Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss"

Transkript

1 Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013

2 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av kapasitet i kryss Dok.nr Tittel Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Rapport utarbeidet HEL HEL BVH BVH A Revidert for foreløpig utsendelse BVH BVH BVH B Revidert etter innkomne merknader BVH BVH BVH BVH Prosj.leder

3 3 Innhold 1 INNLEDNING TIDLIGERE BEREGNING NYE BEREGNINGER - KAPASITETSVURDERINGER EKSISTERENDE SITUASJON KRYSS BISPEGRA KRYSS IDUNS VEI KRYSS NJORDSVEI KRYSS STADIONVEIEN OPPSUMMERING EKSISTERENDE SITUASJON TRAFIKKMENGDER SOM GIR KAPASITETSSVIKT KRYSS BISPEGRA Vekst på tilfart fra Bispegra Vekst i Østre Ringveg KRYSS NJORDS VEI Vekst i Njordsvei KAPASITETSØKENDE TILTAK RUNDKJØRING KRYSS IDUNVEI/NJORDS VEI (2 FELT ØSTRE RINGVEI) RUNDKJØRING KRYSS IDUNVEI/NJORDS VEI (4 FELT ØSTRE RINGVEI) RUNDKJØRING I KRYSS BISPEGRA KRYSS STADIONVEIEN SAMLET KONKLUSJON, FORSLAG TIL TILTAK AVKLARINGER OG PRESISERINGER BOLIGANDELENS BETYDNING FOR TRAFIKKSTRØMMENS RETNING I DIMENSJONERENDE TIME NETTO TRAFIKKØKNING BORTFALL AV TRAFIKK VED ENDRET AREALBRUK UTBYGGINGSPOTENSIALET PÅ MARVIKSLETTA FØR VEISYSTEMET BLIR OVERBELASTET KOLLEKTIVANDEL... 23

4 4 1 INNLEDNING 1.1 Tidligere beregning Som en del av arbeidet med områderegulering for Marviksletta, er det tidligere utført trafikkanalyse for planlagt utbygging på Marviksletta (ViaNova Kristiansand, juni 2011). Disse beregningene viser trafikale konsekvenser ved den veiutbygging og arealbruk som er foreslått i områdereguleringsplanen. Trafikksimuleringen (Contram) er basert på at trafikantene er kjent med vegsystemet og velger raskeste rute. Fremtidig trafikkvolum er basert på planlagt arealbruk og gitte turproduksjonsfaktorer. Contram beregningene tar altså ikke utgangspunkt i dagens arealbruk og trafikk, men beregner total trafikkgenerering i planlagt situasjon. 1.2 Nye beregninger - kapasitetsvurderinger Oppdragsgiver ønsket i tillegg å få en vurdering av hvor lenge dagens veisystem vil kunne holde, dvs ha tilstrekkelig kapasitet, når Marviksletta bygges ut. Hvilke trafikkvolum vil utløse tiltak og hvilke tiltak? Og hvilke trafikkvolum vil utløse behov for ny alternativ atkomstvei? Foreliggende beregninger og vurderinger tar utgangspunkt i dagens trafikk (fra Contramberegningene 2011, kalibrert ved tellinger på stedet) og dagens situasjon. Trafikkbelastningen på veiarmer fra Marviksletta er så økt suksessivt inntil kapasitetssvikt i kryssene oppstår. Veisystemets kapasitet er i stor grad er avhengig av kryssenes kapasitet. Praktisk kapasitet er definert som 90 % av teoretisk kapasitet (da er krysset så belastet at avviklingen hemmes vesentlig og uakseptable køer oppstår). 2 EKSISTERENDE SITUASJON Det er utført kapasitetsberegning av eksisterende kryss med dagens trafikk. Trafikkgrunnlaget er hentet fra trafikkmodellen CONTRAM, som var utgangspunkt for tidligere utført trafikkanalyse (ViaNova Kristiansand, 2011). Alle beregninger gjelder dimensjonerende time i ettermiddagsrush. Det er ettermiddagsrushet som er dimensjonerende (mest belastet). Krysskapasitet (belastningsgrad) er beregnet med programmet SIDRA.

5 5 2.1 Kryss Bispegra Plan eks. kryss Trafikkbelastning dim. Time Kølengde (meter) Krysset karakteriseres ved stor rett-frem trafikk og liten sideveistrafikk. Liten økning i sideveistrafikken kan få store konsekvenser for rett-frem trafikken. Høyeste belastningsgrad i kryss Bispegra er 62 %. Årsaken til at belastningsgraden ikke er høyere, er liten sidevegstrafikk. Krysset kan tåle noe vekst i rett-fram trafikk, men svært lite tilknyttet sideveg på grunn av høy belastning på Østre Ringveg.

6 6 2.2 Kryss Iduns vei Plan eks. kryss Trafikkbelastning dim. Time Kølengde (meter) Krysset karakteriseres ved stor rett-frem trafikk og liten sideveistrafikk. Høyeste belastningsgrad 100 %, overbelastet i dag. Trafikk fra Idunveien har problem med å komme ut på Østre Ringveg, spesielt venstresvingende trafikk. I de tilfeller hvor vi har venstrevingende av fra Østre Ringveg, vil det oppstå tilbakeblokkering til Njords vei (kølengde > 100 meter).

7 7 2.3 Kryss Njordsvei Plan eks. kryss Trafikkbelastning dim. Time Kølengde (meter) Karakterisert ved fortsatt stor rett-frem trafikk, men noe mer sideveistrafikk. Høyeste belastningsgrad 67 %, noe reservekapasitet.

8 8 2.4 Kryss Stadionveien Plan eks. kryss Trafikkbelastning dim. Time Kølengde (meter) Høyeste belastningsgrad 91 %, overbelastet i dag. Kryss Stadionveien er på kapasitetsgrensen med dagens geometri.

9 9 2.5 Oppsummering eksisterende situasjon Høyeste belastning i kryss Bispegra er 62 %. Årsaken til at belastningsgraden ikke er høyere, er liten sidevegstrafikk. Krysset kan tåle noe vekst i rett-fram trafikk, men svært lite tilknyttet sideveg på grunn av høy belastning på Østre Ringveg. Kryss Idunvei er overbelastet i dag. Trafikk fra Idunveien har problem med å komme ut på Østre Ringveg, spesielt venstresvingende trafikk. I de tilfeller hvor vi har venstrevingende av fra Østre Ringveg, vil det oppstå tilbakeblokkering til Njords vei (kølengde > 100 meter). Kryss Njordsvei har høyeste belastningsgrad 67 %, og har noe reservekapasitet. Kryss Stadionveien er på kapasitetsgrensen med dagens geometri. På strekningen nord for Njords vei tilsvarer dagens trafikkbelastning (ÅDT kjt/d) behov for 4-felts veg. Vegnormalens krav er 4 felt hvis ÅDT > Kjt/d. Kryssene Bispegra og Idunvei er høyt belastet og tåler lite/ingen vekst på sidevegene. Kryssene Njordsvei og Stadionveien har noe mindre belastning, og kan tåle noe vekst. En vekst i disse kryssene vil imidlertid medføre økt belastning i kryssene Idunvei og Bispegra og gjøre forholdene vanskeligere her.

10 10 3 TRAFIKKMENGDER SOM GIR KAPASITETSSVIKT Hvor mye kan dagens trafikk økes før kapasitetssvikt oppstår? Trafikkbelastningen på sideveiene fra utbyggingsområdet på Marviksletta er suksessivt økt og belastningsgraden i kryssene beregnet inntil kapasitetsgrense for krysset (90 %) er nådd. Da er krysset så belastet at avviklingen hemmes vesentlig og uakseptable køer oppstår. Illustrasjonene nedenfor viser trafikkmengdene ved kapasitetssvikt. Figurene viser trafikkmengder i dimensjonerende time (kjt/t). Dette er også omregnet til ÅDT. Dimensjonerende timetrafikk utgjør 9,2 % av ÅDT. Kryss Iduns vei er i eksisterende situasjon på kapasitetsgrensen. Den høye belastningen på Østre Ringveg gjør det vanskelig for trafikk fra Idun veien å komme inn på Østre Ringveg. En ytterligere økning av trafikkbelastningen på Østre Ringveg vil gjøre forholdene dårligere. Siden avstanden mellom Idunveien og Njords vei er så kort, medfører dette at også kryss med Njords vei bør utbedres før utbygging kan starte. Kryss Stadionveien har belastning over 90 % i eks. situasjon, medfører behov for tiltak før utbygging. Kryss Bispegra kan tåle noe vekst før krysset er på kapasitetsgrensen. 3.1 Kryss Bispegra Eksisterende situasjon

11 Vekst på tilfart fra Bispegra Vekst i tilfart mot høyre Konklusjon: Dagens kryss kan tåle vekst på 90 kjt/t i tilfart fra Bispegra mot høyre. Svarer til ÅDT 1000 kjt/d. Da stopper det opp i Bispegra Vekst i Østre Ringveg Antar at det i dim.time (ettermiddagsrush) kun blir vekst i nordgående retning (mot E18). Konklusjon: Dagens kryss kan tåle vekst 160 kjt/t i nordgående retning. Svarer til ca ÅDT kjt/d. Da stopper det opp i Bispegra.

12 Kryss Njords vei Eksisterende situasjon Vekst i Njordsvei Konklusjon: Dagens kryss kan tåle vekst 85 kjt/t (høyresving fra Njords vei). Tilsvarer vekst i ÅDT på ca 900 kjøretøyer pr. døgn. Da stopper det opp i Njords vei.

13 13 Mulig trafikkøkning i eksisterende situasjon før tiltak oppsummert:

14 14 4 KAPASITETSØKENDE TILTAK Et tiltak kan være å bygge om kryss til rundkjøring. Rundkjøring har generelt større avviklingskapasitet, men vanskeligere for å prioritere myke trafikanter og kollektivtrafikk. 4.1 Rundkjøring kryss Idunvei/Njords vei (2 felt Østre Ringvei) 2-felts rundkjøring, ytre diameter 40 meter, ett sirkulerende felt. Belastning med dagens trafikk: Trafikk som gir kapasitetssvikt (belastningsgrad >90 %): En rundkjøring i kryss Idunvn-Njords veg kan tåle en trafikkvekst i forhold til dagens trafikk i dim. time på kjøretøy fra Njordsvei. Dette tilsvarer vekst i ÅDT på ca kjt/d.

15 Rundkjøring kryss Idunvei/Njords vei (4 felt Østre Ringvei) Dersom Østre Ringvei har 4 felt, vil kapasiteten øke ytterligere. Trafikk som gir kapasitetssvikt ved 4 felt (belastningsgrad >90 %): Ved total vekst på 600 kjt/t tilsvarende ÅDT kjt/d vil også en 4-feltsløsning være på kapasitetsgrensen.

16 Rundkjøring i kryss Bispegra 2-felt Østre Ringvei Ved vekst på totalt 550 kjøretøy i makstimen i forhold til dagens trafikk, fordelt med 400 på Østre Ringvei i nordgående retning, og 150 i Bispegra, vil rundkjøring ved Bispegra nå kapasitetsgrensen. Dette tilsvarer en vekst i ÅDT på ca kjøretøy/døgn.

17 17 4 felt Østre Ringvei Med vekst 600 i Østre Ringvei (fra kryss Idunvn/Njords vei) og vekst 500 kjøretøyer i Bispegra i forhold til dagens trafikk, vil krysset være overbelastet også i 4-felts løsning. Total vekst i ÅDT Østre Ringvei kjøretøyer pr. døgn, og vekst Bispegra kjøretøyer pr. døgn.

18 Kryss Stadionveien I første omgang foreslås utvidelse av Stadionveien med svingefelt og eventuelt kanalisering av krysset i neste omgang. Eksisterende situasjon uten svingfelt: Med foreslått tiltak (svingefelt) kan trafikken øke ytterligere.

19 19 Trafikkmengde som gir overbelastning: Med vekst i dimensjonerende time på 200 kjøretøyer, tilsvarende vekst i ÅDT på ca kjøretøyer pr. døgn, vil krysset være på kapasitetsgrensen (høyresving fra Stadionveien).

20 20 5 SAMLET KONKLUSJON, FORSLAG TIL TILTAK Mulig trafikkøkning i forhold til eksisterende trafikk er her oppsummert med hhv 2 og 4 felt i Østre Ringvei nord for Idunvei.

21 21 Dagens situasjon og kapasitetsreserve før tiltak: - Kryss Idunsvei er overbelastet i dag (100 %) - Kryss Statdionveien er overbelastet i dag (91 %) - Kryss Bispegra er 62 % belastet Tåler + 90 kjt/t (ÅDT 1000 kjt/d) i veiarm Bispegra før tiltak Tåler kjt/t (ÅDT 1700 kjt/d) i Østre Ringvei (nordover) - Kryss Njordsvei er 67 % belastet Tåler + 85 kjt (ÅDT 900 kjt/d) i veiarm Njordsvei før tiltak Anbefalte tiltak med tilhørende kapasitetsreserve: 1. Rundkjøring Idunsvei/Njordsvei (2 felt) Det er nødvendig med tiltak i kryss Idunveien/Njordsvei før utbygging kan starte 2 felts rundkjøring vil tåle kjt/t (ÅDT 3800 kjt/d) i veiarm Njordsvei 4 felts rundkjøring vil tåle kjt/t (ÅDT 6500 kjt/d) i veiarm Njordsvei 2. Rundkjøring Bispegra (2 felt) 2 felts rundkjøring vil tåle +150 kjt/t (ÅDT 1600 kjt/d) i veiarm Bispegra 3. Svingefelt Stadionveien Det er nødvendig med snarlig tiltak i Stadionveien. Ekstra svingefelt vil tåle kjt/t (ÅDT 2200 kjt/d) i veiarm Stadionveien 4. 4 felt i Østre Ringvei Ved +350 kjt/t (ÅDT 3800 kjt/d) må det etableres 4 felt fra Njordsvei til E18 eller alternativ atkomst (f.eks ny Havnevei) 5. Alternativ atkomst Ved +600 kjt/t (ÅDT 6500 kjt/d) må det etableres alternativ atkomst Ny atkomst (Havnevei) gjør 4 felt unødvendig på Østre Ringvei.

22 22 6 AVKLARINGER OG PRESISERINGER Etter foreløpig utsendelse og innkomne merknader, presiseres her en del forhold. 6.1 Boligandelens betydning for trafikkstrømmens retning i dimensjonerende time Opprinnelig trafikkanalyse (2011) viser den totale trafikken som genereres fra planområdet basert på planens arealbruk. Planens boligandel ligger således inne i beregningene, både i morgenrush og ettermiddagsrush. Analyser viste at ettermiddagsrushet var det største, dette er derfor brukt som dimensjonerende timetrafikk (trafikken i største time i rushet). I rushtiden går det trafikk i begge retninger, normalt regnes % i den retning med mest trafikk. I ettermiddagsrushet er antatt størst strøm ut fra området, mot E Netto trafikkøkning bortfall av trafikk ved endret arealbruk Den opprinnelige trafikkanalysen (2011) viser total generert trafikk fra planområdet slik det er foreslått i planen når den er fullt utbygd. Beregningene viser ikke netto økning. Bortfall av trafikk som skyldes endret arealbruk, er således ikke relevant. Foreliggende tilleggsanalyse viser mulig trafikkøkning i forhold til dagens trafikk. I denne analysen er det ikke tatt utgangspunkt i arealbruk hverken dagens eller fremtidig. 6.3 Utbyggingspotensialet på Marviksletta før veisystemet blir overbelastet Hvor mye som kan bygges ut, er avhengig av hva som bygges, hvor det bygges og hvor trafikantene kjører ut/inn. Dersom det tas utgangspunkt i turproduksjonsfaktorer som er brukt i opprinnelig trafikkanalyse (2011), er herunder som eksempel vist generert trafikk fra ulike utbyggingsscenarier med ulik arealmiks: Krysset Stadionveien tåler +200 kjt/t (ÅDT +2200), krysset Njordsvei tåler +350 kjt/t (ÅDT +3800), krysset Bispegra tåler +150 kjt/t (ÅDT +1600) på veiarmer fra Marviksletta.

23 23 Dersom trafikantene f.eks velger å kjøre ut i Njordsvei, kan det bygges ca m2 bolig (eller 100 boenheter) i tillegg til dagens arealbruk. Forutsatt at det ikke bygges noe annet og ikke noe eksisterende faller bort. Faller eksisterende arealbruk bort (f.eks næring), kan det bygges ut mer nytt. Hvor mye er avhengig av hvor mye og hva som faller bort og hvor disse i dag velger å kjøre. 6.4 Kollektivandel - turproduksjon Reisemiddelfordelingen for boligreiser avhenger av kollektivtilbud, avstand sentrum og type bebyggelse og muligheter for å bruke bil. Ved bruk av turproduksjonsfaktorer ligger en vurdering av dette. Den bilturproduksjonsfaktor som er anvendt her (3,5 PROSAM) forutsetter bynær, urban bebyggelse og normalt kollektivtilbud. Dette er et normalt tall for denne type bebyggelse og lokalisering. Lavere bilturproduksjon forutsetter økt kollektivtilbud, tilrettelagt sykkelbruk og restriktive tiltak for bilbruk. Spesielt parkeringsrestriksjoner har vist seg å gi lavere bilturproduksjon. Bedret kollektivtilbud må kombineres med restriktive tiltak for bil for å gi større kollektivandel og færre bilturer. Men det vil også ha andre følger som må vurderes (f.eks vil parkeringsrestriksjoner kunne virke avvisende på etablering av visse virksomheter).

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Vestby-Trafikk Utgave/dato: 1 / 2015-01-30 Arkivreferanse: - Lagringsnavn IKEA_Vestby-Trafikkutredning_171114.docx

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02 694 wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim-

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR TRAFIKK VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER OG SPA-/BADEANLEGG

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Beregnet til Detaljreguleringsplan B113 Brønnerød Dokument type Rapport Dato 19.01.2015 TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD B113 BRØNNERØD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rapport 07 2008 Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rushtidsavgift i Kristiansand? En utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper Forord På oppdrag fra ATP-sekretariatet

Detaljer

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Notat Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Faveo Prosjektledelse AS Vestre Strandgt 27 29, 4611 Kristiansand www.faveoprosjektledelse.no ORG. NR 881 894 742 MVA Sted:

Detaljer

TIND-TUNNELEN. Vegtunnel på E8 mellom Ramfjord og Tromsdalen i Tromsø kommune.

TIND-TUNNELEN. Vegtunnel på E8 mellom Ramfjord og Tromsdalen i Tromsø kommune. TRAFIKK ANALYSE FOR TIND-TUNNELEN Vegtunnel på E8 mellom Ramfjord og Tromsdalen i Tromsø kommune. Trafikkvurdering og konsekvenser for øvrig vegnett. Trafikktemaer i prosjektets konsekvensutredning. Polarporten

Detaljer