LANGRØNNINGEN: TRAFIKKSKAPNING INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANGRØNNINGEN: TRAFIKKSKAPNING INNHOLD. 1 Bakgrunn 2"

Transkript

1 TELLEFSEN AS LANGRØNNINGEN: TRAFIKKSKAPNING ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF WWW cowi.no TRAFIKKNOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Forutsetninger Arealdisposisjon Turproduksjonsverdier Makstimetrafikk Retningsfordeling og trafikale forhold 6 3 Beregning 7 4 Usikkerhet 7 OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Trafikkskapning JCRO YUSA KGMR

2 2 NOTAT LANGRØNNINGEN 1 Bakgrunn Nye veier bygger ny E18 Rugtvedt-Dørdal, og deler av nåværende E18 blir lokalveg. Det vil komme et planskilt kryss ved Langrønningen, som kobler gammel og ny E18 sammen. Forventet veiåpning i desember Tellefsen AS ønsker å utvikle et nytt områder i nærheten av ovennevnte kryss, med et T-kryss fra fremtidig lokalvei (dagens E18). T-krysset ønskes å dimensjoneres med venstresvingefelt fra lokalveien til planområdet. Det ønskes en vurdering av dimensjonering av trafikken for å fastsette lengden på venstresvingefeltet. Under følger tilsendt plankart fra kunde: Figur 1: foreløpig forslag til plankart med krysset ved Langrønningen per dags dato. Trafikken på dagens E18 reduseres med ny E18. Høringsnotatet for E18 Rugtvedt-Dørdal beskriver følgende: «Trafikkberegningene viser dessuten at om lag kjøretøy eller 16 pst. av trafikken fortsatt kommer til å velge å kjøre dagens E18 med de bomsatser som foreslås, jf. tabell 4.2.». Denne trafikken er lagt til grunn ved vurdering av krysset. Trafikkmengder på andre fylkesveger i nærområdet Statens vegvesens vegkart 1 som det antas kan sammenligne med. Trafikkmengdene har en ÅDT på 750 til 2000 kjøretøy. 2 Forutsetninger Trafikkskapningen er vurdert på bakgrunn av følgende forutsetninger knyttet til areal, trafikkgenereringsverdier og retningsfordeling. Tallene som oppgis er på tidlig stadium og grove. Beregningsgrunnlaget er derfor beheftet med stor 1

3 NOTAT LANGRØNNINGEN 3 usikkerhet. En ny vurdering bør foretas ved mer konkretisering av utbyggingsstørrelsen og funksjonene på området. 2.1 Arealdisposisjon Tomteareal er ca. 260 daa. Arealet er kupert med store høydeforskjell. Det trekkes derfor for arealer som ikke kan utnyttes effektivt nok uten store tiltak. Totalt effektivt tomteareal er da 180 daa. Gesimshøyde på bygninger er satt på en grense på 17 m. som tilsvarer 4 etasjer. Det er lagt til grunn at gjennomsnittlig etasjehøyde på området er ca. 2,5. Dersom man legger til grunn at utnyttelsesgraden er på 75% BYA av 180 daa gir dette et areal på 130 daa. Det trekkes ifra 30% av dette arealet til internveier, parkeringsarealer, snuplasser, vegfylling, osv. I sum gir dette ca. 91 daa. Bygningsareal er da 91 daa. x 2,5 etasje, tilsvarende m². Det trekkes igjen 30% av byggearealet som går til lagerplasser, areal til allmenn ferdsel, interne oppholdsplasser (vrimlearealer), etc. Totalt nyttig areal (salgsareal) ca m². Videre er det gjort antakelser på sammensetning av næringsområdet, med følgende fordeling. Plasskrevende handel er typen plantasjen, biltema. Lettindustri omfattes av blant annet vaskeri, mekanisk verksted, produksjonslokaler. Service gjelder bensinstasjon, hurtigmatkjeder, etc. Andel m² Plasskrevende handel 30 % Detaljhandel 20 % Lettindustri 20 % Service 8 % Logistikk/Lager 12 % Kontor 10 % Turproduksjonsverdier PLASSKREVENDE HANDEL Plasskrevende handel er i mange tilfelle karakterisert av, at en stor del av de handlende kommer i bil, f.eks. fordi der handles store varer eller store mengder varer. Erfaringstall for plasskrevende handel fra PROSAM-rapport «Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter» (2008) vises i tabellen herunder.

4 4 NOTAT LANGRØNNINGEN Type Genererte bilturer pr. virkedag pr. 100 m² salgsareal Min. Gj.snitt Maks. Hypermarked Byggevare Møbel Elektro Det spesifiseres ikke hvilken handel som skal etableres i planområdet. Det antas at arealene som bygges er av typen byggevare og møbelforretning. PLASSKREVENDE HANDEL Det vurderes at utgangspunktet for beregning av turproduksjon fra arealkrevende handel ligger på 22 bilturer pr. hverdag pr. 100 m². DETALJHANDEL Turproduksjon fra detaljhandel er hentet fra «Håndbok V713», Statens vegvesen. Håndbok V713 er fra 1988 og er gamle generelle tallverdier som vurderes noe høyt når de seneste 30 års utvikling inkluderes. Personturer Biltur Variasjonsomr åde Detalj Pr. ansatt Kiosk Pr. 100 m² Bensinstasjon Kjøpesenter Pr. ansatt Pr. 100 m² Det tas hensyn at området vil sannsynligvis ikke ha særlige strenge personbilrestriksjoner med høy parkeringsmuligheter, da det ikke er planlagt høyt kollektivtilbud på området. DETALJHANDEL Det vurderes derfor at utgangspunktet for beregning av turproduksjon fra detaljhandel ligger på 30 bilturer pr. hverdag pr. 100 m². LETTINDUSTRI Turproduksjon fra Håndbok V713 (1989) av Statens vegvesen gir noen trafikkprognoser for industri som omfatter fabrikk, lager, verksted, engros. Personturer Biltur Variasjonsområde Fabrikk Pr. ansatt 2,5 1,5-5

5 NOTAT LANGRØNNINGEN 5 Lager Verksted Engros Pr. 100 m² 3,5 2,0-6 Pr. ansatt Pr. 100 m² 4,0 6, Tallet er ganske gammelt og vurderes å noe høyt når de seneste 30 års utvikling inkluderes. Det er lagt til grunn at turproduksjonen ligger i den lave spektret. LETT INDUSTRI Det vurderes derfor, at utgangspunktet for beregning av turproduksjon for lett industri kan angis til 4 bilturer pr. hverdag pr. 100 m². SERVICE Det er lagt til grunn at service er en blanding av detaljhandel og lettindustri. SERVICE Det vurderes derfor, at utgangspunktet for beregning av turproduksjon for lett industri kan angis til 5 bilturer pr. hverdag pr. 100 m². LOGISTIKK OG LAGER Logistikk og lager går under samme turproduksjonsverdier som lett industri. LOGISTIKK OG LAGER Det vurderes derfor, at utgangspunktet for beregning av turproduksjon for lett industri kan angis til 4 bilturer pr. hverdag pr. 100 m². KONTOR Til beregning av den genererte trafikken tas utgangspunkt i PROSAM-rapporten «Turproduksjon for kontorbedrifter og kjøpesentre». For mer intensive kontorarealer med kontorlandskap kan verdien være bort imot 20 m² per ansatt. I det følgende regnes det et gjennomsnittlig areal på 40 m² per ansatt for å ta høyde for at de fremtidige næringsbebyggelsene kan være er av typer med færre ansatte per kvadratmeter, med for eksempel egne kontorplasser.

6 6 NOTAT LANGRØNNINGEN Det er lagt til grunn at de fleste ansatte kjører til og fra området med egne parkeringsplasser. KONTOR Det er lagt til grunn en turgenereringsverdi på 3,0 bilturer pr. ansatt pr. døgn. Dette inkluderer også reiser i arbeidstiden. 2.3 Makstimetrafikk Makstimen for de ulike funksjonene på området vil sannsynligvis ikke falle på samme time. Trafikktrafikk som skyldes ansattreiser er erfaringsmessig størst i morgenrush, mens kunder til for eksempel handel kommer om ettermiddagen. I tillegg kan det antas en del reiser er kombinasjonsreiser, eksempelvis arbeidsreiser og handel. VDT reduseres så med 20% for å ta høyde for kombinasjonsreiser og reiser som faller utenom de andre makstimene. 2.4 Retningsfordeling og trafikale forhold I krysset med fremtidig nedgradert E18 og nytt T-kryss til området, er det lagt til grunn en retningsfordeling på 70-30%. Det vil si at 70% av trafikken til området kommer vest blant annet til/fra ny E18, mens 30% kommer fra øst. Det legges til grunn også at dagens E18 vil i fremtiden få en fartsgrense på 70km/t forbi T-krysset. Andel tunge kjøretøy er satt til 15 % og makstimetrafikk er 15% av VDT.

7 NOTAT LANGRØNNINGEN 7 3 Beregning På bakgrunn av ovennevnte forutsetninger er det estimert en VDT totalt for trafikken på ca VDT. Det bemerkes at dette er VDT er kun for ukedagene og at helgetrafikken kan være høyere, spesielt dersom handelsarealene blir dominerende. Makstimen blir da ca bilturer og fordelt på de ulike retningene er det ca bilturer kommer fra vest og ca. 900 bilturer. I beregning av kryss kan det derfor være nødvendig med et både et venstresvingefelt og høyresvingefelt fra fylkesveien. Det er ikke vurdert hvorvidt et venstresvingefelt er nødvendig fra sekundærvei. 4 Usikkerhet I planarbeidet er følgende arbeid vurdert på bakgrunn av å fastsette et overordnet og grovt trafikkgrunnlag. Notatet som beskriver dette baseres på del antagelser om arealmengder som ennå ikke er fastsatt og konkretisert. Videre er det brukt grove generelle prognosetall. Det påpekes at trafikkgrunnlaget er beheftet med store usikkerheter. I videre arbeidet med planområdet kan det hende at disse forutsetningene divergerer fra virkeligheten og at arealene konkretiseres enda nærmere. Det anbefales derfor at man gjennomfører en ny trafikkberegning på bakgrunn av mer konkrete tallgrunnlag.

NOTAT. Trafikkanalyse Ørebekk. 1. Bakgrunn. 2. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Trafikkanalyse Ørebekk. 1. Bakgrunn. 2. Dagens trafikksituasjon NOTAT Oppdrag 1350024490 Ørebekk Trafikkanalyse Kunde Ørebekk Senter AS v/ HS Arealplan AS Notat nr. 1 Dato 2017-10-18 Til Fra Kopi Håvard Skaaden Rambøll Norge AS v/robin Åkebrand og Magne Fjeld Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ADKOMSTVEI LOHNELIER INDUSTRIOMRÅDE NORD INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Datagrunnlag. 2.1 Dagens situasjon. 1 Bakgrunn 1

TRAFIKKVURDERING ADKOMSTVEI LOHNELIER INDUSTRIOMRÅDE NORD INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Datagrunnlag. 2.1 Dagens situasjon. 1 Bakgrunn 1 TT ANLEGG AS TRAFIKKVURDERING ADKOMSTVEI LOHNELIER INDUSTRIOMRÅDE NORD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Datagrunnlag

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Notat. 2014/474 og 2014/473. Saksbehandler: thoeng, Ørland kommune. Dato: 17.02.2016 Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Bakgrunn Reguleringsplan for Brekstad vestre Næringsområde

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2. 2 Eksisterende forhold Myke trafikanter Kollektiv trafikk Trafikkulykker 4

1 Innledning og bakgrunn 2. 2 Eksisterende forhold Myke trafikanter Kollektiv trafikk Trafikkulykker 4 HANDELSBYGG NY FORRETNING I NES I ÅDAL, TRAFIKKANALYSE ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 0579 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Eksisterende forhold 3 2.1 Myke trafikanter

Detaljer

Områderegulering for Østerdalsporten Nord

Områderegulering for Østerdalsporten Nord Notat Trafikkanalyse Områderegulering for Østerdalsporten Nord Tynset kommune 12.07.2019 1. Dagens situasjon Trafikkmengde Avkjørsler inn i planområdet har veldig lav ÅDT. Det inneholder trafikk til 2

Detaljer

Trafikkvurdering - Sekkelsten

Trafikkvurdering - Sekkelsten Til: Fra: Askim kommune Norconsult AS v/kristoffer Åsen Røys Dato 2017-11-29 Trafikkvurdering - Sekkelsten Som del av arbeidet med å utarbeide områdereguleringsplan for et nytt næringsområde på Sekkelsten

Detaljer

Trafikkvurderinger ny dagligvare Askim kommune

Trafikkvurderinger ny dagligvare Askim kommune Notat Trafikkvurderinger ny dagligvare Askim kommune Frydenlundveien J. Gaute Taarneby Versjon 2 10. august 2018 1 Innledning... 2 2 Turproduksjon... 2 3 Adkomst og trafikktiltak... 3 AS Civitas By-, miljø-

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 4

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 4 STATENS VEGVESEN OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - TRAFIKK FAGNOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET Oppdragsgiver: Oppdrag: 533274-01 Reguleringsplan for område I3 Dato: 19.10.2016 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 3

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 3 STATENS VEGVESEN REGION VEST OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - TRAFIKK FAGNOTAT INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde

Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde Beregning av turproduksjon utføres med bakgrunn i erfaringstall fra ulike virksomheter/arealbruk samt størrelsen på virksomheten/størrelsen på, eller antallet, enheter

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dybdahlsvegen 3 og 5 Detaljregulering 0250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Trafikkberegning Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 ÅDT 2 2.2 Trafikkavvikling 3 2.3

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR NY FORRETNING I STOKMARKNES INNHOLD. 1 Innledning og bakgrunn 2. 2 Planlagt utbygging 3. 3 Ny trafikk 4

TRAFIKKANALYSE FOR NY FORRETNING I STOKMARKNES INNHOLD. 1 Innledning og bakgrunn 2. 2 Planlagt utbygging 3. 3 Ny trafikk 4 STOKMRKNES HNDELSEIENDOM S TRFIKKNLYSE FOR NY FORRETNING I STOKMRKNES DRESSE COWI /S Karvesvingen 2 0579 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TEKNISK NOTT INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Planlagt utbygging

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Oddbjørn Strøm OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

PROSJEKTLEDER. Oddbjørn Strøm OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm KUNDE / PROSJEKT Østre Linje Arkitekter AS 1919-bygget Askim trafikk- og støyanalyse PROSJEKTLEDER Oddbjørn Strøm DATO PROSJEKTNUMMER 56047001 DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm TIL:

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

MULIGE OPTIMALISERINGER AV KJELLEKRYSSET I FORHOLD TIL KAPASITET INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

MULIGE OPTIMALISERINGER AV KJELLEKRYSSET I FORHOLD TIL KAPASITET INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 STATENS VEGVESEN REGION SØR MULIGE OPTIMALISERINGER AV KJELLEKRYSSET I FORHOLD TIL KAPASITET ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE BONDELIA PARK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende forhold 2. 3 Utbyggingsplaner 4

TRAFIKKANALYSE BONDELIA PARK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende forhold 2. 3 Utbyggingsplaner 4 BONDELIA AS TRAFIKKANALYSE BONDELIA PARK ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 0579 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Eksisterende forhold 2 3 Utbyggingsplaner 4 4 Trafikale forhold etter

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

INNERDAMMEN, BODØ - TRAFIKKANALYSE INNHOLD. 1 Oppsummering 2. 2 Dagens forhold og utbyggingsplaner 2. 3 Generert trafikk 3

INNERDAMMEN, BODØ - TRAFIKKANALYSE INNHOLD. 1 Oppsummering 2. 2 Dagens forhold og utbyggingsplaner 2. 3 Generert trafikk 3 ARBITRASJE AS INNERDAMMEN, BODØ - TRAFIKKANALYSE ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 0579 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Oppsummering 2 2 Dagens forhold og utbyggingsplaner 2 3 Generert trafikk

Detaljer

STRANDTORGET - TRAFIKALE VIRKNINGER AV OMDISPONERING AV AREAL INNHOLD. 1 Innledning. 2 Planområde og tiltak. 1 Innledning 1. 2 Planområde og tiltak 1

STRANDTORGET - TRAFIKALE VIRKNINGER AV OMDISPONERING AV AREAL INNHOLD. 1 Innledning. 2 Planområde og tiltak. 1 Innledning 1. 2 Planområde og tiltak 1 STRANDTORGET - TRAFIKALE VIRKNINGER AV OMDISPONERING AV AREAL ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 4220 Torgarden 7436 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Planområde og

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Melhustorget. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Heimdal Eiendom AS

Melhustorget. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Heimdal Eiendom AS Melhustorget Trafikknotat 2017048 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat Dok.nr Tittel 02.01.2018 ViaNova Trondheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Arnadalen. Trafikkanalyse, arealutvikling ved terminalområdet

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Arnadalen. Trafikkanalyse, arealutvikling ved terminalområdet Sivilingeniør Helge Hopen AS Arnadalen, arealutvikling ved terminalområdet Bergen,18.3.2014, revidert 15.12.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING... 4 3.1 AREALFORUTSETNINGER...

Detaljer

Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold

Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold Notat Konsekvensutredning Rødbøl, trafikale forhold Oppdatering og utvidelse av temarapport 26.10.2009 Rolv Lea Versjon 7 5.4.2017 1 INNLEDNING... 2 INFLUENSOMRÅDET... 3 2 DAGENS SITUASJON... 3 TRAFIKALE

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JØLSEN MILJØPARK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKANALYSE JØLSEN MILJØPARK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 AF DECOM AS TRAFIKKANALYSE JØLSEN MILJØPARK ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Referansesituasjon 0-alternativet 2 2.1 Eksisterende

Detaljer

Kapasitetsberegning Hestnes

Kapasitetsberegning Hestnes Kapasitetsberegning Hestnes Sammendrag/konklusjon De nye områdene Rundevoll-Hestnes og Myllarsmarka vil føre til betydelig relativ økning i trafikkmengde, opp mot 3 ganger dagens trafikk. Spesielt ned

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

1 INNLEDNING TRAFIKKANALYSE KOMETVEGEN NOTAT INNHOLD

1 INNLEDNING TRAFIKKANALYSE KOMETVEGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 611586-01 Detaljregulering Kometveien 1-5 Dato: 08.02.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKANALYSE KOMETVEGEN INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde

Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde Trafikkanalyse Øvre Ervik Næringsområde 15.09.10 Beregning av turproduksjon utføres med bakgrunn i erfaringstall fra ulike virksomheter/arealbruk samt størrelsen på virksomheten/størrelsen på, eller antallet,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken

Trafikkanalyse Nygårdsviken INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

NOTAT Trafikkvurdering Hadsel Handelspark (plan BØ37)

NOTAT Trafikkvurdering Hadsel Handelspark (plan BØ37) Oppdragsnavn: Områderegulering AB2 Oppdragsnummer: 623151-01 Utarbeidet av: Eleanor Clark Dato: 19.08.2019 Tilgjengelighet: Åpen Trafikkvurdering Hadsel Handelspark (plan BØ37) 1. ADKOMSTLØSNING...1 1.1.

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

TRAFIKKANALYSE STØODDEN

TRAFIKKANALYSE STØODDEN NOTAT Oppdrag 6131052 Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Utvikling AS Notat nr. 002-1 Til Støodden Utvikling AS v/ Rune Torsøe Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Jøran Syversen, Kristiansand kommune

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

NOTAT LINDUM OREDALEN. REGULERINGSPLAN. TRAFIKKVURDERING.

NOTAT LINDUM OREDALEN. REGULERINGSPLAN. TRAFIKKVURDERING. Oppdragsgiver: Lindum Oredalen AS Oppdrag: Lindum Oredalen i Hurum kommune. Regulering. Trafikkvurdering. Dato: 2017.10.12 Skrevet av: Olav Schou Knutsen, Asplan Viak AS LINDUM OREDALEN. REGULERINGSPLAN.

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2 ULLENSAKER KOMMUNE VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

NOTAT. 1 Vurdering av eksisterende veg SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Vurdering av eksisterende veg SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG DOKUMENTKODE 10200907-RIVeg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER BIR AS OPPDRAGSLEDER Marie Bjelland KONTAKTPERSON Kjell Espen Søraas SAKSBEHANDLER Agnete B. Grønnesby KOPI ANSVARLIG

Detaljer

461R Edvardsløkka Trafikkberegninger Datert , mv

461R Edvardsløkka Trafikkberegninger Datert , mv 461R Edvardsløkka Trafikkberegninger Datert 01.10.2018, mv 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over hvilke arealer, utnyttelse og faktorer som er lagt til grunn for beregninger for biltrafikk etter

Detaljer

Trafikal vurdering av Elganeveien 1

Trafikal vurdering av Elganeveien 1 Til: Fra: Per Christian Omvik Norconsult v/fredrik Omdal Dato 2017-12-03 Trafikal vurdering av Elganeveien 1 Dagens situasjon Dagens bruk og trafikkgenerering På tomten er det i dag 6300m 2 kontor, med

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TIL REGULERINGSPLAN FOR HELGELANDSMOEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKANALYSE TIL REGULERINGSPLAN FOR HELGELANDSMOEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 BLOCK WATNE TRAFIKKANALYSE TIL REGULERINGSPLAN FOR HELGELANDSMOEN BOLIGOMRÅDE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E N O TA T Oppdrag 135000 3149 R eguleringspla n Ulsetmyran næringsområde Kunde Ørland kommune Notat nr. 001 Til Svein Rasmussen, Rambøll Fra Marte Dahl, Rambøll Kopi Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKAN ALYSE U

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Trafikkvurdering for avkøyring til Ytre Kulen frå Rv 15, i samband med utbygging av Kulatoppen omsorgssenter.

Trafikkvurdering for avkøyring til Ytre Kulen frå Rv 15, i samband med utbygging av Kulatoppen omsorgssenter. Nordplan side 1 Trafikkanalyse Kulatoppen omsorgssenter Trafikkvurdering for avkøyring til Ytre Kulen frå Rv 15, i samband med utbygging av Kulatoppen omsorgssenter. I samband med etablering av tilbygg

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Trafikkmengder

Detaljer

TR AFI K K AN AL YS E

TR AFI K K AN AL YS E Beregnet til Morenen Eiendom Dokument type Trafikkanalyse Dato April 2018 TR AFI K K AN AL YS E M O RSTON G VEI E N 46 2 Dato 06/04/18 Utført av Robin Åkebrand, Grethe Myrberg Kontrollert av Grethe Myrberg

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

TILLEGGSUTREDNING TRAFIKK INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Nye lokaliseringsalternativer. 2.1 Gullaugodden. 1 Bakgrunn 1

TILLEGGSUTREDNING TRAFIKK INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Nye lokaliseringsalternativer. 2.1 Gullaugodden. 1 Bakgrunn 1 DRAMMENSREGIONENS VIRKESTERMINALER AS TILLEGGSUTREDNING TRAFIKK NOTAT ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Nye lokaliseringsalternativer

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING, NYSETLIE

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING, NYSETLIE Oppdragsgiver: Nystelie-Venehovda SA Oppdrag: 525810 Nysetlie - områderegulering F3-1 og F3-2 Ål Del: Trafikkanalyse Dato: 2011-10-19 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik Øen TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

OPPDATERING AV BEREGNINGER AV TRAFIKKGENERERING VED BINGEPLASSEN INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

OPPDATERING AV BEREGNINGER AV TRAFIKKGENERERING VED BINGEPLASSEN INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN OPPDATERING AV BEREGNINGER AV TRAFIKKGENERERING VED BINGEPLASSEN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FISKUMPARKEN

TRAFIKKANALYSE FISKUMPARKEN Beregnet til Fiskum Næringspark Dokument type Notat Dato Februar 2019 TRAFIKKANALYSE FISKUMPARKEN TRAFIKKANALYSE FISKUMPARKEN Oppdragsnavn Trafikkanalyse Fiskumparken Prosjekt nr. 1350032536 Mottaker Anders

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

TRAFIKKANALYSE BINGEPLASSEN INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Planområdet 2

TRAFIKKANALYSE BINGEPLASSEN INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Planområdet 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN TRAFIKKANALYSE BINGEPLASSEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer