Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune"

Transkript

1 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato:

2 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: 1 / Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Oppdrag: Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Jenny Persson Trafikk Trafikkanalyse Rapport

3 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i III FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å foreta en trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt Vuluvegen i. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Rita B. Einevoll. Trafikkanalysen som er dokumentert i denne rapporten er utarbeidet av siv.ing. Jenny Persson som har vært oppdragsleder for Asplan Viak og siv.ing Birgitte Halvorsen har vært rådgiver/ kvalitetssikrer. Stjørdal kommune har bidratt med maskinelle trafikkregistreringer og studenter har utført manuelle tellinger.

4 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i IV INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING DAGENS SITUASJON Virksomheter på Sveberg Trafikkregistrering FREMTIDIG SITUASJON Nye virksomheter Fremtidig vegnett Forutsetninger for fremtidig trafikksituasjon år Beregning av turproduksjon Fordeling av trafikken på vegnettet Vurdering av konsekvenser for Vuluvegen Konsekvenser av nye virksomheter vest for Vassåsen KONKLUSJON VEDLEGG... 21

5 1 1 SAMMENDRAG Den utviklingen som er i gang på Sveberg i er relativt omfattende og Malvik kommune har behov for dokumentasjon av trafikkbelastningen på eksisterende vegnett. En prognose for fremtidig trafikk med bakgrunn i eksisterende tall og beregning av nye tall fra planlagt utbygging i området vil kunne si noe om trafikkavviklingen år Det er i hovedsak to kryss som er satt i fokus; Svebergkrysset over E6 og krysset mellom Vuluvegen og Svebergvegen. I tillegg har vi gjort trafikktelling og vurderinger av eksisterende rundkjøring ved Rema Den planlagte utbyggingen av nye boliger, slakteri og kjøpesenter på Sveberg gir økt trafikk på, til og fra Sveberg, og belastningen i eksisterende kryss blir betydelig mye større enn i dag. Beregning av turproduksjon til nye etableringer er gjort med hjelp av erfaringstal fra Håndbok 146 utarbeidet av Statens vegvesen. Trafikktallene er generelle og oppgitt innenfor et intervall, hvilket betyr at de kan variere noe i ulike områder. Prognosen for fremtidig trafikk vil kunne si noe om hvor mye større trafikken på Sveberg kan bli om 10 år og bidra til at man er godt forberedt på en sterk utvikling av området. Det er gjennomført beregninger for to fremtidsalternativ. Det ene og mest sannsynlige alternativet er at halvparten av trafikken som allerede går i området i dag og til de nye boligene, går innom kjøpesenteret. Det andre er med ny etablering som er uavhengig av annen etablering, det vil si at hver ny virksomhet skaper en ny biltur og som ikke er eksisterende fra før. Beregningene viser at antallet turer generert fra Svebergområdet kan utgjøre kun en liten del av den trafikken som er beregnet til kjøpesenteret. Konklusjonen er at en stor del av beregnet antall bilturer til kjøpesenteret vil komme utenfra eller at antall kunder blir betydelig lavere. Svebergkrysset kan få avviklingsproblemer med beregnet fremtidig trafikk med de nye utbyggingene. Utbedring av krysset kan bli nødvendig for å unngå at det skal få konsekvenser for E6. Det er knyttet stor usikkerhet til beregningene. Usikkerheten er fremst knyttet til forutsetninger om reisemønster og utbyggingsplanene. Kvaliteten på prognosen kan forbedres med supplerende tellinger og beregninger etter hvert som de planlagte utbyggingene gjennomføres i området. Det er kjøpesenteret som medfører den største usikkerheten i prognosen i og med at det er kjøpesenteret som har de største beregnede trafikkmengdene. Trafikken på Vuluvegen er relativt lav og tellinger morgen og ettermiddag viser at den største delen av trafikken er generert fra boligområdet som ligger på Sveberg i dag. Det er antatt den samme prosentvise fordelingen for trafikken til og fra nytt boligområde, og det betyr en trafikkøkning på Vuluvegen fra dagens ÅDT på 700 kjt/døgn til fremtidig ÅDT på 1 300

6 2 kjt/døgn, en økning på ca 85 %. Det vil ikke bli kapasitetsproblemer i krysset mellom Svebergvegen og Vuluvegen med disse forutsetningene. Hvis det blir kapasitetsproblemer i Svebergkrysset øker sannsynligheten for økt trafikk i Vuluvegen. En ny veg direkte mellom Hommelvik sentrum og Sveberg kan være med å redusere behovet for utbedring av kryss mellom rampene og lokalvegnettet samt unngå trafikkøkning i Vuluvegen. En spørreundersøkelse før og etter åpningen av kjøpesenteret kan bidra til å klargjøre hvor trafikken til kjøpesenteret kommer fra og et eventuelt behov for en veg direkte mellom Sveberg og Hommelvik sentrum. Undersøkelsen kan også gi en indikasjon på forandringer i handel inne i Hommelvik sentrum. Med en videre utbygging av nye næringsvirksomheter på Vassåsen og hovedadkomst fra Svebergkrysset vil det bli kapasitetsproblemer og helt nødvendig å utvide kapasiteten i eksisterende kryss. Hvis de nye næringsvirksomhetene på Vassåsen ikke har noen behov for direkte forbindelse til andre virksomheter på Sveberg kan de med fordel få en kortere veg til E6 med ny adkomst via avkjøring fra E6 på Stav.

7 3 2 INNLEDNING I forbindelse med planlegging av nye kommunale veger i Svebergområdet har planavdelingen i behov for dokumentasjon av trafikkbelastningen på eksisterende vegnett. I tillegg ønsker kommunen få utarbeidet en prognose for fremtidig trafikkbelastning med bakgrunn i eksisterende tall og beregning av nye tall fra planlagt utbygging i området. Det er i hovedsak to kryss som er satt i fokus; Svebergkrysset over E6 og krysset mellom Vuluvegen og Svebergvegen. I tillegg har vi gjort trafikktelling og vurderinger av eksisterende rundkjøring ved Rema 1000.

8 4 3 DAGENS SITUASJON 3.1 Virksomheter på Sveberg På Sveberg er det i dag etablert flere ulike typer virksomheter. På den søndre siden av E6 ligger et friluftsområde og i tilknytning til det en stor idrettshall. Et nytt slakteri er under oppførelse nordøst for idrettshallen. Det er en del forskjellig industrivirksomhet i området og et mindre konferansesenter. Nord for E6 er det boligområder mellom kuperte skogspartier. Det er barnehage og barne- og ungdomsskole i nærheten av boligene. Rett ved E6 er det et større anleggsområde der blant annet et nytt kjøpesenter vil bli etablert. En Rema 1000 butikk er allerede åpnet i samme område. Spar Kjøp AS ligger rett ved E6. Til Trondheim Svebergmarka- Nytt boligområde Stav Vuluvegen E6 Svebergkrysset Spar Kjøp Konferansesenter Nytt slakteri Idrettshall Til Stjørdal Figur 1. Oversiktsbilde over Sveberg og omegn

9 5 Kryss 4 N Barnehage Eksisterende boligområde Skole Svebergvegen Veg til nytt boligområde- Svebergmarka Rema 1000 Kryss 3 V E6 til Trondheim Nytt kjøpesenter Svebergkrysset nord Kryss 2 Rundkjøring Spar Kjøp Ø Kryss 1 Svebergkrysset sør Stavsjøvegen E6 til Stjørdal Figur 2. Svebergområdet S 3.2 Trafikkregistrering Det ble registrert trafikk med radar på Vuluvegen i uke 39 og på den søndre rampen i retning fra Trondheim i uke 42/43 og. Manuelle trafikktellinger ble gjennomført i to timer morgen og ettermiddag onsdag 24. september i uke 39 på rampene til E6, i rundkjøringen ved Rema 1000 og krysset mellom Svebergvegen og Vuluvegen. Registreringene med radar viser trafikken over døgnet og en hel uke. Figur 3 viser beregnet ÅDT på rampene i Svebergkrysset og rundkjøringen og Figur 4 viser beregnet ÅDT på Vuluvegen og Svebergvegen. De vegene som det ikke ble registrert trafikk på over døgnet med radar er beregnet med hjelp av krysstellingene. De manuelle tellingene brukes til å finne maks. timetrafikken på morgenen og ettermiddagen. I Figur 5,Figur 6,Figur 7 og Figur 8 er trafikken i respektive maks. time morgen og ettermiddag vist. Trafikken er relativt lav i alle kryssene og det er ikke kapasitetsproblemer i dag. Trafikken i Vuluvegen er større i helgene enn en ukedag og det tyder på at fritidsreiser i større grad går i Vuluvegen enn E 6. Det er blitt observert ulykkesrisiko på rampene i den søndre delen av Svebergkrysset (østgående ramper X Stavsjøvegen) Se Figur 9 og Figur 10. Det er ikke merket med skilt eller oppmerking i vegbanen hvor fotgjengere skal passere for å komme til

10 6 og fra bussholdeplassen. Sikten er også relativt dårlig. Vi foreslår at det settes opp skilt og markeres fotgjengerfelt for å få bedre trafikksikkerhet for de myke trafikantene. Det er en stor anleggstrafikk i området og andelen tunge kjøretøy er kanskje større enn den har vært tidligere. I vedlegget er trafikktallene delt opp på lette og tunge kjøretøy. ÅDT ÅDT 900 ÅDT ÅDT ÅDT ÅDT ÅDT ÅDT 900 ÅDT ÅDT Figur 3. Beregnet ÅDT 2008 på vegnettet på Sveberg.

11 7 ÅDT ÅDT 700 ÅDT Figur 4. Beregnet ÅDT 2008 på Vuluvegen og Svebergvegen. Figur 5. Trafikken på Sveberg maks. time morgen kl

12 8 Figur 6. Trafikken på Sveberg i maks. time ettermiddag kl Figur 7. Trafikken i krysset Svebergvegen x Vuluvegen i maks. timen morgen kl

13 9 Figur 8. Trafikken i krysset Svebergvegen x Vuluvegen i maks. timen kl Skilt her Fotgjengerfelt Figur 9. Påkjøringsrampe mot Stjørdal, forslag til utbedring av trafikksikkerhet.

14 10 Skilt her Skilt her Figur 10. Avkjøringsrampe fra Trondheim, forslag til utbedring av trafikksikkerhet.

15 11 4 FREMTIDIG SITUASJON 4.1 Nye virksomheter Det er under oppføring og planlegging nye virksomheter på Sveberg. På sørsiden av E6 er tre nye områder regulert til industriformål. På ett av dem bygges nå et nytt slakteri mens de andre to kun er opparbeidet med grunnarbeid og har ikke offentlig planer om oppstart eller omfang. På Vassåsen mellom Sveberg og Stav planlegges nye næringsarealer. Området er ikke regulert ennå, men kan i et fremtidsscenario bli et stort næringsområde. Det som planlegges i dag er ca 300 daa med næringsareal som krever plass til sin virksomhet. På den nordre siden av E6 er grunnarbeid startet for 900 nye boligenheter som vil bli ferdigstilt i løpet av årene Et nytt kjøpesenter med forskjellige små og store butikker er under oppførelse og vil stå ferdig november Fremtidig vegnett Det er innen de neste 10 årene ikke planlagt noen vesentlige forandringer i vegnettet. Det er vurdert en ny veg mellom Sveberg og Hommelvik sentrum, men den er ikke komme så langt i planleggingen at den vil bli vurdert i denne analysen. Denne vil gjøre avstanden mellom Sveberg og Hommelvik kortere enn å kjøre E6. Trafikksikkerheten vil bli bedre fordi den nye vegen vil avlaste småveger i boligområdet hvor det er uheldig med økt trafikk. 4.3 Forutsetninger for fremtidig trafikksituasjon år 2018 Trafikkanalysen er utarbeidet for år Dagens trafikk (trafikktellinger) vil med mengder og svingebevegelser ligge til grunn for beregning av fremtidig trafikk.. Ny trafikk, som følge av utbygging, vil etter det bli lagt til. Følgende virksomheter vil det bli beregnet trafikk for: Nytt kjøpesenter på totalt ca kvm forretningsareal. Ny møbelbutikk på kvm. Nytt boligområde med 900 boliger. Nytt slakteri på kvm og ca 200 ansatte. Utvidelse av eksisterende virksomheter vil bli beregnet med generell trafikkvekst. Nytt kjøpesenter planlegges med virksomheter som kan deles inn i: Daglig service (dagligvarehandel), kvm Service og kultur (treningssenter, klesbutikker og lignende), kvm.

16 Beregning av turproduksjon Kjøpesenter og møbelforretning Statens Vegvesen Håndbok 146 er i utgangspunktet brukt for å beregne turproduksjonen fra ulike virksomheter. Erfaringstall fra lignende kjøpesentra i Trondheim og Oslo sier også noe om hvordan trafikken til og fra et nytt storsenter på Sveberg kan bli. Turproduksjonen bygger på antall kvadratmeter forretningsareal og type butikk. Dagligvarehandel genererer fler reiser enn service, kultur og arealkrevende forretning per kvadratmeter. En viss oppdeling av ulike typer handel er gjort basert på de fakta som per dags dato er tilgjengelige. Nytt kjøpesenter genererer 45 bilturer per 100 kvm og ny møbelforretning 20 bilturer per 100 kvm per døgn bilturer genereres per døgn sum til/fra kjøpesenteret og 320 sum til/fra møbelforretningen. I maks timen, som er mellom , er trafikken 17 % av døgntrafikken og det utgjør ca 1150 kjt/t fra kjøpesenteret og 60 kjt/t fra møbelforretningen. Virksomhet Antall kvadratmeter Bilturer per 100 kvm per døgn ÅDT (ant. kjøretøy per døgn) Kjøpesenter Møbelforretning Maks. time trafikk (ant. kjøretøy per time) Boliger De 900 nye boligene beregnes å generere ca 3150 bilturer per døgn sum begge retninger. 16 % av trafikken går i rushtimen, det vil si 500 kjøretøy i maks. timen. Tallene er basert på håndbok 146 som ligger noe høyere enn erfaringstallene fra Trondheim. Grunnen til at vi har valgt å benytte litt høyere tall enn erfaringstall fra Trondheim, er at Svebergområdet har litt dårligere kollektivdekning en Trondheim generelt, som betyr større sannsynlighet for bilreiser til/ fra Sveberg. Mange har lang veg til jobb, noe som tilsier større avhengighet av motoriserte kjøretøy enn gjennomsnittet i Trondheim har hvor mange går og sykler til jobb. Virksomhet Antall Bilturer per enhet per døgn ÅDT (ant. kjøretøy per døgn) Bolig 900 3, Maks. time trafikk (ant. kjøretøy per time) Slakteri Trafikken til og fra nytt slakteri er beregnet med gjennomsnittsverdier for industri. I håndbok 146 er det oppgitt 3,5 bilturer per 100 kvm per virkedøgn. Det utgjør 560 bilturer per døgn sum til/fra. Vi har ikke noen opplysninger om skiftarbeid på dette slakteriet og i følge opplysninger fra et slakteri på Leangen i Trondheim så varierer det mellom ulike slakterier. Vi forutsetter vanlige arbeidstider for industri for det nye slakteriet på Sveberg. Maks. time for industri ligger mellom kl Maks. timetrafikken er beregnet til 22 % av døgntrafikken og det utgjør ca 120 bilturer.

17 13 Virksomhet Antall kvadratmeter Bilturer per 100 kvm per døgn ÅDT(ant. kjøretøy per døgn) Slakteri , Maks. time trafikk (ant. kjøretøy per time) Vassåsen Trafikken til og fra Vassåsen er beregnet med gjennomsnittsverdier for industri på samme måte som slakteriet. Det utgjør bilturer per døgn og ca 890 bilturer i maks. timen. Virksomhet Blandet næringsareal Antall kvadratmeter Bilturer per 100 kvm per døgn ÅDT(ant. kjøretøy per døgn) , Maks. time trafikk (ant. kjøretøy per time) Utfordringen ved beregning av disse turproduksjonstallene er usikkerheten i størrelsen på erfaringstallene som ligger innenfor store intervall, og at en del av trafikken går mellom de ulike områdene allerede i dag. Noen av de eksisterende turene vil gå mellom de nye områdene i fremtiden, og alle turene er dermed ikke en ny tur. Vi har gjort vurderinger av hvor stor andel av reisene mellom arbeid og hjem som går innom kjøpesenteret og mellom næringsvirksomhetene i kapittel Fordeling av trafikken på vegnettet Alternativer Vi har antatt at halvparten av den totale trafikken til og fra det nye boligområdet Svebergmarka fra rundkjøringen i en ettermiddagstime går innom nytt kjøpesenter, beregnet til 140 kjøretøy per time. En annen forutsetning er at halvparten av eksisterende trafikk blir en del avkjøpesentertrafikken. Den utgjør 150 kjøretøy i maks timen på ettermiddagen. Følsomhetsberegninger vil kunne si noe om forventet trafikkavvikling i de ulike kryssene. Det er vanskelig å vite hvor mange av de turene som går i området i dag, de nye boligturene, turer til og fra kjøpesenteret og øvrig trafikkvekst som kan inngå i den samme turkjeden. I følsomhetsberegningen er alle turer til og fra kjøpesenteret nye turer som er generert fra andre områder utenom Sveberg. De forutsettes i beregningene å komme fra E6. Metoden gir maksimal fremtidig trafikk. Dette er overdrevet stor trafikk, men er viktig for å fremstille hvor stor den eksterne trafikken maksimalt kan bli i Svebergområdet. Trafikk til/ fra kjøpesenteret i maks time ettermiddag. Eksisterende Trafikk fra nytt trafikk (kjt/t) boligområde (kjt/t) Trafikk fra eksterne områder Sum Trafikk Maks trafikk

18 14 Forutsetninger for trafikkfordeling Svebergkrysset og rundkjøringen ved Rema 1000 er de kryssene i området hvor det er viktigst å se på fremtidig trafikkavvikling. I utgangspunkt er de samme svingebevegelsene i kryssene som i dag brukt for fordeling av nyskapt trafikk. Det nye boligområdet med 900 boligenheter skal etableres nord og nordøst for Svebergkrysset. Hovedadkomsten vil bli fra dagens rundkjøring ved Rema 1000 butikken, og videre mot barnehagen. Den vil også bli mulig å kjøre gjennom en tunnel og komme ut i krysset mellom Svebergvegen x Vuluvegen. Se Figur 11. Denne adkomsten vil hovedsaklig bli benyttet av trafikk mellom eksisterende og nytt boligområde samt de som kjører Vuluvegen. Det antas derfor at hoveddelen av trafikken fra det nye boligområdet til kjøpesenter og E6 vil kjøre hovedadkomsten direkte til rundkjøringen ved Rema Andelen som kjører Vuluvegen av den nyskapte trafikken forutsettes å være den samme som til og fra eksisterende boligområde i dag. Figur 11. Planlagt utbygging av 900 boligenheter på Sveberg. Tunnel er merket med rød ring. Beregning av trafikken i en maks time på ettermiddagen Trafikken fra nytt boligområde er beregnet til 500 kjt/ time i maks. time ettermiddag. Fordelingen i ettermiddagstime til og fra eksisterende boligområde er 75 % av trafikken inn og 25 % ut fra området. Samme fordeling brukes i beregningene for nytt boligområde. Det blir 375 kjøretøy inn og 125 kjøretøy ut en maks. time på ettermiddagen. Denne trafikken fordeles på kryssene på Sveberg. For Vuluvegen er trafikken i maks. time beregnet med fordelingen for ettermiddagstimen som den fordeler seg i dag.. 23 % av den nyskapte trafikken fordeler seg fra nytt område til Vuluvegen som betyr 30 kjøretøy og 26 % av trafikken inn til området kommer fra Vuluvegen

19 15 og det utgjør 100 kjøretøy. Dette er relativt lave trafikkmengder og vil ikke bety kapasitetsproblemer i eksisterende kryss som følge av utbygging av boliger. Rundkjøringen ved Rema 1000 får den resterende trafikken fra Svebergmarka. I maks time på ettermiddagen er beregnet trafikk 280 kjøretøy til Svebergmarka og 100 kjøretøy fra Svebergmarka. Den desidert største trafikkøkningen på Sveberg står kjøpesenteret for kjøretøy skal fordeles 50 % inn og 50 % ut under maks. timen på ettermiddagen. Slakteriet har beregnet trafikk på 100 kjøretøy fra og 20 kjøretøy til i maks timen på ettermiddagen. Beregnet trafikk fra nytt slakteri og kjøpesenteret er i utgangspunktet fordelt med den samme fordelingen i rundkjøringen og Svebergkrysset slik som trafikken fordeler seg i kryssene i dag. Resultat kapasitetsberegninger Kapasitetsberegninger av kryssene på Sveberg er gjort med beregnet trafikk i en maks. time ettermiddag. Med hjelp av dataprogrammet SIDRA er det mulig å få beregnet kølengder, belastningsgrad og forsinkelse i alle armene inn til et kryss. Trafikken fordelt på de ulike svingebevegelsene er presentert som vedlegg. Resultatene fra kapasitetsberegninger av de to fremtidige alternativene i de ulike kryssene er presentert i diagram. Fremtidig trafikk er sammenlignet med dagens trafikk i kryssene og presentert med kølengder og forholdet mellom volumet og kapasiteten totalt i hvert kryss. De armene som har vikeplikt får høy belastning. Noe av risikoen for lange køer kan minkes med ekstra kjørfelt på rampene og da synker belastningsgraden og ligger under 1,1 for det alternativet med høyest trafikk. Belastningsgrad under 0,8 er tilfredsstillende trafikkavvikling Kryss 1, Svebergkrysset sør Trafikk 2008 Trafikk 2018 Maks trafikk 2018 Maks kølengde (m) Figur 12. Maks. kølengder i Svebergkrysset sør.

20 16 Kryss 2, Svebergkrysset nord Maks kølengde (m) 0 Trafikk 2008 Trafikk 2018 Maks trafikk 2018 Trafikk Maks 2018 med trafikk ekstra 2018 med kjørefelt ekstra kjørefelt Figur 13. Maks kølengde i Svebergkrysset nord. I maks. trafikk 2018 alternativet er det beregnet meter med kø som ikke er forenlig med tilfredsstillende trafikkavvikling. Med ekstra kjørefelt for venstresvingende trafikk på rampe og på broen over E6 blir kølengdene betydelig redusert Kryss 3, rundkjøring Trafikk 2008 Trafikk 2018 Maks trafikk 2018 Maks kølengde (m) Figur 14. Maks. kølengde i rundkjøringen ved Rema Køene er korte og gir ingen store trafikkavviklingsproblemer.

21 Kryss 1, Svebergkrysset sør Belastningsgrad volum / kapasitet Trafikk 2008 Trafikk 2018 Maks trafikk 2018 Figur 15. Total belastningsgrad i Svebergkrysset sør. Belastningsgraden i maks. trafikk 2018 alternativet er over 0,8 som gir ustabil trafikkavvikling Trafikk 2008 Kryss 2, Svebergkrysset nord Trafikk 2018 Maks trafikk 2018 Trafikk 2018 med ekstra kjørefelt Maks trafikk 2018 med ekstra kjørefelt Belastningsgrad volum / kapasitet Figur 16. Total belastningsgrad i Svebergkrysset nord. Høy belastningsgrad i begge fremtidsalternativene som betyr ikke tilfredsstillende trafikkavvikling. Med ekstra kjørefelt for venstresvingende trafikk på rampe og på broen over E6 blir belastningsgraden betydelig lavere.

22 Kryss 3, rundkjøring Belastningsgrad volum / kapasitet Trafikk 2008 Trafikk 2018 Maks trafikk 2018 Figur 17. Belastningsgraden i rundkjøringen ved Rema Belastningsgraden ligger under 0,8 i begge fremtidsalternativene. 4.6 Vurdering av konsekvenser for Vuluvegen Trafikken på Vuluvegen er relativt lav og tellinger morgen og ettermiddag viser at den største delen av trafikken er generert fra boligområdet som ligger på Sveberg i dag. Det er antatt den samme prosentvise fordelingen for trafikken til og fra nytt boligområde, og det betyr en trafikkøkning på Vuluvegen fra dagens ÅDT på 700 kjt/døgn til fremtidig ÅDT på kjt/døgn, en økning på ca 85 %. Det vil ikke bli kapasitetsproblemer i krysset mellom Svebergvegen og Vuluvegen med disse forutsetningene. 4.7 Konsekvenser av nye virksomheter vest for Vassåsen Det er beregnet at de nye næringsvirksomhetene vest for Vassåsen vil generere bilturer per døgn og 900 bilturer i maks. time ettermiddag. Tallene er grovt beregnet for kvm blandet næringsareal. Våre beregninger av fremtidig trafikk år 2018 for Svebergområdet uten utbygging vest for Vassåsen viser en stor trafikkøkning på Sveberg. Med en videre utbygging av nye næringsvirksomheter vest for Vassåsen og hovedadkomst fra Svebergkrysset vil det bli kapasitetsproblemer og helt nødvendig å utvide kapasiteten i eksisterende kryss. Hvis de nye næringsvirksomhetene vest for Vassåsen ikke har noen behov for direkte forbindelse til andre virksomheter på Sveberg kan de med fordel få en kortere veg til E6 med ny adkomst via avkjøring fra E6 på Stav.

23 19 5 KONKLUSJON Beregninger av kapasitet i kryssene på Sveberg viser variasjoner avhengig av forutsetninger om hvor trafikken til kjøpesenteret kommer fra, enten hovedtyngden kommer fra eksisterende områder eller en betydelig andel fra Svebergområdet. Et kjøpesenter av denne størrelsen vil generere mye trafikk. Om alle som bor i de eksisterende og planlagte boligområdene på Sveberg eller arbeider på Sveberg kjørte innom kjøpesenteret hver dag, vil dette utgjøre maks halvparten av bilturene til og fra kjøpesenteret. En stor del av trafikken må da komme fra andre områder utenfor Sveberg. Det er forutsatt at disse kommer fra E6 som en del av den gjennomgående trafikken som stopper kun for å handle. Det er gjennomført beregninger for to fremtidsalternativ. Det ene og mest sannsynlige alternativet er at halvparten av trafikken som allerede går i området i dag og til de nye boligene, går innom kjøpesenteret. Det andre er med ny etablering som er uavhengig av annen etablering, det vil si at hver ny virksomhet skaper en ny biltur og som ikke er eksisterende fra før. Beregninger med forutsetning om at bare halvparten av de som har tilhørighet i Svebergområdet har start- eller målpunkt på kjøpesenteret viser trafikkmengder i kryssene som gir høy belastningsgrad med eksisterende geometri på kryssene. Hvis kundene til kjøpesenteret kun kommer fra Sveberg- området vil ikke antallet bilturer bli så stort som beregnet og kundegrunnlaget betydelig lavere. Antallet parkeringsplasser ved kjøpesenteret kan også bli avgjørende for antallet bilturer. Svebergkrysset kan få avviklingsproblemer med beregnet fremtidig trafikk med de nye utbyggingene. Utbedring av krysset kan bli nødvendig for å unngå at det skal få konsekvenser for E6. Det er knyttet stor usikkerhet til beregningene. Usikkerheten er fremst knyttet til forutsetninger om reisemønster og utbyggingsplanene. Kvaliteten på prognosen kan forbedres med supplerende tellinger og beregninger etter hvert som de planlagte utbyggingene gjennomføres i området. Det er kjøpesenteret som medfører den største usikkerheten i prognosen i og med at det er kjøpesenteret som har de største beregnede trafikkmengdene. Trafikken på Vuluvegen er relativt lav og tellinger morgen og ettermiddag viser at den største delen av trafikken er generert fra boligområdet som ligger på Sveberg i dag. Det er antatt den samme prosentvise fordelingen for trafikken til og fra nytt boligområde, og det betyr en trafikkøkning på Vuluvegen fra dagens ÅDT på 700 kjt/døgn til fremtidig ÅDT på kjt/døgn, en økning på ca 85 %. Det vil ikke bli kapasitetsproblemer i krysset mellom Svebergvegen og Vuluvegen med disse forutsetningene. Hvis det blir kapasitetsproblemer i Svebergkrysset øker sannsynligheten for økt trafikk i Vuluvegen. En ny veg direkte mellom Hommelvik sentrum og Sveberg kan være med å redusere behovet for utbedring av kryss mellom rampene og lokalvegnettet samt unngå trafikkøkning i Vuluvegen.

24 20 En spørreundersøkelse før og etter åpningen av kjøpesenteret kan bidra til å klargjøre hvor trafikken til kjøpesenteret kommer fra og et eventuelt behov for en veg direkte mellom Sveberg og Hommelvik sentrum. Undersøkelsen kan også gi en indikasjon på forandringer i handel inne i Hommelvik sentrum. Med en videre utbygging av nye næringsvirksomheter på Vassåsen og hovedadkomst fra Svebergkrysset vil det bli kapasitetsproblemer og helt nødvendig å utvide kapasiteten i eksisterende kryss. Hvis de nye næringsvirksomhetene på Vassåsen ikke har noen behov for direkte forbindelse til andre virksomheter på Sveberg kan de med fordel få en kortere veg til E6 med ny adkomst via avkjøring fra E6 på Stav.

25 21 6 VEDLEGG Som vedlegg ligger resultater fra trafikkregistreringen i fire kryss på Sveberg. Kryss 1 er den søndre delen av Svebergkrysset. Kryss 2 er den nordre delen av Svebergkrysset. Kryss 3 rundkjøringen ved Rema Kryss 4 er krysset Vuluvegen x Svebergvegen. De siste figurene i vedlegget viser dagens trafikk og fremtidig trafikk år 2018 i de to alternativene med trafikk 2018 maks trafikk 2018 Trafikken er fordelt på svingebevegelser og med totaltrafikken over og prosentandelen tunge kjøretøy under. Prosentandelen er kun til beregning av trafikkavviklingen i kryssene.

26 1

27 2

28 3

29 4

30 5 Svebergmarka E6 sorover E6 nordover Stavsjoen Kryss 1. Svebergkrysset sør med dagens trafikk

31 6 Svebergmarka E6 sorover E6 nordover Stavsjoen Kryss 2. Svebergkrysset nord med dagens trafikk

32 7 Skole E6 Svebergmarka Svebergvegen S Kryss 3. Rundkjøring med dagens trafikk.

33 8 Svebergmarka E6 sorover E6 nordover Stavsjoen Kryss 1. Svebergkrysset 2018 med redusert trafikk til kjøpesenter.

34 9 Svebergmarka E6 sorover E6 nordover Stavsjoen Kryss 2. Svebergkrysset 2018 med redusert trafikk til kjøpesenter.

35 10 Skole E6 Svebergmarka Svebergvegen S Kryss 3. Rundkjøring 2018 med redusert trafikk til kjøpesenter.

36 11 Svebergmarka E6 sorover E6 nordover Stavsjoen Kryss 1. Svebergkrysset sør 2018 med maksimal trafikk.

37 12 Svebergmarka E6 sorover E6 nordover Stavsjoen Kryss 2. Svebergkrysset nord 2018 med maksimal trafikk.

38 13 Skole E6 Svebergmarka Svebergvegen S Kryss 3. Rundkjøring 2018 med maksimal trafikk.

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtunbråtet barnehage er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver Kopstad & Haugen ANS Dokument type Rapport Dato 2014-11-25 KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Revisjon 04 Dato 2014-11-25 Utført av Marius Fossum Normann Kontrollert

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

Sortland kommune Markeveien trafikkanalyse. Utgave:

Sortland kommune Markeveien trafikkanalyse. Utgave: Markeveien trafikkanalyse Utgave: 1 24.4.2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Markeveien trafikkanalyse Utgave / dato: Utgave 1 / 24.4.2015 Arkivreferanse: Oppdrag:

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2 Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Trafikkanalyse Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Aasne Haug, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell:

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell: VEDLEGG 5 - TRAFIKKANALYSE OALSGATA REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trafikkmengder TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Detaljregulering Renningsåsen Pukkverk Lemmikainen Norge AS 02 R01 Statens vegvesen Fra Kopi Iver Reistad TRAFIKK TIL/FRA PUKKVERKET 1. Bakgrunn Dato 2012-10-31 Revidert

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Dagens areal- og

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer