Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse"

Transkript

1 NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum er inne i en endringsprosess, med blant annet Sætre Nærsenter og Hurum Rådhus som er ferdigstilt de senere år. I sentrum øst planlegges det for utbygging av bolig og handel. Den ble områderegulering for Sætre sentrum øst vedtatt. Formålet med områdeplanen var å legge rammer for fremtidig detaljregulering. Detaljregulering av Sætre sentrum er nå startet opp og denne trafikkanalysen skal belyse de trafikale konsekvensene av forslaget. Trafikkanalysen bygger videre på analysen fra områdeplan, men har endringer fordi områdeavgrensning, utbyggingsvolum og veinett/kjøremønster er og foreslås endret. Skråfoto av Sætre sentrum med nytt rådhus og Sætre nærsenter nede i venstre billedhjørne. Oppsummering Dette notatet beskriver hvilken trafikkøkning en kan få som følge av detaljregulering for Sætre sentrum. Det er også sett på hvilke konsekvenser trafikken fra utbyggingen har for nærliggende veger og kryss. Trafikkøkningen som følge av utbygging av Sætre sentrum er beregnet til biler på hverdager og til ÅDT. Denne trafikkøkningen gir ikke avviklingsproblemer i noen av kryssene i området. Ulykkessituasjonen på hovedveiene i Sætre tettsted er noe bedre enn gjennomsnittet for tilsvarende veier i Norge. Det bør likevel vurderes å innføre 30 km/t fartsgrense og fartsdempende tiltak i Nordre Sætrevei og i Sætre sentrum. Dette bør vurderes sammen med en strammere gateutforming. Omkjøring for gjennomgangstrafikk når tunnelene rett øst for FV11 er stengt må kjøre via Sætre sentrum. Denne trafikken kan avvikles på dagens vegnett, uten store forsinkelser for gjennomgangstrafikken. I en slik avvikssituasjon bør rundkjøringen i krysset med Sætrebakken ha et kort ekstrafelt til høyre fra Nordre Sætrevei. Biltrafikken fra Fransåsveien ha manuell dirigering for å komme ut i Sætrebakken.

2 Kart - Sætre sentrum 2

3 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DAGENS SITUASJON INFRASTRUKTUR I SÆTRE TRAFIKKEN I SÆTRE SENTRUM TIMETRAFIKK OG KRYSSKAPASITET I SÆTRE SENTRUM TRAFIKKULYKKER I SÆTRE TETTSTED FREMTIDIG SITUASJON TRAFIKK TIL-FRA PLANLAGT UTBYGGING TRAFIKK I SÆTRE SENTRUM ETTER UTBYGGING TRAFIKK I SÆTRE SENTRUM MED OMKJØRING FOR GJENNOMGANGSTRAFIKK SKOLEVEI GJENNOM SÆTRE SENTRUM KONSEKVENSER FOR TRAFIKK OG MILJØ TRAFIKKAVVIKLING TRAFIKKSTØY TRAFIKKULYKKER SKOLEVEI... 19

4 1 DAGENS SITUASJON 1.1 Infrastruktur i Sætre Influensområdet for trafikkveksten som følge av planlagt utbygging i Sætre sentrum vil i hovedsak være Sætre tettsted og Åros som ligger ca 3,5 km nord for Sætre sentrum. Figuren nedenfor viser veger og tettbebyggelse i Sætre og planområdet i Sætre sentrum omkranset med sort strek. 4 Figur 1.1. Influensområdet Biltrafikken i Sætre har atkomst til planområdet, fra nord på Fv 11 Nordre Sætrevei og Hurumveien, fra syd på Søndre Sætrevei og fra vest på Fv 11 Sætrebakken. Søndre Sætrevei og nedre del av Sætrebakken har 50 km/t fartsgrense, men Øvre del av Sætrebakken og Hurumveien har 60 km/t fartsgrense. Nordre Sætrevei har 40 km/t fra Mellomdammen og frem til Sætrebakken. Nord for Mellombakken er fartsgrense 50 km/t. Gående har i dag atkomst til området på gang-/sykkelveg langs østsiden av Nordre og Søndre Sætrevei og på gang- /sykkelveg langs østsiden av Sætrebakken.

5 5 Det er en gangkulvert som krysser Søndre Sætrevei ved rundkjøring (vist med lys lilla i figur 1.2). Figur 1.2. Gangkulvert under Søndre Sætrevei (Hurum rådhus ses i det høyre bildes høyre hjørne). Øst for gangkulverten forsetter gangveien langs elven før den krysser Sætrealleen. Denne strekningen er utflytende og dårlig tilrettelagt for fotgjengere. Figur 1.3. Sætrealleen i bro over elven. Gangveisystemet krysser veien på den andre siden av broen.

6 På vestsiden av Nordre Sætrevei fortsetter gangveien over et bilfritt areal foran Sætre nærsenter (jf. figur 1.4) og kobles på Fransåsveien. 6 Figur 1.4. Gangareal parallelt med Sætre Nærsenter (foto er tatt fra Fransåsveien). I forbindelse med bygging av Rådhus og senter på vestsiden av Sætreveien er det bygget trapper mot undergangen. Det er også etablert et opphøyd fotgjengerfelt for kryssing av Nordre Sætrevei i plan lenger mot nord (se figur 1.6). Figur 1.5. Gangkulvert som krysser Nordre Sætrevei. I det høyre bildet ses «hull» i gjerdet som brukes til kryssing av vei i plan.

7 7 Figur 1.6. Fotgjengerkryssing i plan over Nordre Sætrevei. Fortau langs Rådhus og mot gangkulvert ses i høyre billedkant. Kollektivtrafikken til-fra Sætre sentrum består av til sammen 6 bussruter til Oslo, Drammen, Holmsbu, Svelvik fergeleie og Klokkarstua. De viktigeste rurene er vist nedenfor. 81 Sætre Drammen - 30 minutter frekvens i rushtid, 60 minutter frekvens om dagen 85 Sætre Tofte Drammen - 90 minutter frekvens i rushtid 86 Sætre Verket (Svelvik) - 60 minutter frekvens i rushtid 251/253 Sætre Oslo - 30 minutter frekvens hele dagen og kvelden Det er en enkel holdeplass for buss på hver side av Nordre Sætrevei ved Rådhuset. Figur 1.7. Bussholdeplass i Nordre Sætrevei

8 8 1.2 Trafikken i Sætre sentrum Biltrafikken i Sætre sentrum ble talt i ettermiddagsrush tirsdag Trafikken ble da registrert i følgende gatesnitt i Sætre. På alle vegarmene i rundkjøringen i krysset Sætrebakken - Nordre Sætrevei Søndre Sætrevei I et snitt på atkomsten til Sætre sentrum nord I et snitt på Øraveien ved Søndre Sætrevei I et snitt på Hurumveien rett nord for tettbebyggelsen på Sætre Dagens ÅDT i Sætrebakken i Nordre Sætrevei og i Søndre Sætrevei er anslått til 12 % av beregnet timetrafikk i En timeandel på 12 % i ettermiddagstime er en vanlig timeandel i sammenlignbare områder. Telleuken (uke 34) utgjør 109 % av årsmiddel. Timetrafikken i 2015 er beregnet ut fra tellingene i 2011, med tillegg og fradrag for endringer som har skjedd etter Nytt Sætre senter er etablert og Kiwi i sentrum øst er borte. ÅDT på lokalveier er beregnet ut fra dagens arealer og virksomhet. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i planområdet ÅDT 2015, ut fra registrert timetrafikk i trafikktellingene Fransåsveien Nordre Sætrevei Sentrum nord Sætrealleen Sætrebakken Øraveien Biler ÅDT (pr årsdøgn) Sætre Øst - Trafikkutredning 12,0 % Timeandel i E-time Søndre Sætrevei Dagens trafikk - ÅDT % Telleuke 34 utgjør av årsmiddel Asplan Viak AS Figur 1.8. Dagens biltrafikk på vegene i planområdet - ÅDT Timetrafikk og krysskapasitet i Sætre sentrum Timetrafikken i krysset Sætrebakken Nordre og Søndre Sætrevei og i 3 andre vegsnitt ble registrert i ettermiddagsrush, mellom kl 15 og 17 tirsdag I krysset var det timen mellom kl og som hadde størst trafikk. Denne timen (i uke 34) vil representere den høyeste timen i året. Etter trafikktellingen i 2011 er Sætre nærsenter åpnet med m 2 handel og ved siden av er det nytt rådhus med m2 kontor. Samtidig er ca. 905 m 2 Kiwi i Sætre sentrum lagt ned. Dette er lagt inn i trafikkberegningen for 2015.

9 Kapasiteten i krysset er beregnet med programmet SIDRA versjon 5.0, som tar hensyn til gangtrafikk ved rundkjøringer. I figurene som viser kapasitetsberegning av kryssene er det presentert data for: Kapasitetsutnyttelse - biltrafikk på tilfart / teoretisk kapasitet på tilfart Forsinkelse i sek - gjennomsnitt forsinkelse pr bil i dimensjonerende time Figuren nedenfor viser beregnet timetrafikk i vegene i Sætre sentrum, kapasitet og forsinkelse pr bil i ettermiddagstimen, i kryssene Sætrebakken Nordre Sætrevei Søndre Sætrevei Sætrebakken Fransåsveien (Sætre senter) Nordre Sætrevei Sentrum nord Søndre Sætrevei Øraveien 9 Fransåsveien Nordre Sætrevei ,62 0, s 7 s 5 16 Sentrum nord 0, s Sætrebakken 0,26 0, ,38 0, s 2 s s 4 s 6 25 Sætrealleen , ,32 0, s 7 6 s 7 s ,20 0, s 5 s 7 12 Øraveien 0, s 0,32 Kapasitetsutnyttelse s Forsinkelse i sek pr bil Sætre Øst - Trafikkutredning 107 Svingende biltrafikk i ettermiddagstime Søndre Sætrevei Dagens trafikk - E-time Biltrafikk i ettermiddagstime på vegarm Asplan Viak AS Figur 1.9. Beregnet timetrafikk i Sætre sentrum i dimensjonerende ettermiddagstime 2015 og beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelse pr bil i de 4 kryssene i sentrum. Dagens rundkjøring har beregnet kapasitetsutnyttelse 0,04 0,38, og beregnede forsinkelser 4-7 sekunder pr bil. Krysset har med dette meget god trafikkavvikling, og tåler betydelig trafikkøkning. Krysset med Fransåsveien har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,14 0,26, og beregnede forsinkelser på 2-5 sekunder pr bil. Krysset har med dette meget god trafikkavvikling, og tåler trafikkøkning. Krysset med Sentrum nord har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,04 0,62, og beregnede forsinkelser på 3-7 sekunder pr bil. Krysset har god trafikkavvikling, men tåler ikke så mye trafikkøkning (fra nord). Krysset med Øraveien har beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,09 0,20, og beregnede forsinkelser på 1-5 sekunder pr bil. Krysset har god trafikkavvikling og tåler betydelig trafikkøkning. Figuren nedenfor viser kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de 4 kryssene i Sætre sentrum i 2015.

10 10 Figur Kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegning av de 4 kryssene. 1.4 Trafikkulykker i Sætre tettsted I perioden 2006 til 2013 har det vært 9 trafikkulykker med personskade i Sætrebakken og i Nordre og Søndre Sætrevei i Sætre tettsted. Av disse har det vært 2 alvorlige ulykker. Figuren nedenfor viser beregnet ulykkesfrekvens for disse hovedveiene i Sætre tettsted. Ulykker Trafikkdata Trafikkulykker Ulykkesfrekvens Vegstrekning Km ÅDT Km/t Sum Pr år Sætre Norge Sætrebakken 1, ,25 0,13 0,32 Nordre Sætrevei 1, ,50 0,50 0,75 Søndre Sætrevei 1, ,38 0,18 0,75 Sum 4, ,13 0,23 0,60 Figur 1.11 Antall ulykker pr år , og beregnet ulykkesfrekvens på hovedvegene i Sætre tettsted.

11 Ulykkesfrekvensen er beregnet til 0,09 i Sætrebakken, til 0,27 i Nordre Sætrevei og til 0,50 i Søndre Sætrevei. I beregningen er det brukt gjennomsnitt ÅDT i Sætre tettsted. Dette er under gjennomsnittet for norske veger som har ulykkesfrekvens 0,32 på Rv og Fv. i middels tett bebyggelse, og 0,75 på kommunale veger med tett bebyggelse. Figuren nedenfor viser utsnitt av ulykkesregisteret i Nasjonal vegdatabank for Sætrebakken og Nordre og Søndre Sætrevei i Sætre tettsted. Gul farge viser ulykke med alvorlig personskade og grønn farge viser ulykke med mindre alvorlig personskadeulykke. 11 Figur Trafikkulykker på hovedveiene i Sætre tettsted. Ulykkene er relativt jevnt fordelt innenfor de tre vegstrekningene, bortsett fra Søndre Sætrevei ved Langsethveien, hvor det har vært tre ulykker innenfor en ca 30 m lang vegstrekning (vist med rød sirkel). Det var en dødsulykke i krysset Sætrebakken Skansen i 2014.

12 12 2 FREMTIDIG SITUASJON 2.1 Trafikk til-fra planlagt utbygging Trafikken til-fra planlagt virksomhet til-fra planområdet er beregnet som følger. Trafikkskaping - hvor mange reiser pr dag som blir generert av virksomheten Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil, kollektiv benyttes til-fra virksomhetene Reisemønster - hvordan fordeler de reisende seg på atkomstvegene til planområdet Sætre sentrum (Inkl. Øra) planlegges utbygget med til sammen nye m 2, fordelt på boliger og handel. Boliger m 2 i Sætrealleen Boliger m 2 ved Øraveien Handel m 2 i Sætrealleen Båthavna vil også generere en del biltrafikk i 2035, selv om dagens parkeringsarealer blir sterkt redusert. I tillegg til ovennevnte arealer er det regnet med til sammen 60 bilplasser som betjener båthavna, 40 bilplasser ved klubbhuset og 20 bilplasser ved kro og båtutstyrsbutikk. Det er regnet korttidsparkering, og at hver bilplass gir 8 bilturer pr virkedag (4 til og 4 fra) og 4 bilturer i dim ettermiddagstime. Grunnlagsdata for beregning trafikken til-fra planområdet er hentet fra følgende PROSAM-rapporter. PROSAM 137, Biltrafikk til-fra boligområder - Turproduksjon PROSAM,152, RVU Oslo Og Akershus Reisemiddelbruk PROSAM 103, Turproduksjon kontor og kjøpesenter - Turproduksjon PROSAM 121, Turproduksjonstall for dagligvarebutikker - Turproduksjon Figuren nedenfor viser reisemiddelfordelingen som er brukt i trafikkberegningen for Sætre sentrum. Reisemiddelfordeling G/S Kollektiv Bil Sum Bolig 25 % 10 % 65 % 100 % Kontor 10 % 10 % 80 % 100 % Handel 25 % 5 % 70 % 100 % Figur 2.1 Reisemiddelfordeling på nye reiser til-fra Sætre sentrum. Trafikkveksten til-fra Sætre sentrum er beregnet til personturer på hverdager, G/S-turer, 330 kollektivturer og bilturer. Antall nye bosatte og ansatte er beregnet til 370 personer. Figuren nedenfor viser beregningen av trafikken til-fra Sætre sentrum med planlagt utvikling. Sætre øst Areal Bosatte Personturer eksternt hverdager Biltrafikk døgn Ettermiddagstime Ny arealbruk m2 ansatte 100 m2 G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag Lørdag ÅDT Til Fra E-time Boliger - Øraveien , Boliger Sætrealleen , Handel Sætrealleen Båthavna og kro Sum Sætre % 7 % 68 % Figur 2.2 Beregnet trafikkvekst til-fra Sætre sentrum med planlagt utvikling. Biltrafikkveksten til-fra Sætre sentrum er beregnet til biler på hverdager, og til biler ÅDT. Timetrafikken i dimensjonerende ettermiddagstime er beregnet til 154 biler til Sætre sentrum og til 112 biler fra Sætre sentrum. Parkeringsbehovet for ny handel i Sætrealleen er beregnet til 30 bilplasser på hverdager og til 50 bilplasser på lørdager. Parkeringsbehovet handel i det nye Sætre senter er beregnet til 90 bilplasser på hverdager og til 150 bilplasser på lørdager. I dag er det ca. 70 bilplasser på parkeringen ved senteret. På lørdager må da kunder på Sætre senter parkere i Sætre sentrum.

13 Trafikk i Sætre sentrum etter utbygging Rundkjøringen i krysset med Sætrebakken er beregnet med kun avkjøring til Sætrealleen. Trafikk ut fra Sætrealleen er fordelt på atkomsten i Sentrum nord og på Øraveien. Fordelingen av trafikk på de to vegene er gjort med de prosentandeler som er angitt med rød (for boliger) og blå (for handel) på figuren nedenfor. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk som ÅDT i 2035, på hovedvegene Sætre tettsted med planlagt utvikling av Sætre sentrum. Tall i rammer med gul farge viser beregnet ÅDT til-fra boliger og blå farge viser beregnet ÅDT til-fra handel. Fransåsveien Nordre Sætrevei 60 % 56 % % Sentrum nord Sætrealleen Bolig % Handel Havn 210 Sum % Sætrealleen 17 % 33 % Sætrebakken 33 % % Øraveien Bolig % Trafikkvekst på vegarmer 1740 Øraveien 810 ÅDT til-fra boliger 680 ÅDT til-fra handel og kontor 30 % Retningsfordeling bolig % 17 % Retningfordeling næring 10 % 27 % Sætre Øst - Trafikkutredning 12,0 % Timeandel i E-time Søndre Sætrevei Fremtidig trafikk - ÅDT ,50 Andel næringstrafikk er eks trafikk Asplan Viak AS Figur 2.3 Beregnet biltrafikk på vegene i Sætre sentrum etter utbygging - ÅDT Årsdøgntrafikken er beregnet med at 50 % av trafikken til-fra handel allerede i dag går i hovedvegene i Sætre tettsted. I dag er dette biltrafikk som går til-fra andre butikker i området. Beregnet trafikk til-fra ny handel er derfor lagt inn med 50 % på hovedvegene Sætrebakken, Nordre Sætrevei og Søndre Sætrevei, men med 100 % på sidevegene til-fra handel i Fransåsveien, Sætrealleen atkomst Sentrum nord og i Øraveien. Beregnet ny trafikk til boliger er lagt til med 100 %, både på sidevegene og på hovedvegene. Planlagt utvikling av Sætre sentrum gir følgende trafikkvekst på hovedvegene i Sætre tettsted. Sætrebakken - 33 % trafikkvekst Nordre Sætrevei % trafikkvekst Søndre Sætrevei - 33 % trafikkvekst Figuren på neste side viser beregnet timetrafikk i ettermiddagstime på vegene i Sætre sentrum i 2035 etter utbygging, og beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelse pr bil i de 4 kryssene i sentrum.

14 14 Fransåsveien Nordre Sætrevei ,74 0, s 5 s 5 79 Sentrum nord 0, s Sætrealleen Bolig Handel Havn 30 Sætrebakken 0,31 0, ,53 Sum s 1 s s 0 Sætrealleen , ,40 0, s 37 7 s 8 s Øraveien 0,21 0, Bolig 30 3 s 4 s Øraveien 102 Timetrafikk til-fra boliger 0, Timetrafikk til-fra handel og kontor 1 s 0,4 Kapasitetsutnyttelse s Forsinkelse i sek pr bil Sætre Øst - Trafikkutredning 230 Svingende biltrafikk i ettermiddagstime Søndre Sætrevei Fremtidig trafikk - E-time Biltrafikk i ettermiddagstime på vegarm Asplan Viak AS Figur 2.4. Beregnet timetrafikk i Sætre sentrum i dimensjonerende ettermiddagstime 2035 og beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelse pr bil i de 4 kryssene i sentrum. Rundkjøringen får beregnet kapasitetsutnyttelse 0,38 0,53, og beregnede forsinkelser 5-8 sekunder pr bil. Krysset har med dette meget god trafikkavvikling, og tåler betydelig trafikkøkning. Kryss med Fransåsveien får beregnet kapasitetsutnyttelse 0,16 0,31, og beregnede forsinkelser 1-6 sekunder pr bil. Krysset har med dette meget god trafikkavvikling, og tåler betydelig trafikkøkning. Kryss med Sentrum nord får beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,12 0,74, og beregnede forsinkelser på 3-7 sekunder pr bil. Krysset har god trafikkavvikling, men tåler noe trafikkvekst (fra nord). Kryss med Øraveien får beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,09 0,21, og beregnede forsinkelser 1-4 sekunder pr bil. Krysset har god trafikkavvikling, og tåler betydelig trafikkøkning. Figuren nedenfor viser kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de 4 kryssene i Sætre sentrum i 2035 etter utbygging.

15 15 Figur 2.5 Kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av de 4 kryssene i Sætre sentrum. 2.3 Trafikk i Sætre sentrum med omkjøring for gjennomgangstrafikk Stengte tunneler på RV 23 rett øst for avkjøringen til Sætre sentrum på Fv 11 vil gi omkjøring for gjennomgangstrafikken i Oslofjordtunnelen gjennom Sætre sentrum. Biltrafikken i Oslofjordtunnelen er i dag ÅDT (iht. Nasjonal Vegdatabank). Generell trafikkvekst frem til 2035 er 31 % (iht offisiell prognose for Akershus fylke), og trafikken vil da øke til ÅDT i Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk som ÅDT i 2035, på hovedvegene Sætre tettsted med planlagt utbygging i Sætre sentrum, og med omkjøring for gjennomgangstrafikken i Oslofjordtunnelen.

16 16 Fransåsveien Nordre Sætrevei 60 % 0 % % Sentrum nord Sætrealleen Bolig % Handel Havn 210 Sum % Sætrealleen 0 % 357 % Sætrebakken 275 % % 31 % Gen vekst Oslofjortunnel Øraveien Trafikk i Oslofjordtunnelen 2035 Bolig % Trafikkvekst på vegarmer 1740 Øraveien 810 ÅDT til-fra boliger 680 ÅDT til-fra handel og kontor 30 % Retningsfordeling bolig % 0 % Retningfordeling næring 10 % 0 % Sætre Øst - Trafikkutredning 12,0 % Timeandel i E-time Søndre Sætrevei Trafikk omkjøring - ÅDT ,50 Andel næringstrafikk er eks trafikk Asplan Viak AS Figur 2.3 Beregnet biltrafikk på vegene i Sætre sentrum med utbygging og med omkjøringstrafikk - ÅDT Med omkjøring øker trafikken i Sætrebakken og i Søndre Sætreveg til. Sætrebakken ÅDT % 357 % trafikkvekst Søndre Sætrevei ÅDT % % trafikkvekst Timetrafikken i Oslofjordtunnelen er beregnet med utgangspunkt i trafikktelling på Rv 23 i Frogn kommune i ettermiddagstimen 2011 var 374 biler mot vest og 362 biler mot øst. Fremskrevet med 31 % generell trafikkvekst til 2035 blir dette 489 biler mot vest og 473 biler mot øst. Denne trafikken er lagt inn i tillegg til beregnet timetrafikk i Sætre sentrum som følge av planlagt utbygging. Figuren på neste side viser beregnet timetrafikk i ettermiddagstime og kryssbelastning i Sætrebakken og i Søndre Sætrevei i 2035 med utbygging og med omkjøring for gjennomgangstrafikken i Oslofjordtunnelen.

17 17 Fransåsveien Nordre Sætrevei ,74 0, s 5 s 5 79 Sentrum nord 0, s Sætrealleen Bolig Handel Havn 30 Sætrebakken 2,10 0, ,72 Sum s 1 s s 0 Sætrealleen , ,89 0, s s 20 s % Gen vekst Oslofjort Øraveien 489 Oslofjordtunnel mot vest ,51 0, Bolig Oslofjordtunnel mot øst s 17 s Øraveien 102 Timetrafikk til-fra boliger 0, Timetrafikk til-fra handel og kontor 2 s 0,89 Kapasitetsutnyttelse s Forsinkelse i sek pr bil Sætre Øst - Trafikkutredning 719 Svingende biltrafikk i ettermiddagstime Søndre Sætrevei Trafikk omkjøring - E-time Biltrafikk i ettermiddagstime på vegarm Asplan Viak AS Figur 2.4. Beregnet timetrafikk i Sætre sentrum i dimensjonerende ettermiddagstime 2035 og beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelse pr bil i de 4 kryssene i sentrum. Rundkjøringen får beregnet kapasitetsutnyttelse 0,72 0,89, og forsinkelser sekunder pr bil. Rundkjøringen gir med dette akseptabel trafikkavvikling med omkjøring for gjennomgangstrafikken fra Oslofjordtunnelen. Tilfarten fra Nordre Sætreveg er utvidet med et kort ekstrafelt for høyresvingene trafikk mot Sætrebakken. Uten dette ekstrafeltet vil belastningen i tilfarten fra Nordre Sætrevei bli høyere. Trafikken fra Fransåsveien vil slippe inn på Sætrebakken, uten dirigering av trafikken. Grunnen til denne høye belastningen er den relativt store trafikken fra Sætre Nærsenter. Trafikken i Sæterbakken har imidlertid grei trafikkavvikling, med 0, i beregnet kapasitetsutnyttelse og 1-24 sek forsinkelse. Kryss med Øraveien får grei trafikkavvikling, med beregnet kapasitetsutnyttelse på 0,09 0,21, og beregnede forsinkelser 2-17 sekunder pr bil. Krysset har med dette god trafikkavvikling. 2.4 Skolevei gjennom Sætre sentrum Sætre barneskole ligger 800 meter syd for Sætre sentrum, og elever fra nord må da passere sentrum på vei til-fra skolen. Skoleveien bør krysse Nordre Sætrevei i gangkulverten ved Sætre senter. Det er her rapportert at veien også krysses i plan gjennom «hull» i gjerdet (jf. figur 1.5). Et tiltak for å unngå dette er å stenge hullet ved å sette opp et gjerde. Da vil gangkulvert eller opphøyd gangfelt brukes i stedet slik intensjon bak den fysiske utformingen er. Gangkryssingen av Sætrealleen vil være en plankryssing, og denne bør sikres med opphøyd gangfelt. Med trafikk fra sentrum i Øraveien må det legges et fortau langs veien, frem til gangveien langs Søndre Sætrevei. Det innebærer også at bro over bekkeløp må utvides. Figuren nedenfor viser en skisse av skolevei til Sætre skole forbi sentrum, i inntil 2 km fra skolen.

18 18 Figur 2.6 Skolevei til Sætre skole forbi sentrum.

19 19 3 KONSEKVENSER FOR TRAFIKK OG MILJØ 3.1 Trafikkavvikling Beregnet trafikkvekst som følge av utbygging i planområdet vil ikke gi avviklingsproblemer i gatene på Sætre. Avvikling for kollektivtrafikk vil dermed også være god. Med omkjøring for gjennomgangstrafikken i Oslofjordtunnelen vil ikke trafikk fra Fransåsveien og Sætre Nærsenter komme ut i Sætrebakken uten manuell dirigering. Gjennomgangstrafikken får imidlertid grei trafikkavvikling gjennom de tre kryssene i Sætre sentrum. I en slik situasjon bør rundkjøringen i krysset med Sætrebakken ha et kort ekstrafelt til høyre fra Nordre Sætrevei. 3.2 Trafikkstøy Støynivået vil øke med ca 3 db når biltrafikken øker til det dobbelte og 3 db regnes som den minste endringen i støynivå som normalt kan høres. Trafikkøkningen som følge av planlagt utbygging av Sætre sentrum ligger på 27 % i Nordre Sætrevei, på 11 % i Sætrebakken og på 17 % i Søndre Sætrevei. Dette gir en økning i støynivået på 1 db i Nordre Sætrevei, som ikke er en hørbar endring av støynivået. Støynivået for boliger langs Søndre og Nordre Sætrevei og langs Sætrebakken vil ikke få en merkbar økning som følge av beregnet trafikkøkning til-fra Sætre sentrum. 3.3 Trafikkulykker Trafikkulykker vil statistisk øke med 0,9 x trafikkøkningen, når ingen andre forhold endrer seg. Trafikkøkningen pga utbyggingen i Sætre sentrum vil statistisk gi 0,21 flere ulykker pr år i Sætrebakken og på Nordre og Søndre Sætrevei innenfor Sætre tettsted. Figuren nedenfor viser beregnet ulykkesøkning i Sætrebakken og på Nordre og Søndre Sætrevei (i Sætre tettsted), som følge av trafikkøkningen til-fra Sætre sentrum. Det er også vist ulykkesreduserende effekt av 10 km/t fartsreduksjon de samme veistrekningene. Ulykkesøkning strekning Redusert hastighet Efffekt Vegstrekning ÅDT vekst Ulykker pr år Tiltak Effekt Ulykker pr år Sætrebakken ,07 0,00 Nordre Sætrevei 800 0,09-10 km/t 20 % 0,10 Søndre Sætrevei 550 0,05 0,00 Sum 0,21 0,10 Figur 3.1. Beregnet ulykkesøkning, som følge økt trafikk til-fra Sætre sentrum, og mulig ulykkesreduksjon med 10 km/t fartsreduksjon på hovedveiene i Sætre tettsted. Trafikkulykkene i Sætre tettsted vil statistisk øke med 0,21 ulykker pr år som følge av planlagt utbygging i Sætre sentrum. Fartsreduksjon på 10 km/t kan redusere personskadeulykker med 20 % (Trafikksikkerhetshåndboken). Sætrebakken, Deler av Nordre Sætrevei og Søndre Sætrevei har 50 km/t fartsgrense i dag. Fartsgrenser på 40 km/t her og på 30 km/t i Sætre sentrum bør vurderes. Dette kan gi en ulykkesreduksjon på 0,1 trafikkulykker pr år. For å få overholdt fartsgrenser på 30 km/t må det normalt være fartsdempere i veien. 3.4 Skolevei Gangkryssingen av Sætrealleen vil være en plankryssing, og denne bør sikres med opphøyd gangfelt. Med trafikk fra sentrum i Øraveien må det legges et fortau langs veien, frem til gangveien langs Søndre Sætrevei. Det innebærer også at bro over bekkeløp må utvides. For å forhindre kryssing av nordre Sætrevei i plan bør det vurderes å sette opp et gjerde. Da vil gangkulvert eller opphøyd gangfelt brukes til kryssing slik intensjon bak den fysiske utformingen er.

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Forslag til Områderegulering for Sætre sentrum øst.

Forslag til Områderegulering for Sætre sentrum øst. Planbeskrivelse: Forslag til Områderegulering for Sætre sentrum øst. Forslagstillers presentasjon av planforslaget 1.1BAKGRUNN Plan- og utviklingsutvalget vedtok på møte 6. januar 010 å igangsette arbeid

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Hurum Holding AS Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Illustrasjon : LPO arkitektur & design 22.06.2008 Hurum Holding AS Tofte Strand Side 2 FORORD Hurum Holding AS AS ved Anthon B. Nilsen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver Kopstad & Haugen ANS Dokument type Rapport Dato 2014-11-25 KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Revisjon 04 Dato 2014-11-25 Utført av Marius Fossum Normann Kontrollert

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Øren skole og flerbrukshall DOKUMENTKODE 127197-RIT-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen eiendom KF OPPDRAGSLEDER Hanne Tangen KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEH Silje Rogn

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE 25.09.2015 Moerveien 10 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Hathon Holding AS ønsker å regulere Moerveien 10 i Ås kommune til ny sentrumsbebyggelse med forretning, kontor

Detaljer

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Søndergaard Rickfelt AS Oppdrag: 524388 Trafikkutredning Nesøya og Jernverkstomta på Notodden Del: 1 av 1 revidert notat Dato: 2010-08-04 Skrevet av: Birgitte Halvorsen, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RÆLINGEN KOMMUNE Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkanalyse Rælingen 256861 Rev. A 06.01.2014 Oppdragsnavn: - Trafikkanalyse Kunde: Emneord:

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold OPPDRAG Plan 2499P Paradis sør - rekkefølgebestemmelser trafikk OPPDRAGSNUMMER 15063001 OPPDRAGSLEDER Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV Kyrre Gustav Gran DATO Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsgiver Aslakveien 20 AS Rapporttype Vedlegg til detaljreguleringsplan 24.06.2014 TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 ROS-ANALYSE 2 (13) TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsnr.: 1350004151 Oppdragsnavn:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND Oppdragsgiver: Arc Arkitektur AS Oppdrag: 528098 Trafikkanalyse boligfelt i Gruå Egersund Del: Rapport Dato: 2011-10-06 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ole Martin Lund TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134 OPPDRAG Sildetomta Kongsberg - trafikkanalyse OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen DATO 5 OPPDRAGSNUMMER 15171001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer