NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25"

Transkript

1 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato:

2 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: versjon 1 / Arkivreferanse: - Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Tema Sørumsand Næringspark i Sørum Kommune. Trafikk. Trafikkanalyse og trafikkteknisk bistand. Rapportutarbeidelse Knutsen Olav Schou Trafikk / transport;veganlegg Skrevet av: Olav Schou Knutsen

3 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 3 FORORD har vært engasjert av for å utføre en trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Trafikkanalysen er forutsatt å være del av forslag til reguleringsplan for tiltaket. Sven Mile, NorgesEiendom AS har vært kontaktpersoner for oppdraget. Hos er arbeidet ledet av Olav Schou Knutsen, som også har utarbeidet rapporten. Sandvika, 25. oktober 2012 Olav Schou Knutsen Oppdragsleder

4 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 4

5 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 5 INNHOLDSFORTEGNELSE sammendrag/oppsummering innledning Eksisterende forhold Kommuneplan og reguleringsmessige rammebetingelser Eksisterende virksomheter Eksisterende vegnett Kollektivtrafikk Beskrivelse av tiltaket Industriområdet Bibliotek/NAV Boliger Atkomst Parkering EKSISTERENDE Trafikk Trafikk på eksisterende vegnett Trafikk fra eksisterende virksomheter Turgenerering og turproduksjon fra tiltaket Generelt Turproduksjonsfaktorer Turgenerering fra tiltaket Grunnlag for å fastsette dimensjonerende timetrafikk Retningsfordeling av trafikk til/fra planområdet Generell trafikkvekst Parkering Trafikkbelastning på vegnettet Framtidig trafikkbelastning uten utbygging Trafikkbelastning med dagens trafikk og etter forslag til utbygging Framtidig trafikkbelastning med forslag til utbygging....27

6 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune Framtidig trafikkbelastning med forslag til utbygging Trafikale konsekvenser Innledning Vegstandard og trafikkbelastning Kapasitet og avviklingsforhold Forhold for fotgjengere og syklister, trafikksikkerhet Kollektivtrafikk Vedlegg

7 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 7 SAMMENDRAG/OPPSUMMERING er i gang med å utarbeide forslag til reguleringsplan for Sørumsand Nærings Park i Sørum kommune. er eier av området som er tatt under regulering. Bakgrunn for ønske om å regulere eiendommen er følgende: Forutsigbar framtidig utvikling primært for næringsvirksomhet Gi fleksibilitet for tilpasning for nye leietakere Forbedret infrastruktur Legge til rette for boligutbygging. Planområdet dekker et areal på ca. 69 daa og innenfor planområdet finnes det i dag flere ulike virksomheter i en varierende bygningsmasse, både i forhold til størrelse, alder og standard. Planprogrammet for tiltaket ble fastsatt av Sørum kommune 6. mars Området er avsatt til ervervsområde i kommuneplanens arealdel. Eksisterende regulering tillates at det oppføres industrivirksomhet med inntil ca m 2. Dvs at dagens virksomheter kan utvides med ca m 2, og med en økning på m 2 i forhold til gjeldene regulering. Den eksisterende bebyggelse har et bebygget areal på til sammen m 2. Kjøreatkomst til området er i dag fra fylkesveg 172, Sørumsandveien via Industrivegen fra vest. I kommuneplanen er det lagt opp til en ny atkomstveg over Orderudjordet fra Fylkesveg 171. Det arbeides med regulering av denne vegen i en egen reguleringssak. Industrivegen er hovedatkomst inn til planområdet. Dette er en kombinert boligatkomstveg og atkomstveg til næringsområdet. Den er samtidig også gangveg mot sentrum for boligbebyggelsen sør for Sørumsand sentrum. Industrivegen går over i Bekkedroga og er atkomstveg for til sammen ca. 100 boligeiendommer. Planområdet ligger i gangavstand både for bussforbindelser og togforbindelser i Sørumsand sentrum. Reguleringsforslaget viderefører mange av elementene i den gjeldende reguleringsplanen, men for å gi mer fleksibilitet i den videre utbygging, gjøres byggegrensene mindre detaljert. BYA forslås i forslag til reguleringsplan satt til 50 %. Tillatt bebygget areal foreslås til m 2. Eventuelle kontorlokaler skal kun være som en naturlig del av den industrivirksomheten som planlegges. Bibliotek/NAV skilles ut som egen tomt med blandet arealbruk næring/tjenesteyting. Mot Industrivegen foreslås det regulering av et boligområde på 7 dekar med mulighet for inntil 95 boliger. Iht til kommuneplanens bestemmelser skal området få sin atkomst via ny atkomst til næringsområdet på Orderudjordet når dette bygges ut, men i en første fase fram til dette er etablert vil atkomst via Industriveien opprettholdes. Totalt planlegges det bygget ca m 2 nye arealer for ulik næringsvirksomhet og ca. 95 nye boenheter. Dette innebærer en turproduksjon fra virksomhetene, i tillegg til eksisterende virksomhet, iht tabellen under.

8 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 8 Antall enheter Variasjonsområde Sannsynlig Min (kj.t./døgn) Maks (kj.t./døgn) (Kj.t./døgn) Industri m Nye boliger 95 boenheter Industri/næring m (eksist virksomhet) Sum, etter utbygging Tabell 0-1. Samlet turproduksjon fra Sørumsand Næringspark etter planlagt utbygging. (kj.t./døgn) Den beregnede trafikkveksten som følge av tiltaket er på ca. 800 kj.t./døgn. Denne trafikkveksten vil fordele seg på vegnettet slik at ingen av vegstrekningene vil få en økt vekst på mer enn opp mot ca. 500 kj.t./døgn som følge av tiltaket. Dette er en vekst som ikke tilsier at tiltaket skal kreve økt vegstandard. Industriveien vil få en økning på ca. 800 kj.t./døgn i den første fasen av prosjektet, fram til utbygging på Orderudjordet er gjennomført. Når atkomst til Sørumsand Næringspark er flyttet til Orderudjordet vil trafikkbelastningen Industriveien reduseres med ca. 500 kj.t./døgn. Som det framgår av beskrivelsene vil kapasitetsutnyttelsen 20 år fram i tid fortsatt kun være 0,4 på den mest belastede vegarmen i kryss mellom Industriveien og Sørumsandveien. Dvs at en utbygging av Sørumsand Næringspark ikke vil generere så mye trafikk at dette medfører noen kapasitets- eller avviklingsmessige problemer med dagens atkomstløsning. For fv. 172 gjennom Sørumsand sentrum vil trafikkveksten begrenses til opp mot 4 5 %. Dette vil heller ikke være av en slik størrelse at det skal medføre noen merkbare økte ulemper i forhold til avvikling på denne strekningen eller i rundkjøringen med Blakerveien. I den endelige løsningen er det forutsatt at innkjøringen skal flyttes til Orderudjordet og ut på det overordnede vegnettet via Blakerveien. I en situasjon der Orderudjordet bygges ut med ca. 20 % handel og resten Industri, vil belastning i den mest belastede vegarmen i krysset, atkomstvegen fra Orderudjordet ligge på om lag 0,50 0,60, avhengig av høyresvingefelt eller ikke i ny atkomstveg. Dette er en god avvikling og akseptabel kapasitet og spesielle tiltak utover et ordinært T-kryss er ikke nødvendig. Vi har foretatt en beregning av situasjonen der det er 40 % handel og 60 % industri på Orderudjordet. Med ny utvikling av Sørumsand næringspark, gir dette en trafikkvekst på ca. 450 kj.t./døgn, noe som vil medføre en belastningsgrad på ca. 0,83 i atkomstvegen. Dette er tett opp til en overbelastning og vil anbefale en annen kryssløsning. Det bør enten etablere en kanalisering med 2 felt i atkomstvegen fra Orderud og venstresvingefelt i Blakerveien. Dette vil gi et mer sikkert og mer ryddig vegkryss, dog ikke svært mye bedre kapasitet. Alternativt vil vi anbefale at krysset utformes som en rundkjøring. Dette vil gi et kapasitetssterkt og trafikksikkert kryss. Ved å flytte atkomst til industriområdet via ny atkomst over Orderudjordet, vil bidra positivt i forhold til trafikksikkerheten i området. Belastningen gjennom Sørumsand sentrum vil ikke endre seg merkbart som følge av dette. Totalt sett vil situasjonen bli noe forbedret når ny atkomstveg flyttes til Orderudfeltet. I forhold til kollektivtrafikken vil ikke utbyggingen være av en slik karakter at det vil påvirke det ordinære kollektivtilbudet, verken i forhold til behov for nye bussruter, omlegging av eksisterende eller flere avganger.

9 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 9 1 INNLEDNING er i gang med å utarbeide forslag til reguleringsplan for Sørumsand Nærings Park i Sørum kommune. er eier av området som er tatt under regulering. Bakgrunn for ønske om å regulere eiendommen er følgende: 1. Forutsigbar framtidig utvikling primært for næringsvirksomhet 2. Gi fleksibilitet for tilpasning for nye leietakere 3. Forbedret infrastruktur 4. Legge til rette for boligutbygging. Planområdet dekker et areal på ca. 69 daa og innenfor planområdet finnes det i dag flere ulike virksomheter i en varierende bygningsmasse, både i forhold til størrelse, alder og standard. Figur1. Foto med planområdet markert (kilde: Planprogram).

10 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 10 Planprogrammet for tiltaket ble fastsatt av Sørum kommune 6. mars I forhold til trafikk ble følgende vedtatt i planprogrammet: - Atkomsten til boliger ønsker vi opprettholdes via Industrivegen. - Atkomst til industridelen ønsker vi blir etablert over Orderudjordet. Slik at vi får separert tungtrafikken vekk fra boligområdet. - Temaet trafikk og atkomst beskrives mer konkret i reguleringsplanen på et senere tidspunkt. - Videre vil det bli utredet forhold for kollektivtransport, ulike kollektivvurderinger og behovsanalyser. - Parkeringsstrategi/-behov vil bli utredet. - ABC-prinsippet for areal- og transportplanlegging vil bli gjennomført. Alle disse punktene over er tatt hensyn til i forbindelse med utarbeidelse av forslag til reguleringsplan. Denne trafikkanalysen vurderer og omtaler de trafikale konsekvenser av tiltaket. Støyutredningen blir gjennomført som en separat utredning.

11 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Kommuneplan og reguleringsmessige rammebetingelser Området er avsatt til ervervsområde i kommuneplanens arealdel. Figur 2. Utsnitt av gjeldene kommuneplan for Sørum kommune. (Kilde: Kommunens kartdatabase) Som det framgår av arealplankartet over er Orderudjordet øst for Sørumsand Næringspark avsatt som framtidig næringsområdet. Planarbeidet er i oppstartsfasen og skal skje i regi av Sørum kommune. I kommuneplanens bestemmelser er det bl. a. forutsatt: Før utbygging av Orderudjordet kan starte, skal det etableres avkjørsel fra Rv 171. Avkjørselen skal også være ny adkomst for Sørumsand verksted. Før utbygging Orderudjordet skal det etableres gangveg langs Rv 171 langs feltet frem til sentrum og gangbro over jernbanen til Noractorområdet. Det skal også etableres en gangforbindelse og grønnkorridor fra gangbro til boligområdet i sør. For nærmere beskrivelse av kommuneplanens arealdel og rammer for utvikling av eiendommen henvises det til beskrivelsen for Forslag til Reguleringsplan.

12 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 12 Gjeldene regulering av området er vist på figur. Figur 3. Utsnitt av gjeldene regulering (Kilde: Kommunens kartdatabase) Iht eksisterende regulering tillates det oppført industrivirksomhet med inntil ca m 2. Dvs at dagens virksomheter kan utvides med ca m 2 BYA. 2.2 Eksisterende virksomheter Planområdet Innenfor planområdet finnes følgende bedrifter og virksomheter: a) Tidligere administrasjonsbygning, (Industrivegen 22) nå: Bibliotek, NAV Sørum, Aktivitetssenter, Eureka Pumps AS avd. Sørumsand b) Industrivegen 16 - Industribygninger (hvor enkelte bygninger er regulert med bevaringsformål) med ulike bedrifter: Rainpower Fabrication AS Rainpower Services AS Trafostasjon inn mot Orderudjordet vil bli flyttet og integrert i bebyggelsen når området skal bygges videre ut c) Industrivegen 18 (gnr. 41, bnr. 611): Fjernvarmeanlegg / Biovarmeanlegg

13 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 13 d) Industrivegen 10 (gnr. 41/bnr. 479): Hernæs jernvare Div. leieforhold til bolig. e) Ing. Bøhns veg 5: Tidligere telesentral som nå er fraflyttet. Den eksisterende bebyggelse har et bebygget areal på til sammen m Atkomstforhold Kjøreatkomst til området er i dag fra fylkesveg 172, Sørumsandveien via Industrivegen fra vest. Jfr. figur 5 under. Figur 4. Kart som viser atkomstforholdene (Kilde: Kommunens kartdatabase) I kommuneplanen er det lagt opp til en ny atkomstveg over Orderudjordet fra Fylkesveg 171. Det arbeides med regulering av denne vegen i en egen reguleringssak. 2.3 Eksisterende vegnett Fv 172 Sørumsandveien er hovedatkomstvei fra Lillestrøm og Fet fra syd. Sørumsandveien er også hovedgata og gjennomgangsveg gjennom Sørumsand. Fv 172 går så videre mot nord og er hovedveg inn mot Frogner og E6. Fv 172 er en veg med normal standard som skal betjene både lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Mot nordøst og øst for Glomma er fv 171, Blakerveien, hovedveg i retning Årnes og mot Kongsvinger som en alternativ veg til Rv 2. Industrivegen er hovedatkomst inn til planområdet. Dette er en kombinert boligatkomstveg og atkomstveg til næringsområdet. Den er samtidig også gangveg mot sentrum for

14 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 14 boligbebyggelsen sør for Sørumsand sentrum. Industrivegen går over i Bekkedroga og er atkomstveg for til sammen ca boligeiendommer. 2.4 Kollektivtrafikk Planområdet ligger i gangavstand både for bussforbindelser og togforbindelser i Sørumsand sentrum. Det er tog forbindelser mot Oslo og mot Kongsvinger/Sverige med to avganger i timen i hver retning på dagtid. I dag er det ingen direkte forbindelse mellom planområdet og perrong for de reisende med tog. Jernbaneverket arbeider med å få etablert en undergang som vil redusere gangavstanden til toget med meter. Buss-stasjonen ligger felles med jernbanen. Det er gode bussforbindelser både mot Frogner i nordvest, mot Fetsund/Lillestrøm i sør og i nordlig retning mot Blaker. Strekningene betjenes av bussrutene 845 og 884. Det er avganger hver halvtime i hver av retningene.

15 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune BESKRIVELSE AV TILTAKET 3.1 Industriområdet Reguleringsforslaget viderefører mange av elementene i den gjeldende reguleringsplanen, men for å gi mer fleksibilitet i den videre utbygging, gjøres byggegrensene mindre detaljert. BYA forslås i forslag til reguleringsplan satt til 50 %. Tillatt bebygget areal foreslås til m 2, men på en noe redusert tomt pga utskillelse til bolig og til annen tjenesteyting. Det er ikke lagt opp til egne kontorvirksomheter innenfor planområdet. Eventuelle kontorlokaler skal kun være som en naturlig del av den industrivirksomheten som planlegges. Dette vil derfor ikke generere spesiell turproduksjon som kommer i tillegg til industridelen. For å belyse mulighetene ved en slik regulering, er det utarbeidet en illustrasjonsplan som følger reguleringssaken. Figur 5. Planforslag, alternativ A. Det er utarbeidet 2 forslag, alternativ A og B. Alternativene er imidlertid ikke ulike på det som genererer trafikk, så vi har ikke omtalt begge alternativene videre. 3.2 Bibliotek/NAV Bibliotek/NAV skilles ut som egen tomt med blandet arealbruk næring/tjenesteyting. Parkeringsplasser konsentreres til et areal bak bygningen med innkjørsel fra Industrivegen i syd og med plass til ca. 60 biler.

16 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune Boliger Mot Industrivegen foreslås det regulering av et boligområde på 7 dekar. Bebygget areal foreslås satt til inntil BYA = 35 % og maksimal byggehøyde 3 etasjer pluss tilbaketrukket 4 etasje, noe som vil gi mulighet for inntil 95 boliger. Det tidligere Telenor-bygget i Industrivegen 10 inngår i boligområdet. Mot nord forutsettes en nedtrapping av bebyggelsen til 2 etasjer pluss overetasje for å gi bedre tilpasning til den verneverdige bebyggelsen (bl.a. Valstad kafé) i Ing. Bøhns veg. 3.4 Atkomst Iht til kommuneplanens bestemmelser skal området få sin atkomst via ny atkomst til næringsområdet på Orderudjordet når dette bygges ut. Framdriften for når dette skal utvikles er moe usikkert og det vil derfor i 1 første fase fram til dette er etablert bli opprettholdt en atkomst via Industriveien. Dette innebærer derfor at det må legges til grunn 2 atkomstløsninger i tilknytning til vurdering av konsekvensene ved tiltaket. Fase 1: Fase 2: Dagens løsning med atkomst via Industriveien opprettholdes for all virksomhet, både industri (eksisterende og ny virksomhet), kontor (NAV) og for boligene. Atkomst for all industri virksomhet via Orderudjordet til fv 171 Blakerveien. Kontor (NAV/biblotek) og bolig opprettholdes via Industriveien. Figur 6. Illustrasjonsplan (ill. Trond Martens Sivilarkitekt)

17 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune Parkering Det er foreslått følgende parkeringsbestemmelser: - For industri, 1 plass/100 m2, noe som innebærer totalt 350 plasser - For kontor, 2 plasser pr. 100 m2 - For lager, 0,5 plass pr. 100 m2 - For bolig, 1 plass pr. leilighet, samt 0,5 plass som gjesteplass pr. leilighet.

18 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune EKSISTERENDE TRAFIKK 4.1 Trafikk på eksisterende vegnett. Statens vegvesen har oppgitt trafikktall i områdene til følgende, jfr. figur 7 under som viser trafikktall fra Nasjonal Vegdatabank. Figur 7. Trafikkbelastning i nærheten av planområdet, (kj.t./døgn) Det er også foretatt en trafikkregistrering, korttidstelling av kryss mellom fv. 172 og Industriveien. Registreringen ble gjennomført mellom klokken og 17.00, onsdag Den fullstendige trafikktellingen er oppgitt i vedlegg 1. Trafikkvolumet i makstimen ( ) er oppgitt i figur 8. Det er svært lite trafikk som skal til eller fra Skolevegen. Industrivegen har noe større trafikk enn Skolevegen, men det er likevel små trafikkmengder. Mesteparten av trafikken kjører rett frem fra Sørumsandvegen sør eller nord. Sammenlikner en ÅDT-verdier oppgitt fra vegdatabanken med krysstellingen, finner en ut at ca. 12 % av ÅDT passerer krysset i dimensjonerende time. Erfaringsmessig er 12 % av ÅDT, for en slik type veg, et realistisk tall. Det er altså bra samsvar mellom registreringen og trafikktallene fra vegdatabanken. Vi har ikke en detaljert oversikt over hvor mange som skal til Sørumsand sentrum, for eventuelt å handle og så skal tilbake i en sørlig retning.

19 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 19 Figur 8 Trafikkmengde i makstime Kapasitetsberegning av Sørumsandvegen X Industrivegen Dataprogrammet SIDRA er brukt til å gjennomføre en kapasitetsberegning av krysset mellom Sørumsandvegen og Industrivegen. Trafikkvolumet fra figur 8 ligger til grunn. Beregningene er representert med følgende verdier for dimensjonerende time: Kapasitetsutnyttelse - trafikkbelastning i tilfart / tilfartens kapasitet Forsinkelse - gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil Kølengde - 95 % lengste opptredende kølengde i meter Figur 8 viser resultatet fra kapasitetsberegningen av adkomstkrysset, og kryssutformingen som er lagt til grunn for beregningen. Figur 9. Kapasitetsberegning med dagens trafikk 2012

20 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 20 Fordelingen av kjøretøy i hver retning er oppgitt med sort normal skrift, mens det totale antall kjøretøy i hver retning er vist med sort uthevet skrift. Kapasitetsutnyttelse, forsinkelse og kølengde til hver veg-arm er merket med rødt. Det er ingen avviklingsproblemer forbundet med krysset. Kapasitetsutnyttelsen og forsinkelsen på de fire vegarmene er relativt lave. Beregningene tilsier at det skal være en rimelig god kapasitetsreserve i krysset Trafikksikkerhet Sørumsandvegen X Industrivegen Sannsynligheten for ulykker i kryss øker med antall veger som møtes. Utformingen av krysset mellom Sørumsandvegen og Industrivegen er lite trafikksikkerhetsvennlig. Det er delvis utflytende og lite regulering i krysset. Likevel er det kun en registrert ulykke de siste 10 årene. Det bør vurderes om krysset kan bygges om til et T-kryss. 4.2 Trafikk fra eksisterende virksomheter Dagens virksomheter (jfr. kap. 2.1) legger beslag på ca m 2. Utfra tidligere registreringer genererer dagens virksomheter kj.t./døgn. Dette stemmer også godt overens med en turgenerering på 3 3,5 biltur pr. 100 m2, jfr. kap. 5. I tillegg kommer den trafikken som skapes av NAV og biblioteket som skal fortsatt opprettholdes med atkomst fra Industrivegen. Dette bygget utgjør ca m 2. Dette vil genere i størrelse kj.t./døgn. Det er i størrelsen ca. 100 boenheter som skal ut mot fv 172 Sørumsandveien via Industriveien. Dette innebærer at boligene vil generere kj.t./døgn. Totalt innebærer dette en trafikkbelastning fra Industriveien på ca kj.t./døgn. Med ca. 12 % trafikk i maks time stemmer dette rimelig med det som er registrert.

21 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune TURGENERERING OG TURPRODUKSJON FRA TILTAKET 5.1 Generelt Det foreligger ulike kilder som grunnlag for å beregne en samlet turproduksjon fra en virksomhet. Vegdirektoratets håndbok 146, Trafikkberegninger, omtaler ulike genereringsfaktorer for ulik arealbruksformål på et generelt nivå. I tillegg er tallene sjekket ut mot gjennomførte undersøkelser av ulike handels-, kontor- og andre virksomheter med det målet å få sikrere data på turproduksjon i regi av PROSAM (samarbeidet for bedre transportprognoser i Oslo og Akershus). Turproduksjonen sier noe om hvor mye trafikk ulike virksomheter skaper. Den samlede turproduksjonen omfatter alle turer, uavhengig av reisemiddel. I trafikkanalysen er det imidlertid lagt vekt på hvor mye biltrafikk utbyggingen vil gi. Dette skyldes i første rekke behovet for å vurdere eventuelle konsekvenser for kapasitet og avvikling i vegsystemet. Erfaringstallene fra Vegdirektoratets håndbok 146 er angitt som intervaller for turproduksjonsomfanget på et relativt grovt nivå, relatert til antall ansatte i virksomheten eller antall m 2. Materialet er i relativt liten grad nyansert i forhold til bransjekategorier, og variasjonsområde for bl.a. handelsvirksomhet er stor. I utgangspunktet er det derfor ønskelig å ta utgangspunkt i virksomheter som antas å være sammenliknbare. Samtidig kan det være stor variasjon mellom ulike virksomheter, også innenfor samme bransje. Forhold som kan bidra til å forklare at relativt like virksomheter generer ulikt trafikkvolum er bl.a.: Beliggenhet: Lokalisering i forhold til marked, vegsystem, atkomst, parkering, kollektivtilbud, andre virksomheter i samme området, etc. Konkurransesituasjon: Konkurrerende virksomheter, markedsinngrep, etc. Størrelse: Totalt areal (20 % økning i salgsareal gir ikke nødvendigvis 20 % økning i antall kunder) I notatet har vi i den grad det er mulig, også skjønnsmessig vurdert dette som grunn lag for vår vurdering om turgenerering fra de ulike typer virksomhet. 5.2 Turproduksjonsfaktorer Vegdirektoratet Erfaringsdata fra Vegdirektoratets håndbok 146 Trafikkberegninger. Jfr. tabell 3 på neste side. Tabellen angir turproduksjon fra forskjellige typer virksomheter. Dette er generelle data som ikke nødvendigvis kan overføres direkte til de konkrete virksomhetene som planlegges. Grunnlaget i tabellen på neste side må derfor brukes litt skjønnsmessig. I forhold til handel (forretning) er den største variable faktoren hvilken bransje som etableres, mens bystørrelse, avstand fra sentrum osv har mindre betydning. Dagligvarebransjen skiller seg ut med en langt større turgenerering enn andre bransjer, opp mot 105 bilturer pr. 100 m 2. Det er i enkelte tilfeller også registrert opp mot 150 bilturer pr. 100 m 2. Kjøpesentre med store arealer kan ha en turproduksjon på bilturer pr. 100 m 2. Det kan også bemerkes at arealkrevende handel som bl.a. bilforretninger har en relativ lav turproduksjon på 10-15

22 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 22 bilturer pr. 100 m 2. Likeledes har annen arealkrevende handel, som hvitevarer og møbler også relativt lav turproduksjon pr. 100 m 2 i forhold til annen detaljhandel. Bl.a. er det gjennom en nylig gjennomført reisevaneundersøkelse for en større møbelvarekjede i Oslo, registrert en turgenerering på bilturer pr. m 2. Etter omsetning og besøk er andre møbelforretninger i denne sammenheng vurdert til å ha en turgenerering på ca. 20 bilturer pr. 100 m 2. Hvitevarer/el-varer og annet vurderes å ligge noe lavere enn dette, anslås til bilturer pr. 100 m 2. Arealbruk Bolig - eget eller andres hjem Industri -fabrikk - lager - verksted - engros Handel detalj kiosk bensinstasjon kjøpesenter Kontor post bank helse off. kontor Enhet Pr. bolig Pr. person Pr. bolig Pr. person Turproduksjon Personturer Bilturer Variasjonsområde 3, , Pr. ansatt 2.5 Pr. 100m Pr. ansatt 4.0 Pr. 100m Pr. ansatt 25 Pr. 100 m 2 45 Pr. ansatt 50 Pr. 100 m 2 90 Pr. ansatt 2.5 Pr. 100 m 2 8 Pr. ansatt 4 Pr. 100 m 2 12 Tabell 1. Turgenerering (kilde, vegdirektoratets håndbok 146) I forhold til industri vil også turproduksjonen være avhengig av bransje/næringsgruppe, størrelse og beliggenhet. Bl.a. vil: trevare og verkstedindustri store bedrifter > m 2 beliggenhet i sentrum og store sentra bidra til lav turproduksjon, mens engrosvirksomhet små bedrifter < 50 ansatte beliggenhet utenfor sentrum stor kundekontakt Bidra til høyere turproduksjon. For industri er det registrert en turproduksjon på 2 6 bilturer pr. 100 m 2, med et gjennomsnitt på 3,5 biltur pr. 100 m 2. I tillegg til ren industrivirksomhet er det forutsatt muligheter for blanding lager/verksted og ulike former for kombinasjon verksted/salg. Dette kan generere noe mer trafikk enn ren industrivirksomhet, så vi antar at denne delen av virksomheten kan medføre at industriformålet kan generer opp mot 4,5 biltur pr. 100 m 2.

23 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 23 For eksisterende situasjon der det er ren industrivirksomhet antas denne delen å ligge i et lavere sjikt av denne spredningen. Dette medfører at eksisterende virksomheter sannsynligvis vil ha en turgenerering ned på 3 biltur pr. døgn/100 m 2. I forhold til kontorvirksomheter er den viktigste variable faktoren i hvilken grad kontoret er publikumsrettet. Det er i så måte stor forskjell på bankvirksomhet og offentlig administrasjon. Turgenerering som skyldes bankvirksomhet har nok blitt redusert etter innføring av bl.a. nettbank og endringer som er skjedd de senere årene. Turproduksjon som skyldes offentlig administrasjon viser en relativ jevn turproduksjon med 7 10 bilturer pr. 100 m 2. For NAV/ bibliotek antas turproduksjonen å ligge på dette nivået. For bolig kan det også legges følgende til grunn for de videre beregningene. Turgenerering fra boliger er som følger: Små boliger som har få personer pr. boliger skaper mindre trafikk enn større boliger Blokkbebyggelse skaper mindre trafikk enn eneboliger Eldre beboere gir en lavere turproduksjon enn yngre beboere Sentrumsnære boliger skaper mindre trafikk enn boliger lengre fra sentrum God kollektivtrafikk innebærer lavere turproduksjon Barnefamilier (større familier) skaper mer trafikk enn de familier uten barn. Pga av ovenfornevnte forhold med bl.a. nærhet til sentrum, skole og fritidsaktiviteter og en bebyggelse tilpasset for få personers familie, legger vi til grunn en turproduksjon i et lavere sjikt av antatt variasjonsområder for turgenerering iht til Vegdirektoratets forutsetning om turgenerering. Vi legger til grunn en turproduksjon på 3,0 bilturer pr. dag pr. bolig. Oppsummering turgenerering med grunnlag i Håndbok 146. Basert på dette vurderer vi at iht til Håndbok 146, vil virksomheter på Sørumsand Næringspark i Sørum kommune kunne gi følgende turgenerering: Industri: 2 6 bilturer med et sannsynlig nivå på 3 bilturer pr. 100 m 2 Kontor: 7 10 med et sannsynlig nivå på 8 som gjennomsnitt Bolig: 3,5 biltur pr. bolig Trafikkfordeling pr. time Trafikkfordeling over døgnet vil variere avhengig av formål. I henhold til Vegdirektoratets Håndbok 146 er det følgende belastning i dim time: Industri: 22 % mellom kl Kontor: 22 % mellom kl og kl Handel. 16 % mellom kl og For industri antas morgenrushet å ligge noe lavere enn ettermiddagsrushet. Vi anslår ettermiddagsrushet til ca. 20 % av ÅDT. Tilsvarende nivå antas det å være for dimensjonerende time for kontor i ettermiddagsrushet mellom kl og

24 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 24 For handel er rushtiden oppgitt til perioden kl i håndbok 146. Dette vil være svært avhengig av bransje. For bilforretninger og annen storhandel vil dette nok kunne være en riktig tid. For bl.a. møbler og annen detaljhandel har rushtiden endret seg i tråd med åpningstidene. Det viser seg at i den ordinære rushtiden er det for en hvis type bransjer langt mindre trafikk enn både før og etter. Vi opprettholder tidsrommet for når rushtiden inntreffer, men basert på nye og andre registreringer antas det at andelen reduseres til %. Basert på dette setter vi rushtidsandelen for perioden kl og til å utgjøre 14 % av ÅDT. I morgenrushet er det normalt svært beskjeden trafikk til handelsvirksomheter. Dette utgjør kanskje kun varelevering og enkelte ansatte. Vi setter derfor rushtidsandelen i morgenrushet mellom kl og til å utgjøre 2 % av ÅDT. Trafikken er fordelt i kap. 5 og i tabell Turgenerering fra tiltaket Samlet turgenerering fra Sørumsand Næringspark. Totalt planlegges det bygget ca m 2 nye arealer for ulik næringsvirksomhet og noe bolig. I tillegg vil eksisterende virksomheter opprettholdes med så vidt vi pr. i dag kjenner til, samme aktivitetsnivå. Foreløpige vurderinger legger følgende fordeling til grunn: m 2 med industri som vil generere 3-4 bilturer pr. dag 95 boenheter som vil generere i gjennomsnitt 3 bilturer pr. dag. Dette innebærer en turproduksjon fra virksomhetene, i tillegg til eksisterende virksomhet, iht tabellen under. Antall enheter Variasjonsområde Sannsynlig Min (kj.t./døgn) Maks (kj.t./døgn) (Kj.t./døgn) Industri m Nye boliger 95 boenheter Industri/næring m (eksist virksomhet) Sum, etter utbygging Tabell 2. Samlet turproduksjon fra Sørumsand Næringspark etter planlagt utbygging. (kj.t./døgn) Dette innebærer om lag en fordobling av trafikken til/fra området i forhold til dagens turgenerering. 5.4 Grunnlag for å fastsette dimensjonerende timetrafikk Dimensjonerende timetrafikk varierer i forhold til hvilken type virksomhet som etableres. Normal rushtid på vegene utgjør %, veger der det stor overvekt arbeidsreiser kan trafikken i rushtiden utgjøre så mye som % av ÅDT i dimensjonerende time.

25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 25 Pga av den store variasjonen av virksomheter vil rushtidsandelen til/fra planområdet være relativt lik rushtidsandelen på hovedvegnettet. Pga industrivirksomhetene med en relativt fast arbeidstid og noen boliger der arbeidsreisene ofte er relatert til rushtiden, vil vi anslå rushtidsandelen fra planområdet til å utgjøre ca. 12 %. 5.5 Retningsfordeling av trafikk til/fra planområdet. Basert på svingebevegelser i eksisterende kryss med Industriveien antas det en retningsfordeling av trafikken til/fra planområdet med følgende: 60 % sentrumsrettet og 40 % i retning fra sentrum. I ettermiddagsrushet legger vi også til grunn en fordeling på 60 % ut fra Planområdet og 40 % inn. I morgenrushet når forretningsvirksomheten enda ikke er åpnet antas fordelingen å være 75 % inn og 25 % ut fra området. 5.6 Generell trafikkvekst Som grunnlag for å vurdere kapasitet og avviklingsmessige konsekvenser vurderes dette med grunnlag i framskrevet trafikk 20 år fram i tid. Dvs at dagens trafikk gis en % -vis økning mens den trafikk som skyldes tiltaket ikke blir del av den generelle veksten. Iht til NTP (Norsk Transport plan) ligger det inne en vekstfaktor på 1,1 % de første 5 årene og 0,9 % videre fram i tid. På bakgrunn av dette legger vi inn en forutsetning om en trafikkvekst i de neste 20 årene på ca. 20 % for eksisterende trafikk i fv 172 og Parkering Industriområdet foreslås utbygd med ca. 350 parkeringsplasser. Med en turproduksjon pr. plass på ca. 3 pr. dag oppga av at noen har ærend i arbeidstiden, noen er på arbeidsreiser og at det i perioder kan være noe skiftarbeid så innebærer dette en turproduksjon på kj.t./døgn. Dette er i underkant av det som er beregnet i kap. 5.3.

26 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune TRAFIKKBELASTNING PÅ VEGNETTET. 6.1 Framtidig trafikkbelastning uten utbygging Uten utbygging iht til forslag til reguleringsplanen og med dagens rammebetingelser, vil trafikkbelastningen være et resultat av den generelle trafikkveksten i området samt en mulig utbygging med 9000 m 2 til m 2. Dette innebærer den trafikkbelastningen som er vist I tabellen under. Dagens trafikk (2012) Vekst som følge av generell trafikkvekst fram mot 2035 Totalt trafikk uten utbygging 2035 Industriveien vest kj.t./døgn kj.t./døgn Industriveien øst 500 kj.t./døgn 500 kj.t./døgn Sørumsandvegen kj.t./døgn 1400 kj.t./døgn kj.t./døgn sør for Industrivegen Sørumsandvegen i kj.t./døgn 1400 kj.t./døgn kj.t./døgn sentrum Blakerveien kj.t./døgn 600 kj.t./døgn kj.t./døgn Sørumsandveien nord for kryss med Blakerveien kj.t./døgn 1100 kj.t./døgn kj.t./døgn Tabell 3. Trafikkendringer som følge av generell trafikkvekst (kj.t./døgn) Som det framgår av tabellen over skyldes den vesentligste andel av veksten den generelle trafikkveksten i perioden. Industriveien er todelt. Industriveien vest omfatter strekningen mellom kryss med Sørumsandveien og Bekkedroga, mens Industriveien øst tar av mor nordøst i kryss med Bekkedroga. 6.2 Trafikkbelastning med dagens trafikk og etter forslag til utbygging. Etter den utbyggingen som omfattes av dette forslaget til reguleringsplan og med den trafikkgenereringen som er beskrevet i kap. 6.1, bl.a. med beregnet nyskapt trafikk, vil belastningen på de ulike veglengder bli som oppgitt i tabell 4 under. Dagens trafikk Vekst som følge av utbyggingen Totalt trafikk etter utbygging (2012) Industriveien vest kj.t./døgn 800 kj.t./døgn kj.t./døgn Industriveien øst 500 kj.t./døgn 800 kj.t./døgn kj.t./døgn Sørumsandvegen kj.t./døgn 300 kj.t./døgn kj.t./døgn sør for Industrivegen Sørumsandvegen i kj.t./døgn 500 kj.t./døgn kj.t./døgn sentrum Blakerveien kj.t./døgn 100 kj.t./døgn kj.t./døgn Sørumsandveien nord for kryss med Blakerveien kj.t./døgn 350 kj.t./døgn kj.t./døgn Tabell 4. Trafikkendringer som følge av utbygging i fase 1, 2012 (kj.t./døgn)

27 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 27 Figur 10. Kapasitetsberegning etter utbygging med 2012 trafikk. Som det framgår av figur 10 over vil det være relativt liten kapasitetsutnyttelsen i kryss mellom Industriveien og Sørumsandveien også etter utbygging og med dagens kryss. Sørumsandveien fra nord vil få størst belastning med 0,33 og en kølengde/forsinkelse på 25m/4 sek. Som det framgår av tabellen over vil veksten på det overordnede vegnettet variere mellom 3 og 5 %. Dette er ingen dramatiske endringer, og dette er en vekst som knapt vil være merkbar. Trafikkveksten inn mot Sørumsand sentrum vil være relativt beskjedent på opp mot 6 %. 6.3 Framtidig trafikkbelastning med forslag til utbygging. Trafikksituasjonen 20 år fram i tid, vil gi en trafikkvekst, jfr. kap. 5.6 på det overordnede vegnettet. Industriveien vil ikke få annen vekst enn det som naturlig kommer fra den utbyggingen som skjer. Det er ikke planer om ytterligere boligutbygging i området. Totalt trafikk etter Trafikkvekst 20 år Trafikk 2032 utbygging fram i tid Industriveien vest kj.t./døgn kj.t./døgn Industriveien øst kj.t./døgn kj.t./døgn Sørumsandvegen kj.t./døgn 1400 kj.t./døgn kj.t./døgn sør for Industrivegen Sørumsandvegen i kj.t./døgn 1400 kj.t./døgn kj.t./døgn sentrum Kj.kj.t./Blakerveien kj.t./døgn 600 kj.t./døgn kj.t./døgn Sørumsandveien nord for kryss med Blakerveien kj.t./døgn 1100 kj.t./døgn kj.t./døgn Tabell 5. Trafikkendringer som følge av utbygging i fase 1 og med generell trafikkvekst 20 år fram i tid.

28 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 28 Figur 11. Kapasitetsberegning etter utbygging med 2032 trafikk. Som det framgår av beregningene gjengitt i figur 11 vil det i kryss mellom Sørumsandveien og Industriveien fortsatt være en god kapasitetsreserve. Kapasitetsutnyttelsen i Sørumsandveien nord inn i krysset er kun på 0,4. Forsinkelsen i Skolevegen begynner å nærme seg øvre grense for hva som er akseptabelt. Forsinkelsen i Sørumsandveien er beskjedent. 6.4 Framtidig trafikkbelastning med forslag til utbygging. Etter endelig utbygging og trafikken er overført til ny atkomstveg gjennom Orderudjordet dom forutsatt vil trafikken på vegnettet endre seg til følgende, beskrevet i tabellen under. Trafikksituasjonen 20 år fram i tid, vil gi en trafikkvekst, jfr. kap. 6.5 Totalt trafikk uten utbygging (2032) Endring som følge av endret atkomstveg Trafikk 2032 Industriveien vest kj.t./døgn -600 kj.t./døgn 700 kj.t./døgn Industriveien øst 500 kj.t./døgn 500 kj.t./døgn Sørumsandvegen kj.t./døgn +300 kj.t./døgn kj.t./døgn sør for Industrivegen Sørumsandvegen i 8400 kj.t./døgn +300 kj.t./døgn kj.t./døgn sentrum Ny atkomstveg inn kj.t./døgn Orderudjordet. Blakerveien mot kj.t./døgn kj.t./døgn kj.t./døgn nordøst Sørumsandveien nord for kryss med Blakerveien kj.t./døgn +400 kj.t./døgn kj.t./døgn Tabell 6. Trafikkendringer som følge av utbygging i fase 1 og med generell trafikkvekst 10 år fram i tid.

29 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 29 Det antas ikke å bli noen vesentlige endringer av trafikkbildet på det overordnede vegnettet som følge av å legge atkomst til planområdet via ny veg over Orderudjordet. Den trafikk som skal fv 172, Sørumsandveien, mot sør i dag, vil belaste fv 172 gjennom sentrum, mens trafikken som skal nord for Sørumsand i retning Frogner vil ikke belaste sentrum. Dette medfører at trafikkbelastningen blir om lag på samme nivå. Sørum kommune har fått beregnet en del situasjoner for utvikling av Orderudjordet. En fordeling på 60 % industri og 40 % handel på Orderudjordet vil medføre en akseptabel trafikkløsning med T-kryss i tilknytning til Blakerveien. Med 60 % handel vil krysset være overbelastet. Jfr. Notat «Ny vegatkomst til Orderudjordet» datert 13. januar 2012 utarbeidet av Rambøll for Sørum kommune. I disse beregningene som er gjengitt i notatet er trafikk fra dagens virksomhet i Sørumsand Næringspark medregnet. Vi har gjennomført en ny kapasitetsberegning for en situasjon med 40 % handel på Orderudjordet for kryss med Blakerveien der trafikk etter utbygging av Orderudjordet og med trafikk fra Sørumsand Næringspark etter at næringsparken er bygd ut iht til reguleringsplanen. Bergneingene er oppsummert i figur 12 under. Figur 12. Kapasitet og avvikling i kryss mellom Blakerveien og atkomstveg fra Orderudjordet. Krysset uten spesielle tiltak vil da få en uakseptabel belastning i ny atkomstveg fra Orderudjordet. Denne vegarmen vil få en belastning på ca. 0,83. I Blakerveien vil belastningen være akseptabel.

30 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune TRAFIKALE KONSEKVENSER 7.1 Innledning Det er sett på og vurdert enkelte trafikale konsekvenser av tiltaket. Dette er ikke en omfattende konsekvensanalyse og det er kun vurdert forhold i tilknytning til vegnettet og eventuelle forhold som kan påvirke vegnettet og arealene utenfor planområdet, slik som: Vegstandard Kapasitet og avviklingsmessige forhold Forhold for fotgjengere og syklister Trafikksikkerhet Kollektivtrafikk 7.2 Vegstandard og trafikkbelastning Den beregnede trafikkveksten som følge av tiltaket på ca. 800 kj.t./døgn. Denne trafikkveksten vil fordele seg på vegnettet slik at ingen av vegstrekningene vil få en økt vekst på mer enn opp mot ca. 500 kj.t./døgn som følge av tiltaket. Dette er ikke en vekst som tilsier at tiltaket vil kreve økt vegstandard på hovedvegnettet. Industriveien vil få en økning på ca 800 kj.t./døgn i den første fasen av prosjektet, fram til utbygging på Orderudjordet er gjennomført. Dette viol i denne perioden også omfatte Industriveien øst, fram til ny innkjøring like øst for NAV-bygget. Når atkomst til Sørumsand Næringspark er flyttet til Orderudjordet vil trafikkbelastningen Industriveien reduseres med ca 500 kj.t./døgn. Industriveien vest vil få en trafikkvekst på ca 300 kj.t./døgn som skyldes nye boliger, mens Industriveien øst vil få redusert sin trafikkbelastning til dagens nivå. 7.3 Kapasitet og avviklingsforhold Fase 1, opprettholdelse av eksisterende atkomst til Sørumsand næringspark I dag er innkjøringen til Sørumsand Næringspark via Industriveien øst for jernbanen og sør for Sørumsand sentrum. Denne innkjøringen vil opprettholdes i en fase 1, inntil Orderudjordet bygges ut. Da vil atkomst til næringsvirksomhetene flyttes til innkjøringen via Blakerveien nordøst for Sørumsand Næringspark. Utbygging av Orderudjordet har Sørumsand Næringspark liten påvirkning på. Dvs at reguleringsplanen forutsetter at Sørumsand Næringspark kan utvikle sin eiendom iht til reguleringsplanens forutsetninger med atkomst via Industriveien som i dag. Som det framgår av beskrivelsene i kap. 6 vil kapasitetsutnyttelsen 20 år fram i tid fortsatt kun være 0,4 i den mest belastede vegarmen. Dvs at en utbygging av Sørumsand Næringspark ikke vil generere så mye trafikk at dette medfører noen kapasitets- eller avviklingsmessige problemer, også med dagens atkomstløsning.

31 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune Fv 172, Sørumsandveien For fv 172 gjennom Sørumsand sentrum vil trafikkveksten begrenses til opp mot 4 %. Dette vil heller ikke være av en slik størrelse at det skal medføre noen merkbare økte ulemper i forhold til avvikling på denne strekningen eller i rundkjøringen med Blakerveien Ny atkomst via Orderudjordet og Blakerveien I den endelige løsningen er det forutsatt at innkjøringen skal flyttes til Orderudjordet og ut på det overordnede vegnettet via Blakerveien. Beregninger av kapasitet mellom Blakerveien og ny atkomstveg til Orderudjordet er beregnet i trafikkanalysen for dette, utført av Rambøll for Sørum kommune, datert 13. januar Her er det gjennomført beregninger med ulike utbyggingsformål, delt mellom industri og handel. Med stor andel handel vil krysset bli overbelastet uten ny utbygging av Sørumsand Næringspark. I de to alternativene med minst handel vil vegarmen fra Orderudjordet ha akseptabel kapasitet, men vil være overbelastet der det er satt av størst andel til handel. Dvs at krysset vil fortsatt være overbelastet med å tilføre ca. 600 kj.t./døgn som følge av utbygging av Sørumsand Næringspark. I en slik situasjon må krysset bygges om til rundkjøring. Dette vil gi akseptabel kapasitet og avviklingsforhold. I en situasjon der Orderudjordet bygges ut med et minimum handel, ca. 20 % handel og resten Industri vil belastning i den mest belastede vegarmen i krysset, atkomstvegen fra Orderudjordet ligge på om lag 0,50 0,60, avhengig av høyresvingefelt eller ikke i ny atkomstveg. Blakerveien sør og nord vil begge ligge på om lag 0,2. Dette er gode avvikling og kapasitetsforhold og spesielle tiltak utover et ordinært T-kryss er ikke nødvendig. Vi har foretatt en beregning av situasjonen der det er 40 % handel og 60 % industri på Orderudjordet. Dette gir uten utbygging av Sørumsand Næringspark, men med dagens virksomhet en belastning ca. 0,6. Med ny utvikling av Sørumsand næringspark, en trafikkvekst på ca. 600 kj.t./døgn vil dette medføre en belastningsgrad på 0,83 i atkomstvegen. Dette er tett opp til en overbelastning og vil anbefale en annen kryssløsning. Det bør enten etablere en kanalisering med 2 felt i atkomstvegen fra Orderud og venstresvingefelt i Blakerveien. Dette vil ikke gi vesentlig bedre kapasitet, men vil bidra til at trafikkbildet er mer sikkert og mer ryddig. Alternativt vil vi anbefale at krysset utformes som en rundkjøring, med mulighet for at det framtidige boligområdet, Fossumjordet, nord for Blakerveien kan vurderes tilknyttes rundkjøringen. Dette vil gi et kapasitetssterkt og trafikksikkert kryss. Beregninger gjennomført av Rambøll for Sørum kommune vil innebære at større andel handel på Orderudjordet vil medføre et overbelastet kryss så lenge dette utformes som et T- kryss. Det er da anbefalt en rundkjøring i krysset. 7.4 Forhold for fotgjengere og syklister, trafikksikkerhet Trafikksikkerhet og forhold for fotgjengere/syklister vil ofte bli påvirket av trafikkmengdene på de aktuelle vegstrekningene. Trafikkveksten på det overordnede vegnettet utenfor planområdet, bl.a. på fv 172 gjennom Sørumsand sentrum vil ikke bli særlig påvirket av tiltaket.

32 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 32 I en første fase fram til at Orderudjordet er utbygd vil Industrivegen få økt trafikk. Økt trafikk bidrar generelt til redusert trafikksikkerhet og flere konfliktpunkter. På fv 172, bl.a. gjennom Sørumsand vil trafikkveksten bli %-vis minimal, noe som bidrar til at forholdene vil endre seg minimalt. Ved å flytte atkomst til industriområdet via ny atkomst over Orderudjordet, noe som er forutsatt i planen, men som er avhengig av Sørum kommunes planarbeid og gjennomføring av dette, vil man ta bort noe trafikk og bl.a. all tungtrafikk i Industrivegen. Dette er også en boliggate brukt som skoleveg for skoleelever fra boligområdene syd for Sørumsand ned mot sentrum. Dette vil bidra positivt i forhold til trafikksikkerheten i området. Belastningen gjennom Sørumsand sentrum vil ikke endre seg merkbart som følge av dette, noe som vi, bidra til små endringer i forhold til trafikksikkerheten i dette området. Totalt sett vil situasjonen bli noe forbedret når ny atkomstveg flyttes til Orderudfeltet. 7.5 Kollektivtrafikk Planområdet ligger i gangavstand fra Sørumsand sentrum med bussforbindelser mot Lillestrøm og Oslo og med gode togforbindelser både mot Oslo og Sverige. Det er 2 tog avgang i timen i hver retning, og det 4 bussavganger i timen. Kollektivtilbudet på Sørumsand kan defineres som bra med kort avstand til et knutepunkt med 6 avganger i timen. Utbyggingen er ikke av en slik karakter at det vil påvirke det ordinære kollektivtilbudet, verken i forhold til behov for nye bussruter, omlegging av eksisterende eller flere avganger.

33 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune VEDLEGG 1

34 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 34

35 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 35 Sørumsandvegen N Industrivegen Klokkeslett Skolevegen Sørumsandvegen S Industrivegen Sørumsandvegen N Skolevegen Sørumsandvegen S Fra til Lette Tunge Totalt Lette Tunge Totalt Lette Tunge Totalt Lette Tunge Totalt Lette Tunge Totalt Lette Tunge Totalt 15:00 15: :15 15: :30 15: :45 16: :00 16: :15 16: :30 16: :45 17: Sum makstime: 4 % 26 1 % % 44 2 % 56 0 % 2 0 % 23 Sørumsandvegen S Skolevegen Industrivegen Sørumsandvegen N Skolevegen Sørumsandvegen S Industrivegen Sørumsandvegen N Lette Tunge Totalt Lette Tunge Totalt Lette Tunge Totalt Lette Tunge Totalt Lette Tunge Totalt Lette Tunge Totalt % 16 1 % % 2 0 % 2 0 % 1 7 % Fotgjengere In

36 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. 36

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Vestaksen Kobbervikdalen 4 AS Storcash, Kobbervikdalen 149 i Drammen kommune. Trafikkanalyse.

Vestaksen Kobbervikdalen 4 AS Storcash, Kobbervikdalen 149 i Drammen kommune. Trafikkanalyse. Storcash, Kobbervikdalen 149 i Drammen kommune. Trafikkanalyse. Utgave: 1.utgave Dato: 2016-02-05 Kobbervikdalen 149 i Drammen kommune. Trafikkanalyse. 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD Oppdragsgiver: Uno-X Automat AS Oppdrag: 535339. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2015-02-19 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. 2 - DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Lie Høvleri ved Gulskogen i Drammen kommune. Forslag til reguleringsplan. Trafikkanalyse

Lie Høvleri ved Gulskogen i Drammen kommune. Forslag til reguleringsplan. Trafikkanalyse Oppdragsgiver: Oppdrag: Halvorsen & Reine AS v/ Nina Klausen Lie Høvleri ved Gulskogen i Drammen kommune. Forslag til reguleringsplan. Trafikkanalyse Dato: 2010.06.09 Skrevet av: Olav Schou Knutsen, Asplan

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET Oppdragsgiver: Oppdrag: 533274-01 Reguleringsplan for område I3 Dato: 19.10.2016 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Bragerhagen AS Engene 100 i Drammen kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse.

Bragerhagen AS Engene 100 i Drammen kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Engene 100 i Drammen kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Engene 100 i Drammen kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. 2 - DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsgiver HR Prosjekt AS Dato 2017-08-28 GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING 2 (11) GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsnr.: 1350024050

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS. Delutredning Trafikk. Utgave: 2 Dato: 2009-09-23

Krogstad Miljøpark AS. Delutredning Trafikk. Utgave: 2 Dato: 2009-09-23 Delutredning Trafikk Utgave: 2 Dato: 2009-09-23 Delutredning Trafikk 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Delutredning Trafikk Utgave/dato: 2 / 2009-09-23 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale Utgave: 2 Dato: 2013-02-18 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utbyggingsforslag for Øvre Storgate

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Notat. 2014/474 og 2014/473. Saksbehandler: thoeng, Ørland kommune. Dato: 17.02.2016 Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Bakgrunn Reguleringsplan for Brekstad vestre Næringsområde

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

NOTAT BERGERÅS I NESODDEN KOMMUNE. TRAFIKKVURDERING

NOTAT BERGERÅS I NESODDEN KOMMUNE. TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS Oppdrag: Bergerås i Nesodden kommune. Forslag til reguleringsplan. Trafikkvurdering. Dato: 2011.08.24 Skrevet av: Olav Schou Knutsen, Asplan Viak AS BERGERÅS I NESODDEN

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer