NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:"

Transkript

1 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN Teglverkstomta på Hasle planlegges utbygget med skole for 884 elever og 132 ansatte. Skolen vil også få en flerbrukshall på m 2. I østre del av tomta planlegges en barnehage for 180 barn, og med 36 ansatte. Ved Hasle T-banestasjon planlegges et bolig- og næringsbygg på m 2 for bolig, kontor og noe handel. Skolen og næringsbygget får atkomst fra rundkjøringen i krysset Grenseveien - Hovinveien. Barnehagen får atkomst forbi tennishallen som ligger rett øst for Teglverkstomta. Dette notatet beskriver hvilken trafikkøkning en kan få som følge av utbyggingen av Teglverkstomta. Det er også lagt inn trafikkøkning fra planlagt utbygging av Ensjøbyen. Det er sett på hvilke konsekvenser trafikken fra utbyggingen har for nærliggende veger og for atkomstkrysset i Grenseveien. Hovedkonklusjon Trafikkøkningen som følge av utbygging av Teglverkstomta er beregnet til på hverdager (VDT), og til biler pr årsdøgn (ÅDT). Dagens trafikk i atkomstveien til Teglverkstomta er beregnet til biler VDT og til biler ÅDT. Trafikkøkningen som følge av utbyggingen av Teglverkstomta er relativt liten, og vil ikke kreve tiltak i vegnettet. Trafikkøkningen vil heller ikke gi merkbare endringer for trafikksikkerhet og miljø i området. Med en skole på Teglverkstomta er det viktig å etablere gode gangforbindelser på tvers av Grenseveien og Økernveien.

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DAGENS TRAFIKKSITUASJON DAGENS INFRASTRUKTUR TRAFIKK TIL-FRA HASLE TORG DAGENS VEGTRAFIKK TRAFIKKULYKKER FREMTIDIG TRAFIKKSITUASJON TRAFIKK TIL-FRA SKOLE OG FLERBRUKSHALL TRAFIKK TIL-FRA BARNEHAGEN TRAFIKK TIL-FRA BOLIG- OG NÆRINGSBYGG VEGTRAFIKK I 2020 ETTER UTBYGGING KONSEKVENSER FOR TRAFIKK OG MILJØ TRAFIKKAVVIKLING TRAFIKKSTØY TRAFIKKULYKKER... 11

3 1 DAGENS TRAFIKKSITUASJON 1.1 Dagens infrastruktur Teglverkstomta ligger ved krysset Grenseveien - Økernveien. Figuren nedenfor viser lokaliseringen av planområdet, som er vist omkranset med rød strek, i forhold til nærliggende hovedveger, T-bane og buss. 3 Figur 1.1. Lokalisering av planområdet på Teglverkstomta, i forhold til hovedveger og kollektivtrafikk. Gående har i dag atkomst til planområdet på fortauer langs Grenseveien, Økernveien og Hovinveien. Det er gangfelt over alle vegarmene i signalkrysset Grenseveien Økernveien og Økernveien Haslevangen. I tilegg er det to egne signalregulerte gangfelt over Grenseveien, ca 40 m nord for atkomsten til planområdet, og ca 120 m syd for planområdet. På grunn av den store biltrafikken i Grenseveien og Økernveien utgjør disse to vegene betydelige barrierer for gående til-fra planområdet. Syklende har i dag ikke noe tilbud langs de to trafikkerte hovedvegene, Grenseveien og Økernveien, ut over fortauene langs vegene. Det er derfor stort behov for bedre løsninger for sykkeltrafikken langs Grenseveien og Økernveien. Dette er imidlertid et problem som ikke har direkte sammenheng med utbyggingen av Teglverkstomta. Med skole på Teglverkstomta vil behovet for sikre gang-/sykkelvegkryssinger av Grenseveien og Økernveien øke betydelig. Hvis barn må krysse de to veiene til-fra skole så må det etableres planskilte kryssinger av disse. Dette er også viktig av hensyn til syklende, både til-fra skolen og til-fra den planlagte flerbrukshallen på Teglverkstomta. Kollektivtrafikken forbi planområdet består av en T-banelinje, med 8 avganger pr time i hver retning. I Grenseveien og Økernveien går det flere busslinjer. Busser i Grenseveien Rute 21 - Aker brygge - Helsfyr - 5 min frekvens i rushtid, 10 min frekvens ellers Rute 28 - Fornebu - Helsfyr - 15 min frekvens i rushtid, ingen avganger ellers Busser i Økernveien Rute 57 - Carl Berners pl - Løren Ring - 20 min frekvens kl 7 18 Rute 60 - Vippetangen Tonsenhagen - 20 min frekvens kl , ellers 30 min Rute 67 - Tøyen - Stovner - 15 min frekvens i rush, ellers 30 min frekvens

4 Biltrafikken til planområdet har atkomst fra rundkjøring i krysset Grenseveien - Hovinveien. Barnehagen, som ligger i østre del av planområdet, har atkomst fra atkomstvegen til tennishallen, via nytt kryss på Økernveien øst for Haslevangen. Biltrafikken på nærliggende veger rundt planområdet er nærmere beskrevet i kapittel Trafikk til-fra Hasle Torg Trafikken til-fra dagens virksomhet og til-fra planlagt utbygging er beregnet som følger. Trafikkskaping - hvor mange reiser pr dag som blir generert av virksomheten Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil, kollektiv benyttes til-fra virksomhetene Reisemønster - hvordan fordeler de reisende seg på atkomstvegene til planområdet Hasle Torg, som ligger langs Grenseveien, er utbygget med m 2. I trafikkberegningene er det regnet med m 2 boliger og m 2 handel. Handelen på Hasle Torg har parkering for 84 biler. Grunnlagstall for beregning av dagens trafikk til-fra området er hentet fra følgende PROSAM-rapporter. PROSAM 103, Turproduksjon kontor og kjøpesenter - Turproduksjon kontor og handel PROSAM 137, Turproduksjon boliger Oslo og Akershus - Utnyttelse, turproduksjon PROSAM 152, RVU Oslo og Akershus Turproduksjon, reisemiddelfordeling Figuren nedenfor viser en sammenstilling av utnyttelse i bosatte og ansatte pr 100 m 2, turproduksjon pr 100 m 2, reisemiddelfordeling, timeandel i ettermiddagstime, bilbelegg og parkeringstid, som er brukt i beregningen av trafikken til-fra Hasle Torg. Turproduksjon Person Personturer pr 100 m2 Reisemiddelfordeling E-time Pers pr bil P-tid ÅDT/ Virksomhet 100 m2 Bo-ans Besøk Sum G/S Koll Bil Time % Ansatt Besøk Besøk VDT Boliger 3,1 11,1 50 % 24 % 26 % 15 % 1,30 2,5 0,99 Handel 2,5 2, % 6 % 51 % 13 % 1,10 1,24 0,6 0,82 Figur 1.2. Hasle torg - Utnyttelse, turproduksjon, reisemiddelfordeling, timeandel i E-time bilbelegg og parkeringstid. Trafikken til-fra Hasle torg er beregnet til personturer pr dag, G/S-turer, 640 kollektivturer og bilturer. Figuren nedenfor viser beregningen av dagens trafikk til-fra Hasle Torg. Dagens trafikk Virksomhet Personturer pr dag Biltrafikk Parkering Virksomhet m2 Ansatt Bosatte G/S Koll Bil Sum Dag ÅDT E-time Ansatt Besøk Sum Boliger Handel Sum Figur 1.3. Beregning av dagens trafikk til-fra Hasle Torg. Biltrafikken til-fra Hasle Torg er beregnet til biler på hverdager, til biler pr årsdøgn (ÅDT) og til 330 biler i dimensjonerende ettermiddagstime. For handel er det regnet med en reisemiddelfordeling som i Oslo Ytre by, og for kontor en reisemiddelfordeling som i Oslo Indre by (iht. PROSAM 152). 1.3 Dagens vegtrafikk Dagens biltrafikk i Grenseveien, Økernveien og Hovinveien på Hasle er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVD) og fra PROSAM-rapport 185, Biltrafikk i Oslo og Akershus Biltrafikken på atkomsten til Hasle Torg er beregnet (kap 1.2). Utbyggingen av Økernkrysset og Ring 3 mellom Økern og Sinsen har redusert biltrafikken i Økernveien og i Grenseveien på Hasle i anleggsperioden. I beregningene er det derfor samme trafikktall for dagens trafikk som i tidligere notat (datert ), hvor trafikken ikke var påvirket av denne utbyggingen. Figuren på neste side viser dagens biltrafikk på vegene ved Hasle ÅDT 2012.

5 5 Grenseveien Økernveien Økernveien Hasle torg Hovinveien Teglverkstomta - Trafikk Grenseveien Biltrafikk - ÅDT 2012 Asplan Viak AS Figur 1.4. Beregnet biltrafikk i vegene ved Hasle - ÅDT Timetrafikken i krysset Grenseveien Hovinveien er beregnet med utgangspunkt i timeandeler i Grenseveien ved Helsfyr (Trafikkutredning Vålerenga Stadion, Asplan Viak 2011). Kapasiteten i krysset er beregnet med programmet SIDRA versjon 5.0, som tar hensyn til gangtrafikk ved rundkjøringer. Det er regnet med 200 fotgjengere på gangfeltene over Hovinveien og over atkomstveien til Hasle Torg. Figuren nedenfor viser beregnet timetrafikk, kapasitet og forsinkelse pr bil i ettermiddagstimen, i atkomstkrysset til Hasle Torg, og dagens utforming av rundkjøringen i krysset. 0,35 Forsinkelse sek pr bil Grenseveien 10 s Kapasitetsutnyttelse Økernveien Økernveien , Hasle torg 0,66 10 s 34 7 s ,46 Hovinveien 146 0,61 8 s s Teglverkstomta - Trafikk Grenseveien Ettermiddagstime 2012 Asplan Viak AS Figur 1.5. Beregnet timetrafikk og krysskapasitet i ettermiddagstime 2011 i atkomstkrysset til Hasle Torg. Dagens rundkjøring i krysset har god kapasitet, med beregnede kapasitetsutnyttelser på 0,35 0,62, og beregnede forsinkelser på 7-23 sek pr bil. Høyeste kapasitetsutnyttelse er det fra Grenseveien nord, og størst forsinkelse er det fra Hovinveien. 1.4 Trafikkulykker I perioden 2001 til 2008 har det vært 36 trafikkulykker med personskade i Grenseveien, Økernveien og Hovinveien i nærheten av planområdet, som i gjennomsnitt er 4,5 ulykker pr år. Det har vært 5 alvorlige personskadeulykker og 31 mindre alvorlige personskadeulykker.

6 Figuren nedenfor viser hvordan ulykkene i området fordeler seg på vegstrekninger og på kryss, og pr år. 6 Hasle ulykker Trafikkdata Trafikkulykker Ulykkesfrekv Vegstrekning Km ÅDT Km/t Sum Pr år Hasle Norge Grenseveien syd for Økernv 0, ,5 0,41 0,32 Grenseveien nord for Økernv 0, ,1 1,14 0,32 Økerveien øst for Grensev 0, ,1 0,08 0,32 Økerveien vest for Grensev 0, ,5 0,59 0,32 Hovinveien 0, ,3 0,95 0,32 Sum vegstrekninger 0, ,5 0,51 0,32 Kryss Grenseveien - Økernv ,5 0,11 0,05 Kryss Økernv - Haslevangen ,5 0,04 0,05 Sum kryss ,0 Sum strekninger og kryss ,5 Figur 1.6. Ulykker pr år, og beregnet ulykkesfrekvens (ulykker pr mill bil-km) for vegstrekninger og kryss. Krysset Grenseveien Økernveien er det største ulykkespunktet med 12 personskadeulykker i perioden, som i snitt er 1,5 ulykker pr år. Krysset hadde hele 7 personskadeulykker i 2006, men har ikke hatt ulykker i 2007 og Beregnet ulykkesfrekvens for krysset Grenseveien Økernveien er 0,11, som er det dobbelte av gjennomsnittet for tilsvarende kryss i Norge. Ulykkesfrekvensen for de vurderte vegstrekningene på Hasle er beregnet til i snitt 0,51, mens gjennomsnittet for tilsvarende veger i Norge er 0,32 (Trafikksikkerhetshåndboken , redusert for lavere ulykkesrisiko etter år 2000). Hovinveien og Grenseveien nord for Økernveien har høyest beregnet ulykkesfrekvens, med hhv 0,95 og 1,14, som er 3-4 ganger gjennomsnittet for tilsvarende veger i Norge. Figuren nedenfor viser utsnitt av ulykkesregisteret i Norsk vegdatabank for de aktuelle vegene forbi planområdet på Teglverkstomta. Ulykker med alvorlige personskader er vist med blå farge og ulykker med mindre alvorlige personskader er vist med grønn farge. Figur 1.7. Trafikkulykker i Grenseveien, Økernveien og Hovinveien på Hasle (fra Norsk vegdatabank).

7 7 2 FREMTIDIG TRAFIKKSITUASJON 2.1 Trafikk til-fra skole og flerbrukshall Skolen og flerbrukshallen planlegges med følgende størrelse. Skole elever (hvorav 24 spesialelever) og 132 ansatte Flerbrukshall m 2, med ekstern bruk av hallen på kveldstid Beregningen av trafikken til-fra skolen og flerbrukshallen er gjort med følgende turproduksjon og reisemiddelfordeling. Turproduksjon Pers Personturer m2 Reisemiddelfordeling E-time P-norm pr årsverk ÅDT/ Virksomhet 100 m2 Ansatt Besøk Sum G/S Koll Bil Time % Min Max Sykkel VDT Skole - ansatte 0,10 2,2 0,3 2,5 19 % 81 % 0 % 15 % 0 0,2 2,0 0,62 Skole, elever 2,0 85 % 0 % 15 % 30 % 0,58 Skole, spesialelever 2,0 0 % 0 % 100 % 30 % P-norm pr 100 m2 0,58 Flerbrukshall - kveld % 24 % 26 % 17 % 0 0 0,4 0,88 Figur 2.1. Skole og flerbrukshall, turproduksjon, reisemiddelfordeling, timeandel E-time og P-norm den tette byen. Trafikken til-fra skolen og flerbrukshallen er beregnet til personturer pr dag, til-fra skolen og 200 til-fra flerbrukshallen. Figuren nedenfor viser beregningen av trafikken. Skole og Areal Personer Personturer pr dag Biltrafikk P-norm flerbrukshall m2 Ansatt Barn G/S Koll Bil Sum Hverdag ÅDT E-time Min Max Sykkel Skole,118 årsverk Skole, elever Skole, spesialelever Flerbrukshall - kveld Sum Reisemiddelfordeling 71 % 14 % 16 % 100 % Figur 2.2. Beregnet trafikk til-fra skolen og flerbrukshallen. Biltrafikken til-fra skolen og flerbrukshallen er beregnet til 600 biler på hverdager, til 370 biler pr årsdøgn og til 170 biler i dimensjonerende ettermiddagstime. For besøkende til flerbrukshallen er det regnet med at en del blir kjørt til og fra av- og påstigningsplassen ved skolen, i enden av atkomstveien. Bilparkering planlegges ikke for skolen. Elever som kjøres til-fra skolen får en av- og påstigningsplass i enden av atkomstveien fra Grenseveien, med oppstillingsplass for 6-7 biler. Det er regnet med at denne også brukes til kjøring av besøkende til-fra flerbrukshallen om kvelden. Sykkelparkeringen for skolen skal iht. P-normen for den tette byen ha 264 sykkelplasser, 20 sykkelplasser pr 10 årsverk. 2.2 Trafikk til-fra barnehagen Barnehagen planlegges utbygget for 180 barn, og med 36 ansatte. Beregningen av trafikken til-fra barnehagen er gjort med følgende turproduksjon og reisemiddelfordeling. Turproduksjon Pers Personturer m2 Reisemiddelfordeling E-time P-norm pr årsverk ÅDT/ Virksomhet 100 m2 Ansatt Besøk Sum G/S Koll Bil Time % Min Max Sykkel VDT Barnehage ansatt 0,25 2,2 19 % 81 % 0 % 15 % 0 0,2 0,2 0,62 Barnehage - barn 4,0 25 % 12 % 63 % 30 % 0,62 Figur 2.3. Barnehage, turproduksjon, reisemiddelfordeling, timeandel E-time og P-norm den tette byen. Trafikken til-fra barnehagen er beregnet til 750 personturer pr dag, 100 med ansatte og 650 med bringing og henting av barn. Det er regnet med at 10 % bringer 2 barn. Figuren på neste side viser beregningen av trafikken til-fra barnehagen.

8 8 Areal Personer Personturer pr dag Biltrafikk P-norm Barnehage m2 Ansatt Barn G/S Koll Bil Sum Hverdag ÅDT E-time Min Max Sykkel Barnehage ansatt Barnehage - barn Sum Reisemiddelfordeling 24 % 21 % 55 % 100 % Figur 2.4. Beregnet trafikk til-fra barnehagen. Biltrafikken til-fra barnehagen er beregnet til 380 biler på hverdager, til 230 biler pr årsdøgn og til 112 biler i dimensjonerende ettermiddagstime. Bilparkering planlegges ikke ansatte. For kjøring av barn til-fra barnehagen planlegges en plass utenfor inngangen til barnehagen. Oppstillingsbehovet for bringing og henting av barn er beregnet til 7 bilplasser, som i snitt gir 8 min parkeringstid. Sykkelparkeringen skal iht. P-normen ha 7 sykkelplasser. 2.3 Trafikk til-fra bolig- og næringsbygg Næringsbygget ved Hasle T-banestasjon planlegges utbygget med m 2, fordelt på m 2 boliger, m 2 kontor og m 2 handel. Beregningen av trafikken til-fra bolig- og næringsbygget er gjort med følgende turproduksjon og reisemiddelfordeling. Turproduksjon Pers Personturer m2 Reisemiddelfordeling E-time P-norm 100 m2 ÅDT/ Virksomhet 100 m2 Ansatt Besøk Sum G/S Koll Bil Time % Min Max Sykkel VDT Boliger 2,8 10,1 50 % 24 % 26 % 14 % 0,9 0,9 2,5 1,01 Kontor 3,8 2,5 0,5 3,1 19 % 50 % 31 % 15 % 0,2 0,7 0,7 0,76 Handel 2,5 2, % 6 % 51 % 13 % 0,9 1,5 0,6 0,82 Figur 2.5. Bolig, kontor og handel, reisemiddelfordeling, timeandel E-time og P-norm den tette byen. Trafikken til-fra bolig- og næringsbygget er beregnet til personturer pr dag, 400 til-fra boliger, til-fra kontor og til-fra handel. Figuren nedenfor viser beregningen av trafikken til-fra bygget. Areal Personer Personturer pr dag Biltrafikk P-norm Bolig og næring m2 Ansatt Bosatt G/S Koll Bil Sum Hverdag ÅDT E-time Min Max Sykkel Boliger Kontor Handel-bevertning 1etg Sum Reisemiddelfordeling 35 % 27 % 39 % 100 % Figur 2.6. Beregnet trafikk til-fra bolig- og næringsbygget. Biltrafikken til-fra bolig- og næringsbygget er beregnet til 810 biler på hverdager, til 660 biler pr årsdøgn og til 110 biler i dimensjonerende ettermiddagstime. Tilgjengelig parkering for næringsarealet er ca. 40 bilplasser, langs adkomstveien fra Grenseveien. Minimum P-norm krever 71 bilplasser for næringsbygget, 36 for boliger, 17 for kontor og 18 for handel. Parkeringen for boligene planlegges lagt inn mot Økernveien i plan 1 på næringsbygget, med atkomst over torget ved Hasle T-banestasjon. Sykkelparkeringen skal iht. P-normen ha 170 sykkelplasser, 100 for boliger, 60 for kontor og 12 for handel. 2.4 Vegtrafikk i 2020 etter utbygging Biltrafikken etter utbygging er beregnet for 2020, med trafikkvekst til-fra skole, barnehage og næringsbygg på Teglverkstomta, som til sammen gir en trafikkvekst på biler ÅDT. Fordelingen av biltrafikken til-fra Teglverkstomta er beregnet med utgangspunkt i FREDRIK-EMMA-matriser for Oslo.

9 Utbygging av Ensjøbyen vil også gi trafikkvekst i Grenseveien forbi Hasle. Med 50 % utbygging av Ensjøbyen frem til 2020 vil trafikkveksten herfra totalt bli ca biler ÅDT, hvorav ca. 950 biler ÅDT vil komme i Grenseveien ved Hasle (40 % av trafikkveksten). Grunnlaget for beregningen av denne trafikkvekst til-fra Ensjøbyen er hentet fra «Trafikkanalyse Ensjø Del 1» (datert ). Biltrafikkveksten fra Teglverkstomta og fra Ensjøbyen er beregnet å fordele seg som følger på vegene. Teglverkstomta - Økernv. 32 %, Grensev. nord 32 %, Grensev. syd 22 %, Hovinv. 15 % Ensjøbyen - Økernv. 27 %, Grensev. nord 13 %, 950 biler i Grenseveien ved Hasle Trafikken til-fra Ensjøbyen anslås å fordele seg med 70 % i Grenseveien syd og med 30 % i Hovinveien. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk ved Hasle ÅDT 2020, med utbygging av Teglverkstomta. Blå tall viser trafikkvekst til-fra Teglverkstomta, røde tall viser trafikkvekst til-fra Ensjøbyen. 9 Grenseveien 13 % 32 % 27 % Økernveien 32 % Atkomst øst Teglverkstomta Økernveien Atkomst vest Barnehage Atkomst vest Hovinveien % % Teglverkstomta - Trafikk Trafikkvekst Ensjøbyen Grenseveien Biltrafikk - ÅDT Ny ÅDT Ensjø Asplan Viak AS Figur 2.7. Beregnet biltrafikk i vegene ved Hasle - ÅDT Trafikkveksten i vegene ved Hasle er beregnet å bli som følger Økernveien - 3,7 %, hvorav 1,6 % fra Teglverkstomta Grenseveien nord - 5,0 %, hvorav 2,9 % fra Teglverkstomta Grenseveien ved Hasle - 8,5 %, hvorav 3,4 % fra Teglverkstomta Grenseveien syd for Hasle - 5,5 %, hvorav 1,6 % fra Teglverkstomta Hovinveien - 10,7 %, hvorav 4,2 % fra Teglverkstomta Timetrafikken i krysset Grenseveien Hovinveien er beregnet med utgangspunkt i timeandeler i Grenseveien ved Helsfyr (fra Trafikkutredning Vålerenga Stadion, Asplan Viak 2011). Figuren på neste side viser beregnet timetrafikk, kapasitet og forsinkelse pr bil i dimensjonerende ettermiddagstime i atkomstkrysset til Teglverkstomta, med dagens utforming av rundkjøringen i krysset.

10 10 Grenseveien 0,67 Forsinkelse sek pr bil Økernveien 16 s Kapasitetsutnyttelse Teglverkstomta Atkomst Vest Øst Til Økernveien Fra , Atkomst vest Hovinveien , ,73 10 s 0,82 16 s s s Trafikkvekst Ensjøbyen Teglverkstomta - Trafikk 99 Til Ensjø Ettermiddagstime Fra Ensjø Grenseveien Asplan Viak AS Figur 2.8. Beregnet timetrafikk og krysskapasitet i ettermiddagstime 2020 i atkomstkrysset til Teglverkstomta. Rundkjøringen i krysset vil klare trafikkavviklingen i 2020, men belastningen vil ligge nær kapasitetsgrensen på tilfarten fra Grenseveien nord, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,82. Praktisk kapasitetsgrense for tilfarter i rundkjøringer er 0,85, ved høyere verdier øker forsinkelser og køer betydelig. Signalkrysset Grenseveien - Økernveien er sannsynligvis betydelig høyere belastet enn atkomstkrysset til Teglverkstomta, og vil derfor være flaskehalsen i trafikksystemet ved Teglverkstomta. Figuren nedenfor viser en planskisse med rundkjøring i krysset, og gangkulverter under rundkjøringen. Figur 2.9. Planskisse av rundkjøring med gangkulverter i krysset Grenseveien Økernveien - mål 1:1.000.

11 3 KONSEKVENSER FOR TRAFIKK OG MILJØ 3.1 Trafikkavvikling Med beregnet trafikkvekst i Grenseveien og Hovinveien frem til 2020 som følge av beregnet trafikkvekst til-fra Teglverkstomta og til-fra Ensjøbyen, vil kapasiteten i atkomstkrysset bli fullt utnyttet. Det er ikke behov for tiltak i rundkjøringen i atkomstkrysset til Teglverkstomta Trafikkstøy Støynivået vil øke med ca 3 db når biltrafikken øker til det dobbelte og 3 db regnes som den minste endringen i støynivå som normalt kan høres. Trafikkøkningen som følge av utbyggingen av Teglverkstomta ligger på 1-4 % i vegene på Hasle. Dette vil ikke gi merkbare endringer i støynivået. Støynivået for boliger langs vegene på Hasle vil ikke øke som følge av beregnet trafikkøkning, fra planlagt utbygging av Teglverkstomta. 3.3 Trafikkulykker Trafikkulykker vil statistisk øke med 0,8 x trafikkøkningen, når ingen andre forhold endrer seg. Trafikkøkningen pga utbyggingen av Teglverkstomta vil statistisk gi 0,07 flere ulykker pr år på de vurderte vegstrekninger og kryss, som er en ulykke pr 15. år. Med trafikkveksten fra Ensjøbyen i tillegg, vil det statistisk bli 0,16 flere ulykker pr år, som er 1 ulykke pr 6. år. Figuren nedenfor viser beregnet ulykkesøkning frem til 2020, som følge av trafikkøkning til-fra Teglverkstomta og til-fra Ensjøbyen. Det er også vist ulykkesreduserende effekt av mulige trafikktiltak. Trafikkulykker Ulykkesøkning strekning Ulykkesreduksjon strekning Hasle ulykker i 2020 Teglverkstomta Ulykkesøkning totalt Redusert hastighet Efffekt Vegstrekning ÅDT vekst Ulykker pr år ÅDT vekst Ulykker pr år Tiltak Effekt Ulykker pr år Grenseveien syd for Økernv 280 0, ,02-10 km/t -36 % -0,19 Grenseveien nord for Økernv 410 0, ,05-10 km/t -36 % -0,42 Økerveien øst for Grensev 510 0, ,00-10 km/t -36 % -0,05 Økerveien vest for Grensev 0 0,00 0 0,00-10 km/t -36 % -0,18 Hovinveien 190 0, ,02-10 km/t -36 % -0,10 Sum strekning 0,04 0,09-0,93 Vegkryss Ulykkesøkning kryss Ulykkesreduksjon kryss Kryss Grenseveien - Økernv 830 0, ,06 Rundkjøring -17 % -0,26 Kryss Økernv - Haslevangen 280 0, ,01 Rundkjøring -17 % -0,09 Sum kryss 0,03 0,07-0,35 Sum strekninger og kryss 0,07 0,16-1,28 Figur 3.1. Beregnet ulykkesøkning, som følge trafikkvekst til- fra Teglverkstomta og av trafikkvekst til-fra Ensjøbyen, og ulykkesreduserende effekt av 10 km/t fartsreduksjon på vegstrekninger og av rundkjøringer i to kryss. Trafikksikkerheten vil ikke påvirkes av trafikkøkningen fra den planlagte utbyggingen av Teglverkstomta. Fartsreduksjon på 20 % kan redusere personskadeulykker med 36 % (Trafikksikkerhetshåndboken). Fartsreduksjon 10 km/t kan gi 0,93 færre personskadeulykker pr år på de vurderte vegstrekningene. Rundkjøringer gir færre personskadeulykker enn signalkryss (Trafikksikkerhetshåndboken). Ombygging av de to signalkryssene på Hasle til rundkjøringer kan gi 0,35 færre personskadeulykker pr år. Skole på Teglverkstomta vil stille økte krav til gang-/sykkelvegsystemet rundt planområdet. Gangkryssingene av Grenseveien og Økernveien bør da legges til planskilte kryssinger. Dette gjelder både av hensyn til barn som går til fra skolen, og av hensyn til syklende til-fra skole og flerbrukshall.

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING NOTAT Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 1.9.2016 Slemmestad områderegulering Trafikkutredning BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

JM Norge AS. Reguleringsplan for Hovinveien 45, Oslo kommune TRAFIKKANALYSE

JM Norge AS. Reguleringsplan for Hovinveien 45, Oslo kommune TRAFIKKANALYSE JM Norge AS Reguleringsplan for Hovinveien 45, Oslo kommune TRAFIKKANALYSE 17.06.2012 Hovinveien 45 Trafikkanalyse Side 2 FORORD JM Norge AS ønsker å omregulere Hovinveien 45 i Oslo. Hensikten med reguleringen

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Hurum Holding AS Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Illustrasjon : LPO arkitektur & design 22.06.2008 Hurum Holding AS Tofte Strand Side 2 FORORD Hurum Holding AS AS ved Anthon B. Nilsen

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE 25.09.2015 Moerveien 10 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Hathon Holding AS ønsker å regulere Moerveien 10 i Ås kommune til ny sentrumsbebyggelse med forretning, kontor

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Øren skole og flerbrukshall DOKUMENTKODE 127197-RIT-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen eiendom KF OPPDRAGSLEDER Hanne Tangen KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEH Silje Rogn

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RÆLINGEN KOMMUNE Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkanalyse Rælingen 256861 Rev. A 06.01.2014 Oppdragsnavn: - Trafikkanalyse Kunde: Emneord:

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. 2 - DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Søndergaard Rickfelt AS Oppdrag: 524388 Trafikkutredning Nesøya og Jernverkstomta på Notodden Del: 1 av 1 revidert notat Dato: 2010-08-04 Skrevet av: Birgitte Halvorsen, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsgiver Aslakveien 20 AS Rapporttype Vedlegg til detaljreguleringsplan 24.06.2014 TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 ROS-ANALYSE 2 (13) TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsnr.: 1350004151 Oppdragsnavn:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale Utgave: 2 Dato: 2013-02-18 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utbyggingsforslag for Øvre Storgate

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Marit Linnerud Onstad Fra: Enno Swets Dato: 2011-07-07 TEGLVERKSTOMTA OPPDATERT STØYVURDERING BAKGRUNN Det planlagte utbyggingsområdet kan være utsatt for støy fra både vei og bane. Helt nord på reguleringsområdet

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold OPPDRAG Plan 2499P Paradis sør - rekkefølgebestemmelser trafikk OPPDRAGSNUMMER 15063001 OPPDRAGSLEDER Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV Kyrre Gustav Gran DATO Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Oppdragsgiver Neptune Properties AS Dokument type Vedlegg til detaljreguleringsplan Dato 2014-03-14 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Revisjon 0 Dato 2014/03/14 Utført av

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Forslag til Områderegulering for Sætre sentrum øst.

Forslag til Områderegulering for Sætre sentrum øst. Planbeskrivelse: Forslag til Områderegulering for Sætre sentrum øst. Forslagstillers presentasjon av planforslaget 1.1BAKGRUNN Plan- og utviklingsutvalget vedtok på møte 6. januar 010 å igangsette arbeid

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer