøveien 0,72 0,74 0,76 12,4 12,8 13, Nord: Faret 0,46 0,46 0,47 10,1 10,2 10, Vest: Yttersøveien 0,58 0,59 0,60 7,9 7,9 8, Kryss 3 Følsomhetsanalyse ved ny atkomst i Nansetgata Andel flyttet trafikk: Gjennomsnittlig forsinkelse [s] 10 % 20 % 30 % 10 % 20 % 30 % 10 % 20 % 30 % Sør: Elveveien 0,74 0,75 0,76 17,5 18,8 20, Nord: Lågendalsv. 0,53 0,55 0,57 5,8 5,8 5, Vest: Nansetgata 0,78 0,81 0,83 17,1 17,6 18, /27

18 6.4 Kryss 4 Følsomhetsanalyse ved ny atkomst i Nansetgata Andel flyttet trafikk: Gjennomsnittlig forsinkelse [s] 10 % 20 % 30 % 10 % 20 % 30 % 10 % 20 % 30 % Sør: Elveveien 0,45 0,43 0,40 6,2 5,8 5, Nord: Elveveien 0,52 0,50 0,49 2,6 2,5 2, Vest: Faret 2,41 2,21 2, Kryss 5 Følsomhetsanalyse ved ny atkomst i Nansetgata Andel flyttet trafikk: Gjennomsnittlig forsinkelse [s] 10 % 20 % 30 % 10 % 20 % 30 % 10 % 20 % 30 % Sør: Elveveien 0,53 0,51 0,48 5,2 4,9 4, Nord: Elveveien 0,33 0,31 0,30 1,2 1,2 1, Vest: Løkka 1,04 0,92 0,82 55,7 31,2 21, Vurdering Kryssene 1-3 som vil få mer trafikk som følge forskyvningen av trafikk fra Elveveien til Nansetgata får økende belastning med økende trafikkmengde. Ingen av kryssene vil bli overbelastet som følge av denne forskyvningen, men kryss 3 får relativt høye belastningsgrader. Kryssene 4 og 5 vil få synkende belastningsgrad ved økt forskyvning av trafikken fra Elveveien til Nansetgata. Selv om dette skjer er kryssene enten overbelastet eller høy belastet i den tilfarten som må vike til Elveveien. Som nevnt tidligere vil store forsinkelser og kølengder gjøre at noen velger å benyttes seg av andre traseer og/eller tidspunkt. En eventuell atkomst fra Nansetgata kan skape forsinkelser og køer i Nansetgata. Spesielt trafikk fra Nord som må ta en venstresving inn atkomsten. Her kan det sees på muligheten til å etablere et venstresvingefelt som kan øke avviklingen. 18/27

19 Kryss Kryss 1 Kryss 2 Kryss 3 Kryss 4 Kryss 5 Andel flyttet Største belastningsgrad trafikk Tilfart Status 10 % Sør Nansetgata 0,70 OK 20 % Sør Nansetgata 0,72 OK 30 % Sør Nansetgata 0,74 OK 10 % Sør: Nordbyen 0,80 OK 20 % Sør: Nordbyen 0,81 OK 30 % Sør: Nordbyen 0,81 OK 10 % Vest: Nansetgata 0,78 OK 20 % Vest: Nansetgata 0,81 OK 30 % Vest: Nansetgata 0,83 OK 10 % Vest: Faret 2,41 Overbelastet 20 % Vest: Faret 2,21 Overbelastet 30 % Vest: Faret 2,03 Overbelastet 10 % Vest: Løkka 1,04 Overbelastet 20 % Vest: Løkka 0,92 Høy belastning 30 % Vest: Løkka 0,82 OK 19/27

20 7. Oppsummering Ut fra beregningene som er gjort kan en konkludere med at det er tre problempunkter som går igjen. Disse punktene er kryssene 3, 4 og 5. Kryssene 4 og 5 henger tett sammen og bør ses i sammenheng da trafikken mest sannsynligvis vil fordele seg mellom disse ved forsinkelser ved ett eller begge kryssene. Det er også et poeng å se hele studieområdet under ett. Dette gjelder spesielt om et av kryssene er sterkt overbelastet slik som kryss 4 vil være dersom dagens utforming beholdes. Noe av trafikken som egentlig ville benyttet dettet krysset vil da benytte andre traseer for å nå målet sitt og kan da overbelaste andre kryss, som for eksempel kryss 3. Det finnes andre perspektiver som ikke kommer frem i beregningene, men som likevel burde tas hensyn til. Et perspektiv er at rushtidstrafikken har en tendens til å spre seg ut over et større tidsrom om det jevnlig er kø og forsinkelser på en strekning. Det vil si at folk velger enten å kjøre til et annet tidspunkt eller benytte andre fremkomstmidler for å gjennomføre reisen. Et annet viktig perspektiv er når plasskrevende handel har sin maksimale timestrafikk. Dette kommer an på hvilken type handel det er, men en slik makstime kommer ofte på lørdager, altså utenfor makstimen til vegnettet ellers. Det er derfor mulig at tallene benyttet i beregningene er noe høyere enn de burde være. Turgenereringsfaktoren som er benyttet har også en høy usikkerhet i seg selv da en ikke vet nøyaktig areal som blir benyttet til de forskjellige typene av plasskrevende handel. Noen typer plasskrevende handel har også en vesentlig lavere turgenereringsfaktor enn 30 turer pr 100 m². Videre må det påpekes at endringer av trafikken i studieområdet også påvirker vegnettet utenfor studieområdet. For eksempel vil en større trafikkmengde i retning sør i Nansetgata muligens påvirke avviklingen i Yttersøveien x Elveveien som ligger sør for studieområdet, samt kryss i Nansetgata sør-vest for studieområdet. I dette notatet har ikke dette blitt sett nærmere på. 20/27

21 8. Konklusjon I notatet er det sett på hovedsakelig to situasjoner, en med rundkjøring i kryss 4 Faret x Elveveien (1) og en uten rundkjøring (2). 1. Med rundkjøring viser beregningene at det kun er kryss 5 (Elveveien x Løkka) som er overbelastet. Som beskrevet i notatet vil trafikken i kryss 5 i praksis ikke stå i kø der dersom den kan kjøre gjennom Løkka på motsatt side mot Faret. Med andre ord vil dette scenarioet ikke gi kryss som er overbelastet gitt at trafikktallene som er lagt til grunn er riktige. 2. Uten rundkjøringen i kryss 4 vil en med trafikkfordelingen som er lagt til grunn i rapporten fra 2013 få et kryss som er veldig overbelastet i Faret da det er de Elveveien som har forkjørsrett. I praksis vil ikke dette skje, men trafikken vil spre seg i andre retninger til nettverket har en likevekt, med like mye/lite forsinkelser omtrent over alt. Denne utjevningen har vi forsøkt å gjøre i notatet, og har kommet frem til at kryss 3 (Elveveien x Nansetgata) vil få en overbelastet tilfart fra Nansetgata, mens kryss 4 nå er redusert til et høyt belastet kryss. I punkt 1 over er allerede dette beskrevet i notatet at selv om krysset er beregnet som overbelastet med de gitte trafikkmengdene vil denne trafikken flytte seg til andre steder. Resten av nettverket er ikke overbelastet. I punkt 2 vil en i utgangspunktet få et overbelastet kryss 4. Denne overbelastningen er veldig skjev i forhold til resten av nettverket når trafikken kan kjøre andre veger. Etter omfordelingen er det kommet frem til at det mest sannsynlig er to kryss som er høyt belastet, kryss 3 og kryss 4. I kryss 4 ville et lengre svingefelt mest sannsynligvis hatt en viss påvirkning på belastningsgraden i Faret, men hovedårsaken til kø og forsinkelser i Faret her er at Elveveien har forkjørsrett. Dermed er det trafikkmengden i Elveveien som er styrende for hvor mye trafikk som kommer inn på Elveveien fra Faret. I kryss 3 er problemet noe av det samme. Kapasiteten i Nansetgata er avhengig av mengden trafikk fra nord som må vikes for i rundkjøringen. Oppsummert vil det ut fra beregningene være løsningen i punkt 1 med rundkjøring i kryss 4 som ser ut til å komme best ut om en kun ser på kapasitet i kryssene. 21/27

22 9. Vedlegg I. Trafikkfordeling med trafikkmengder fra scenario 3 II. Ny trafikkfordeling som følge av overbelastning med dagens utforming av kryss 4 III. Følsomhetsanalyse som følge av ny atkomst i Nansetgata (10 %) IV. Følsomhetsanalyse som følge av ny atkomst i Nansetgata (20 %) V. Følsomhetsanalyse som følge av ny atkomst i Nansetgata (30 %) 22/27

23 Vedlegg I Trafikkfordeling med trafikkmengder fra scenario 3 23/27 Rambøll Norge AS NO MVA

24 Vedlegg II Ny trafikkfordeling som følge av overbelastning med dagens utforming av kryss 4 24/27

25 Vedlegg III Følsomhetsanalyse som følge av ny atkomst i Nansetgata (10 %) 25/27

26 Vedlegg IV Følsomhetsanalyse som følge av ny atkomst i Nansetgata (20 %) 26/27

27 Vedlegg V Følsomhetsanalyse som følge av ny atkomst i Nansetgata (30 %) 27/27

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsgiver HR Prosjekt AS Dato 2017-08-28 GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING 2 (11) GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsnr.: 1350024050

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn for notatet. 2. Forutsetninger. 3. Kilder til trafikktall i området

NOTAT. 1. Bakgrunn for notatet. 2. Forutsetninger. 3. Kilder til trafikktall i området NOTAT Oppdrag 1350011802 Kunde Farriseidet Eiendom AS Notat nr. 1 Dato 2017/03/31 Til Fra Kopi Larvik kommune Carl Henrik Bjørseth Grethe Myrberg, Jan Flaato, Merete Haukedal 1. Bakgrunn for notatet Larvik

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Sortland kommune Markeveien trafikkanalyse. Utgave:

Sortland kommune Markeveien trafikkanalyse. Utgave: Markeveien trafikkanalyse Utgave: 1 24.4.2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Markeveien trafikkanalyse Utgave / dato: Utgave 1 / 24.4.2015 Arkivreferanse: Oppdrag:

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE DETALJREGULERING LURA BYDELSSENTER. 1 Innledning Dagens trafikksituasjon Fremtidig situasjon med midlertidig adkomst...

TRAFIKKANALYSE DETALJREGULERING LURA BYDELSSENTER. 1 Innledning Dagens trafikksituasjon Fremtidig situasjon med midlertidig adkomst... Oppdragsgiver: Lura Utvikling AS Oppdrag: 531118 Lura Bydelssenter Forprosjekt VA og trafikkteknisk plan9.2014 Dato revidert: 04.09.2014 Skrevet av: Jenny Persson, Marte Fuglesang og Gorm Carlsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med boligutbygging på Løkkatoppen

Trafikkvurdering i forbindelse med boligutbygging på Løkkatoppen NOTAT Oppdrag 1350006012 Trafikkvurdering Løkkatoppen Kunde InForum AS Notat nr. 1 Dato 2015/10/22 Til Georg Orvedal v/inforum AS Fra Daniel Bjerkan v/rambøll Kopi Sigrun Dalen Ganz v/rambøll Trafikkvurdering

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk - oppdatering Dato: 14.03 2017 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan. Kort kommentar til bruk for drøfting og tolkning. Med eksempel i ettermiddags situasjonen

Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan. Kort kommentar til bruk for drøfting og tolkning. Med eksempel i ettermiddags situasjonen Notat Til: Fra: Gjesdal kommune Odd Magne Sørfossmo Kopi: Dato: 11. mai 2015 Emne: Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan Kapasitetsberegninger SIDRA Kort kommentar til bruk for drøfting og

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD Oppdragsgiver: Uno-X Automat AS Oppdrag: 535339. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2015-02-19 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ

1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2015-02-03 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: KAPASITETSVURDERING ALTERNATIV 8 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien

NOTAT. 1. Innledning. 2. Stengning av utkjøring i Enerveien NOTAT Oppdrag Fv157 Flaskebekk - Granholt Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2014/08/22 Til Fra Kopi Lene Hermansen Sigrid Johanne Bøckman Magne Fjeld Venche Rørtveit 1. Innledning

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet "Trafikktelling Nesttun". (vedlagt notat)

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet Trafikktelling Nesttun. (vedlagt notat) Side: 1 av 26 Til: Fra: Bergen kommune v/lars Tveit Norconsult AS v/ Knut Sagen Dato: 5. februar 2008 KAPASITETSANALYSE SUNDTS VEI 1 INNLEDNING På grunn av en forventet trafikkøkning i krysset Nesttunveien

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for Liamyrane næringsareal, Litleåsvegen. Trafikkanalyse

Reguleringsplan for Liamyrane næringsareal, Litleåsvegen. Trafikkanalyse Reguleringsplan for Liamyrane næringsareal, Litleåsvegen Trafikkanalyse Bergen, 19.9.2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER OG METODE... 4 3. TRAFIKKSITUASJONEN I OMRÅDET... 5 3.1. Dagens

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Notat. 2014/474 og 2014/473. Saksbehandler: thoeng, Ørland kommune. Dato: 17.02.2016 Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Bakgrunn Reguleringsplan for Brekstad vestre Næringsområde

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse NOTAT Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Jan Knoop Firma LPO Arkitekter AS Fork. Anmerkning Fra: Stein Emilsen Terje Wølneberg Sweco Norge AS Sweco Norge AS Skårer vest Delområde 8 Overordnet trafikkvurdering

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk Dato: 10.10 2016 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen - Asplan Viak

Detaljer

Disse prosjektene er det ikke tatt høyde for i vurdering av trafikkvekst og kapasitetsberegninger.

Disse prosjektene er det ikke tatt høyde for i vurdering av trafikkvekst og kapasitetsberegninger. NOTAT OPPDRAG E134 Strømsåstunnelen DOKUMENTKODE 313458-RIT-NOT-02 EMNE Trafikkanalyse Bangeløkkakrysset TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER SVV OPPDRAGSLEDER Oddvar Kaarmo KONTAKTPERSON Nils Brandt SAKSBEH

Detaljer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer NTNU Veg og transport EVU kurs Vegplanlegging / Bergen / 2010-03-24 Terje Giæver/Arvid Aakre Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer 1.1 Beregning av ulykkesfrekvens Uf U ÅDT n ul/10^6

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall 01.12.2016 MFN/ØH Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids, Tangvall Innledning Det er ønsker om å bygge en ny adkomst fra Marie Føreids til et fremtidig nybygg. I den forbindelse skal det gjøres en trafikal

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer