Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord"

Transkript

1 Fv Sentrumsvegen 3519/al Utarbeidet av ViaNova Kristiansand AS.

2 FORORD I forbindelse med utbygging av områdene i og rundt Vennesla sentrum, har Vennesla kommune bestilt en vei- og trafikkfaglig utredning av nytt kryss mellom fv. 405 og Sentrumsvegen. Resultat av arbeidene er vist i rapport «Utredning kryssutforming fv. 405 sentrum nord» [1]. Rapporten peker på 3 anbefalte plasseringer for kryss sentrum nord. Rapporten er behandlet politisk i Vennesla kommune. Det er gjort vedtak om at alternativ 2, der krysset er plassert omtrent i dagens T-kryss er plasseringen det bør jobbes videre med. På bakgrunn av dette er det jobbet videre med løsningsforslag for alternativ 2 der det er vurdert nye løsninger som ivaretar trafikksikkerhet og myke trafikanters behov. Kristiansand, ViaNova Kristiansand AS Arild Lie Øyvind Haugen

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT Bakgrunn DIMENSJONERINGSGRUNNLAG FORSLAG TIL VEISYSTEM Generelt Veiklasser Kryss Arealbruk Gang- og sykkelveisystemet Boligveinettet Alt Stor rundkjøring ved eksisterende kryss som samler alle nærliggende vegarmer Alt armet rundkjøring ved eksisterende kryss Alt armet rundkjøring ved eksisterende kryss KOSTNADER OPPSUMMERING KONKLUSJON VEDLEGG REFERANSER Fv Sentrumsvegen Side 3

4 1. GENERELT 1.1 Bakgrunn ViaNova Kristiansand AS har hatt i oppdrag å utrede ny kryssutforming mellom fv. 405 og Sentrumsvegen. Resultat av arbeidene er vist i rapport «Utredning kryssutforming fv. 405 sentrum nord» [1]. Rapporten peker på 3 anbefalte plasseringer for kryss sentrum nord. Rapporten er behandlet politisk i Vennesla kommune. Det er gjort vedtak om at alternativ 2, der krysset er plassert omtrent i dagens T-kryss er plasseringen det bør jobbes videre med. For ytterligere bakgrunn vises det til «Utredning kryssutforming fv. 405 sentrum nord» [1] 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG For utredning ang. dimensjoneringsgrunnlag vises det til «Utredning kryssutforming fv. 405 sentrum nord» [1] 3. FORSLAG TIL VEISYSTEM 3.1 Generelt Vegvesenets Håndbok N100 gir geometrikrav både for fylkesveg, kommunale veger, gang- og sykkelveger og kryss. Håndboken beskriver blant annet minimums krav som i denne planfasen bør oppfylles. Dersom videre planarbeid viser at minimumskrav er særdeles krevende å oppfylle, så må disse eventuelt fraviksbehandles. Vegvesenets håndbøker angir krav med verbene «skal», «bør» og «kan». «Skal» og «bør» har betydningen «Krav». «Kan» har betydningen «Anbefaling». For regionale veger må «Skal» krav fraviksbehandles av vegdirektoratet. «Bør» krav fraviksbehandles av regionalvegkontoret. For fylkesveger fraviksbehandles «skal» og «bør» krav normalt av lokalvegkontoret. Vennesla kommune fravikbehandler kommunale veger. 3.2 Veiklasser Fv. 405 I et overordnet trafikksystem er fv. 405 en viktig hovedveg gjennom Vennesla. En viktig funksjon er å ivareta gjennomgangstrafikken. Fylkesveg 405 danner i det aktuelle området en overgang mellom spredt bebyggelse og gatestruktur (sentrum). Med bakgrunn i den forventede trafikkvekst og en plass i systemhierarkiet som «Hovedveg» bør minimum veiklasse H1 legges til grunn for dimensjoneringen av fylkesveg 405. Veiklasse H1 har dimensjonerende maks trafikk kjt./d og fartsgrense 60 km/t. Veiklassen tilsier at geometrien må bedres i forhold til dagens linjeføring. Videre planarbeid bør avklare om høyere forventet trafikkgrunnlag skal legges til grunn. Normalprofil veiklasse H6 kan da være aktuell. Dette er en firefeltsvei og benyttes ved trafikk over kjt./d. Fv Sentrumsvegen Side 4

5 Vår oppfatning er at det ikke behov for utbygging til høyere veistandard nå. Det bør imidlertid avsettes en korridor med en byggegrense på minimum 20 m langs fv. 405 for fremtidig utvidelse av veigrunn. Sentrumsvegen, Auravegen og Torsbyvegen Sentrumsvegen er hovedvegen gjennom sentrum og har preg som gate. Auravegen går fra Sentrumsvegen til skoleområdet i nord. Auravegen har delvis preg og funksjon som samleveg. Videre planarbeid bør avklare om Sentrumsvegen eller Auravegen bør gis hovedføring til fv Videre planarbeid bør også avklare om Auravegen skal endre form og funksjon til «Gate». Sentrumsvegen bør beholde sin form og funksjon som «Gate». Tilførselsvei fra kryss Sentrumsvegen/ Auravegen til fv. 405 bør utformes som «Gate». Torsbyvegen har form og funksjon som gate og bør beholde sin funksjon. Videre planarbeider bør avklarer om Torsbyvegen bør føres parallelt med gågata frem til Trekanten senter. Det er viktig at byrommet rundt gågata ivaretas og styrkes. Både for Sentrumsvegen, Auravegen og Torsbyvegen vil vi anbefale å redegjøre for muligheten til å etablere møbleringssoner langs gatene slik at det evt. kan bli plass til «grønne» elementer i gatebildet. Atkomstveger Nesvegen, Røllend og Vardevegen syd er typiske veger som gir atkomst til boliger. Disse vegene bør dimensjoneres som «A1» atkomstveger. Avhengig av fremtidig utvikling anbefales det å vurdere fortau langs deler av Vardevegen syd. 3.3 Kryss Hovedveger bør ikke ha direkte avkjørsler og kryss med atkomstveger. Som følge av forventet trafikkvekst bør avkjørsler og kryssområder langs fv. 405 reduseres. Det er foreslått å utforme kryss fv. 405 og sentrum nord som rundkjøring. Rundkjøring gjør det mulig å føre flere enn tre vegarmer inn i krysset, samtidig som kapasitet og det trafikksikkerhetsmessige aspekt ivaretas. Rundkjøringer er normalt vesentlig mindre ulykkesbelastet enn X- og T-kryss. Rundkjøringer generelt krever mye plass. For tofelts hovedveger er det «bør» krav om at ytre diameter skal være minst 40m. Krav til avbøyning mellom vegarmer må også ivaretas. Ved liten vinkel mellom vegarmer eller ved flere enn fire armer inn i rundkjøring medfører det normalt at ytre diameter må økes. Stigningsforholdene inn mot rundkjøringer skal være maks. 3 % i hele det dimensjonerende kjøretøyets lengde. Samme stigningsforhold gjelder også for selve rundkjøringen. For kryss mot sentrum nord medfører dette behov for å endre vertikalgeometrien i kryssområdet. Kapasitetsmessig vil plasseringen av rundkjøring ikke ha spesielt stor betydning. Fv Sentrumsvegen Side 5

6 3.4 Arealbruk Som nevnt krever rundkjøringer forholdsvis store areal. Det vil også være nødvendig å avsette areal langs veilinja slik at det legges til rette for utvidelse av veien i fremtiden. Det må også sikres tilstrekkelig areal til gang- og sykkelveier. Gang- og sykkelvegene må legges slik at bruken av disse vil følge naturlige og sammenhengende ruter for brukerne. Plass for bygging av underganger ol. må det også tas hensyn til. Krysset og de tilstøtende arealer bør være utformet slik at de gir en enkel og naturlig forståelse av hvor adkomsten til sentrum er. Med bakgrunn i at det kreves store arealer til veiformål, vil det være nødvendig å rive noe bygningsmasse. 3.5 Gang- og sykkelveisystemet Vennesla kommunes overordnede mål at 50 % av økningen i persontrafikken skal ligge på kollektivtrafikk. I tillegg er det et mål at trafikkveksten for gang- og sykkeltrafikken skal øke fra 8 % til 11 %. Dette gjør også at det må tilrettelegges særskilt for gående og syklende. Strekningen langs fv. 405 vil være naturlig skolevei dersom det tilrettelegges for det. I dagens situasjon mangler det separat gang- og sykkelveg langs deler av fv Gang- og sykkelvegen som går i fra Bruvegen til Nesvegen har for øvrig vertikalgeometri med stigning opp mot 10%. Dette gjør at den egner seg best som turveg. Et viktig overordnet mål bør som følge av dette være å få etablert et attraktivt og sammenhengende gang- og sykkelvei system langs fv. 405 på strekningen mellom Bruveien og Skoleveien. Oversikt dagens situasjon. (Gang- og sykkelveg er vist med mellom rosa strek) I tillegg til at fv. 405 er en naturlig skoleveg har den så høy trafikk og fartsgrense at det ikke er tilrådelig med sykkelfelt. Etter Statens vegvesens håndbok N101 «Rekkverk og vegens sideområder», er det krav til deler mellom kjørebane og gang- og sykkelvei med trafikkmengde som her. Ved trafikk over kjt./d, er det krav om planskilt kryssing. I en fremtidig løsning bør det være rom for gang- og sykkelvei på begge sider av fv. 405 mellom kryss sentrum nord og kryss Bruveien. Dette for å få en sikker adkomst for myke trafikanter til butikkområdene på østsiden av veien. Samtidig vil også trafikk fra områdene syd og vest for sentrum kunne benytte gang- og sykkelveisystemet på vestsiden av fv Fv Sentrumsvegen Side 6

7 I tillegg mener vi at det også bør sikres rom for gang- og sykkelvei på begge sider av fylkesveien videre fra Sentrumsveien frem til krysset med Skolevegen. Når det gjelder kryssing av fylkesveien, bør disse utformes planfrie. Venneslafjorden er et viktig landskapselement. Sikre og attraktive adkomster for gående og syklende fra sentrum til fjorden vurderes som viktig. Sentrumsvegen har i dag en trafikk på kjt./d, noe som gjør kryssing i plan akseptabelt. Med en antatt generell trafikkvekst på 1,5% vil ÅDT for Sentrumsvegen i 2040 være ca En etablering av kjøpesenter og evt. andre butikk areal vil med m2 handleareal normalt genere ca 5000 kjøreturer. På det nåværende tidspunkt er det vanskelig å si noe eksakt om hvordan trafikken vil fordele seg se på adkomst i fra kryss sentrum syd (Kilane) og kryss sentrum nord. Med en antatt fordeling på 50% for hver av adkomstene, medfører dette at dimensjonerende ÅDT for Sentrumsvegen/ Auravegen kan forventes til å bli min Med den forventede økning i trafikken, bør det som følge av dette også legges til rette for planskilt kryssing av Sentrumsvegen/ Auravegen. I kommunedelplan for sykkel i Vennesla kommune er sykkelruta langs fv. 405 på denne strekningen en hovedrute. Også dette tilsier at krysningspunkt for myke trafikanter bør være planskilt. Et godt tilbud til syklende og gående gir større bruk av gang- og sykkelveinettet. Krysningspunkter må tilrettelegges på best mulig måte både mht. sikkerhet, stigningsforhold, belysnings-/lysgjennomgangs mm. Attraktive forhold og ruter for disse trafikantene er svært viktig. Fv Sentrumsvegen Side 7

8 3.6 Boligveinettet Det bør tilstrebes å samle boligveiene langs strekningen i felles adkomster. Færre kryss og avkjørsler gir en mer trafikksikker trafikkavvikling. Dette vil også skape mer oversiktlige forhold for biltrafikken og i særlig stor grad for trafikken på gang- og sykkelveiene. Alternative adkomster, Vardevegen, Røllend og Nesvegen Røllend: For å kunne sannere dagens kryss fra Røllend ut på fv. 405, ser vi to mulige alternativer som ligger utenfor byggegrense til fv Alt. 1 (brun linje) går ut på å etablere ny adkomstvei nordover mot kryss Skolevegen. Alt. 2 (blå linje) viser tilkobling av Røllend til Nesvegen. Etter vår vurdering er alt. 2 det beste ettersom Røllend vil få en naturlig sammenkobling med boligstrukturen i Nesvegen. Samlet tilkobling fra boligene i dette området til rundkjøringen anser vi derfor som bedre enn at krysset med Skolevegen skal få økt trafikk. Nesvegen: For boligene med adkomst fra Nesvegen som ligger parallelt med fv. 405 er det vist ett alternativ (blå linje) til ny adkomst som ligger utenfor byggegrensen til fv Vardevegen Syd: For å oppnå gode kryssforhold, bør Vardevegen syd kobles på Sentrumsvegen utenfor kryssområdet til sentrum nord. Eksakt hvor vil avhenge av plasseringen av rundkjøring. Det kan også vurderes om Vardevegen legges parallelt med fylkesveien og munner ut i Sentrumsvegen sammen med Vardevegen Syd. Fv Sentrumsvegen Side 8

9 3.6.1 Alt. 21 Stor rundkjøring ved eksisterende kryss som samler alle nærliggende vegarmer. Kryssløsning alt. 21a. Figur viser forslag til 1. byggetrinn. Forslaget viser stor rundkjøring med D=50m plassert nord for Trekanten senter. Alle nærliggende vegarmer er koblet til rundkjøringen. Gang og sykkelvegen krysser fv. 405 under rundkjøringen. Løsningen er akseptabel med tanke på å løse manglende gang- sykkelveg langs fv.405, men den mangler en god og attraktiv kobling mot sentrum. Forslaget er vist med en svært lang kulvert under rundkjøringen for å unngå kryssing andre veg i plan. Løsningen er kostbar. Den vil også kunne gjøre gang- og sykkelvegsystemet mindre attraktivt. Lange kulverter kan oppleves utrygge og blir av og til brukt som mobbearena langs en skoleveg. Rundkjøringen ligger noe hevet over dagens veggrunn. Dette muliggjør akseptable tilkoblinger av Røllend og Vardevegn syd. Det er også positivt å legge rundkjøringen høyt mph gangsykkelvegen som da kan gis gode stigningsforhold samtidig som skjæring i nord blir kortere og mindre dyp. Nesvegen kan legges delvis på eksisterende veigrunn mellom verkstedet og boligene, men det må rives ett hus og vegen må heves. Dagens bruk av Trekanten kan opprettholdes i tillegg til at adkomst til Revia kan beholdes. Fv Sentrumsvegen Side 9

10 Vennesla kommune Kryssløsning alt. 21b. Figur viser forslag til 2. byggetrinn. For alternativ 21 er det også vist en omlegging av sentrumsvegen som bør være en forutsetning. Løsningen viser også en litt bedre tilkobling av gang- sykkelvegsystemet mot sentrum. Løsningen er muliggjort ved en kobling av Vardevegen syd på Auravegen lenger mot øst. Figuren viser også forslag til vegføring for Torsbyvegen. Kryssløsning alt. 21c. Figur viser forslag til 3. byggetrinn. Overforstående figur viser en mulig fremtidig løsning der fv. 405 er lagt i bro ved Trekanten slik at det er mulig å etablere en attraktiv gang- og sykkelveg kobling mellom Sentrum og Nesane. Løsningen viser også en omlegning av fv. 405 med minimums kurvatur iht. gjeldene krav Fv Sentrumsvegen Side 10

11 3.6.2 Alt armet rundkjøring ved eksisterende kryss. Kryssløsning alt. 22. Figur viser forslag til 4-armet rundkjøring ved eksisterende kryss. Forslaget viser 4-armet rundkjøring med D=40m plassert nord for Trekanten senter. Sammenlignet med alternativ 21 ligger rundkjøringen noe lenger mot syd. Gang og sykkelvegen krysser fv. 405 under rundkjøringen. Løsningen er akseptabel med tanke på å løse manglende gang- sykkelveg langs fv.405, men også denne løsningen mangler en fullgod kobling mot sentrum. Som beskrevet for alternativ 21 vil en lang kulvert gjøre gang- og sykkelvegsystemet mindre attraktivt. Rundkjøringen ligger med en mindre hevning i forhold til dagens terreng. Dette medfører at gang- og sykkelvegen blir liggende noe dypere sammenlignet med alternativ 21. Det medfører også behov for noen større terrenginngrep på sydsiden av rundkjøringen. Krav om maks stigningsforhold 7% (i maks 100m lengde) er lagt til grunn for løsningen. Nesvegen kan legges delvis på eksisterende veigrunn mellom verkstedet og boligene, men det må rives ett hus og vegen må heves. I løsningen er det foreslått å stenge dagens avkjørsel til Røllend og koble Røllend til Nesvegen. Vardevegen syd har fått ny vegføring og påkobling på Auravegen. Dagens bruk av Trekanten kan opprettholdes i tillegg til at adkomst til Revia kan beholdes. Figuren viser for øvrig forslag til ny vegføring for Torsbyvegen som også kan ha funksjon som adkomstveg til evt. kjøpesenter. Fv Sentrumsvegen Side 11

12 3.6.3 Alt armet rundkjøring ved eksisterende kryss. Kryssløsning alt. 23a. Figur viser forslag til 5-armet rundkjøring ved eksisterende kryss. Forslaget viser 5-armet rundkjøring med D=45m plassert nord for Trekanten senter. Gang og sykkelvegen krysser fv. 405 under ved nordenden av Trekanten senter og Auravegen i kulvert. Løsningen er akseptabel med tanke på å løse manglende gang- sykkelveg langs fv.405, og gir også mulighet for en god kobling mot sentrum og gågåta. Rundkjøringen ligger noe hevet over dagens veggrunn. Dette muliggjør akseptable tilkoblinger av Røllend. Det er også positivt å legge rundkjøringen høyt mph gang-sykkelvegen som da kan gis gode stigningsforhold samtidig som skjæring i nord blir kortere og mindre dyp. Med hensyn på utforming av gang- og sykkelvegsystemet bør det tilstrebes å legge rundkjøringen så høyt som mulig. Nesvegen kan legges delvis på eksisterende veigrunn mellom verkstedet og boligene, men det må rives ett hus og vegen må heves. Vardevegen syd har fått ny vegføring og påkobling på Auravegen. Dagens bruk av Trekanten kan opprettholdes i tillegg til at adkomst til Revia kan beholdes. Forslaget viser for øvrig forslag til ny vegføring for Torsbyvegen som evt også kan ha funksjon som adkomstveg til evt. kjøpesenter. Løsningen forutsetter at Esso-stasjonen innløses. Påkobling av Røllend til Nesvegen bør vurderes også for dette for alternativet. Mindre diameter på rundkjøringen kan ved en slik løsning være et alternativ. Fv Sentrumsvegen Side 12

13 Kryssløsning alt. 23b. Figur viser forslag til 4-armet rundkjøring ved eksisterende kryss. 4. KOSTNADER For å kunne sammenligne kostnader til de foreslåtte vegsystemene er alternativ 21b, 22 og 23 vurdert opp mot hverandre. Det er svært vanskelig å vurdere reelle kostnader for alternativene. Innløsnings kostnader for næringseiendommer er svært usikre mht. verdi. Boligene vil også variere i innløsingstakster. Byggekostnadene for veg samt gang- og sykkelveger krever nærmere undersøkelser av grunnforhold, behov for støyskjerming, omlegging av kabler, ledninger og øvrig infrastruktur for å kunne gi et godt kostnadsestimat, samtidig bør erfaringstall med løpemeter pris i denne fasen være godt nok til å gi et grovt kostnadsbilde for gjennomføring av ulike alternativ. Løsningene for Nesvegen, Vardevegen syd, Auravegen/ Sentrumsvegen og Torsbyvegen er i alle tre alternativ tilnærmet like. Kostnader forbundet med Torsbyvegen er i denne sammenheng ikke regnet. Fylkesvegen har også i de ulike forslagene relativt like lengder. Litt avhengig av diameter vil selve rundkjøringen kunne være 1-1,5 mill. dyrere i alternativ 21 sammenlignet med alternativ 23. Ses det bort fra innløsningskostnader og konstruksjoner, vil kostnadene for kun vei og gang- og sykkelveier ligge i størrelsesorden kr mill. eks. mva Konstruksjonskostnadene skiller alternativene til dels betydelig. Både i alternativ 21 og 22 er det forutsatt lange kulverter. Kostnadene forbundet med disse kulvertene er stipulert til å være hhv. 18 og 15 mill. For alternativ 23 er konstruksjonskostnadene stipulert til å være ca 9 mill. Kostnader forbundet med veg og konstruksjon er for de tre alternativene stipulert som følger: Alt. 21b- 36 mill eks. mva Alt mill eks. mva Alt mill eks. mva Kostnader forbundet med eiendomserverv er ikke vurdert. Fv Sentrumsvegen Side 13

14 5. OPPSUMMERING Det er vist 3 alternative utforminger basert på forslag «Alternativ 2», vist i «Utredning kryssutforming fv. 405 sentrum nord» [1]. Alle alternativene er utformet slik at forholdene for både biltrafikk samt gang- og sykkeltrafikk ivaretar god trafikksikkerhet og fremkommelighet. Alle alternativene gjør det også mulig å etablere sammenhengende parallell gang- og sykkelveg langs fv Alternativene er forskjellige først og fremst mph. mulig etappevis utbygning, kvaliteter i gang- og sykkelvegsystemet og kostnad. Alternativ 21b er trolig enklest å bygge ut etappevis slik at kostnadene fordeles på et lengere tidsrom ift. behov og muligheter. Dersom det ses på full utbygging av alle tre alternativene, vil etablering av de tekniske anleggene sannsynligvis være dyrest for alternativ 21 og rimeligst for alternativ 23. Fv Sentrumsvegen Side 14

15 6. KONKLUSJON Vår anbefaling er at i tillegg til å etablere et trafikksikkert kryss for kjøretøy, så må det være et premiss at det skal etableres trafikksikre og attraktive løsninger for myke trafikanter. Med forventet trafikkgrunnlag i nær fremtid på over ÅDT for fv. 405 samt over 6000 ÅDT for Sentrumsvegen (Auravegen), så bør løsninger som ikke ivaretar myke trafikanters sikkerhet iht. normaler være godt begrunnet. Av de vurderte alternativ er vår anbefaling av det jobbes videre med hovedprinsippene vist i alternativ 23. Vår vurdering er at alternativet løser behovet til gående og syklende på den beste måten. I tillegg til at det blir sammenhengende gang- og sykkelveg langs fv. 405, så gir løsningen mulighet for å etablere en relativt god og attraktiv kobling mot sentrum. Alternativet forutsetter at Vardevegen syd får ny vegføring øst mot Auravegen, samt at bensinstasjonen må innløses. Vegløsning for Røllend bør vurderes løst som vist i alternativ 23b. Rundkjøringen vil da kunne gjøres enklere og bedre med kun 4-armer. Behovet for grunnerverv vil sannsynligvis også være mindre. 7. VEDLEGG Alternativ kryssutforming: tegn. C021a Alternativ kryssutforming: tegn. C021b Alternativ kryssutforming: tegn. C021c Alternativ kryssutforming: tegn. C022 Alternativ kryssutforming: tegn. C023a Alternativ kryssutforming: tegn. C023b 8. REFERANSER [1] Utredning kryssutforming fv. 405 sentrum nord av ViaNova Kristiansand AS Fv Sentrumsvegen Side 15

Vennesla kommune Utredning kryssutforming fv. 405 sentrum nord

Vennesla kommune Utredning kryssutforming fv. 405 sentrum nord Fv. 405 - Sentrumsvegen 3519/rl 21.05.2015 Utarbeidet av ViaNova Kristiansand AS. FORORD I forbindelse med utbygging av områdene i og rundt Vennesla sentrum, har Vennesla kommune bestilt en vei- og trafikkfaglig

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

Informasjonsmøte om Nordre tverrvei

Informasjonsmøte om Nordre tverrvei Informasjonsmøte om Nordre tverrvei Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen 9. desember 2015 Frogn rådhus Agenda for møtet Velkommen v/ Ordfører Odd Haktor Slåke Presentasjon av alternativene -

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Februar 2008 - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Forord Som en del av sykkelsatsingen i Bergen skal det etableres en god og sammenhengende sykkelløsning i Solheimsgaten Sør. Søndre del av Solheimsgaten;

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

TILLEGGSNOTAT SANDNES

TILLEGGSNOTAT SANDNES Vedlegg til plan nr 2009-119 i Sandnes ViaNova AS/ Statens vegvesen TILLEGGSNOTAT SANDNES Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon - Hans og Grete stien Kommuner: Sandnes og Stavanger Etter møte i Utvalg

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Bjugn kommune - Innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer Reguleringsplan E39 Smiene-Harestad TUNGENESMØTET SEP.2014 Prosjektpresentasjon Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer , reguleringsplan Organisasjon Statens vegvesen er byggherre. Tor Geir

Detaljer

2

2 2 Forord Dette dokumentet er et vedlegg til forprosjekt for ny gang- og sykkelvei fra Liaveien til Trollåsveien, samt utforming av kryssene ved Trollåsveien og Rosenholmveien. Dette vedlegget gir noe mer

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

RAPPORT GANGKRYSSINGER FV 710 BOTNGÅRD

RAPPORT GANGKRYSSINGER FV 710 BOTNGÅRD Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato September 2017 RAPPORT GANGKRYSSINGER FV 710 BOTNGÅRD RAPPORT FV 710 BOTNGÅRD Revisjon 1 Dato 2017/09/12 TLETRH Utført av Kontrollert av PNDTRH Godkjent av

Detaljer

PRESENTASJON AV PLANPROGRAM. Fv.283 Rosenkrantzgata Kommunedelplan med konsekvensutredning

PRESENTASJON AV PLANPROGRAM. Fv.283 Rosenkrantzgata Kommunedelplan med konsekvensutredning PRESENTASJON AV PLANPROGRAM Fv.283 Rosenkrantzgata Bakgrunn, eksisterende forhold Viktigste/Eneste inn-/ut-korridor vest for Drammen nord for Drammenselven Trafikkmengden er i dag på samme nivå som før

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. 12.10.2015 Forord I forbindelse med behandlingen av denne detaljplanen har formannskapet bedt om at det lages en trafikkvurdering/-analyse. Trafikkvurderingene

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

Libru Blakstad Tiltak for syklende og gående. Mulighetsstudie

Libru Blakstad Tiltak for syklende og gående. Mulighetsstudie Libru Blakstad Tiltak for syklende og gående Mulighetsstudie Mål for prosjektet Effektmål Økt sykkel - og gangtrafikk mellom Froland og Arendal, samt på kortere strekninger mellom skole, hjem, arbeid og

Detaljer

FORPROSJEKT FV. 177/FV. 173 ROTNES

FORPROSJEKT FV. 177/FV. 173 ROTNES FORPROSJEKT FV. 177/FV. 173 ROTNES Kryssutbedring Vormsundvegen x Hvamsvegen Region øst Veg- og gateplanlegging Dato: 15.5.2011 1. Forord Statens vegvesen Region øst har utarbeidet forprosjekt på fv.

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Reguleringsplan 0514 Dokument: Trafikkvurdering Oppdragsnummer: 1952 Oppdragsgiver:

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk

Planlegging for sykkeltrafikk Sykkelkurs Hamar 12. oktober 2011 Planlegging for sykkeltrafikk Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Rekkefølgekrav om vegtiltak - Hellige håndbøker eller handlingsrom? Sindre Lillebø, seksjonssjef Plan og forvaltning Bergen, Vegavdeling Hordaland

Rekkefølgekrav om vegtiltak - Hellige håndbøker eller handlingsrom? Sindre Lillebø, seksjonssjef Plan og forvaltning Bergen, Vegavdeling Hordaland Rekkefølgekrav om vegtiltak - Hellige håndbøker eller handlingsrom? Sindre Lillebø, seksjonssjef Plan og forvaltning Bergen, Vegavdeling Hordaland Hvorfor rekkefølgekrav for vegtiltak? Planlagt utbygging

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik, Harstad og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

NOTAT FV 303 HOGSNESBAKKEN

NOTAT FV 303 HOGSNESBAKKEN Beregnet til Statens vegvesen (Bypakke Tønsberg-regionen) v/ Steinar Aspen Dokument type Notat Dato 16. oktober 2017 NOTAT FV 303 HOGSNESBAKKEN NOTAT Revisjon 0 Dato 2017/10/16 Arild Vestbø Utført av Kontrollert

Detaljer

NY VEG MELLOM SVEBERG OG HOMMELVIK VEGANALYSE

NY VEG MELLOM SVEBERG OG HOMMELVIK VEGANALYSE Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Delutredning 2010-02-01 NY VEG MELLOM SVEBERG OG HOMMELVIK VEGANALYSE " 3 (21) NY VEG MELLOM SVEBERG OG HOMMELVIK Oppdragsnr.: 6090886 Oppdragsnavn: Regplan Sveberg-Hommelvik

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Mai 2010 Kristian Sandvik, Byplankontoret Trondheim kommune kristian.sandvik@trondheim.kommune.no Innledning Her følger en beskrivelse

Detaljer

Sykkelulykker: Det er registrert 3 sykkelulykker langs denne ruta i perioden mellom 1999-2009, hvor 2 lettere skadd og 1 alvorlig skadd.

Sykkelulykker: Det er registrert 3 sykkelulykker langs denne ruta i perioden mellom 1999-2009, hvor 2 lettere skadd og 1 alvorlig skadd. 8.3.1. Rute 1: Sentrum - Stølen - Tvedestrand grense Strekning: Ruta starter i sentrum og følger Østre og Vestre gate opp til Blødekjær. Videre går ruta opp Parkveien gjennom Langsækrysset og via Torsbudalen

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger Statens vegvesen Trafikkprognoser for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Statens vegvesen Trafikkprognose for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT ROGALAND FYLKESKOMMUNE INNSPILL PÅ MULIGE SYKKELVEGER LANGS GRANNESSLETTA SILINGSRAPPORT PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan GS Grannessletta Silingsrapport Oppdragsnummer:

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Rapport fra TS-revisjon Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Region nord Bodø, R.vegktr Miljø og trafikksikkerhet 25.10.2012 1. Innledning Etter henvendelse fra Vegavdeling

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming NVF-seminar Fornying av veger Tromsø 26.-27. mai 2011 Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Del D Utbedring av eksisterende

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Oppsummering av tidligere vurderte varianter

Oppsummering av tidligere vurderte varianter Oppsummering av tidligere vurderte varianter I forkant av utarbeidelse av planprogrammet er det vurdert flere varianter for løsning av E39 på strekningen fra utløpet av Byhaugtunnelen og til Smiene. Det

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Statens vegvesen. Statens vegvesen Region øst, sør, vest, midt, nord. NA-Rundskriv 05/04. Fartsgrensepolicy

Statens vegvesen. Statens vegvesen Region øst, sør, vest, midt, nord. NA-Rundskriv 05/04. Fartsgrensepolicy Statens vegvesen Statens vegvesen Region øst, sør, vest, midt, nord NA-Rundskriv 05/04 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Finn Harald

Detaljer

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av fremtidig veisystem

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av fremtidig veisystem Kommunedelplan Holmen - Slependen Vurdering av fremtidig veisystem Fremtidig veisystem Holmen Slependen Viktige føringer for kommunedelplanen Miljøbelastning og barrierevirkning fra veitrafikk skal reduseres

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN SØNDRE KIRKEMOEN Plan-ID 0605-379.

PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN SØNDRE KIRKEMOEN Plan-ID 0605-379. RINGERIKE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN SØNDRE KIRKEMOEN Plan-ID 0605-379. Forslag pr 15.4.2015 Revidert Revidert 1.gangs behandling i Plan- og miljøstyret xxxx Offentlig høring xxxx 2.gangs behandling

Detaljer

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av veisystem gjennom Holmen

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av veisystem gjennom Holmen Kommunedelplan Holmen - Slependen Vurdering av veisystem gjennom Holmen Kommunedelplan Holmen Slependen Fremtidig veisystem "Vi" ønsker oss en langsiktig utvikling av området som; minimaliserer behovet

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Meldingen ligger ute til offentlig ettersyn frem til 24.02.05.

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Saksframlegg Vår saksbehandler Erling Stein Aass, tlf. 32808699 Vår referanse 2013/3273-11 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 11.09.2014 Vedlegg 1 Rapport. Fv. 283 Rosenkrantzgata.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134 OPPDRAG Sildetomta Kongsberg - trafikkanalyse OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen DATO 5 OPPDRAGSNUMMER 15171001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Regplan Fv 47, Karmsundgata, Storasundgate - E134 Dato:

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Regplan Fv 47, Karmsundgata, Storasundgate - E134 Dato: Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 529146 Regplan Fv 47, Karmsundgata, Storasundgate - E134 Dato: 2014-04-25 Skrevet av: Richard Wigestrand Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING AV ADKOMSTMULIGHETER

Detaljer