Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Oppdrag: Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen 2.februar 2016, EEK BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Dagens situasjon Dagens trafikkmengder Trafikkulykker i perioden Fremtidig situasjon etter planlagt utbygging Fremtidig trafikkmengder... 5 Atkomstløsninger for boligfelt Atkomst via lokalveinett Atkomst direkte til Rv. 111 Iseveien Mulig fremtidig adkomst via Surfellingen Anbefalinger knyttet til valg av atkomst...16 Kapasitetsberegninger Kapasitetsberegninger med dagens trafikk (2015) Kapasitetsberegninger for fremtidig situasjon...20 Kryssutforming Ny rundkjøring Iseveien X Rådhusveien Kryss Iseveien X Hevingen Nye kryss med direkte utkjøring i Rv Trafikksikker skolevei...26 Kollektivtilbud...28 Sykkelrute til planområdet...30 Innledning har satt i gang arbeidet med å regulere to boligfelt på Bergheim i Sarpsborg kommune. MELK Eiendom AS ønsker å bygge ut 17 nye eneboliger og 40 nye leiligheter i felt syd, og 17 nye eneboliger og 30 nye leiligheter i felt nord. Dette notatet omhandler de trafikale konsekvensene utbyggingen gir inkludert trafikksikkerhet for skolebarn.

2 Side 2 av 32 Det er utredet to ulike alternativer for atkomst til planområdet. Dette er via lokalveinettet i sør og i nord og direkte ut i Rv. 111 Iseveien. Videre er det beskrevet adkomst til begge delområder ved bruk av den linken (parallelt med Isveien) som er vist i den gamle Surfellingen 1-planen, selv om det ikke foreligger noen signaler om at denne skal gjennomføres fra kommunens side. Vurderingen er gjort for å synliggjøre at planen ikke vil hindre en slik eventuell fremtidig mulighet. DAGENS SITUASJON 1.1 Dagens trafikkmengder Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra NVDB (Nasjonal veidatabank), telling i krysset Iseveien Brusemyrveien og trafikktall beregnet i COWI sitt notat «Trafikkvurdering Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien, Sarpsborg» (COWI AS, 2015). Trafikkandelen i høyeste time om ettermiddagen er på 10 % av døgntrafikken i Iseveien og 15% i Brusemyrveien. Figur 1 Dagens ÅDT hentet fra NVDB, planområdet markert med sort avgrensing Timetrafikken i krysset ble talt mandag kl og kl. 14:00 17:00. Det var størst timetrafikk mellom kl og 16.30, og trafikken i denne timen er lagt til grunn for kapasitetsberegningene. Dagens trafikk i planområdet er svært liten da det kun er kjøreatkomst til to eksisterende gårder.

3 NOTAT Side 3 av 32 ÅDT i krysset mellom Rv.111 og Rådhusveien, 2014 COWI har i notatet «Trafikkvurdering Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien, Sarpsborg» anslått ÅDT i krysset mellom Iseveien X Rådhusveien, vist i Figur 2. Figur 2 COWI har anslått ÅDT i krysset Rv.111 og Rådhusveien år Trafikkulykker i perioden Det har vært 31 ulykker på Rv. 111 Iseveien de siste 10 årene. Av disse har det vært en alvorlig ulykke og 30 ulykker med lettere skade. Det er fire registrerte ulykker som har skjedd ved atkomst til landbruksverksted (i Engsmyrveien) og atkomst til Bjørnemyr. Figur 3 Ulykker på Rv. 111 Iseveien i perioden Grønne sirkler gjelder for lettere skade og gul sirkel for alvorlig skade

4 Side 4 av 32 Tabell 1 Trafikkulykker i perioden Dagens situasjon Trafikkdata Ulykker siste 10 år Ulykkesfrekvens Vegstrekning Km ÅDT Km/t Sum Pr år Rv 111 Norge Iseveien rv 111 2, ,10 0,29 0,22 Tabell 1 viser ulykker og beregnet ulykkesfrekvens de siste 10 årene på Rv. 111 Iseveien. Ulykkesfrekvensen, som er antall ulykker pr mill bil-km pr år, er beregnet ut fra antall ulykker, lengden på veistrekningen og ÅDT. Ulykkesfrekvensen på Rv. 111 Iseveien er 0,29. Det er noe større enn gjennomsnittet for tilsvarende veier i Norge, som er 0,22. Iseveien har lange rette strekninger og store kurveradier. En stor del av ulykkene har skjedd ved venstresving. Ni av ulykkene var med venstresving foran kjørende i motsatt retning, og ni av ulykkene var med påkjøring bakfra ved venstresving. Det er også ni påkjøringer bakfra som var ikke spesifisert. Rv 111 Iseveien er en forkjørsregulert vei, og antall kryss og atkomster langs veien bør reduseres for å få ned antall ulykker med venstresvinger foran kjørende i motsatt retning. Kryssene bør også utbedres/ombygges med venstresvingefelt eller med rundkjøringer. Sikkerheten for gående på strekningen er også problematisk, med bla manglende gangfelt til bussholdeplasser. Det bør ses nærmere på muligheten for å anlegge gangfelt eller gangbro/undergang for å forbedre sikkerheten for gående og syklende. Figur 4 Trafikkulykker i planområdet i perioden Grønne sirkler indikerer ulykker med lettere personskade og gul sirkel indikerer ulykke med alvorlig personskade

5 Side 5 av 32 FREMTIDIG SITUASJON ETTER PLANLAGT UTBYGGING Fremtidig situasjon er etter gjennomført boligutbygging og etter etablering av bomstasjoner i Fredrikstad og Sarpsborg. Bomstasjoner skal etter planen stå klare i 2017, men i forhold til allerede oppståtte forsinkelser vil et slikt anlegg på fv. 109 tidligst stå klart i Fremtidig trafikkmengder Turproduksjon Tabell 2 viser turproduksjonsberegninger av planforslaget. Det er beregnet at trafikkmengden til-fra planområdet blir på omkring 500 ÅDT, 270 ÅDT i den sørlige delen og 230 i den nordlige delen. Dette anslaget er basert på 3,26 reiser per bosatt og med 2,5 bosatt per bolig. Trafikkandelen i største time (ettermiddag) er satt til 11 % av ÅDT i Isveien og 15 % tilfra planområdet. Dette gir 80 kjøretøy fra-til planområdet i ettermiddagstimen etter utbygging. Transportmiddelfordeling, timeandel og gjennomsnitt turproduksjon er hentet fra TØI (Transportøkonomi institutt) rapport 1142/2011 og Tabell 2 Beregnede trafikk til-fra planområdet etter utbygging. Reiser Turproduksjon Boliger per bosatt I tilknytning til Hevingen skal det bygges ut 60 boenheter på Kløvningsten. Det er beregnet at disse boligene gir en trafikkvekst på 290 ÅDT. Trafikkfordeling Planområdet ligger på østkanten av Sarpsborg, ca fem km fra sentrum. Det antas at det meste av trafikken fra planområdet skal vestover mot Sarpsborg sentrum og Fredrikstad sentrum. Følgelig er ny trafikk generert av planforslaget retningsfordelt med 85 % vestover og 15 % østover på Rv. 111 Iseveien. Det er trolig mest trafikk i retning sentrum i morgentimen og mest trafikk fra sentrum i ettermiddagstimen. Trafikkvekst i Iseveien Bosatt per bolig Reiser per døgn Transportmiddelfordeling G/S Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Annet per døgn Bergheim syd 22 % 59 % 10 % 7 % 2 % KS ,5 3, FS ,5 3, Sum / Snitt syd 57 2,5 3, Bergheim nord KS ,5 3, FS ,5 3, Sum / Snitt 48 2,5 3, Kløvningsten 60 2,5 3, Sum / Snitt nord 108 2,5 3, KS - småhusbebyggelse (tunløsninger, flermannsboliger og rekkehus etc) FS - enebolig Det er lagt til grunn vurderinger gjort av COWI i deres trafikknotat. De har lagt til grunn en trafikkvekst frem til år 2017 på 10 % og deretter 0-vekst i biltrafikken. I Bypakka for Nedre Glomma skal det etableres bompenger i Sarpsborg og Fredrikstad samt at det skal legges til rette for miljøvennlige reisemidler.

6 Side 6 av 32 Trafikkfordeling med atkomst via lokalveinettet I Figur 5 er trafikkfordeling ved atkomst via lokalveinettet vist. Blå tall er ÅDT fra nye boliger på Bergheim. Det er lagt til grunn at 85 % av trafikken kjører vestover og 15 % østover. På deler av Iseveien vil det være trafikk fra Bergheim syd i retning østover og trafikk fra Bergheim nord i retning vestover. Figur 5 Trafikkfordeling ved atkomst via lokalveinettet etter utbygging. Blå tall er ÅDT fra nye boliger på Bergheim

7 Side 7 av 32 Trafikkfordeling med atkomst direkte ut i Rv. 111 I Figur 6 er trafikkfordeling ved atkomst via lokalveinettet vist. Blå tall er ÅDT fra nye boliger på Bergheim. Det er lagt til grunn at 85 % av trafikken kjører vestover og 15 % østover. Figur 6 Trafikkfordeling ved atkomst direkte ut i Rv Blå tall er ÅDT fra nye boliger på Bergheim

8 Side 8 av 32 ATKOMSTLØSNINGER FOR BOLIGFELT I innledende faser av reguleringsarbeidene ble utbyggingsområdene vurdert i forhold til den gamle Surfellingen 1-planen vist med oransje strek på skissen under. Figur 7 Skisse av mulig atkomster ved Surfellingen 1-planen Selv om det ikke foreligger noen signaler om at denne skal gjennomføres fra kommunens side, er vurderingene er gjort for å synliggjøre at reguleringsplanen for de to byggeområdene ikke vil hindre en slik eventuell fremtidig mulighet. På sikt gir dette mulighet for påkobling av felt syd til snuplassen, med en veg på skrå opp terrenget, og for felt nord til snuplassen, og videre opp til Kløvningsten. Dette blir da på sikt kunne bli en parallell avlastnings-/ fordelingsvei til Iseveien.

9 Side 9 av 32 I inneledende faser ble også et alternativ med én felles avkjørsel fra Iseveien midt mellom felt nord og syd vurdert. Topografi (terrengforhold) og eiendomsforhold gjorde dette i praksis umulig. Det finnes ingen enkel måte å knytte de to utbyggingsområdene sammen på. Et slikt eventuelt system ville bety lange og snirklete veisløyfer, der veiareal vil beslaglegge urimelig mye areal/ grunn, og dessuten har verken kommunen eller utbygger tilgang til disse områdene. 3.1 Atkomst via lokalveinett Boligområdene planlegges med utkjøring i Hevingen i nord og lokalveier via Rådhusveien i sør. I nord er det i dag tilknytning til Rv. 111 via et T-kryss ved Hevingen. Ved Rådhusveien er det i dag et T-kryss med filterfelt fra vest. I dette krysset har Sarpsborg kommune planlagt en ny rundkjøring. Figur 8 Forslag til tilknytning til øvrig veinett for de to nye boligområdene på Bergheim nord og på Bergheim sør

10 Side 10 av 32 Atkomst til Bergheim syd Figur 9 Kjørerute fra Bergheim sør til Rv. 111 markert med blå linje Nylendet har i dag en veibredde på 4,5 meter, dagens utforming av veien er vist i Figur 11. Det forutsettes at Nylendet blir oppgradert i tråd med kommende vedtatt plan (5m veg, 2m fortau og 0,5m grøft/ sideareal på hver side totalt 8m), før kommunen overtar denne (også for drift og vedlikehold). Det er 8m bredde mellom eiendomsgrensene her, avsatt i målebrevene/ eiendomsbasen i henhold til gjeldende reguleringsplan på stedet. Fartsgrensen i veien bør settes til 30 km/t. Kurvaturen i Nylendet burde rettes opp slik at veier blir mer overordnet. Figur 10 Forslag til ny utforming av Nylendet

11 Side 11 av 32 Figur 11 Nylendet sett i retning Bergheim sør Surfellingen har i dag en veibredde på 5,5 meter. Veien har i dag en trafikkmengde på ÅDT ifølge Statens veivesens nettside veikart.no. Dagens utforming av veien er vist i Figur 13. Denne utformingen er i samsvar med Statens veivesens veiklasse Sa2, hentet fra SVV sin håndbok N100, for samleveier med mer enn ÅDT, vist i Figur 12. Sarpsborg kommunes veinorm tilsier en dekkebredde på 6,5 meter og 2,5 fortau. I tillegg skal det være 1,5 meter fri bredde på hver side. Med bakgrunn i Håndbok N100 anses dagens standard i Surfellingen som tilfredsstillende. Vedrørende Surfellingen, viser Figur 10 at det også her er avsatt nødvendig plass til veg, fortau og sideareal. Figur 12 Tverrprofil Sa2 10,5 m veibredde inklusive gang- og sykkelvei (mål i m)

12 Side 12 av 32 Figur 13 Surfellingen i retning sørover Trafikksikkerhetstiltak ved atkomst i syd I sammenheng med utvidelses av Nylendet til å inkludere fortau må det legges til rette for en bedre kryssing av Surfellingen. På stedet det er foreslått opphøyd gangfelt er det samtidig en overgang fra 50 km/t til 30 km/t, tiltaket vil sikre lav hastighet østover i Surfellingen. Figur 14 Tiltak for gående og syklende

13 Side 13 av 32 Atkomst til Bergheim nord Kjørerute fra Bergheim nord til Rv.111 er markert med blå linje i Figur 15. Figur 15 Kjørerute fra Bergheim nord til Rv 111 markert med blå linje

14 Side 14 av 32 Kløvningsten har i dag en veibredde på 6 meter. Dette er i samsvar med veiklasse Sa2 der kravene er 5,5 meter veibredde pluss to ganger 0,5 meter veiskulder. I tillegg er det krav om fortau. Dagens utforming av veien er vist i Figur 16. Sarpsborg kommunes veinorm for samleveier tilsier en dekkebredde på 6,5 meter og 2,5 fortau. I tillegg skal det være 1,5 meter fri bredde på hver side. Med bakgrunn i Håndbok N100 anses dagens standard i Kløvningsten som tilfredsstillende. Figur 16 Nordre del av Kløvningsten sett fra sør Ny atkomstvei vil være meter lang og vil knyttes på lokalveinettet ved sørenden av Kløvningsten i krysset med Bergheimskogen. I henhold Sarpsborg kommunale veinorm må veien utvides til 5,0 meter dekkebredde, fortau på 2,0 meter og sidearealene bør være på 1,0 meter på hver side. Fartsgrensen i veien bør settes til 30 km/t. Det forutsettes at denne veien etter opparbeidelse blir overtatt av kommunen til drift og vedlikehold.

15 Side 15 av Atkomst direkte til Rv. 111 Iseveien I Figur 17 er forslag til plassering av atkomster direkte i Rv. 111 Iseveien vist. Det er også lagt opp til tilknytning i Nylendet i sør og Kløvningsten i nord. Figur 17 Atkomster fra nye boligområder direkte i Rv. 111

16 Side 16 av Mulig fremtidig adkomst via Surfellingen Løsningen i Figur 18 viser planforslaget satt inn en mulig langsiktig sammenheng, der tverrforbindelsen mellom Surfellingen og Kløvningsten etableres som kommunalt samlevegnett. Dette er et langsiktig infrastrukturtiltak som vil ha avlastningseffekt på Iseveien. Det bygger også opp under vegvesenets ønske om å holde Iseveien meds mulig avkjørselsfri, og med færrest mulig kryss. Løsningen benytter seg av sentrale kryss som allerede eksisterer, som vil bli forbedret i syd med rundkjøring, og med mulighet for det samme i nord. Figur 18 Tverrforbindelse vist med gult, og adkomst syd og nord vist med grønt 3.4 Anbefalinger knyttet til valg av atkomst Alternativ med atkomst via eksisterende lokalveinett Fordeler: Bedre og mer trafikksikre atkomster til de to boligfeltene for bilistene. Bedre trafikksikkerhet for bilister i Iseveien (gjennomgangstrafikken) grunnet færre kryss i Iseveien. Beslaglegger ikke nye eller urørte arealer til vegformål i syd. Løsningene er arealmessig allerede sikret i gjeldende reguleringsplaner og eiendomsstruktur. Er tilpasset en eventuell fremtidig tverrforbindelse.

17 Side 17 av 32 Ulemper: Krever noe mer veiareal i nord. Lenger kjørevei for nye beboere i felt nord hvis de skal til sentrum. Adkomsten (270 ny ÅDT) i syd passerer syv bygninger med boliger langs Nylendet. Alternativ med atkomst direkte i Rv. 111 Fordeler: Kort kjørevei for nye beboere i felt nord for trafikk mot sentrum Direkteadkomst til felt syd fra Iseveien berører ikke eksisterende beboere i syd. Ulemper: Trafikksikkerhetsmessig dårligere løsning enn atkomst via lokalveinett p.g.a to nye kryss med Iseveien. Fremtidig tverrforbindelse Fordeler: Gjennomfører overordnede langsiktige planer som er nedfelt i tidligere regulering. Avlastningseffekt for Iseveien. Kan tilrettelegge for ytterligere utbygging i området på sikt. Ulemper: Vegen beslaglegger areal.

18 Side 18 av 32 KAPASITETSBEREGNINGER Kryssbelastningen er beregnet med programmet SIDRA, versjon 6.1 utviklet av SIDRA Solutions, og følgende data er vist: Kapasitetsutnyttelse på tilfarter (trafikk/teoretisk kapasitet) Forsinkelse i sekunder pr bil (gjennomsnitt per time) Maksimal kølengde i meter (mindre enn 95% av timen) Figur 19 illustrerer hva de ulike tallene i kapasitetsberegningene viser. Figur 19 Forklaring til figur av kapasitetsberegninger, eksempel fra Lier Det er gjort en beregning av dagens situasjon (2015) og en med forventet trafikkvekst etter utbygging av planområdet. Det er kun beregninger for ettermiddagstrafikken som er vist, da morgentrafikken var vesentlig lavere.

19 Side 19 av Kapasitetsberegninger med dagens trafikk (2015) Figuren nedenfor viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene av de to kryssene Iseveien-Rådhusveien og Iseveien-Hevingen. Figur 20 Kryssutforming av de to T-kryssene i dagens situasjon. Rådhusveien til venstre og Hevingen til høyre I krysset Iseveien X Rådhusveien har sideveistrafikken en beregnet overbelastning i dagens situasjon. 0,45 Iseveien vest 4 sek m ,27 1, sek 57 sek Iseveien øst 7 m 81 m Rådhusveien Rådhusveien E-2015 Figur 21 Kapasitetsberegning for ettermiddagstimen i krysset Iseveien X Rådhusveien i ettermiddagstime 2015

20 Side 20 av 32 I krysset Iseveien X Hevingen viser beregningene at trafikken flyter godt i dagens situasjon. Iseveien nord ,28 0,49 1 sek 20 sek 52 6 m 17 m , sek Hevingen 0 m Hevingen Iseveien sør E-2015 Figur 22 Kapasitetsberegning for ettermiddagstimen i krysset Iseveien X Hevingen i ettermiddagstime Kapasitetsberegninger for fremtidig situasjon Kapasitetsberegninger ved utkjøring på lokalveinettet Forslag til utforming av rundkjøring innebærer et felt på alle veiarmer. Kapasitetsberegning av ettermiddagstimen etter utbygging, er vist i Figur 24 på neste side. Det blir akseptable belastningsgrader på alle armer. Høyest belastning blir det i Rådhusveien med 0,86. Figur 23 Utforming av ny rundkjøring som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen

21 Side 21 av 32 0,77 Iseveien vest 12 sek m ,79 0, sek 26 sek Iseveien øst 99 m 118 m Rådhusveien Rådhusveien E-frem tidig Figur 24 Kapasitetsberegning i ny rundkjøring Iseveien X Rådhusveien, i ettermiddagstime etter utbygging Beregninger for ettermiddagstimen i krysset Iseveien X Hevingen viser at trafikken flyter godt i Iseveien, men at kjøretøy i sideveien vil få en forsinkelse på 53 sekunder. Erfaringsmessig vil det oppstå flere luker og ventetiden blir kortere enn beregningene. Derfor anses dagens utforming som god nok. Iseveien nord ,36 0,85 3 sek 53 sek m 46 m , sek Hevingen 0 m Hevingen Iseveien sør E-frem tidig Figur 25 Kapasitetsberegning i krysset Iseveien X Hevingen, i ettermiddagstime etter utbygging Kapasitetsberegninger ved to nye kryss fra planområdene Kapasitetsberegning, av ettermiddagsrushtimen etter utbygging, er vist i Figur 26. Kryssene har størst belastning i Iseveien retning øst, med beregnede kapasitetsutnyttelser på 0,39-0,48 og uten forsinkelser. Trafikkavviklingen i kryssene er meget god, og det er rom for trafikkvekst. Atkomstene til Iseveien har lav belastning, med 0,05-0,09 i beregnet kapasitetsutnyttelse, men med sekunder forsinkelse pr bil. Det er beregnet t 775 kjøretøy kjører østover i ettermiddagsrushet. Det tilsvarer en bil hvert fjerde sekund. Dette gjør det vanskelig å svinge til venstre fra sekundærvei med vikepliktsregulering i krysset. Kjøretøy fra planområdet, som skal utføre venstresving, er den mest kritiske svingebevegelsen. Forsinkelser på over 30 sekund er uheldig, da dette føre til at biler tar større risiko for å komme ut på riksveien. Dette vil også redusere

22 Side 22 av 32 trafikksikkerheten for gående og syklende, som ikke vil få tilstrekkelig oppmerksomhet fra bilistene. Brusemyrveien ,42 0,39 Iseveien 0 sek sek m m ,48 0, ,41 0, sek 27 sek sek 21 sek Iseveien 0 m 2 m 0 m 1 m Bergheim syd Bergheim nord Fra 10 Fra 8 Til 40 Til 34 Bergheim - Trafikkanalyse Biltrafikk - E-time fremtidig Figur 26 Kapasitetsberegninger for ettermiddagstimen med to nye kryss direkte i Rv. 111 etter utbygging Figur 27 Kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de nye to kryssene ved planområdet

23 Side 23 av 32 KRYSSUTFORMING 5.1 Ny rundkjøring Iseveien X Rådhusveien Detaljregulering av ny rundkjøring ved Rådhusveien er vist i Figur 28. I dette notatet er det foreslått tilsvarende utforming. Figur 28 Detaljregulering av ny rundkjøring ved Rådhusveien

24 Side 24 av Kryss Iseveien X Hevingen Dagens utforming av kryss Iseveien X Hevingen er god nok med tanke på foreslått utbygging på Bergheim nord og Kløvningsten. Dersom en skal bygge ut øvrige regulerte områder langs Iseveien (industri) kan en vurdere å knytte sammen krysset ved Hevingen og innkjøring til industriområdet nord dagens kryss. Dette er vist i Figur 29. Dette vil kreve en omregulering av dagens formål. Figur 29 Mulig ny kryssløsning dersom områdene ved Kløvningsten/Bergheim nord skal bygges ut ytterligere 5.3 Nye kryss med direkte utkjøring i Rv. 111 Ut ifra kapasitetsberegninger i kapittel 5, kan kryssene utformes som T-kryss uten venstresvingefelt. I følge håndbok N100 vil det være krav om venstresvingefelt selv kun med dagens trafikk (ÅDT 2015) i Iseveien. Dette er vist med rødt kryss i Figur 12 hentet fra SVVsin Håndbok N100. Figur 30 Kriterier for venstresvingefelt basert på trafikk i dimensjonerende time

25 Side 25 av 32 Kryss Iseveien X Bergheim syd Krysset ligger nærmest Sarpsborg og vil ha høyest trafikkbelastning. Likevel vil ikke krysset ha kapasitetsproblemer med utforming som et T-kryss. T-kryss med venstresvingefelt i hovedveien gir ut i fra kapasitetsberegninger dårligere trafikkavvikling for trafikk i sideveien. Det skyldes at venstresvingene biler (retning Sarpsborg) i sideveien må passere to kjørefelt i stedet for ett. Dersom en anlegger en passeringslomme, i stedet for venstresvingefelt, vil kapasiteten for biler i sideveien bli tilsvarende som for et T-kryss. Dette bør vurderes da det kun er beregnet seks venstresvingene biler på hovedveien i den mest trafikkerte timen i fremtidige situasjon. Figur 31 Kryss Iseveien X Bergheim syd Kryss Iseveien X Bergheim nord En tilsvarende utforming som for kryss Bergheim syd anbefales. Det innebærer passeringslomme for trafikk fra nord. Figur 32 Kryss Iseveien X Bergheim nord

26 Side 26 av 32 TRAFIKKSIKKER SKOLEVEI Skolebarn i planområdet vil sogne til Borgen barneskole. De forskjellige rutene til skolen er vist i Figur 33 Skoleveianalyse - Beregnet trafikkmengde av skolebarn. Beregnet antall skolebarn, per rute, er illustrert med forskjellige farger: <10 grønn rute <20 gul rute <50 lys oransje rute <80 mørk oransje rute >80 rød rute Figur 33 Skoleveianalyse - Beregnet trafikkmengde av skolebarn. Den blå ruten viser skolevei fra planområdet til barneskolen. Strekningen er ca 800 m lang. Største delen av ruten er på gangvei, men 140 m er i Bjørnehiet gate som ikke har fortau. Bjørnehiet gate er en atkomstvei med relativ lite biltrafikk. Figuren nedenfor viser barneskoleveien i dette område. Den stiplete linjen viser den delen av ruten som befinner seg i Bjørnehiet uten fortau.

27 Side 27 av 32 Figur 34 Barneskolevei Barn må krysse Surfellingen gate på vei til skolen. Det skjer ved hjelp av et opphøyd gangfelt som er vist i Figur 19. Som tidligere beskrevet er det ikke gangfelt til bussholdeplassene på Rv. 111 Iseveien. Dagens trafikk i Iseveien, er beregnet til kjøretøy i rushtimen. Beregnet fremtidig trafikk er kjøretøy i rushtimen. Fartsgrensen på Iseveien er 60 km/t. Høy fart, stor trafikk og mangel på gangfelt gjør at kryssing av Iseveien er farlig, særlig for skolebarn fra nordsiden av Iseveien. Det er derfor nødvendig å anlegge gangfelt eller gangbro/undergang for forbedre sikkerheten for gående og syklende som må krysse Iseveien. Endret fartsgrense i Iseveien Med hensyn til at karakteren langs Iseveien vil endres til mer bymessig karakter, og at antallet fotgjengerkryssinger vil øke som følge av økt befolkningstetthet, anbefales det å senke fartsgrensen fra 60 til 50 km/t fra og med krysset Bergheim nord fra byen. De mange ulykkene, og svært mange kryss og avkjørsler i Iseveien, tilsier at en fartsgrense på 50 km/t bør vurderes.

28 Side 28 av 32 KOLLEKTIVTILBUD Holdeplassen Jellestad, rett nord for planområdet, brukes av tre bussruter. Samme bussruter stopper også på Nygårdshaugen vest for planområdet. Dagens bussholdeplasser ligger med kort gangavstand til de nye boligene, vist i Figur 35. De tre rutene er: 203 Sarpsborg Ise 207 Sarpsborg Brusemyrveien Hevingen Ise Surfellingen Sarpsborg 465 Mysen Rakkestad Sarpsborg Skiptvet Askim Mysen. Rutene er lavfrekvent med to til ti atkomster per døgn. 203 to avganger per dag 207 syv avganger per dag 465 syv avganger per dag Ved boligutbygginger i dette området vil kundegrunnlaget for bussruter styrkes og rutefrekvensen kan økes. Figur 35 Kart over to nærmeste bussholdeplasser. Røde ringer indikerer 500 meter i luftlinje fra holdeplassen

29 Side 29 av 32 Kryss Iseveien X Brusemyrveien Av sikkerhetsmessige årsaker, bør det etableres et opphøyd gangfelt ved Brusemyrveien. Både for å sikre en trygg kryssing av veien, og for å få ned hastigheten i Iseveien til 50 km/t. Denne kryssingen vil også knytte Bergheim på sykkelruta inn mot byen. Statens Veivesens håndbok N100 presiserer at holdeplasser bør plasseres etter kryss. Det anbefales at bussholdeplassen plasseres etter krysset, og at det etableres et opphøyd gangfelt som vist i Figur 36. Figur 36 Forslag til flytting av bussholdeplass og nytt opphøyd gangfelt

30 Side 30 av 32 SYKKELRUTE TIL PLANOMRÅDET Det er i dag hovedsykkelrute 5 som betjener denne delen av Sarpsborg kommune. Det vil være naturlig med ulike sykkelruter for Bergheim nord og for Bergheim sør. Bergheim nord kan krysse Iseveien ved foreslått opphøyd gangfelt vist i Figur 36. Deretter kan syklistene følge vestsiden av Iseveien inn mot sentrum. Arbeidet med denne G/S-vei er under regulering og bør stå klart innen boligutbyggingen er ferdig. Fra Bergheim sør vil sykkelruten gå via Nylendet, Surfellingen og krysse under Iseveien noen hundre meter sør for planområdet. Figur 37 Utsnitt av hovednett for sykkel i Sarpsborg Figur 38 Sykkelruter fra planområdet til Sarpsborg sentrum markert med rødt

31 Side 31 av 32 VEDLEGG 1 Trafikktelling Brusemyrveien Tabell 3 Trafikktelling i krysse Iseveien Brusemyrveien, morgenrush Iseveien V Brusemyrveien Iseveien Ø Venstre Rett frem Venstre Høyre Rett frem Høyre Sum Lett Tung Lett Tung Sum Lett Tung Lett Tung Sum Lett Tung Lett Tung Sum 7:00-7: :15-7: :30-7: :45-8: :00-8: Sum / Tung (%) 77 6 % % 4 0 % 29 0 % % 62 0 % Sum - utt / inn /1120 Tabell 4 Trafikktelling i krysse Iseveien Brusemyrveien, ettermiddagsrush Iseveien V Brusemyrveien Iseveien Ø Venstre Rett frem Venstre Høyre Rett frem Høyre Sum Lett Tung Lett Tung Sum Lett Tung Lett Tung Sum Lett Tung Lett Tung Sum 15:30-15: :45-16: :00-16: :15-16: :30-16: Sum / Tung (%) 89 0 % % 12 8 % 66 6 % % 28 0 % Sum - utt / inn /1282

32 Side 32 av 32 VEDLEGG 2 Dimensjonering av venstresvingefelt Figur 39 Utforming av venstresvingefelt, trafikk E-time etter utbygging

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære Trafikkrapport Sweco Norge AS Sign : Aksepter t Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nyt t

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk Dato: 10.10 2016 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen - Asplan Viak

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Trafikkanalyse Ørnaberget 2

Trafikkanalyse Ørnaberget 2 Øster Hus Tomter AS Trafikkanalyse Ørnaberget 2 2013-04-19 Revisjon: H02 H02 19/4-2013 Utarbeidet TOST JEJ LANIE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING. 1. Bakgrunn

TRAFIKKUTREDNING. 1. Bakgrunn TRAFIKKUTREDNING Oppdrag Trafikkutredning Mosserødveien 17 Sandefjord Kunde Inter Eiendom Versjon 01 Utført av Christian Trankjær Kontrollert v Grethe Myrberg Ref. 1350017457-102 Dato 03.02.2017 1. Bakgrunn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk - oppdatering Dato: 14.03 2017 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord Fv. 405 - Sentrumsvegen 3519/al 13.05.2016 Utarbeidet av ViaNova Kristiansand AS. FORORD I forbindelse med utbygging av områdene i og rundt Vennesla sentrum, har Vennesla kommune bestilt en vei- og trafikkfaglig

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver Kopstad & Haugen ANS Dokument type Rapport Dato 2014-11-25 KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Revisjon 04 Dato 2014-11-25 Utført av Marius Fossum Normann Kontrollert

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Nasjonal planid: 010527039. Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for BERGHEIM. Planforslaget er utarbeidet av Halden Arkitektkontor AS

Nasjonal planid: 010527039. Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for BERGHEIM. Planforslaget er utarbeidet av Halden Arkitektkontor AS Nasjonal planid: 010527039 Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for BERGHEIM Datert: 15.03.2016 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Halden Arkitektkontor AS Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG...

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING NOTAT Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 1.9.2016 Slemmestad områderegulering Trafikkutredning BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

TRAFIKKVURDERING BRÅTEN

TRAFIKKVURDERING BRÅTEN Beregnet til Kamperhaug Boligutvikling as Dokument type Trafikkutredning Dato Mars 2017 TRAFIKKVURDERING BRÅTEN Revisjon 02 Dato 07.03.2017 Utført av Christian Trankjær Kontrollert av Grethe Myrberg Beskrivelse

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer