NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN MOBILITETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN"

Transkript

1 Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN MOBILITETSPLAN

2 MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: ST-03 Dokument nr.: Filnavn: Mobilitetsplan Dato Utarbeidet av Randi Ladsten Kontrollert av Randi Ladsten Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Sjøhagen 6 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T F

3 MOBILITETSPLAN 3 (15) INNHOLD 1. INNLEDNING PLANOMRÅDET TILGJENGELIGHET TIL OMRÅDET Biltilgjengelighet Kollektivtilgjengelighet Sykkel og gange Total tilgjengelighet for området FORHOLD TIL ANDRE PLANER Gjeldende områdeplan Forslag til detaljregulering Forhold til mobilitetsplan ved områderegulering Forhold til tidligere trafikkanalyser MÅL BEREGNINGER Personturproduksjon Reisemiddelfordeling Bilturproduksjon Andel tungtransport Estimat av timetrafikk i rushet og trafikk inn/ut Beregnet antall ansatte Parkering TILTAK Ønsket reisemiddelfordeling Utfordringer Gjennomføring KONKLUSJON Ramboll

4 4 (15) MOBILITETSPLAN 1. INNLEDNING Sandnes kommune har gjennom kommuneplanen lagt opp til at det skal gjennomføres mobilitetsplaner ved etableringer av større virksomheter. Dette er en del av et arbeid som gjøres for å oppnå klimamålene kommunen har satt seg gjennom å kartlegge fordelingen vare- og persontransporten som generes og hvordan virksomheten kan tilrettelegge for ulike typer transportmidler og ønsket transportmiddelfordeling. 2. PLANOMRÅDET Planområdet har en sentral plassering i forhold til veinettet i regionen. Det avgrenses av tre sentrale veier, Rv.44, Rv.509 Sandnesveien og E39. Planområdet ligger omtrent 2 km fra Sandnes sentrum, og har lokalitet like i utkanten av den konsentrerte bebyggelsen i og rundt sentrum. I gjeldende områdeplan er området regulert til kombinert industri og kontor. Planområdets størrelse er på omtrent 35 daa. 3. TILGJENGELIGHET TIL OMRÅDET I et prosjekt rundt klimagassreduserende parkeringspolitikk utført av NTNU o.a., er det gjort et arbeid med å kartlegge tilgjengeligheten for ulike reisemidler i fem ulike byer, deriblant Stavanger-Sandnes. I rapporten er kollektivtilgjengelighet, sykkeltilgjengelighet og biltilgjengelighet kartlagt, samt den totale tilgjengeligheten i et ABC-kart. Rambøll

5 MOBILITETSPLAN 5 (15) 3.1 Biltilgjengelighet Området har i følge undersøkelsene for biltilgjengelighet en gjennomsnittlig reisetid på mindre enn 23 minutter. Dette er svært god tilgjengelighet til planområdet med bil. Planområdet har adkomst fra Rv.509 Sandnesveien som knytter området til hovedårer i regionen, Rv.44 og E39. Begrensningene ligger i kapasiteten på Fv.509 som gir adkomst til området. Rv.509 og rundkjøringer langs denne, er overbelastet. Utbyggingen vil føre til ytterligere belastning på veinettet. 3.2 Kollektivtilgjengelighet Ramboll

6 6 (15) MOBILITETSPLAN Området har i følge undersøkelsene for kollektivtilgjengelighet en gjennomsnittlig reisetid på minutter. Dette anses som et mindre godt tilbud til de ansatte i området. Nærmeste holdeplass for buss er i Oalsgata på andre side av E39, omtrent 580 meter fra innkjørsel til planområdet. Her går buss nr. 2 som har avganger 4 ganger i timen på dagtid. Fra nordlige del av planområdet er korteste vei til bussholdeplass via gangvei som går under E39 til Smeaheia. Avstand til holdeplasser her er omtrent 350 meter. Også her går buss nr. 2 med avganger 4 ganger i timen på dagtid. Det er omtrent 1,5 km til nærmeste togstasjon. For ansatte med lang reisevei til arbeidsplassen kan det være aktuelt å ta tog til Sandnes. I forbindelser med togreiser vil vi anta at disse reisene skjer i kombinasjon med enten sykkel eller buss. Rambøll

7 MOBILITETSPLAN 7 (15) 3.3 Sykkel og gange Området har i følge undersøkelsene for sykkeltilgjengelighet en gjennomsnittlig reisetid på under 20 minutter. Planområdet ligger i utkanten av område merket med denne reisetiden. Det anses å være en rimelig god tilgjengelighet til området med sykkel og gange. Det er en god gang- og sykkelveiforbindelse til Sandnes sentrum og boligområdene rundt. Det er omtrent 1,5 km til Sandnes sentrum, og en stor del av boligområdene i Smeaheia, Stangeland og Trones har kortere avstand til planområdet enn dette. Ramboll

8 8 (15) MOBILITETSPLAN 3.4 Total tilgjengelighet for området Tilgjengelighet i ABC-kart beregnes på bakgrunn av resultater i kartlegging av kollektiv-, sykkelog biltilgjengelighet. A-områder: God tilgjengelighet for kollektivtrafikk, syklister og fotgjengere. B-områder: Middels tilgjengelighet for kollektivtrafikk, syklister og fotgjengere. C1-områder: Svært god biltilgjengelighet. C2-områder: God biltilgjengelighet. D1-områder: Byområder med relativt god tilgjengelighet, men uten hovedårer egnet for stor biltrafikk, kollektivtrafikk og tungtrafikk. D2-områder: Områder med relativt dårlig tilgjengelighet for alle trafikanter. Området er i utarbeidet ABC-kart for Stavanger og Sandnes kategorisert som et C1- område, men med en mindre del også kategorisert som et D1-område. Dette betyr at området har god biltilgjengelighet, men med deler av området uten hovedårer egnet for stor biltrafikk, kollektivtrafikk og tungtrafikk. Med hensyn til planlagte utbygginger av veinettet, samt planlagt Rambøll

9 MOBILITETSPLAN 9 (15) internvei inn i området, vil det være mest riktig å ta utgangspunkt i at hele planområdet er et C1-område. Området grenser inn til E39 i øst, og på motsatt side av E39 har vi et område kategorisert som B-område. Her har man middels god tilgjengelighet for kollektivtrafikk, syklister og fotgjengere. I planområdet vil man ha en noe bedre tilgjengelighet for kollektiv-, sykkel- og gangtrafikk enn i andre C1-områder, ettersom området ligger nært et B-område. Konklusjonen er at området totalt sett har svært god biltilgjengelighet, og litt mindre enn middels tilgjengelighet for kollektivtrafikk, syklister og fotgjengere. 4. FORHOLD TIL ANDRE PLANER 4.1 Gjeldende områdeplan Området er regulert i områdeplan Maksimalt tillatt BRA innenfor planområdet er satt til m 2 gjennom områdeplanen. Av disse tillates maksimalt m2 å være kontorformål. Det skal opprettes inntil 300 parkeringsplasser på området, alle parkeringsplassene skal være felles for hele området. Samtidig skal det opprettes 600 sykkelplasser innenfor området. Det er utarbeidet mobilitetsplan som en del av arbeidet med områdeplanen. I den gjeldende områdeplanen 2.2 er det stilt krav om detaljregulering av området, og at det sammen med detaljplan skal utarbeides mobilitetsplan for området. Mobilitetsplanen skal utarbeides som et videre arbeid av mobilitetsplan som fulgte områdeplanen. 4.2 Forslag til detaljregulering Detaljplanen tillater en utbygging av inntil m2 BRA industri. Kontorformålet som gjeldende områdeplan åpnet for, er ikke videreført i detaljreguleringen. Krav i områdeplanen om antall parkeringsplasser for bil er tatt inn i detaljreguleringen, antallet sykkelparkering er redusert til 400 plasser i samråd med transportplanavdelingen i Sandnes kommune. Krav om tilfartskontroll for trafikk fra området og ut på Rv. 509 Sandnesveien er tatt videre fra områdeplan til detaljregulering av området. 4.3 Forhold til mobilitetsplan ved områderegulering I beregningene som la grunnlag for tiltak i områdeplanen var utgangspunktet at det ville være 500 ansatte som ville kjøre bil til arbeid uten tiltak (66,6 % som kjører bil). Ved den ønskede reisemiddelfordeling som var gitt, ble antallet bilførere blant de ansatte redusert til 380 (55,4 % som kjører bil). Det var ikke tatt hensyn i disse beregningene til at oppmøtet på en arbeidsplass er lavere enn antall ansatte. Grunnen til det reduserte antallet for oppmøte er elementer som ferie, sykdom, permisjoner, alternativ arbeidsplass eller deltidsansatte. Man regner vanligvis et gjennomsnittlig oppmøte på 80 % av totalt antall ansatte. Dette er tatt hensyn til i mobilitetsplanen ved detaljregulering, og det vil derfor være et større avvik mellom beregningene i disse to mobilitetsplanene. 4.4 Forhold til tidligere trafikkanalyser Det er utarbeidet flere trafikkanalyser som omfatter Rv.509 Sandnesveien, og trafikkøkning i forbindelse med utbygging av ST-03. De aktuelle analysene er: - Trafikale vurderinger ST03 av Norconsult, datert (utarbeidet i forbindelse med områdeplan for ST-03). Ramboll

10 10 (15) MOBILITETSPLAN - Trafikkanalyse Stangeland alt.4d av Cowi, datert september 2009 (utarbeidet i forbindelse med utvidelse av rv.509 til 4 felt). I trafikkanalyse Stangeland alt.4d settes begrensninger på hvor høy trafikkgenerering som aksepteres ut fra ST-03. Grunnen til begrensningene er problemstillinger i forhold til kapasitet på veinettet, sammen med trafikkøkning som følge av den store aktiviteten som legges til næringsarealene i området. I denne rapporten er det forutsatt at trafikkgenerering fra ST-03 settes til maks 100 kjt/t i rushet. Etter å ha vært i dialog med Statens vegvesen, er man kommet til enighet om at dette tallet kan økes til 180 kjt/t i rushet. Dette på bakgrunn av trafikkrapport fra Norconsult med konsekvenser for belastningsgrad på Rv.509 Sandnesveien ved full utbygging av næringsområdene ST-01 og ST-02, samt 180 kjt/t ut fra ST-03. Forslag til detaljregulering forholder seg til kravet om at det kun tillates inntil 180 kjt/t ut fra ST-03 i ettermiddag rushtime, og er med dette ivaretatt i planforslaget. 5. MÅL - Begrense trafikk ut fra område ST-03 i rushtidene til maksimum 180 kjt/t. - Øke bruken av kollektive reiser, samt bruk av sykkel eller gange til og fra området. - Redusere klimagassutslipp i henhold til Sandnes kommunes klima og energiplan. - Maksimum 55 % av all trafikk til og fra området skal skje med bil. 6. BEREGNINGER Alle beregninger som er gjort for området tar utgangspunkt i full utnyttelse av området, i henhold til hva detaljreguleringen åpner for. Ved beregninger av turer til og fra området, skilles det mellom personturer og bilturer. Personturer er alle turer til og fra området. Bilturer er turer med bil til og fra området. 6.1 Personturproduksjon Håndbok 146 om trafikkberegninger fra Statens vegvesen er brukt for å estimere turproduksjonen innenfor planområdet. Beregningene tar i følge metoden utgangspunkt i m2 gulvflate eller antall ansatte: I følge erfaringstall i håndboken vil industri/lager generere omtrent 6 personturer per 100 m 2, med variasjonsområde fra 4 til 10 turer per 100 m 2. Maksimal utnyttelse er brukt for å estimere turproduksjonen. Et mest mulig nøyaktig resultat vil vi kun få med pålitelige data om virksomhetens gulvareal. Dette mangler ettersom maks tillatt BRA er gitt ut fra reglene i TEK om beregning av ekstra BRA for tenkte etasjer ved store etasjehøyder. Vi tar likevel utgangspunkt i tillatt BRA ettersom det er denne informasjonen som vi har tilgang til på dette stadiet. Ved byggesak av tomtene i Rambøll

11 MOBILITETSPLAN 11 (15) planområdet vil man ha opplysninger om gulvareal, og beregningene kan justeres etter disse dataene. Ved m 2 industri er det estimert at området vil genere 2400 personturer pr. døgn. Tallene er basert på gjennomsnittlig erfaringstall, så variasjoner kan skje. Disse faktorene spiller inn for personturproduksjonen: Bidrar til lavere bilturproduksjon -Trevare- og verkstedindustri -Store bedrifter > 200 ansatte eller m 2 Bidrar til høyere bilturproduksjon -Engrosvirksomheter -Små bedrifter < 50 ansatte -Stor kundekontakt -Stor vare/produkttransport I planforslaget er det forholdsvis store størrelser på tomtene. Et avvik i estimert personturer vil mest sannsynlig gå mot en reduksjon av estimert antall personturer. 6.2 Reisemiddelfordeling Tabell for beregnet reisemiddelfordeling ihht. RVU for Sandnes kommune: Tabell 1 Prosent fordeling reiser Antall reiser (av totalt 2400) Til fots 11,3 271 Sykkel 5,3 127 Moped/motorsykkel 1,4 34 Bilfører 66, Bil passasjerer 7,8 187 Buss/tog/båt 6,9 166 Annet 0, Bilturproduksjon 66,6 % av reisene vil etter beregnet reisemiddelfordeling skje med bil, 1598 bilturer til og fra området i løpet av et døgn. Tallet er noe lavere enn hva beregningene viste i mobilitetsplan utarbeidet i forbindelse med områdeplan for tomten. Grunnen til dette er at man i detaljreguleringen foreslår kun formålet industri, ikke industri og kontor som i områdeplanen. For kontor beregnes en høyere personturproduksjon per m2 BRA enn for industri. Og når dette formålet går ut, så går også beregnet antall personturer ned. 6.4 Andel tungtransport Det er beregnet et antall på 1598 bilturer til og fra området per døgn. Ved industriområder er det beregnet at andel tungtransport til området er høyere enn ved andre bebyggelsesformål. Andel tungtrafikk ligger vanligvis mellom 5 og 10 % av den totale trafikken. Ettersom vi regner med at andelen er høyere her enn gjennomsnittet, tar vi utgangspunkt i at 10 % av all biltrafikk er tungtransport. Med dette beregner vi at det vil være 160 turer med tungtransport til og fra området per døgn. 15 % av dette er trafikk rushtime ettermiddag, 24 tunge kjøretøy i timen inn og ut av området. 6.5 Estimat av timetrafikk i rushet og trafikk inn/ut Tabeller fra KU for områderegulering Lura Bydelssenter, feb. 2011: 1 Reisevaneundersøkelser 2005, rapport IRIS 2006/182, tabell 20 Ramboll

12 12 (15) MOBILITETSPLAN Høyeste timetrafikk i rushet ettermiddag antas ut fra tabellen å være 230 kjøretøy i timen. Vi fordeler disse på biler inn til området, og biler ut av området, med grunnlag i tabell fra KU for områderegulering Lura Bydelssenter: Ut fra området i rushtime ettermiddag beregnes det å komme 184 biler. 6.6 Beregnet antall ansatte For å beregne antall ansatte innenfor planområdet, benytter vi oss av opplysninger gitt it Statens vegvesens håndbok 146, trafikkberegninger: Vi velger å legge oss på det laveste beregningsgrunnlaget, 1,5 per 100 m 2 industri. Dette gir trolig mest realistisk resultat, både med tanke på utformingen av området med store tomter og at BRA for området mest sannsynlig er høyere enn det reelle arealet for gulvflate. Antallet ansatte beregner vi da at ved full utnyttelse vil kunne komme til å være omtrent 600 stk. Rambøll

13 MOBILITETSPLAN 13 (15) 6.7 Parkering Parkeringsbehov: I følge beregninger gitt i håndbok 146, vil det ved utbygging av m 2 BRA industri være 585 ansatte innenfor det regulerte området. Av disse er det beregnet i tabell 1 for reisemiddelfordeling (66,6 % bilførere), at 390 av disse vil kjøre bil til og fra arbeid. Regner man med 80 % oppmøte blant de ansatte, vil det være et behov for 312 parkeringsplasser. Parkeringstilbud: Det er etter krav i gjeldende områdeplan for området, kun tillatt å etablere inntil 300 parkeringsplasser innenfor området. Alle plassene skal være felles for hele området. Parkeringskrav i Sandnes kommune parkeringsnorm: I gjeldende parkeringsnorm for Sandnes kommune er det krav om minimum 1,0 biloppstillingsplass per 100 m2 BRA for områder i sone C. Ved m 2 BRA får vi krav om minimum 400 parkeringsplasser. I dette området ønsker administrasjonen i Sandnes kommune ikke så høy parkeringsdekning. Det er ønskelig å redusere biltrafikken til området slik at ikke det omkringliggende veinettet belastes mer enn hva det tåler, og en reduksjon i antallet parkeringsplasser er et tiltak for å oppnå dette. Parkeringskrav i utkast til regionalplan for Jæren: I utkast til Regionalplan for Jæren som ligger til høring gis det faglig anbefaling om at parkeringsdekning ikke bør være høyere enn 0,6-0,8 parkeringsplasser per 100 m2 BRA for næringsområder i kategori 2 (allsidig virksomhetsgrad med middels kollektivtilgjengelighet og en sentral plassering i bystrukturen). Vi får med dette en anbefaling om en dekning på fra parkeringsplasser. Sammendrag parkering: Det er krav om at det ikke skal opprettes mer enn 300 parkeringsplasser innenfor området. Dette antallet samsvarer med anbefalinger gitt i regionalplanen som ligger til høring, men ligger lavere enn krav i gjeldende parkeringsnorm for Sandnes kommune. Sandnes kommune ønsker derimot at vi forholder oss til anbefalingene i regionalplanen framfor parkeringsnormen i kommuneplanen da regionalplanen er oppdatert i forhold til regionens mål for miljø, trafikk og lokalisering. Estimert behov for parkering i planområdet er høyere enn maks tillatt antall parkeringsplasser, og det vil være behov for tiltak for å redusere antallet personturer til området med bil. Det er i vedtatt områdeplan gitt bestemmelser for tiltak, disse følges opp i detaljreguleringen samt at vi ser om det er behov for ytterligere tiltak. 7. TILTAK Det er ønskelig med reduksjon av biltrafikken til og fra området, og det må settes mål om en annen fordeling av reisemiddel for personturene som skapes. Ønsket reisemiddelfordeling er i tråd med mål gitt i mobilitetsplan vedtatt i forbindelse med områdeplan for ST Ønsket reisemiddelfordeling Tabell 2 Prosent fordeling reiser Antall reiser (av totalt 2400) Til fots 15,3 367 Sykkel 6,9 166 Moped/motorsykkel 1,6 38 Bilfører 55, Bil passasjerer 10,5 252 Buss/tog/båt 8,9 214 Ramboll

14 14 (15) MOBILITETSPLAN Annet 0,8 19 I ønsket reisemiddelfordeling er antallet personturer med bilfører justert ned slik at man får redusert turer ut og inn av området fra tidligere beregnet til i døgnet. Høyeste timetrafikk i rushet ut fra tabell 1, reisemiddelfordeling ihht. RVU 2005, var antatt å være 179 kjøretøy i timen ut av ST-03. Ut fra området i rushtime ettermiddag beregnes det å komme 150 biler om man oppnår ønsket reisemiddelfordeling. Vi ligger med dette under grensen på180 biler ut av området i løpet av en rushtime, som er akseptert trafikkøkning på rv.509 Sandnesveien. 7.2 Utfordringer Det er en del utfordringer i forhold til å nå målene gitt i punkt 5, samtidig som andre er enklere å løse sett i forhold til utgangspunktet man hadde i områdeplan for ST-03. At man nå har valgt å kun gå videre med en utbygging av kun industriformål, og ingen kontor, vil dette føre til at utbyggingen genererer mindre trafikk. Samtidig gjør dette at tiltaket med å redusere antallet parkeringsplasser som ble gjort i områdeplanen, ikke vil ha samme effekt for reduksjon av trafikk og bilbruk. Det er dermed desto viktigere å arbeide videre med øvrige tiltak for å tilrettelegge for bruk av andre reisemiddel enn bil. Området har god tilgjengelighet til omkringliggende gang- og sykkelveinett, og internt i planområdet er dette fulgt opp med koblinger til tilgrensende sykkelveier. Området har også god tilgjengelighet for bil, og med utbygging av industri så er andelen som kjører bil til arbeid gjerne høyere enn ved andre formål. Det vil derfor være viktig å få redusert biltrafikken ved å tilrettelegge for samkjøring. 7.3 Gjennomføring Oppfølging i vedtatt områdeplanen: Krav til tiltak gitt i områdeplan i forbindelse med trafikk- og parkeringssituasjon, er videreført i detaljreguleringen, se punkt under. Oppfølging i detaljregulering - Før det gis brukstillatelse skal det settes opp tilfartskontroll for trafikk som skal kjøre fra området og ut på Rv. 509 Sandnesveien. Maksimum trafikkbelastning fra planområdet skal være 180 kjt/t i rushtid. - Gang- og sykkelveiforbindelser: Gang- og sykkelvei langs E39 og forbindelse til eksisterende gang- og sykkelveg nord for planområdet skal være opparbeidet innen 6 måneder etter at avkjørselsrampe fra E39 er ferdigstilt ihht plan for utvidelse av Rv Inntil denne er anlagt vil det være tilkomst til området via gang- og sykkelvei langs Rv. 44 i vest og via gang- og sykkelvei langs Rv. 509 i sør. - Antallet parkeringsplasser som kan anlegges er begrenset til Opparbeidelse av ubebygde arealer skal forhindre at det åpnes for parkeringsareal ut over de 300 plassene som er tillatt. Det skal utarbeides grøntplan for parkeringsareal og omkringliggende arealer for å unngå at åpne arealer kan benyttes til parkering. - Parkeringsplasser med god plassering i forhold til inngangsparti skal prioriteres for samkjørere. Antall og hvilke parkeringsplasser dette skal gjelde følges opp i byggesak. - Det er krav om at det skal opparbeides 400 sykkelparkeringsplasser innenfor området. En del av disse skal plasseres nær inngangsparti og være under tak. - Ved byggesøknad skal personalgarderober med dusj og tørkerom vises, plassert nær sykkelparkering. - Det skal utarbeides mobilitetsplan i forbindelse med byggesøknad for hver av tomtene. Rambøll

15 MOBILITETSPLAN 15 (15) Oppfølging i byggesak I forbindelse med byggesak skal krav i detaljplan følges opp, og det skal sees på andre tiltak som kan iverksettes for å nå målene under punkt 5. Følgende tiltak skal vurderes nærmere i oppfølgende mobilitetsplan som skal utarbeides i forbindelse med byggesak: - Organisering av samkjøring - Prioritere parkeringsplasser for samkjørere - Shuttle-buss til jernbane- og rutebilstasjon - Informasjon om kollektivtilbud og gang- og sykkelmuligheter Mobilitetsplan skal inneholde informasjon om antall ansatte, besøksintensitet, omgang av vareleveranse og godstransport, andel tungtransport og fordeling av transporten gjennom døgnet. All transport inn og ut av virksomheten skal beregnes og tilrettelegges for ønsket reisemiddelfordeling. 8. KONKLUSJON Mobilitetsplanen gir en oversikt over anslått trafikkmengde som skapes i forbindelse med utbyggingen, og fordeling av denne på ulike transportmidler. Dette gir en oversikt over hvor det ligger utfordringer i forhold til transport og hva som bør gjøres for å oppnå målene som er satt. Utfordringene for ST-03 er spesielt knyttet til begrenset kapasitet på Rv.509 og krav som følge av dette. I forhold til reisemiddelfordeling har området en beliggenhet til buss/tog som ikke er optimal. Området har bedre tilgjengelighet til et gang- og sykkelveinett. Ut fra dette er det tilrettelagt i detaljplanen for redusert bilbruk ved hjelp av å tilrettelegge for sykkel- og gange, samt begrensninger for bilbruk ved redusert parkeringsdekning og krav om tilfartskontroll for trafikk ut av området ved behov. Ramboll

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-05-06 DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (14) PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsnr.: 3120094 Oppdragsnavn:

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien

Barnehage og skole, Skoleveien FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien Gnr. 38, bnr. 423, Hana PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN MAI 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN Oppdragsgive r Sola kommune Rapporttype Mobilitetsplan Dato 06.08.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Helge Bjørnevi k Kontrollert av Ivar Egge Innhold

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Asperholen barnehage Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN SEPTEMBER 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken Områdeplan Tananger sentrum Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken 28.03.2017 Sammendrag Det legges til rette for 10 nye boliger som samlet utløser krav til mobilitetsplan i Kommuneplan for Sola 2015-2026.

Detaljer

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR. 2013 102 MOBILITETSPLAN 10. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for deler

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan 2014 133 Sandnes kommune 11.04.2016 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE DETALJREGULERINGREGULERING FOR MOBILITETSPLAN GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR. 2015 121 SANDNES KOMMUNE 20. APRIL 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING - Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Dette dokumentet inneholder en enkel mobilitetsplan for plan 2001 329-05, med grunnlag

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Noen hovedpunkter/resymé: Det forventes tilnærmet uendret antall kunder til nytt varehus, men større omsetning pr kunde. Det planlegges at prosentandel bilkunder

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN Planid: 2014 125 Sandnes kommune 1 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planforslaget... 4 3 MOBILITETSPLAN...

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 27.07.15 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS.

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS. Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS 31.januar 2014, rev. 15.06.2015 (høringsutkast) MOBILITETSPLAN

Detaljer

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Mobilitetsplan for bedrifter Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Innhold Mobilitetsplan for bedrifter Kort om reisevaner i bedrifter i Stavangerområdet Krav om mobilitetsplan

Detaljer

PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN

PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN 29. MAI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Risavika Nordvest Mobilitetsplan Oppdragsnummer: 2450 Oppdragsgiver: Norsea Versjon: 2 Dato: 29.

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave: 1 Dato: 02.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave/dato: 1/ 02.05.2016 Filnavn: Mobilitetsplan Figgjo skole.docx

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Mobilitetsplan For Plan P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: Revidert:

Mobilitetsplan For Plan P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: Revidert: Mobilitetsplan For Plan 2009316-03P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: 12.04.2016 Revidert: 0. Bakgrunn Link Arkitektur utarbeider på vegne av tiltakshaver Urban Sea AS et privat

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Det skal gjennomføres en parkeringsbehovsvurdering knyttet til skolen.

Det skal gjennomføres en parkeringsbehovsvurdering knyttet til skolen. Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune Oppdrag: 525089 Bryne videregående skole Del: Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: NOTAT REG-01, TRAFIKK OG PARKERING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

av ABC-kart i utforming av parkeringspolitikk magassredupolitikkserende

av ABC-kart i utforming av parkeringspolitikk magassredupolitikkserende KlOm produksjon og bruk av ABC-kart i utforming av parkeringspolitikk magassredupolitikkserende Tor Medalen Institutt for byforming og planlegging parkeringspolitikk NTNU Oslo 07.02.2012 Utarbeidelse av

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Notat. 2014/474 og 2014/473. Saksbehandler: thoeng, Ørland kommune. Dato: 17.02.2016 Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Bakgrunn Reguleringsplan for Brekstad vestre Næringsområde

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Detaljregulering. Næringsområde mellom E-39, RV509 og ny RV44. Plan

Detaljregulering. Næringsområde mellom E-39, RV509 og ny RV44. Plan Detaljregulering Næringsområde mellom E-39, RV509 og ny RV44. Plan 2007 128 SAKEN GJELDER På vegne av Aria AS har Rambøll Arkitektur og Plan utarbeidet et planforslag for tilrettelegging av næringsbebyggelse

Detaljer

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Oppdragsgiver: Oppdrag: 613385-01 Campus NTNU Trafikk Analyse av transportstrømmer Dato: 27.06.2017 Skrevet av: Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Kari S. Norddal NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Side 2

Detaljer

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016,

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016, Mobilitetsplan Dvergsnesveien 180 m. fl. detaljregulering, plan nr. 1447 Dato: 05.05.2017. 1. Bakgrunn Atelier T. Olsen AS og Siv. ing. A. Reinertsen utarbeider privat forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand Forslagsstiller: Aust Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune (eiendom) Plankonsulent:

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Hvordan kan vi utvide verktøykassen?

Hvordan kan vi utvide verktøykassen? Krav om mobilitetsplaner for bedrifter og virksomheter Erfaringer fra Stavanger kommune Hvordan kan vi utvide verktøykassen? Christin Berg, rådgiver Stavanger kommune Bærekraftig mobilitetsplanlegging,

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

TJØDNA AS DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE PÅ TUNHEIM, TIME KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 05. SEPT 2017

TJØDNA AS DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE PÅ TUNHEIM, TIME KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 05. SEPT 2017 TJØDNA AS DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE PÅ TUNHEIM, TIME KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 05. SEPT 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for boliger og barnehage på

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: 2012 101 Sandnes kommune

DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: 2012 101 Sandnes kommune DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN Planid: 2012 101 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING MED BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 2.1 Planforslaget...

Detaljer

Detaljregulering for kommunehus, torg og park

Detaljregulering for kommunehus, torg og park RAPPORT Detaljregulering for kommunehus, torg og park OPPDRAGSGIVER Sola eiendom EMNE DATO / REVISJON : 16. september 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 217621-PLAN-RAP-02 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SOLA ARENA SYKKELVELODROM

DETALJREGULERING FOR SOLA ARENA SYKKELVELODROM DETALJREGULERING FOR SOLA ARENA SYKKELVELODROM MOBILITETSPLAN Planid: 0578 Sola kommune 1 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planforslaget... 4 3 MOBILITETSPLAN...

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer