Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse"

Transkript

1 NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum er inne i en endringsprosess, med blant annet Sætre Nærsenter og Hurum Rådhus som er ferdigstilt de senere år. I sentrum øst planlegges det for utbygging av bolig og handel. Den ble områderegulering for Sætre sentrum øst vedtatt. Formålet med områdeplanen var å legge rammer for fremtidig detaljregulering. Detaljregulering av Sætre sentrum er nå startet opp og denne trafikkanalysen skal belyse de trafikale konsekvensene av forslaget. Trafikkanalysen bygger videre på analysen fra områdeplan, men har endringer fordi områdeavgrensning, utbyggingsvolum og veinett/kjøremønster er og foreslås endret. Skråfoto av Sætre sentrum med nytt rådhus og Sætre nærsenter nede i venstre billedhjørne. Oppsummering Dette notatet beskriver hvilken trafikkøkning en kan få som følge av detaljregulering for Sætre sentrum. Det er også sett på hvilke konsekvenser trafikken fra utbyggingen har for nærliggende veger og kryss. Trafikkøkningen som følge av utbygging av Sætre sentrum er beregnet til biler på hverdager og til ÅDT. Denne trafikkøkningen gir ikke avviklingsproblemer i noen av kryssene i området. Ulykkessituasjonen på hovedveiene i Sætre tettsted er noe bedre enn gjennomsnittet for tilsvarende veier i Norge. Det bør likevel vurderes å innføre 30 km/t fartsgrense og fartsdempende tiltak i Nordre Sætrevei og i Sætre sentrum. Dette bør vurderes sammen med en strammere gateutforming. Omkjøring for gjennomgangstrafikk når tunnelene rett øst for FV11 er stengt må kjøre via Sætre sentrum. Denne trafikken kan avvikles på dagens vegnett, uten store forsinkelser for gjennomgangstrafikken. I en slik avvikssituasjon bør rundkjøringen i krysset med Sætrebakken ha et kort ekstrafelt til høyre fra Nordre Sætrevei. Biltrafikken fra Fransåsveien ha manuell dirigering for å komme ut i Sætrebakken.

2 Kart - Sætre sentrum 2

3 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DAGENS SITUASJON INFRASTRUKTUR I SÆTRE TRAFIKKEN I SÆTRE SENTRUM TIMETRAFIKK OG KRYSSKAPASITET I SÆTRE SENTRUM TRAFIKKULYKKER I SÆTRE TETTSTED FREMTIDIG SITUASJON TRAFIKK TIL-FRA PLANLAGT UTBYGGING TRAFIKK I SÆTRE SENTRUM ETTER UTBYGGING TRAFIKK I SÆTRE SENTRUM MED OMKJØRING FOR GJENNOMGANGSTRAFIKK SKOLEVEI GJENNOM SÆTRE SENTRUM KONSEKVENSER FOR TRAFIKK OG MILJØ TRAFIKKAVVIKLING TRAFIKKSTØY TRAFIKKULYKKER SKOLEVEI... 19

4 1 DAGENS SITUASJON 1.1 Infrastruktur i Sætre Influensområdet for trafikkveksten som følge av planlagt utbygging i Sætre sentrum vil i hovedsak være Sætre tettsted og Åros som ligger ca 3,5 km nord for Sætre sentrum. Figuren nedenfor viser veger og tettbebyggelse i Sætre og planområdet i Sætre sentrum omkranset med sort strek. 4 Figur 1.1. Influensområdet Biltrafikken i Sætre har atkomst til planområdet, fra nord på Fv 11 Nordre Sætrevei og Hurumveien, fra syd på Søndre Sætrevei og fra vest på Fv 11 Sætrebakken. Søndre Sætrevei og nedre del av Sætrebakken har 50 km/t fartsgrense, men Øvre del av Sætrebakken og Hurumveien har 60 km/t fartsgrense. Nordre Sætrevei har 40 km/t fra Mellomdammen og frem til Sætrebakken. Nord for Mellombakken er fartsgrense 50 km/t. Gående har i dag atkomst til området på gang-/sykkelveg langs østsiden av Nordre og Søndre Sætrevei og på gang- /sykkelveg langs østsiden av Sætrebakken.

5 5 Det er en gangkulvert som krysser Søndre Sætrevei ved rundkjøring (vist med lys lilla i figur 1.2). Figur 1.2. Gangkulvert under Søndre Sætrevei (Hurum rådhus ses i det høyre bildes høyre hjørne). Øst for gangkulverten forsetter gangveien langs elven før den krysser Sætrealleen. Denne strekningen er utflytende og dårlig tilrettelagt for fotgjengere. Figur 1.3. Sætrealleen i bro over elven. Gangveisystemet krysser veien på den andre siden av broen.

6 På vestsiden av Nordre Sætrevei fortsetter gangveien over et bilfritt areal foran Sætre nærsenter (jf. figur 1.4) og kobles på Fransåsveien. 6 Figur 1.4. Gangareal parallelt med Sætre Nærsenter (foto er tatt fra Fransåsveien). I forbindelse med bygging av Rådhus og senter på vestsiden av Sætreveien er det bygget trapper mot undergangen. Det er også etablert et opphøyd fotgjengerfelt for kryssing av Nordre Sætrevei i plan lenger mot nord (se figur 1.6). Figur 1.5. Gangkulvert som krysser Nordre Sætrevei. I det høyre bildet ses «hull» i gjerdet som brukes til kryssing av vei i plan.

7 7 Figur 1.6. Fotgjengerkryssing i plan over Nordre Sætrevei. Fortau langs Rådhus og mot gangkulvert ses i høyre billedkant. Kollektivtrafikken til-fra Sætre sentrum består av til sammen 6 bussruter til Oslo, Drammen, Holmsbu, Svelvik fergeleie og Klokkarstua. De viktigeste rurene er vist nedenfor. 81 Sætre Drammen - 30 minutter frekvens i rushtid, 60 minutter frekvens om dagen 85 Sætre Tofte Drammen - 90 minutter frekvens i rushtid 86 Sætre Verket (Svelvik) - 60 minutter frekvens i rushtid 251/253 Sætre Oslo - 30 minutter frekvens hele dagen og kvelden Det er en enkel holdeplass for buss på hver side av Nordre Sætrevei ved Rådhuset. Figur 1.7. Bussholdeplass i Nordre Sætrevei

8 8 1.2 Trafikken i Sætre sentrum Biltrafikken i Sætre sentrum ble talt i ettermiddagsrush tirsdag Trafikken ble da registrert i følgende gatesnitt i Sætre. På alle vegarmene i rundkjøringen i krysset Sætrebakken - Nordre Sætrevei Søndre Sætrevei I et snitt på atkomsten til Sætre sentrum nord I et snitt på Øraveien ved Søndre Sætrevei I et snitt på Hurumveien rett nord for tettbebyggelsen på Sætre Dagens ÅDT i Sætrebakken i Nordre Sætrevei og i Søndre Sætrevei er anslått til 12 % av beregnet timetrafikk i En timeandel på 12 % i ettermiddagstime er en vanlig timeandel i sammenlignbare områder. Telleuken (uke 34) utgjør 109 % av årsmiddel. Timetrafikken i 2015 er beregnet ut fra tellingene i 2011, med tillegg og fradrag for endringer som har skjedd etter Nytt Sætre senter er etablert og Kiwi i sentrum øst er borte. ÅDT på lokalveier er beregnet ut fra dagens arealer og virksomhet. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i planområdet ÅDT 2015, ut fra registrert timetrafikk i trafikktellingene Fransåsveien Nordre Sætrevei Sentrum nord Sætrealleen Sætrebakken Øraveien Biler ÅDT (pr årsdøgn) Sætre Øst - Trafikkutredning 12,0 % Timeandel i E-time Søndre Sætrevei Dagens trafikk - ÅDT % Telleuke 34 utgjør av årsmiddel Asplan Viak AS Figur 1.8. Dagens biltrafikk på vegene i planområdet - ÅDT Timetrafikk og krysskapasitet i Sætre sentrum Timetrafikken i krysset Sætrebakken Nordre og Søndre Sætrevei og i 3 andre vegsnitt ble registrert i ettermiddagsrush, mellom kl 15 og 17 tirsdag I krysset var det timen mellom kl og som hadde størst trafikk. Denne timen (i uke 34) vil representere den høyeste timen i året. Etter trafikktellingen i 2011 er Sætre nærsenter åpnet med m 2 handel og ved siden av er det nytt rådhus med m2 kontor. Samtidig er ca. 905 m 2 Kiwi i Sætre sentrum lagt ned. Dette er lagt inn i trafikkberegningen for 2015.

9 Kapasiteten i krysset er beregnet med programmet SIDRA versjon 5.0, som tar hensyn til gangtrafikk ved rundkjøringer. I figurene som viser kapasitetsberegning av kryssene er det presentert data for: Kapasitetsutnyttelse - biltrafikk på tilfart / teoretisk kapasitet på tilfart Forsinkelse i sek - gjennomsnitt forsinkelse pr bil i dimensjonerende time Figuren nedenfor viser beregnet timetrafikk i vegene i Sætre sentrum, kapasitet og forsinkelse pr bil i ettermiddagstimen, i kryssene Sætrebakken Nordre Sætrevei Søndre Sætrevei Sætrebakken Fransåsveien (Sætre senter) Nordre Sætrevei Sentrum nord Søndre Sætrevei Øraveien 9 Fransåsveien Nordre Sætrevei ,62 0, s 7 s 5 16 Sentrum nord 0, s Sætrebakken 0,26 0, ,38 0, s 2 s s 4 s 6 25 Sætrealleen , ,32 0, s 7 6 s 7 s ,20 0, s 5 s 7 12 Øraveien 0, s 0,32 Kapasitetsutnyttelse s Forsinkelse i sek pr bil Sætre Øst - Trafikkutredning 107 Svingende biltrafikk i ettermiddagstime Søndre Sætrevei Dagens trafikk - E-time Biltrafikk i ettermiddagstime på vegarm Asplan Viak AS Figur 1.9. Beregnet timetrafikk i Sætre sentrum i dimensjonerende ettermiddagstime 2015 og beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelse pr bil i de 4 kryssene i sentrum. Dagens rundkjøring har beregnet kapasitetsutnyttelse 0,04 0,38, og beregnede forsinkelser 4-7 sekunder pr bil. Krysset har med dette meget god trafikkavvikling, og tåler betydelig trafikkøkning. Krysset med Fransåsveien har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,14 0,26, og beregnede forsinkelser på 2-5 sekunder pr bil. Krysset har med dette meget god trafikkavvikling, og tåler trafikkøkning. Krysset med Sentrum nord har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,04 0,62, og beregnede forsinkelser på 3-7 sekunder pr bil. Krysset har god trafikkavvikling, men tåler ikke så mye trafikkøkning (fra nord). Krysset med Øraveien har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,09 0,20, og beregnede forsinkelser på 1-5 sekunder pr bil. Krysset har god trafikkavvikling og tåler betydelig trafikkøkning. Figuren nedenfor viser kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de 4 kryssene i Sætre sentrum i 2015.

10 10 Figur Kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av de 4 kryssene. 1.4 Trafikkulykker i Sætre tettsted I perioden 2006 til 2013 har det vært 9 trafikkulykker med personskade i Sætrebakken og i Nordre og Søndre Sætrevei i Sætre tettsted. Av disse har det vært 2 alvorlige ulykker. Figuren nedenfor viser beregnet ulykkesfrekvens for disse hovedveiene i Sætre tettsted. Ulykker Trafikkdata Trafikkulykker Ulykkesfrekvens Vegstrekning Km ÅDT Km/t Sum Pr år Sætre Norge Sætrebakken 1, ,25 0,13 0,32 Nordre Sætrevei 1, ,50 0,50 0,75 Søndre Sætrevei 1, ,38 0,18 0,75 Sum 4, ,13 0,23 0,60 Figur 1.11 Antall ulykker pr år , og beregnet ulykkesfrekvens på hovedvegene i Sætre tettsted.

11 Ulykkesfrekvensen er beregnet til 0,09 i Sætrebakken, til 0,27 i Nordre Sætrevei og til 0,50 i Søndre Sætrevei. I beregningen er det brukt gjennomsnitt ÅDT i Sætre tettsted. Dette er under gjennomsnittet for norske veger som har ulykkesfrekvens 0,32 på Rv og Fv. i middels tett bebyggelse, og 0,75 på kommunale veger med tett bebyggelse. Figuren nedenfor viser utsnitt av ulykkesregisteret i Nasjonal vegdatabank for Sætrebakken og Nordre og Søndre Sætrevei i Sætre tettsted. Gul farge viser ulykke med alvorlig personskade og grønn farge viser ulykke med mindre alvorlig personskadeulykke. 11 Figur Trafikkulykker på hovedveiene i Sætre tettsted. Ulykkene er relativt jevnt fordelt innenfor de tre vegstrekningene, bortsett fra Søndre Sætrevei ved Langsethveien, hvor det har vært tre ulykker innenfor en ca 30 m lang vegstrekning (vist med rød sirkel). Det var en dødsulykke i krysset Sætrebakken Skansen i 2014.

12 12 2 FREMTIDIG SITUASJON 2.1 Trafikk til-fra planlagt utbygging Trafikken til-fra planlagt virksomhet til-fra planområdet er beregnet som følger. Trafikkskaping - hvor mange reiser pr dag som blir generert av virksomheten Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil, kollektiv benyttes til-fra virksomhetene Reisemønster - hvordan fordeler de reisende seg på atkomstvegene til planområdet Sætre sentrum (Inkl. Øra) planlegges utbygget med til sammen nye m 2, fordelt på boliger og handel. Boliger m 2 i Sætrealleen Boliger m 2 ved Øraveien Handel m 2 i Sætrealleen Båthavna vil også generere en del biltrafikk i 2035, selv om dagens parkeringsarealer blir sterkt redusert. I tillegg til ovennevnte arealer er det regnet med til sammen 60 bilplasser som betjener båthavna, 40 bilplasser ved klubbhuset og 20 bilplasser ved kro og båtutstyrsbutikk. Det er regnet korttidsparkering, og at hver bilplass gir 8 bilturer pr virkedag (4 til og 4 fra) og 4 bilturer i dim ettermiddagstime. Grunnlagsdata for beregning trafikken til-fra planområdet er hentet fra følgende PROSAM-rapporter. PROSAM 137, Biltrafikk til-fra boligområder - Turproduksjon PROSAM,152, RVU Oslo Og Akershus Reisemiddelbruk PROSAM 103, Turproduksjon kontor og kjøpesenter - Turproduksjon PROSAM 121, Turproduksjonstall for dagligvarebutikker - Turproduksjon Figuren nedenfor viser reisemiddelfordelingen som er brukt i trafikkberegningen for Sætre sentrum. Reisemiddelfordeling G/S Kollektiv Bil Sum Bolig 25 % 10 % 65 % 100 % Kontor 10 % 10 % 80 % 100 % Handel 25 % 5 % 70 % 100 % Figur 2.1 Reisemiddelfordeling på nye reiser til-fra Sætre sentrum. Trafikkveksten til-fra Sætre sentrum er beregnet til personturer på hverdager, G/S-turer, 330 kollektivturer og bilturer. Antall nye bosatte og ansatte er beregnet til 370 personer. Figuren nedenfor viser beregningen av trafikken til-fra Sætre sentrum med planlagt utvikling. Sætre øst Areal Bosatte Personturer eksternt hverdager Biltrafikk døgn Ettermiddagstime Ny arealbruk m2 ansatte 100 m2 G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag Lørdag ÅDT Til Fra E-time Boliger - Øraveien , Boliger Sætrealleen , Handel Sætrealleen Båthavna og kro Sum Sætre % 7 % 68 % Figur 2.2 Beregnet trafikkvekst til-fra Sætre sentrum med planlagt utvikling. Biltrafikkveksten til-fra Sætre sentrum er beregnet til biler på hverdager, og til biler ÅDT. Timetrafikken i dimensjonerende ettermiddagstime er beregnet til 154 biler til Sætre sentrum og til 112 biler fra Sætre sentrum. Parkeringsbehovet for ny handel i Sætrealleen er beregnet til 30 bilplasser på hverdager og til 50 bilplasser på lørdager. Parkeringsbehovet handel i det nye Sætre senter er beregnet til 90 bilplasser på hverdager og til 150 bilplasser på lørdager. I dag er det ca. 70 bilplasser på parkeringen ved senteret. På lørdager må da kunder på Sætre senter parkere i Sætre sentrum.

13 Trafikk i Sætre sentrum etter utbygging Rundkjøringen i krysset med Sætrebakken er beregnet med kun avkjøring til Sætrealleen. Trafikk ut fra Sætrealleen er fordelt på atkomsten i Sentrum nord og på Øraveien. Fordelingen av trafikk på de to vegene er gjort med de prosentandeler som er angitt med rød (for boliger) og blå (for handel) på figuren nedenfor. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk som ÅDT i 2035, på hovedvegene Sætre tettsted med planlagt utvikling av Sætre sentrum. Tall i rammer med gul farge viser beregnet ÅDT til-fra boliger og blå farge viser beregnet ÅDT til-fra handel. Fransåsveien Nordre Sætrevei 60 % 56 % % Sentrum nord Sætrealleen Bolig % Handel Havn 210 Sum % Sætrealleen 17 % 33 % Sætrebakken 33 % % Øraveien Bolig % Trafikkvekst på vegarmer 1740 Øraveien 810 ÅDT til-fra boliger 680 ÅDT til-fra handel og kontor 30 % Retningsfordeling bolig % 17 % Retningfordeling næring 10 % 27 % Sætre Øst - Trafikkutredning 12,0 % Timeandel i E-time Søndre Sætrevei Fremtidig trafikk - ÅDT ,50 Andel næringstrafikk er eks trafikk Asplan Viak AS Figur 2.3 Beregnet biltrafikk på vegene i Sætre sentrum etter utbygging - ÅDT Årsdøgntrafikken er beregnet med at 50 % av trafikken til-fra handel allerede i dag går i hovedvegene i Sætre tettsted. I dag er dette biltrafikk som går til-fra andre butikker i området. Beregnet trafikk til-fra ny handel er derfor lagt inn med 50 % på hovedvegene Sætrebakken, Nordre Sætrevei og Søndre Sætrevei, men med 100 % på sidevegene til-fra handel i Fransåsveien, Sætrealleen atkomst Sentrum nord og i Øraveien. Beregnet ny trafikk til boliger er lagt til med 100 %, både på sidevegene og på hovedvegene. Planlagt utvikling av Sætre sentrum gir følgende trafikkvekst på hovedvegene i Sætre tettsted. Sætrebakken - 33 % trafikkvekst Nordre Sætrevei % trafikkvekst Søndre Sætrevei - 33 % trafikkvekst Figuren på neste side viser beregnet timetrafikk i ettermiddagstime på vegene i Sætre sentrum i 2035 etter utbygging, og beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelse pr bil i de 4 kryssene i sentrum.

14 14 Fransåsveien Nordre Sætrevei ,74 0, s 5 s 5 79 Sentrum nord 0, s Sætrealleen Bolig Handel Havn 30 Sætrebakken 0,31 0, ,53 Sum s 1 s s 0 Sætrealleen , ,40 0, s 37 7 s 8 s Øraveien 0,21 0, Bolig 30 3 s 4 s Øraveien 102 Timetrafikk til-fra boliger 0, Timetrafikk til-fra handel og kontor 1 s 0,4 Kapasitetsutnyttelse s Forsinkelse i sek pr bil Sætre Øst - Trafikkutredning 230 Svingende biltrafikk i ettermiddagstime Søndre Sætrevei Fremtidig trafikk - E-time Biltrafikk i ettermiddagstime på vegarm Asplan Viak AS Figur 2.4. Beregnet timetrafikk i Sætre sentrum i dimensjonerende ettermiddagstime 2035 og beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelse pr bil i de 4 kryssene i sentrum. Rundkjøringen får beregnet kapasitetsutnyttelse 0,38 0,53, og beregnede forsinkelser 5-8 sekunder pr bil. Krysset har med dette meget god trafikkavvikling, og tåler betydelig trafikkøkning. Kryss med Fransåsveien får beregnet kapasitetsutnyttelse 0,16 0,31, og beregnede forsinkelser 1-6 sekunder pr bil. Krysset har med dette meget god trafikkavvikling, og tåler betydelig trafikkøkning. Kryss med Sentrum nord får beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,12 0,74, og beregnede forsinkelser på 3-7 sekunder pr bil. Krysset har god trafikkavvikling, men tåler noe trafikkvekst (fra nord). Kryss med Øraveien får beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,09 0,21, og beregnede forsinkelser 1-4 sekunder pr bil. Krysset har god trafikkavvikling, og tåler betydelig trafikkøkning. Figuren nedenfor viser kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de 4 kryssene i Sætre sentrum i 2035 etter utbygging.

15 15 Figur 2.5 Kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de 4 kryssene i Sætre sentrum. 2.3 Trafikk i Sætre sentrum med omkjøring for gjennomgangstrafikk Stengte tunneler på RV 23 rett øst for avkjøringen til Sætre sentrum på Fv 11 vil gi omkjøring for gjennomgangstrafikken i Oslofjordtunnelen gjennom Sætre sentrum. Biltrafikken i Oslofjordtunnelen er i dag ÅDT (iht. Nasjonal Vegdatabank). Generell trafikkvekst frem til 2035 er 31 % (iht offisiell prognose for Akershus fylke), og trafikken vil da øke til ÅDT i Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk som ÅDT i 2035, på hovedvegene Sætre tettsted med planlagt utbygging i Sætre sentrum, og med omkjøring for gjennomgangstrafikken i Oslofjordtunnelen.

16 16 Fransåsveien Nordre Sætrevei 60 % 0 % % Sentrum nord Sætrealleen Bolig % Handel Havn 210 Sum % Sætrealleen 0 % 357 % Sætrebakken 275 % % 31 % Gen vekst Oslofjortunnel Øraveien Trafikk i Oslofjordtunnelen 2035 Bolig % Trafikkvekst på vegarmer 1740 Øraveien 810 ÅDT til-fra boliger 680 ÅDT til-fra handel og kontor 30 % Retningsfordeling bolig % 0 % Retningfordeling næring 10 % 0 % Sætre Øst - Trafikkutredning 12,0 % Timeandel i E-time Søndre Sætrevei Trafikk omkjøring - ÅDT ,50 Andel næringstrafikk er eks trafikk Asplan Viak AS Figur 2.3 Beregnet biltrafikk på vegene i Sætre sentrum med utbygging og med omkjøringstrafikk - ÅDT Med omkjøring øker trafikken i Sætrebakken og i Søndre Sætreveg til. Sætrebakken ÅDT % 357 % trafikkvekst Søndre Sætrevei ÅDT % % trafikkvekst Timetrafikken i Oslofjordtunnelen er beregnet med utgangspunkt i trafikktelling på Rv 23 i Frogn kommune i ettermiddagstimen 2011 var 374 biler mot vest og 362 biler mot øst. Fremskrevet med 31 % generell trafikkvekst til 2035 blir dette 489 biler mot vest og 473 biler mot øst. Denne trafikken er lagt inn i tillegg til beregnet timetrafikk i Sætre sentrum som følge av planlagt utbygging. Figuren på neste side viser beregnet timetrafikk i ettermiddagstime og kryssbelastning i Sætrebakken og i Søndre Sætrevei i 2035 med utbygging og med omkjøring for gjennomgangstrafikken i Oslofjordtunnelen.

17 17 Fransåsveien Nordre Sætrevei ,74 0, s 5 s 5 79 Sentrum nord 0, s Sætrealleen Bolig Handel Havn 30 Sætrebakken 2,10 0, ,72 Sum s 1 s s 0 Sætrealleen , ,89 0, s s 20 s % Gen vekst Oslofjort Øraveien 489 Oslofjordtunnel mot vest ,51 0, Bolig Oslofjordtunnel mot øst s 17 s Øraveien 102 Timetrafikk til-fra boliger 0, Timetrafikk til-fra handel og kontor 2 s 0,89 Kapasitetsutnyttelse s Forsinkelse i sek pr bil Sætre Øst - Trafikkutredning 719 Svingende biltrafikk i ettermiddagstime Søndre Sætrevei Trafikk omkjøring - E-time Biltrafikk i ettermiddagstime på vegarm Asplan Viak AS Figur 2.4. Beregnet timetrafikk i Sætre sentrum i dimensjonerende ettermiddagstime 2035 og beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelse pr bil i de 4 kryssene i sentrum. Rundkjøringen får beregnet kapasitetsutnyttelse 0,72 0,89, og forsinkelser sekunder pr bil. Rundkjøringen gir med dette akseptabel trafikkavvikling med omkjøring for gjennomgangstrafikken fra Oslofjordtunnelen. Tilfarten fra Nordre Sætreveg er utvidet med et kort ekstrafelt for høyresvingene trafikk mot Sætrebakken. Uten dette ekstrafeltet vil belastningen i tilfarten fra Nordre Sætrevei bli høyere. Trafikken fra Fransåsveien vil slippe inn på Sætrebakken, uten dirigering av trafikken. Grunnen til denne høye belastningen er den relativt store trafikken fra Sætre Nærsenter. Trafikken i Sæterbakken har imidlertid grei trafikkavvikling, med 0, i beregnet kapasitetsutnyttelse og 1-24 sek forsinkelse. Kryss med Øraveien får grei trafikkavvikling, med beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,09 0,21, og beregnede forsinkelser 2-17 sekunder pr bil. Krysset har med dette god trafikkavvikling. 2.4 Skolevei gjennom Sætre sentrum Sætre barneskole ligger 800 meter syd for Sætre sentrum, og elever fra nord må da passere sentrum på vei til-fra skolen. Skoleveien bør krysse Nordre Sætrevei i gangkulverten ved Sætre senter. Det er her rapportert at veien også krysses i plan gjennom «hull» i gjerdet (jf. figur 1.5). Et tiltak for å unngå dette er å stenge hullet ved å sette opp et gjerde. Da vil gangkulvert eller opphøyd gangfelt brukes i stedet slik intensjon bak den fysiske utformingen er. Gangkryssingen av Sætrealleen vil være en plankryssing, og denne bør sikres med opphøyd gangfelt. Med trafikk fra sentrum i Øraveien må det legges et fortau langs veien, frem til gangveien langs Søndre Sætrevei. Det innebærer også at bro over bekkeløp må utvides. Figuren nedenfor viser en skisse av skolevei til Sætre skole forbi sentrum, i inntil 2 km fra skolen.

18 18 Figur 2.6 Skolevei til Sætre skole forbi sentrum.

19 19 3 KONSEKVENSER FOR TRAFIKK OG MILJØ 3.1 Trafikkavvikling Beregnet trafikkvekst som følge av utbygging i planområdet vil ikke gi avviklingsproblemer i gatene på Sætre. Avvikling for kollektivtrafikk vil dermed også være god. Med omkjøring for gjennomgangstrafikken i Oslofjordtunnelen vil ikke trafikk fra Fransåsveien og Sætre Nærsenter komme ut i Sætrebakken uten manuell dirigering. Gjennomgangstrafikken får imidlertid grei trafikkavvikling gjennom de tre kryssene i Sætre sentrum. I en slik situasjon bør rundkjøringen i krysset med Sætrebakken ha et kort ekstrafelt til høyre fra Nordre Sætrevei. 3.2 Trafikkstøy Støynivået vil øke med ca 3 db når biltrafikken øker til det dobbelte og 3 db regnes som den minste endringen i støynivå som normalt kan høres. Trafikkøkningen som følge av planlagt utbygging av Sætre sentrum ligger på 27 % i Nordre Sætrevei, på 11 % i Sætrebakken og på 17 % i Søndre Sætrevei. Dette gir en økning i støynivået på 1 db i Nordre Sætrevei, som ikke er en hørbar endring av støynivået. Støynivået for boliger langs Søndre og Nordre Sætrevei og langs Sætrebakken vil ikke få en merkbar økning som følge av beregnet trafikkøkning til-fra Sætre sentrum. 3.3 Trafikkulykker Trafikkulykker vil statistisk øke med 0,9 x trafikkøkningen, når ingen andre forhold endrer seg. Trafikkøkningen pga utbyggingen i Sætre sentrum vil statistisk gi 0,21 flere ulykker pr år i Sætrebakken og på Nordre og Søndre Sætrevei innenfor Sætre tettsted. Figuren nedenfor viser beregnet ulykkesøkning i Sætrebakken og på Nordre og Søndre Sætrevei (i Sætre tettsted), som følge av trafikkøkningen til-fra Sætre sentrum. Det er også vist ulykkesreduserende effekt av 10 km/t fartsreduksjon de samme veistrekningene. Ulykkesøkning strekning Redusert hastighet Efffekt Vegstrekning ÅDT vekst Ulykker pr år Tiltak Effekt Ulykker pr år Sætrebakken ,07 0,00 Nordre Sætrevei 800 0,09-10 km/t 20 % 0,10 Søndre Sætrevei 550 0,05 0,00 Sum 0,21 0,10 Figur 3.1. Beregnet ulykkesøkning, som følge økt trafikk til-fra Sætre sentrum, og mulig ulykkesreduksjon med 10 km/t fartsreduksjon på hovedveiene i Sætre tettsted. Trafikkulykkene i Sætre tettsted vil statistisk øke med 0,21 ulykker pr år som følge av planlagt utbygging i Sætre sentrum. Fartsreduksjon på 10 km/t kan redusere personskadeulykker med 20 % (Trafikksikkerhetshåndboken). Sætrebakken, Deler av Nordre Sætrevei og Søndre Sætrevei har 50 km/t fartsgrense i dag. Fartsgrenser på 40 km/t her og på 30 km/t i Sætre sentrum bør vurderes. Dette kan gi en ulykkesreduksjon på 0,1 trafikkulykker pr år. For å få overholdt fartsgrenser på 30 km/t må det normalt være fartsdempere i veien. 3.4 Skolevei Gangkryssingen av Sætrealleen vil være en plankryssing, og denne bør sikres med opphøyd gangfelt. Med trafikk fra sentrum i Øraveien må det legges et fortau langs veien, frem til gangveien langs Søndre Sætrevei. Det innebærer også at bro over bekkeløp må utvides. For å forhindre kryssing av nordre Sætrevei i plan bør det vurderes å sette opp et gjerde. Da vil gangkulvert eller opphøyd gangfelt brukes til kryssing slik intensjon bak den fysiske utformingen er.

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING NOTAT Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 1.9.2016 Slemmestad områderegulering Trafikkutredning BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Forslag til Områderegulering for Sætre sentrum øst.

Forslag til Områderegulering for Sætre sentrum øst. Planbeskrivelse: Forslag til Områderegulering for Sætre sentrum øst. Forslagstillers presentasjon av planforslaget 1.1BAKGRUNN Plan- og utviklingsutvalget vedtok på møte 6. januar 010 å igangsette arbeid

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen KUNDE / PROSJEKT Feste Kapp AS PROSJEKTLEDER Stein Emilsen DATO 02.06.2017 REVIDERT DATO PROSJEKTNUMMER 50585001 Røverdalen Studentboligblokker OPPRETTET AV Timothy Pedersen KONTROLLERT AV Stein Emilsen

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk - oppdatering Dato: 14.03 2017 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk Dato: 10.10 2016 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen - Asplan Viak

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Hurum Holding AS Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Illustrasjon : LPO arkitektur & design 22.06.2008 Hurum Holding AS Tofte Strand Side 2 FORORD Hurum Holding AS AS ved Anthon B. Nilsen

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

NOTAT. Innhold 1 INNLEDNING

NOTAT. Innhold 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Sannhetens ord bibelsenter - Slemmestad Oppdrag: 612425 Trafi kkanalyse Del: Trafikkvurdering Dato: 2017-02 - 14 Skrevet av: Knut M. Galta / Hans Ola Fritzen Kvalitetskontroll: Hans Ola

Detaljer

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver Kopstad & Haugen ANS Dokument type Rapport Dato 2014-11-25 KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Revisjon 04 Dato 2014-11-25 Utført av Marius Fossum Normann Kontrollert

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer