DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING"

Transkript

1 DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

2 NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på m 2, fordelt på m 2 kjøpesenter og m 2 bransjehandel. I tilegg til dette er det m 2 med museum og div varehandel innenfor planområdet. Virksomheten planlegges utvidet til ca m 2, med m 2 handel og m 2 kontor, hotell og museum (eks museum). I tilegg til dette planlegges det ca m 2 nye boliger og kontor på Frednesøya og ved Skippergata. Dette notatet beskriver trafikkøkning som følge av utbyggingen av Down Town, og de konsekvenser dette kan ha for trafikkavviklingen på vegene i og forbi planområdet. I denne sammenheng er det sett på ulike situasjoner og atkomstløsninger for Down Town med vegnett 2 med atkomst fra Storgata, og med vegnett 3 med atkomst fra Storgata, fra Skippergata og fra Frednesøya. Følgende trafikksituasjoner er vurdert. 1. Dagens trafikksituasjon 2. Nytt vegnett 2 og dagens trafikk 3. 0-alt med dagens Down Town i 2012, med vegnett 2 og kun med generell trafikkvekst 4. Nye Down Town i 2012 med vegnett 3, med Storgata åpen som i dag 5. Nye Down Town i 2012 med vegnett 3, med Storgata stengt for biltrafikk 6. Nye Down Town i 2012 med vegnett 3, med trafikk overført til Frednesbrua 7. Nye Down Town i 2012 med vegnett 3, med lavere trafikkvekst (+46 %) til-fra handel på Down Town Situasjon 5 (og 7) er den optimale løsningen for trafikkavviklingen i kryssene i planområdet. Situasjon 6, som forutsetter overføring av trafikk fra Porsgrunnsbrua til Frednesbrua gir stor overbelastning i Kulltangenkrysset.

3 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG TRAFIKKEN FRA DOWN TOWN DAGENS VIRKSOMHET OG PLANLAGT VIRKSOMHET TRAFIKKGENERERING OG REISEMIDDELFORDELING DAGENS TRAFIKK TIL-FRA PLANOMRÅDET TRAFIKK TIL-FRA PLANOMRÅDET ETTER UTBYGGING 63 % KUNDEVEKST TRAFIKK TIL-FRA PLANOMRÅDET ETTER UTBYGGING 30 % KUNDEVEKST REISEMIDDELFORDELINGEN TIL-FRA PLANOMRÅDET I 2008 OG I TRAFIKKEN PÅ VEGNETTET DAGENS SITUASJON VEGNETT 2 ÅDT ALTERNATIV - VEGNETT 2 ÅDT NYE DOWN TOWN MED VEGNETT 3 STORGATA ÅPEN SOM I DAG VEGNETT 3 ÅDT 2012 STORGATA ØST STENGES FOR BILTRAFIKK VEGNETT 3 ÅDT 2012 TRAFIKK OVERFØRES TIL FREDNESBRUA VEGNETT 3 ÅDT 2012 MED 30 % KUNDEVEKST TIL-FRA DOWN TOWN KRYSSKAPASITET OG KRYSSUTFORMING DAGENS SITUASJON VEGNETT 2 ÅDT VEGNETT 2 ÅDT VEGNETT 3 ÅDT 2012 MED NYE DOWN TOWN VEGNETT 3 ÅDT 2012 STORGATA ØST STENGES FOR BILTRAFIKK VEGNETT 3 ÅDT 2012 TRAFIKK OVERFØRES TIL FREDNESBRUA VEGNETT 3 ÅDT 2012 MED 30 % TRAFIKKVEKST TIL-FRA DOWN TOWN FORSINKELSER I KRYSS OG BUSSPRIORITERING DAGENS SITUASJON FREMTIDIG SITUASJON 5 UTEN BUSSPRIORITERING BUSSPRIORITERING I STORGATA... 39

4 3 1 SAMMENDRAG Down Town har i dag et handelsareal på m 2, fordelt på m 2 kjøpesenter og m 2 bransjehandel (i Grängeshallen). I tilegg til Down Town er det ca m 2 museumsvirksomhet i området. Dagens trafikk til-fra Down Town er beregnet til personturer, og til ca biler pr årsdøgn (ÅDT). Persontrafikken beregnet fra statistikk for besøkende i 2006 og 2007, som er fremskrevet til Biltrafikken til-fra Down Town ble talt i ettermiddagsrushet torsdag 12,6 2008, til ca biler i dim ettermiddagstime. Biltrafikken til-fra hele planområdet er beregnet til ca biler pr årsdøgn, til-fra Down Town biler til-fra Skippergata, 250 biler til-fra Frednesøya og 380 biler til-fra Skomværkvartalet. Figur 1.1. Dagens biltrafikk pr årsdøgn (ÅDT) tall i gult felt er telt, blå tall er trafikk til-fra planområdet. Kapasitetsberegninger av kryssene i planområdet viser at det ikke er overbelastning i lokalkryssene i dag. I Kulltangenkrysset (7) er Hydrovegen overbelastet, med en beregnet kapasitetsutnyttelse på 1,02. Kapasitetsutnyttelsen på tilfarter i rundkjøringer bør ikke overstige 0,85, da forsinkelser og køer øker raskt ved høyere verdier. Figur 1.2. Dagens trafikk i dim ettermiddagstime tall i gult felt er telt, blå tall er trafikk til-fra planområdet. Planlagt utbygging i planområdet gir til sammen m 2, m 2 handel, m 2 kontor, m 2 bolig, m 2 hotell, m 2 museum og m 2 industri.

5 Biltrafikken til-fra planområdet etter utbygging er beregnet til biler pr årsdøgn, til-fra Down Town 1, til-fra Down Town 2, til-fra Skippergata, 870 til-fra Frednesøya og til-fra Skomværkvartalet. I situasjon 5, med Storgata stengt for biltrafikk, vil trafikk til-fra Skomværkvartalet ikke berøre vegene i planområdet. Med utbygging av planområdet vil biltrafikken i Raschebakken nord øke til ca biler pr årsdøgn, selv om Storgata stenges for biltrafikk. Dette er stor biltrafikk i to-felts gater - i vegnormalene anbefales det 4-felts gater når trafikken overstiger biler pr årsdøgn. I tilegg til trafikkveksten til-fra planområdet er det lagt til 6,4 % generell trafikkvekst på den øvrige trafikken på vegene, og antall busser pr dag er doblet. 4 Figur 1.3. Beregnet biltrafikk pr årsdøgn (ÅDT) etter utbygging blå tall er trafikk til-fra planområdet, røde tall er busser pr dag. Kapasitetsberegning av kryssene i planområdet viser at det blir høy belastning i krysset Storgata - Frednesbakken, med kapasitetsutnyttelse på 0,83-0,86 på tilfartene fra Storgata og fra Frednesbakken. Hovedårsaken til at dette krysset blir så høyt belastet er at det betjener all trafikk til-fra Down Town 1, unntatt trafikken fra Storgata øst. Figur 1.4. Beregnet biltrafikk i dim ettermiddagstime, og kapasitet i kryss etter utbygging blå tall er timetrafikk til-fra planområdet, røde tall er busser pr time. Busstrafikken i Storgata kan få problemer med fremkommeligheten i Storgata på grunn av den høye belastningen i kryss 3 med Frednesbakken. Beregnede køer i Storgata inn mot kryss 3 er 102 fra øst og 110 m fra vest. Det er derfor lagt inn tilsvarende lengde på venstresvingefeltene i Storgata, slik at bussene skal få køfri kjøring frem til krysset. Fra Storgata vest krever dette eget bussignal, som tillater bussene å kjøre rett frem fra venstresvingefeltet.

6 5 2 TRAFIKKEN FRA DOWN TOWN 2.1 Dagens virksomhet og planlagt virksomhet Dagens virksomhet Down Town Planlagt virksomhet Down Town Down Town kjøpesenter m m 2 Down Town bransjehandel m m 2 Museum m m 2 Div detaljhandel m 2-0 Kontor m 2 Boliger m 2 Det planlegges enten kontor eller hotell i planområdet - vi har regnet med kontor som gir størst trafikk. Dagens virksomhet Frednesøya Planlagt virksomhet Frednesøya Industri m 2-0 Kontor m 2 Boliger m 2 Dagens virksomhet Skippergata Planlagt virksomhet Skippergata Industri m 2-0 Elektrohandel, bilutstyr m 2-0 Hagesenter m 2-0 Kontor m 2 Boliger m Trafikkgenerering og reisemiddelfordeling Trafikken til-fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet som følger. Trafikkskaping - hvor mange reiser pr dag som blir generert av virksomheten Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil eller kollektiv blir og vil bli benyttet til-fra virksomhetene Reisemønster - hvordan fordeler de reisende seg på vegene i og rundt planområdet Turproduksjonen til-fra dagens virksomhet på Down Town på hverdager er beregnet med følgende verdier. Kjøpesenter - 83 personturer pr 100 m 2-29 bilturer pr 100 m 2 Bransjehandel - 60 personturer pr 100 m 2-27 bilturer pr 100 m 2 Museum - 8 personturer pr 100 m 2-3 bilturer pr 100 m 2 Div detaljhandel - 8 personturer pr 100 m 2-3 bilturer pr 100 m 2 For kjøpesenter og bransjehandel er turproduksjonstall hentet, fra PROSAM-rapport 103 (Turproduksjonstall for kjøpesentra i Oslo og Akershus). Besøket på Down Town pr uke er registrert i statistikk, og biltrafikken til-fra Down Town kjøpesenter og bransjehandel er registrert i trafikktelling Turproduksjonen til-fra dagens virksomhet på Frednesøya, langs Skippergata og i Skomværkvartalet på hverdager er beregnet med følgende verdier. Industri - 6 personturer pr 100 m 2-3,5 bilturer pr 100 m 2

7 6 Elektrohandel og bilutstyr - 61 personturer pr 100 m 2-35 bilturer pr 100 m 2 Hagesenter - 42 personturer pr 100 m 2-24 bilturer pr 100 m 2 Handel andre varer - 60 personturer pr 100 m 2-27 bilturer pr 100 m 2 Boliger - 11 personturer pr 100 m 2-4 bilturer pr 100 m 2 Turproduksjonen for industri er hentet fra håndbok 146 Trafikkberegninger. For handel er data hentet fra PROSAMrapport 103, og for boliger fra PROSAM-rapport 137 og PROSAM-rapport 152. Figuren nedenfor viser turproduksjonstall og timeandeler som er brukt i beregningen av dagens trafikk til-fra planområdet. Figur 2.1. Turproduksjonstall som er brukt i beregningen av dagens trafikk til-fra planområdet. Figuren nedenfor viser dagens reisemiddelfordeling iht. en kundeundersøkelse på Down Town og iht. RVU Grenland. Figur 2.2. Dagens reisemiddelfordeling til-fra Down Town og annen virksomhet. Størst andel kollektivreisende til-fra Down Town er det i gruppen under 18 år, med 45 %. I gruppen over 18 år, dvs. blant potensielle bilbrukere, er andelen kollektivreisende 11 %. Gangandelen til-fra Down Town i 2012 er anslått å øke med ca 4 % pga mange nye bosatte og ansatte i området, og bilandelen er redusert tilsvarende. Det er ikke regnet med økninger i kollektivandelen frem mot Utvideleser av handelsarealet på et kjøpesenter vil normalt gi noe lavere besøk pr 100 m 2 enn på de opprinnelige arealene, større reduksjon jo større utvidelsen er. På Down Town er utvidelsen av handelsarealene på hele 83 %. Turproduksjonen pr 100 m 2 for handelsarealene på nye Down Town er derfor redusert med 13 % i forhold til i dag. For bransjehandel og for all annen arealbruk enn kjøpesenter er det brukt den samme turproduksjonen i fremtidig situasjon som i dagens situasjon. Turproduksjonen pr hverdag til-fra fremtidig virksomhet i planområdet er beregnet med følgende verdier. Kjøpesenter - 74 personturer pr 100 m 2-25 bilturer pr 100 m 2 Bransjehandel - 54 personturer pr 100 m 2-23 bilturer pr 100 m 2 Kontor - 12 personturer pr 100 m 2-7 bilturer pr 100 m 2 Hotell - 11 personturer pr 100 m 2-5 bilturer pr 100 m 2 Museum - 5 personturer pr 100 m 2-2 bilturer pr 100 m 2

8 7 Boliger - 11 personturer pr 100 m 2-4 bilturer pr 100 m 2 På hverdager er biltrafikken til-fra handel relativt jevnt fordelt over dagen, med størst trafikk mellom kl 15:30 og 16:30, med ca 12 % av hverdagstrafikken, og med ca 13 % av årsdøgntrafikken. Biltrafikken til-fra handel fordeler seg med ca 50 % til og ca 50 % fra området i dim time. 2.3 Dagens trafikk til-fra planområdet Til-fra Down Town og musene er trafikken beregnet til personturer på hverdager, hvorav personturer er til-fra handel. Dette gir 83 personturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 60 personturer pr 100 m 2 for bransjehandel. Antall ansatte er beregnet til 890 personer. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til-fra Down Town i Figur 2.3. Beregnet trafikk til-fra dagens Down Town i Biltrafikken til-fra Down Town er beregnet til biler pr hverdager og biler pr årsdøgn (ÅDT). Hverdag er mandag - fredag, ÅDT er biltrafikk pr dag i løpet av et år. På lørdager er biltrafikken beregnet til biler pr dag. På hverdager er det 29 bilturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 27 bilturer pr 100 m 2 for bransjehandel. Timetrafikken i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til biler. Bilturer i dim time som er vist med rødt, biler, er registrert timetrafikk til-fra Down Town Dimensjonerende timetrafikk til-fra handel vil normalt fordele seg med ca 50 % i hver retning. Parkeringsbehovet i dag er beregnet til 870 bilplasser på hverdager og bilplasser på lørdager. Beregnet parkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte. I snitt gir beregnet parkeringsbehov 1,5 time parkeringstid pr bil for handlende. Gjennomsnitt oppholdstid for alle besøkende på Down Town er i dag ca 1,3 time. I dag er det bilplasser ved Down Town, inklusive parkering på Franklintorget, men eksklusive parkering i Storgata. Øvrige områder i planområdet - Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet har beregnet trafikk på personturer på hverdager. Antall ansatte og bosatte i disse områdene er beregnet til 350 personer. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til-fra de tre øvrige områdene i Figur 2.4. Beregnet trafikk til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet i 2008.

9 Biltrafikken til-fra de øvrige områdene er beregnet til biler på hverdager og biler pr årsdøgn (ÅDT). På lørdager er biltrafikken beregnet til biler pr dag. Timetrafikken til-fra de øvrige områdene i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til 400 biler. Timetrafikk til-fra handel vil normalt fordele seg med ca 50 % i hver retning. Parkeringsbehovet for de øvrige områdene i dag er beregnet til 260 bilplasser på hverdager og 300 bilplasser på lørdager. Beregnet parkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte Trafikk til-fra planområdet etter utbygging 63 % kundevekst Trafikken til-fra nye Down Town etter utbygging er beregnet til personturer på hverdager (75 % vekst), til-fra handel og personturer til-fra hotell, kontor og museum. Dette gir 74 personturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 60 personturer pr 100 m 2 for bransjehandel. Antall ansatte er beregnet til personer. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til-fra nye Down Town i 2012 etter utbygging, med 63 % kundevekst. Figur 2.5. Beregnet trafikk til-fra nye Down Town i 2012 etter utbygging, med 63 % kundevekst. Biltrafikken til-fra nye Down Town er beregnet til ca biler pr hverdager og biler pr årsdøgn. På lørdager er biltrafikken beregnet til biler pr dag. Dette gir totalt 80 % trafikkvekst til-fra Down Town (ÅDT), mens kjøpesenter får 36 % trafikkvekst og bransjehandel 181 % trafikkvekst. Bilturproduksjonen på hverdager blir med dette 26 bilturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 27 bilturer pr 100 m 2 for bransjehandel. Timetrafikken i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til biler, som er 85 % trafikkvekst. Parkeringsbehovet etter utbygging er beregnet til bilplasser på hverdager og bilplasser på lørdager. Beregnet parkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte i handel. Øvrige områder i planområdet - Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet får en beregnet trafikk på personturer på hverdager (73 % vekst). Antall ansatte og bosatte er beregnet til personer. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet i 2012 etter utbygging.

10 9 Figur 2.6. Beregnet trafikk til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet i 2012 etter utbygging. Biltrafikken til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet er beregnet til biler på hverdager og biler pr årsdøgn, som gir 25 % trafikkvekst. På lørdager er biltrafikken beregnet til biler pr dag. Timetrafikken i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til 610 biler (51 % vekst). Parkeringsbehovet er beregnet til bilplasser på hverdager og 810 bilplasser på lørdager. Beregnet parkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte i handel. Biltrafikken til-fra planområdet i 2012 er beregnet til biler på hverdager og til biler pr årsdøgn, som er en trafikkvekst på 67 % i forhold til dagens situasjon (ÅDT). I dimensjonerende ettermiddagstime på hverdager er trafikken til-fra planområdet beregnet biler, som er en trafikkvekst på 76 %. 2.5 Trafikk til-fra planområdet etter utbygging 30 % kundevekst Steen & Strøm anslår 30 % vekst i antall kunder til-fra Down Town 1 og 2 som følge av utbyggingen. I kapittel 2.5 er biltrafikken etter utbygging beregnet denne kundeveksten. Biltrafikken vil vokse mer enn 30 % fordi bransjehandel, som har høyere bilturproduksjon pr kunde enn kjøpesenter, har en arealvekst på ca 180 % mot kjøpesenter ca 55 %. Trafikken til-fra nye Down Town etter utbygging er beregnet til personturer på hverdager (42 % vekst), til-fra handel og personturer til-fra hotell, kontor og museum. Dette gir 67 personturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 49 personturer pr 100 m 2 for bransjehandel. Antall ansatte er beregnet til personer. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til-fra nye Down Town i 2012 etter utbygging, med 30 % kundevekst. Figur 2.7. Beregnet trafikk til-fra nye Down Town i 2012 etter utbygging, med 30 % kundevekst.

11 Biltrafikken til-fra nye Down Town er beregnet til ca biler pr hverdager og biler pr årsdøgn. På lørdager er biltrafikken beregnet til biler pr dag. Dette gir totalt 59 % trafikkvekst til-fra Down Town (ÅDT), mens kjøpesenter får 24 % trafikkvekst og bransjehandel 129 % trafikkvekst. Bilturproduksjonen på hverdager blir med dette 24 bilturer pr 100 m 2 for kjøpesenter og 22 bilturer pr 100 m 2 for bransjehandel. Timetrafikken i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til biler, som er 64 % trafikkvekst. Parkeringsbehovet etter utbygging er beregnet til bilplasser på hverdager og bilplasser på lørdager. Beregnet parkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte i handel. Øvrige områder i planområdet - Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet får en beregnet trafikk på personturer på hverdager (73 % vekst). Antall ansatte og bosatte er beregnet til personer. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet i 2012 etter utbygging. 10 Figur 2.8. Beregnet trafikk til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet i 2012 etter utbygging. Biltrafikken til-fra Frednesøya, Skippergata og Skomværkvartalet er beregnet til biler på hverdager og biler pr årsdøgn, som gir 25 % trafikkvekst. På lørdager er biltrafikken beregnet til biler pr dag. Timetrafikken i dim ettermiddagstime på hverdager er beregnet til 610 biler (51 % vekst). Parkeringsbehovet er beregnet til bilplasser på hverdager og 810 bilplasser på lørdager. Beregnet parkeringsbehov inkluderer ikke parkering for ansatte i handel. Biltrafikken til-fra planområdet i 2012 er beregnet til biler på hverdager og til biler pr årsdøgn, som er en trafikkvekst på 51 % i forhold til dagens situasjon (ÅDT). I dimensjonerende ettermiddagstime på hverdager er trafikken til-fra planområdet beregnet biler, som er en trafikkvekst på 61 %. 2.6 Reisemiddelfordelingen til-fra planområdet i 2008 og i 2012 Persontrafikken øker med ca personturer på hverdager som følge av planlagt utbygging av planområdet. Økningen er med bil størst, men det blir også betydelig flere kollektivreisende til-fra området, selv om det ikke er regnet med økning av kollektivandelen. Figuren nedenfor viser en oppsummering av reiser til-fra planområdet i 2008 og i 2012,med 63 % kundevekst på Down Town.

12 11 Figur 2.9. Beregnet reisemiddelfordeling til-fra planområdet i 2008 og i 2012, med 63 % kundevekst. Kollektivreisende til-fra planområdet er beregnet å øke med ca reisende pr dag, og ca 430 flere reisende til og fra området i dim time. Dette gir et økt transportbehov på ca 4 bussavganger pr time i hver retning. Sykkelparkeringen ved handel på Down Town er beregnet å ha et P-behov på ca 70 sykkelplasser i Figuren nedenfor viser en oppsummering av reiser til-fra planområdet i 2008 og i 2012,med 30 % kundevekst på Down Town. Figur Beregnet reisemiddelfordeling til-fra planområdet i 2008 og i 2012, med 30 % kundevekst. Kollektivreisende til-fra planområdet er beregnet å øke med ca reisende pr dag, og ca 200 flere reisende til og fra området i dim time. Dette gir et økt transportbehov på ca 2 bussavganger pr time i hver retning. Sykkelparkeringen ved handel på Down Town er beregnet å ha et P-behov på ca 60 sykkelplasser i I begge beregningene som er presentert ovenfor går gangandelen (og sykkelandelen) i planområdet noe opp etter utbygging. Hovedårsaken til dette er mange ny bosatte i området, som iht. RVU for Grenland har høy gang- /sykkelandel. Kollektivandelen i planområdet går noe ned etter utbygging pga av lav kollektivandel for reiser til-fra boliger og arbeidsplasser (iht. RVU Grenland). Det er regnet med uendret kollektivandel til-fra handel fra 2008 til 2012.

13 12 3 TRAFIKKEN PÅ VEGNETTET 3.1 Dagens situasjon Biltrafikken på vegnettet er beregnet med utgangspunkt i trafikk som er registrert med radartellinger i snitt og med manuelle krysstellinger. Døgntrafikken er registrert i følgende snittellinger med radar. Snittelling på Porsgrunnsbrua og Frednesbrua i uke 12 i 2007 Snittelling i Storgata Snittelling i Kulltangenvegen (5 d) i uke 10 i 2007 Snittelling i Hydrovegen (og Rolighetsvegen) i uke 7 i 2007 Trafikktallene i Kulltangenvegen og Hydrovegen er hentet fra rapporten Norsk Hydro Produksjon AS Herøya Industripark, KU Delrapport 5 Infrastruktur, utarbeidet av Asplan Viak AS Årsdøgntrafikken er beregnet ut fra ovennevnte snittellinger og fra manuelle krysstellinger. I omregningen fra timetrafikk (fra krysstellinger) til ÅDT er det brukt følgende timeandeler. 9,9 % av ÅDT på veger som er dominert av gjennomgangstrafikk (er timeandel på Porsgrunnsbrua) 12,9 % på veger mellom Raschebakken og Kulltangenvegen, som har mye trafikk til-fra Down Town Trafikktall fra tellinger i 2006 og 2007 er fremskrevet til 2008 med 1,5 % generell årlig vekst. Trafikk til-fra Down Town er justert ned fra telleuke 24 som har 103,4 % av årsmiddel (iht. besøksstatistikk for Down Town) til årsmiddel (100 %). Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i 2008, biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall. Figur Beregnet biltrafikk ved Down Town i dagens situasjon, ÅDT Trafikkfordelingen til-fra Down Town er beregnet ut fra en postkortundersøkelse i august 2000, hvor blant annet reisende til Down Town ble spurt om hvor de kom fra. Ut fra denne undersøkelsen er det beregnet følgende fordeling av trafikken til-fra Down Town på de 7 atkomstvegene. Til-fra Porsgrunnsbrua - 0,31 - Til Storgata øst - 0,06 Til-fra Raschebakken - 0,20 - Til-fra Storgata vest - 0,03 Til-fra Kulltangenvegen - 0,11 - Til-fra Hydrovegen - 0,13 Til-fra Frednesbrua - 0,17 Timetrafikken er beregnet med utgangspunkt i trafikktall fra snittellinger på Porsgrunnsbrua og Frednesbrua i uke 12 i 2007, og på manuell krysstelling i krysset Raschebakken Skippergata onsdag Timetrafikk fra tellinger i

14 og 2007 er fremskrevet til 2008 med 1,5 % generell årlig vekst. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk i dimensjonerende ettermiddagstime i uke 24 i Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse. Figur Beregnet biltrafikk ved Down Town i dagens situasjon, dim ettermiddagstime I Kulltangenkrysset er timetrafikken fordelt med flere biler fra Hydrovegen til Down Town enn i motsatt retning. Trafikktallene i krysset tilsier at en del trafikk fra Herøya kjører rett frem til Down Town, og tilbake fra Down Town til Frednesbrua. I Hydrovegen er det beregnet at 150 biler kjører mot Down Town og at 50 biler kjører fra Down Town. På Frednesbrua er det beregnet at trafikken mot Down Town er 80 biler, mens trafikken fra Down Town er 180 biler. For beregningen av ÅDT på disse to atkomstvegene er det regnet med et gjennomsnitt av trafikkandelen i de to retningene. På de 5 øvrige atkomstvegene til-fra Down Town er det regnet med lik trafikk til og fra Down Town. Kapasiteten i de viktigste kryssene er beregnet med programmet SIDRA versjon 3.2. Disse kapasitetsberegningene og forutsetninger som er lagt til grunn mht kryssutforming er vist i kapittel 3. I SIDRA regnes det ikke med fotgjengere i rundkjøringer, og i kryss med rundkjøring og stor gangtrafikk kan derfor beregningene gi for god kapasitet. Ved liten til moderat gangtrafikk vil fotgjengere normalt krysse i tidsluker mellom biler, uten å forstyrre biltrafikken i vesentlig grad. I dagens situasjon er det Kulltangenkrysset som har høyest belastning, og som er det eneste krysset som er overbelastet i dag. På tilfarten fra Hydrovegen er beregnet kapasitetsutnyttelse 1,02 og beregnet bilkø er her 300 m. De øvrige tilfartene i Kulltangenkrysset har iht. beregningene moderate kapasitetsutnyttelser. Det samme gjelder de to øvrige kryssene i Brugata og i Raschebakken (1 og 4) som er beregnet. Kapasitetsutnyttelsen i en rundkjøring bør ikke overstige 0,85, da forsinkelser og bilkøer øker raskt ved høyere verdier. Signalkryss kan tåle noe høyere belastninger før forsinkelser og bilkøer når kritiske verdier.

15 Vegnett 2 ÅDT 2008 Biltrafikken på vegnettet er som i dagens situasjon (i kap 2.1). Østre atkomst til Down Town fra Brugata og fra Skippergata er stengt og flyttet til krysset Storgata - Raschebakken. I vest er utkjøringen fra Tollbugata flyttet til Storgata. Busstrafikken er lagt til Storgata frem til Frednesøya. Figuren nedenfor viser dagens biltrafikk ÅDT 2008 med disse endringer i vegnettet. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall. Figur Beregnet biltrafikk ved Down Town med vegnett 2, ÅDT Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2008, med vegnett 2. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse. Figur Beregnet biltrafikk ved Down Town med vegnett 2, dim ettermiddagstime Signalkryssene i Storgata får iht. beregningene lave til moderate kapasitetsutnyttelser, og ingen kryss er overbelastet. I kryss 1 vil en rundkjøring sannsynligvis få høyere utnyttelse og lengre køer enn et signalkryss pga gangtrafikken. I kryss 2 kan bilkø fra Storgata øst (95 m) forstyrre for rett frem trafikk i Storgata mot vest, derav busstrafikken. I kryss 4 vil et signalkryss gi køer fra Raschebakken syd (93 m) gjennom krysset med Storgata. Kapasitetsberegningene viser at ingen kryss i planområdet er overbelastet. I Kulltangenkrysset (7) er tilfarten fra Hydrovegen utvidet til to felt, med et 20 m langt felt for trafikk til høyre og rett frem. Dette reduserer kapasitetsutnyttelsen på tilfarten fra dagens 1,02 til 0,70.

16 alternativ - Vegnett 2 ÅDT 2012 Biltrafikken er fremskrevet til 2012 med en generell trafikkvekst på 6,4 %. Biltrafikken til-fra planområdet øker dermed fra ÅDT til ÅDT. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk ÅDT 2012 i et 0-alternativ med eks Down Town. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall. Figur Beregnet biltrafikk i et 0-alternati med vegnett 2, ÅDT Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2012, med vegnett 2. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse. Figur Beregnet biltrafikk i et 0-alternati med vegnett 2, dim ettermiddagstime Krysset Storgata - Raschebakken (2) får 0,75-0,78 i kapasitetsutnyttelse på de tre tilfartene. Her vil køen fra Storgata øst (109 m) strekke seg tilbake til krysset med Brugata. Dette kan forstyrre for rett frem trafikken i Storgata, derav busser. I kryss 1 vil en rundkjøring få høyere belastning og lengre bilkøer enn et signalkryss pga gangtrafikken. Kapasitetsberegningene viser at ingen kryss i planområdet er overbelastet. I Kulltangenkrysset (7) er tilfarten fra Hydrovegen utvidet med et 30 m langt felt for trafikk til høyre og rett frem mot Down Town. Tilfarten fra Kulltangenvegen er utvidet med et 20 m langt felt for høyresvingende trafikk mot Down Town. Dette reduserer kapasitetsutnyttelsen på tilfarten fra 0,76 i alt. 2 til 0,67 i alt 3.

17 Nye Down Town med vegnett 3 Storgata åpen som i dag Biltrafikken til-fra planområdet øker fra ÅDT i 2008 til ÅDT i 2012 (69 %), med planlagt utbygging. Biltrafikken til-fra handel på Down Town øker med 67 %. Hovedatkomst til Down Town 1 er i fra kryss 3 Storgata Frednesbakken. Kun trafikk til Down Town 1 fra Storgata øst kan kjøre rett frem til P-husatkomsten fra kryss 2 Storgata Rachebakken (vist med piler). Atkomster til P-huset i Down Town 2 er fra Skippergata og fra Frednesøya (vist med piler). Figuren nedenfor viser ÅDT 2012, med nye Down Town og vegnett 2. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall. Figur Beregnet biltrafikk med nye Down Town med vegnett 3, ÅDT Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2012, med nye Down Town, og med vegnett 3. Biltrafikk til-fra planområdet er vist med blå skrift, og røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse. Figur Beregnet biltrafikk med nye Down Town med vegnett 3, dim ettermiddagstime Kryssene 2, 3, og 4 får høye belastninger med kapasitetsutnyttelser på over 0,80. Beregnede bilkøer i Storgata inn mot kryss 3 er 79 m 106 m. For å gi busser køfri kjøring i Storgata er svingefeltene i kryssene i Storgata like lange som lengste bilkø inn mot kryssene. I Kulltangenkrysset (7) har tilfarten fra Frednesøya fått et 20 m langt høyresvingefelt for trafikk mot Down Town og tilfarten fra Frednesbrua et 20 langt venstresvingefelt for trafikk mot Down Town. Kapasitetsutnyttelsen på alle tilfarter blir da under 0,75.

18 Vegnett 3 ÅDT 2012 Storgata øst stenges for biltrafikk Storgata øst er stengt for biltrafikk unntatt busser, og Skomværkvartalet har da atkomst fra østre del av Storgata. Skomværkvartalet vil derfor ikke gi trafikk i lokalvegnettet ved Down Town, og er derfor tatt ut av figuren nedenfor. Trafikk til-fra planområdet fra Porsgrunn øst er ledet via Raschebakken nord og Skippergata til krysset Storgata Frednesbakken (3). Trafikk til Down Town 1 fra Storgata øst kan, som i situasjon 4, kjøre rett frem i krysset Storgata Raschebakken (2). Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i 2012 med Storgata stengt for biltrafikk. Biltrafikk tilfra planområdet er vist med blå tall, busstrafikk er vist med røde tall. Figur Beregnet biltrafikk med nye Down Town med vegnett 3 og med Storgata stengt, ÅDT Stenging av Storgata gir en beregnet trafikkreduksjon på biler i Storgata og på biler i Raschebakken. I Skippergata, i Frednesbakken og i Frednesøya gir stengingen en trafikkreduksjon på 500 biler. Figuren nedenfor viser beregnet trafikk i dim ettermiddagstime i uke 24 i 2012, med nye Down Town og med Storgata stengt. Trafikk til-fra planområdet er vist med blå skrift, røde tall viser beregnet kapasitetsutnyttelse. Figur Beregnet biltrafikk med nye Down Town, vegnett 3 og med Storgata stengt, dim E-time Krysset Storgata - Frednesbakken (3) får beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,83-0,86 på de tre mest belastede tilfartene og beregnede bilkøer er m. For å gi busser køfri kjøring i Storgata er svingefeltene i kryssene i Storgata like lange som lengste bilkø inn mot kryssene. Alle kryssene i planområdet er for øvrig lavere belastet i situasjon 5 enn i situasjon 4.

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet.

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet. 4. Trafikkanalyse Trafikkanalysen er gjort med en transportmodell. Transportmodeller beskriver transporttilbudet og - etterspørselen i et avgrenset område, og brukes til å finne ut hvordan befolkningen

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Trikkens rolle Trikkeprogrammet

Trikkens rolle Trikkeprogrammet Trikkens rolle Trikkeprogrammet Rapport: Trikkens rolle Juni 2015 Rapport Trikkens rolle Juni 2015 Utarbeidet for Trikkeprogrammet av Analyse & Strategi AS Forfattere: Julie Amlie, Espen Martinsen og Ulla

Detaljer

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET

FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET VEDLEGGSRAPPORT TIL PROSJEKTET KRAFTFULLE FREMKOMMELIGHETSTILTAK JANUAR 2013 Forsidefoto: Fotomontasje utført av INBY FORORD INNHOLD Ruter og Bymiljøetaten

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Odd I Larsen Tom Normann Hamre Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler.

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer