DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING"

Transkript

1 DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

2 NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på m 2, fordelt på m 2 kjøpesenter og m 2 bransjehandel. I tilegg til dette er det m 2 med museum og div varehandel innenfor planområdet. Virksomheten planlegges utvidet til ca m 2, med m 2 handel og m 2 kontor, hotell og museum (eks museum). I tilegg til dette planlegges det ca m 2 nye boliger og kontor på Frednesøya og ved Skippergata. Dette notatet beskriver trafikkøkning som følge av utbyggingen av Down Town, og de konsekvenser dette kan ha for trafikkavviklingen på vegene i og forbi planområdet. I denne sammenheng er det sett på ulike situasjoner og atkomstløsninger for Down Town med vegnett 2 med atkomst fra Storgata, og med vegnett 3 med atkomst fra Storgata, fra Skippergata og fra Frednesøya. Følgende trafikksituasjoner er vurdert. 1. Dagens trafikksituasjon 2. Nytt vegnett 2 og dagens trafikk 3. 0-alt med dagens Down Town i 2012, med vegnett 2 og kun med generell trafikkvekst 4. Nye Down Town i 2012 med vegnett 3, med Storgata åpen som i dag 5. Nye Down Town i 2012 med vegnett 3, med Storgata stengt for biltrafikk 6. Nye Down Town i 2012 med vegnett 3, med trafikk overført til Frednesbrua 7. Nye Down Town i 2012 med vegnett 3, med lavere trafikkvekst (+46 %) til-fra handel på Down Town Situasjon 5 (og 7) er den optimale løsningen for trafikkavviklingen i kryssene i planområdet. Situasjon 6, som forutsetter overføring av trafikk fra Porsgrunnsbrua til Frednesbrua gir stor overbelastning i Kulltangenkrysset.

3 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG TRAFIKKEN FRA DOWN TOWN DAGENS VIRKSOMHET OG PLANLAGT VIRKSOMHET TRAFIKKGENERERING OG REISEMIDDELFORDELING DAGENS TRAFIKK TIL-FRA PLANOMRÅDET TRAFIKK TIL-FRA PLANOMRÅDET ETTER UTBYGGING 63 % KUNDEVEKST TRAFIKK TIL-FRA PLANOMRÅDET ETTER UTBYGGING 30 % KUNDEVEKST REISEMIDDELFORDELINGEN TIL-FRA PLANOMRÅDET I 2008 OG I TRAFIKKEN PÅ VEGNETTET DAGENS SITUASJON VEGNETT 2 ÅDT ALTERNATIV - VEGNETT 2 ÅDT NYE DOWN TOWN MED VEGNETT 3 STORGATA ÅPEN SOM I DAG VEGNETT 3 ÅDT 2012 STORGATA ØST STENGES FOR BILTRAFIKK VEGNETT 3 ÅDT 2012 TRAFIKK OVERFØRES TIL FREDNESBRUA VEGNETT 3 ÅDT 2012 MED 30 % KUNDEVEKST TIL-FRA DOWN TOWN KRYSSKAPASITET OG KRYSSUTFORMING DAGENS SITUASJON VEGNETT 2 ÅDT VEGNETT 2 ÅDT VEGNETT 3 ÅDT 2012 MED NYE DOWN TOWN VEGNETT 3 ÅDT 2012 STORGATA ØST STENGES FOR BILTRAFIKK VEGNETT 3 ÅDT 2012 TRAFIKK OVERFØRES TIL FREDNESBRUA VEGNETT 3 ÅDT 2012 MED 30 % TRAFIKKVEKST TIL-FRA DOWN TOWN FORSINKELSER I KRYSS OG BUSSPRIORITERING DAGENS SITUASJON FREMTIDIG SITUASJON 5 UTEN BUSSPRIORITERING BUSSPRIORITERING I STORGATA... 39

4 3 1 SAMMENDRAG Down Town har i dag et handelsareal på m 2, fordelt på m 2 kjøpesenter og m 2 bransjehandel (i Grängeshallen). I tilegg til Down Town er det ca m 2 museumsvirksomhet i området. Dagens trafikk til-fra Down Town er beregnet til personturer, og til ca biler pr årsdøgn (ÅDT). Persontrafikken beregnet fra statistikk for besøkende i 2006 og 2007, som er fremskrevet til Biltrafikken til-fra Down Town ble talt i ettermiddagsrushet torsdag 12,6 2008, til ca biler i dim ettermiddagstime. Biltrafikken til-fra hele planområdet er beregnet til ca biler pr årsdøgn, til-fra Down Town biler til-fra Skippergata, 250 biler til-fra Frednesøya og 380 biler til-fra Skomværkvartalet. Figur 1.1. Dagens biltrafikk pr årsdøgn (ÅDT) tall i gult felt er telt, blå tall er trafikk til-fra planområdet. Kapasitetsberegninger av kryssene i planområdet viser at det ikke er overbelastning i lokalkryssene i dag. I Kulltangenkrysset (7) er Hydrovegen overbelastet, med en beregnet kapasitetsutnyttelse på 1,02. Kapasitetsutnyttelsen på tilfarter i rundkjøringer bør ikke overstige 0,85, da forsinkelser og køer øker raskt ved høyere verdier. Figur 1.2. Dagens trafikk i dim ettermiddagstime tall i gult felt er telt, blå tall er trafikk til-fra planområdet. Planlagt utbygging i planområdet gir til sammen m 2, m 2 handel, m 2 kontor, m 2 bolig, m 2 hotell, m 2 museum og m 2 industri.

5 Biltrafikken til-fra planområdet etter utbygging er beregnet til biler pr årsdøgn, til-fra Down Town 1, til-fra Down Town 2, til-fra Skippergata, 870 til-fra Frednesøya og til-fra Skomværkvartalet. I situasjon 5, med Storgata stengt for biltrafikk, vil trafikk til-fra Skomværkvartalet ikke berøre vegene i planområdet. Med utbygging av planområdet vil biltrafikken i Raschebakken nord øke til ca biler pr årsdøgn, selv om Storgata stenges for biltrafikk. Dette er stor biltrafikk i to-felts gater - i vegnormalene anbefales det 4-felts gater når trafikken overstiger biler pr årsdøgn. I tilegg til trafikkveksten til-fra planområdet er det lagt til 6,4 % generell trafikkvekst på den øvrige trafikken på vegene, og antall busser pr dag er doblet. 4 Figur 1.3. Beregnet biltrafikk pr årsdøgn (ÅDT) etter utbygging blå tall er trafikk til-fra planområdet, røde tall er busser pr dag. Kapasitetsberegning av kryssene i planområdet viser at det blir høy belastning i krysset Storgata - Frednesbakken, med kapasitetsutnyttelse på 0,83-0,86 på tilfartene fra Storgata og fra Frednesbakken. Hovedårsaken til at dette krysset blir så høyt belastet er at det betjener all trafikk til-fra Down Town 1, unntatt trafikken fra Storgata øst. Figur 1.4. Beregnet biltrafikk i dim ettermiddagstime, og kapasitet i kryss etter utbygging blå tall er timetrafikk til-fra planområdet, røde tall er busser pr time. Busstrafikken i Storgata kan få problemer med fremkommeligheten i Storgata på grunn av den høye belastningen i kryss 3 med Frednesbakken. Beregnede køer i Storgata inn mot kryss 3 er 102 fra øst og 110 m fra vest. Det er derfor lagt inn tilsvarende lengde på venstresvingefeltene i Storgata, slik at bussene skal få køfri kjøring frem til krysset. Fra Storgata vest krever dette eget bussignal, som tillater bussene å kjøre rett frem fra venstresvingefeltet.

6 5 2 TRAFIKKEN FRA DOWN TOWN 2.1 Dagens virksomhet og planlagt virksomhet Dagens virksomhet Down Town Planlagt virksomhet Down Town Down Town kjøpesenter m m 2 Down Town bransjehandel m m 2 Museum m m 2 Div detaljhandel m 2-0 Kontor m 2 Boliger m 2 Det planlegges enten kontor eller hotell i planområdet - vi har regnet med kontor som gir størst trafikk. Dagens virksomhet Frednesøya Planlagt virksomhet Frednesøya Industri m 2-0 Kontor m 2 Boliger m 2 Dagens virksomhet Skippergata Planlagt virksomhet Skippergata Industri m 2-0 Elektrohandel, bilutstyr m 2-0 Hagesenter m 2-0 Kontor m 2 Boliger m Trafikkgenerering og reisemiddelfordeling Trafikken til-fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet som følger. Trafikkskaping - hvor mange reiser pr dag som blir generert av virksomheten Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil eller kollektiv blir og vil bli benyttet til-fra virksomhetene Reisemønster - hvordan fordeler de reisende seg på vegene i og rundt planområdet Turproduksjonen til-fra dagens virksomhet på Down Town på hverdager er beregnet med følgende verdier. Kjøpesenter - 83 personturer pr 100 m 2-29 bilturer pr 100 m 2 Bransjehandel - 60 personturer pr 100 m 2-27 bilturer pr 100 m 2 Museum - 8 personturer pr 100 m 2-3 bilturer pr 100 m 2 Div detaljhandel - 8 personturer pr 100 m 2-3 bilturer pr 100 m 2 For kjøpesenter og bransjehandel er turproduksjonstall hentet, fra PROSAM-rapport 103 (Turproduksjonstall for kjøpesentra i Oslo og Akershus). Besøket på Down Town pr uke er registrert i statistikk, og biltrafikken til-fra Down Town kjøpesenter og bransjehandel er registrert i trafikktelling Turproduksjonen til-fra dagens virksomhet på Frednesøya, langs Skippergata og i Skomværkvartalet på hverdager er beregnet med følgende verdier. Industri - 6 personturer pr 100 m 2-3,5 bilturer pr 100 m 2

7 6 Elektrohandel og bilutstyr - 61 personturer pr 100 m 2-35 bilturer pr 100 m 2 Hagesenter - 42 personturer pr 100 m 2-24 bilturer pr 100 m 2 Handel andre varer - 60 personturer pr 100 m 2-27 bilturer pr 100 m 2 Boliger - 11 personturer pr 100 m 2-4 bilturer pr 100 m 2 Turproduksjonen for industri er hentet fra håndbok 146 Trafikkberegninger. For handel er data hentet fra PROSAMrapport 103, og for boliger fra PROSAM-rapport 137 og PROSAM-rapport 152. Figuren nedenfor viser turproduksjonstall og timeandeler som er brukt i beregningen av dagens trafikk til-fra planområdet. Figur 2.1. Turproduksjonstall som er brukt i beregningen av dagens trafikk til-fra planområdet. Figuren nedenfor viser dagens reisemiddelfordeling iht. en kundeundersøkelse på Down Town og iht. RVU Grenland. Figur 2.2. Dagens reisemiddelfordeling til-fra Down Town og annen virksomhet. Størst andel kollektivreisende til-fra Down Town er det i gruppen under 18 år, med 45 %. I gruppen over 18 år, dvs. blant potensielle bilbrukere, er andelen kollektivreisende 11 %. Gangandelen til-fra Down Town i 2012 er anslått å øke med ca 4 % pga mange nye bosatte og ansatte i området, og bilandelen er redusert tilsvarende. Det er ikke regnet med økninger i kollektivandelen frem mot Utvideleser av handelsarealet på et kjøpesenter vil normalt gi noe lavere besøk pr 100 m 2 enn på de opprinnelige arealene, større reduksjon jo større utvidelsen er. På Down Town er utvidelsen av handelsarealene på hele 83 %. Turproduksjonen pr 100 m 2 for handelsarealene på nye Down Town er derfor redusert med 13 % i forhold til i dag. For bransjehandel og for all annen arealbruk enn kjøpesenter er det brukt den samme turproduksjonen i fremtidig situasjon som i dagens situasjon. Turproduksjonen pr hverdag til-fra fremtidig virksomhet i planområdet er beregnet med følgende verdier. Kjøpesenter - 74 personturer pr 100 m 2-25 bilturer pr 100 m 2 Bransjehandel - 54 personturer pr 100 m 2-23 bilturer pr 100 m 2 Kontor - 12 personturer pr 100 m 2-7 bilturer pr 100 m 2 Hotell - 11 personturer pr 100 m 2-5 bilturer pr 100 m 2 Museum - 5 personturer pr 100 m 2-2 bilturer pr 100 m 2

8 7 Boliger - 11 personturer pr 100 m 2-4 bilturer pr 100 m 2 På hverdager er biltrafikken til-fra handel relativt jevnt fordelt over dagen, med størst trafikk mellom kl 15:30 og 16:30, med ca 12 % av hverdagstrafikken, og med ca 13 % av årsdøgntrafikken. Biltrafikken til-fra handel fordeler seg med ca 50 % til og ca 50 % fra området i dim time. 2.3 Dagens trafikk til-fra planområdet Til-fra Down Town og musene er trafikken beregnet til personturer på hverdager, hvorav personturer er til-fra handel. Dette gir 83 personturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 60 personturer pr 100 m 2 for bransjehandel. Antall ansatte er beregnet til 890 personer. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til-fra Down Town i Figur 2.3. Beregnet trafikk til-fra dagens Down Town i Biltrafikken til-fra Down Town er beregnet til biler pr hverdager og biler pr årsdøgn (ÅDT). Hverdag er mandag - fredag, ÅDT er biltrafikk pr dag i løpet av et år. På lørdager er biltrafikken beregnet til biler pr dag. På hverdager er det 29 bilturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 27 bilturer pr 100 m 2 for bransjehandel. Timetrafikken i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til biler. Bilturer i dim time som er vist med rødt, biler, er registrert timetrafikk til-fra Down Town Dimensjonerende timetrafikk til-fra handel vil normalt fordele seg med ca 50 % i hver retning. Parkeringsbehovet i dag er beregnet til 870 bilplasser på hverdager og bilplasser på lørdager. Beregnet parkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte. I snitt gir beregnet parkeringsbehov 1,5 time parkeringstid pr bil for handlende. Gjennomsnitt oppholdstid for alle besøkende på Down Town er i dag ca 1,3 time. I dag er det bilplasser ved Down Town, inklusive parkering på Franklintorget, men eksklusive parkering i Storgata. Øvrige områder i planområdet - Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet har beregnet trafikk på personturer på hverdager. Antall ansatte og bosatte i disse områdene er beregnet til 350 personer. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til-fra de tre øvrige områdene i Figur 2.4. Beregnet trafikk til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet i 2008.

9 Biltrafikken til-fra de øvrige områdene er beregnet til biler på hverdager og biler pr årsdøgn (ÅDT). På lørdager er biltrafikken beregnet til biler pr dag. Timetrafikken til-fra de øvrige områdene i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til 400 biler. Timetrafikk til-fra handel vil normalt fordele seg med ca 50 % i hver retning. Parkeringsbehovet for de øvrige områdene i dag er beregnet til 260 bilplasser på hverdager og 300 bilplasser på lørdager. Beregnet parkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte Trafikk til-fra planområdet etter utbygging 63 % kundevekst Trafikken til-fra nye Down Town etter utbygging er beregnet til personturer på hverdager (75 % vekst), til-fra handel og personturer til-fra hotell, kontor og museum. Dette gir 74 personturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 60 personturer pr 100 m 2 for bransjehandel. Antall ansatte er beregnet til personer. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til-fra nye Down Town i 2012 etter utbygging, med 63 % kundevekst. Figur 2.5. Beregnet trafikk til-fra nye Down Town i 2012 etter utbygging, med 63 % kundevekst. Biltrafikken til-fra nye Down Town er beregnet til ca biler pr hverdager og biler pr årsdøgn. På lørdager er biltrafikken beregnet til biler pr dag. Dette gir totalt 80 % trafikkvekst til-fra Down Town (ÅDT), mens kjøpesenter får 36 % trafikkvekst og bransjehandel 181 % trafikkvekst. Bilturproduksjonen på hverdager blir med dette 26 bilturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 27 bilturer pr 100 m 2 for bransjehandel. Timetrafikken i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til biler, som er 85 % trafikkvekst. Parkeringsbehovet etter utbygging er beregnet til bilplasser på hverdager og bilplasser på lørdager. Beregnet parkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte i handel. Øvrige områder i planområdet - Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet får en beregnet trafikk på personturer på hverdager (73 % vekst). Antall ansatte og bosatte er beregnet til personer. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet i 2012 etter utbygging.

10 9 Figur 2.6. Beregnet trafikk til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet i 2012 etter utbygging. Biltrafikken til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet er beregnet til biler på hverdager og biler pr årsdøgn, som gir 25 % trafikkvekst. På lørdager er biltrafikken beregnet til biler pr dag. Timetrafikken i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til 610 biler (51 % vekst). Parkeringsbehovet er beregnet til bilplasser på hverdager og 810 bilplasser på lørdager. Beregnet parkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte i handel. Biltrafikken til-fra planområdet i 2012 er beregnet til biler på hverdager og til biler pr årsdøgn, som er en trafikkvekst på 67 % i forhold til dagens situasjon (ÅDT). I dimensjonerende ettermiddagstime på hverdager er trafikken til-fra planområdet beregnet biler, som er en trafikkvekst på 76 %. 2.5 Trafikk til-fra planområdet etter utbygging 30 % kundevekst Steen & Strøm anslår 30 % vekst i antall kunder til-fra Down Town 1 og 2 som følge av utbyggingen. I kapittel 2.5 er biltrafikken etter utbygging beregnet denne kundeveksten. Biltrafikken vil vokse mer enn 30 % fordi bransjehandel, som har høyere bilturproduksjon pr kunde enn kjøpesenter, har en arealvekst på ca 180 % mot kjøpesenter ca 55 %. Trafikken til-fra nye Down Town etter utbygging er beregnet til personturer på hverdager (42 % vekst), til-fra handel og personturer til-fra hotell, kontor og museum. Dette gir 67 personturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 49 personturer pr 100 m 2 for bransjehandel. Antall ansatte er beregnet til personer. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til-fra nye Down Town i 2012 etter utbygging, med 30 % kundevekst. Figur 2.7. Beregnet trafikk til-fra nye Down Town i 2012 etter utbygging, med 30 % kundevekst.

11 Biltrafikken til-fra nye Down Town er beregnet til ca biler pr hverdager og biler pr årsdøgn. På lørdager er biltrafikken beregnet til biler pr dag. Dette gir totalt 59 % trafikkvekst til-fra Down Town (ÅDT), mens kjøpesenter får 24 % trafikkvekst og bransjehandel 129 % trafikkvekst. Bilturproduksjonen på hverdager blir med dette 24 bilturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 22 bilturer pr 100 m 2 for bransjehandel. Timetrafikken i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til biler, som er 64 % trafikkvekst. Parkeringsbehovet etter utbygging er beregnet til bilplasser på hverdager og bilplasser på lørdager. Beregnet parkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte i handel. Øvrige områder i planområdet - Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet får en beregnet trafikk på personturer på hverdager (73 % vekst). Antall ansatte og bosatte er beregnet til personer. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet i 2012 etter utbygging. 10 Figur 2.8. Beregnet trafikk til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet i 2012 etter utbygging. Biltrafikken til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet er beregnet til biler på hverdager og biler pr årsdøgn, som gir 25 % trafikkvekst. På lørdager er biltrafikken beregnet til biler pr dag. Timetrafikken i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til 610 biler (51 % vekst). Parkeringsbehovet er beregnet til bilplasser på hverdager og 810 bilplasser på lørdager. Beregnet parkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte i handel. Biltrafikken til-fra planområdet i 2012 er beregnet til biler på hverdager og til biler pr årsdøgn, som er en trafikkvekst på 51 % i forhold til dagens situasjon (ÅDT). I dimensjonerende ettermiddagstime på hverdager er trafikken til-fra planområdet beregnet biler, som er en trafikkvekst på 61 %. 2.6 Reisemiddelfordelingen til-fra planområdet i 2008 og i 2012 Persontrafikken øker med ca personturer på hverdager som følge av planlagt utbygging av planområdet. Økningen er med bil størst, men det blir også betydelig flere kollektivreisende til-fra området, selv om det ikke er regnet med økning av kollektivandelen. Figuren nedenfor viser en oppsummering av reiser til-fra planområdet i 2008 og i 2012,med 63 % kundevekst på Down Town.

12 11 Figur 2.9. Beregnet reisemiddelfordeling til-fra planområdet i 2008 og i 2012, med 63 % kundevekst. Kollektivreisende til-fra planområdet er beregnet å øke med ca reisende pr dag, og ca 430 flere reisende til og fra området i dim time. Dette gir et økt transportbehov på ca 4 bussavganger pr time i hver retning. Sykkelparkeringen ved handel på Down Town er beregnet å ha et P-behov på ca 70 sykkelplasser i Figuren nedenfor viser en oppsummering av reiser til-fra planområdet i 2008 og i 2012,med 30 % kundevekst på Down Town. Figur Beregnet reisemiddelfordeling til-fra planområdet i 2008 og i 2012, med 30 % kundevekst. Kollektivreisende til-fra planområdet er beregnet å øke med ca reisende pr dag, og ca 200 flere reisende til og fra området i dim time. Dette gir et økt transportbehov på ca 2 bussavganger pr time i hver retning. Sykkelparkeringen ved handel på Down Town er beregnet å ha et P-behov på ca 60 sykkelplasser i I begge beregningene som er presentert ovenfor går gangandelen (og sykkelandelen) i planområdet noe opp etter utbygging. Hovedårsaken til dette er mange ny bosatte i området, som iht. RVU for Grenland har høy gang- /sykkelandel. Kollektivandelen i planområdet går noe ned etter utbygging pga av lav kollektivandel for reiser til-fra boliger og arbeidsplasser (iht. RVU Grenland). Det er regnet med uendret kollektivandel til-fra handel fra 2008 til 2012.

13 12 3 TRAFIKKEN PÅ VEGNETTET 3.1 Dagens situasjon Biltrafikken på vegnettet er beregnet med utgangspunkt i trafikk som er registrert med radartellinger i snitt og med manuelle krysstellinger. Døgntrafikken er registrert i følgende snittellinger med radar. Snittelling på Porsgrunnsbrua og Frednesbrua i uke 12 i 2007 Snittelling i Storgata Snittelling i Kulltangenvegen (5 d) i uke 10 i 2007 Snittelling i Hydrovegen (og Rolighetsvegen) i uke 7 i 2007 Trafikktallene i Kulltangenvegen og Hydrovegen er hentet fra rapporten Norsk Hydro Produksjon AS Herøya Industripark, KU Delrapport 5 Infrastruktur, utarbeidet av Asplan Viak AS Årsdøgntrafikken er beregnet ut fra ovennevnte snittellinger og fra manuelle krysstellinger. I omregningen fra timetrafikk (fra krysstellinger) til ÅDT er det brukt følgende timeandeler. 9,9 % av ÅDT på veger som er dominert av gjennomgangstrafikk (er timeandel på Porsgrunnsbrua) 12,9 % på veger mellom Raschebakken og Kulltangenvegen, som har mye trafikk til-fra Down Town Trafikktall fra tellinger i 2006 og 2007 er fremskrevet til 2008 med 1,5 % generell årlig vekst. Trafikk til-fra Down Town er justert ned fra telleuke 24 som har 103,4 % av årsmiddel (iht. besøksstatistikk for Down Town) til årsmiddel (100 %). Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i 2008, biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall. Figur Beregnet biltrafikk ved Down Town i dagens situasjon, ÅDT Trafikkfordelingen til-fra Down Town er beregnet ut fra en postkortundersøkelse i august 2000, hvor blant annet reisende til Down Town ble spurt om hvor de kom fra. Ut fra denne undersøkelsen er det beregnet følgende fordeling av trafikken til-fra Down Town på de 7 atkomstvegene. Til-fra Porsgrunnsbrua - 0,31 - Til Storgata øst - 0,06 Til-fra Raschebakken - 0,20 - Til-fra Storgata vest - 0,03 Til-fra Kulltangenvegen - 0,11 - Til-fra Hydrovegen - 0,13 Til-fra Frednesbrua - 0,17 Timetrafikken er beregnet med utgangspunkt i trafikktall fra snittellinger på Porsgrunnsbrua og Frednesbrua i uke 12 i 2007, og på manuell krysstelling i krysset Raschebakken Skippergata onsdag Timetrafikk fra tellinger i

14 og 2007 er fremskrevet til 2008 med 1,5 % generell årlig vekst. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk i dimensjonerende ettermiddagstime i uke 24 i Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse. Figur Beregnet biltrafikk ved Down Town i dagens situasjon, dim ettermiddagstime I Kulltangenkrysset er timetrafikken fordelt med flere biler fra Hydrovegen til Down Town enn i motsatt retning. Trafikktallene i krysset tilsier at en del trafikk fra Herøya kjører rett frem til Down Town, og tilbake fra Down Town til Frednesbrua. I Hydrovegen er det beregnet at 150 biler kjører mot Down Town og at 50 biler kjører fra Down Town. På Frednesbrua er det beregnet at trafikken mot Down Town er 80 biler, mens trafikken fra Down Town er 180 biler. For beregningen av ÅDT på disse to atkomstvegene er det regnet med et gjennomsnitt av trafikkandelen i de to retningene. På de 5 øvrige atkomstvegene til-fra Down Town er det regnet med lik trafikk til og fra Down Town. Kapasiteten i de viktigste kryssene er beregnet med programmet SIDRA versjon 3.2. Disse kapasitetsberegningene og forutsetninger som er lagt til grunn mht kryssutforming er vist i kapittel 3. I SIDRA regnes det ikke med fotgjengere i rundkjøringer, og i kryss med rundkjøring og stor gangtrafikk kan derfor beregningene gi for god kapasitet. Ved liten til moderat gangtrafikk vil fotgjengere normalt krysse i tidsluker mellom biler, uten å forstyrre biltrafikken i vesentlig grad. I dagens situasjon er det Kulltangenkrysset som har høyest belastning, og som er det eneste krysset som er overbelastet i dag. På tilfarten fra Hydrovegen er beregnet kapasitetsutnyttelse 1,02 og beregnet bilkø er her 300 m. De øvrige tilfartene i Kulltangenkrysset har iht. beregningene moderate kapasitetsutnyttelser. Det samme gjelder de to øvrige kryssene i Brugata og i Raschebakken (1 og 4) som er beregnet. Kapasitetsutnyttelsen i en rundkjøring bør ikke overstige 0,85, da forsinkelser og bilkøer øker raskt ved høyere verdier. Signalkryss kan tåle noe høyere belastninger før forsinkelser og bilkøer når kritiske verdier.

15 Vegnett 2 ÅDT 2008 Biltrafikken på vegnettet er som i dagens situasjon (i kap 2.1). Østre atkomst til Down Town fra Brugata og fra Skippergata er stengt og flyttet til krysset Storgata - Raschebakken. I vest er utkjøringen fra Tollbugata flyttet til Storgata. Busstrafikken er lagt til Storgata frem til Frednesøya. Figuren nedenfor viser dagens biltrafikk ÅDT 2008 med disse endringer i vegnettet. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall. Figur Beregnet biltrafikk ved Down Town med vegnett 2, ÅDT Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2008, med vegnett 2. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse. Figur Beregnet biltrafikk ved Down Town med vegnett 2, dim ettermiddagstime Signalkryssene i Storgata får iht. beregningene lave til moderate kapasitetsutnyttelser, og ingen kryss er overbelastet. I kryss 1 vil en rundkjøring sannsynligvis få høyere utnyttelse og lengre køer enn et signalkryss pga gangtrafikken. I kryss 2 kan bilkø fra Storgata øst (95 m) forstyrre for rett frem trafikk i Storgata mot vest, derav busstrafikken. I kryss 4 vil et signalkryss gi køer fra Raschebakken syd (93 m) gjennom krysset med Storgata. Kapasitetsberegningene viser at ingen kryss i planområdet er overbelastet. I Kulltangenkrysset (7) er tilfarten fra Hydrovegen utvidet til to felt, med et 20 m langt felt for trafikk til høyre og rett frem. Dette reduserer kapasitetsutnyttelsen på tilfarten fra dagens 1,02 til 0,70.

16 alternativ - Vegnett 2 ÅDT 2012 Biltrafikken er fremskrevet til 2012 med en generell trafikkvekst på 6,4 %. Biltrafikken til-fra planområdet øker dermed fra ÅDT til ÅDT. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk ÅDT 2012 i et 0-alternativ med eks Down Town. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall. Figur Beregnet biltrafikk i et 0-alternati med vegnett 2, ÅDT Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2012, med vegnett 2. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse. Figur Beregnet biltrafikk i et 0-alternati med vegnett 2, dim ettermiddagstime Krysset Storgata - Raschebakken (2) får 0,75-0,78 i kapasitetsutnyttelse på de tre tilfartene. Her vil køen fra Storgata øst (109 m) strekke seg tilbake til krysset med Brugata. Dette kan forstyrre for rett frem trafikken i Storgata, derav busser. I kryss 1 vil en rundkjøring få høyere belastning og lengre bilkøer enn et signalkryss pga gangtrafikken. Kapasitetsberegningene viser at ingen kryss i planområdet er overbelastet. I Kulltangenkrysset (7) er tilfarten fra Hydrovegen utvidet med et 30 m langt felt for trafikk til høyre og rett frem mot Down Town. Tilfarten fra Kulltangenvegen er utvidet med et 20 m langt felt for høyresvingende trafikk mot Down Town. Dette reduserer kapasitetsutnyttelsen på tilfarten fra 0,76 i alt. 2 til 0,67 i alt 3.

17 Nye Down Town med vegnett 3 Storgata åpen som i dag Biltrafikken til-fra planområdet øker fra ÅDT i 2008 til ÅDT i 2012 (69 %), med planlagt utbygging. Biltrafikken til-fra handel på Down Town øker med 67 %. Hovedatkomst til Down Town 1 er i fra kryss 3 Storgata Frednesbakken. Kun trafikk til Down Town 1 fra Storgata øst kan kjøre rett frem til P-husatkomsten fra kryss 2 Storgata Rachebakken (vist med piler). Atkomster til P-huset i Down Town 2 er fra Skippergata og fra Frednesøya (vist med piler). Figuren nedenfor viser ÅDT 2012, med nye Down Town og vegnett 2. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall. Figur Beregnet biltrafikk med nye Down Town med vegnett 3, ÅDT Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2012, med nye Down Town, og med vegnett 3. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå skrift, og røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse. Figur Beregnet biltrafikk med nye Down Town med vegnett 3, dim ettermiddagstime Kryssene 2, 3, og 4 får høye belastninger med kapasitetsutnyttelser på over 0,80. Beregnede bilkøer i Storgata inn mot kryss 3 er 79 m 106 m. For å gi busser køfri kjøring i Storgata er svingefeltene i kryssene i Storgata like lange som lengste bilkø inn mot kryssene. I Kulltangenkrysset (7) har tilfarten fra Frednesøya fått et 20 m langt høyresvingefelt for trafikk mot Down Town og tilfarten fra Frednesbrua et 20 langt venstresvingefelt for trafikk mot Down Town. Kapasitetsutnyttelsen på alle tilfarter blir da under 0,75.

18 Vegnett 3 ÅDT 2012 Storgata øst stenges for biltrafikk Storgata øst er stengt for biltrafikk unntatt busser, og Skomværkvartalet har da atkomst fra østre del av Storgata. Skomværkvartalet vil derfor ikke gi trafikk i lokalvegnettet ved Down Town, og er derfor tatt ut av figuren nedenfor. Trafikk til-fra planområdet fra Porsgrunn øst er ledet via Raschebakken nord og Skippergata til krysset Storgata Frednesbakken (3). Trafikk til Down Town 1 fra Storgata øst kan, som i situasjon 4, kjøre rett frem i krysset Storgata Raschebakken (2). Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i 2012 med Storgata stengt for biltrafikk. Biltrafikk tilfra planområdet er vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall. Figur Beregnet biltrafikk med nye Down Town med vegnett 3 og med Storgata stengt, ÅDT Stenging av Storgata gir en beregnet trafikkreduksjon på biler i Storgata og på biler i Raschebakken. I Skippergata, i Frednesbakken og i Frednesøya gir stengingen en trafikkreduksjon på 500 biler. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2012, med nye Down Town og med Storgata stengt. Trafikk til-fra planområdet er vist med blå skrift, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse. Figur Beregnet biltrafikk med nye Down Town, vegnett 3 og med Storgata stengt, dim E-time Krysset Storgata - Frednesbakken (3) får beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,83-0,86 på de tre mest belastede tilfartene og beregnede bilkøer er m. For å gi busser køfri kjøring i Storgata er svingefeltene i kryssene i Storgata like lange som lengste bilkø inn mot kryssene. Alle kryssene i planområdet er for øvrig lavere belastet i situasjon 5 enn i situasjon 4.

19 Vegnett 3 ÅDT 2012 Trafikk overføres til Frednesbrua Biltrafikk er overført fra Porsgrunnsbrua til Frednesbrua, med totalt biler ÅDT, hvorav ÅDT er trafikk tilfra Down Town. Atkomster til P-hus i Down Town 1 og Down Town 2 er som i situasjon 5 (vist med piler). Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i 2012 med nye Down Town, med vegnett 2 og med overføring av trafikk fra Porsgrunnsbrua til Frednesbrua. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall. Figur 3.6A. Beregnet biltrafikk med vegnett 3, med overført trafikk til Frednesbrua, ÅDT Trafikkreduksjonen pga. overført trafikk blir biler i Brugata og i Storgata, og biler i Raschebakken. I vest øker trafikken med biler i Storgata og i Frednesøya, og med biler i Kulltangenvegen sør. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2012, med overføring av trafikk fra Porsgrunnsbrua til Frednesbrua. Overført trafikk er 310 biler mot nord (30 % av timetrafikk) og 160 biler mot syd (20 % av timetrafikk). Trafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse. Figur 3.6B. Beregnet biltrafikk med vegnett 3, med overført trafikk til Frednesbrua, E-time 2012 Belastningene i kryssene 1, 2, 4 og 5 går ned, mens belastningen går opp i kryss 3, 8 og 7. Kulltangenkrysset kan avvikle 50 % av trafikkoverføringen fra Porsgrunnsbrua til Frednesbrua. Kapasitetsutnyttelsen blir da 0,87 og 0,88 på de to tilfartene fra Hydrovegen og fra Kulltangenvegen (se side 30).

20 Vegnett 3 ÅDT 2012 Med 30 % kundevekst til-fra Down Town Steen & Strøm anslår kundeveksten til-fra handel på Down Town til ca 30 % som følge av utbyggingen. Trafikkvekst med denne kundeveksten er testet for å se hva dette betyr for kritiske kryss i planområdet. Biltrafikken til-fra annen virksomhet enn handel er som i situasjon 5. Dette gir en trafikkvekst til-fra planområdet på biler ÅDT, som gir 46 % trafikkøkning i forhold til Atkomster til Down Town 1 og Down Town 2 er for øvrig som i situasjon 5. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i 2012 med nye Down Town, med vegnett 2 og med 46 % trafikkvekst til-fra Down Town 1. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall. Figur 3.7A. Beregnet biltrafikk med vegnett 3, med 30 % trafikkvekst til-fra Down Town 1, ÅDT Med 46 % trafikkvekst til-fra Down Town 1 blir trafikkreduksjonen 500 biler i Brugata og i Storgata, biler i Raschebakken, biler i Skippergata Frednesøya, og 200 biler i Kulltangenvegen. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2012, med 46 % trafikkvekst til-fra handel på Down Town. Trafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse. Figur 3.7B. Beregnet biltrafikk med vegnett 3, med 30 % trafikkvekst til-fra Down Town 1, E-time 2012 Belastningene i alle kryss går ned, og ingen kryss i planområdet får beregnede kapasitetsbelastninger over 0,78.

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING NOTAT Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 1.9.2016 Slemmestad områderegulering Trafikkutredning BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk Dato: 10.10 2016 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen - Asplan Viak

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Sørum kommune Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval

Sørum kommune Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval Utgave: 1.1 Dato: 2009-02-09 Areal og trafikkanalyse av utbyggingsområde Mo og Hval 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Areal og trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD

NOTAT 1 INNLEDNING INNHOLD Oppdragsgiver: Uno-X Automat AS Oppdrag: 535339. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2015-02-19 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: INNHOLD INNHOLD... 1 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering

Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: , revidert Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering Notat Til: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Dato: 14.05.2012, revidert 12.08.2013 Emne: Oddemarka kryssområde Lund Torv, Trafikkvurdering ViaNova Kristiansand AS Skippergt. 2 Postboks 541 4665 Kristiansand

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE Asker kommune Transportvurdering, Heggedal - Asker Side 1 NOTAT Til Njål Nore, Asker kommune Kopi Jan Erik Lindøe, Røyken kommune Fra Anton A. Bakken, Norsam AS Dato 27.04.2006 Arealutvikling Heggedal

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet "Trafikktelling Nesttun". (vedlagt notat)

Trafikktall for dagens situasjon er hentet fra trafikktellinger gjengitt i notatet Trafikktelling Nesttun. (vedlagt notat) Side: 1 av 26 Til: Fra: Bergen kommune v/lars Tveit Norconsult AS v/ Knut Sagen Dato: 5. februar 2008 KAPASITETSANALYSE SUNDTS VEI 1 INNLEDNING På grunn av en forventet trafikkøkning i krysset Nesttunveien

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

VESTBY SENTER AS VESTBY SENTER REVIDERT KONSEPT 2007 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTER REVIDERT 2007

VESTBY SENTER AS VESTBY SENTER REVIDERT KONSEPT 2007 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTER REVIDERT 2007 VESTBY SENTER AS VESTBY SENTER REVIDERT KONSEPT 2007 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTER REVIDERT 2007 13.04.2007 Trafikkanalyse Vestby I DOKUMENTINFORMASJON ASPLAN VIAK AS www.asplanviak.no NO 910 209 205 MVA

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Vurderte og forkastede alternativ

Vurderte og forkastede alternativ Vurderte og forkastede alternativ Lokk / tunnel Ryen Bryn og Bryn Ulven, med kobling med Ring 3 og Bryn på Bryn Kort beskrivelse av systemet E6 er i dette alternativet foreslått beholdt langs dagens trasé

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektgruppen Cubus AS v/ Liz Eva Tøllefsen Dato: 22.1.2015 Tema: Reguleringsplan Bjørnsons gate 29, Kronstad. Supplerende trafikkvurderinger. Bakgrunn Det

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Thomas Odams

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Thomas Odams OPPDRAG Ny Adkomst Kvalvikodden OPPDRAGSNUMMER 13299001 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Thomas Odams DATO Innhold Innledning og bakgrunn 1 Kryssberegning 2 Beregningsgrunnlag og trafikktall

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer