1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss..."

Transkript

1 Godkjent i Gjøvik kommunestyre som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING KALLERUD NÆRINGSPARK 1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss Dagens trafikksituasjon Trafikkulykker i nærheten av planområdet Fremtidig situasjon Nye forbindelser for gående og syklende Generell trafikkvekst Trafikk år 2035 uten utbygging på Kallerud Trafikk år Utbygging iht. gjeldende regulering Trafikk år 2035 med planlagt utbygging, Full utbygging Utbedret kryssutformingen Konsekvenser for trafikkulykker Oppsummering Trafikkvekst på Stampevegen er beregnet ved gjeldende regulering, og foreslått utbygging vil her gi i hhv og ÅDT. Dette er en forholdsvis beskjeden trafikkvekst på vegnettet. Trafikkøkningen fra øvrig vegnett fører til at rundkjøringen på sørsiden av Rv 4 og i Raufossvegen bør utvides uavhengig av planlagt utbygging av Kallerud Næringspark. I rundkjøringen ved Stampevegen bør rundkjøringen enten utvides med en kort svingefelt på 10 m i Alfarvegen nord og i Stampevegen eller åpne Stampevegen for gjennomkjøring fra vest, slik at trafikken i rundkjøringen blir mindre. Når det gjelder trafikkulykker er det få ulykker på vegene i dag. Det er beregnet at foreslått utbygging på Kallerud Næringspark vil øke antall ulykker med 3 %. Det er ikke gjort beregninger for hva øvrig trafikkøkning (fra utbygging i Gjøvik sentrum) vil bidra med i tillegg. Det er videre planlagt en gang- og sykkelveg fra planområdet og vestover forbi Kallerud Handelspark. Dette vil bidra til å bedre sikkerheten for besøkende til Kallerud Næringspark. Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 1

2 1 INNLEDNING Kallerud Næringspark skal ligge rett vest for Gjøvik sentrum. Kallerud Handelspark ligger på naboeiendommen øst for planområdet, vist i Figur 1. Dette området planlegges nå utvidet med arealer til forretninger og kontor. Figur 1 Flyfoto av planområdet til Kallerud Næringspark Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 2

3 2 DAGENS SITUASJON 2.1 Dagens infrastruktur Kallerud Næringspark ligger mellom Rv 4 og Raufossvegen ca 1,8 km vest for Gjøvik sentrum. Atkomsten til Kallerud Næringspark er fra Alfarvegen nordøst for planområdet. Figuren nedenfor viser lokaliseringen av Kallerud Næringspark og dagens infrastruktur ved planområdet. Figur 2 Kollektivruter med holdeplass ved Kallerud Næringspark, lilla ring indikerer forslag til ny busslomme 4 bybussruter kan benyttes til-fra Kallerud Næringspark på Raufossvegen og på Alfarvegen. Rute 31 - Åslundmarka Mustad Kallerud Vestre Totenveg Skysstasjon Rute 32 - Østbyhøgda Kallerud Mustad Fahlstrøms plass Skysstasjon Rute 35 - Tobru Hunndalen Mustad Fahlstrøms plass Skysstasjon Rute 36 - Østbymarka Hunndalen Mustad Kallerud - Vestre Totenveg Skysstasjon Alle fire bussrutene har i dag en avgang pr time i hver retning, mens rute 31 har en ekstra-avgang i morgenrush og i ettermiddagsrush. Gangavstanden fra dagens holdeplass i Raufossvegen til planområdet er ca 350 meter. Gangavstand 300 meter luftlinje er vist på sirkler rundt holdeplassene på figuren ovenfor. Det anbefales å anlegge en ny holdeplass markert med lilla ring i Figur 2. Bussrutene som betjener Kallerud Næringspark har god flatedekning av bosatte og arbeidsplasser på Gjøvik. For å gi et godt kollektivtilbud med planlagt utbygging av Næringsparken bør imidlertid rutefrekvensen på disse rutene økes og det bør vurderes supplerende bussruter. Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 3

4 2.2 Parkeringskrav Gjøvik Gjeldende parkeringskrav for Gjøvik er vedtatt i Langtidsplan 2013 kommuneplanens arealdel bestemmelser og retningslinjer 27.mars 2014, utdrag fra denne er vist i Figur 3. Området på Kallerud vil gå under det som kalles Sone III: Øvrige områder. Beregnet parkeringsbehov er vist i Tabell 1. Tabell 1 Beregnet parkeringsbehov basert på parkeringskrav for Gjøvik i sone III Parkering-gjeldende regulering Areal Min pr 100 m2 Maks pr 100 m2 Sum min Sum Maks Kontor , Detaljhandel , Plasskrevende varer , Sum Parkering-full utbygging Areal Min pr 100 m2 Maks pr 100 m2 Sum min Sum Maks Kontor , Plasskrevende , Sum Figur 3 Parkeringskrav hentet fra Planbestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 4

5 2.3 Kapasitetsberegninger av kryss Beregninger av kapasitet i kryssene er gjort ved kryssberegningsverktøyet SIDRA 6.0. SIDRA er et dataverktøy for detaljert beregning og vurdering av kapasitets- og avviklingsforhold i ulike krysstyper. Programmet beregner en rekke parametere for vurdering av kryssløsninger, som kapasitetsutnyttelse, og gjennomsnittlig forsinkelse. En stor fordel med SIDRA er at det er enkelt å sammenligne ulike kryssløsninger for å finne fram til den mest optimale løsningen. En belastningsgrad på 0,5 tilsvarer at halvparten av den teoretiske kapasiteten på en tilfart er brukt opp. Belastningsgrader over 0,85-0,90 bør unngås når man planlegger et kryss. For vikepliktkryss ligger denne belastningsgraden mye lavere, da forsinkelsen for vikepliktig trafikk øker mye ved høye kapasitetsutnyttelser. Fargene i boksene er basert på belastningsgraden til hver vegarm, og de er vist i Figur 4. Ka pa sitetsutnyttels e Under 0,70 0,70-0,80 0,80-0,90 0,90-1,00 over 1,00 Figur 4 Fargekoder for kapasitetsutnyttelse 2.4 Dagens trafikksituasjon Trafikk til-fra Kallerud Handelspark Trafikkskapende virksomhet til-fra dagens Kallerud er beregnet med følgende verdier for ansatte pr 100 m 2, personturer pr 100 m 2, bilturer pr 100 m 2, bilbelegg og reisemiddelfordeling, vist i Figur 5. Ansatte Arealbruk pr 100 m2 Persontur Bilturer Bilbelegg G/S Kollektiv Bil Kallerud Handelspark 1, ,1 1,37 5 % 5 % 90 % Figur 5 Ansatte, turproduksjon og reisemiddelfordeling for dagens virksomhet på Kallerud Handelspark. Turproduksjonen er hentet fra blant annet PROSAM 103 Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre. For reiser til storvare ligger bilandelen vanligvis svært høyt, grunnet frakt av en del tyngre varer. Lokaliseringen til denne butikken bidrar også til at vi beregner trafikken med en høy bilandel. Trafikken til-fra Kallerud Handelspark er beregnet til personturer på hverdager. Personturer innebefatter reiser av ansatte, kunder og personer i følge med kunder. I dag er det omkring 170 ansatte i planområdet. Figur 6 viser beregningen av dagens trafikk til-fra Kallerud Handelspark. Kallerud Turproduksjon pr ansatt Figur 6 Beregnet trafikk til-fra dagens virksomhet på Kallerud Handelspark. Reisemiddelfordeling Personturer Biltrafikk døgn Parkering Biltrafikk E-time Arealbruk 2014 Areal Ansatt G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag Lørdag ÅDT Plasser 100 m2 Time % Til Fra Kallerud Handelspark ,9 11 % Daglig tilstede på jobb 80 % Arbeidsuker pr år 49 Biltrafikken til-fra Kallerud Handelspark er beregnet til biler på hverdager og til biler ÅDT. Timetrafikken i ettermiddagstimen er beregnet til 132 biler til Kallerud Handelspark og 190 biler fra Kallerud Handelspark, som er i samsvar med trafikktellingen i november Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 5

6 Dagens biltrafikk på vegnettet ved Kallerud Dagens biltrafikk på vegene i Gjøvik er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). På veger som ikke er med i NVDB er biltrafikken beregnet ut fra timetrafikk i krysstellinger i 2008, 2009, 2011 og Beregnet biltrafikk fra tellinger i er fremskrevet med årlig vekst iht offisiell prognose for Oppland fylke. Figur 7 viser beregnet ÅDT på de viktigste vegene ved Kallerud i I figuren under er det tre rundkjøringer. Disse rundkjøringene er valgt fordi trafikk til-fra Kallerud Næringspark vil benytte disse og fordi trafikkbildet her vil kunne endre seg som følge av en utbygning. Rv Stampevegen Raufossvegen N Å D T 2700 Hunnselva Kallerudlia Alfarvegen Alfarvegen Hunnselva Rv 4 Kallerud - Trafikkutredning Rundkjøring Biltrafikk ÅDT ÅDT Asplan Viak AS Figur 7 Dagens biltrafikk på vegnettet i dagens situasjon ÅDT 2014 Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 6

7 Dagens timetrafikk og kryssbelastning i rushtrafikken Trafikkmengdene inn mot kryssene er basert på tellinger fra november 2013 utført i forbindelse med trafikkanalysen for Mustad-Kallerud. Alfarvegen Rampe Rv4 syd har er sterkt overbelastet fra Kallerudlia, med beregnet kapasitetsutnyttelse 1,27 og forsinkelse på 286 sekunder pr bil. Tilfarten fra Rv 4 vest er også overbelastet, med beregnet kapasitetsutnyttelse 1,01 og 54 sekunder forsinkelse. Dette krysset bør derfor bygges om dersom man ønsker god trafikkflyt i området. De to kryssene i rampe Rv 4 nord x Alfarvegen og Raufossvegen x Alfarvegen har lavere belastning, med beregnede kapasitetsutnyttelser under 0,74. Dette tilsier at trafikkflyten er god i disse rundkjøringene. Rv 4 Stampevegen Raufossvegen N Hunnselva Kallerudlia , ,01 13 sek sek , , , ,27 8 sek sek Alfarvegen 7 sek s ,36 0, ,61 0, sek 9 sek sek 12 sek Alfarvegen 0, sek 405 Hunnselva Rv 4 Rundkjøring Kallerud - Trafikkutredning 0,92 Kapasitetsutnyttelse Biltrafikk E-time 25 s Forsinkelse - sek pr bil Asplan Viak AS Figur 8 Kapasitetsberegninger av de tre berørte kryssene Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 7

8 2.5 Trafikkulykker i nærheten av planområdet Figur 9 viser ulykker med personskade på veiene i Gjøvik i 10-års perioden , (fra Nasjonal Veidatabank - NVDB). Grønn prikk viser ulykker med lett personskade og gul prikk ulykker med alvorlig personskade. Figur 9 Trafikkulykker med personskader i perioden Beregnet ulykkesfrekvens er vist i Tabell 2. Det har vært en lavere ulykkesfrekvens på vegene ved planområdet enn det som er normalt for tilsvarende veger i Norge (Rv./Fv. i middels tett bebyggelse). Høyest ulykkesfrekvens er det på Raufossvegen vest fra Alfarvegen til Fagernesveien. Her er ulykkesfrekvensen 0,20. Tabell 2 Beregnet ulykkesfrekvens for perioden Trafikkdata Trafikkulykker Ulykkesfrekv Vegstrekning Km ÅDT Km/t Bil MC Sykkel Gang Sum Pr år Gjøvik Norge Rv. 4, Hunndalen-Gjøvik 1, ,3 0,05 0,32 Raufossv Ø - Alfarv. til Hunnsv. 1, ,7 0,18 0,32 Raufossv V - Alfarv. til Fagernesv. 1, ,9 0,20 0,32 Alfarv. - Raufossv-Vestre Totenv 1, ,1 0,02 0,32 Sum 6, ,0 0,10 0,32 Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 8

9 3 FREMTIDIG SITUASJON Tall for turproduksjon er hentet fra følgende kilder. Storvarehandel/plasskrevende - Datagrunnlag fra Alna senter Detaljvare - Datagrunnlag fra Alna senter Kontor - PROSAM kontorbedrifter i Oslo og Akershus Det blir beregnet trafikk med bakgrunn i erfaringsdata knyttet til antall personturer per 100 m 2. Personturer innebefatter reiser av ansatte, kunder og personer i følge med kunder. For plasskrevende handel og detaljvare er faktorene på hhv. 15 og 52 turer per 100 m 2 beregnet ut ifra et representativt utvalg fra datagrunnlaget hentet fra Alna senter. Det er lagt inn 49 arbeidsuker for handel og 45 for kontor og det er for øvrig er det benyttet et bilbelegg på 1,3. Reisemiddelfordeling benyttet ved trafikkberegningene av fremtidig situasjon er gitt i Tabell 3. En forventer noe høyere andel av gående- og syklende og kollektiv en det som er tilfellet på Kallerud Handelspark i dag. Tabell 3 Anslått reisemiddelfordeling Reisemiddelfordeling ved trafikkberegninger G/S Kollektiv Bil Storvare/detaljvare 10 % 10 % 80 % Kontor 11 % 15 % 74 % Dagens situasjon 5 % 5 % 90 % Reisemønsteret, med fordeling av biltrafikken til-fra Kallerud Næringspark, er gjort med utgangspunkt i bosatte og arbeidsplasser i Gjøvik (i tråd med trafikkutredningen for Gjøvik sentrum fra ). Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 9

10 3.1 Nye forbindelser for gående og syklende Det skal anlegges et fortau langs Stampevegen fra Alfarvegen frem til Kallerud næringspark. Dette er pr under arbeid, det henvises derfor til reguleringskart for området. 3.2 Generell trafikkvekst Ved beregning av generell vekst legges det til grunn Statens Vegvesens trafikkprognoser utarbeidet i forbindelse med NTP (Nasjonal transportplan) for Oppland. I perioden er denne veksten beregnet til 23 %. Dette gir en vekst i Alfarvegen på ÅDT basert på dagens ÅDT på Det er lagt inn en generell trafikkvekst i Stampevegen med tilsvarende forutsetninger. I Figur 10 er den generelle trafikkveksten frem til 2035 på vegnettet vist. Rv 4 vest Stampevegen Raufossv. vest N Å D T 600 Hunnselva Kallerudlia Alfarvegen Alfarvegen sør Hunnselva Raufossv. øst Rv 4 øst Kallerud - Trafikkutredning Rundkjøring Generell vekst til ÅDT Asplan Viak AS Figur 10 Generell trafikkvekst på vegnettet Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 10

11 3.3 Trafikk år 2035 uten utbygging på Kallerud Biltrafikken på vegene i Gjøvik i 2035 uten utbygging på Kallerud er beregnet med generell trafikkvekst frem til Det er også lagt inn generell vekst i Stampevegen, denne er beregnet til 600 ÅDT. ÅDT på vegnettet ved Kallerud i år 2035 uten utbygginger i planområdet er vist i Figur 11. I figuren under er det tre rundkjøringer. Disse rundkjøringene er valgt fordi trafikk til-fra Kallerud Næringspark vil benytte disse og fordi trafikkbildet her vil kunne endre seg som følge av en utbygning. Rv 4 vest Stampevegen Raufossv. vest N Å D T 3300 Hunnselva Kallerudlia Alfarvegen nord Alfarvegen sør Hunnselva Raufossv. øst Rv 4 øst Kallerud - Trafikkutredning Rundkjøring Uten utbygging - ÅDT ÅDT Asplan Viak AS Figur 11 Biltrafikk uten utbygging i planområdet ÅDT 2035 Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 11

12 Timetrafikk og kryssbelastning uten utbygging på Kallerud i rushtrafikken I en fremtidig situasjon uten utbygging på Kallerud Næringspark vil det være behov for utbedring av alle de tre rundkjøringene i Alfarvegen basert på forventet generell trafikkvekst. Dersom en åpner Stampevegen i vest vil rundkjøringen i Stampevegen trolig klare seg uten utbedringer da trafikk fra vest vil benytte denne innfarten. Rv 4 S ta mpev egen Raufossvegen Hunnselva Kallerudlia ,76 Hunnselva ,33 24 sek sek , , , ,65 8 sek sek sek sek ,49 0,46 Alfarvegen nord ,79 0, sek 12 sek sek 26 sek A lfarvegen 0, sek Rv 4 Rundkjøring Kallerud - Trafikkutredning 0,92 Kapasitetsutnyttelse Uten utbygging - E-time s Forsinkelse - sek pr bil Asplan Viak AS Figur 12 Kryssbelastninger uten utbygging på Kallerud Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 12

13 3.4 Trafikk år Utbygging iht. gjeldende regulering NOTAT Beregning av trafikken er gjort med reisemiddelfordelingen gitt i tabell 3 og personturproduksjon pr 100 m 2 vist i Tabell 4. Det er beregnet at en utbygging iht gjeldende regulering vil gi ÅDT på vegnettet. Arealene for detaljvarehandel og plasskrevende handel er utbygget per Veksten blir derfor på ÅDT. Fordelingen av denne trafikken er vist med blå tall i Figur 13. Beregnet parkeringsbehov er basert på parkering for ansatte og for kunder, eksempelvis 45 ansatte*80% på jobb*74%kjører bil/1,3 per bil + 27 bilkjørende kunder i ettermiddagstimen = 57 parkeringsplasser for Detaljhandel. For kontor er det beregnet at besøksplasser benyttes tre ganger per dag og at hver ansatt får 0,53 besøk. Totalt er det beregnet et behov på 793 p-plasser ved gjeldende regulering. Dette er innenfor parkeringskravene beregnet i kapittel 2.2. Tabell 4 Beregnet trafikk med utbygging i henhold til gjeldende regulering Kallerud Utbygging Personturer virkedager Biltrafikk døgn Biltrafikk E-time P-behov Arealbruk gjeldende reg Areal Ansatt 100 m2 G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag Lørdag ÅDT Til Fra Sum Plasser Kontor Detaljhandel Plasskr. varer (eksisterende) Sum Reisemiddelfordeling 11 % 13 % 76 % Daglig tilstede på jobb 80 % ÅDT på vegnettet ved Kallerud Rv Kallerud næring 0,06 Raufossvegen N 0,13 Å D T Hunnselva Kallerudlia Alfarvegen nord ,26 Alfarvegen sør Hunnselva 0, Rundkjøring Rv 4 0,23 Kallerud - Trafikkutredning ÅDT Gjeldende reg. - ÅDT ,23 A ndel trafikk til-fra Kallerud næring Asplan Viak AS Figur 13 Biltrafikk med utbygging iht gjeldende regulering på Kallerud - ÅDT 2035 Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 13

14 Timetrafikk og kryssbelastning iht. gjeldende regulering i rushtrafikken Ved beregning av kryssbelastninger er ny kryssutforming vist i kapittel 3.6 lagt til grunn i kryssene Alfarveien x Rv 4 syd og Raufossvegen x Alfarvegen. I rundkjøringen nord for Rv 4 ved Stampevegen er det vist beregnet kryssbelastning uten kryssutbedringer. Beregningene viser en overbelastning i krysset ved Stampevegen. Dette kan løses ved å åpne Stampevegen vestover slik at trafikk til-fra vest velger denne adkomsten eller ved å bygge to korte svingefelt på 10 meter hver i Alfarvegen nord og Stampevegen. 0,13 Rv 4 S tampev egen 0,06 Raufossvegen N Hunnselva Kallerudlia , , sek sek , , , ,05 8 sek sek Alfarvegen nord 8 sek sek ,57 0, ,42 0, sek 23 sek sek 11 sek Alfarvegen 0, sek 545 Hunnselva 365 0, , Rundkjøring Rv 4 0,60 Kapasitetsutnyttelse 0,2 3 Kallerud - Trafikkutredning 10 sek Fo rsinkelse - sek pr bil Gjeldende reg. - E-time ,26 A ndel trafikk til-fra Kallerud næring Asplan Viak AS Figur 14 Kryssbelastninger med utbygging etter gjeldende regulering på Kallerud. Rundkjøringen ved Stampevegen er ikke utbedret i disse beregningene Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 14

15 3.5 Trafikk år 2035 med planlagt utbygging, Full utbygging NOTAT Beregning av trafikken er gjort med reisemiddelfordelingen gitt i tabell 3 og personturproduksjon pr 100 m 2 vist i Tabell 5. Det er lagt inn at 10 % av trafikantene vil handle flere steder. Det er beregnet at planlagt utbygging vil gi ÅDT på vegnettet. Fordelingen av denne trafikken er med blå tall vist i Figur 15. Beregnet parkeringsbehov er basert på parkering for ansatte og for kunder, eksempelvis 36 ansatte*80% på jobb*74% kjører bil/1,3 per bil + 14 bilkjørende kunder i ettermiddagstimen = 37 parkeringsplasser for Detaljhandel. For kontor er det beregnet at besøksplasser benyttes tre ganger per dag og at hver ansatt får 0,53 besøk. Totalt er det beregnet et behov på 300 p-plasser ved gjeldende regulering. Dette er midt i mellom min og maks parkeringskrav beregnet i kapittel 2.2. Tabell 5 Beregnet trafikk med som følge av utbygging i henhold til planlagt utbygging Kallerud Utbygging Personturer virkedager Biltrafikk døgn Biltrafikk E-time P-behov Arealbruk full utbygging Areal Ansatt 100 m2 G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag Lørdag ÅDT Til Fra Sum Plasser Bilforretning-plasskrevende Bilrekvisitaforr.-plasskrevende Spesialiserte byggevarer-plasskrevende Møbelvarehus-plasskrevende Hagesenter-plasskrevende Kontor Sum Handel flere steder 10 % Reisemiddelford 10 % 11 % 79 % Daglig tilstede på jobb 80 % 20 % Kontor % til ÅDT på vegnettet ved Kallerud Rv Kallerud næring 0,06 Raufossvegen N 0,13 Å D T Hunnselva Kallerudlia Alfarvegen nord ,26 Alfarvegen sør Hunnselva 0, Rundkjøring Rv 4 0,23 Kallerud - Trafikkutredning ÅDT Full utbygging - ÅDT ,23 A ndel trafikk til-fra Kallerud næring Asplan Viak AS Figur 15 Biltrafikk med utbygging iht planlagt utbygging på Kallerud - ÅDT 2035 Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 15

16 Timetrafikk og kryssbelastning ved full utbygging i rushtrafikken Ved beregning av kryssbelastninger er nye kryssutforminger vist i kapittel 3.6 lagt til grunn i alle kryssene. På Alfarveien må dagens trafikkavvikling og fremkommelighet for blant annet busser opprettholdes. En kan argumentere for at det ikke bør legges til både generell vekst og spesiell vekst(utbyggingen) til-fra Stampevegen. Dersom en fjerner dette vil trafikksituasjonen bli noe bedre, men ikke vesentlig. 0,13 Rv 4 S ta mpev egen 0,0 6 Raufossvegen N Hunnselva Kallerudlia , ,89 14 sek sek , , , ,02 8 sek sek Alfarvegen nord 7 sek 6 87 sek ,55 0, ,42 0, sek 21 sek sek 11 sek A lfarvegen 0, sek 52 9 Hunnselva 354 0, , Rundkjøring Rv 4 0,92 Kapasitetsutnyttelse 0,23 Kallerud - Trafikkutredning 25 s Forsinkelse - sek pr bil Full utbygging - E-time ,23 A ndel trafikk til-fra Kallerud næring Asplan Viak AS Figur 16 Kryssbelastninger uten utbygging på Kallerud. Alle rundkjøringen er utbedret Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 16

17 3.6 Utbedret kryssutformingen Rundkjøring syd for Rv 4 Det bør anlegges et kort svingefelt på 10 meter i Alfarvegen sør og i et svingefelt på 30 meter i Kallerudlia og på rampen Rv 4 vest. Basert på bergninger i av dagens situasjon, i kapittel 2.4, bør denne utbedres uavhengig av utbygginger i nærområdet. Figur 17 Dagens utforming av rundkjøring syd for Rv 4 Figur 18 Foreslått ny utforming av rundkjøring syd for Rv 4 Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 17

18 Rundkjøring nord for Rv 4, ved Stampevegen Dersom Stampevegen ikke åpnes i vest bør det anlegges et kort svingefelt på 10 meter i Alfarvegen nord og i Stampevegen ved full utbygging. Dagens utforming er vist i Figur 19 og foreslått utforming er vist i Figur 20. Figur 19 Dagens utforming av rundkjøring nord for Rv 4, ved Stampevegen Figur 20 Foreslått ny utforming av rundkjøring nord for Rv 4, ved Stampevegen Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 18

19 Rundkjøring Raufossvegen X Alfarvegen Det er vist korte svingefelt på omkring 15 meter på alle tilfarter. Basert på beregninger i av trafikksituasjonen i år 2035 uten planlagt utbygging, bør rundkjøringen utbedres uavhengig av utbyggingen på Kallerud Næringspark. Figur 21 Dagens utforming av rundkjøring Raufossvegen X Alfarvegen Figur 22 Foreslått ny utforming av rundkjøring Raufossvegen X Alfarvegen Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 19

20 3.7 Konsekvenser for trafikkulykker Trafikkvekst fra planlagt utbygging på Kallerud gir en økning på 0,06 ulykker per år, vist i Tabell 6. Dette tilsvarer 3 % ulykkesøkning. Tabell 6 Endring av ulykker som følge av full utbygging Ulykker Ulykkesendring ved full utbygging Vegstrekning pr år i dag ÅDT endring Ulykker pr år Rv. 4, Hunndalen-Gjøvik 0, ,01 Raufossv Ø - Alfarv. til Hunnsv. 0, ,04 Raufossv V - Alfarv. til Fagernesv. 0, ,01 Alfarv. - Raufossv-Vestre Totenv 0, ,00 Sum 2,0 0,06 Notat: Trafikkutredning Kallerud Næringspark Side 20

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Mustad næringspark - Gjøvik Trafikkutredning

Mustad næringspark - Gjøvik Trafikkutredning Mustad næringspark - Gjøvik Trafikkutredning Mai 2017 2 Forord Trafikkanalysen er utført for Mustad næringspark, som et innspill til pågående arbeid med reguleringsplan for videre utbygging av næringsparken.

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING NOTAT Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 1.9.2016 Slemmestad områderegulering Trafikkutredning BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk - oppdatering Dato: 14.03 2017 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk Dato: 10.10 2016 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen - Asplan Viak

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsgiver HR Prosjekt AS Dato 2017-08-28 GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING 2 (11) GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsnr.: 1350024050

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2 Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Trafikkanalyse Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Aasne Haug, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET NOTAT Oppdrag Konsulentbistand saksbehandling TRH kommune - Brøset Kunde Trondheim kommune Notat nr. 001-2 Til Kristian Sandvik, Trondheim kommune Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS [Navn] TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

OM RÅDEREGU LERI N G FOR SLEM M ESTAD SEN TRU M VE DLEGG: T RAFIKKUTREDNING

OM RÅDEREGU LERI N G FOR SLEM M ESTAD SEN TRU M VE DLEGG: T RAFIKKUTREDNING OM RÅDEREGU LERI N G FOR SLEM M ESTAD SEN TRU M VE DLEGG: T RAFIKKUTREDNING Rev. 01 19.05.2017 N OTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 18.5.2017 Slemmestad områderegulering Trafikk

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer