NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato"

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato Innhold TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN 1 1. Bakgrunn Om notatet 3 2. Dagens situasjon 4 3. Planlagt utbygging 6 4. Trafikkmengde Forutsetninger Turproduksjonsfaktor Retningsfordeling Makstime Turkjeder Turproduksjon Timetrafikk og retningsfordeling Oppsummering ÅDT og avvikling Resultat Resultat Tiltak Oppsummering Kapasitet i Langåsenkrysset Kapasitetsberegning: behov for filterfelt Kapasitetsberegning: grad av utbygging Formålsendring og kryssutforming Gående og syklende Oppsummering og konklusjon 23 Referanser 24 Rambøll Mellomila 79 PB 9420 Sluppen N-7493 Trondheim T F /24 Rambøll Norge AS NO MVA

2 Figurliste Figur 1: Trakkmengde, kjt/d fra NVDB for Figur 2: Utforming rundkjøring, 2016 (fra finn.no/kart)... 5 Figur 3: Oversikt over reguleringer i analyseområdet (Rambøll Norge AS 2010)... 6 Figur 4: Opprinnelig trafikkbelastning 2020, høy prognose, ÅDT [kjt/døgn] Figur 5: Ny trafikkbelastning Langåsen 2020, høy prognose, nytt formål, ÅDT [kjt/døgn] Figur 6: Trafikkavvikling morgen, fremtidig situasjon (2020) høy prognose, beregninger Figur 7: Trafikkavvikling ettermiddag, fremtidig situasjon (2020) høy prognose Figur 8: Trafikkbelastning 2030, høy prognose, ÅDT [kjt/døgn] Figur 9: Trafikkbelastning Langåsen 2030, høy prognose, nytt formål, ÅDT [kjt/døgn] Figur 10: Trafikkavvikling morgen, fremtidig situasjon (2030) høy prognose Figur 11: Trafikkavvikling ettermiddag, fremtidig situasjon (2030) høy prognose Figur 12: Trafikkavvikling ettermiddag, rampe E18 og ekstra høyresvingefelt i Barstølveien Tabellliste Tabell 1: Oversikt over utbyggingsarealer og virksomheter ved lav og høy prognose... 7 Tabell 2: Turproduksjonsfaktorer, envegs bilturer per døgn... 8 Tabell 3: Retningsfordeling... 8 Tabell 4: YDT for regulerte områder i Sørlandsparken øst Tabell 5: Timetrafikk Tabell 6: Retningsfordeling Tabell 7: Beregnet areal ut fra beregnet envegs bilturer per døgn /24

3 1. Bakgrunn Rambøll har tidligere utarbeidet en trafikkanalyse for Sørlandsparken øst, datert Det ble gjort kapasitetsberegninger i CONTRAM for 2020 og 2030, med høy og lav utnytting av området. I lav prognose (2020) ble det forutsatt en høy andel utbygging av lettindustri/lager, samt noe kontor og handel. Ved høy prognose (2020) ble det forutsatt en høyere andel handel enn ved lav prognose, en del lettindustri/lager, samt noe kontor og hotell/motell. Allerede da vedtatte utbygging av IKEA, hotell ved travparken, bensinstasjon og andre virksomheter rettet mot vegfarende, ble lagt til grunn for begge alternativer. Det ble også gjennomført kapasitetsberegninger i SIDRA for Langåsenkrysset. Beregningene ble gjort for IKEA kvm volumhandel/storhandel, samt følsomhetsanalyse for å se hvor my trafikkøkning krysset tåler før det blir behov for tiltak. Beregningene ble gjennomført før og etter at IKEA var etablert. Det er nå ønske om å endre formål for hotell/motell på Langåsen til storhandel på ca kvm BRA i felt N1 i reguleringsplan Langåsen. Rambøll har fått i oppgave å se på om denne formålsendringen får noen konsekvenser for foreslåtte tiltak i området og ved Langåsenkrysset. 1.1 Om notatet Per dags dato er kun IKEA ferdig utbygd av alle planlagte områdene i Sørlangsparken øst. Det er hentet inn trafikkmengde fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) for 2016, for å se nivået vegnettet ligger på i dag. Det er ikke gjort oppdaterte beregninger på bakgrunn av dette. Trafikkanalyse for Sørlandsparken øst (Rambøll, 2010) legges til grunn for beregning av endret ÅDT for høy prognose for 2020 og Notatet tar i hovedsak for seg endringer i beregnet situasjon som følger av formålsendring for høy prognose. Det er ikke gjennomført nye beregninger i CONTRAM, men resultatene er vurdert på bakgrunn av disse beregningene. Notat Kapasitetsvurderinger Rundkjøring øst Langåsen (Rambøll, 2012) legges til grunn for vurdering av kapasiteten i Langåsenkrysset. 3/24

4 2. Dagens situasjon Ettersom beregningene ble gjennomført i , er det nå hentet inn trafikkmengder fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) i Tallene gjelder for Figur 1: Trakkmengde, kjt/d fra NVDB for 2016 Trafikkmengden i NVDB på rampene ser ut til å være anslag, basert på tellepunkt langs E18 og fv Foreløpig er det kun IKEA som er ferdig utbygd på Sørlangsparken øst. Trafikkmengde i adkomstvegen til IKEA er ikke med i trafikktallene fra NVDB, men det er gjort tellinger i denne armen i Dagens utforming av rundkjøringen på østsiden av Langåsenkrysset er lik som beregnet i kapasitetsberegningene i 2011 og Se Figur 2. Det er påbegynt bygging av filterfelt fra avrampen fra E18, men dette er foreløpig ikke åpent. 4/24

5 Figur 2: Utforming rundkjøring, 2016 (fra finn.no/kart) 5/24

6 3. Planlagt utbygging Området for de tre reguleringsplanene Sørlandsparken øst, Langåsen N1 (nr. 1-3) og Travparken, som ble beregnet i trafikkanalysen for Sørlandsparken øst, er vist i Figur Figur 3: Oversikt over reguleringer i analyseområdet (Rambøll Norge AS 2010) En nærmere beskrivelse av formålene for de enkelte områdene er vist i Tabell 1. 6/24

7 Regulert område 1 Tabell 1: Oversikt over utbyggingsarealer og virksomheter ved lav og høy prognose Lav prognose Høy prognose Høy prognose, nytt formål Virksomhet Bensinstasjon/ vegservice Bebygd areal [kvm] Vegservice Virksomhet Bensinstasjon/ vegservice Handel Vegservice Bebygd areal [kvm] Virksomhet Bensinstasjon/ vegservice Handel Vegservice Bebygd areal [kvm] Vegservice Hotell/motell Storhandel IKEA IKEA IKEA Lettindustri/lager Kontor Volumhandel Volumhandel Lettindustri/lager Volumhandel Volumhandel Lettindustri/lager Handel Handel Kontor Lettindustri/lager Lettindustri/lager Lettindustri/lager Handel Handel Kontor Lettindustri/lager Lettindustri/lager Lettindustri/lager Lettindustri/lager Lettindustri/lager Kontor Kontor Lettindustri/lager Lettindustri/lager Lettindustri/lager Lettindustri/lager Lettindustri/lager Lettindustri/lager Kontor Kontor Ryttersenter 500 Ryttersenter 500 Ryttersenter Turistrelatert Turistrelatert Turistrelatert virksomhet virksomhet virksomhet Hotell Forretning Kontor 300 rom Hotell Forretning Kontor 300 rom Hotell Forretning Kontor 300 rom Travpark Travpark Travpark Lekeland/travpark Lekeland/travpark Lekeland/travpark Dyreklinikk Dyreklinikk Dyreklinikk Sum * * * * Uten areal hotell i område 14 I alternativ med høy prognose er det regulert område nr. 3 som skal byttes ut med storhandel i nytt alternativ. 7/24

8 4. Trafikkmengde For beregning av ny turproduksjon forutsettes samme metode og beregningsfaktorer som for trafikkanalysen for Sørlandsparken øst. 4.1 Forutsetninger Turproduksjonsfaktor Hver virksomhet har blitt tilordnet en turproduksjonsfaktor som er kalibrert opp mot lokale forhold og nasjonale erfaringstall (Rambøll, 2010). Tabell 2: Turproduksjonsfaktorer, envegs bilturer per døgn Virksomhet Turproduksjonsfaktor [YDT turer pr. 100 kvm] Forretning, volumhandel Kontor 8 8 Lettindustri/lager 2 2 Hotell 2 (pr. rom) 2 (pr. rom) Bensinstasjon/vegservice/detaljhandel IKEA Lav Høy Tabell 2 viser turproduksjonsfaktorer som ble lagt til grunn for beregningene av turproduksjon for høy og lav prognose. Statens vegvesen ønsker at de høye turproduksjonsfaktorene skal benyttes, og disse er derfor lagt til grunn for trafikkberegningene (Rambøll, 2010). Se Trafikkanalyse Sørlandsparken øst for detaljert beskrivelse av faktorene. For nytt formål storhandel benyttes 25 envegs bilturer per døgn Retningsfordeling Retningsfordelingen (se Tabell 3) er basert på erfaringstall fra PROSAM rapporter og skjønnsmessige vurderinger. Disse tilsvarer retningsfordelingene benyttet i (Rambøll Norge AS, 2009:c). Tabell 3: Retningsfordeling Virksomhet Morgen Ettermiddag Til Fra Til Fra Volumhandel 90 % 10 % 50 % 50 % Detaljhandel 90 % 10 % 50 % 50 % Kontor 90 % 10 % 30 % 70 % Industri/Håndverk 70 % 30 % 30 % 70 % Hotell 30 % 70 % 70 % 30 % Makstime Til input i CONTRAM ble det beregnet med makstime på 10 % for handel og 20 % for hotell/motell. CONTRAM beregner med halvtimetrafikk. For handel utgjør de to største halvtimene 15 % av makstimen hver, og 100 % hver halvtime ettermiddagsrush. For hotell er det antatt 100 % per halvtime i morgenrush og 80 % i ettermiddagsrush. 8/24

9 4.1.4 Turkjeder I trafikkberegningene ble det tatt hensyn til turkjeder ved beregningene. Sørlandsparken øst forventes å bli et så stort kjøpesenterområde at det vil være naturlig at mange har flere enn ett ærend forbundet med reisen sin. Erfaringstall fra CitySyd-området i Trondheim viser at mellom 35 og 40 % av bilturene hadde flere enn ett reisemål (SINTEF 2005). En turkjedeandel på 40 % ble funnet i en spørreundersøkelse for Sørlandsparken (Rambøll Norge AS 2009:d). I (Rambøll Norge AS, 2009:c) ble det antatt at 40 % av trafikken var interntrafikk mellom ulike virksomheter innad i Sørlandsparken. Basert på disse funnene og at analyseområdet vil bli et mindre område enn Sørlandsparken, antas det at 30 % av trafikken i Sørlandsparken øst er interntrafikk mellom ulike virksomheter innad i analyseområdet. Begrunnelsen er at området består av virksomheter som tiltrekker kunder fra en større region med flere ærender, samtidig som området ligger utenfor sentrum. En antakelse om at det vil bli relativt store avstander mellom virksomhetene internt i analyseområdet gjør det også mer naturlig å benytte bil på internturer i området. Summen av turproduksjonsberegningene er sammenlignet med trafikktellinger og funnet i samme størrelsesorden. Denne referansen hører hjemme i avsnittet over. 9/24

10 4.2 Turproduksjon Tabell 4 viser en oversikt over beregnet turproduksjon for Sørlandsparken øst for høy og lav prognose, supplert med alternativ for høy prognose med endret formål. Tabellen viser total turproduksjon uten hensyn til turkjeder. Tabell 4: YDT for regulerte områder i Sørlandsparken øst Regulert område Lav prognose Yrkesdøgntrafikk (YDT) Høy prognose Høy prognose, nytt formål 1: B/H/B : F/K : K/H/B : F : K/I/L : K/I/L : F/K/I/L : F/K/I/L : K/I/L : I/L : K/I/L : Travparken : Ryttersenter 13: H : AK : Lekeland/travpark : Dyreklinikk Sum Ved endring av formål viser beregningene en økning i turproduksjon på kjt/d for de to formålene. Avrundet total viser en differanse på kjt/d. Tar man hensyn til turkjeder (30 %) for formål volumhandel/storhandel, ligger turproduksjon på kjt/d, og differansen mellom de to formålene tilsvarer ca kjt/d. Videre gjennomføres beregninger og vurderinger ut fra turproduksjon for storhandel hvor det er tatt hensyn til turkjeder. Til sammen skaper Langåsenområdet (1-3) envegs bilturer per døgn, sammenlignet med opprinnelig beregnet kjt/d. 10/24

11 4.2.1 Timetrafikk og retningsfordeling Beregnet timetrafikk med (med samme forutsetninger benytter for CONTRAM-beregningene) for formål i område 3, hotell/motell og nytt formål storhandel er vist i Tabell 5. Regningsfordeling for trafikken i morgen og ettermiddagsrush Tabell 5: Timetrafikk Virksomhet YDT, Timetrafikk Timetrafikk kjt/d morgen ettermiddag Hotell/motell Storhandel, med turkjeder Endring Tabell 6: Retningsfordeling Virksomhet Timetrafikk Morgen Timetrafikk Ettermiddag Til Fra Til Fra Hotell/motell Storhandel Endring Hotell/motell genererer mest trafikk i morgenrush, og noe mindre i ettermiddag. I motsetning generer storhandel svær lite trafikk i morgenrush, og hovedtyngden i ettermiddagsrushet. 4.3 Oppsummering Endring av formål Hotell/motell til storhandel for deler av området på Langåsen fører til en økning i beregnet trafikkmengde for høyt anslag på kjt/d, ut fra en totalt beregnet YDT på kjt/d (høyt anslag, Sørlandsparken øst). De to formålene genererer ulikt trafikkmønster. Hotell/motell genererer mest trafikk i morgenrush og noe lavere i ettermiddagsrush, mens storhandel genererer svært lite trafikk i morgenrush, og mesteparten i ettermiddagsrushet. 11/24

12 5. ÅDT og avvikling I forbindelse med trafikkanalysen for Sørlandsparken øst ble det gjennomført CONTRAMberegninger for høy og lav prognose for år 2020 og Det er ikke gjennomført nye beregninger i programmet, men endring i turproduksjon for høy prognose er manuelt fordelt ut over vegnettet og påvirkning på avvikling er vurdert i forhold til opprinnelig beregnet avvikling, med fokus på Langåsenkrysset. Det er lagt til grunn en retningsfordeling på 70/30 for trafikken fra Kristiansand (vest) og Lillesand (øst) i CONTRAM-modellen, som gjelder ved både lav og høy prognose. Denne retningsfordelingen er hentet ut i fra Regional Transportmodell Sør (RTM), og oppjustert da RTM generelt undervurderer trafikkmengden som genereres av kjøpesentre. 5.1 Resultat 2020 Opprinnelig resultat for høy prognose er vist i Figur 4 og resultat ved Langåsenkrysset med nytt formål er vist i Figur 5. Sørlandsparken øst Figur 4: Opprinnelig trafikkbelastning 2020, høy prognose, ÅDT [kjt/døgn] 12/24

13 Langåsenkrysset, nytt formål Figur 5: Ny trafikkbelastning Langåsen 2020, høy prognose, nytt formål, ÅDT [kjt/døgn] Tilleggstrafikken til/fra N1 Langåsen på ÅDT som følge av nytt formål, er fordelt på lenken inn mot Langåsenkrysset, på rampene i Langåsenkrysset og på E18. 13/24

14 Trafikkavvikling Beregnet trafikkavvikling for opprinnelig høy prognose er vist i Figur 6 for morgen og Figur 7 for ettermiddag. Figur 6: Trafikkavvikling morgen, fremtidig situasjon (2020) høy prognose, beregninger 2010 Figur 7: Trafikkavvikling ettermiddag, fremtidig situasjon (2020) høy prognose, beregninger /24

15 For morgenrushet ble det beregnet god avvikling i vegnettet og i Langåsenkrysset. I ettermiddagsrushet ble det beregnet noe forsinkelse og tendenser til kødanning i makstimen (15:00-16:00) i sør. Beregningene viste også at det kan forekomme enkelte, store forsinkelser i ettermiddagsrushet på brua over E18 ved Langåsen. Her vil det kunne oppstå forsinkelser når trafikken som kommer fra to felt fra IKEA ledes over til ett felt over brua frem mot rundkjøring vest. Nytt formål fører til en økning i trafikken på de belastede strekningene i Langåsenkrysset. I morgenrush vil situasjon med nytt formål være den samme, da handel genererer lite trafikk i morgenrush. I ettermiddagsrush vil beregnede forsinkelser bli noe forsterket, men økningen er liten i forhold til total trafikkmengde, og resultat med endret formål vil sannsynligvis være omtrent det samme. 15/24

16 5.2 Resultat 2030 Opprinnelig resultat for høy prognose 2030 er vist i Figur 8 og resultat ved Langåsenkrysset med nytt formål er vist i Figur 9. Sørlandsparken øst Figur 8: Trafikkbelastning 2030, høy prognose, ÅDT [kjt/døgn] 16/24

17 Langåsenkrysset, nytt formål Figur 9: Trafikkbelastning Langåsen 2030, høy prognose, nytt formål, ÅDT [kjt/døgn] CONTRAM-beregninger viser en liten økning i trafikkvolum på E18 i en fremtidig situasjon (2030), i forhold til fremtidig situasjon (2020), som følge av prognoser for generell trafikkutvikling fram mot Trafikkbelastningen inne i analyseområdet vil i liten grad påvirkes av dette. Endring i Langåsenkrysset med nytt formål er den samme som for 2020 med nytt formål. 17/24

18 Trafikkavvikling Beregnet trafikkavvikling for opprinnelig høy prognose er vist i Figur 10 for morgen og Figur 11 for ettermiddag. Figur 10: Trafikkavvikling morgen, fremtidig situasjon (2030) høy prognose, beregniner 2010 Figur 11: Trafikkavvikling ettermiddag, fremtidig situasjon (2030) høy prognose, beregninger /24

19 Beregningene for 2030 høy prognose viste ingen endring i avviklingen i morgenrush. Det vil fremdeles være god avvikling i Langåsenkrysset i morgenrush da nytt formål med volumhandel genererer lite trafikk i morgenrush. Sammenliknet med trafikkavviklingen ettermiddag i fremtidig situasjon (2020) er det ingen synlige endringer i trafikkavviklingen ettermiddag 2030 for Langåsenkrysset. På strekninger der det i 2020 er små og store forsinkelser viser CONTRAM-beregningene tilsvarende forsinkelser i Konsekvens med nytt formål vil være den samme i 2030 som for Tiltak Foreslåtte avbøtende tiltak i trafikkanalysen for Sørlandsparken øst var delt opp i to scenario: 1. Etablering av en påkjøringsrampe til E18 fra Barselvannkrysset, samt filterfelt og breddeutvidelse på Barstølveien i Barselvannkrysset i retning fra Sørlandsparken. 2. Etablering av et ekstra kjørefelt i Travparkveien fra Sørlandsparken i retning Sørlandshallen og omlegging av adkomst til Quality Hotel i rundkjøringen ved Sørlandshallen, slik at dette muliggjør en etablering av filterfelt fra Travparkveien inn til analyseområdet. Ved gjennomføring av scenario en vil behovet for å gjennomføre tiltakene i scenario to falle bort. Da vil trafikkstrømmene som skaper fremkommelighetsproblemer på Travparkveien og i krysset ved Sørlandshallen, sendes ut på E18 lenger vest enn i dag. Travparkveien og rundkjøringen ved Sørlandshallen vil da kunne avvikle den forventede trafikkmengden ved hjelp av vegnettet for fremtidig situasjon (2020). Figur 12: Trafikkavvikling ettermiddag, rampe E18 og ekstra høyresvingefelt i Barstølveien 19/24

20 CONTRAM-beregninger av å etablere en rampe fra rundkjøringen ved Barselvannet og ut på E18 viser en reduksjon i fremkommelighetsproblemene på Travparkveien, da man fjerner trafikk som ikke trenger å være på Travparkveien. Se Figur 12. Samtidig viser resultatet fra CONTRAM økte forsinkelser for avrampen i nordgående retning fra E18 til østlig rundkjøring i Langåsenkrysset. Endring av formål fra hotell til volumhandel har liten innvirkning på de områdene som tiltakene er foreslått for. Forslag til tiltak beholdes uendret. Det ble ikke foreslått noen tiltak for Langåsenkrysset i forbindelse med trafikkanalysen for Sørlandsparken øst, men det ble i etterkant gjennomført egne kapasitetsberegninger for rundkjøringen på østsiden av krysset. Det blir sett nærmere på konsekvensen for krysset i kap Oppsummering Beregningene for 2020 forutsetter fult utbygd Sørlandsparken øst. Opprinnelige beregninger for høy prognose 2020 og 2030 viser god avvikling i morgenrush. Med endret formål vil det ikke bli noen endringer da volumhandel genererer mindre trafikk i morgenrush enn hotell. I ettermiddagsrushet vil det bli en noe økt belastning på vegnettet med nytt formål sammenlignet med opprinnelig beregnet situasjon med høy prognose. Beregningene viste at det kan forekomme enkelte, store forsinkelser i ettermiddagsrushet på brua over E18 ved Langåsen og videre vil det kunne forekomme små forsinkelser på rampa til E18, i retning Kristiansand. Nytt formål forsterker disse forsinkelsene i noen grad, men økningen i trafikkmengde er liten sammenlignet med totaltrafikken, og vil sannsynligvis ikke gi store utslag på forsinkelsene. Det er liten eller ingen endring i avvikling fra for ettermiddagsrushet. Tiltak foreslått i trafikkanalysen for Sørlangsparken øst beholdes uendret. 20/24

21 6. Kapasitet i Langåsenkrysset Beregningene gjennomført i CONTRAM for 2020 og 2030, forutsatte fult utbygd Sørlandsparken øst. Utbyggingene i Sørlandsparken øst vil skje etappevis og over en lengre tidsperiode. Mye er fortsatt uavklart i forhold til hvilke virksomheter som vil etableres i området og dette gjør at man med fordel kan tilpasse kapasitet i vegnettet ift. utbyggingstakt for ulike formål. Per dags dato er kun IKEA bygd. Det ble gjennomført kapasitetsberegninger for Langåsenkrysset for å se når det er behov for tiltak i rundkjøringen på østsiden i krysset. Ettersom CONTRAM-beregningene viste god avvikling i morgenrush, er det kun beregnet kapasitet i krysset for ettermiddagsrush. Beregningene ble gjennomført i to omganger. Beregningene ble gjennomført for rundkjøring med geometri fra 2011, med to felt inn fra adkomstvegen til IKEA og et felt ut. Resterende vegarmer hadde ett felt i hver retning. Rundkjøringen har i dag (2017) samme utforming, men det er også etablert et filterfelt fra avrampen til adkomstvegen til IKEA (Sydinga). Dette er foreløpig ikke åpnet. 6.1 Kapasitetsberegning: behov for filterfelt Hensikten med første beregning var å avdekke behov for filterfelt i rundkjøringen på østsiden av Langåsenkrysset i avrampen fra E18 i nordgående retning, kun med trafikk til IKEA. Som grunnlag ble trafikk fra CONTRAM-modellen benyttet, og IKEA ble beregnet med en turproduksjon på 26 envegs bilturer per døgn, tilsvarende envegs bilturer per døgn, hvorav kom via rampen fra E18 fra sør. Trafikkberegningene viste at ved å kun etablere IKEA i Sørlandsparken øst vil man ha tilstrekkelig kapasitet i den østre rundkjøringen ved Langåsen til å avvikle trafikken i makstime ettermiddag på en akseptabel måte. Beregningene viste liten fare for tilbakeblokkering ned på E18 både i makstime på hverdager og lørdager. Følsomhetsanalysen viser at behovet for filterfelt fra E18 og fire felt på lokalvegnettet oppstår først ved en dobling av trafikken på rampen fra E18 (fra 4000 ÅDT til 8000 ÅDT). 6.2 Kapasitetsberegning: grad av utbygging før behov for filterfelt oppstår Det ble gjennomført nye kapasitetsberegninger av samme kryss i 2012, etter at IKEA var ferdig utbygd og åpnet. Beregningene baserte seg på krysstellinger med trafikken fra IKEA samme år. Tellingene viste en betydelig lavere turproduksjon (12 envegs bilturer per 100 kvm) for IKEA enn forventet (26 bilturer per 100 kvm) i trafikkanalysen for Sørlandsparken øst. Det ble også gjennomført følsomhetsanalyse med turproduksjonsfaktor på 16 envegs bilturer per 100 kvm per døgn for IKEA. Det er valgt å ta utgangspunkt i beregningen med økt turproduksjon da attraktiviteten til området vil øke med økt utbygging, og da også attraktiviteten til IKEA. Formålet med den andre kapasitetsberegningen var å se på hvor mye man kan bygge ut av ulike arealformål utover dagens IKEA etablering, før det blir behov for å gjennomføre tiltak i rundkjøring på østsiden i Langåsenkrysset. Kapasitetsberegninger hvor man antar utbygging av kvm volumhandel med turproduksjonsfaktor på 20 envegsbilturer per 100 kvm, i tillegg til IKEA, og dagens kryssutforming, viser 21/24

22 at man kan øke trafikkmengden til/fra Sørlandsparken øst med 125 % før man får kapasitetsproblemer i rundkjøringen i maksimaltimen 16:00 17:00 på en hverdag. I tillegg ble det gjennomført følsomhetsberegninger for å se på størrelse på kontor og lager/industri i Sørlandsparken øst rundkjøringen tåler i tillegg, med dagens utforming. Med en turproduksjonsfaktor for IKEA på 16 turer per 100 kvm (+33 % fra tellinger), tilsvarer dette en turproduksjon på kjt/d. Ved et slikt tilfelle vil man utover kvm volumhandel, i tillegg kunne bygge enten kvm kontor eller kvm lager/industri før det er behov for tiltak i rundkjøringen. Maks kapasitet i rundkjøringen på timenivå ble beregnet til ca kjt/t for trafikken til/fra IKEA og Sørlandsparken øst. 6.3 Formålsendring og kryssutforming Makstimeandel som ble benyttet for IKEA og volumhandel var 11 % og 25 % var makstimeandel for kontor og industri/lager. Beregningene med maks kapasitet i rundkjøringen viste en makstimetrafikk på ca for adkomstvegen til IKEA og Sørlangsparken øst. Tellinger for IKEA viste en timetrafikk på 286 kjt/t, med 33 % økning (16 envegs bilturer per 100 kvm) tilsvarer dette 380 kjt/t kvm volumhandel økes til kvm volumhandel, og tilsvarer en økning i timetrafikk fra volumhandel på 660 kjt/t til 814 kjt/t. Det benyttes samme metode som beregningene i 2012 for å beregne restkapasitet om til volum kontor og volum industri/lager. Se Tabell 7. Tabell 7: Beregnet areal ut fra beregnet envegs bilturer per døgn og turproduksjonsfaktor per 100 kvm Maks timetrafikk Timetrafikk Rest, timetrafikk Rest, ÅDT Industri/ lager Kontor kjt/t kjt/t kjt/d kjt/d per 100 kvm 25 % makstimeandel 2 8 IKEA tellinger Volum, kvm IKEA kvm volumhandel IKEA + 33 % 380 IKEA + 33 % kvm volumhandel Dersom IKEA beholder samme trafikkmengde som observert i 2012, og formål hotell endres til volumhandel, vil rundkjøringen tåle en utbygging på kvm kontor eller kvm industri/lager i tillegg til kvm volumhandel uten tiltak i rundkjøringen. Med 33 % økt trafikkmengde for IKEA og samme forutsetninger for volumhandel, kan det bygges kvm kontor eller kvm industri/lager. 22/24

23 7. Gående og syklende Formålsendring fra hotell/motell til volumhandel vil føre til noe økt antall gående og syklende i form av ansatte på veg til jobb, stort sett fra bussholdeplass. Det er etablert sammenhengende gang- og sykkelveg fra bussholdeplassen Skjøringsmyra i Dyreparkveien til Sørlandsparken øst. Gs-vegen går langs sørsida av brua over E18 i Langåsenkrysset og krysser av- og påkjøringsrampen fra E18 i rundkjøringa på østsiden av krysset. Slik armen er utformet i dag, med ett kjørefelt i hver retning, er det ikke behov for signalregulering av rampen. Dersom filterfeltet åpnes vil det bli behov for signalregulering eller planskilt kryssing, da man må krysse tre kjørefelt. 8. Oppsummering og konklusjon Rambøll har tidligere utarbeidet en trafikkanalyse for Sørlandsparken øst, datert Det ble gjort kapasitetsberegninger i CONTRAM for 2020 og 2030, med høy og lav utnytting av området. Det er i dette notatet sett på konsekvensene av å endre formål hotell/motell på Langåsen til volumhandel på kvm. De opprinnelige beregningene som ble gjennomført for Sørlangsparken Øst ble beregnet med oppjusterte turproduksjonsfaktorer i forhold til andre erfaringstall, noe som gjør at beregningene er svært robuste. Endring i turproduksjon ved å endre formål utgjør en økning på ca kjt/d, av en total turproduksjon på kjt/d (høy prognose), og har svært liten innvirkning på resultatene beregnet med CONTRM for 2020 og Foreslåtte tiltak i trafikkanalysen for Sørlangsparken øst beholdes, og gjelder full utbygging av Sørlandsparken øst. Det er også sett på kapasiteten til rundkjøringen øst i Langåsenkrysset med samme utforming som gjelder i dag. Beregninger basert på tellinger i 2012, med kun IKEA utbygd, viser god kapasitet i rundkjøringen. Kapasitetsberegninger hvor man antar utbygging av kvm volumhandel med turproduksjonsfaktor på 20 envegsbilturer per 100 kvm, i tillegg til IKEA og med dagens kryssutforming, viser at man kan øke trafikkmengden til/fra Sørlandsparken øst med 125 % før man får kapasitetsproblemer i rundkjøringen i maksimaltimen 16:00 17:00 på en hverdag. Med nytt formål utgjør total volumhandel kvm. Anslag gjort med nytt areal på volumhandel og trafikk fra IKEA (observert og beregninger med økt trafikk til /fra IKEA), viser at det fremdeles er kapasitet tilgjengelig i rundkjøringen. Trafikken fra kvm volumhandel i tillegg til eksisterende trafikk fra IKEA vil ikke alene utløse noe behov for tiltak i rundkjøringen. Behov for tiltak i rundkjøringen oppstår når timetrafikken når ca kjt/t i armen til Sørlangsparken øst, og ÅDT på rampen fra E18 når kjt/d. 23/24

24 Referanser Statens vegvesen, 2017, Nasjonal vegdatabank (NVDB), data hentet ut i januar 2017 Rambøll 2012, Notat: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst Langåsen Rambøll 2011, Notat: Vurdering av filterfelt ved Langåsen Rambøll Norge AS, 2010, Trafikkanalyse Sørlandsparken øst, rapport datert (Filnavn: S-rap- 001 Trafikkanalyse Sorlandsparken ost_revisjon2) Prosam, 2003, Prosam Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre, Statens vegvesen Region øst. Oslo. Prosam, 2005, Prosam 121 Turproduksjonstall for dagligvarebutikker, Statens vegvesen Region øst. Oslo. Prosam, 2008, Prosam 167 Turproduksjonstall for arealkrevende handelskonsepter, Statens vegvesen Region øst. Oslo. Rambøll Norge, 2007, a) Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredninger - For Sørlandsparken øst i Lillesand kommune, Rambøll Norge AS, Kristiansand. b) Turproduksjon for Sørlandsparken/Bergsenteret og Retailparken og kapasitetsberegning av tre viktige kryss nord i Sørlandsparken, Rambøll Norge AS, Trondheim. Rambøll Norge, 2009, a) Forslag til reguleringsplan for Sørlandsparken øst, utarbeidet av Rambøll Norge AS, Kristiansand b) Forslag til endring av reguleringsplan for E18 - Aust- Agder grense-timenes Plan nr Kristiansand kommune, Rambøll Norge AS, Kristiansand. c) Teknisk rapport CONTRAM Sørlandsparken, Rambøll Norge AS, Trondheim. Trafikkundersøkelse og andre trafikkdata KVU Kristiansand, Statens vegvesen (under utarbeidelse), Rambøll Norge AS 24/24

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE

OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE Oppdrag YTREBYGDA. GNR 116 BNR 86 M.FL.. KNUTEPUNKT SANDSLI Kunde Notat nr. Til Bergen Tomteselskap AS 005, Rev A Fra Kopi Camilla Bjäring og Tor Lunde, Rambøll Kristian Ramstad

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET

RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Beregnet til Jonsvollskvartalet Dokument type Konsekvensutredning - delrapport Dato 2009-06-26 RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Revisjon 3.0 Dato

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsgiver HR Prosjekt AS Dato 2017-08-28 GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING 2 (11) GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsnr.: 1350024050

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Reguleringsplan Leikvang

Reguleringsplan Leikvang Bergen, mars 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 6 4.1. TRAFIKKMENGDER, DAGENS SITUASJON... 6 4.2. NYSKAPT TRAFIKK...

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn for notatet. 2. Forutsetninger. 3. Kilder til trafikktall i området

NOTAT. 1. Bakgrunn for notatet. 2. Forutsetninger. 3. Kilder til trafikktall i området NOTAT Oppdrag 1350011802 Kunde Farriseidet Eiendom AS Notat nr. 1 Dato 2017/03/31 Til Fra Kopi Larvik kommune Carl Henrik Bjørseth Grethe Myrberg, Jan Flaato, Merete Haukedal 1. Bakgrunn for notatet Larvik

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET NOTAT Oppdrag Konsulentbistand saksbehandling TRH kommune - Brøset Kunde Trondheim kommune Notat nr. 001-2 Til Kristian Sandvik, Trondheim kommune Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS [Navn] TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Februar 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY RAPPORT SENTRUMSPLAN VESTBY Revisjon 1 Dato 2016/01/28 Utført av Milan Sekulic Kontrollert av Tor Lunde

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Eigersund kommune. Trafikkanalyse. Adkomst til Kaupanes. Del av konsekvensutredningen for områdereguleringsplan Oppdragsnr.

Eigersund kommune. Trafikkanalyse. Adkomst til Kaupanes. Del av konsekvensutredningen for områdereguleringsplan Oppdragsnr. Eigersund kommune Trafikkanalyse Adkomst til Kaupanes Del av konsekvensutredningen for områdereguleringsplan 2015-11-16 Rev.E04 Rev.E03 Dato: 2015-11-16 Dato: 2015-10-28 Beskrivelse godkjenning oppdragsgiver

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG NOTAT Oppdrag 6080628 Næringsområde Vestre Rosten Kunde Trondheim kommune, Byutvikling Notat nr. 2 Til Ole Ivar Folstad Fra Kopi Tor Lunde Anne E. Katmo Revisjon 22.10.2010 - adkomstløsning nr 4 tatt inn

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer