NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING."

Transkript

1 Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. INNHOLD 1 INNLEDNING BESKRIVELSE AV GJELDENE PLANFORSLAG OG FORSLAG TIL TILTAK DET SØKES DISPENSASJON FOR Gjeldene reguleringsplan Tiltak det søkes om dispensasjon for EKSISTEERENDE TRAFIKKBELASTNING TURGENERERING Generelt Turproduksjonsfaktorer Trafikkfordeling pr. time Anbefalt turgenerering fra den aktuelle type virksomhet TRAFIKK Turgenerering fra tillatt virksomhet i godkjent plan Trafikkgenerering fra tiltaket som det søker dispensasjon for KONSEKVENSER Generelt Trafikk til/fra planområdet INNLEDNING Drøbak Næringspark AS søker om dispensasjon fra gjeldene bestemmelser i reguleringsplan for Mona Øst, godkjent 14. februar Målsettingen med dispensasjonssøknaden er å endre formål fra reguleringsplanens bestemmelser i forhold til plasskrevende handel til at det på deler av planområdet kan bygges ut for mer detaljrettet handel. I og med denne endringen så vil det ikke være aktuelt å bygge ut i det volumet som gjeldene regulering tillater, nemlig næring på m 2. Med foreliggende forslag kan være aktuelt er å bygge ut til m 2. Asplan Viak AS - asplanviak.no

2 Dette notatet omtaler den turgenerering som reguleringsplanen kan forvente å gi og det som det omsøkte tiltaket vil kunne generere fra tomten. Notatet tar ikke stilling til formålene og det som det søkes dispensasjon for. Planområdet er vist på figur 1. Planområdet Figur 1. Planområdet Drøbak Næringspark. Turgenerering. 2

3 2 BESKRIVELSE AV GJELDENE PLANFORSLAG OG FORSLAG TIL TILTAK DET SØKES DISPENSASJON FOR 2.1 Gjeldene reguleringsplan Gjeldene reguleringsplan for Mona Øst tilsier mulighet for å bygge ut ca m 2 BRA (eks. utendørs og innendørs parkering). Det er ihht gjeldene bestemmelser tilknyttet reguleringsplanen, anledning til å bygge ut følgende: - Hotell- og bevertning, inntil 1500 m 2 - Kontorvirksomheter, inntil 1500 m 2 - Forretning (plasskrevende varer) inntil m 2. - Lager inntil m 2 Med forretning menes handel med plasskrevende varer som biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast, og andre byggevarer salg fra planteskoler/hagesentra ol. Godkjent reguleringsplan er vist på figur 2 under. Figur 2. Gjeldene reguleringsplan for Mona Øst. Drøbak Næringspark. Turgenerering. 3

4 2.2 Tiltak det søkes om dispensasjon for. Det er i dag gitt tillatelse for å bygge ut Byggmax innenfor arealene som omfattes av planen på m 2. I tillegg ønsker Drøbak Næringspark AS å bygge ut m 2 for Biltema på den resterende del av tomta. De må søke om dispensasjon for dette siste tiltaket, da Biltema ikke automatisk faller inn under kategori plasskrevende varer. Ved å etablere Byggmax og Biltema på tomten vil det ikke være aktuelt å utvikle de andre formålene som reguleringsplanen gir rom for og heller ikke inntil m 2 næring på tomten. Drøbak Næringspark. Turgenerering. 4

5 3 EKSISTEERENDE TRAFIKKBELASTNING. I henhold til Statens vegvesens vegdatabank har vegnettet i området en trafikkbelastning som angitt i figur 3 under Planområdet Figur 3. Trafikkbelastning, ÅDT 2013 (kj.t./døgn) Drøbak Næringspark. Turgenerering. 5

6 4 TURGENERERING 4.1 Generelt Det foreligger ulike kilder som grunnlag for å beregne en samlet turproduksjon fra forskjellige typer virksomheter. Vegdirektoratets håndbok 146, Trafikkberegninger, omtaler ulike genereringsfaktorer for ulik arealbruksformål på et generelt nivå. I tillegg til dette er ulike genereringsfaktorer også vurdert og dokumentert gjennom flere gjennomførte undersøkelser av ulike handels-, kontor- og andre virksomheter med det målet å få sikrere data på turproduksjon i regi av PROSAM (samarbeidet for bedre transportprognoser i Oslo og Akershus). Turproduksjonen sier noe om hvor mye trafikk ulike virksomheter skaper. Den samlede turproduksjonen omfatter alle turer, uavhengig av reisemiddel. I trafikkanalysen er det imidlertid lagt vekt på hvor mye biltrafikk utbyggingen vil gi. Dette skyldes i første rekke behovet for å vurdere eventuelle konsekvenser for kapasitet og avvikling i vegsystemet. Erfaringstallene fra Vegdirektoratets håndbok 146 er angitt som intervaller for turproduksjonsomfanget på et relativt grovt nivå, relatert til antall ansatte i virksomheten eller antall m 2. Materialet er i relativt liten grad nyansert i forhold til bransjekategorier, og variasjonsområde for bl.a. handelsvirksomhet er stor. I utgangspunktet er det derfor ønskelig å ta utgangspunkt i virksomheter som antas å være sammenliknbare. Samtidig kan det være stor variasjon mellom ulike virksomheter, også innenfor samme bransje. Forhold som kan bidra til å forklare at relativt like virksomheter generer ulikt trafikkvolum er bl.a.: Beliggenhet: Lokalisering i forhold til marked, vegsystem, atkomst, parkering, kollektivtilbud, andre virksomheter i samme området, etc. Konkurransesituasjon: Konkurrerende virksomheter, markedsinngrep, etc. Størrelse: Totalt areal (20 % økning i salgsareal gir ikke nødvendigvis 20 % økning i antall kunder) Tilbud for fotgjengere og syklister: Nærhet til store boligkonsentrasjoner kan bidra til at mange bruker sykkel eller går. I notatet har vi i den grad det er mulig, også skjønnsmessig vurdert dette som grunn lag for vår vurdering om turgenerering fra de ulike typer virksomhet. 4.2 Turproduksjonsfaktorer Anbefalte turgenereringsfaktorer fra Vegdirektoratet. Erfaringsdata fra Vegdirektoratets håndbok 146 Trafikkberegninger. Jfr. tabell 1 på neste side. Tabellen angir turproduksjon fra forskjellige typer virksomheter. Dette er generelle data som ikke nødvendigvis kan overføres direkte til de konkrete virksomhetene som planlegges. Grunnlaget i tabellen på neste side må derfor brukes litt skjønnsmessig. Drøbak Næringspark. Turgenerering. 6

7 Arealbruk Bolig - eget eller andres hjem Industri -fabrikk - lager - verksted - engros Handel detalj kiosk bensinstasjon kjøpesenter Kontor post bank helse off. kontor Enhet Pr. bolig Pr. person Pr. bolig Pr. person Turproduksjon Personturer Bilturer Variasjonsområde 3, , Pr. ansatt 2.5 Pr. 100m Pr. ansatt Pr. 100m Pr. ansatt 25 Pr. 100 m 2 45 Pr. ansatt Pr. 100 m Pr. ansatt 2.5 Pr. 100 m 2 8 Pr. ansatt Pr. 100 m Tabell 1. Turgenerering (kilde, vegdirektoratets håndbok 146) I forhold til handel (forretning) er som regel den største variable faktoren hvilken bransje som etableres, mens bystørrelse, avstand fra sentrum osv har mindre betydning. Dagligvarebransjen skiller seg ut med en langt større turgenerering enn andre bransjer, opp mot 105 bilturer pr. 100 m 2. Det er i enkelte tilfeller også registrert opp mot 150 bilturer pr. 100 m 2. Kjøpesentre med store arealer kan ha en turproduksjon på bilturer pr. 100 m 2. Det kan også bemerkes at arealkrevende handel som bl.a. bilforretninger har en relativ lav turproduksjon på bilturer pr. 100 m 2. Likeledes har annen arealkrevende handel, som hvitevarer og møbler også relativt lav turproduksjon pr. 100 m 2 i forhold til annen detaljhandel. Bl.a. er det i gjennomført reisevaneundersøkelse for en større møbelvarekjede i Oslo, registrert en turgenerering på bilturer pr. m 2. Etter omsetning og besøk er andre møbelforretninger i denne sammenheng vurdert til å ha en turgenerering på ca. 20 bilturer pr. 100 m 2. Hvitevarer/el-varer og annet vurderes å ligge noe lavere enn dette, anslås til ca. 15 bilturer pr. 100 m 2. I forhold til industri /lager vil også turproduksjonen være avhengig av bransje/næringsgruppe, størrelse og beliggenhet. Bl.a. vil: trevare og verkstedindustri store bedrifter > m 2 beliggenhet i sentrum og store sentra bidra til lav turproduksjon, mens engrosvirksomhet små bedrifter < 50 ansatte beliggenhet utenfor sentrum Drøbak Næringspark. Turgenerering. 7

8 stor kundekontakt bidra til høyere turproduksjon. For industri- og lagervirksomheter er det registrert en turproduksjon på 2 6 bilturer pr. 100 m 2, med et gjennomsnitt på 4 bilturer pr. 100 m 2. Ved kontorvirksomheter er den viktigste variable faktoren i hvilken grad kontoret er publikumsrettet. Det er i så måte stor forskjell på bankvirksomhet og offentlig administrasjon. Turgenerering som skyldes bankvirksomhet har nok blitt redusert etter innføring av bl.a. nettbank og endringer som er skjedd de senere årene. Turproduksjon som skyldes offentlig administrasjon viser en relativ jevn turproduksjon med 7 10 bilturer pr. 100 m 2. Likeledes vil turproduksjon fra annen kontorvirksomhet som er lite publikumsrettet ligge på nivå med offentlig administrasjon. I gjennomsnitt legger vi til grunn 8 bilturer pr. 100 m 2. Det finnes ikke som oss bekjent noen erfaringstall i forhold til hotellvirksomhet eller fastsatte retningslinjer for å beregne størrelsen på trafikk til og fra ulike hotell- og/eller bevertningsvirksomheter. Vi har derfor hentet inn data fra andre og tidligere beregninger tilknyttet turgenerering fra hotellvirksomhet og bevertningsvirksomheter. I gjennomsnitt er det tidligere vurdert som sannsynlig en turgenerering på 10 bilturer pr. 100 m 2 hotell. Hvis det er mer rendyrket bevertningssted er turgenereringen noe høyere. Som grunnlag for eventuelle mer detaljerte beregninger må det bl.a. innhentes informasjon om trafikkgenerering fra et tilsvarende prosjekt som er i drift og som er av om lag samme størrelse som det som eventuelt kan forventes i dette området, og i forhold til hotellets profil. Turgenerering fra et hotell kan variere avhengig av om det er: - Konferansehotell - Hvor mange vil komme med buss - Gjestenes oppholdstid - Restaurant tilbud - Trafikk som utgjøres av varelevering, vedlikehold, service mm. - Antall ansatte Med grunnlag i at det ikke foreligger konkrete planer legges det til grunn en turgenerering som tidligere er benyttet som et sannsynlig omfang, men med en usikkerhet på ca. +/-50 %. Dvs at vi kan forvente en sannsynlig turgenerering på 10 bilturer pr. 100 m 2, men med en variasjon på mellom 7 og 15 bilturer pr. 100 m 2. Oppsummering turgenerering med grunnlag i Håndbok 146. Basert på dette vurderer vi at ihht til Håndbok 146, vil utbygging på Mona øst ved Drøbak kunne gi følgende turgenerering: Kontor: 7 10 med et sannsynlig nivå på 8 som gjennomsnitt Forretning: bilturer pr. 100 m 2. Forutsetter at byggevarer generer ned mot 10 bilturer pr. 100 m 2, mens Biltema kan få et gjennomsnitt på 25 bilturer pr. 100 m 2. I tillegg legger Drøbak Næringspark. Turgenerering. 8

9 vi til grunn at andre arealintensive forretningskonsepter har en turgenerering på ca. 20 bilturer pr. 100 m 2. Lager: 2 6 bilturer med et sannsynlig nivå på 4,5 bilturer pr. 100 m 2. Hotell: I gjennomsnitt 10 bilturer pr. 100 m 2, med en variasjon på mellom 7 og 15 bilturer pr. 100 m Turgenereringsfaktorer fra PROSAM PROSAM har i sin rapport 167 «Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter», der hensikten har vært å innhente og systematisere turproduksjonsdata for denne type virksomheter, oppgitt en turproduksjon for ulike typer handelsnæringer. Arealekstensive handelskonsepter er her definert som forretninger som skiller seg ut fra ordinære kjøpesentre, enten ved å være enkeltforretninger som opptar et stort areal og som forhandler et særlig bredt vareutvalg, eller ved å være enkeltforretninger eller bransjesenter som i hovedsak forhandler store varer som f.eks. møbler, byggevarer eller planter. Undersøkelsen er skjedd mot et utvalg av arealekstensive handelskonsepter i Oslo og Akershus, også av forretninger av type Biltema. Undersøkelsen konkluderte med følgende, oppgitt i tabellene under: Tabell 2. Turgenerering fra ulike handelsvirksomheter. (Kilde: PROSAM) Drøbak Næringspark. Turgenerering. 9

10 Basert på ovenfornevnte anbefaler vi at en type forretning som Biltema i gjennomsnitt vil kunne generere inntil ca. 40 bilturer pr. 100 m 2 pr. virkedøgn og med en variasjon på min 15 og maksimalt 70 kj.t./døgn pr. 100 m 2. Trafikk på lørdager er noe større, men pga lavere trafikk søndag benyttes trafikk i virkedøgn som dimensjonerende og som grunnlag for ÅDT. Dette er tilsvarende turgenerering som hypermarkeder og vil ligge i øvre sjikt av de registreringene som er gjort. 4.3 Trafikkfordeling pr. time Trafikkfordeling over døgnet vil variere avhengig av formål. I henhold til Vegdirektoratets Håndbok 146 er det følgende belastning i dim time: Industri: 22 % mellom kl Kontor: 22 % mellom kl og kl Handel. 16 % mellom kl og kl Dette har endret seg i de senere årene bl.a. grunnet mer fleksibel arbeidstid og andre åpningstider. Det er bl.a. i Oslo- og Bærumområdet registrert en andel på ned under 10 % i den ordinære rushtidstrafikken i ettermiddagsrushet. Som grunnlag for dimensjonerende timetrafikk ettermiddag legger vi følgende til grunn for Drøbak Næringspark: Kontor: 20 % i morgenrushet mellom kl og og 15 % mellom kl og Handel: Ingen merkbar trafikk i morgenrushet, og 12 % i ettermiddagsrushet mellom kl og kl For industri og lager antas morgenrushet å ligge noe lavere enn ettermiddagsrushet. Vi anslår ettermiddagsrushet til ca. 20 % av ÅDT. Tilsvarende nivå antas det å være for dimensjonerende time for kontor i ettermiddagsrushet mellom kl og For handel er rushtiden oppgitt til perioden kl i håndbok 146, i andre registreringer er dette nå forflyttet seg til etter normal arbeidstid, og ofte i perioden mellom kl. 17 og 19. Dette vil også være svært avhengig av bransje. For bl.a. møbler og annen detaljhandel har rushtiden endret seg i tråd med åpningstidene. Vi opprettholder tidspunktet kl til når rushtiden inntreffer, men med en noe lavere prosentandel av ÅDT enn det som er oppgitt i håndbok Anbefalt turgenerering fra den aktuelle type virksomhet. Basert på Vegdirektorarets håndbøker og anbefalinger fra Prosam legger vi til grunn følgende rammer fra turgenerering. Maksimal og minimumsverdiene er satt opp i tabellen på neste side. Dette danne grunnlag for en vurdering av hva som bør legges til grunn for en sannsynlig verdi. Drøbak Næringspark. Turgenerering. 10

11 Vegdir (håndbok 146) PROSAM Maks kj.t./100 m 2 Min kj.t./100 m 2 Maks kj.t./100m 2 Min kj.t./100 m 2 Sannsynlig kj.t./100 m 2 Kontor Forretning, arealintensiv Hypermarked Hotell/bevertning lager Tabell 3. Oppsummering turgenerering fra ulike virksomhetstyper. Drøbak Næringspark. Turgenerering. 11

12 5 TRAFIKK 5.1 Turgenerering fra tillatt virksomhet i godkjent plan Eksisterende reguleringsplan vil ihht til gjeldene regulering tillate følgende utbygging: - Hotell- og bevertning, inntil m 2 - Kontorvirksomheter, inntil m 2 - Forretning (plasskrevende varer) inntil m 2 - Lager inntil m 2 En utbyggingen ihht reguleringsplanen vil kunne genere trafikk som oppgitt i tabellen under. Beregningene er basert på turgenerering i tabell 3 i kap. 4.4 på foregående side. Formål Mengde Min. kj.t./døgn Maks kj.t./døgn Sannsynlig Kj.t./døgn Kontor 1500 m Forretning 6000 m Hotell/bevertning 1500 m Lager 3000 m sum m Tabell 4 Turgenerering fra planområdet utbygd iht til gjeldene plan 5.2 Trafikkgenerering fra tiltaket som det søker dispensasjon for. Området ønskes bygget ut med følgende forretninger: Byggmax m 2 Biltema m 2 Av dette så vil Byggmax være en type virksomhet som klart er innenfor det gjeldene reguleringsplan tillater, mens Biltema ikke har varer som automatisk faller inn under begrepet plasskrevende varer. Virksomhetene det nå søkes dispensasjon for vil kunne generer følgende trafikk basert på turgenerering i tabell 3 i pkt. 4.4 på foregående side. Formål Mengde Min. kj.t./døgn Maks kj.t./døgn Sannsynlig kj.t./døgn Byggmax m Biltema m Sum m Tabell 5. Turgenerering fra området iht. det det søkes dispensasjon for. Drøbak Næringspark. Turgenerering. 12

13 6 KONSEKVENSER 6.1 Generelt Det er ikke utført en konsekvensvurdering av en situasjon som det søkes om dispensasjon for. Under dette kapitlet har vi kun omtalt endringer av trafikkgenerering og trafikkbelastning som følge av det ønskes etablert Biltema på Mona Øst. Som er beskrevet i kap. 5 er det ikke noe som tyder på at en situasjon med Biltema vil generere noe spesielt mer trafikk enn det den godkjente reguleringsplan vil gjøre. Dette er sammenfattet og omtalt i kap. 6.2 under. Det legges til grunn at trafikk og konsekvenser i tilknytning til trafikk er vurdert i forbindelse med reguleringsplanen for Mona Øst, og at vegnettet og reguleringsplanen er dimensjonert for å kunne betjene den trafikken som genereres på en forsvarlig måte. Vi har heller ikke tro på at trafikken vil endre karakter med de tiltakene som nå legges til grunn for dispensasjonssøknaden framfor reguleringsplanens forslag til løsninger. Med utbygging av området så vil det med en lik fordeling mellom retning mot Drøbak eller ut mot Oslofjordforbindelsen være en økning på ca. 850 kj.t./døgn i hver retning. I forholdet til fotgjengere/syklister viser reguleringsplanen gode tilbud både langs hovedvegen og muligheter for å krysset planskilt. Situasjonen vil ikke endre seg om virksomheten det søkes dispensasjon for framfor den utbyggingen reguleringsplanen gir rom for. En stor andel av denne trafikken som vil besøke både Byggmax og Biltema er allerede på vegnettet, og trafikkbelastningen på det overordnede vegnettet vil sannsynligvis ikke øke vesentlig og merkbart. Et annet forhold det ikke er tatt høyde for i våre vurderinger, er at mange av kundene til Byggmax også vil være kunder til Biltema og motsatt. Dette vil bidra til at den samlede turproduksjonen til Mona Øst med stor sannsynlighet er mindre enn det som er oppgitt i kap. 5. Det finnes lite undersøkelser og dokumentasjon på for hvor stor andel av trafikk til en virksomhet også er kunder hos nabovirksomheter. Dette vil for så vidt også være tilfelle med en utbygging i henhold til reguleringsplanens forslag, slik at det ikke skal være noen forskjell på de to omtalte situasjoner. 6.2 Trafikk til/fra planområdet. Som det framgår av tabellene 4 og 5 vil virksomheter ihht til gjeldene reguleringsplan sannsynligvis generere drøye kj.t/døgn. Utbygging ihht til det som det søkes om dispensasjon for vil generere tilsvarende, også den ca kj.t./døgn. I tabell 4 og 5 viser det seg imidlertid at det er et større potensiale for at omsøkte situasjon i en maksimal situasjon vil kunne medføre noe mer trafikk enn i en maksimal situasjon ihht til gjeldene regulering. Dette pga av at spennvidden opp mot maksimum er større med det formålet det søkes om dispensasjon for. Forskjellen er imidlertid minimal, kun opp mot 200 kj.t./døgn i hver retning. Dette vil ikke være merkbart. Drøbak Næringspark. Turgenerering. 13

14 Selv med situasjonen der virksomhetene vil genere opp mot et maksimum vil det ikke være behov for ytterligere tiltak på det offentlige vegnettet nær Mona Øst. Kryss med vegen inn mot Drøbak er i reguleringsplanen foreslått bygd ut med en rundkjøring. Ut fra normale forutsetninger vil en rundkjøring som dette kunne ha en kapasitet på kj.t./time. I en situasjon med maksimal turgenerering og 12 % av ÅDT i dimensjonerende time og der all trafikk til Byggmax og Biltema er nyskapt, vil krysset kun få en belastning på opp mot kj.t./døgn. Dette er % av det en rundkjøring normalt skal kunne betjene. Det er derfor ikke noe som tyder på at det skal bli noen avviklings- eller kapasitets problemer i krysset. Kryss med rv 23 vil ikke få noen vesentlig økning av trafikken som følge av utbyggingen. Med en antatt 50/50 fordeling i retning rv 23 og i retning Drøbak, vil trafikkveksten i krysset som følge av etableringen bli ca kj.t./døgn, eller ca. 160 kj.t./time. Krysset har i dag en belastning på opp mot ca kj.t./time. Med en vekst på ca. 160 kj.t./time vil dette er godt innenfor det krysset har kapasitet for å kunne betjene. Sannsynligvis vil veksten i kryssene være mindre pga av at stor andel av denne trafikken er på vegnettet. Handel skjer i stor grad i sammenheng med andre turer, bl.a. til/fra arbeid. Ved en situasjon der det genereres ned mot minimum vil virksomhetene det nå søkes dispensasjon om generere mindre trafikk enn det reguleringsplanens forutsetninger vil gjøre. Drøbak Næringspark. Turgenerering. 14

Vestaksen Kobbervikdalen 4 AS Storcash, Kobbervikdalen 149 i Drammen kommune. Trafikkanalyse.

Vestaksen Kobbervikdalen 4 AS Storcash, Kobbervikdalen 149 i Drammen kommune. Trafikkanalyse. Storcash, Kobbervikdalen 149 i Drammen kommune. Trafikkanalyse. Utgave: 1.utgave Dato: 2016-02-05 Kobbervikdalen 149 i Drammen kommune. Trafikkanalyse. 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD Oppdragsgiver: Uno-X Automat AS Oppdrag: 535339. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2015-02-19 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde

Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde Beregning av turproduksjon utføres med bakgrunn i erfaringstall fra ulike virksomheter/arealbruk samt størrelsen på virksomheten/størrelsen på, eller antallet, enheter

Detaljer

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. 2 - DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde

Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde 15.09.10 Beregning av turproduksjon utføres med bakgrunn i erfaringstall fra ulike virksomheter/arealbruk samt størrelsen på virksomheten/størrelsen på, eller antallet,

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Lie Høvleri ved Gulskogen i Drammen kommune. Forslag til reguleringsplan. Trafikkanalyse

Lie Høvleri ved Gulskogen i Drammen kommune. Forslag til reguleringsplan. Trafikkanalyse Oppdragsgiver: Oppdrag: Halvorsen & Reine AS v/ Nina Klausen Lie Høvleri ved Gulskogen i Drammen kommune. Forslag til reguleringsplan. Trafikkanalyse Dato: 2010.06.09 Skrevet av: Olav Schou Knutsen, Asplan

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET Oppdragsgiver: Oppdrag: 533274-01 Reguleringsplan for område I3 Dato: 19.10.2016 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsgiver HR Prosjekt AS Dato 2017-08-28 GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING 2 (11) GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsnr.: 1350024050

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Notat. 2014/474 og 2014/473. Saksbehandler: thoeng, Ørland kommune. Dato: 17.02.2016 Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Bakgrunn Reguleringsplan for Brekstad vestre Næringsområde

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dybdahlsvegen 3 og 5 Detaljregulering 0250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Trafikkberegning Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Orientering i formannskapet Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter

Orientering i formannskapet Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter Orientering i formannskapet 13.09.2016 Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter 13.09.2016 Bakgrunn: Gjeldende reguleringsplan (30.08.2005) 13.09.2016 2 Bakgrunn: Gjeldende reguleringsplan

Detaljer

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER Oppdragsgiver: Tyrifjorden Brygge AS Oppdrag: 521184 Verifikasjon trafikktall Tyrifjorden Brygge Del: Dato: 2009-04-22 Skrevet av: Even Lind Kvalitetskontroll: OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER INNHOLD 1

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-06-09

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-06-09 IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering Utgave: 1 Dato: 2015-06-09 IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

Bragerhagen AS Engene 100 i Drammen kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse.

Bragerhagen AS Engene 100 i Drammen kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Engene 100 i Drammen kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Engene 100 i Drammen kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. 2 - DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 2 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 2 Møtetid: 09.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK, TEVLINGVEIEN 4C, KAGGEN GÅRD OG LIVING

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK, TEVLINGVEIEN 4C, KAGGEN GÅRD OG LIVING REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK, TEVLINGVEIEN 4C, KAGGEN GÅRD OG LIVING Delutredning 1, 4 prosjekter i sammenheng 1 TRAFIKK 1. REVISJON REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtunbråtet barnehage er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-05-06 DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (14) PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsnr.: 3120094 Oppdragsnavn:

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale Utgave: 2 Dato: 2013-02-18 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utbyggingsforslag for Øvre Storgate

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer