Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune"

Transkript

1 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato:

2 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: 1 / Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Oppdrag: Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Jenny Persson Trafikk Trafikkanalyse Rapport

3 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i III FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å foreta en trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt Vuluvegen i. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Rita B. Einevoll. Trafikkanalysen som er dokumentert i denne rapporten er utarbeidet av siv.ing. Jenny Persson som har vært oppdragsleder for Asplan Viak og siv.ing Birgitte Halvorsen har vært rådgiver/ kvalitetssikrer. Stjørdal kommune har bidratt med maskinelle trafikkregistreringer og studenter har utført manuelle tellinger.

4 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i IV INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING DAGENS SITUASJON Virksomheter på Sveberg Trafikkregistrering FREMTIDIG SITUASJON Nye virksomheter Fremtidig vegnett Forutsetninger for fremtidig trafikksituasjon år Beregning av turproduksjon Fordeling av trafikken på vegnettet Vurdering av konsekvenser for Vuluvegen Konsekvenser av nye virksomheter vest for Vassåsen KONKLUSJON VEDLEGG... 21

5 1 1 SAMMENDRAG Den utviklingen som er i gang på Sveberg i er relativt omfattende og Malvik kommune har behov for dokumentasjon av trafikkbelastningen på eksisterende vegnett. En prognose for fremtidig trafikk med bakgrunn i eksisterende tall og beregning av nye tall fra planlagt utbygging i området vil kunne si noe om trafikkavviklingen år Det er i hovedsak to kryss som er satt i fokus; Svebergkrysset over E6 og krysset mellom Vuluvegen og Svebergvegen. I tillegg har vi gjort trafikktelling og vurderinger av eksisterende rundkjøring ved Rema Den planlagte utbyggingen av nye boliger, slakteri og kjøpesenter på Sveberg gir økt trafikk på, til og fra Sveberg, og belastningen i eksisterende kryss blir betydelig mye større enn i dag. Beregning av turproduksjon til nye etableringer er gjort med hjelp av erfaringstal fra Håndbok 146 utarbeidet av Statens vegvesen. Trafikktallene er generelle og oppgitt innenfor et intervall, hvilket betyr at de kan variere noe i ulike områder. Prognosen for fremtidig trafikk vil kunne si noe om hvor mye større trafikken på Sveberg kan bli om 10 år og bidra til at man er godt forberedt på en sterk utvikling av området. Det er gjennomført beregninger for to fremtidsalternativ. Det ene og mest sannsynlige alternativet er at halvparten av trafikken som allerede går i området i dag og til de nye boligene, går innom kjøpesenteret. Det andre er med ny etablering som er uavhengig av annen etablering, det vil si at hver ny virksomhet skaper en ny biltur og som ikke er eksisterende fra før. Beregningene viser at antallet turer generert fra Svebergområdet kan utgjøre kun en liten del av den trafikken som er beregnet til kjøpesenteret. Konklusjonen er at en stor del av beregnet antall bilturer til kjøpesenteret vil komme utenfra eller at antall kunder blir betydelig lavere. Svebergkrysset kan få avviklingsproblemer med beregnet fremtidig trafikk med de nye utbyggingene. Utbedring av krysset kan bli nødvendig for å unngå at det skal få konsekvenser for E6. Det er knyttet stor usikkerhet til beregningene. Usikkerheten er fremst knyttet til forutsetninger om reisemønster og utbyggingsplanene. Kvaliteten på prognosen kan forbedres med supplerende tellinger og beregninger etter hvert som de planlagte utbyggingene gjennomføres i området. Det er kjøpesenteret som medfører den største usikkerheten i prognosen i og med at det er kjøpesenteret som har de største beregnede trafikkmengdene. Trafikken på Vuluvegen er relativt lav og tellinger morgen og ettermiddag viser at den største delen av trafikken er generert fra boligområdet som ligger på Sveberg i dag. Det er antatt den samme prosentvise fordelingen for trafikken til og fra nytt boligområde, og det betyr en trafikkøkning på Vuluvegen fra dagens ÅDT på 700 kjt/døgn til fremtidig ÅDT på 1 300

6 2 kjt/døgn, en økning på ca 85 %. Det vil ikke bli kapasitetsproblemer i krysset mellom Svebergvegen og Vuluvegen med disse forutsetningene. Hvis det blir kapasitetsproblemer i Svebergkrysset øker sannsynligheten for økt trafikk i Vuluvegen. En ny veg direkte mellom Hommelvik sentrum og Sveberg kan være med å redusere behovet for utbedring av kryss mellom rampene og lokalvegnettet samt unngå trafikkøkning i Vuluvegen. En spørreundersøkelse før og etter åpningen av kjøpesenteret kan bidra til å klargjøre hvor trafikken til kjøpesenteret kommer fra og et eventuelt behov for en veg direkte mellom Sveberg og Hommelvik sentrum. Undersøkelsen kan også gi en indikasjon på forandringer i handel inne i Hommelvik sentrum. Med en videre utbygging av nye næringsvirksomheter på Vassåsen og hovedadkomst fra Svebergkrysset vil det bli kapasitetsproblemer og helt nødvendig å utvide kapasiteten i eksisterende kryss. Hvis de nye næringsvirksomhetene på Vassåsen ikke har noen behov for direkte forbindelse til andre virksomheter på Sveberg kan de med fordel få en kortere veg til E6 med ny adkomst via avkjøring fra E6 på Stav.

7 3 2 INNLEDNING I forbindelse med planlegging av nye kommunale veger i Svebergområdet har planavdelingen i behov for dokumentasjon av trafikkbelastningen på eksisterende vegnett. I tillegg ønsker kommunen få utarbeidet en prognose for fremtidig trafikkbelastning med bakgrunn i eksisterende tall og beregning av nye tall fra planlagt utbygging i området. Det er i hovedsak to kryss som er satt i fokus; Svebergkrysset over E6 og krysset mellom Vuluvegen og Svebergvegen. I tillegg har vi gjort trafikktelling og vurderinger av eksisterende rundkjøring ved Rema 1000.

8 4 3 DAGENS SITUASJON 3.1 Virksomheter på Sveberg På Sveberg er det i dag etablert flere ulike typer virksomheter. På den søndre siden av E6 ligger et friluftsområde og i tilknytning til det en stor idrettshall. Et nytt slakteri er under oppførelse nordøst for idrettshallen. Det er en del forskjellig industrivirksomhet i området og et mindre konferansesenter. Nord for E6 er det boligområder mellom kuperte skogspartier. Det er barnehage og barne- og ungdomsskole i nærheten av boligene. Rett ved E6 er det et større anleggsområde der blant annet et nytt kjøpesenter vil bli etablert. En Rema 1000 butikk er allerede åpnet i samme område. Spar Kjøp AS ligger rett ved E6. Til Trondheim Svebergmarka- Nytt boligområde Stav Vuluvegen E6 Svebergkrysset Spar Kjøp Konferansesenter Nytt slakteri Idrettshall Til Stjørdal Figur 1. Oversiktsbilde over Sveberg og omegn

9 5 Kryss 4 N Barnehage Eksisterende boligområde Skole Svebergvegen Veg til nytt boligområde- Svebergmarka Rema 1000 Kryss 3 V E6 til Trondheim Nytt kjøpesenter Svebergkrysset nord Kryss 2 Rundkjøring Spar Kjøp Ø Kryss 1 Svebergkrysset sør Stavsjøvegen E6 til Stjørdal Figur 2. Svebergområdet S 3.2 Trafikkregistrering Det ble registrert trafikk med radar på Vuluvegen i uke 39 og på den søndre rampen i retning fra Trondheim i uke 42/43 og. Manuelle trafikktellinger ble gjennomført i to timer morgen og ettermiddag onsdag 24. september i uke 39 på rampene til E6, i rundkjøringen ved Rema 1000 og krysset mellom Svebergvegen og Vuluvegen. Registreringene med radar viser trafikken over døgnet og en hel uke. Figur 3 viser beregnet ÅDT på rampene i Svebergkrysset og rundkjøringen og Figur 4 viser beregnet ÅDT på Vuluvegen og Svebergvegen. De vegene som det ikke ble registrert trafikk på over døgnet med radar er beregnet med hjelp av krysstellingene. De manuelle tellingene brukes til å finne maks. timetrafikken på morgenen og ettermiddagen. I Figur 5,Figur 6,Figur 7 og Figur 8 er trafikken i respektive maks. time morgen og ettermiddag vist. Trafikken er relativt lav i alle kryssene og det er ikke kapasitetsproblemer i dag. Trafikken i Vuluvegen er større i helgene enn en ukedag og det tyder på at fritidsreiser i større grad går i Vuluvegen enn E 6. Det er blitt observert ulykkesrisiko på rampene i den søndre delen av Svebergkrysset (østgående ramper X Stavsjøvegen) Se Figur 9 og Figur 10. Det er ikke merket med skilt eller oppmerking i vegbanen hvor fotgjengere skal passere for å komme til

10 6 og fra bussholdeplassen. Sikten er også relativt dårlig. Vi foreslår at det settes opp skilt og markeres fotgjengerfelt for å få bedre trafikksikkerhet for de myke trafikantene. Det er en stor anleggstrafikk i området og andelen tunge kjøretøy er kanskje større enn den har vært tidligere. I vedlegget er trafikktallene delt opp på lette og tunge kjøretøy. ÅDT ÅDT 900 ÅDT ÅDT ÅDT ÅDT ÅDT ÅDT 900 ÅDT ÅDT Figur 3. Beregnet ÅDT 2008 på vegnettet på Sveberg.

11 7 ÅDT ÅDT 700 ÅDT Figur 4. Beregnet ÅDT 2008 på Vuluvegen og Svebergvegen. Figur 5. Trafikken på Sveberg maks. time morgen kl

12 8 Figur 6. Trafikken på Sveberg i maks. time ettermiddag kl Figur 7. Trafikken i krysset Svebergvegen x Vuluvegen i maks. timen morgen kl

13 9 Figur 8. Trafikken i krysset Svebergvegen x Vuluvegen i maks. timen kl Skilt her Fotgjengerfelt Figur 9. Påkjøringsrampe mot Stjørdal, forslag til utbedring av trafikksikkerhet.

14 10 Skilt her Skilt her Figur 10. Avkjøringsrampe fra Trondheim, forslag til utbedring av trafikksikkerhet.

15 11 4 FREMTIDIG SITUASJON 4.1 Nye virksomheter Det er under oppføring og planlegging nye virksomheter på Sveberg. På sørsiden av E6 er tre nye områder regulert til industriformål. På ett av dem bygges nå et nytt slakteri mens de andre to kun er opparbeidet med grunnarbeid og har ikke offentlig planer om oppstart eller omfang. På Vassåsen mellom Sveberg og Stav planlegges nye næringsarealer. Området er ikke regulert ennå, men kan i et fremtidsscenario bli et stort næringsområde. Det som planlegges i dag er ca 300 daa med næringsareal som krever plass til sin virksomhet. På den nordre siden av E6 er grunnarbeid startet for 900 nye boligenheter som vil bli ferdigstilt i løpet av årene Et nytt kjøpesenter med forskjellige små og store butikker er under oppførelse og vil stå ferdig november Fremtidig vegnett Det er innen de neste 10 årene ikke planlagt noen vesentlige forandringer i vegnettet. Det er vurdert en ny veg mellom Sveberg og Hommelvik sentrum, men den er ikke komme så langt i planleggingen at den vil bli vurdert i denne analysen. Denne vil gjøre avstanden mellom Sveberg og Hommelvik kortere enn å kjøre E6. Trafikksikkerheten vil bli bedre fordi den nye vegen vil avlaste småveger i boligområdet hvor det er uheldig med økt trafikk. 4.3 Forutsetninger for fremtidig trafikksituasjon år 2018 Trafikkanalysen er utarbeidet for år Dagens trafikk (trafikktellinger) vil med mengder og svingebevegelser ligge til grunn for beregning av fremtidig trafikk.. Ny trafikk, som følge av utbygging, vil etter det bli lagt til. Følgende virksomheter vil det bli beregnet trafikk for: Nytt kjøpesenter på totalt ca kvm forretningsareal. Ny møbelbutikk på kvm. Nytt boligområde med 900 boliger. Nytt slakteri på kvm og ca 200 ansatte. Utvidelse av eksisterende virksomheter vil bli beregnet med generell trafikkvekst. Nytt kjøpesenter planlegges med virksomheter som kan deles inn i: Daglig service (dagligvarehandel), kvm Service og kultur (treningssenter, klesbutikker og lignende), kvm.

16 Beregning av turproduksjon Kjøpesenter og møbelforretning Statens Vegvesen Håndbok 146 er i utgangspunktet brukt for å beregne turproduksjonen fra ulike virksomheter. Erfaringstall fra lignende kjøpesentra i Trondheim og Oslo sier også noe om hvordan trafikken til og fra et nytt storsenter på Sveberg kan bli. Turproduksjonen bygger på antall kvadratmeter forretningsareal og type butikk. Dagligvarehandel genererer fler reiser enn service, kultur og arealkrevende forretning per kvadratmeter. En viss oppdeling av ulike typer handel er gjort basert på de fakta som per dags dato er tilgjengelige. Nytt kjøpesenter genererer 45 bilturer per 100 kvm og ny møbelforretning 20 bilturer per 100 kvm per døgn bilturer genereres per døgn sum til/fra kjøpesenteret og 320 sum til/fra møbelforretningen. I maks timen, som er mellom , er trafikken 17 % av døgntrafikken og det utgjør ca 1150 kjt/t fra kjøpesenteret og 60 kjt/t fra møbelforretningen. Virksomhet Antall kvadratmeter Bilturer per 100 kvm per døgn ÅDT (ant. kjøretøy per døgn) Kjøpesenter Møbelforretning Maks. time trafikk (ant. kjøretøy per time) Boliger De 900 nye boligene beregnes å generere ca 3150 bilturer per døgn sum begge retninger. 16 % av trafikken går i rushtimen, det vil si 500 kjøretøy i maks. timen. Tallene er basert på håndbok 146 som ligger noe høyere enn erfaringstallene fra Trondheim. Grunnen til at vi har valgt å benytte litt høyere tall enn erfaringstall fra Trondheim, er at Svebergområdet har litt dårligere kollektivdekning en Trondheim generelt, som betyr større sannsynlighet for bilreiser til/ fra Sveberg. Mange har lang veg til jobb, noe som tilsier større avhengighet av motoriserte kjøretøy enn gjennomsnittet i Trondheim har hvor mange går og sykler til jobb. Virksomhet Antall Bilturer per enhet per døgn ÅDT (ant. kjøretøy per døgn) Bolig 900 3, Maks. time trafikk (ant. kjøretøy per time) Slakteri Trafikken til og fra nytt slakteri er beregnet med gjennomsnittsverdier for industri. I håndbok 146 er det oppgitt 3,5 bilturer per 100 kvm per virkedøgn. Det utgjør 560 bilturer per døgn sum til/fra. Vi har ikke noen opplysninger om skiftarbeid på dette slakteriet og i følge opplysninger fra et slakteri på Leangen i Trondheim så varierer det mellom ulike slakterier. Vi forutsetter vanlige arbeidstider for industri for det nye slakteriet på Sveberg. Maks. time for industri ligger mellom kl Maks. timetrafikken er beregnet til 22 % av døgntrafikken og det utgjør ca 120 bilturer.

17 13 Virksomhet Antall kvadratmeter Bilturer per 100 kvm per døgn ÅDT(ant. kjøretøy per døgn) Slakteri , Maks. time trafikk (ant. kjøretøy per time) Vassåsen Trafikken til og fra Vassåsen er beregnet med gjennomsnittsverdier for industri på samme måte som slakteriet. Det utgjør bilturer per døgn og ca 890 bilturer i maks. timen. Virksomhet Blandet næringsareal Antall kvadratmeter Bilturer per 100 kvm per døgn ÅDT(ant. kjøretøy per døgn) , Maks. time trafikk (ant. kjøretøy per time) Utfordringen ved beregning av disse turproduksjonstallene er usikkerheten i størrelsen på erfaringstallene som ligger innenfor store intervall, og at en del av trafikken går mellom de ulike områdene allerede i dag. Noen av de eksisterende turene vil gå mellom de nye områdene i fremtiden, og alle turene er dermed ikke en ny tur. Vi har gjort vurderinger av hvor stor andel av reisene mellom arbeid og hjem som går innom kjøpesenteret og mellom næringsvirksomhetene i kapittel Fordeling av trafikken på vegnettet Alternativer Vi har antatt at halvparten av den totale trafikken til og fra det nye boligområdet Svebergmarka fra rundkjøringen i en ettermiddagstime går innom nytt kjøpesenter, beregnet til 140 kjøretøy per time. En annen forutsetning er at halvparten av eksisterende trafikk blir en del avkjøpesentertrafikken. Den utgjør 150 kjøretøy i maks timen på ettermiddagen. Følsomhetsberegninger vil kunne si noe om forventet trafikkavvikling i de ulike kryssene. Det er vanskelig å vite hvor mange av de turene som går i området i dag, de nye boligturene, turer til og fra kjøpesenteret og øvrig trafikkvekst som kan inngå i den samme turkjeden. I følsomhetsberegningen er alle turer til og fra kjøpesenteret nye turer som er generert fra andre områder utenom Sveberg. De forutsettes i beregningene å komme fra E6. Metoden gir maksimal fremtidig trafikk. Dette er overdrevet stor trafikk, men er viktig for å fremstille hvor stor den eksterne trafikken maksimalt kan bli i Svebergområdet. Trafikk til/ fra kjøpesenteret i maks time ettermiddag. Eksisterende Trafikk fra nytt trafikk (kjt/t) boligområde (kjt/t) Trafikk fra eksterne områder Sum Trafikk Maks trafikk

18 14 Forutsetninger for trafikkfordeling Svebergkrysset og rundkjøringen ved Rema 1000 er de kryssene i området hvor det er viktigst å se på fremtidig trafikkavvikling. I utgangspunkt er de samme svingebevegelsene i kryssene som i dag brukt for fordeling av nyskapt trafikk. Det nye boligområdet med 900 boligenheter skal etableres nord og nordøst for Svebergkrysset. Hovedadkomsten vil bli fra dagens rundkjøring ved Rema 1000 butikken, og videre mot barnehagen. Den vil også bli mulig å kjøre gjennom en tunnel og komme ut i krysset mellom Svebergvegen x Vuluvegen. Se Figur 11. Denne adkomsten vil hovedsaklig bli benyttet av trafikk mellom eksisterende og nytt boligområde samt de som kjører Vuluvegen. Det antas derfor at hoveddelen av trafikken fra det nye boligområdet til kjøpesenter og E6 vil kjøre hovedadkomsten direkte til rundkjøringen ved Rema Andelen som kjører Vuluvegen av den nyskapte trafikken forutsettes å være den samme som til og fra eksisterende boligområde i dag. Figur 11. Planlagt utbygging av 900 boligenheter på Sveberg. Tunnel er merket med rød ring. Beregning av trafikken i en maks time på ettermiddagen Trafikken fra nytt boligområde er beregnet til 500 kjt/ time i maks. time ettermiddag. Fordelingen i ettermiddagstime til og fra eksisterende boligområde er 75 % av trafikken inn og 25 % ut fra området. Samme fordeling brukes i beregningene for nytt boligområde. Det blir 375 kjøretøy inn og 125 kjøretøy ut en maks. time på ettermiddagen. Denne trafikken fordeles på kryssene på Sveberg. For Vuluvegen er trafikken i maks. time beregnet med fordelingen for ettermiddagstimen som den fordeler seg i dag.. 23 % av den nyskapte trafikken fordeler seg fra nytt område til Vuluvegen som betyr 30 kjøretøy og 26 % av trafikken inn til området kommer fra Vuluvegen

19 15 og det utgjør 100 kjøretøy. Dette er relativt lave trafikkmengder og vil ikke bety kapasitetsproblemer i eksisterende kryss som følge av utbygging av boliger. Rundkjøringen ved Rema 1000 får den resterende trafikken fra Svebergmarka. I maks time på ettermiddagen er beregnet trafikk 280 kjøretøy til Svebergmarka og 100 kjøretøy fra Svebergmarka. Den desidert største trafikkøkningen på Sveberg står kjøpesenteret for kjøretøy skal fordeles 50 % inn og 50 % ut under maks. timen på ettermiddagen. Slakteriet har beregnet trafikk på 100 kjøretøy fra og 20 kjøretøy til i maks timen på ettermiddagen. Beregnet trafikk fra nytt slakteri og kjøpesenteret er i utgangspunktet fordelt med den samme fordelingen i rundkjøringen og Svebergkrysset slik som trafikken fordeler seg i kryssene i dag. Resultat kapasitetsberegninger Kapasitetsberegninger av kryssene på Sveberg er gjort med beregnet trafikk i en maks. time ettermiddag. Med hjelp av dataprogrammet SIDRA er det mulig å få beregnet kølengder, belastningsgrad og forsinkelse i alle armene inn til et kryss. Trafikken fordelt på de ulike svingebevegelsene er presentert som vedlegg. Resultatene fra kapasitetsberegninger av de to fremtidige alternativene i de ulike kryssene er presentert i diagram. Fremtidig trafikk er sammenlignet med dagens trafikk i kryssene og presentert med kølengder og forholdet mellom volumet og kapasiteten totalt i hvert kryss. De armene som har vikeplikt får høy belastning. Noe av risikoen for lange køer kan minkes med ekstra kjørfelt på rampene og da synker belastningsgraden og ligger under 1,1 for det alternativet med høyest trafikk. Belastningsgrad under 0,8 er tilfredsstillende trafikkavvikling Kryss 1, Svebergkrysset sør Trafikk 2008 Trafikk 2018 Maks trafikk 2018 Maks kølengde (m) Figur 12. Maks. kølengder i Svebergkrysset sør.

20 16 Kryss 2, Svebergkrysset nord Maks kølengde (m) 0 Trafikk 2008 Trafikk 2018 Maks trafikk 2018 Trafikk Maks 2018 med trafikk ekstra 2018 med kjørefelt ekstra kjørefelt Figur 13. Maks kølengde i Svebergkrysset nord. I maks. trafikk 2018 alternativet er det beregnet meter med kø som ikke er forenlig med tilfredsstillende trafikkavvikling. Med ekstra kjørefelt for venstresvingende trafikk på rampe og på broen over E6 blir kølengdene betydelig redusert Kryss 3, rundkjøring Trafikk 2008 Trafikk 2018 Maks trafikk 2018 Maks kølengde (m) Figur 14. Maks. kølengde i rundkjøringen ved Rema Køene er korte og gir ingen store trafikkavviklingsproblemer.

21 Kryss 1, Svebergkrysset sør Belastningsgrad volum / kapasitet Trafikk 2008 Trafikk 2018 Maks trafikk 2018 Figur 15. Total belastningsgrad i Svebergkrysset sør. Belastningsgraden i maks. trafikk 2018 alternativet er over 0,8 som gir ustabil trafikkavvikling Trafikk 2008 Kryss 2, Svebergkrysset nord Trafikk 2018 Maks trafikk 2018 Trafikk 2018 med ekstra kjørefelt Maks trafikk 2018 med ekstra kjørefelt Belastningsgrad volum / kapasitet Figur 16. Total belastningsgrad i Svebergkrysset nord. Høy belastningsgrad i begge fremtidsalternativene som betyr ikke tilfredsstillende trafikkavvikling. Med ekstra kjørefelt for venstresvingende trafikk på rampe og på broen over E6 blir belastningsgraden betydelig lavere.

22 Kryss 3, rundkjøring Belastningsgrad volum / kapasitet Trafikk 2008 Trafikk 2018 Maks trafikk 2018 Figur 17. Belastningsgraden i rundkjøringen ved Rema Belastningsgraden ligger under 0,8 i begge fremtidsalternativene. 4.6 Vurdering av konsekvenser for Vuluvegen Trafikken på Vuluvegen er relativt lav og tellinger morgen og ettermiddag viser at den største delen av trafikken er generert fra boligområdet som ligger på Sveberg i dag. Det er antatt den samme prosentvise fordelingen for trafikken til og fra nytt boligområde, og det betyr en trafikkøkning på Vuluvegen fra dagens ÅDT på 700 kjt/døgn til fremtidig ÅDT på kjt/døgn, en økning på ca 85 %. Det vil ikke bli kapasitetsproblemer i krysset mellom Svebergvegen og Vuluvegen med disse forutsetningene. 4.7 Konsekvenser av nye virksomheter vest for Vassåsen Det er beregnet at de nye næringsvirksomhetene vest for Vassåsen vil generere bilturer per døgn og 900 bilturer i maks. time ettermiddag. Tallene er grovt beregnet for kvm blandet næringsareal. Våre beregninger av fremtidig trafikk år 2018 for Svebergområdet uten utbygging vest for Vassåsen viser en stor trafikkøkning på Sveberg. Med en videre utbygging av nye næringsvirksomheter vest for Vassåsen og hovedadkomst fra Svebergkrysset vil det bli kapasitetsproblemer og helt nødvendig å utvide kapasiteten i eksisterende kryss. Hvis de nye næringsvirksomhetene vest for Vassåsen ikke har noen behov for direkte forbindelse til andre virksomheter på Sveberg kan de med fordel få en kortere veg til E6 med ny adkomst via avkjøring fra E6 på Stav.

23 19 5 KONKLUSJON Beregninger av kapasitet i kryssene på Sveberg viser variasjoner avhengig av forutsetninger om hvor trafikken til kjøpesenteret kommer fra, enten hovedtyngden kommer fra eksisterende områder eller en betydelig andel fra Svebergområdet. Et kjøpesenter av denne størrelsen vil generere mye trafikk. Om alle som bor i de eksisterende og planlagte boligområdene på Sveberg eller arbeider på Sveberg kjørte innom kjøpesenteret hver dag, vil dette utgjøre maks halvparten av bilturene til og fra kjøpesenteret. En stor del av trafikken må da komme fra andre områder utenfor Sveberg. Det er forutsatt at disse kommer fra E6 som en del av den gjennomgående trafikken som stopper kun for å handle. Det er gjennomført beregninger for to fremtidsalternativ. Det ene og mest sannsynlige alternativet er at halvparten av trafikken som allerede går i området i dag og til de nye boligene, går innom kjøpesenteret. Det andre er med ny etablering som er uavhengig av annen etablering, det vil si at hver ny virksomhet skaper en ny biltur og som ikke er eksisterende fra før. Beregninger med forutsetning om at bare halvparten av de som har tilhørighet i Svebergområdet har start- eller målpunkt på kjøpesenteret viser trafikkmengder i kryssene som gir høy belastningsgrad med eksisterende geometri på kryssene. Hvis kundene til kjøpesenteret kun kommer fra Sveberg- området vil ikke antallet bilturer bli så stort som beregnet og kundegrunnlaget betydelig lavere. Antallet parkeringsplasser ved kjøpesenteret kan også bli avgjørende for antallet bilturer. Svebergkrysset kan få avviklingsproblemer med beregnet fremtidig trafikk med de nye utbyggingene. Utbedring av krysset kan bli nødvendig for å unngå at det skal få konsekvenser for E6. Det er knyttet stor usikkerhet til beregningene. Usikkerheten er fremst knyttet til forutsetninger om reisemønster og utbyggingsplanene. Kvaliteten på prognosen kan forbedres med supplerende tellinger og beregninger etter hvert som de planlagte utbyggingene gjennomføres i området. Det er kjøpesenteret som medfører den største usikkerheten i prognosen i og med at det er kjøpesenteret som har de største beregnede trafikkmengdene. Trafikken på Vuluvegen er relativt lav og tellinger morgen og ettermiddag viser at den største delen av trafikken er generert fra boligområdet som ligger på Sveberg i dag. Det er antatt den samme prosentvise fordelingen for trafikken til og fra nytt boligområde, og det betyr en trafikkøkning på Vuluvegen fra dagens ÅDT på 700 kjt/døgn til fremtidig ÅDT på kjt/døgn, en økning på ca 85 %. Det vil ikke bli kapasitetsproblemer i krysset mellom Svebergvegen og Vuluvegen med disse forutsetningene. Hvis det blir kapasitetsproblemer i Svebergkrysset øker sannsynligheten for økt trafikk i Vuluvegen. En ny veg direkte mellom Hommelvik sentrum og Sveberg kan være med å redusere behovet for utbedring av kryss mellom rampene og lokalvegnettet samt unngå trafikkøkning i Vuluvegen.

24 20 En spørreundersøkelse før og etter åpningen av kjøpesenteret kan bidra til å klargjøre hvor trafikken til kjøpesenteret kommer fra og et eventuelt behov for en veg direkte mellom Sveberg og Hommelvik sentrum. Undersøkelsen kan også gi en indikasjon på forandringer i handel inne i Hommelvik sentrum. Med en videre utbygging av nye næringsvirksomheter på Vassåsen og hovedadkomst fra Svebergkrysset vil det bli kapasitetsproblemer og helt nødvendig å utvide kapasiteten i eksisterende kryss. Hvis de nye næringsvirksomhetene på Vassåsen ikke har noen behov for direkte forbindelse til andre virksomheter på Sveberg kan de med fordel få en kortere veg til E6 med ny adkomst via avkjøring fra E6 på Stav.

25 21 6 VEDLEGG Som vedlegg ligger resultater fra trafikkregistreringen i fire kryss på Sveberg. Kryss 1 er den søndre delen av Svebergkrysset. Kryss 2 er den nordre delen av Svebergkrysset. Kryss 3 rundkjøringen ved Rema Kryss 4 er krysset Vuluvegen x Svebergvegen. De siste figurene i vedlegget viser dagens trafikk og fremtidig trafikk år 2018 i de to alternativene med trafikk 2018 maks trafikk 2018 Trafikken er fordelt på svingebevegelser og med totaltrafikken over og prosentandelen tunge kjøretøy under. Prosentandelen er kun til beregning av trafikkavviklingen i kryssene.

26 1

27 2

28 3

29 4

30 5 Svebergmarka E6 sorover E6 nordover Stavsjoen Kryss 1. Svebergkrysset sør med dagens trafikk

31 6 Svebergmarka E6 sorover E6 nordover Stavsjoen Kryss 2. Svebergkrysset nord med dagens trafikk

32 7 Skole E6 Svebergmarka Svebergvegen S Kryss 3. Rundkjøring med dagens trafikk.

33 8 Svebergmarka E6 sorover E6 nordover Stavsjoen Kryss 1. Svebergkrysset 2018 med redusert trafikk til kjøpesenter.

34 9 Svebergmarka E6 sorover E6 nordover Stavsjoen Kryss 2. Svebergkrysset 2018 med redusert trafikk til kjøpesenter.

35 10 Skole E6 Svebergmarka Svebergvegen S Kryss 3. Rundkjøring 2018 med redusert trafikk til kjøpesenter.

36 11 Svebergmarka E6 sorover E6 nordover Stavsjoen Kryss 1. Svebergkrysset sør 2018 med maksimal trafikk.

37 12 Svebergmarka E6 sorover E6 nordover Stavsjoen Kryss 2. Svebergkrysset nord 2018 med maksimal trafikk.

38 13 Skole E6 Svebergmarka Svebergvegen S Kryss 3. Rundkjøring 2018 med maksimal trafikk.

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Detaljregulering Renningsåsen Pukkverk Lemmikainen Norge AS 02 R01 Statens vegvesen Fra Kopi Iver Reistad TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET 1. Bakgrunn Dato 2012-10-31 Revidert

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver Kopstad & Haugen ANS Dokument type Rapport Dato 2014-11-25 KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Revisjon 04 Dato 2014-11-25 Utført av Marius Fossum Normann Kontrollert

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Dagens areal- og

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell:

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell: VEDLEGG 5 - TRAFIKKANALYSE OALSGATA REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Sørum kommune Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval

Sørum kommune Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval Utgave: 1.1 Dato: 2009-02-09 Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Areal og trafikkanalyse

Detaljer

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale Utgave: 2 Dato: 2013-02-18 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utbyggingsforslag for Øvre Storgate

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER Oppdragsgiver: Tyrifjorden Brygge AS Oppdrag: 521184 Verifikasjon trafikktall Tyrifjorden Brygge Del: Dato: 2009-04-22 Skrevet av: Even Lind Kvalitetskontroll: OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER INNHOLD 1

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt:

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt: VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

Sørum kommune Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval

Sørum kommune Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval Utgave: 1.1 Dato: 2009-02-09 Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Areal og trafikkanalyse

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013 INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger Statens vegvesen Trafikkprognoser for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Statens vegvesen Trafikkprognose for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer