RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET"

Transkript

1 Beregnet til Jonsvollskvartalet Dokument type Konsekvensutredning - delrapport Dato RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET

2 RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Revisjon 3.0 Dato Utført av Tor Lunde og Øyvind Lervik Nilsen Kontrollert av Tor Lunde Godkjent av Bente Karlsen Beskrivelse Trafikkanalyse, turproduksjonsberegninger og CONTRAM beregninger Vår ref Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM T F

3 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET 3 INNHOLD 1. BAKGRUNN TILTAK Alternativ A Alternativ Alternativ DAGENS TRAFIKKSITUASJON TURPRODUKSJON OG METODE Turproduksjon CONTRAM ANALYSE Tolking av resultater Alternativ Alternativ Alternativsammenligning OPPSUMMERING OG KONKLUSJON REFERANSER...25

4 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET 4 FIGURER Figur 1 Avgrensning fra Planprogrammet... 6 Figur 2 Situasjonsplan Det Vestlandske Veksthus... 8 Figur 3: Nytt foreslått kjøremønster (Kompas 2009) Figur 4: Døgnvariasjon tellepunkt til venstre, trafikkutvikling tellepunkt til høyre Figur 5 ÅDT 2008 med dagens kjøremønster Figur 6 Belastningsgrad 2008 morgen og ettermiddag Figur 7: Trafikkvolum alternativ 0, [kjt/døgn] Figur 8: Trafikkavvikling makstime morgen og ettermiddag Figur 9: Trafikkvolum alternativ 1, [kjt/døgn] Figur 10: Belastningsgrad alternativ 1, makstime morgen ( ) Figur 11: Belastningsgrad alternativ 1, makstime ettermiddag ( )... 23

5 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET 5 TABELLER Tabell 1: Arealoversikt eksisterende bygg... 9 Tabell 2: Parkeringsplasser for alternativ Tabell 3: Arealfordeling alternativ Tabell 4: Turproduksjon alternativ 0, makstime morgen, bolig, [kjt/time] Tabell 5: Turproduksjon, alternativ 0, makstime ettermiddag, bolig, [kjt/time] Tabell 6: Turproduksjon, alternativ 0, makstime ettermiddag, forretning, [kjt/time] Tabell 7: Turproduksjon, alternativ 1, makstime ettermiddag, forretning, [kjt/time] Tabell 8: Turproduksjon, alternativ 0, makstime morgen, kontor, [kjt/time]. 16 Tabell 9: Turproduksjon, alternativ 0, makstime ettermiddag, kontor, [kjt/time] Tabell 10: Turproduksjon, alternativ 0, makstime morgen, kontor, [kjt/time] 16 Tabell 11: Turproduksjon, alternativ 0, makstime ettermiddag, kontor, [kjt/time] Tabell 12: Turproduksjon, alternativ 0, kontor, [per døgn] Tabell 13: Turproduksjon, alternativ 1, makstime morgen, kontor, [kjt/time] 17 Tabell 14: Turproduksjon, alternativ 1, makstime ettermiddag, kontor, [kjt/time] Tabell 15: Turproduksjon, alternativ 1, kontor, [per døgn] Tabell 19: Alternativsammenligning turproduksjon, [kjt/time] Tabell 20: Alternativsammenligning, turproduksjon per døgn Tabell 21: Beregnet telt (avrundet til nærmeste tusen) Tabell 19: Alternativsammenligning Tabell 20: Alternativsammenligning turproduksjon, [kjt/time]... 24

6 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET 6 1. BAKGRUNN Jonsvollkvartalet v/sparebanken Vest jobber med reguleringsplan med konsekvensutredning for Jonsvollkvartalet for å kunne bygge sitt nye finanshus. Figur 1 Avgrensning fra Planprogrammet Trafikkplaner og utredninger som berører planen: - Vedtatt byggeplan for omlegging av kjøremønster for kvartalene mellom Engen og Nøstet - Forprosjekt Trafikksystem og veiløsninger for Marineholmen Nøstet, mai Nordnestunnelen trafikkvurdering og alternative løsninger, april Fra 6.3 i planprogrammet: Trafikk og kjøremønster er vedtatt omlagt. Josvollsgaten stenges for biltrafikk og inntil en eventuell Nordnestunnel kommer, vil kjøring til Klostergrasjen gå via Baneveien. Trafikale konsekvenser av nytt tiltak i Jonsvollkvartalet skal belyses. Antall p-plasser vil være vesentlig premiss i den forbindelse. Fra i planprogrammet: Trafikale konsekvenser av nye tiltak i planområdet beskrives. Atkomstløsning til Jonsvollkvartalet beskrives og konsekvenser vurderes. Parkeringsbehov utredes. Trafikkløsninger må også sees i sammenheng med bystruktur, byform og byliv og med kulturminner og kulturmiljøer. Grunnlagsmateriale: Vedtatte reguleringsplaner Trafikktall fra Bergen kommune/statens vegvesen

7 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET 7 Parkeringsnorm for Bergen kommune Forprosjekt trafikksystem og veiløsninger for Marineholmen Nøstet, mai 2004 Nordnestunnelen trafikkvurdering og alternative løsninger, april 2006 Supplerende registreringer/undersøkelser: Trafikksituasjonen i området er godt kartlagt gjennom ulike utredninger som er utført i regi av Statens vegvesen og Bergen kommune. Det legges til grunn at det ikke er behov for ytterligere registreringer. Metode: kapasitetsvurderinger gjøres ved hjelp av CONTRAM

8 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET 8 2. TILTAK Figur 2 Situasjonsplan Oppgaven er å utrede planens/tiltakets konsekvenser i ny trafikkstruktur i området hvor noen gater er stengt og noen åpnet, og reguleringsform i noen kryss er endret. Vi har tre situasjoner: o o o Alternativ A - Dagens trafikksituasjon, dagens vegnett Alternativ 0 Utvikling etter gjeldende reguleringsplan(er), nytt vegnett Alternativ 1 Nytt planforslag, nytt vegnett Den eksisterende bebyggelsen på tomten skal beholdes for begge alternativene.

9 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Alternativ A I dagens trafikksituasjon ligger kvartalet brakk, det er noen parkeringsplasser, men ingen effektiv utnytting av arealet til bygningsmasse. Tomten har følgende arealfordeling: Tabell 1: Arealoversikt eksisterende bygg Adresse/type Kontor Forretning Bolig Sum Baneveien Komediebakken Teatergaten Totalt Disse virksomhetene har 30 tilhørende parkeringsplasser. Det er i dag diverse detaljhandel på tomten, men ingen dagligvarehandel. 2.2 Alternativ 0 Alternativ 0 er utvikling av eiendommen ihht gjeldende reguleringsplan for området. Den gir rom for utvikling til bolig og næring. Planen definerer ikke fordeling av formål, noe som skal fastsettes i bebyggelsesplan. For sammenligningens skyld har vi anslått en sannsynlig fordeling av formål: Av brutto kvm BRA er det planlagt kvm bolig, og kvm forretning og kvm kontor. Denne utbyggingen kommer i tilegg til den som står på tomten i dag. I forhold til regulert areal er det mulig å tenke seg følgende parkeringsdekning: Tabell 2: Parkeringsplasser for alternativ 0 Formål P-plasser Bolig 70 Forretning 15 Kontor 30 Totalt 115 Utvikling av alternativ 0 og alternativ 1 forholder seg til en vedtatt endring av dagens kjøremønster.

10 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET 10 Figur 3: Nytt foreslått kjøremønster (Kompas 2009) Dette innebærer følgende endringer: - Jonsvollsgaten blir gågate - Komediebakken enveisreguleres mot Nøstet - Håkonsgaten forlenges nordover til Nøstegaten og enveisreguleres mot sør - Baneveien er atkomstvei til Nøstet/Verftet - Nøstegaten utbygges med fire felt fra Håkonsgaten og vestover Dette vegnettet er lagt til grunn for CONTRAM-beregningene i kapittel 4.

11 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Alternativ 1 Alternativ 1 er nytt planforslag. Planen skal legge til rette for en ny kontor- og forretningsbebyggelse på den ubebygde delen av tomten. Bebyggelsen vil i alt romme 750 arbeidsplasser og være på rundt kvm. Den har følgende arealfordeling: Tabell 3: Arealfordeling alternativ 1 Formål [kvm] Bolig 0 Forretning plan 0 og Kontor plan 2 til Kontor plan U1 (tekn.rom, varelev. etc) Totalt Det er planlagt tre nivåer med parkeringsanlegg under bakken som til sammen skal romme 250 parkeringsplasser. Alternativet vil ha samme vegnettsløsning som alternativ 0. Alternativ 1 har totalt 250 p-plasser fordelt på plan U1, U2 og U3. Disse tenkes utnyttet som ansatteparkering.

12 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET DAGENS TRAFIKKSITUASJON Trafikksituasjonen i området preges av å være sentrumsnær hvor andelen handels- og arbeidsreiser dominerer. Området har en stor andel gjennomgangstrafikk til målpunkt i Bergen sentrum fra Bergen vest og sør. Figur 4: Døgnvariasjon tellepunkt til venstre, trafikkutvikling tellepunkt til høyre Det er i dag et nivå 1 punkt i området. Dette tellepunktet ( ) ligger i Torborg Nedreaas gate/nøstegaten. I likhet med mange andre sentrumsområder har det ikke hatt noen trafikkvekst i de siste årene (se Figur 4). Dette er et uttrykk for at kapasitetsskranker, for eksempel signalanlegg, i tilgrensende vegnett er med på å stabilisere trafikkbelastningen i området. Gjeldende CONTRAM modell for området er lagt til grunn for trafikkvolumene. Denne gir følgende trafikkvolum: Figur 5 ÅDT 2008 med dagens kjøremønster

13 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET 13 Trafikkavviklingen i området er presentert som belastningsgradsplott: Figur 6 Belastningsgrad 2008 morgen og ettermiddag Vi ser at trafikkavviklingen i de signalregulerte kryssene Jonsvollsgaten x Baneveien og Jonsvollsgaten x Nøstegaten er problematisk, og det kan foreventes enkelte køer og forsinkelser inn mot disse kryssene.

14 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET TURPRODUKSJON OG METODE 4.1 Turproduksjon Det er beregnet turproduksjon for kontor, forretning og bolig. Turproduksjonen for de ulike virksomhetene legger grunnlaget for sonedataene til CONTRAM modellen Turproduksjon bolig Alternativ 0 Turproduksjonen for boliger bygger på erfaringstall fra håndbok 146 og prosamrapport 137. Andelen bilturer varierer med lokalisering, kollektivtilbud, sosioøkonomiske faktorer og arealbruk. Området er sentrumsnært med et godt kollektivtilbud og gang-/sykkeltilbud. Dette gjør at hver bolig er vurdert til å generere 2,5 bilturer per døgn. Det er i alt planlagt maksimalt 70 boliger. Dette vil totalt generere 175 envegs bilturer per døgn. Makstimen utgjør 20 % av døgntrafikken og er om morgenen mellom 0730 og Makstimen ettermiddag utgjør 80 % av denne. Med en retningsfordeling på 90 % inn og 10 % ut gir dette følgende turproduksjon makstime ettermiddag: Tabell 4: Turproduksjon alternativ 0, makstime morgen, bolig, [kjt/time] BOLIG Makstime morgen, Fra Jonsvollskvartalet 31 envegs bilturer Til Jonsvollskvartalet 4 envegs bilturer Tabell 5: Turproduksjon, alternativ 0, makstime ettermiddag, bolig, [kjt/time] BOLIG Makstime ettermiddag, Fra Jonsvollskvartalet 3 envegs bilturer Til Jonsvollskvartalet 26 envegs bilturer Totalt antall envegs bilturer per døgn er på 175. Alternativ 1 Ingen planlagt utbygging av bolig.

15 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Turproduksjon forretning Turproduksjonen for forretning er hentet fra erfaringstall fra Oslo (Prosam 2005) og Statens vegvesen (1988). Hvilke type forretning som bygges og parkeringsdekning vil være styrende for antall genererte envegs turer. Alternativ 0 Gjeldende reguleringsplan legger opp til 3000 kvm forretning. Det er gjeldende p-norm som er bestemmende for antall genererte envegs bilturer. - 5 parkeringsplasser per 1000 kvm forretning Dette vil gi i alt 15 parkeringsplasser. Trafikken vil fordele seg jevnt over åpningstiden med en topp mellom hvor arbeidsreiser fra forretningen og handelsreiser opptrer samtidig. Antar vi et parkeringsbelegg på 90% i makstimen med 30 minutters opphold per bil vil dette generere i størrelsesorden 60 envegs bilturer. Denne trafikken antas fordelt 50/50 til/fra Jonsvollskvartalet. Tabell 6: Turproduksjon, alternativ 0, makstime ettermiddag, forretning, [kjt/time] FORRETNING Makstime ettermiddag, Fra Jonsvollskvartalet 30 envegs bilturer Til Jonsvollskvartalet 30 envegs bilturer Andelen av trafikken som vil være før åpningstiden om morgen vil være så beskjeden at den kan neglisjeres. Med en makstimeandel på 22% (håndbok 146) vil dette generere totalt 272 envegs bilturer. Alternativ 1 Det er i alt planlagt kvm publikumsrettet virksomhet. Dette vil i hovedsak være den publikumsrettede delen av bankvirksomheten i plan 0 og plan 1. Lik fremgangsmåte som alternativ 0 vil gi følgende turproduksjon for alternativ 1: Tabell 7: Turproduksjon, alternativ 1, makstime ettermiddag, forretning, [kjt/time] FORRETNING Makstime ettermiddag, Fra Jonsvollskvartalet 50 envegs bilturer Til Jonsvollskvartalet 50 envegs bilturer Dette vil totalt generere 454 envegs bilturer per døgn.

16 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Turproduksjon kontor Alternativ 0 Turproduksjonen for kontorvirksomheter er vurdert i forhold til erfaringstall fra Oslo (Prosam 2003) og Statens vegvesens håndbok 146. Det er antatt en ansatt per 25 kvm kontor noe som totalt gir 400 ansatte (10000/25). Det er gjeldende p-norm som er bestemmende for antall genererte bilreiser. Følgende p norm har blitt lagt til grunn: 3 parkeringsplasser per 1000 kvm kontorareal Dette vil i alt gi 30 parkeringsplasser, og en parkeringsdekning på rundt 7,5 %. Lav parkeringsdekning ved arbeidsplassen er en viktig faktor for å redusere andelen bilreiser, og øke andelen turer som bilpassasjer, med kollektiv eller gang-/sykkel. Erfaringstall fra Oslo viser at mellom 30 og 35 % ankommer arbeidsplassen mellom (Prosam 2003), mens mellom 25 og 30 % forlater kontoret mellom 1530 og Antar vi et parkeringsbelegg på 90 % vil dette gi følgende turproduksjon for makstime morgen og ettermiddag: Tabell 8: Turproduksjon, alternativ 0, makstime morgen, kontor, [kjt/time] KONTOR Makstime morgen, Fra Jonsvollskvartalet 0 envegs bilturer Til Jonsvollskvartalet 10 envegs bilturer Tabell 9: Turproduksjon, alternativ 0, makstime ettermiddag, kontor, [kjt/time] KONTOR Makstime ettermiddag, Fra Jonsvollskartalet 8 envegs bilturer Til Jonsvollskvartalet 2 envegs bilturer Rundt 8 % av arbeidsreisene i Bergen er reiser som bilpassasjer (tall hentet fra RVU 2001). Legger vi dette til grunn vil kontorvirksomheten genereres 128 envegs bilturer per døgn (400 ansatte*2*0.08*2). Med en lik fordeling mellom ankomst og avreisetidspunkt for kontor som antatt tidligere vil dette gi følgende turproduksjon for makstime morgen og ettermiddag: Tabell 10: Turproduksjon, alternativ 0, makstime morgen, kontor, [kjt/time] KONTOR Bilpassasjer Bilfører TOTALT Fra Jonsvollskvartalet 22 envegs bilturer 0 envegs bilturer 22 envegs bilturer Til Jonsvollskvartalet 22 envegs bilturer 10 envegs bilturer 32 envegs bilturer

17 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET 17 Tabell 11: Turproduksjon, alternativ 0, makstime ettermiddag, kontor, [kjt/time] KONTOR Bilpassasjer Bilfører TOTALT Fra Jonsvollskvartalet 19 envegs bilturer 8 envegs bilturer 27 envegs bilturer Til Jonsvollskvartalet 19 envegs bilturer 2 envegs bilturer 21 envegs bilturer Kontorvirksomhet vil generere besøkstrafikk og trafikk i forbindelse med varelevering. Denne trafikken vil i hovedsak skje utenfor makstime morgen og ettermiddag og dermed ikke være dimensjonerende for kapasiteten i nærliggende vegnett. Erfaringer fra Trondheim (Strømmen 2001) viser at virksomheter med middels eller lav besøksintensitet generer 1 besøkende per 200 kvm gulvareal. Dette vil i alt gi 50 besøkende per dag. Antar vi en bilandel på 70 % vil dette gi 35 besøkende med bil og 70 genererte envegs bilturer. Andelen bilturer per ansatt i arbeidstiden er vurdert til 0,3 envegs bilturer per ansatt (Prosam 2003). Tabell 12: Turproduksjon, alternativ 0, kontor, [per døgn] Turproduksjon kontor Bilturer per ansatt, justert i forhold til p dekning Besøkende og varelevering Bilpassasjer Totalt 74 envegs bilturer 70 envegs bilturer 128 envegs bilturer Kontorvirksomheten er beregnet til å generere rundt 272 bilturer per døgn. Alternativ 1 Planforslaget legger opp til kvm kontor. Dette vil med 25 kvm per ansatt gi i størrelsesorden 640 ansatte. Sammen med forretningsdelen er det til sammen 750 arbeidsplasser i det planlagte bygget. Legger man de samme forutsetningene til grunn som alternativ 0 vil dette gi følgende trafikkmengder for makstime morgen og ettermiddag: Tabell 13: Turproduksjon, alternativ 1, makstime morgen, kontor, [kjt/time] KONTOR Bilpassasjer Bilfører TOTALT Fra Jonsvollskvartalet 36 envegs bilturer 0 envegs bilturer 36 envegs bilturer Til Jonsvollskvartalet 36 envegs bilturer 63 envegs bilturer 100 envegs bilturer

18 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET 18 Tabell 14: Turproduksjon, alternativ 1, makstime ettermiddag, kontor, [kjt/time] KONTOR Bilpassasjer Bilfører TOTALT Fra Jonsvollskvartalet 31 envegs bilturer 54 envegs bilturer 85 envegs bilturer Til Jonsvollskvartalet 31 envegs bilturer 20 envegs bilturer 51 envegs bilturer Totalt vil kontorvirksomheten for døgnet generere følgende trafikk: Tabell 15: Turproduksjon, alternativ 1, kontor, [per døgn] Turproduksjon kontor Bilturer per ansatt, justert i forhold til p dekning Besøkende og varelevering Bilpassasjer Totalt 418 envegs bilturer 112 envegs bilturer 205 envegs bilturer Dette gir totalt 735 envegs bilturer Oppsummering turproduksjon Tabell 16: Alternativsammenligning turproduksjon, [kjt/time] Makstime morgen Makstime ettermiddag Alt. 0 Alt. 1 Alt. 0 Alt. 1 Bolig Til Jonsvollskvartalet Fra Jonsvollskvartalet Forretning Til Jonsvollskvartalet Fra Jonsvollskvartalet Kontor Til Jonsvollskvartalet Fra Jonsvollskvartalet SUM Tabellen over viser en sammenligning av turproduksjonen for alternativ 0 og alternativ 1. Tabell 17: Alternativsammenligning, turproduksjon per døgn ÅDT, [kjt/døgn] Alt. 0 Alt. 1 Bolig Forretning Kontor SUM

19 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET CONTRAM Generelt om CONTRAM Det er i dette prosjektet valgt å bruke CONTRAM til trafikkberegningene. CONTRAM er en taktisk edbbasert trafikkmodell hvor vegnettet kodes på feltnivå med vikeplikter, signalplaner og feltlengder. CONTRAM kan beregne trafikkavviklingen i rush- og ikke rushperioder. I dette prosjektet er modellen brukt til å beregne trafikken i morgen og ettermiddagsrush. CONTRAM tar utgangspunkt i et gitt reisemønster mellom ulike destinasjoner (soner), og beregner den mest hensiktsmessige ruten hvor kostnadene (tidsforbruket) forbundet med reisen er lavest. Tidsforbruket på vegnettet er avhengig av trafikken og kapasiteten på veglenkene. Trafikken legges ut på vegnettet gjennom en iterasjonsprosess, noe som er med på sikre likevekt mellom alternative ruter i vegnettet Forutsetninger Gjeldende CONTRAM modell for området er lagt til grunn for beregningene. CONTRAM modellen er utviklet av Rambøll Norge i 2001 og videreutviklet av AsplanViak i Modellen beregner trafikken om morgenen mellom og ettermiddagen mellom Disse to intervallene utgjør totalt 38% av den totale gjennomsnittelig døgntrafikken (andel hentet fra nærliggende tellepunkt, se Figur 4). Dette er lagt til grunn beregning av ÅDT verdier. Klostergarasjen er lagt inn i modellen med tilhørende turproduksjon. Forutsetninger for disse beregningene kan finnes i notatet Utvidelse av parkeringskapasiteten i Klostergarasjen (AsplanViak 2004). Trafikktallene fra 2003 er lagt til grunn for beregningene. En kontroll mot dagens trafikktall viste relativt små avvik som følge av moderat trafikkvekst i området. Tabell 18: Beregnet telt (avrundet til nærmeste tusen) Snitt Beregnet Telt Torborg Nedreaas gate, nivå Nøstegaten, nord for Komedibakken, NVDB Håkonsgaten Teatergaten Komedibakken Jonsvollgaten Teatergaten ved Sentralbadet Vi ser av tabellen over at den stemmer godt med observerte tall noe som gjør den egnet for trafikkanalyse i området.

20 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET ANALYSE 5.1 Tolking av resultater Det er gjort beregninger for trafikkvolum og trafikkavvikling for de ulike alternativene. Trafikkvolumene vil bli presentert i ÅDT format. Avviklingsforholdene fremstilles i form av hver enkelt lenkes belastningsgrad. Belastningsgraden uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet, og illustrerer graden av kapasitetsutnyttelse på vegnettet. En belastningsgrad større enn 0.85 vil gi forsinkelser og køer på vegnettet. Når belastningsgraden overstiger 1 er antallet kjøretøy inn på lenken større en hva lenken klarer å avvikle. Dette gjør at køen vil vokse, helt til tilsiget av kjøretøy blir mindre enn hva lenken klarer å avvikle. 5.2 Alternativ Trafikkvolum Figur 7: Trafikkvolum alternativ 0, [kjt/døgn]

21 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Trafikkavvikling Figur 8: Trafikkavvikling makstime morgen og ettermiddag

22 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Alternativ Trafikkvolum Figur 9: Trafikkvolum alternativ 1, [kjt/døgn] Trafikkavvikling Figur 10: Belastningsgrad alternativ 1, makstime morgen ( )

23 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET 23 Figur 11: Belastningsgrad alternativ 1, makstime ettermiddag ( ) 5.4 Alternativsammenligning Tabell 19: Alternativsammenligning Alt. A Alt. 0 Alt. 1 Endring i forhold til Alt. A, [kjt/døgn] Alt 0 Alt 1 Baneveien Jonsvollsgaten Komediebakken Teatergaten Tabellen over viser en sammenligning av trafikkvolumene for aktuelle gater for de ulike alternativene. Sanering av Jonsvollsgaten vil naturlig nok øke den trafikale belastningen på det tilgrensende vegnettet. Økningen vil bli spesielt stor i deler Teatergaten hvor man kan forvente opp mot en dobling av trafikkmengdene. Likevel vil en sanering av Jonsvollsgaten gi positive effekter i form av avlastning av området rundt Klostergarasjen og løse opp i trafikkavviklingsproblemer i kryssene Nøstegaten x Jonsvollsgaten og Baneveien x Jonsvollsgaten. Det foreslåtte vegnettet vil øke trafikken i Baneveien. Denne trafikken vil i hovedsak være trafikk til Klostergarasjen eller trafikk videre til Nøstegaten. Både alternativ 0 og alternativ 1 er foreslått med to envegsregulerte felt fra Komediebakken til innkjøring av parkeringskjeller ved Jonsvollskvartalet, og ett felt videre til en foreslått breddeutvidelse ved Jonsvollsgaten x Nøstegaten. Trafikkberegningene viser god avvikling ved en slik utforming av vegnettet for både alternativ 0 og alternativ 1. Den foreslåtte vegnettsutformingen vil kunne gi enkelte avviklingsproblemer i de signalregulerte kryssene Teatergaten x Komedibakken og Nøstegaten x Komediebakken.

24 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET OPPSUMMERING OG KONKLUSJON I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning for Jonsvollskvartalet er det gjennomført en trafikkanalyse for området. Hensikten er å belyse eventuelle trafikale problemer utbygging påfører nærliggende vegnett å gi en vurdering av egnet adkomstløsning. Det foreligger i dag to alternative utnyttelser av Jonsvollskvaralet. Alternativ 0 er ihht til gjeldende reguleringsplan for området og med slik antatt fordeling av formål 7000 kvm bolig, 3000 kvm forretning og kvm kontor. Alternativ 1 er nytt planforslag. Denne planen legger opp til kvm kontor og kvm forretning. Utover gjeldende parkeringsnorm for Bergen kommune er det planlagt til sammen 135 parkeringsplasser til ansatteparkering. Parkeringsanleggets kapasitet (250 plasser) er styrende for antallet genererte envegs bilturer. Ved å legge disse til grunn ga dette oss følgende turproduksjon for de to alternativene: Tabell 20: Alternativsammenligning turproduksjon, [kjt/time] Makstime morgen Makstime ettermiddag Alt. 0 Alt. 1 Alt. 0 Alt. 1 Bolig Til Jonsvollskvartalet Fra Jonsvollskvartalet Forretning Til Jonsvollskvartalet Fra Jonsvollskvartalet Kontor Til Jonsvollskvartalet Fra Jonsvollskvartalet SUM Gjeldende reguleringsplaner for området legger opp til en endring av dagens kjøremønster. De viktigste endringene er at Jonsvollsgaten blir gågate og at Komediebakken og Håkonsgaten envegsreguleres. Endringene vil gi økt trafikk i Baneveien da vegen vil fungere som adkomst til Klostergarasjen og Nøstegaten. Økningen er likevel ikke av en slik art at det skaper fremkommelighetsproblemer i Baneveien og videre mot Nøstegaten. En forslått envegsregulert gate mellom Jonsvollskvartalet med breddeutvidelse ved krysset med Nøstegaten vil i følge beregningene kunne gi god trafikkavvikling i makstime morgen og ettermiddag. Et felt vil også redusere antall konfliktpunkter med fotgjengere og syklister og være mer trafikksikkert enn et to felts alternativ. To felt er foreslått fra Komediebakken til Jonsvollskvartalet for hindre tilbakeblokkering til signalanlegget ved Komediebakken x Baneveien og bedre trafikkflyten inn og ut av parkeringshuset ved Jonsvollskvartalet. Den årlige gjennomsnittelige døgntrafikken i Baneveien er beregnet til å ligge mellom 6500 kjt/døgn (alternativ 0) og 7000 kjt/døgn (alternativ 1). Alternativ 1 vil gi noe høyere trafikkbelastning, men det er trafikken til Klostergarasjen og Nøstegaten som er den dominerende.

25 TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET REFERANSER AsplanViak, 2004, Utvidelse av parkeringskapasiteten i Klostergarasjen. Mindre vesentlig endring av reguleringsplan, Bergen. Kompas, 2004, Marineholmen Nøstet Forprosjekt for veisystem, Bergen. Prosam, 2003, Turproduksjon for kontorbedrifter og kjøpesenter prosamrapport 103, Statens vegvesen, Oslo. Prosam, 2006, Prosamrapport 137 Turproduksjonstall for boligbebyggelse i Oslo og Akershus, Statens Vegvesen Region Øst, Oslo. Rambøll Norge AS, 2008, Parkeringsrapport Det Vestlandske Veksthus Jonsvollkvartalet, Rambøll Norge AS, Bergen. Strømmen, K 2001, Rett virksomhet på rett sted, NTNU, Trondheim.

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET NOTAT Oppdrag Konsulentbistand saksbehandling TRH kommune - Brøset Kunde Trondheim kommune Notat nr. 001-2 Til Kristian Sandvik, Trondheim kommune Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS [Navn] TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE

OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE Oppdrag YTREBYGDA. GNR 116 BNR 86 M.FL.. KNUTEPUNKT SANDSLI Kunde Notat nr. Til Bergen Tomteselskap AS 005, Rev A Fra Kopi Camilla Bjäring og Tor Lunde, Rambøll Kristian Ramstad

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG

NOTAT TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER ADKOMST TIL DELOMRÅDE INNENFOR RAMPE FRA VESTRE ROSTEN TIL JOHN AAES VEG NOTAT Oppdrag 6080628 Næringsområde Vestre Rosten Kunde Trondheim kommune, Byutvikling Notat nr. 2 Til Ole Ivar Folstad Fra Kopi Tor Lunde Anne E. Katmo Revisjon 22.10.2010 - adkomstløsning nr 4 tatt inn

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektgruppen Cubus AS v/ Liz Eva Tøllefsen Dato: 22.1.2015 Tema: Reguleringsplan Bjørnsons gate 29, Kronstad. Supplerende trafikkvurderinger. Bakgrunn Det

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtunbråtet barnehage er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2 Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Trafikkanalyse Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Aasne Haug, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Reguleringsplan Leikvang

Reguleringsplan Leikvang Bergen, mars 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 6 4.1. TRAFIKKMENGDER, DAGENS SITUASJON... 6 4.2. NYSKAPT TRAFIKK...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FLESLAND LUFTHAVN

TRAFIKKANALYSE FLESLAND LUFTHAVN Oppdragsgiver Norconsult AS Rapporttype Trafikkanalyse 2011-03-04 TRAFIKKANALYSE FLESLAND LUFTHAVN Forsidebilde: NSW Arkitekter og Planleggere AS 2010- Landside FLESLAND LUFTHAVN 2 (60) TRAFIKKANALYSE

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Områderegulering for Marviksletta

Områderegulering for Marviksletta Områderegulering for Marviksletta Trafikkanalyse Utarbeidet for: Kristiansand kommune 3151 Juni 2011 FORORD Som en del av pågående områderegulering for Marviksletta, er ViaNova Kristiansand AS engasjert

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD Oppdragsgiver: Uno-X Automat AS Oppdrag: 535339. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2015-02-19 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Sandsliåsen Trafikkanalyse

Sandsliåsen Trafikkanalyse Bergen, 30.3.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. TRAFIKKSITUASJONEN I OMRÅDET... 4 3.1. TRAFIKKMENGDER... 4 3.2. TRAFIKKAVVIKLING... 5 3.3. TRAFIKKSIKKERHET OG GANG/SYKKEL... 5 4. TRAFIKKSKAPNING

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

Bergensprogrammet. Nøstet; Jonsvollsgaten, del av Baneveien, Vestre Murallmenningen og Nøstegaten. Forslag til forprosjekt gateopprustning.

Bergensprogrammet. Nøstet; Jonsvollsgaten, del av Baneveien, Vestre Murallmenningen og Nøstegaten. Forslag til forprosjekt gateopprustning. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201209905/10 Emnekode: ESARK 510 Saksbeh.: ROKN Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale Utgave: 2 Dato: 2013-02-18 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utbyggingsforslag for Øvre Storgate

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Trafikk. Innledning. Data for trafikkmengder, ulykker etc. er hentet fra Nasjonal Vegdatabank. Problemstillinger

Trafikk. Innledning. Data for trafikkmengder, ulykker etc. er hentet fra Nasjonal Vegdatabank. Problemstillinger Trafikk Innledning Utredning av de trafikale virkningene av utbygging i området omfatter problemstillinger knyttet til trafikkskapning / nyskapt trafikk, kapasitet / trafikkavvikling og trafikksikkerhet.

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsgiver HR Prosjekt AS Dato 2017-08-28 GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING 2 (11) GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsnr.: 1350024050

Detaljer