Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen."

Transkript

1 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_ _audun.doc Kvalitetskontroll: Oppdrag nr: TRAFIKKBEREGNINGER 1. METODE For å vurdere konsekvensene av nyskapt trafikk som følge av utbyggingen innen planområdet er det valgt å ta utgangspunkt i trafikkbelastingen i eksisterende contram-modell. Spørsmål som ønskes besvart er hvor stor blir trafikkøkningen på omliggende vegnett, hvordan fordeler denne trafikken seg på vegnettet og hva betyr den for kapasiteten på vegnettet (kryssene). For å vurdere betydningen av utbyggingen på kapasiteten på vegnettet er det valgt å beregne kapasiteten for rundkjøringen Fageråsveien X Storetveitveien med og uten utbygging. Det er valgt å gjøre beregningene etter følgende metode: Den nyskapte trafikken beregnes som endring i turproduksjon fra dagens situasjon til framtidig situasjon med utbygging. Beregningene gjøres både på døgnnivå og makstimenivå. Trafikkbelastningen på vegnettet omkring planområdet for dagens situasjon er hentet fra contram-modellen for Bergen for år 2000 og trafikkbelastningen for framtidig situasjon er hentet fra contram-modellen for Beregnet døgntrafikk ÅDT fra området legges ut på vegnettet både for dagens og framtidig situasjon. Utbyggingen ligger ikke inne i modellen for 2015 slik at den kommer i tillegg til 2015-trafikken. Erfaringsmessig er det oftest ettermiddagsrushet som har makstimen, om morgenen er det stort sett arbeidsreiser på vegnettet og lite trafikk knyttet til andre aktiviteter som handel etc. I forbindelse med kapasitetsberegninger er det derfor valgt å bruke makstimebelastningen om ettermiddagen som dimensjonerende time. I contram-modellen er makstimen om ettermiddagen mellom kl.1530 og 1630 som dimensjonerende og om morgenen er makstimen mellom kl.0800 og Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. Beregningene av forventet trafikkbelastning/ nyskapttrafikk til/fra området er gjort med utgangspunkt i erfaringstall for turproduksjon for ulike virksomheter, og verdier fra Håndbok 146. Asplan Viak AS Side 1

2 2. TURPRODUKSJON Følgende forutsetninger er brukt i beregning av turproduksjon (en tur er enten utreise eller innreise). Figur 1 viser oversikt over parametrene som er brukt og Figur 2 viser grunnlagsdata for beregningene. Følgende forutsetninger er brukt: For beregning av turproduksjon fra boliger er det brukt 3. 5 pr. bolig pr. yrkesdøgn og 0.6 pr. bolig i makstimen (gjelder både morgen og ettermiddag). Det er brukt gjennomsnittlig boligstørrelse 76 kvm. For området regulert til barnehagen og klubbhus er det brukt 60 barn og 20 ansatte for dagens situasjon, og 120 barn og 30 ansatte i framtidssituasjonen. Det er antatt at 80 % av barna og 70 % av de ansatte kommer med bil. 65 % kommer eller drar i makstimen. For kontor er det brukt 8 pr. 100 kvm. pr. yrkesdøgn. og 2 i makstimen både om morgenen og om ettermiddagen. For klubbhuset er det antatt at det er trening eller annen aktivitet mellom kl.16 og kl. 20. Antar 20 til og 20 fra klubbhus/fotballbane pr. time mellom kl.16 og kl. 20. Andel bil settes til 20 %. Ingen trafikk i makstimen. Beregningene for områdene med kombinerte formål gjøres i adskilte deler; området med kombinert formål forretning/ kontor (REMA1000) og områdene med forretning, kontor og bolig. For REMA1000 antas at 30 % av forretningsområdet vil være kontor og lager som er knyttet direkte til forretningsvirksomheten og inngår ikke i turproduksjonsberegningene. For forretning brukes 105 pr. 100 kvm pr. yrkesdøgn og 12 bil pr. 100 kvm. i makstimen om ettermiddagen og 2 pr. 100 kvm. i makstimen om morgenen. Arealene for bevertning er relativt små, mange av de besøkende vil være på vei til eller fra andre aktiviteter eller reisemål, for eksempel på veg til bybanen. Bruker verdier for nedre grense for handel for denne virksomheten; 15 bil pr. 100 kvm. pr yrkesdøgn og 7 bil pr. 100 kvm. i makstimen om ettermiddagen og 2 pr. 100 kvm om morgenen. Antall Boliger bil pr.bolig Kontor Bil pr.100kvm. Forretninger Bil pr.100kvm. Bevertning Bil pr.100kvm. Barnehageansatte Bil pr. ansatt Barnehagebarn Bil pr. barn Klubbhus/ fotballbane Bil pr. besøk ÅDT 3, ,40 3,20 1 makstimen morgen 0, ,46 1,04 0 makstimen ettermiddag 0, ,46 1,04 0 Figur 1 Turproduksjonsparametere. Asplan Viak AS Side 2

3 Dagens aktiviteter i planområdet Beskrivele av feltet: Antall.- boliger kontorkvm forretn.- kvm bevertn.- kvm Barnehant. ansatte Barnehant. barn Klubb./ fotballb. ant.besøk pr.dag Eks.REMA1000 bygg (kontor/lager for butikken 720 kvm.er ikke med) Eks.Barnehage/ fotballbane Utbygging - Wergeland reguleringsplan REMA1000 bygg (kontor/lager for butikken F/K kvm.er ikke med) B/F/K2 Nord: Tre bygg (ca. 76 kvm/ bolig) B/F/K1 Syd: Tårnbygget Spissen over banen, F/K/Be1 restaurant O 1/ FO1 Barnehage + klubbhus/ fotballbane Figur 2 Inngangsdata for beregning av turproduksjon. Dagens aktiviteter i planområde Turproduksjon ÅDT boliger kontor forretn. -kvm bevertn. Barnehansatte Barnehbarn til Klubb./ fotball b. SUM Beskrivele av feltet: Eksisterende REMA 1000 bygg Eksisterende Barnehage/ fotballbane Sum ÅDT Utbygging - Wergeland reguleringsplan Turproduksjon ÅDT F/K 1 REMA 1000 bygg B/F/K2 Nord: Tre bygg B/F/K1 Syd: Tårnbygget Spissen over banen, F/K/Be1 restaurant O 1/ FO1 Barnehage + klubbhus/ fotballbane Sum ÅDT %-vis økning 147 % Figur 3 Turproduksjon - gjennomsnittelig antall til/fra planområdet pr. døgn ÅDT. 1 Antall kvm. er redusert med 30 % pga. kontorer og lager til internt bruk Asplan Viak AS Side 3

4 Trafikken til eksisterende Minde barnehage, fotballbanen (inkl klubbhus for Årstad idrettslag) samt 7 boliger har atkomst via Bendixsens til Fageråsveien. Eksisterende forretnings- og kontorlokaler har adkomst direkte til Fageråsveien. Dette vil være den eneste adkomsten til området i framtida. Figur 3 viser beregnet turproduksjon fra planområdet for dagens situasjon og for framtidig situasjon. Beregningene viser at for dagens situasjon genereres ca til/fra planområdet pr. dag. Hovedtyngden, ca. 90 %, er knyttet til eksisterende forretnings- og kontorvirksomhet. Trafikken til barnehage, fotballbanen og boligene utgjør bare en liten del av totaltrafikken. Det i seinere beregninger av trafikkbelastning på vegnettet og kapasitetsberegninger antaes at all trafikk til/fra planområdet kommer direkte ut i Fageråsvegen. Dette kan gjøres da trafikken til/fra områder via Bendixens veg er liten og at detaljeringen i contram-modellen ikke fanger opp dette. Framtidig situasjon med den planlagte utbyggingen viser beregningene at det blir ca kjt pr dag til /fra planområdet. Det er trafikken til/fra forretningsvirksomhetene som utgjør det største bidraget til økningen. Beregningene viser at turproduksjonen til/fra området økes med 147 %, ca ÅDT, med den planlagte utbyggingen. 3. TRAFIKKVEKST - TRAFIKKEN PÅ VEGNETTET Trafikkveksten til/fra området vil være den samme som veksten i turproduksjon, 147 % eller ca ÅDT. Fra contram-modellen er det hentet trafikktall for dagens situasjon (år 2000) og for framtidig situasjon (år 2015) omregnet til ÅDT. Dette danner grunnbelastingen på vegnettet. Det antas at contram-modellen inneholder dagens situasjon for planområdet., slik at bare trafikkveksten fra området legges ut på vegnettet. Følgende forutsetninger er brukt for å fordele årsdaøgntrafikken på vegnettet: Retningsfordelingen i Fageråsvegen er 5 % østover og 95 % vestover mot rundkjøringen. Det er brukt samme retningsfordeling nordover og sørover i Storetveitvegen som i contram-modellen. For dagens situasjon er fordelingen 5 % sørover og 95 % nordover. For framtidig situasjon er fordelingen 22 % sørover og 78 % nordover. Fordelingen mellom Minde allè og Storetveitvegen er som i contram-modellen. For dagens situasjon er fordelingen 62 % i Storetveitvegen og 38 % i Minde allè. For framtidig situasjon er fordelingen 33 % i Storetveitvegen og 67 % i Minde allè. Trafikkbelastning Dagens situasjon Utbyggingen Dagens situasjon + utbygging %-vis vekst Storetveitvegen Sør % Fageråsvegen % Storetveitvegen mellom kryss % Storetveitvegen Nord % Minde allè % Trafikkbelastning Framtidig situasjon Utbyggingen Framtidig situasjon + utbygging %-vis vekst Storetveitvegen Sør % Fageråsvegen % Storetveitvegen mellom kryss % Storetveitvegen Nord % Minde allè % Figur 4 Trafikkbelastning ÅDT og trafikkvekst på vegnettet. Asplan Viak AS Side 4

5 Antall kjt. Antall kjt. Trafikkberegninger Trafikkbelastningen fra contram, beregnet trafikkbelastning fra utbyggingen, totaltrafikkbelastning med utbyggingen og %-vis vekst pga utbyggingen er vist i Figur 4 (gjelder pr. døgn). For dagens situasjon medfører utbyggingen en stor trafikkvekst på Fageråsvegen inn mot rundkjøringen på nesten 90 %. For Storetveitvegen viser beregningene 0-vekst. For de andre vegene medfører utbyggingen mellom 11 % og 16 % vekst. Figur 5 viser grafisk framstilling av trafikkbelastningen I forhold til framtidig situasjon med trafikkbelastningen fra contram som basis vil utbyggingen medføre mindre vekst. Fageråsvegen er beregnet til å få 50 % vekst. Storetveitvegen sør 5 % vekst og de andre vegene 10 % vekst. Figur 6 viser grafisk framstilling av trafikkbelastningen. Figur 7 og Figur 8 viser trafikkbelastningen på vegnettet Dagens situasjon - ÅDT Utbyggingen Dagens situasjon Storetveitvegen Sør Fageråsvegen Storetveitvegen mellom kryss Storetveitvegen Nord Minde allè Figur 5 Dagens situasjon år Grafisk framstilling av trafikkbelastningen ÅDT. Framtidig situasjon - ÅDT Utbyggingen Framtidig situasjon Storetveitvegen Sør Fageråsvegen Storetveitvegen mellom kryss Storetveitvegen Nord Minde allè Figur 6 Framtidig situasjon år Grafisk framstilling av trafikkbelastningen ÅDT. Asplan Viak AS Side 5

6 7 900 (1 090) (1 770) Røde tall er summen av trafikken fra contrammodellen for år 2000 og trafikken til/fra planområdet. Blå tall er trafikken til/fra planområdet med utbygging (2 850) (150) (3 000) (160) Figur 7 Dagens situasjon år 2000.Trafikkbelastningen på vegnettet med utbyggingen ÅDT (1 610) (740) Røde tall er summen av trafikken fra contrammodellen for år 2015 og trafikken til/fra planområdet. Blå tall er trafikken til/fra planområdet med utbygging (2 340) (660) (3 000)) (160) Figur 8 Framtidig situasjon år 2015.Trafikkbelastningen på vegnettet med utbyggingen ÅDT. Asplan Viak AS Side 6

7 4. KAPASITETSBEREGNINGER AV KRYSSET FAGERÅSVEGEN X STORETVEITVEGEN 4.1 Forutsetninger Med bakgrunn i turproduksjonsparametere i Figur 1 samt grunnlagsdata i Figur 2 er trafikkbelastingen til / fra området for makstimen om morgenen og om ettermiddagen beregnet. Figur 9 og Figur 10 viser beregnet totalbelastning til/fra området i makstimene. Dagens aktiviteter i planområdet Morgen boliger kontor forretn. -kvm bevertn. Barnehansatte Barnehbarn til Klubb./ fotball b. SUM Beskrivele av feltet: Eksisterende REMA 1000 bygg Eksisterende Barnehage/ fotballbane Sum kjt Utbygginng - Wergeland reguleringsplan Morgen - F/K 1 REMA 1000 bygg B/F/K2 Nord: Tre bygg B/F/K1 Syd: Tårnbygget F/K/Be1 Spissen over banen, restaurant O 1/ FO1 Barnehage + klubbhus/ fotballbane Sum kjt %-vis økning 204 % Figur 9 Antall til/fra planområdet i makstimen om morgenen - Dagens aktiviteter i planområdet Ettermiddag boliger kontor forretn. -kvm bevertn. Barnehansatte Barnehbarn til Klubb./ fotball b. SUM Beskrivele av feltet: Eksisterende REMA 1000 bygg Eksisterende Barnehage/ fotballbane Sum kjt Utbygging - Wergeland reguleringsplan Ettermiddag - F/K 1 REMA 1000 bygg B/F/K2 Nord: Tre bygg B/F/K1 Syd: Tårnbygget Spissen over banen, F/K/Be1 restaurant O 1/ FO1 Barnehage + klubbhus/ fotballbane Sum kjt %-vis økning 156 % Figur 10 Antall til/fra planområdet i makstimen om ettermiddagen. Asplan Viak AS Side 7

8 Utbyggingen medfører over 200 % (250 kjt.) økning av trafikken til/fra området i makstimen om morgenen og ca. 160 % (450 kjt.) i maktsimen om ettermiddagen. Det er gjort følgende forutsetninger om retningsfordelingen til/-fra området om morgenen: All trafikk fra boligene går ut fra området All trafikk til kontor/forretning og bevertning går til området For barnehagen går reisene til de ansatte til området og leveringen av barn fordeles 50 % til og 50 % fra området. Følgende forutsetninger er gjort for retningsfordelingen til/-fra området om ettermiddagen Av trafikken til/fra boligene går 80 % til området og 20 % fra området Av trafikken til/fra kontor går 20 % til området og 80 % fra området Av trafikken til/fra forretning og bevertning kontor går 50 % til området og 50 % fra området For barnehagen går reisene til de ansatte fra området og henting av barn fordeles 50 % til og 50 % fra området. 95 % av trafikken til/fra området belaster krysset resten går østover Fageråsvegen For hver av tilfartene inn mot krysset er det brukt samme fordeling mellom svingebevegelsene som for aktuell tidsperiode i contrammodellen. 4.2 Inngangsdata Trafikkbelastningen i makstimen i ettermiddagsrush for dagens situasjon uten og med utbyggingen er vist i Figur 11 og for framtidig situasjon uten og med utbyggingen er vist Figur 12. Det er brukt samme fordeling på svingebevegelser som i contram-modellen. Dette fører til at størstedelen av trafikken til/fra området er rettet nordover i Storetveitvegen. Asplan Viak AS Side 8

9 Figur 11 Trafikk i makstimen ettermiddag - Dagens situasjon tv uten utbyggingen og th. med utbyggingen Figur 12 Trafikk i makstimen ettermiddag Framtidig situasjon tv uten utbyggingen og th. med utbyggingen Asplan Viak AS Side 9

10 4.3 Beregningsresultater fra SIDRA Dagens situasjon uten utbygging med utbygging Ettermiddag makstime Ettermiddag makstime Tilfart Bel.grad v/cforhold Gj.snittlig Forsinkelse [sek] Kølengde [m] 95%- konf. Bel.grad v/cforhold Gj.snittlig Forsinkelse [sek] Kølengde [m] 95%- konf. Storetveitvegen Sør 0, , Fageråsvegen Øst 0, , Storetveitvegen Nord 0, , Totalt for krysset 0, , Framtidig situasjon uten utbygging med utbygging Tilfart Ettermiddag makstime Bel.grad v/cforhold Gj.snittlig Forsinkelse [sek] Kølengde [m] 95%- konf. Ettermiddag makstime Bel.grad v/cforhold Gj.snittlig Forsinkelse [sek] Kølengde [m] 95%- konf. Storetveitvegen Sør 0, , Fageråsvegen Øst 0, , Storetveitvegen Nord 0, , Totalt for krysset 0, , god avvikling /akseptabelt ustabilt / på grensen Beregningene viser at for dagens situasjon så vil det ikke bli vesentlige endringer i overbelastning / uakseptabelt avvikling i rundkjøingen med utbyggingen sammenlignet med situasjonen uten utbyggingen. Noe lengre forsinkelse og køer blir det, men likevel innenfor akseptable grenser. Størst endring blir det for Fageråsveien. For framtidig sitasjon medfører utbyggingen større effekt på trafikkavviklingen. Fageråsveien og Storetveitvegen nord er beregnet til å få ustabil avvikling. Forsinkelsene øker noe og køene fordobles sammenlignet med framtidig situasjon uten utbyggingen. 4.4 Resultater fra Contrammodellen begrensninger i kapasitetsbergningene. Trafikktall fra contram-modellen for makstimen om ettermiddagen er brukt som utgangspunkt for kapasitetsberegningene. SIDRA beregner kapasitet i enkelt kryss og tar ikke hensyn til tilbakeblokkeringer til nærliggende kryss. Contram derimot tar hensyn til slike ting. Det signalregulert fotgjengerfeltet Storetveitvegen like nord for rundkjøringen ligger inne i contram-modellen, men ikke i kapasitetsberegningene. Dette fører til at kapasitetsberegningene med SIDRA kan vise bedre trafikkavvikling enn Contam-modellen, Derfor er det viktig å vurdere endringene i avvikling fra situasjonen uten utbygging til situasjonen med utbygging og ikke absolutte tall. Contram-beregningene viser akseptable avviklingsforhold inn mot rundkjøringen for dagens situasjon for den timen som vurderes. På kvarters-nivå viser derimot resultatene store variasjoner i avviklingssituasjonen. Nord for det signalregulerte forgjengerkryssingen, i Storetveitvegen og i Minde Alle, viser beregningene at vegnettet er overbelastet med store forsinkelser og køer mot fotgjengerfletet. Både kapasitetsberegningene og contram-beregningene viser tilfredsstillende avvikling for lenkene nærmest rundkjøringen. Det vil derfor være fotgjengerkryssingen som vil ha størst betydning trafikkavviklingen i og med at den vil holde tilbake trafikken slik at rundkjøringen ikke blir overbelastet fra nord. For framtidig situasjon viser contram dårligere avvikling i rundkjøringen sammenlignet med dagens situasjon. Contram beregner noe dårligere avvikling enn kapasitetsberegningene for denne situasjonen. Spesielt i Fageråsvegen der Asplan Viak AS Side 10

11 contram beregner at trafikkbelastningen vil ligge på grensen til ustabil avvikling. For vegene nord for fotgjengerfeltet er situasjonen den samme som for dagens situasjon store forsinkelser og langer køer i Minde alle og Storetveitvegen mot fotgjengerfeltet. 5. KONKLUSJON Vegnettet på Minde er i dag presset i rushperiodene. Det gjelder spesielt tverrforbindelsen Minde Alle mellom Storetveitveien og Fjøsangerveien. I fremtidig situasjon, med bybanen etablert, vil krysset Storetveitveien x Minde Alle forenkles ved at Inndalsveien kun har ett nordgående felt for biltrafikk. Det blir også gjort tiltak i kryssene Minde Alle x Kanalveien og Minde Alle x Fjøsangerveien for å øke kapasiteten. Vegsituasjonen ved rundkjøringen på Wergeland vil være uforandret. Framtidig trafikksituasjon med utbygging av Wergeland viser at det i rushperioden på ettermiddag vil være noe forsinkelse ut fra området. Dvs at det vil være noe kø i Fageråsveien inn mot rundkjøringen. Avviklingen i Storetveitveien vil imidlertid være tilfredsstillende, med mindre forsinkelser. I våre beregninger er det brukt samme retningsfordeling inn mot området som i trafikkmodellen Contram. For rundkjøringen vil det si at all trafikk inn mot området i ettermiddagstimen kommer fra nord (sentrum), mens det ikke kommer noe trafikk fra sør. I praksis vil trafikken fordele seg mer jevnt fra nord og sør, og dette vil føre til en jevnere belastning i Storetveitveien enn det som er vist i tabellen i kapittel 4.3. I praksis har det vist seg at i rundkjøringer med kø i flere tilfater vil trafikantene ofte tilpasse seg og være fleksible ved at trafikantene inne i rundkjøringen slipper inn kjøretøy fra tilfartene som har vikeplikt. Med små geometriske endringer av rundkjøringen kan kapasiteten forbedres noe. Totalt sett vil trafikksituasjonen i området være tilfredsstillende med noe forsinkelse i Fageråsveien inn mot rundkjøringen i ettermiddagsrush. Asplan Viak AS Side 11

12 Vedlegg 1 til trafikknotat Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: Skrevet av: Jorun Gjære Arkiv: \\bergen03\oppdrag\511848\08_resul tatdokumentasjon\trafikkanalyse\nota t_wergeland_ doc Kvalitetskontroll: Oppdrag nr: Planen er revidert og i den forbindelse er det gjennomført nye turproduksjonsberegninger. Følgende arealoversikt viser eksisterende og nytt areal: SUM BRA m2: Nytt areal: Eksisterende: Kontor eks areal Kontor nytt areal Forretning eks areal Forretning nytt areal Bevertning nytt areal 100 Boligareal, nytt Kontor/mosjonslokaler, BRA totalt: Den reviderte planen har reduksjon i boligareal og forretningsareal, og økning i kontorareal sammenlignet med tidligere planutkast. Det nye planutkastet er beregnet til å få en turproduksjon på ca ÅDT og makstimetrafikken er beregnet til 660 kjt. Det er en økning på 20 % i ÅDT og 5 % i makstimen sammenlignet med dagens situasjon. Dette gir følgende trafikkbelastning på vegnettet:ådt (1 250) (620) (1 890) (530) (2 430) (130) Asplan Viak AS Side 1

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE

OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE OPPSUMMERING TRAFIKKANALYSE Oppdrag YTREBYGDA. GNR 116 BNR 86 M.FL.. KNUTEPUNKT SANDSLI Kunde Notat nr. Til Bergen Tomteselskap AS 005, Rev A Fra Kopi Camilla Bjäring og Tor Lunde, Rambøll Kristian Ramstad

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Sortland kommune Markeveien trafikkanalyse. Utgave:

Sortland kommune Markeveien trafikkanalyse. Utgave: Markeveien trafikkanalyse Utgave: 1 24.4.2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Markeveien trafikkanalyse Utgave / dato: Utgave 1 / 24.4.2015 Arkivreferanse: Oppdrag:

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet "Trafikktelling Nesttun". (vedlagt notat)

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet Trafikktelling Nesttun. (vedlagt notat) Side: 1 av 26 Til: Fra: Bergen kommune v/lars Tveit Norconsult AS v/ Knut Sagen Dato: 5. februar 2008 KAPASITETSANALYSE SUNDTS VEI 1 INNLEDNING På grunn av en forventet trafikkøkning i krysset Nesttunveien

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET

RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Beregnet til Jonsvollskvartalet Dokument type Konsekvensutredning - delrapport Dato 2009-06-26 RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Revisjon 3.0 Dato

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk - oppdatering Dato: 14.03 2017 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse NOTAT Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Jan Knoop Firma LPO Arkitekter AS Fork. Anmerkning Fra: Stein Emilsen Terje Wølneberg Sweco Norge AS Sweco Norge AS Skårer vest Delområde 8 Overordnet trafikkvurdering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD Oppdragsgiver: Uno-X Automat AS Oppdrag: 535339. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2015-02-19 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale Utgave: 2 Dato: 2013-02-18 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utbyggingsforslag for Øvre Storgate

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk Dato: 10.10 2016 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen - Asplan Viak

Detaljer

Reguleringsplan for Liamyrane næringsareal, Litleåsvegen. Trafikkanalyse

Reguleringsplan for Liamyrane næringsareal, Litleåsvegen. Trafikkanalyse Reguleringsplan for Liamyrane næringsareal, Litleåsvegen Trafikkanalyse Bergen, 19.9.2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER OG METODE... 4 3. TRAFIKKSITUASJONEN I OMRÅDET... 5 3.1. Dagens

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtunbråtet barnehage er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer