Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Oppdrag: Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen 2.februar 2016, EEK BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Dagens situasjon Dagens trafikkmengder Trafikkulykker i perioden Fremtidig situasjon etter planlagt utbygging Fremtidig trafikkmengder... 5 Atkomstløsninger for boligfelt Atkomst via lokalveinett Atkomst direkte til Rv. 111 Iseveien Mulig fremtidig adkomst via Surfellingen Anbefalinger knyttet til valg av atkomst...16 Kapasitetsberegninger Kapasitetsberegninger med dagens trafikk (2015) Kapasitetsberegninger for fremtidig situasjon...20 Kryssutforming Ny rundkjøring Iseveien X Rådhusveien Kryss Iseveien X Hevingen Nye kryss med direkte utkjøring i Rv Trafikksikker skolevei...26 Kollektivtilbud...28 Sykkelrute til planområdet...30 Innledning har satt i gang arbeidet med å regulere to boligfelt på Bergheim i Sarpsborg kommune. MELK Eiendom AS ønsker å bygge ut 17 nye eneboliger og 40 nye leiligheter i felt syd, og 17 nye eneboliger og 30 nye leiligheter i felt nord. Dette notatet omhandler de trafikale konsekvensene utbyggingen gir inkludert trafikksikkerhet for skolebarn.

2 Side 2 av 32 Det er utredet to ulike alternativer for atkomst til planområdet. Dette er via lokalveinettet i sør og i nord og direkte ut i Rv. 111 Iseveien. Videre er det beskrevet adkomst til begge delområder ved bruk av den linken (parallelt med Isveien) som er vist i den gamle Surfellingen 1-planen, selv om det ikke foreligger noen signaler om at denne skal gjennomføres fra kommunens side. Vurderingen er gjort for å synliggjøre at planen ikke vil hindre en slik eventuell fremtidig mulighet. DAGENS SITUASJON 1.1 Dagens trafikkmengder Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra NVDB (Nasjonal veidatabank), telling i krysset Iseveien Brusemyrveien og trafikktall beregnet i COWI sitt notat «Trafikkvurdering Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien, Sarpsborg» (COWI AS, 2015). Trafikkandelen i høyeste time om ettermiddagen er på 10 % av døgntrafikken i Iseveien og 15% i Brusemyrveien. Figur 1 Dagens ÅDT hentet fra NVDB, planområdet markert med sort avgrensing Timetrafikken i krysset ble talt mandag kl og kl. 14:00 17:00. Det var størst timetrafikk mellom kl og 16.30, og trafikken i denne timen er lagt til grunn for kapasitetsberegningene. Dagens trafikk i planområdet er svært liten da det kun er kjøreatkomst til to eksisterende gårder.

3 NOTAT Side 3 av 32 ÅDT i krysset mellom Rv.111 og Rådhusveien, 2014 COWI har i notatet «Trafikkvurdering Rv. 111 Rundkjøring Rådhusveien, Sarpsborg» anslått ÅDT i krysset mellom Iseveien X Rådhusveien, vist i Figur 2. Figur 2 COWI har anslått ÅDT i krysset Rv.111 og Rådhusveien år Trafikkulykker i perioden Det har vært 31 ulykker på Rv. 111 Iseveien de siste 10 årene. Av disse har det vært en alvorlig ulykke og 30 ulykker med lettere skade. Det er fire registrerte ulykker som har skjedd ved atkomst til landbruksverksted (i Engsmyrveien) og atkomst til Bjørnemyr. Figur 3 Ulykker på Rv. 111 Iseveien i perioden Grønne sirkler gjelder for lettere skade og gul sirkel for alvorlig skade

4 Side 4 av 32 Tabell 1 Trafikkulykker i perioden Dagens situasjon Trafikkdata Ulykker siste 10 år Ulykkesfrekvens Vegstrekning Km ÅDT Km/t Sum Pr år Rv 111 Norge Iseveien rv 111 2, ,10 0,29 0,22 Tabell 1 viser ulykker og beregnet ulykkesfrekvens de siste 10 årene på Rv. 111 Iseveien. Ulykkesfrekvensen, som er antall ulykker pr mill bil-km pr år, er beregnet ut fra antall ulykker, lengden på veistrekningen og ÅDT. Ulykkesfrekvensen på Rv. 111 Iseveien er 0,29. Det er noe større enn gjennomsnittet for tilsvarende veier i Norge, som er 0,22. Iseveien har lange rette strekninger og store kurveradier. En stor del av ulykkene har skjedd ved venstresving. Ni av ulykkene var med venstresving foran kjørende i motsatt retning, og ni av ulykkene var med påkjøring bakfra ved venstresving. Det er også ni påkjøringer bakfra som var ikke spesifisert. Rv 111 Iseveien er en forkjørsregulert vei, og antall kryss og atkomster langs veien bør reduseres for å få ned antall ulykker med venstresvinger foran kjørende i motsatt retning. Kryssene bør også utbedres/ombygges med venstresvingefelt eller med rundkjøringer. Sikkerheten for gående på strekningen er også problematisk, med bla manglende gangfelt til bussholdeplasser. Det bør ses nærmere på muligheten for å anlegge gangfelt eller gangbro/undergang for å forbedre sikkerheten for gående og syklende. Figur 4 Trafikkulykker i planområdet i perioden Grønne sirkler indikerer ulykker med lettere personskade og gul sirkel indikerer ulykke med alvorlig personskade

5 Side 5 av 32 FREMTIDIG SITUASJON ETTER PLANLAGT UTBYGGING Fremtidig situasjon er etter gjennomført boligutbygging og etter etablering av bomstasjoner i Fredrikstad og Sarpsborg. Bomstasjoner skal etter planen stå klare i 2017, men i forhold til allerede oppståtte forsinkelser vil et slikt anlegg på fv. 109 tidligst stå klart i Fremtidig trafikkmengder Turproduksjon Tabell 2 viser turproduksjonsberegninger av planforslaget. Det er beregnet at trafikkmengden til-fra planområdet blir på omkring 500 ÅDT, 270 ÅDT i den sørlige delen og 230 i den nordlige delen. Dette anslaget er basert på 3,26 reiser per bosatt og med 2,5 bosatt per bolig. Trafikkandelen i største time (ettermiddag) er satt til 11 % av ÅDT i Isveien og 15 % tilfra planområdet. Dette gir 80 kjøretøy fra-til planområdet i ettermiddagstimen etter utbygging. Transportmiddelfordeling, timeandel og gjennomsnitt turproduksjon er hentet fra TØI (Transportøkonomi institutt) rapport 1142/2011 og Tabell 2 Beregnede trafikk til-fra planområdet etter utbygging. Reiser Turproduksjon Boliger per bosatt I tilknytning til Hevingen skal det bygges ut 60 boenheter på Kløvningsten. Det er beregnet at disse boligene gir en trafikkvekst på 290 ÅDT. Trafikkfordeling Planområdet ligger på østkanten av Sarpsborg, ca fem km fra sentrum. Det antas at det meste av trafikken fra planområdet skal vestover mot Sarpsborg sentrum og Fredrikstad sentrum. Følgelig er ny trafikk generert av planforslaget retningsfordelt med 85 % vestover og 15 % østover på Rv. 111 Iseveien. Det er trolig mest trafikk i retning sentrum i morgentimen og mest trafikk fra sentrum i ettermiddagstimen. Trafikkvekst i Iseveien Bosatt per bolig Reiser per døgn Transportmiddelfordeling G/S Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Annet per døgn Bergheim syd 22 % 59 % 10 % 7 % 2 % KS ,5 3, FS ,5 3, Sum / Snitt syd 57 2,5 3, Bergheim nord KS ,5 3, FS ,5 3, Sum / Snitt 48 2,5 3, Kløvningsten 60 2,5 3, Sum / Snitt nord 108 2,5 3, KS - småhusbebyggelse (tunløsninger, flermannsboliger og rekkehus etc) FS - enebolig Det er lagt til grunn vurderinger gjort av COWI i deres trafikknotat. De har lagt til grunn en trafikkvekst frem til år 2017 på 10 % og deretter 0-vekst i biltrafikken. I Bypakka for Nedre Glomma skal det etableres bompenger i Sarpsborg og Fredrikstad samt at det skal legges til rette for miljøvennlige reisemidler.

6 Side 6 av 32 Trafikkfordeling med atkomst via lokalveinettet I Figur 5 er trafikkfordeling ved atkomst via lokalveinettet vist. Blå tall er ÅDT fra nye boliger på Bergheim. Det er lagt til grunn at 85 % av trafikken kjører vestover og 15 % østover. På deler av Iseveien vil det være trafikk fra Bergheim syd i retning østover og trafikk fra Bergheim nord i retning vestover. Figur 5 Trafikkfordeling ved atkomst via lokalveinettet etter utbygging. Blå tall er ÅDT fra nye boliger på Bergheim

7 Side 7 av 32 Trafikkfordeling med atkomst direkte ut i Rv. 111 I Figur 6 er trafikkfordeling ved atkomst via lokalveinettet vist. Blå tall er ÅDT fra nye boliger på Bergheim. Det er lagt til grunn at 85 % av trafikken kjører vestover og 15 % østover. Figur 6 Trafikkfordeling ved atkomst direkte ut i Rv Blå tall er ÅDT fra nye boliger på Bergheim

8 Side 8 av 32 ATKOMSTLØSNINGER FOR BOLIGFELT I innledende faser av reguleringsarbeidene ble utbyggingsområdene vurdert i forhold til den gamle Surfellingen 1-planen vist med oransje strek på skissen under. Figur 7 Skisse av mulig atkomster ved Surfellingen 1-planen Selv om det ikke foreligger noen signaler om at denne skal gjennomføres fra kommunens side, er vurderingene er gjort for å synliggjøre at reguleringsplanen for de to byggeområdene ikke vil hindre en slik eventuell fremtidig mulighet. På sikt gir dette mulighet for påkobling av felt syd til snuplassen, med en veg på skrå opp terrenget, og for felt nord til snuplassen, og videre opp til Kløvningsten. Dette blir da på sikt kunne bli en parallell avlastnings-/ fordelingsvei til Iseveien.

9 Side 9 av 32 I inneledende faser ble også et alternativ med én felles avkjørsel fra Iseveien midt mellom felt nord og syd vurdert. Topografi (terrengforhold) og eiendomsforhold gjorde dette i praksis umulig. Det finnes ingen enkel måte å knytte de to utbyggingsområdene sammen på. Et slikt eventuelt system ville bety lange og snirklete veisløyfer, der veiareal vil beslaglegge urimelig mye areal/ grunn, og dessuten har verken kommunen eller utbygger tilgang til disse områdene. 3.1 Atkomst via lokalveinett Boligområdene planlegges med utkjøring i Hevingen i nord og lokalveier via Rådhusveien i sør. I nord er det i dag tilknytning til Rv. 111 via et T-kryss ved Hevingen. Ved Rådhusveien er det i dag et T-kryss med filterfelt fra vest. I dette krysset har Sarpsborg kommune planlagt en ny rundkjøring. Figur 8 Forslag til tilknytning til øvrig veinett for de to nye boligområdene på Bergheim nord og på Bergheim sør

10 Side 10 av 32 Atkomst til Bergheim syd Figur 9 Kjørerute fra Bergheim sør til Rv. 111 markert med blå linje Nylendet har i dag en veibredde på 4,5 meter, dagens utforming av veien er vist i Figur 11. Det forutsettes at Nylendet blir oppgradert i tråd med kommende vedtatt plan (5m veg, 2m fortau og 0,5m grøft/ sideareal på hver side totalt 8m), før kommunen overtar denne (også for drift og vedlikehold). Det er 8m bredde mellom eiendomsgrensene her, avsatt i målebrevene/ eiendomsbasen i henhold til gjeldende reguleringsplan på stedet. Fartsgrensen i veien bør settes til 30 km/t. Kurvaturen i Nylendet burde rettes opp slik at veier blir mer overordnet. Figur 10 Forslag til ny utforming av Nylendet

11 Side 11 av 32 Figur 11 Nylendet sett i retning Bergheim sør Surfellingen har i dag en veibredde på 5,5 meter. Veien har i dag en trafikkmengde på ÅDT ifølge Statens veivesens nettside veikart.no. Dagens utforming av veien er vist i Figur 13. Denne utformingen er i samsvar med Statens veivesens veiklasse Sa2, hentet fra SVV sin håndbok N100, for samleveier med mer enn ÅDT, vist i Figur 12. Sarpsborg kommunes veinorm tilsier en dekkebredde på 6,5 meter og 2,5 fortau. I tillegg skal det være 1,5 meter fri bredde på hver side. Med bakgrunn i Håndbok N100 anses dagens standard i Surfellingen som tilfredsstillende. Vedrørende Surfellingen, viser Figur 10 at det også her er avsatt nødvendig plass til veg, fortau og sideareal. Figur 12 Tverrprofil Sa2 10,5 m veibredde inklusive gang- og sykkelvei (mål i m)

12 Side 12 av 32 Figur 13 Surfellingen i retning sørover Trafikksikkerhetstiltak ved atkomst i syd I sammenheng med utvidelses av Nylendet til å inkludere fortau må det legges til rette for en bedre kryssing av Surfellingen. På stedet det er foreslått opphøyd gangfelt er det samtidig en overgang fra 50 km/t til 30 km/t, tiltaket vil sikre lav hastighet østover i Surfellingen. Figur 14 Tiltak for gående og syklende

13 Side 13 av 32 Atkomst til Bergheim nord Kjørerute fra Bergheim nord til Rv.111 er markert med blå linje i Figur 15. Figur 15 Kjørerute fra Bergheim nord til Rv 111 markert med blå linje

14 Side 14 av 32 Kløvningsten har i dag en veibredde på 6 meter. Dette er i samsvar med veiklasse Sa2 der kravene er 5,5 meter veibredde pluss to ganger 0,5 meter veiskulder. I tillegg er det krav om fortau. Dagens utforming av veien er vist i Figur 16. Sarpsborg kommunes veinorm for samleveier tilsier en dekkebredde på 6,5 meter og 2,5 fortau. I tillegg skal det være 1,5 meter fri bredde på hver side. Med bakgrunn i Håndbok N100 anses dagens standard i Kløvningsten som tilfredsstillende. Figur 16 Nordre del av Kløvningsten sett fra sør Ny atkomstvei vil være meter lang og vil knyttes på lokalveinettet ved sørenden av Kløvningsten i krysset med Bergheimskogen. I henhold Sarpsborg kommunale veinorm må veien utvides til 5,0 meter dekkebredde, fortau på 2,0 meter og sidearealene bør være på 1,0 meter på hver side. Fartsgrensen i veien bør settes til 30 km/t. Det forutsettes at denne veien etter opparbeidelse blir overtatt av kommunen til drift og vedlikehold.

15 Side 15 av Atkomst direkte til Rv. 111 Iseveien I Figur 17 er forslag til plassering av atkomster direkte i Rv. 111 Iseveien vist. Det er også lagt opp til tilknytning i Nylendet i sør og Kløvningsten i nord. Figur 17 Atkomster fra nye boligområder direkte i Rv. 111

16 Side 16 av Mulig fremtidig adkomst via Surfellingen Løsningen i Figur 18 viser planforslaget satt inn en mulig langsiktig sammenheng, der tverrforbindelsen mellom Surfellingen og Kløvningsten etableres som kommunalt samlevegnett. Dette er et langsiktig infrastrukturtiltak som vil ha avlastningseffekt på Iseveien. Det bygger også opp under vegvesenets ønske om å holde Iseveien meds mulig avkjørselsfri, og med færrest mulig kryss. Løsningen benytter seg av sentrale kryss som allerede eksisterer, som vil bli forbedret i syd med rundkjøring, og med mulighet for det samme i nord. Figur 18 Tverrforbindelse vist med gult, og adkomst syd og nord vist med grønt 3.4 Anbefalinger knyttet til valg av atkomst Alternativ med atkomst via eksisterende lokalveinett Fordeler: Bedre og mer trafikksikre atkomster til de to boligfeltene for bilistene. Bedre trafikksikkerhet for bilister i Iseveien (gjennomgangstrafikken) grunnet færre kryss i Iseveien. Beslaglegger ikke nye eller urørte arealer til vegformål i syd. Løsningene er arealmessig allerede sikret i gjeldende reguleringsplaner og eiendomsstruktur. Er tilpasset en eventuell fremtidig tverrforbindelse.

17 Side 17 av 32 Ulemper: Krever noe mer veiareal i nord. Lenger kjørevei for nye beboere i felt nord hvis de skal til sentrum. Adkomsten (270 ny ÅDT) i syd passerer syv bygninger med boliger langs Nylendet. Alternativ med atkomst direkte i Rv. 111 Fordeler: Kort kjørevei for nye beboere i felt nord for trafikk mot sentrum Direkteadkomst til felt syd fra Iseveien berører ikke eksisterende beboere i syd. Ulemper: Trafikksikkerhetsmessig dårligere løsning enn atkomst via lokalveinett p.g.a to nye kryss med Iseveien. Fremtidig tverrforbindelse Fordeler: Gjennomfører overordnede langsiktige planer som er nedfelt i tidligere regulering. Avlastningseffekt for Iseveien. Kan tilrettelegge for ytterligere utbygging i området på sikt. Ulemper: Vegen beslaglegger areal.

18 Side 18 av 32 KAPASITETSBEREGNINGER Kryssbelastningen er beregnet med programmet SIDRA, versjon 6.1 utviklet av SIDRA Solutions, og følgende data er vist: Kapasitetsutnyttelse på tilfarter (trafikk/teoretisk kapasitet) Forsinkelse i sekunder pr bil (gjennomsnitt per time) Maksimal kølengde i meter (mindre enn 95% av timen) Figur 19 illustrerer hva de ulike tallene i kapasitetsberegningene viser. Figur 19 Forklaring til figur av kapasitetsberegninger, eksempel fra Lier Det er gjort en beregning av dagens situasjon (2015) og en med forventet trafikkvekst etter utbygging av planområdet. Det er kun beregninger for ettermiddagstrafikken som er vist, da morgentrafikken var vesentlig lavere.

19 Side 19 av Kapasitetsberegninger med dagens trafikk (2015) Figuren nedenfor viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene av de to kryssene Iseveien-Rådhusveien og Iseveien-Hevingen. Figur 20 Kryssutforming av de to T-kryssene i dagens situasjon. Rådhusveien til venstre og Hevingen til høyre I krysset Iseveien X Rådhusveien har sideveistrafikken en beregnet overbelastning i dagens situasjon. 0,45 Iseveien vest 4 sek m ,27 1, sek 57 sek Iseveien øst 7 m 81 m Rådhusveien Rådhusveien E-2015 Figur 21 Kapasitetsberegning for ettermiddagstimen i krysset Iseveien X Rådhusveien i ettermiddagstime 2015

20 Side 20 av 32 I krysset Iseveien X Hevingen viser beregningene at trafikken flyter godt i dagens situasjon. Iseveien nord ,28 0,49 1 sek 20 sek 52 6 m 17 m , sek Hevingen 0 m Hevingen Iseveien sør E-2015 Figur 22 Kapasitetsberegning for ettermiddagstimen i krysset Iseveien X Hevingen i ettermiddagstime Kapasitetsberegninger for fremtidig situasjon Kapasitetsberegninger ved utkjøring på lokalveinettet Forslag til utforming av rundkjøring innebærer et felt på alle veiarmer. Kapasitetsberegning av ettermiddagstimen etter utbygging, er vist i Figur 24 på neste side. Det blir akseptable belastningsgrader på alle armer. Høyest belastning blir det i Rådhusveien med 0,86. Figur 23 Utforming av ny rundkjøring som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen

21 Side 21 av 32 0,77 Iseveien vest 12 sek m ,79 0, sek 26 sek Iseveien øst 99 m 118 m Rådhusveien Rådhusveien E-frem tidig Figur 24 Kapasitetsberegning i ny rundkjøring Iseveien X Rådhusveien, i ettermiddagstime etter utbygging Beregninger for ettermiddagstimen i krysset Iseveien X Hevingen viser at trafikken flyter godt i Iseveien, men at kjøretøy i sideveien vil få en forsinkelse på 53 sekunder. Erfaringsmessig vil det oppstå flere luker og ventetiden blir kortere enn beregningene. Derfor anses dagens utforming som god nok. Iseveien nord ,36 0,85 3 sek 53 sek m 46 m , sek Hevingen 0 m Hevingen Iseveien sør E-frem tidig Figur 25 Kapasitetsberegning i krysset Iseveien X Hevingen, i ettermiddagstime etter utbygging Kapasitetsberegninger ved to nye kryss fra planområdene Kapasitetsberegning, av ettermiddagsrushtimen etter utbygging, er vist i Figur 26. Kryssene har størst belastning i Iseveien retning øst, med beregnede kapasitetsutnyttelser på 0,39-0,48 og uten forsinkelser. Trafikkavviklingen i kryssene er meget god, og det er rom for trafikkvekst. Atkomstene til Iseveien har lav belastning, med 0,05-0,09 i beregnet kapasitetsutnyttelse, men med sekunder forsinkelse pr bil. Det er beregnet t 775 kjøretøy kjører østover i ettermiddagsrushet. Det tilsvarer en bil hvert fjerde sekund. Dette gjør det vanskelig å svinge til venstre fra sekundærvei med vikepliktsregulering i krysset. Kjøretøy fra planområdet, som skal utføre venstresving, er den mest kritiske svingebevegelsen. Forsinkelser på over 30 sekund er uheldig, da dette føre til at biler tar større risiko for å komme ut på riksveien. Dette vil også redusere

22 Side 22 av 32 trafikksikkerheten for gående og syklende, som ikke vil få tilstrekkelig oppmerksomhet fra bilistene. Brusemyrveien ,42 0,39 Iseveien 0 sek sek m m ,48 0, ,41 0, sek 27 sek sek 21 sek Iseveien 0 m 2 m 0 m 1 m Bergheim syd Bergheim nord Fra 10 Fra 8 Til 40 Til 34 Bergheim - Trafikkanalyse Biltrafikk - E-time fremtidig Figur 26 Kapasitetsberegninger for ettermiddagstimen med to nye kryss direkte i Rv. 111 etter utbygging Figur 27 Kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de nye to kryssene ved planområdet

23 Side 23 av 32 KRYSSUTFORMING 5.1 Ny rundkjøring Iseveien X Rådhusveien Detaljregulering av ny rundkjøring ved Rådhusveien er vist i Figur 28. I dette notatet er det foreslått tilsvarende utforming. Figur 28 Detaljregulering av ny rundkjøring ved Rådhusveien

24 Side 24 av Kryss Iseveien X Hevingen Dagens utforming av kryss Iseveien X Hevingen er god nok med tanke på foreslått utbygging på Bergheim nord og Kløvningsten. Dersom en skal bygge ut øvrige regulerte områder langs Iseveien (industri) kan en vurdere å knytte sammen krysset ved Hevingen og innkjøring til industriområdet nord dagens kryss. Dette er vist i Figur 29. Dette vil kreve en omregulering av dagens formål. Figur 29 Mulig ny kryssløsning dersom områdene ved Kløvningsten/Bergheim nord skal bygges ut ytterligere 5.3 Nye kryss med direkte utkjøring i Rv. 111 Ut ifra kapasitetsberegninger i kapittel 5, kan kryssene utformes som T-kryss uten venstresvingefelt. I følge håndbok N100 vil det være krav om venstresvingefelt selv kun med dagens trafikk (ÅDT 2015) i Iseveien. Dette er vist med rødt kryss i Figur 12 hentet fra SVVsin Håndbok N100. Figur 30 Kriterier for venstresvingefelt basert på trafikk i dimensjonerende time

25 Side 25 av 32 Kryss Iseveien X Bergheim syd Krysset ligger nærmest Sarpsborg og vil ha høyest trafikkbelastning. Likevel vil ikke krysset ha kapasitetsproblemer med utforming som et T-kryss. T-kryss med venstresvingefelt i hovedveien gir ut i fra kapasitetsberegninger dårligere trafikkavvikling for trafikk i sideveien. Det skyldes at venstresvingene biler (retning Sarpsborg) i sideveien må passere to kjørefelt i stedet for ett. Dersom en anlegger en passeringslomme, i stedet for venstresvingefelt, vil kapasiteten for biler i sideveien bli tilsvarende som for et T-kryss. Dette bør vurderes da det kun er beregnet seks venstresvingene biler på hovedveien i den mest trafikkerte timen i fremtidige situasjon. Figur 31 Kryss Iseveien X Bergheim syd Kryss Iseveien X Bergheim nord En tilsvarende utforming som for kryss Bergheim syd anbefales. Det innebærer passeringslomme for trafikk fra nord. Figur 32 Kryss Iseveien X Bergheim nord

26 Side 26 av 32 TRAFIKKSIKKER SKOLEVEI Skolebarn i planområdet vil sogne til Borgen barneskole. De forskjellige rutene til skolen er vist i Figur 33 Skoleveianalyse - Beregnet trafikkmengde av skolebarn. Beregnet antall skolebarn, per rute, er illustrert med forskjellige farger: <10 grønn rute <20 gul rute <50 lys oransje rute <80 mørk oransje rute >80 rød rute Figur 33 Skoleveianalyse - Beregnet trafikkmengde av skolebarn. Den blå ruten viser skolevei fra planområdet til barneskolen. Strekningen er ca 800 m lang. Største delen av ruten er på gangvei, men 140 m er i Bjørnehiet gate som ikke har fortau. Bjørnehiet gate er en atkomstvei med relativ lite biltrafikk. Figuren nedenfor viser barneskoleveien i dette område. Den stiplete linjen viser den delen av ruten som befinner seg i Bjørnehiet uten fortau.

27 Side 27 av 32 Figur 34 Barneskolevei Barn må krysse Surfellingen gate på vei til skolen. Det skjer ved hjelp av et opphøyd gangfelt som er vist i Figur 19. Som tidligere beskrevet er det ikke gangfelt til bussholdeplassene på Rv. 111 Iseveien. Dagens trafikk i Iseveien, er beregnet til kjøretøy i rushtimen. Beregnet fremtidig trafikk er kjøretøy i rushtimen. Fartsgrensen på Iseveien er 60 km/t. Høy fart, stor trafikk og mangel på gangfelt gjør at kryssing av Iseveien er farlig, særlig for skolebarn fra nordsiden av Iseveien. Det er derfor nødvendig å anlegge gangfelt eller gangbro/undergang for forbedre sikkerheten for gående og syklende som må krysse Iseveien. Endret fartsgrense i Iseveien Med hensyn til at karakteren langs Iseveien vil endres til mer bymessig karakter, og at antallet fotgjengerkryssinger vil øke som følge av økt befolkningstetthet, anbefales det å senke fartsgrensen fra 60 til 50 km/t fra og med krysset Bergheim nord fra byen. De mange ulykkene, og svært mange kryss og avkjørsler i Iseveien, tilsier at en fartsgrense på 50 km/t bør vurderes.

28 Side 28 av 32 KOLLEKTIVTILBUD Holdeplassen Jellestad, rett nord for planområdet, brukes av tre bussruter. Samme bussruter stopper også på Nygårdshaugen vest for planområdet. Dagens bussholdeplasser ligger med kort gangavstand til de nye boligene, vist i Figur 35. De tre rutene er: 203 Sarpsborg Ise 207 Sarpsborg Brusemyrveien Hevingen Ise Surfellingen Sarpsborg 465 Mysen Rakkestad Sarpsborg Skiptvet Askim Mysen. Rutene er lavfrekvent med to til ti atkomster per døgn. 203 to avganger per dag 207 syv avganger per dag 465 syv avganger per dag Ved boligutbygginger i dette området vil kundegrunnlaget for bussruter styrkes og rutefrekvensen kan økes. Figur 35 Kart over to nærmeste bussholdeplasser. Røde ringer indikerer 500 meter i luftlinje fra holdeplassen

29 Side 29 av 32 Kryss Iseveien X Brusemyrveien Av sikkerhetsmessige årsaker, bør det etableres et opphøyd gangfelt ved Brusemyrveien. Både for å sikre en trygg kryssing av veien, og for å få ned hastigheten i Iseveien til 50 km/t. Denne kryssingen vil også knytte Bergheim på sykkelruta inn mot byen. Statens Veivesens håndbok N100 presiserer at holdeplasser bør plasseres etter kryss. Det anbefales at bussholdeplassen plasseres etter krysset, og at det etableres et opphøyd gangfelt som vist i Figur 36. Figur 36 Forslag til flytting av bussholdeplass og nytt opphøyd gangfelt

30 Side 30 av 32 SYKKELRUTE TIL PLANOMRÅDET Det er i dag hovedsykkelrute 5 som betjener denne delen av Sarpsborg kommune. Det vil være naturlig med ulike sykkelruter for Bergheim nord og for Bergheim sør. Bergheim nord kan krysse Iseveien ved foreslått opphøyd gangfelt vist i Figur 36. Deretter kan syklistene følge vestsiden av Iseveien inn mot sentrum. Arbeidet med denne G/S-vei er under regulering og bør stå klart innen boligutbyggingen er ferdig. Fra Bergheim sør vil sykkelruten gå via Nylendet, Surfellingen og krysse under Iseveien noen hundre meter sør for planområdet. Figur 37 Utsnitt av hovednett for sykkel i Sarpsborg Figur 38 Sykkelruter fra planområdet til Sarpsborg sentrum markert med rødt

31 Side 31 av 32 VEDLEGG 1 Trafikktelling Brusemyrveien Tabell 3 Trafikktelling i krysse Iseveien Brusemyrveien, morgenrush Iseveien V Brusemyrveien Iseveien Ø Venstre Rett frem Venstre Høyre Rett frem Høyre Sum Lett Tung Lett Tung Sum Lett Tung Lett Tung Sum Lett Tung Lett Tung Sum 7:00-7: :15-7: :30-7: :45-8: :00-8: Sum / Tung (%) 77 6 % % 4 0 % 29 0 % % 62 0 % Sum - utt / inn /1120 Tabell 4 Trafikktelling i krysse Iseveien Brusemyrveien, ettermiddagsrush Iseveien V Brusemyrveien Iseveien Ø Venstre Rett frem Venstre Høyre Rett frem Høyre Sum Lett Tung Lett Tung Sum Lett Tung Lett Tung Sum Lett Tung Lett Tung Sum 15:30-15: :45-16: :00-16: :15-16: :30-16: Sum / Tung (%) 89 0 % % 12 8 % 66 6 % % 28 0 % Sum - utt / inn /1282

32 Side 32 av 32 VEDLEGG 2 Dimensjonering av venstresvingefelt Figur 39 Utforming av venstresvingefelt, trafikk E-time etter utbygging

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND Oppdragsgiver: Arc Arkitektur AS Oppdrag: 528098 Trafikkanalyse boligfelt i Gruå Egersund Del: Rapport Dato: 2011-10-06 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ole Martin Lund TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold OPPDRAG Plan 2499P Paradis sør - rekkefølgebestemmelser trafikk OPPDRAGSNUMMER 15063001 OPPDRAGSLEDER Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV Kyrre Gustav Gran DATO Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Brønnerødlia DOKUMENTKODE 126644-RIT-NOT-01 EMNE Trafikkvurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Betongbygg Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Idar Bækken KONTAKTPERSON Geir Magne Lied SAKSBEH

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Oppdragsgiver Neptune Properties AS Dokument type Vedlegg til detaljreguleringsplan Dato 2014-03-14 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Revisjon 0 Dato 2014/03/14 Utført av

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Beregnet til Detaljreguleringsplan B113 Brønnerød Dokument type Rapport Dato 19.01.2015 TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD B113 BRØNNERØD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Innledning Melding om planarbeid for områderegulering av Linneheia boligområde ble kunngjort 13.04.10. Planprogrammet for reguleringen ble vedtatt av Teknisk utvalg

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 Utarbeidet av: Dato: 15.09.2013. Innholdsfortegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt:

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt: VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

En liten bit av Ekebergveien

En liten bit av Ekebergveien En liten bit av Ekebergveien 1 Byrådssak 193/11 En liten bit av Ekebergveien Presentert av GLAʼNordstrand innbyggerinitiativ med 574 underskrifter Vi håper at kommunen: Ser sammenhengen med andre tiltak,

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage FV. 135 SKIBVIK RINGVEI Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage Fv 410 Arendal Tvedestrand Stokken skole Planområdet Fv. 135 Skibvik ringvei 3505\th 07.07.2014

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945

Trafikkanalyse Valnesfjord skole. 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 Trafikkanalyse Valnesfjord skole 2014-11-25 Oppdragsnr.: 5143945 2 25.11.2014 Utredning av flyttet parkeringsareal alternativ 2 ViSko NiKJo GAN 1 14.11.2014 Trafikkanalyse ViSko NiKJo GAN Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT Oppdragsgiver: Randaberg Kommune Oppdrag: 517172 Reguleringsplan Randaberg Del: Dato: 2012-02-16 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Arild Byrkjedal RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

Detaljer

Eksamen i EVU-kurs TRAFIKKTEKNIKK. Oslo Tirsdag 13. november 2007

Eksamen i EVU-kurs TRAFIKKTEKNIKK. Oslo Tirsdag 13. november 2007 Side 1 av 6 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for Bygg, anlegg og transport Faglig kontakt under eksamen: Navn Arvid Aakre E-mail arvid.aakre@ntnu.no

Detaljer

Statens vegvesen Region Sør Reguleringsplan for nytt kryss ved Hamremoen Vurdering av alternative kryssløsninger - Risikoanalyse

Statens vegvesen Region Sør Reguleringsplan for nytt kryss ved Hamremoen Vurdering av alternative kryssløsninger - Risikoanalyse Reguleringsplan for nytt kryss ved Hamremoen Vurdering av alternative kryssløsninger - Utgave: 2 Dato: 2013-02-05 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan for nytt kryss ved

Detaljer

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsgiver Aslakveien 20 AS Rapporttype Vedlegg til detaljreguleringsplan 24.06.2014 TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 ROS-ANALYSE 2 (13) TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsnr.: 1350004151 Oppdragsnavn:

Detaljer

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Innhold Innledning:... 2 1.1. Målsetning... 2 1.2. Forutsetning... 2 1.3. Utredningsalternativer...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2 CONSTO AS TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com TRAFIKKANALYSE I NNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 4

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE

TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE Beregnet til Hurum kommune Dokument type Rapport Dato 2015.02.10 TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE TRAFIKKANALYSE TOFTE SKOLE Revisjon 07 Dato 2015/02/10 Utført av Helge Wetterstad Kontrollert av Knut Iver Skøien

Detaljer

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Øren skole og flerbrukshall DOKUMENTKODE 127197-RIT-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen eiendom KF OPPDRAGSLEDER Hanne Tangen KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEH Silje Rogn

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Søndergaard Rickfelt AS Oppdrag: 524388 Trafikkutredning Nesøya og Jernverkstomta på Notodden Del: 1 av 1 revidert notat Dato: 2010-08-04 Skrevet av: Birgitte Halvorsen, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Beregnet til Sparebanken Øst Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mai 2015 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Revisjon 01 Dato 2015/05/08 Utført av Daniel Bjerkan Kontrollert

Detaljer

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING NOTAT Dato KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING 1 Innledning ROM eiendom AS arbeider med utbygging av sine arealer mellom Schweigaards gate og jernbanesporene

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. 2 - DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Kongsgårdmoen skole. 1. Bakgrunn. 2. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Trafikkanalyse Kongsgårdmoen skole. 1. Bakgrunn. 2. Dagens trafikksituasjon NOTAT Oppdrag Kongsgårdmoen skole trafikkfaglige vurderinger og veisystem Kunde Kongsberg kommunale Eiendom Notat nr. 1 Dato 2.10.2013 Til Therese Hagen, Feste Grenland as Fra Sigrun Dalen Ganz og Elin

Detaljer