NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK"

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum og Willy Wøllo, Solem Arkitektur TRAFIKKAN ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK Dato 2013/1 2/ 11 Rambøll Mellomila 79 N-7493 Trondheim T F / 35 Rambøll Norge AS NO MVA

2 Innhold 1. Innledning Bakgrunn Om notatet Dagens situasjon Svebergkrysset Kollektivtransport Planlagt situasjon Tidligere beregninger Forutsetninger og metode Turproduksjonsfaktorer Forutsetninger Turproduksjon for Sveberg handels - og næringspark Beregningsverktøy - SIDRA Parametre som inngår i notatet Resultater SI DRA Alternativ Alternativ Alternativ med vegtiltak Følsomh etsanalyse økning andel forretning Oppsummering og konklusjon Referanser / 35

3 Fi gurliste Figur 1: Oversiktskart planområde Figur 2: Trafikkmen gder dagens situasjon (2013) Tall hentet fra Nasjonal vegdatabank (N VDB) (Statens vegvesen, 2013) Figur 3: Oversikt over Sveber gkrysset med nabokryss Figur 4: Plankart Sveberg handels - og næringspark ( Solem Arkitektur, 2013: 1) Figur 5: Sammenligning av trafikkmengde med tidligere beregninger, total trafikkmengde i analysen [ÅDT] Figur 6: Beregningsresultater SIDRA, alternativ 0 (2035), kryss 1 Avkjøringsrampe E6 (vest) X Stavsjøveien, makstime Figur 7: Beregningsresultater SIDRA, alternativ 0 (2035), kryss 2 Avkjøringsrampe E6 (øst) X Stavsjøveien, makstime Figur 8: Beregningsresultater SIDRA, alternativ 0 (2035), kryss 2 Avkjøringsrampe E6 (øst) X Stavsjøveien, makstime Figur 9: Beregningsresultater SIDRA, alternativ 0 (2035), kryss 1 Avkjøringsrampe E6 (vest) X Stavsjøveien, makstime Figur 10: Beregningsresultater SIDRA, alternativ 1 (2035), kryss 2 Avkjøringsrampe E6 (øst) X Stavsjøveien, makstime Figur 11: Beregningsresultater SIDRA, alternativ 0 (2035), kryss 2 Avkjøringsrampe E6 (øst) X Stavsjøveien, makstime Figur 12: Beregningsresultater SIDRA, alternativ 1-2 (2035), kryss 1 Avkjøringsrampe E6 (vest) X Stavsjøveien, makstime Figur 13: Beregningsresultater SIDRA, alternativ 1-2 (2035), kryss 2 Avkjøringsrampe E6 (øst) X Stavsjøveien, makstime Figur 14: Beregningsresultater SIDRA, alternativ 2 (2035), kryss 1 Avkjøringsrampe E6 (vest) X Stavsjøveien, makstime Figur 15: Beregningsresultater SIDRA, alternativ 2 (2035), kryss 2 Avkjøringsrampe E6 (øst) X Stavsjøveien, makstime Tabelliste Tabell 1: Kollektivtilbud Svebergkrysset Tabell 2: Planlagt arealbruk i planområdet (Solem Arkitektur, 2013: 2) Tabell 3: Trafikkberegninger (Rambøll Norge AS, 2010) Tabell 4: Turproduksjonsfaktorer (PROSAM 103, 2003) og (Statens vegvesen, 1988) Tabell 5: Beregning av bruksareal ut ifra krav til % -BRA i planprogrammet alternativ Tabell 6: Beregning av bruksareal ut ifra krav til % -BRA i planprogrammet alternativ Tabell 7: Turproduksjonsberegninger Sveberg handels - og næringspark alternativ Tabell 8: Turproduksjonsberegninger Sveberg handels - og næringspark alternativ / 35

4 1. Innledning I dette notatet vil det bli foretatt en analyse av trafikale virkninger som følge av utbyggingen av Sveberg handels - og næringspark, lokalisert sør for E6, vest for Vassåsen ved Sveberg i Malvik kommune. Figur 1 : Oversiktskart planområde 1.1 Bakgrunn På vegne av Sveberg handels - og næringspark AS har Solem Arkitektur AS fått i oppdrag å utarbeide forslag til reguleringsplan for et område vest for Vassåsen ved Sveberg i Malvik kommune. Planforslaget innebærer at et område som i dag brukes til landbruks - og vegformål omgjøres til byggeområdet med Formålet me d planforslaget er å kunne legge til rette for næringsetablering. I forbindelse med utarbeidelsen av planforslaget for Sveberg handels - og næringspark er det kommet krav fra Statens vegvesen, som en del av rekkefølgebestemmelsene for å få igangsettingsløy ve, om at det skal gjøres en trafikkanalyse av forventet turproduksjon som følge av tiltaket og at det skal gjennomføres en kapasitetsberegning av Svebergkrysset av et scenario med full utbygging av planområdet 20 år etter åpningsår. Det er tidligere gjen nomført kapasitetsberegninger av Svebergkrysset i regi av Asplan Viak (2008) og Rambøll Norge AS (2010). Analysen i dette notatet vil basere seg på datamateriale fra disse analysene. 1.2 Om notatet Hensikten med dette notatet er å gjøre rede for forventet tur produks jon som følge av utbygging av forretning, kontor og industri i planområdet, og hvilke trafikale virkninger dette vil ha på Svebergkrysset på E6, som er planområdets eneste adkomst til hovedvegnettet. 4/ 35

5 2. Dagens situasjon Figur 2 : Trafikkmengder dagens situasjon (2013) Tall hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) (Statens vegvesen, 2013) Planområdet er i dag brukt til landbruks - og vegformål. I kommuneplanens arealdel ble området på ca. 270 daa omdisponert til byggeomr ådet handel/service/industri. Dette ble videreført i kommuneplanens arealdel (Solem Arkitektur AS, 2013 : 2). I dag er hovedatkomsten til området via Vuluveien som går igjennom planområdet, under E6 og videre til Svebergveien. Trafikktellinger gjennomført av Asplan Viak i 2008 viste at ÅDT på Vuluvegen var på 700 kjt/døgn (Asplan Viak, 2008 ). 5/ 35

6 2.1 Svebergkrysset Svebergkrysset er i dag utformet som et ruterkr yss med T- kryss/x - kryss på nordlig og sydlig side av E6. I Svebergkrysset er det holdepl ass på rampe til E6 østover mot Stjørdal i kryss 1 og på rampe til E6 vestover mot Trondheim i kryss 2. Se Figur 3. Mot Trondheim Kryss 3 Kryss 2 Kryss 1 Mot Stjørdal Figur 3 : Oversikt over Svebergkrysset med nabokryss 2.2 Kollektivtransport Svebergkr ysset har holdeplass på ramp ene ved E6 og betjenes i dag av busslinje som Stjørdal - Trondheim Orkanger Fannrem T/R som går Trondheim Stjørdal Selbu T/R - Flybussen (Nettbuss) stopper på signal Løsningen med holdeplass på rampe er effektiv og skaper få forsinkelser for de rutene som betjener E6. Løsningen forutsettes videreført i fremtidig situasjon. Det vil være lite aktuelt å trekke ekspressbusser fra E6 inn via planområdet for å betjene aktivitetene der. Alternativt kan det muligens tenkes et lokalt tilbud som betjener dette sammen med boligfeltet på Sveberg. Et annet alternativ kan være å starte/avslutte innsatsbusser i rush i området. Der det ikke er sikt fra E6 er det på strekningen Trondheim Stjørdal på flere av holdeplassene langs E6 benyttet anropsstyrt signal. Dette kan være aktuelt på Sveberg. 6/ 35

7 Tabell 1 : Kollektivtilbud Svebergkrysset Busslinje Morgen Dagtid Ettermiddag Kveld Morgen Rute 310 Retn Stjørdal Rute 310 Retn Trondheim Rute 330 Retn Selbu Rute 330 Retn Trondheim Flybuss Værnes Flybuss Værnes mot fra , 10 avg avg Se 310, korr på Stjørdal Hver time avg Hver time avg Se 310, korr på Stjørdal 1640 og 1730 Se 310, korr på Stjørdal Hver time , 10 avg Hver time avg Se 310, korr på Stjørdal 0710 og og 0910 Ca. hvert 10 min Ca. hvert 10 min Ca. hvert 10 min Ca. hvert 10 min Ca. hvert 10 min Ca. hvert 10 min Ca. hvert 15 min Ca. hvert 15 min Ca. hvert 10 min Ca. hvert 10 min I tillegg betjenes Nortura, øst for planområdet, direkte av busslinje 450 med en ankomst om morgenen. 7/ 35

8 3. Planlagt situasjon Figur 4 : Plankart Sveberg handels - og næringspark (Solem Arkitektur, 2013 :1 ) I planlagt situasjon er det lagt opp til full utbygging av planområdet med forretning, kontor og industri som er vist i Figur 4. Tabellen under viser planlagt arealbruk i planforslaget for Sveberg handels - og næringspark. For hvert delområde innenfor planområdet skal grad av utnytting være minimum % - BRA=80 % og maksimum % -BRA=150 % (Solem Arkitektur, 2013: 2). Tabell 2 : Planlagt arealbruk i planområdet (Solem Arkitektur, 2013:2) Formål Dekar Kvm Bygg og anlegg; forretning, kontor og industri 233, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 36, Grøn n struktur 2, LN F 73, SUM 345, I fremtidig situasjon er det lagt opp til at planområdet vil få adkomst til hovedvegnettet kun via Svebe rgkrysset, via forlengelse av Vuluveien på sørsiden av E6 bort til Svebergkrysset, øst for planområdet (Solem Arkitektur, 2013: 2). 8/ 35

9 4. Tidligere beregninger Det er tidligere utført kapasitetsberegninger av Svebergkrysset i regi av både Asplan Viak (2008) og Rambøll Norge AS (201 0). Analysene i dette notatet er i stor grad basert på disse. Under er det vist et utdrag fra turproduksjonsberegningene og forutsetninger som ble gitt i beregningene som Rambøll Norge AS gjennomførte våren/sommer Tabell 3 : Trafikkberegninger (Rambøll Norge AS, 2010) Virksomhet Antall kvm/antall boliger ÅDT (gj. døgn trafikk) Maksimal time ( ) Kjøpesenter kvm Andre virksomheter kvm Bolig 900 boliger Sl akteri kvm Stav handels - og næringspark kvm SUM En andel av denne trafikken er turkjeder som for eksempel velger å handle på veg hjem fra jobb. Undersøkelser fra Oslo viser at rundt 30 % kjører fra boligen i ens ærend for å handle på dagligvarebutikk, mens over halvparten gjennomfører handlingen på vei hjem fra jobb. Dette gjør at man står i fare for å gjennomføre dobbeltellinger hvis man regner all trafikken som nyskapt trafikk. Høy og lav trafikkprognose For å ta høyde for dette er det gjennomført følsomhetsberegninger for en fremtidig situasjon hvor all trafikk som kjøpesenteret generer er nyskapt trafikk og en hvor halvparten av trafikken er del av en eksisterende tur (turkjede). Dette gjør at de planlagte vi rksomhetene vil generere mellom (lav prognose) og envegs bilturer per døgn (høy prognose). Den dimensjonerende timen rent trafikkavviklingsmessig er ettermiddagen hvor handlereiser opptrer sammen med arbeidsreiser. Det er derfor kun gjennomfø rt kapasitetsberegninger for makstimen ettermiddag ( ). I tidligere beregninger er det tatt utgangspunkt i utbygging av kvm industri i Stav handels - og næringspark. I samråd med Malvik kommune ble det antatt etablering av arbeidspla sser i området, som det videre ble antatt 2,5 bilturer per ansatt per døgn. Dette gav en samlet ÅDT på kjt/døgn for Stav handels - og næringspark. 9/ 35

10 5. Forutsetninger og metode Dette kapittelet omhandler forutsetninger som er gjort ved beregninger av tur produksjon for Sveberg handels - og næringsområde, samt beregning av turproduksjon og beskrivelse av beregningsverktøy og parametre som inngår i analysen. 5.1 Turproduksjonsfaktorer Tabellen under viser turproduksjonsfaktorer som er benyttet i beregningene. Turproduksjonsfaktorer knyttet til kontor er hentet fra PROSAM 103: Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre, mens turproduksjonsfaktorer for industri og forretning er hentet fra Statens vegvesens håndbok 146 Trafikkberegninger. Tabell 4 : Turproduksjonsfaktorer (PROSAM 103, 2003) og (Statens vegvesen, 1988) Turproduksjonsfaktor Pr ansatt Pr 100 kvm Kontor Industri Forretning(volumhandel) Forutsetninger I planforslaget er det ikke definert hv ilken fordeling planområdet vil ha mellom formålene forretning, kontor og industri. Det er derfor sett til sammensetningen av nærings - og industriområde Leira/Tangen på Sutterøy ved Stjørdal og Heimdal i Trondheim. Basert på en gjennomgang av sammensetning en av disse områdene og føringer i planbeskrivelsen er det valgt å benytte følgende sammensetning for planområdet: - Kontor: 10 % - Industri: 60 % - Forretning (volumhandel): 30 % Videre er det oppgitt at hvert delområde skal ha BRA min 80 % og maksimum 150 %. Tabellen under viser arealer beregnet ut i fra disse forutsetningene. Sammen med en av våre arealplanleggere har vi kommet frem til BRA 150 % for kontor, BRA 80 % for industri og forretning fordeles på 50 % med BRA 100 % og 50 % BRA 120 %. Tabell 5 : Beregning av bruksareal ut ifra krav til % - BRA i planprogrammet alternativ 1 Virksomhet Fordeling kvm % - BRA 80 % 100 % 120 % 150 % Kontor 10 % Industri 60 % Forretning ( volumhandel) 30 % SUM 100 % SUM 10 / 35

11 For å se på robustheten til beregningene vil det blir gjort en følsomhetsanalyse av foreslåtte vegtiltak hvor andelen forretning er økt, mens andelen industri er redusert. Tabell 6 : Beregning av bruksareal ut ifra krav til % - BRA i planprogrammet alternativ 2 % - BRA Virksomhet Fordeling kvm SUM 80 % 100 % 120 % 150 % Kontor 10 % Industri 30 % Fo rretning (volumhandel) % SUM 100 % Tellinger av trafikkmengder til og fra kontorområder i PROSAM 103 viser at makstimen for kontor er i morgenrushet og at denne utgjør 15 % av døgntrafikken. Videre viser samme tellinger at makstimen i ettermiddagsrushet utgjør 80 % av makstimen morgen (PROSAM 103, 2003). Det er benyttet maksimaltimeandel 11 % for forretning (volumhandel) i ettermiddagsrushet (PROSAM 103, 2003). Kapasitetsberegningene vil ta utgang spunkt i tidligere beregninger for området. Trafikkmengden er omtalt i kapittel 4. I forhold til beregningene som ble gjennomført i 2011 er det her tatt utgangspunkt i lav prognose. Ved beregning av turproduksjon for forretning (volumhandel) tas det utgan gspunkt i antall kvadratmeter salgsareal. Salgsarealet antas i henhold til Prosam 103 å utgjøre 70 % av BRA. I beregningene er det tatt utgangspunkt i trafikktellingene som ble gjennomført av Asplan Viak for kryss 1, 2 og 3 i 2008, samt turproduksjonsbere gningene for øvrig utbygging i området. 5.3 Turproduksjon for Sveberg handels - og næringspark Det er her beregnet turproduksjon for to alternative fordeling av utbyggingen i Stav handels - og næringspark. I alternativ 1 er hovedandelen som bygges ut industri, mens i alternativ 2 er hovedandelen forretning (volumhandel). Basert på forutsetningene som er beskrevet ovenfor er det gjort turproduksjonsberegninger for planområdet. Beregningene viser at planområdet vil kunne produsere envegsbilturer per døgn og ca. 700 envegsbilturer i maksimaltimen ettermiddag i alternativ 1. Tabell 7 : Turproduksjonsberegninger Sveberg handels - og næringspark alternativ 1 Virksomhet Antall kvm/ansatte ÅDT (gj. døgn trafikk) Makstimeandel Maks.time ( ) Kontor / % 159 Industri % 252 Forretning (volumhandel) % 208 SUM / 35

12 For å se på robustheten av eventuelle tiltak beregnes disse også med trafikk i et alternativ 2 der det antas 10 % kontor, 30 % industri og 60 % forretning. Tabell 8 : Turproduksjonsberegninger Sveberg handels - og næringspark alternativ 2 Virksomhet Antall kvm/ansatte ÅDT (gj. døgn trafikk) Makstimeandel Maks.time ( ) Kon tor / % 159 Industri % 126 Forretning (volumhandel) % 415 SUM n g ø d r p r e r u ilt b s g e v n E ÅDT tidligere ÅDT alt 1 ÅDT alt 2 beregning 0 Handel Bolig Arbeid Figur 5 : Sammenligning av trafikkmengde med tidligere beregninger, total trafikkmengde i analys en [ÅDT] I figuren over viser de grønne søylene ÅDT som legges til grunn for denne analysen. De blå søylene viser trafikkmengdene som inngikk i trafikkanalysen som ble gjennomført i 2011 (Rambøll Norge AS, 2010). Hovedforskjellen fra tidligere beregninger er at det i denne analysen er tatt utgangspunkt i turproduksjon fra forretning, industri og kontor, mens det i forrige beregning forenklet ble antatt arbeidsplasser med turproduksjonsfaktor 2,5 turer per ansatt. De røde søylene viser trafikkmengder som inngår i alternativ 2 som legges til grunn for følsomhetsanalysen. 12 / 35

13 5.4 Beregningsverktøy - SIDRA I kapasitetsberegningene benyttes SIDRA som beregner kapasiteten for enkeltkryss med ulike typer reguleringsform. Inngangsdata er utforming (lengder og bred der) og trafikkvolum på svingebevegelsene. En begrensning med bruk av SIDRA er at man ikke får tatt høyde for trafikkavviklingsproblemer i nærliggende kryss. Beregningene er gjennomført for største time morgen og ettermiddag. 5.5 Parametre som inngår i nota tet Kapasiteten i et kryss er avhengig av utformingen i krysset, type kryss, antall felt, svingebevegelser, trafikkvolum med mer. For å si noe om hvor god avvikling eller kapasitet krysset har, benytter vi flere parametre: Belastningsgraden er forholdet m ellom volum og kapasitet. Er dette forholdet over 0,85 er det lav avvikling i krysset. Dersom trafikkbelastningen er større enn kapasiteten er belastningsgraden større enn 1 og det vil oppstå kø og forsinkelser som følge av overbelastning av krysset. Ser vicenivå - LOS (Level of Service) sier noe om avviklingskvaliteten ved hjelp av 6 nivå gradert fra A til F, der A er best med en situasjon med stor manøvreringsfrihet og F er dårligst med overbelastning. 13 / 35

14 6. Resultater SIDRA I dette kapittelet vil det bli presentert resultater fra kapasitetsberegningene som er gjennomført i beregningsprogrammet SIDRA IN TERSECTION Alternativ Alternativ viser en fremtidig situasjon i Svebergkrysset uten utbygging av Stav handels - og næringspark. I dett e kapittelet vises kapasitetsberegningene for de to delene av Svebergkrysset og for rundkjøringen ved Malvik senter, på nordsiden av E Kryss 1: Avkjøringsrampe E6 (vest) X Stav sjøveien Resultater fra kapasitetsberegningen for alternativ 0 (20 35 ) er vist i Figur 6. Til venstre: Kryssutforming Makstime ettermiddag Til høyre: Antall kjøretøy for ulike svingebevegels er i makstimen Tungtrafikk i % Belastningsgra d < > / 35

15 Forsinkelse (Gjennomsnittli g forsinkelse i sekunder pr kjt.) Kølengde (antall meter kø fra stopplinje) Figur 6 : Beregningsresultater SIDRA, alternativ 0 ( 2035 ), kryss 1 Avkjøringsrampe E6 (vest) X Stavsjøveien, makstime Figur 6 god avvikling på alle armene i maksimen ettermiddag i alternativ 0 -fremtidig situasjon uten utbygging av Stav handels - og næringspark for kryss 1 med tallene som er lagt til grunn. 15 / 35

16 6.1.2 Kryss 2: Avkjøringsrampe E6 (vest) X Stavsjøveien Resultater fra kapasitetsberegningen for alternativ 0 (2035) er vist i Figur 7. Til venstre: Kryssutforming Makstime ettermiddag Til høyre: Antall kjøretøy for ulike svingebeve gels er i makstimen Tungtrafikk i % Belastningsgrad < > / 35

17 Forsinkelse (Gjennomsnittlig forsinkelse i sekunder pr kjt.) Kølengde (antall meter kø fra stopplinje) Figur 7 : Beregningsresultater SIDRA, alternativ 0 (2035), kryss 2 Avkjøringsrampe E6 ( øst) X Stavsjøveien, makstime Figur 7 viser god avvikling på alle armene, unntatt rampa fra E6 Stjørdal, i maksimen ettermiddag i alterna tiv 0 - fremtidig situasjon uten utbygging av Stav handels - og næringspark for kryss 2 med tallene som er lagt til grunn. Beregningene i SIDRA viser noe forsinkelse på rampa fra E6 Stjørdal. 17 / 35

18 6.1.3 Kryss 3: Svebergve ien X Snurruvegen Resultater fra kapasitetsbe regningen for alternativ 0 (2035) i krysset Svebergve ien X Snurruvegen er vist i Figur 8. Til venstre: Kryssutforming Makstime ettermiddag Til høyre: Antall kjøretøy for ulike svingebevegels er i makstimen Tungtrafikk i % Belastningsgrad < > / 35

19 Forsinkelse (Gjennomsnittlig forsinkelse i sekunder pr kjt.) Kølengde (antall meter kø fra stopplinje) Figur 8 : Beregningsresultater SID RA, alternativ 0 (2035), kryss 2 Avkjøringsrampe E6 (øst) X Stavsjøveien, makstime Figur 8 god avvikling på alle armene i maksimen ettermiddag i alternativ 0 -fremtidig situasjon uten utbygging av Stav handels - og næringspark for kryss 1 med tallene som er lagt til grunn. 19 / 35

20 6.2 Alternativ Alternativ viser en fremtidig situasjon i Svebergkrysset med utbygging av Stav handels - og næringspark. I dette kapittelet vises kapasitetsberegningene for de to del ene av Svebergkrysset og for rundkjøringen ved Malvik senter, på nordsiden av E Kryss 1: Avkjøringsrampe E6 (vest) X Stavsjøveien Resultater fra kapasitetsberegningen for alternativ 1 (2035) er vist i Figur 9. Til venstre: Kryssutforming Makstime ettermiddag Til høyre: Antall kjøretøy for ulike svingebevegels er i makstimen Tungtrafikk i % Belastningsgrad < > / 35

21 Forsinkelse (Gjennomsnittli g forsinkelse i sekunder pr kjt.) Kølengde (antall meter kø fra stopplinje) Figur 9 : Beregningsresultater SIDRA, alternativ 0 (2035), kryss 1 Avkjøringsrampe E6 (vest) X Stavsjøveien, makstime SIDRA beregningene for analyseår 2035 med utbygging av Stav handels - og næringspark viser god trafikkavvikling på tilfartene fra Stavsjøen og fra Svebergmarka i kryss 1. På rampa fra E6 Trondheim vil man imidlertid oppleve store forsinkelser og tilbakeblokkeringer tilbake til E6 i maksima ltimen ettermiddag. Dette gir en farlig situasjon på E6, der trafikken nordover vil møte på køen som står i det ene feltet som er i retning nord på E6. Utbyggingen av Stav handels - og næringspark utløser her et behov for tiltak i krysset som bedrer trafikk avviklingen i analyseår / 35

22 6.2.2 Kryss 2: Avkjøringsrampe E6 (vest) X Stavsjøveien Resultater fra kapasitetsberegningen for alternativ 1 (2035) er vist i Figur 10. Til venstre: Kryssutformin g Makstime ettermiddag Til høyre: Antall kjøretøy for ulike svingebevegelser i makstimen Tungtrafikk i % Belastningsgrad < > / 35

23 Forsinkelse (Gjennomsnittlig forsinkelse i sekunder pr kjt.) Kølengde (an tall meter fra stopplinje) kø Figur 10 : Beregningsresultater SIDRA, alternativ 1 (2035), kryss 2 Avkjøringsrampe E6 (øst) X Stavsjøveien, makstime Figur 10 viser god avvikling på alle arm ene, unntatt rampa fra E6 Stjørdal, i maksimen ettermiddag i ved utbygging av planområdet. Beregningene i SIDRA viser store forsi nkelse på rampa fra E6 Stjørdal, på samme måte som for krysset sør for E6 vil lange køer på rampa fra E6 gi tilbakeblokkeringer til E6 nord som gir en farlig trafikksituasjon her. Det vil derfor være behov for tiltak i krysset som bedrer trafikkavviklingen i analyseår 2035 med utbygging av Stav handels - og næringspark. 23 / 35

24 6.2.3 Kryss 3: Svebergveien X Snurruvegen Resultater fra kapasite tsberegningen for alternativ 0 (2035) i krysset Svebergveien X Snurruvegen er vist i Figur 11. Til venstre: Kryssutforming Makstime ettermiddag Til høyre: Antall kjøretøy for ulike svingebevegels er i makstimen Tungtrafikk i % Belastningsgrad < > / 35

25 Forsinkelse (Gjennomsnittlig forsinkelse i sekunder pr kjt.) Kølengde (antall meter kø fra stopplinje) Figur 11 : Beregningsresultat er SIDRA, alternativ 0 (2035), kryss 2 Avkjøringsrampe E6 (øst) X Stavsjøveien, makstime Figur 11 god avvikling på alle armene i maksimen ettermiddag i alternativ 1 -fremtidig situasjon med utbygging av Stav handels - og næringspar k for kryss 3 med tallene som er lagt til grunn. 25 / 35

26 6.3 Alternativ med vegtiltak Alternativ viser en fremtidig situasjon i Svebergkrysset med utbygging av Stav handels - og næringspark og vegtiltak i kryss 1 og 2. SIDRA - beregningene viste ingen kapasitetsproblemer i kryss 3 som følge av utbyggingen av Stav handels - og næringspark og vegtiltak. Det er derfor ikke sett på eventuelle tiltak i dette krysset Kryss 1: Avkjøringsrampe E6 (vest) X Stavsjøveien Resultater fra kapasitetsberegninge n for alternativ 1-2 (2035) er vist i Figur 12. Det her lagt inn et høyresvingefelt med lengde 15 meter på rampa E6 fra Trondheim. Geometrien i kryss 1 er ellers ikke endret. Til venstre: Kryssutforming Makstime ettermiddag Til høyre: Antall kjøretøy for ulike svingebevegels er i makstimen Tungtrafikk i % Belastningsgrad < > / 35

27 Forsinkelse (Gjennomsnittlig forsinkelse i sekunder pr kjt.) Kølengde (antall meter kø fra stopplinje) Figur 12 : Beregningsresultater SIDRA, alternativ 1-2 (2035), kryss 1 Avkjøringsrampe E6 (vest) X Stavsjøveien, makstime Figuren over viser trafikkavviklingen i kryss 1 i 2035 ved utbygging av planområdet og etablering av et høyresvingefelt på 15 meter på rampa fra E6 Trondheim. SIDRA -beregningene viser at etablering av høyresvingefeltet på rampa vil bidra til å fjerne trafikkavviklingsproblemene som ble observert i alternativ 1 for kryss / 35

28 6.3.2 Kryss 2: Av kjøringsrampe E6 (vest) X Stavsjøveien Resultater fra kapasitetsberegningen for alternativ 1-2 (2035) er vist i Figur 13. Til venstre: Kryssutforming Makstime ettermiddag Til høyre: Antall kjøretøy for ulike svingebevegelser i makstimen Tungtrafikk i % Belastningsgrad Økt andel forretning Opprinnelig andel forretning < > / 35

29 Forsinkelse (Gjennomsnittlig forsinkelse i sekunder pr kjt.) Kølengde (antall m eter kø fra stopplinje) Figur 13 : Beregningsresultater SIDRA, alternativ 1-2 (2035), kryss 2 Avkjøringsrampe E6 (øst) X Stavsjøveien, makstime Figur 13 viser at ved å bygge om kryss 2 til en rundkjøring kapasitet i ettermiddagsrushet i fremtidig situasjon vil man kunne oppnå tilfredsstillende 29 / 35

30 7. Følsomhetsanalyse økning andel forretning I kapittel 6.3 ble det sett på tiltak som bidro til bedre kapasitet i kryss 1 og 2 ved beregning av alternativ 1 utbygging av Stav handels - og næringspark. I dette kapittelet vil det bli sett på robustheten til tiltakene som ble foreslått, ved å se på kapasiteten i kryssene ved utbygging av en større andel forretning og mindre andel industri i Stav handels - og næringspark Kryss 1: Avkjøringsrampe E6 (vest) X Stavsjøveien Resultater fra kapasitetsberegningen for alternativ 2 (2035) er vist i Figur 14. Det her lagt inn et høyresvingefelt med lengde 15 meter på rampa E6 fra Trondheim. Geometrien i kryss 1 er ellers ikke endret. Til venstre: Kryssutforming Makstime ettermiddag Til høyre: Antall kjøretøy for ulike svingebevegels er i makstimen Tungtrafikk i % Belastni ngsgrad Økt andel forretning Opprinnelig andel forretning < > / 35

31 Forsinkelse (Gjennomsnittlig forsinkelse i sekunder pr kjt.) Økt andel forretning Opprinnelig andel forretning Kølengde (antall meter kø fra stopplinje) Figur 14 : Beregningsresultater SIDRA, alternativ 2 (2035), kryss 1 Avkjøringsrampe E6 (vest) X Stavsjøveien, makstime Figuren over viser at ved utbygging av kryss 1 med ekstra høyresvingefelt på rampa fra E6 Trondheim vil kapasiteten i krysset i 2035 være god nok til at man kan øke andelen forretning i forhold til opprinnelig andel. 31 / 35

32 7.1.2 Kryss 2: Avkjøringsrampe E6 (vest) X Stavsjøveien Resultater fra kapasitetsberegningen for alternativ 2 (2035) er vist i Figur 15. Til venstre: Kryssutforming M akstime ettermiddag Til høyre: Antall kjøretøy for ulike svingebevegelser i makstimen Tungtrafikk i % Belastningsgrad Økt andel forretning Opprinnelig andel forretning < > / 35

33 Forsinkelse (Gjennomsnittlig forsinkelse i sekunder pr kjt.) Kølengde (antall meter kø fra stopplinje) Figur 15 : Beregningsresultater SIDRA, alternativ 2 (2035), kryss 2 Avkjøringsrampe E6 (øst) X Stavsjøveien, makstime Figur 15 viser trafikkavviklingen ved utbygging av Stav handels - og næringspark med en større andel forretning(volumhandel) fremfor industri hvor kryss 2 er gjort om til en rundkjøring og rampen fra E6 fra Stjørdal har fått et venstresvingefelt på 30 meter. Beregningene viser at ved økt utbygging vil man fremdeles oppnå tilfredsstillende kapasitet på rampa fra E6 Stjørdal, som er det kritiske punktet i dette krysset. I maksimaltimen ettermi ddag vil kølengden i venstresvingefeltet fylle opp hele lengden av venstresvingefeltet, men trafikken her vil ikke tilbakeblokkere det høyrefeltet på tilfarten. SIDRA -beregningene av kryss 1 og 2 viser at kryss 2 er mer følsom for trafikkøkning. 33 / 35

34 8. Oppsu mmering og konklusjon Det er i dette notatet sett på kapasitetsberegninger i Svebergkrysset i Malvik kommune i en fremtidig situasjon 2035, som er antatt å tilsvare 20 år etter utbygging av Stav handels - og næringspark. I kapasitetsberegningene er det benyttet SIDRA som er et verktøy for beregning av kapasitet i enkelt kryss. Kapasitetsberegningene av alternativ viser god kapasitet i kryss 1, 2 og 3, men med noen forsinkelser på rampa fra E6 Stjørdal i kryss 2 i maksimaltimen ettermiddag. Kapa sitetsberegningene av alternativ , etablering av Stav handels - og næringspark viser store køer på rampa fra E6 Trondheim i kryss 1 og store forsinkelser på rampa fra E6 Stjørdal i kryss 2. Disse beregningene viste at det vil være behov for tiltak i kryss 1 og 2 for å oppnå tilfredsstillende kapasitet i I kryss 1 ble det beregnet ny kapasitet ved trafikkmengder i alternativ 1 hvor det ble lagt inn et høyresvingefelt med lengde 15 meter på rampa fra E6 Trondheim. SIDRA -beregningene viste at det te gav tilfredsstillende kapasitet, selv ved økning av trafikkmengder som følge av en økning av andel forretning, til fordel for industri, i planområdet. Beregninger av kryss 2, der krysset er omgjort til en rundkjøring og det er lagt til et 30 meter lan gt venstresvingefelt på rampa fra E6 Stjørdal, viste god kapasitet på alle armene i maksimaltimen ettermiddag ved trafikkmengder i alternativ 1. Man vil imidlertid kunne oppleve noe forsinkelse på rampa fra E6 Stjørdal. Beregning av trafikkmengdene fra alt ernativ 2 viste at man vil få 29 meter kø på det foreslåtte venstresvingefeltet. Dette betyr at i maksimaltimen ettermiddag vil venstresvingefeltet stå fult av trafikk. Ved utbygging av Stav handels - og næringspark anbefales følgende utforming av Svebergk rysset: - Kryss 1, sør for E6, etablering av høyresvingefelt lengde 15 meter på rampa fra E6 Trondheim - Kryss 2, nord for E6, bygges om til rundkjøring og med venstresvingefelt 30 meter på rampa fra E6 Stjørdal - Dagens løsning med holdeplasser på rampe mot E6 Trondheim og mot E6 Stjørdal videreføres. 34 / 35

35 9. Referanser Asplan Viak, 2008 : Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune, Malvik kommune. AtB, 2013: Rutetabeller: "Busslinje 310: Stjørdal Trondheim Orkanger Fannrem" hentet 10. desember 2013 fra https: // PROSAM 103, 2003: Turproduksjonstall for kontorb edrifter og kjøpesentre Rambøll Norge AS, 2010: Trafikkanalyse Sveberg Hommelvik Solem Arkitektur AS, 2013: 1. Plankart for Sveberg handels - og næringspark Planbeskrivelse: Detaljre gulering for Sveberg handels - og næringspark, Malvik kommun e Statens vegvesen, 1988: Håndbok 146 Trafikkberegninger Statens vegvesen, 2013: Nasjonal vegdatabank (N VDB) GIS løsning 35 / 35

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E N O TA T Oppdrag 135000 3149 R eguleringspla n Ulsetmyran næringsområde Kunde Ørland kommune Notat nr. 001 Til Svein Rasmussen, Rambøll Fra Marte Dahl, Rambøll Kopi Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKAN ALYSE U

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Sortland kommune Markeveien trafikkanalyse. Utgave:

Sortland kommune Markeveien trafikkanalyse. Utgave: Markeveien trafikkanalyse Utgave: 1 24.4.2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Markeveien trafikkanalyse Utgave / dato: Utgave 1 / 24.4.2015 Arkivreferanse: Oppdrag:

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall 01.12.2016 MFN/ØH Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids, Tangvall Innledning Det er ønsker om å bygge en ny adkomst fra Marie Føreids til et fremtidig nybygg. I den forbindelse skal det gjøres en trafikal

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Metoder for beregning av trafikkavvikling i ikke-signalregulerte kryss. Håndbok 127 Kapasitet i kryss. Forkjørsregulerte kryss

Metoder for beregning av trafikkavvikling i ikke-signalregulerte kryss. Håndbok 127 Kapasitet i kryss. Forkjørsregulerte kryss EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 etoder for beregning av trafikkavvikling i ikke-signalregulerte kryss Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Håndbok 127 Kapasitet i kryss

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET

RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Beregnet til Jonsvollskvartalet Dokument type Konsekvensutredning - delrapport Dato 2009-06-26 RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Revisjon 3.0 Dato

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

Trafikk Nærbø sentrum. Område B8-9-10, G4 og G3

Trafikk Nærbø sentrum. Område B8-9-10, G4 og G3 Notat Trafikk Nærbø sentrum. Område B8-9-10, G4 og G3 Konsekvenser av utbygging/fortetting planen 997 1 åpner for. I forbindelse med Hå kommunes planforslag for områdene B8 10, G4 og O3, Nærbø sentrum,

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Reguleringsplan Leikvang

Reguleringsplan Leikvang Bergen, mars 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 6 4.1. TRAFIKKMENGDER, DAGENS SITUASJON... 6 4.2. NYSKAPT TRAFIKK...

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse NOTAT Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Jan Knoop Firma LPO Arkitekter AS Fork. Anmerkning Fra: Stein Emilsen Terje Wølneberg Sweco Norge AS Sweco Norge AS Skårer vest Delområde 8 Overordnet trafikkvurdering

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk - oppdatering Dato: 14.03 2017 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Dagens areal- og

Detaljer