OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPRETTET AV Vegard Brun Saga"

Transkript

1 N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse Linås 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Greverud Eiendomsutvikling for å utføre en trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av boliger på Langhus i Ski kommune. Figur 1 viser lokalisering av planområdet. Figur 1: Lokalisering av planområdet ved Langhus (kartkilde: kart.finn.no). Sweco Norge AS 1 ( 21 )

2 I figur 2 ser man hvor de to utbyggingsområdene, Linås og Ramstadfaret, er lokalisert på Langhus. Det er Linås som er planområdet for dette prosjektet. Figur 2: Planområdenes lokalisering på Langhus er markert med rød, stiplet linje. Ramstadfaret er regulert for nye boliger og barnehage og er markert med svart, stiplet linje (kartkilde: kart.finn.no). 2 ( 21 )

3 2 Dagens situasjon 2.1 Dagens trafikkmengder I figur 3 er årsdøgntrafikken (ÅDT) på veier i nærheten av planområdet for år vist. Den viser at Langhusveien har en ÅDT på forbi planområdet til Linås, mens Bøhlerveien har en ÅDT på Trafikkmengdene er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Figur 3: Årsdøgntrafikk (ÅDT) år 2017 før utbygginger (kartkilde: kart.finn.no). 3 ( 21 )

4 2.2 Ulykker Figur 4 viser en oversikt over politirapportere personskadeulykker i området i perioden 2007 til Opplysningene er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Figur 4: Rapporterte trafikkulykker i perioden Grønne ringer indikerer ulykker med lettere skade. Figuren viser at det i 1 0-årsperioden er registrert flere ulykker på vegnettet i nærheten av planområdet. Seks ulykker kan kort oppsummeres som følger: - Ulykke nr. 1 hendte i og førte til lettere skader. Et kjøretøy kolliderte med et annet kjøretøy i en kurve. 4 ( 21 )

5 - Ulykke nr. 2 hendte i og førte kun til lettere skader. Ulykken var en påkjøring bakfra. - Ulykke nr. 3 hendte i og førte også til lettere skader. Her skjedde det en påkjøring bakfra i forbindelse med rundkjøringen. - Ulykke nr. 4 hendte i og førte til lettere skader. Et kjøretøy kjørte utfor ved avsvingning i krysset. - Ulykke nr. 5 hendte i 2008 og førte også til lettere skader. Ulykken var en påkjøring bakfra ved venstresving. - Ulykke nr. 6 hendte i og førte kun til lettere skader. Kjøretøyet ble påkjørt bakfra. Alvorligste skadegrad var «lettere» skadd i alle seks ulykkene. I mange av ulykkene var årsaken påkjøring bakfra, noe som kan tyde på at det er mye kø i tilknytning til kryssene. Det kan også tyde på at fartsnivået er for høyt på hovedveiene. Mulig tiltak mot dette vurderes senere i notatet. 5 ( 21 )

6 3 Fremtidig situasjon 3.1 Planforslaget Planforslaget innebærer utbygging av 196 boliger på Linås. Disse boligene er i hovedsak rekkehus og leiligheter i boligkompleks. Tabell 1: Arealet til de planlagte boligene. Sted Antall boliger Samlet BRA [m2] Gjennomsnittsstørrelse [m2] Linås Vedtatt utbygging på Ramstadfaret På Ramstadfaret er det vedtatt 10 boliger og en barnehage til 100 barn. Dette må legges til ved beregninger av fremtidig trafikk i Bøhlerveien. Tabell 2: Arealer til vedtatte boliger på Ramstadfaret Sted Antall boliger Samlet BRA [m2] Gjennomsnittsstørrelse [m2] Ramstadfaret Figur 5: Oversiktskart over planforslaget (kartkilde: kart.finn.no). 6 ( 21 )

7 3.3 Nyskapt trafikk Forutsetninger For beregning av turproduksjon er det tatt utgangspunkt i den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2013/14. 1 Rapporten bruker intervjuer som grunnlag for å beregne turproduksjon, men skiller ikke på lokale faktorer som geografi og tilgjengelighet på kollektivtransport. Informasjon om antall bosatte per leilighetstype er hentet fra Statistisk sentralbyrå, og det er antatt at dette vil stemme overens med fremtidig antall bosatte i boligene. Tabell 3: Antall boliger, samlet bruttoareal (BRA) og gjennomsnittsstørrelse. Sted Antall boliger Samlet BRA [m2] Gjennomsnittsstørrelse [m2] Linås Ramstadfaret Gjennomsnittsstørrelsen på hver leilighet på Linås er omtrent 96 m 2, noe som tilsvarer en trefireromsleilighet. Vi har beregnet at det i gjennomsnitt vil være 2,23 bosatte for en slik leilighet. På Ramstadfaret er gjennomsnittsstørrelsen 200 m 2. Dette tilsvarer ca. 2,90 bosatte per bolig. Til sammen er det estimert at ca. 470 kommer til å være bosatte i boligene. Tabell 4 viser fordelingen av transportmiddelbruk på daglige reiser i Ski kommune. Det antas at reisemiddelfordelingen stemmer overens med reisemiddelfordelingen på planområdet på Linås og Ramstadfaret og den fremtidige reisemiddelfordelingen. I henhoid til Prosam-rapport 218 er det for Follo forutsatt 3,11 personturer per bosatt per virkedag (mandag fredag). For hele uken sett under ett er det oppgitt 3,26 personturer per bosatt per døgn. Vi har valgt å justere ned antall personturer per virkedag til 3,0 ettersom mange av turene ikke har start- eller målpunkt i boligen. Dette et konservativt estimat. Timeandelen i ettermiddagsrushet er anslått til 10% av ÅDT basert på krysstelling utført januar 2017 og retningsfordelingen til-fra boliger og barnehage er basert på erfaringstall. Tabell 4: Reisemiddelfordeling i Follo. Kilde: RVU 2013/14. Reisemiddel Bil Kollektiv Gang og sykkel Andel 60 % 14 % 26 % ( 21 )

8 Beregnet nyskapt trafikk Vi har regnet på hvor mange personturer som produseres av ulike transportmidler i hverdager. Antall personturer med bil vil være noe høyere enn biltrafikken på grunn av passasjerer i bilene. Follo har et bilbelegg på 1,1 8, og biltrafikken regnes ut ved å dele antall personturer med bil på bilbelegget. ÅDT har blitt utregnet ved å bruke en produksjonsfaktor som er beregnet for hele uken. I tabell 5 ser man hvor mange bilturer som produseres etter at boligene er bygget ut. Linås vil føre til mest trafikk med en ÅDT på 640. Beregninger for barnehagen på Ramstadfaret viser at denne vil bidra med 21 0 ÅDT, vist i tabell 6. Tabell 5: Beregnet trafikk til nye boliger. Boliger Areal Bosatte Turer Personturer hverdager Biltrafikk m2 Pers. per pers G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT Linås , Ramstadfaret , Sum døgn Tabell 6: Beregnet trafikk til barnehage på Ramstadfaret. Barnehage Turer Personturer hverdager Biltrafikk døgn Personer per pers G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT Tilbringer barn 100 4, Ansatte Sum ( 21 )

9 Eksisterende trafikk i adkomstkryss fv.32 X Bøhlerveien Trafikktelling av krysset X Bøhlerveien ble gjennomført 9/ i morgenrushet mellom kl. 7:00 og kl. 9:00, og i ettermiddagsrushet mellom kl. 1 5:00 og kl. 1 7:00. Resultatene viser at makstimen om morgenen var mellom kl. 07:45 og kl 08:45, og om ettermiddagen mellom kl. 1 5:30 og kl. 1 6:30. De registrerte trafikktallene for største time om morgenen er vist i figur 6 og om ettermiddagen i figur 7. EKSISTERENDE TRAFIKK - MORGENRUSH Bøhlerveien Í Ó Î Ì È Ï Figur 6: Trafikkmengder i krysset X Bøhlerveien 9/ i morgenrushet. EKSISTERENDE TRAFIKK - ETTERMIDDAGSRUSH Bøhlerveien Í Ó Î Ì È Ï Figur 7: Trafikkmengder i krysset X Bøhlerveien 9/ i ettermiddagsrushet. 9 ( 21 )

10 Trafikkfordeling i krysset fv. 32 X Bøhlerveien I figur 8 ser man den nyskapte trafikken som boligene på Linås vil produsere, og figur 9 viser hva Ramstadfaret vil produsere. Det er antatt at de aller fleste vil kjøre til og fra. Grunnen til dette er at det er flere målpunkter for bilister i vest enn i øst. NYSKAPT TRAFIKK LINÅS - ETTERMIDDAGSRUSH Í Ó Î 6 Bøhlerveien 61 Ì È Ï Figur 8: Nyskapt trafikk som følge av utbygging av boliger på Linås i ettermiddagsrushet. NYSKAPT TRAFIKK RAMSTADFARET - ETTERMIDDAGSRUSH Í Ó Î 25 Bøhlerveien 194 Ì È Ï Figur 9: Nyskapt trafikk som følge av utbygging av boliger og barnehage på Ramstadfaret i ettermiddagsrushet. 10 ( 21 )

11 3.4 Generell trafikkutvikling Ved beregning av generell vekst legges det til grunn Statens vegvesens trafikkprognoser utarbeidet i forbindelse med NTP (Nasjonal transportplan) for Akershus. Dette tilsier en vekst i trafikkmengdene på 31 % fra 2017 til 2037 i Akershus fylke. I tabell 7 ser man prognosen for den prosentvise veksten for hvert år, og man kan se at vekstraten for Akershus fylke er høyere enn for hele Norge. Tabell 7: Prognose for trafikkvekst i Akershus fylke og Norge. Kilde: Prosam-rapport 215. Fylke Akershus 1,2 1,7 0,8 0,7 Norge 1,1 1,4 0,7 0,6 3.5 Trafikkmengder år 2037 For beregning av trafikkmengdene i år 2037 er det lagt på en generell vekst på den eksisterende trafikken. Det er antatt at bolig- og barnehagetrafikken ikke vokser i fremtiden. I figur 10 ser man trafikkmengdene i 2037 etter utbygging. SUM TRAFIKK ÅR ETTERMIDDAGSRUSH Bøhlerveien Í Ó Î Ì È Ï Figur 10: Beregnet fremtidig trafikk i år 2037 inkludert utbygging på Linås og Ramstadfaret i ettermiddagsrushet Vi har også valgt å beregne hvordan trafikken i 2037 blir uten utbygging av boligene. Den er vist i figur 11 og man kan se at utbyggingen har liten påvirkning på resultatene. 11 ( 21 )

12 SUM TRAFIKK ÅR 2037 U/ UTBYGGING - ETTERMIDDAGSRUSH Bøhlerveien Í Ó Î Ì È Ï Figur 11: Beregnet fremtidig trafikk i år 2037 uten utbygging på Linås og Ramstadfaret i ettermiddagsrushet. 12 ( 21 )

13 3.6 ÅDT år 2037 I figur 1 2 er beregnet ÅDT i år 2037 vist. Da er det lagt til grunn generell trafikkvekst på 31 % og 890 ÅDT til-fra Ramstadfaret og Linås. Figur 12: Beregnet ÅDT år ( 21 )

14 4 Trafikkavvikling 4.1 Metode Det er gjort kapasitetsberegninger av krysset med programmet SIDRA Intersection 7, som gir resultater i form av belastningsgrad, forsinkelse og kølengde. Belastningsgraden uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved belastningsgrad lik 1,0 er teoretisk sett all kapasitet utnyttet. Trafikkvolum Belastningsgrad = Kapasitet Belastningsgraden viser graden av kapasitetsutnyttelse i vegnettet. Belastningsgrader opp til 0,7 gir god avvikling, mellom 0,7 og 0,85 gir køer med noe forsinkelse, og mellom 0,85 og 1,0 er avviklingen ustabil (labil) med store variasjoner i køer og forsinkelser. Ved belastningsgrader over 1,0 er tilfarten overbelastet med betydelige køer og forsinkelser som resultat. Køene vil da først bli mindre når trafikkstrømmene avtar. I denne analysen er det utført kapasitetsberegninger i morgen- og ettermiddagsrush i krysset X Bøhlerveien for dagens situasjon og for trafikksituasjonen i Ettersom trafikkmengdene om ettermiddagen var størst, er det kun valgt å bruke disse tallene videre i notatet. Resultatene er presentert i kapittel og ( 21 )

15 4.2 Resultater Belastningsgrad og forsinkelse i krysset X Bøhlerveien i 2017 I figur 1 3 ser man belastningsgradene i krysset i etter utbygging. Den største belastningsgraden er 0,31 på den nordlige og østlige armen, noe som gir en svært god trafikkflyt. Den største gjennomsnittlige ventetiden er 6 s på Bøhlerveien. Ettermiddagsrush Kryssbelastning og varighet kø nord 0,31 5 s 0,31 0,31 6 s Bøhlerveien 0,26 1 s sør Figur 13: Belastningsgrad i krysset i 2017 etter utbygging Belastningsgrad og forsinkelse i krysset X Bøhlerveien i 2037 I figur 1 4 ser man belastningsgradene i krysset i 2037 etter utbygging. Den største belastningsgraden er 0,40 på den østlige armen, noe som gir en svært god trafikkflyt. Den største gjennomsnittlige ventetiden er 9 s på Bøhlerveien. Ettermiddagsrush Kryssbelastning og varighet kø nord 0,43 7 s 0,50 0,50 9 s Bøhlerveien 0,33 1 s sør Figur 14: Belastningsgrad i krysset i 2037 etter utbygging. 15 ( 21 )

16 5 Veiutforming og trafikksikkerhet 5.1 Vurdering av trafikksituasjonen Kapasitetsberegningene viser at trafikken vil ha svært god flyt i både og 2037 etter utbygging av boligene, og at den maksimale gjennomsnittlige ventetiden vil være rundt 9 sekunder. I T-kryss kan separate venstresvingefelt allikevel være gunstige med tanke på trafikksikkerheten. Behovet for et slikt svingefelt bestemmes ut ifra kapasitet og trafikkavvikling. I figur 1 5 ser man kriteriene for venstresvingefelt i Statens vegvesens håndbok V1 21, og de røde stiplete linjene angir trafikkmengdene i krysset X Bøhlerveien. Siden linjene krysser hverandre i den skraverte sonen, er det anbefalt å bygge et venstresvingefelt. Under trafikktellingene 3/ ble det også observert at kødannelser oppsto på grunn av venstresvingene til Bøhlerveien. Vi anbefaler derfor at det bygges et venstresvingefelt i for svingende til Bøhlerveien. Venstresvingefelt anbefales uavhengig av utbygging på Linås. Figur 15: Kriterier for vurdering av eget venstresvingefelt basert på trafikken i dimensjonerende time (kilde: Statens vegvesens håndbok V121 Geometrisk utforming og veg- og gatekryss). 16 ( 21 )

17 5.2 Forlengelse av gang- og sykkelvei Det er tidligere regulert en forlengelse av eksisterende gang- og sykkelvei på nordsiden av Bøhlerveien, vist i figur 1 6. Reguleringen ble gjort i forbindelse med utbygging av Ramstad terreasse i 1 998, men gang- og sykkelveien ble ikke realisert. Denne vil knytte sammen eksisterende gang og sykkelveier i området, og bidra til bedret trafikksikkerhet i området. Figur 16: Foreløpig regulert gang- og sykkelvei 17 ( 21 )

18 5.3 Adkomstløsning Adkomsten fra Bøhlerveien utformes som et T-kryss uten venstresvingefelt. Veien inn til Linås vil karaktriseres som en samlevei ifølge vei-norm for Ski kommune. Dette grunnet at det er over 1 00 boliger som benytter veien. Basert på trafikkmengder er dette en tilstrekkelig god løsning. Figur 17: Foreløpig skisse av adkomstvei til Linås og Ramstadfaret. 18 ( 21 )

19 5.4 Trafikksikker skolevei Skolebarn i planområdet vil sogne til Langhus skole (1.-7. klasse), og oppmåling på kart viser at skoleveien er rundt m lang avhengig av hvor de bor i planområdet. Figur 1 8 viser de tre mest naturlige skoleveiene fra planområdet på Linås. Boligene på Linås er i hovedsak lokalisert i midtre og søndre deler av planområdet. Dette innbærer at skolerute lengst vest og midtre skolerute er mest aktuell for beboere på Linås. Figur 18: Skoleveier til Langhus skole fra Linås og Ramstadfaret (kartkilde: kart.finn.no). Krysningspunkter er markert med nummer. 19 ( 21 )

20 Det aller meste av ruten består av egne gang- og sykkelveier og kan derfor regnes som trygt. Erfaringsmessig er det krysningspunkter og ikke strekninger som er mest utsatt for ulykker. Derfor er de tre naturlige krysningene av Bøhlerveien sett nærmere på. Krysningspunkt 1 er et opphøyd gangfelt i enden av 30-sone sør for barneskolen, vist i figur 1 9. På sørsiden av gangfeltet bør det anlegges et venteareal for fotgjengere. I dag er arealet delvis utflytende med grus og asfalt. Figur 19: Krysningspunkt 1 sett fra sørvest (kilde: maps.google.no). Krysningspunkt 2 er et opphøyd gangfelt på sørsiden av skolegården, vist i figur 20. På sørsiden av gangfeltet bør det anlegges et venteareal for fotgjengere. Figur 20: Krysningspunkt 2 sett fra vest (kilde: maps.google.no). 20 ( 21 )

21 Krysningspunkt 3 vil anlegges i forbindelse med prosjektet på Ramstadfaret, vist i figur 21. Dette skal bli et opphøyd gangfelt med tilhørende gang- og sykkelvei. Figur 21: Skisse av krysningspunkt 3 som er et opphøyd gangfelt 6 Konklusjon En boligutbygging på Linås vil innebære en økning i trafikken på veinettet med 640 ÅDT. Dette er lite sammenlignet med eksisterende trafikk på veinettet og forventet generell vekst på 31 %. Men i T-krysset fv. 32 X er det i henhold til veistandardene allerede behov for venstresvingefelt, derfor anbefales det å anlegge dette her. Med tanke på trafikkavvikling viser beregninger i SIDRA at krysset fv. 32 X Bøhlerveien vil tåle en utbygging på Linås og Ramstadfaret godt. Dette gjelder selv om prognosene for generell vekst i Akershus skal bli tilfelle. Skoleveiene til Langhus barneskole anses som trygge. Det kan likevel være fornuftig å anlegge venteareal på sørsiden av to av gangfeltene da dette mangler i dag. 21 ( 21 )

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga OPPDRAG Neslia 1 og Nesveien 11 OPPDRAGSNUMMER 24474001 OPPDRAGSLEDER Sara Polle OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO Trafikknotat Neslia 1 og Nesveien 11 Sammendrag I forbindelse med at Vedal Utvikling

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Vegard Brun Saga OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

PROSJEKTLEDER. Vegard Brun Saga OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga KUNDE / PROSJEKT Romerike Boligutvikling AS Elgtråkket, Rælingen - trafikkanalyse PROSJEKTNUMMER 57895001 PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO KONTROLLERT AV Oddbjørn Strøm

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Irene Våge OPPRETTET AV. Timothy Pedersen

PROSJEKTLEDER. Irene Våge OPPRETTET AV. Timothy Pedersen KUNDE / PROSJEKT Os kommune Trafikkanalyse Os parkeringshus PROSJEKTNUMMER 15413002 Trafikkanalyse Os parkeringshus PROSJEKTLEDER Irene Våge OPPRETTET AV Timothy Pedersen DATO REV. DATO KONTROLLERT AV

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Signe Vinje OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

PROSJEKTLEDER. Signe Vinje OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga KUNDE / PROSJEKT Gol Kommune KDP Gol PROSJEKTLEDER Signe Vinje DATO REV. DATO PROSJEKTNUMMER 50721001 OPPRETTET AV Vegard Brun Saga KONTROLLERT AV STEIN EMILSEN Trafikkanalyse KDP Gol Denne trafikkanalysen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

YTREBYGDA, GNR. 114 BNR. 367 MFL. BRAKHAUGEN BOLIGOMRÅDE. NASJONAL AREALPLAN-ID 1201_

YTREBYGDA, GNR. 114 BNR. 367 MFL. BRAKHAUGEN BOLIGOMRÅDE. NASJONAL AREALPLAN-ID 1201_ RAPPORT BERGEN KOMMUNE YTREBYGDA, GNR. 114 BNR. 367 MFL. BRAKHAUGEN BOLIGOMRÅDE. NASJONAL AREALPLAN-ID 1201_65070000 OPPDRAGSNUMMER 19322003 TRAFIKKANALYSE REGULERINGSPLANFASE SWECO NORGE AS 14 PROSJEKT

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Bengt Clausen OPPRETTET AV

PROSJEKTLEDER. Bengt Clausen OPPRETTET AV KUNDE / PROSJEKT Petter Bogen Arkitektkontor AS Kolbotn, Detaljregulering B1-B4 PROSJEKTNUMMER 28401001 PROSJEKTLEDER Bengt Clausen OPPRETTET AV Timothy Pedersen og Stein Emilsen DATO REV. DATO KONTROLLERT

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Anita Myrmæl OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Anita Myrmæl OPPRETTET AV. Isabela Queiroz OPPDRAG Detaljregulering for del av fv. 120 Ask sentrum OPPDRAGSNUMMER 16912001 OPPDRAGSLEDER Anita Myrmæl OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Stein Emilsen Vurdering av krysset fv. 120 x

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Timothy Pedersen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen

PROSJEKTLEDER. Timothy Pedersen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS Trafikkanalyse B7 Storebukta PROSJEKTNUMMER 29161001 PROSJEKTLEDER Timothy Pedersen OPPRETTET AV Timothy Pedersen DATO REV. DATO 07.04.2017 Trafikkanalyse B7 Storebukta

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Timothy Pedersen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Timothy Pedersen KUNDE / PROSJEKT Nøtterøy kommune 8823 Ny skole på Labakken, veg og VA PROSJEKTLEDER Thomas Høyvik Henriksen DATO REV. DATO PROSJEKTNUMMER 28719001 OPPRETTET AV Timothy Pedersen KONTROLLERT AV Stein Emilsen

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Øystein Wilkensen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Øystein Wilkensen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz OPPDRAG Trafikkanalyse - Gartnerihagen, Florø OPPDRAGSNUMMER 14650001 OPPDRAGSLEDER Øystein Wilkensen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Trafikkanalyse - Gartnerihagen, Florø

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Utbygging på Grasmyr - trafikkutredning

Utbygging på Grasmyr - trafikkutredning Utbygging på Grasmyr - trafikkutredning Av Tomislav Salopek og Bjørn Haakenaasen 1. Dagens situasjon...2 2. Situasjonen etter utbygging...4 3. 2.1 Alternativ 1 (to kryss)...4 2.2 Alternativ 2 (ett kryss)...9

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Irene Våge OPPRETTET AV. Timothy Pedersen

PROSJEKTLEDER. Irene Våge OPPRETTET AV. Timothy Pedersen KUNDE / PROSJEKT Årstiderne Arkitekter AS Søre Straume Regulering næringsområde PROSJEKTNUMMER 51305001 PROSJEKTLEDER Irene Våge OPPRETTET AV Timothy Pedersen DATO 06.10.2017 REV. DATO KONTROLLERT AV Vegard

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Kapasitetsberegning Hestnes

Kapasitetsberegning Hestnes Kapasitetsberegning Hestnes Sammendrag/konklusjon De nye områdene Rundevoll-Hestnes og Myllarsmarka vil føre til betydelig relativ økning i trafikkmengde, opp mot 3 ganger dagens trafikk. Spesielt ned

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP TRAFIKKANALYSE Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1344.17a/akn Dato: 07.04.17 Oppdragsnavn: Reguleringsplan for Asperjordet Sign. Kunde: Utarbeidet av: Kontrollert av: Block Watne AS Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen KUNDE / PROSJEKT Feste Kapp AS PROSJEKTLEDER Stein Emilsen DATO 02.06.2017 REVIDERT DATO PROSJEKTNUMMER 50585001 Røverdalen Studentboligblokker OPPRETTET AV Timothy Pedersen KONTROLLERT AV Stein Emilsen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Oddbjørn Strøm OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Oddbjørn Strøm OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm -14 OPPDRAG Dalgård - trafikale vurderinger OPPDRAGSNUMMER 25046001 OPPDRAGSLEDER Oddbjørn Strøm OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO Dalgård trafikale vurderinger 1. Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Roger Pedersen OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

PROSJEKTLEDER. Roger Pedersen OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga KUNDE / PROSJEKT Husøy Hotel Eiendom AS Husøy Hotel PROSJEKTNUMMER 10206054 PROSJEKTLEDER Roger Pedersen OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO KONTROLLERT AV Stein Emilsen Husøy hotell - trafikkanalyse 1

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Roger Pedersen OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

PROSJEKTLEDER. Roger Pedersen OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga VEDLEGG 10 KUNDE / PROSJEKT PROSJEKTLEDER DATO Husøy Hotel Eiendom AS Husøy Hotel Roger Pedersen PROSJEKTNUMMER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV 10206054 Vegard Brun Saga Stein Emilsen Husøy hotell - trafikkanalyse

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm KUNDE / PROSJEKT Block Watne AS Omregulering Åskollvegen, Gjøvik kommune PROSJEKTNUMMER 55895001 PROSJEKTLEDER Maren Eskeland Storsveen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO REV. DATO KONTROLLERT AV Stein Emilsen

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jardar Nymoen OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

PROSJEKTLEDER. Jardar Nymoen OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga vedlegg 6 N O TAT KUNDE / PROSJEKT Glynit veien 39 AS Glynit veien 39 PROSJEKTLEDER Jardar Nymoen DATO PROSJEKTNUMMER 58318001 OPPRETTET AV Vegard Brun Saga KVALITESSIKRING Stein Emilsen Glynit veien 39

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Vegard Brun Saga OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

PROSJEKTLEDER. Vegard Brun Saga OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga KUNDE / PROSJEKT Deponidrift AS Trafikkanalyse deponi i Riiser i Hobøl PROSJEKTNUMMER 27366001 PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO REV. DATO Figur 1 Plankart hentet fra planprogrammet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP TRAFIKKANALYSE Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1288.16a/akn Dato: 20.10.16 Oppdragsnavn: Områdereguleringsplan for Hansefellåsen. Sign. Kunde: Utarbeidet av: Kontrollert av: Block Watne AS Alf Kristian Nyborg

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Vikan industriområde utvidelse, trafikkanalyse kryss med riksvei

Vikan industriområde utvidelse, trafikkanalyse kryss med riksvei RAPPORT Vikan industriområde utvidelse, trafikkanalyse kryss med riksvei OPPDRAGSGIVER Tore Vikan EMNE DATO / REVISJON: 26. juli 2018 / 02 DOKUMENTKODE: 130386-RIT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Det er startet opp arbeid med reguleringsplan for gnr.40 bnr 520 m.fl. i Lille Skjolddalen, Bergen. Tiltakshaver er Orion Prosjekt AS.

Det er startet opp arbeid med reguleringsplan for gnr.40 bnr 520 m.fl. i Lille Skjolddalen, Bergen. Tiltakshaver er Orion Prosjekt AS. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Orion Prosjekt AS v/ard Arealplan as, Lene Lindhardt Hammer Dato: 25.10.2018 Tema: Lille Skjolddalen, kapasitetsvurdering Bakgrunn Det er startet opp arbeid

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

Kastbrekka - Trafikkanalyse

Kastbrekka - Trafikkanalyse RAPPORT Kastbrekka - Trafikkanalyse OPPDRAGSGIVER Kastbrekka Eiendom EMNE Kapasitetsberegninger i SIDRA 7 DATO / REVISJON: 2. desember 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 417767-RIT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

TRAFIKKVURDERING RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 STATENS VEGVESEN REGION ØST TRAFIKKVURDERING RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG A2 TIL DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Trafikkvurdering - Sekkelsten

Trafikkvurdering - Sekkelsten Til: Fra: Askim kommune Norconsult AS v/kristoffer Åsen Røys Dato 2017-11-29 Trafikkvurdering - Sekkelsten Som del av arbeidet med å utarbeide områdereguleringsplan for et nytt næringsområde på Sekkelsten

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ketil Flagstad OPPRETTET AV. Timothy Pedersen

OPPDRAGSLEDER. Ketil Flagstad OPPRETTET AV. Timothy Pedersen OPPDRAG Trafikkanalyse Alfheim OPPDRAGSNUMMER 27304001 OPPDRAGSLEDER Ketil Flagstad OPPRETTET AV Timothy Pedersen DATO REV. DATO 26.02.2018 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga / Ketil Flagstad Trafikkanalyse

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Ørebekk. 1. Bakgrunn. 2. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Trafikkanalyse Ørebekk. 1. Bakgrunn. 2. Dagens trafikksituasjon NOTAT Oppdrag 1350024490 Ørebekk Trafikkanalyse Kunde Ørebekk Senter AS v/ HS Arealplan AS Notat nr. 1 Dato 2017-10-18 Til Fra Kopi Håvard Skaaden Rambøll Norge AS v/robin Åkebrand og Magne Fjeld Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT. Hvervenkastet handel trafikkutredning INNHOLD. Sammendrag

NOTAT. Hvervenkastet handel trafikkutredning INNHOLD. Sammendrag NOTAT utredning Hvervenkastet handelsområde Ringerike sykehus Hvervenmoen INNHOLD Sammendrag 1 Dagens situasjon... 3 1.1 Grunnlag... 3 1.2 Trafikk turproduksjon... 4 1.3 Kryssbelastning... 4 1.4 Personskadeulykker...

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Oddbjørn Strøm OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

PROSJEKTLEDER. Oddbjørn Strøm OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm KUNDE / PROSJEKT Østre Linje Arkitekter AS 1919-bygget Askim trafikk- og støyanalyse PROSJEKTLEDER Oddbjørn Strøm DATO PROSJEKTNUMMER 56047001 DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm TIL:

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Magnus Baggetorp OPPRETTET AV

PROSJEKTLEDER. Magnus Baggetorp OPPRETTET AV KUNDE / PROSJEKT Ski kommune Trafikkanalyse Langhus svømmehall PROSJEKTNUMMER 55134002/10202739-001 PROSJEKTLEDER Magnus Baggetorp OPPRETTET AV Håvard Norgård/Timothy Pedersen DATO REV. DATO KONTROLLERT

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Roger Pedersen OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

PROSJEKTLEDER. Roger Pedersen OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga KUNDE / PROSJEKT Olavsvern Group AS Olavsvern Infrastruktur PROSJEKTNUMMER 10206040 PROSJEKTLEDER Roger Pedersen OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO REV. DATO Olavsvern - trafikknotat Sweco Norge AS er

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

1 INNLEDNING TRAFIKKANALYSE KOMETVEGEN NOTAT INNHOLD

1 INNLEDNING TRAFIKKANALYSE KOMETVEGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 611586-01 Detaljregulering Kometveien 1-5 Dato: 08.02.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKANALYSE KOMETVEGEN INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

REGULERING AV SJØGATA 37 OG 39 BODØ

REGULERING AV SJØGATA 37 OG 39 BODØ HENT AS REGULERING AV SJØGATA 37 OG 39 BODØ ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 4220 Torgarden 7436 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Gamle Åsvei 44. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Lerka Eiendom

Gamle Åsvei 44. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Lerka Eiendom Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 30.11.2017 ViaNova Trondheim Lerka Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 30.11.2017

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV. Vegard Brun Saga

UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV. Vegard Brun Saga KUNDE / PROSJEKT Peab AS Coop Extra Prestestranda PROSJEKTNUMMER 10209712 UTARBEIDET AV Jenny Mordal Råmundsen KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga DATO REV. DATO 1. Bakgrunn Det planlegges å etablere en ny

Detaljer

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall 01.12.2016 MFN/ØH Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids, Tangvall Innledning Det er ønsker om å bygge en ny adkomst fra Marie Føreids til et fremtidig nybygg. I den forbindelse skal det gjøres en trafikal

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære Trafikkrapport Sweco Norge AS Sign : Aksepter t Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nyt t

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer