Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1."

Transkript

1 BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 1 11 Planene 1 12 Utredningsbehov 2 2 Trafikkgrunnlag 21 Dagens situasjon Nyskapt trafikk fra planområdet 3 23 Øvrig trafikkvekst i området 5 3 Vurdering av trafikale konsekvenser 6 1 Bakgrunn 11 Planene BGO Bygg as arbeider med å utvikle en tomt langs Lønningsvegen i nærheten av Flesland lufthavn i Bergen Figur 1 Beliggenhet for planområdet Dokumentnr Versjon Utgivelsesdato 6 mars 2009 Utarbeidet Kontrollert Godkjent gkv ks vos

2 Trafikkanalyse hotell, Lønningen, Bergen 2 / 6 Planene for området (tomt ca m2) er ikke endelig avklart og de opprinnelige planene vil ikke bli realisert Bergen kommune ønsker at tomten blir planlagt for høy utnyttelse, så derfor er det likevel tatt utgangspunkt i opprinnelige planene Det prosjekterte areal på ca m2 (jfr planprogram) omfatter bla Nytt konferansehotell (ca270 rom, 1 restaurant, m2 konferanse) Andre tilbud ved hotellet, spa, treningssenter, kiosk med mer Ca m2 kontor Ca 500 p-plasser Totalt vil dette kunne gi rom for nye arbeidsplasser Disse planene er senere redusert (jfr prospekt fra eiendom direkt as) ved at konferansehotellet er satt til å ha ca 200 rom (400 senger), ca 1500 m2 konferansefasiliteter og kontorbygg med m2 Det er valgt å legge til grunn disse tallene for trafikkanalysen 12 Utredningsbehov I forbindelse med reguleringsplanen skal følgende bla utredes: Det må utredes hvor mye økningen i ÅDT vil være og om dette påvirker kapasitet og utforming av nærliggende veier (særlig Lønningsveien) og nærliggende kryss (særlig kryssene Lønnningveien- Fleslandsveien og Lønningsveien- Lilandsveien) Hvis økningen i trafikk er meget stor må det vurderes om det også er nødvendig med tiltak på øvrige deler av veinettet i nærheten 2 Trafikkgrunnlag 21 Dagens situasjon Fv 177 Fleslandsvegen øst for krysset med Lønningsvegen hadde i 2008 i følge NVDB en ÅDT på ca 4400 (YDT 5200, HDT 2600), mens vest for krysset (rett sør for rullebanen) hadde i 2007 Fv 177 Fleslandsvegen en ÅDT på 1900 (YDT 2000, HDT 1500) Fv 176 Lilandsvegen har i følge NVDB en ÅDT på ca 2500 vest for krysset med Lønningsvegen, mens øst for krysset er ÅDT ca Det fremgår ikke av NVDB hva disse tallene er basert på

3 Trafikkanalyse hotell, Lønningen, Bergen Figur 2 3/6 Foto tatt i Lønningvegen nordfra, nord for planområdet Planområdet er på venstre side etter næringsbygg Det foreligger ikke trafikktellinger fra Lønningen (kommunal veg) i dagens situasjon, men ut fra trafikktallene fra Fv 176 og Fv 177 anslås trafikken forbi planområdet å være i størrelsesorden ÅDT 2000 (betydelig usikkerhet) 22 Nyskapt trafikk fra planområdet 221 Hotell Erfaringstall for trafikkgenerering ved hotell Et konferansehotell (Hotel Quality Jessheim) ved Gardermoen/Jessheim med ca 215 hotellrom og ca 80 ansatte hadde i 2002 registrert en trafikk på ca 900 bilturer inn/ut daglig (virkedøgn mandag-fredag) Holmen fjordhotell med i Asker har 157 hotellrom (250 senger) og et stort parkeringshus med 300 parkeringsplasser Hotellet er med sin beliggenhet svært bilbasert En telling på en dag i mars 2006 med høyere aktivitetsnivå enn normalt ga grunnlag for å beregne en ÅDT til hotellvirksomheten på ca 700 kjt/ døgn Kurs- og konferansehotellet Thon Hotel Oslofjord i Sandvika (Bærum) har 244 hotellrom og et gratis parkeringsanlegg for 70 biler En telling i april 2005 gir grunnlag for å beregne en ÅDT til hotellvirksomheten på ca 600 kjt/døgn All trafikk til/fra hotellet vil være nyskapt trafikk for området Et hotellprosjekt på Flesland vil trolig være omtrent like bilbasert som hotellene ved Jessheim og ved Holmen i Asker Basert på dette anslås trafikken til og fra hotell med konferansevirksomhet å utgjøre ca ÅDT 900

4 Trafikkanalyse hotell, Lønningen, Bergen 4 / Kontor Lav parkeringsdekning har (i større grad enn god kollektivdekning) vist seg å være effektivt for å redusere biltrafikkandel for reiser til/fra kontorvirksomheter Tabell 2 og 3 gjengir en undersøkelse av trafikkgenerering til 34 kontorvirksomheter publisert av PROSAM i 2003 (Prosam-rapport nr 103) Tabell 1: Turproduksjontall for 34 kontorvirksomheter ulike steder i Oslo og Akershus, etter kollektivt servicenivå (kilde PROSAM, 2003) Tabell 2: Turproduksjontall for 34 kontorvirksomheter ulike steder i Oslo og Akershus, etter andel ansatte med tilgang til gratis parkering (kilde: PROSAM, 2003) Som det går fram av tabellene er det særlig begrensninger i de ansattes tilgang på gratis parkeringsplass som er avgjørende for biltrafikkskapningen av virksomhetene Dersom en antar ca 25 m 2 pr ansatt i kontorvirksomheten og en antar 9000 m2 kontor, vil det jobbe ca 360 personer i disse virksomhetene Dersom det opparbeides totalt 500 parkeringsplasser og halvparten (for hotellet er det antatt en p- plass per rom og 50 p-plasser for hotellansatte) av disse ansatte forbeholdes kontoransatte, gir dette parkering til om lag 69 % av de ansatte Dersom vi forutsetter at erfaringstallene fra Oslo-området også kan brukes i Bergen vil en parkeringsdekning på dette nivået tilsi en bilturproduksjon til virksomhetene et sted omkring 1,51 bilturer per ansatt noe som vil medføre en virkedøgntrafikk på omkring 540 bilturer per virkedøgn På ÅDT-basis (faktor 250/365) tilsvarer dette 370 bilturer Ved Gardermoen Business Centre i Gardermoen Næringspark er det registrert ca 850 bilturer inn/ut pr virkedag Virksomhet består av administrasjon, opplæring-/konferansesenter samt kontorhotell Totalt bruksareal er m2 og virksomheten har 145 ansatte Dette indikerer ca 5,9 bilturer pr ansatt eller ca 8,0 bilturer pr 100 m2 Dersom kontorvirksomheten på Flesland for et lignende

5 Trafikkanalyse hotell, Lønningen, Bergen 5/6 preg vil dette tilsi en trafikk på ca 720 bilturer per virkedag På ÅDT-basis (faktor 250/365) tilsvarer dette ÅDT 500 Det velges å legge til det høyeste trafikkgrunnlaget på ÅDT 500 til grunn for den videre vurderingen 223 Total nyskapt trafikk Total trafikk til og fra planområdet anslås til ÅDT 1400 Denne trafikken antatt å fordele seg med ca 40 % nordover mot flyplassen og 60 % sørover i retning resten av Bergen 23 Øvrig trafikkvekst i området Det må forventes at trafikken i området vil stige som følge av utviklingen på Flesland flyplass og realisering av øvrige prosjekter i området Figur 3 Illustrasjon hentet fra prospektet for Vingen basert på Avinor s masterplan for Flesland internasjonale flyplass Det foreligger imidlertid ikke detaljerte opplysninger om hvilke prosjekter som vil kunne gi mer trafikk i Lønningvegen Pga stor usikkerhet foreslås det å legge til grunn at trafikken i Lønningen uavhengig av prosjektet fordobles i løpet av en 15 års periode I følge vegnormalen skal kryss dimensjoneres med et 10 års perspektiv etter åpning Lønningvegen vurderes for øvrig som et av flere alternativer for en fremtidig bybanetrasé

6 Trafikkanalyse hotell, Lønningen, Bergen 6 / 6 3 Vurdering av trafikale konsekvenser Trafikkøkningen pga prosjektet er ikke stor pga (ÅDT 1400) Derfor vil de trafikale konsekvensene også være begrenset Jo lenger vekk fra prosjektområdet man kommer jo mindre vil konsekvensene være Ut å gå inn i detaljerte kapasitetsberegninger vil et adkomstkryss med en samlet kryssbelastning på ÅDT 5400 ikke vil innebære avviklingsproblemer Normalt vil et kryss i plan kunne håndtere betydelig mer trafikk enn dette uten alt for store problemer Figur 4 Antatt kryssbelastning i et atkomstkryss Når det gjelder rundkjøringen mellom Lønningvegen og Fv 177 Fleslandsvegen vurderes også denne å kunne håndtere trafikkøkningen på ÅDT 800 pga prosjektet Størstedelen av trafikken vil belaste Fleslandveien øst i krysset Når det gjelder krysset mellom Lønningvegen og Fv 176 er dette i dagens situasjon et T-kryss Dette krysset vurderes å kunne håndtere den antatte trafikkøkningen Masterplanen for Flesland flyplass synes dessuten å legge opp til et nytt vegnett som vil berøre dette krysset Et slikt nytt vegnett vil normalt bygges med god nok kapasitet

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger

Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger TØI rapport 554/2002 Forfattere: Jon Inge Lian, Berit Grue, Sverre Strand Oslo 2002, 46 sider Sammendrag: Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger Oslofjordtunnelen ble åpnet 29. juni 2000.

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet.

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet. 4. Trafikkanalyse Trafikkanalysen er gjort med en transportmodell. Transportmodeller beskriver transporttilbudet og - etterspørselen i et avgrenset område, og brukes til å finne ut hvordan befolkningen

Detaljer

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer