KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM"

Transkript

1 Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad senterområde har vært en lang prosess der flere alternativer er vurdert. Flere alternativer ble forkastet, mens andre er videreutviklet. Formålet med dette notatet er å gi en kort fremstilling av hovedalternativene det er jobbet med. Notatet inneholder en beskrivelse av alternativene, en vurdering av dem og en redegjørelse for hvorfor de er valgt bort. Det er også satt opp en matrise der alternativene vurderes opp mot hverandre i forhold til et sett med variabler. Det er lagt ned ulik innsats i arbeidet med å utvikle de ulike alternativene, noe som gjenspeiles i illustrasjonene. I dette notatet fokuseres det forholdende for biltrafikk, men vurderingene rundt gang- og sykkeltrafikk, kollektivtrafikk og trafikksikkerhet har vært like viktig i søket etter et velfungerende trafikksystem (jf. trafikkanalyse, juni 2008). Føringer Rv 283 skal tilrettelegges for 4 felt på strekningen mellom Mjøndalen bru og planområdets avgrensing i vest. Det skal være kapasitet i trafikksystemet til å avvikle nygenerert trafikk til og med planområdet (tilbakeblokkering ut på Rv 283 aksepteres ikke). Trafikksystemet skal ses i sammenheng fra Mjøndalen bru til og med planområdet. Rv 283 skal fortsatt ha funksjon som en hovedvei tilrettelagt for gjennomfartstrafikk. Gamle Riksvei og Krokstad sentrum skal avlastes for gjennomgangstrafikk til kjøpesentrene. Nedre Eiker kommune ønsker at planområdet skal bli et senterområde med boliger, kulturtilbud, handel og arbeidsplasser. Samtidig ønsker kommunen at planområdet skal knyttes sammen gjennom at barrierevirkningen av Rv 283 reduseres. I stedet skal det bygges et veisystem som bygger opp om Krokstad som et integrert senterområde. Vegvesenets understrekning av at Rv 283 er en gjennomfartsåre som ikke skal belastes med kryssende lokaltrafikk, noe som ikke er i samsvar med kommunens ønske. De ulike ønskene kan medføre at selve utformingen av vei og kryssløsningene og opplevelsen av stedet blir svært forskjellig. Et system der det fokuseres på gjennomgående trafikk kan eksempelvis resultere i et motorveisystem som kjennetegnes av bruer som krysser hovedveien og av- og påkjøringsramper. Motorveier er utformet og dimensjonert for høy kjørehastighet og de er arealkrevende fordi det kreves av- og påkjøringsfelt og ramper til de planfrie kryssingene. De skaper også barrierer mellom områder pga. dimensjonene, fartsnivået og fordi myke trafikanter må krysse over veien i bruer eller kulverter. I tettbebygde strøk velges ofte andre veisystem der det dimensjoneres for lavere fart og at trafikken går i ett plan for både biltrafikk og myke trafikanter. Med kryss/rundkjøringer i plan behøver en ikke avog påkjøringsfelt, fartsnivået reduseres noe som gir mulighet for at gående og syklende kan krysse gaten i plan. Dagens situasjon er en mellomløsning der veisystemet er utformet som en motorvei, men hvor den skiltede hastigheten er 60 km./t.

2 I det følgende beskrives hovedvariantene av de veialternativer som er vurdert i planarbeidet. Alternativ1 - En ny stor rundkjøring på riksveien i plan NOTAT Side: 2 av 7 Med en rundkjøring i plan vil det dermed bli en adkomst til planområdet fra Rv 283. All trafikk på riksveien og i dagens Sandsgata må gjennom rundkjøringen. Det vil innebære at lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk blandes. Med utgangspunkt i generell trafikkvekst, og trafikkvekst som følge av tiltaket, ble denne løsningen vurdert til ikke å være tilfredsstillende ifht. fremtidig kapasitetsbehov. Skulle en slik løsning fungert måtte det blitt avsatt veiareal inne på senterområdet som kunne fungert som et kømagasin. Det igjen ville medført at et stort areal ved inngangspartiet til nytt senter i sør (dagens Buskerud storsenter) måtte bli satt av til trafikkformål. Det vil gi et estetisk lite tiltalende inngangsparti og det vil skape mye trafikk og et kaotisk trafikkbilde i dette punktet. Trafikk til boligdelen vest i området må også kjøre gjennom dette systemet, med de forsinkelser det vil medføre. Trafikk fra områder på nordsiden av Rv 283, med målpunkt sør for riksveien, vil kjøre Gamle Riksvei, gjennom Krokstad sentrum og over Sandsgata. Det vil gi trafikk- og støybelastning i de tilliggende boligområdene.

3 Side: 3 av 7 Alternativ 2 - Planskilt rundkjøring over Rv 283 En slik løsning gir tilfredsstillende kapasitet, men vil i enda større grad enn en løsning i plan bli arealkrevende. Konstruksjonen er en trafikkmaskin som vil ruve i landskapet. Det vil bli vanskelig å skape en estetisk god løsning. Trafikkmaskinen i Bjørvika (Bispelokket) er et større, men sammenlignbart system. Bispelokket skal snarlig rives og gatene legges i plan for å gå fra et motorveisystem til et system tilpasset en by. Skråfoto i høyre marg vises en tilsvarende løsning fra Bygdøylokket i Oslo. I denne løsningen er den gjennomgående veien senket ned, mens det på Krokstad vil bli mer aktuelt å heve rundkjøringen slik at den blir på høyde med dagens bru (Sandsgata). Forøvrig vil løsningen føre til mer gjennomgangstrafikk på Gamle Riksvei, i Krokstad sentrum og over Sandsgata. Dette fordi det vil være god kapasitet på den planfrie delen av rundkjøringen. Det vil derfor ikke være grunn til å kjøre via Bruveien og riksveien.

4 Side: 4 av 7 Alternativ 3 - To rundkjøringer i plan Hensikten med dette alternativet var å utforme veisystemet slik at det markeres at en kjører inn i et senterområde (med handel, boliger, arbeidsplasser og kulturtilbud). Rundkjøringene vil dempe fart, gi gode adkomster til senterområdet, gi økt trafikksikkerhet og samtidig være kapasitetssterk ifht. trafikkavvikling på Rv 283. Løsningen vil fysisk legge til rette for at dagens skiltede fartsgrense på 60 km. i timen på strekningen vil bli opprettholdt. Den vil også medføre at trafikk til og fra vest kan kjøre av/på Rv 283 i vest, og unngå omkjøringer på lokalveinettet som i dagens løsning. Det samme gjelder følgelig for trafikk fra øst. Forslaget innebærer en riving av dagens bru over Rv 283 (Sandsgata), og en sanering av av- og påkjørslene til Rv 283. Signaler fra Vegvesenet om at det ikke var ønskelig å blande trafikk fra lokalveisystemet med trafikk på Rv 283 gjorde at deler av denne løsningen ble forkastet. Forslaget vil beslaglegge en del av parkeringsarealet foran Krokstad senter. Forslaget vil medføre noe mer trafikk på den vestre del av den foreslåtte lokalveien syd for riksveien. Det vil gi økt trafikk- og støybelastning i de tilliggende boligområdene.

5 Side: 5 av 7 Alternativ 4 - Flyoverløsning i tillegg til dagens system Dagens system med bru over Rv 283 og ensidige på og av ramper til Rv 283 beholdes. I tillegg er det en planskilt (flyover) adkomst til planområdet sør for Rv 283. Denne løsningen vil innebære at trafikk til og fra planområdet sør for Rv 283 ikke vil komme i konflikt med gjennomgangstrafikk på Rv 283. Alternativet vil bli arealkrevende og det er usikkert om det er nok sideareal langs en fremtidig 4 felts riksvei, og tilliggende boligområder, til å få til denne løsningen. Løsningen vil også kreve av- og påkjøringsfelt. En flyoverkonstruksjon vil bli stor og dominerende. Det er vanskelig å utarbeide en slik konstruksjon slik at den blir estetisk godt tilpasset det eksisterende boligområdet og det fremtidige senterområdet. Siden trafikken nødvendigvis vil måtte gå over bakken vil det i utgangspunktet føre til økt støy i området. Det er mulig å finne tiltak mot dette, men det vil i så fall ytterligere bidra til at konstruksjonen blir enda større og mindre estetisk tiltalende.

6 Side: 6 av 7 Alternativ 5 - En rundkjøring på riksveien i tillegg til dagens bru over riksveien (fremlagt planforslag) Det etableres en rundkjøring i plan på Rv 283 øst i planområdet. Dagens system med bru over riksveien (Sandsgata) og på- og avkjøringsramper beholdes. På- og av rampene på sydsiden av riksveien flyttes mot vest og knyttes på en lokal- rundkjøring og vei. Dette er en løsning som både tar hensyn til gjennomgangstrafikken og til lokaltrafikken. Lokaltrafikken kan kjøre på et lokalveinettsystem over Rv 283. Trafikk på riksveien som skal til planområdets sørlige del vil få en mer direkte adkomst via ny rundkjøring, der en unngår dagens omkjøringer. Rundkjøringen vil også redusere kjørehastighetene gjennom området. Gjennomkjøringstrafikk på Gamle riksvei og i Sandsgata reduseres kraftig. Store deler av denne trafikken overføres til Bruveien/Rv 283/ny rundkjøring på Rv 283. I neste avsnitt er det satt opp en matrise der de ulike alternativene er vurdert ifht. kapasitet, trafikksikkerhet, støy, arealeffektivitet, kostnader og estetikk. Vurderingen er gjort på et overordnet nivå og det er ikke foretatt en vekting.

7 Side: 7 av 7 Trafikkkapasitet Trafikksikkerhet Støy for naboer Arealeffektivitet kostnader estetikk Sum Alt 1 En ny stor rundkjøring på riksveien i plan Alt 2 Planskilt rundkjøring over Rv Alt 3 To rundkjøringer i plan Alt 4 Flyoverløsning i tillegg til dagens system Alt 5 En rundkjøring på riksveien i tillegg til dagens bru

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum Utfordringsdokument Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum VISTA Utredning AS 25. oktober 2002 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 2 Forord Forord Hol kommune

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02 694 wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim-

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 BERGEN KOMMUNE Klima, miljø og byutvikling/plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 Saksnr.: 200602811/31 Emnekode: BBY

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 01 Selbu kommune Selbu kommune 2014 MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 02 Selbu kommune Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Selbu kommune Rapporttittel: sentrum Utgave/dato: 1 / 2014-02-28 Oppdrag: Oppdragsleder:

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim.

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim. PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim Planid: 0235348 25.11.2013 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN... 4 1.1

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate Drammen kommune

Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate Drammen kommune Fv./rv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate Drammen kommune Planprogram Reguleringsplan Høringsutkast Region sør Drammen kontorsted Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 8. juni 2011 Forord Buskerud

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer