Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE"

Transkript

1 Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

2

3 RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter Kunde: Ski kommune Emneord: Trafikk Trafikkanalyse Rev A Sammendrag. Ski kommune arbeider med reguleringsplan som blant annet omfatter nytt lokalmedisinsk senter med 24 sengeplasser, nye lokaler for dagens legevakt, fortau langs og endring av krysset /. Kommunen har også planer om å erstatte dagens barnehage i med en større barnehage i samme område. Det er beregnet at planene vil medføre en trafikkøkning i på ca 90 kjt/t rushene morgen og ettermiddag. Økningen i Haugerveien antas å bli liten, ca 4 kjt/t. Krysset / har kapasitet til å avvikle trafikkøkningen med dagens utforming, men det gir redusert avviklingskvalitet særlig i fra nord. Etablering av forbikjøringslomme i vil bedre trafikkavviklingen, men kan gi dårligere sikkerhet i følge Trafikksikkerhetshåndboken fra TØI. I følge Statens vegvesen sin håndbok 017 bør krysset bygges om til venstresvingefelt i. Det gir best trafikksikkerhet og best trafikkavvikling. Utarbeidet av: Signe Moland Steinar Gylt Kontrollert av: Steinar Gylt Oppdragsansvarlig: Rev.: Dato: Sign.: A Steinar Gylt Oppdragsleder / avd.: Kimme Arnesen Steinar Gylt/ Trafikk SWECO Postboks LYSAKER Telefon: Telefaks: Signe Moland Telefon direkte: e-post: SW ECO Norge AS Org. nr.: NO MVA et selskap i SWECO konsernet e-post:

4 FORORD Ski kommune har igangsatt detaljregulering for 3 og 36 (Ski sykehus), del av og. Formålet med reguleringen er først og fremst å legge til rette for etablering av et lokalmedisinsk senter for Folloregionen i tilknytning til eksisterende sykehus. I tillegg skal det legges til rette for etablering av busstopp ved krysset / og etablering av fortau langs på strekningen mellom og Ski sykehus. Det skal også vurderes behov for utbedring av krysset / samt tilpasninger av gjeldende reguleringsplan for Ski sykehus til dagens situasjon. I tillegg til reguleringsplanen arbeider kommunen med plan for en ny barnehage i området nord for sykehuset til erstatning for dagens barnehage i som forutsettes revet. Sweco Norge AS er engasjert av Ski kommune for å bistå i planleggingen med Morten Ullnæss som oppdragsleder. En av deloppgavene er utarbeidelse av en trafikkanalyse som beskriver dagens situasjon og framtidig situasjon med fokus på krysset / og resultatene av analysen dokumenteres i foreliggende rapport. Grunnlagsmateriale for analysen angående dagens og framtidig drift av virksomhetene, er levert av Sven Venske, Ski kommune. I revisjon A er det gjort endringer av tall i figur 12 og 13. Endringene er små og gjelder sum trafikk i vegarmene og sum trafikk i krysset. Svingebevegelsene er ikke endret. Side 4

5 INNHOLD Side 1 INNLEDNING PLANOMRÅDET DAGENS SITUASJON PLANOMRÅDET FREMTIDIG SITUASJON Barnehage Lokalmedisinsk senter og legevakt DAGENS SITUASJON BESKRIVELSE AV VEINETTET BILTRAFIKK Årsdøgntrafikk Trafikktelling X Haugerveien Trafikktelling X KAPASITETSBEREGNING AV KRYSSET LANGHUSVEIEN X VARDÅSVEIEN Metode Resultater TRAFIKKULYKKER KOLLEKTIVTRAFIKK GANG- OG SYKKELTRAFIKK TRAFIKALE KONSEKVENSER VEIUTFORMING TRAFIKKGENERERING Lokalmedisinsk senter Barnehage Økt trafikkgenerering fra planområdet TRAFIKKBELASTNING KAPASITETSBEREGNING AV KRYSSET LANGHUSVEIEN X VARDÅSVEIEN TRAFIKKSIKKERHET Alt 1 med passeringslomme Alt 2 med venstresvingefelt KOLLEKTIVTILGJENGELIGHET Side 5

6 1 INNLEDNING 1.1 Planområdet dagens situasjon Det aktuelle planområdet slik det er i dagens situasjon, er vist i figuren nedenfor, og analysen omfatter en vurdering av trafikkforholdene i, og Haugerveien. Figur 1: Kart over planområdet, dagens situasjon (Kartkilde: GISLINE, Ski kommune) 1.2 Planområdet fremtidig situasjon Figur 2 viser planområdet i fremtidig situasjon med nytt lokalmedisinsk senter og ny barnehage. Side 6

7 Figur 2: Planområdet, fremtidig situasjon (Kartkilde: GISLINE, Ski kommune) Barnehage Den nye barnehagen er planlagt på friområdet bak eksisterende barnehage (se figuren ovenfor). Barnehagen vil ha 5 avdelinger med 109 barn og 22 årsverk fordelt på om lag 25 ansatte. De ansatte vil jobbe skift fra kl og Henting og bringing vil foregå mellom kl og Der den eksisterende barnehagen ligger i dag er det tenkt en ny offentlig parkeringsplass på ca m2. Barnehagen skal disponere 40 plasser, derav ca fast for ansatte og ca 30 knyttet til henting og bringing av barn. Da plassen i liten grad benyttes av foreldre som bringer og henter i løpet av dagen, vil det være ledig kapasitet på dagtid mellom kl 9 og 15. Det kan derfor være aktuelt med sambruk av parkeringsarealet for parkering knyttet til turområde og evt lokalmedisinsk senter og legevakt. Det forutsettes også avsatt areal til renovasjon (inkludert snumulighet), slik at det ikke blir kjøring med renovasjonsbil på gangvei til barnehagen. Ny barnehage med tilhørende parkering er forventet ferdig i Lokalmedisinsk senter og legevakt Det planlegges bygging av nytt lokalmedisinsk senter i nordenden av dagens sykehusbygg (se figur 3). Senteret skal inneha 24 sengeplasser og en antatt «liggetid» på 3-4 døgn. Sengeavdelingen vil ha 22 årsverk som jobber i 3 skift. Legevakten flyttes fra dagens bygg til nytt bygg og forventes å ha samme virksomhet som i dag og følgelig uendret trafikkgenerering. Side 7

8 2 DAGENS SITUASJON 2.1 Beskrivelse av veinettet er fylkesvei, Fv 152, og er en viktig kontakt til Ski sentrum. Veien er forkjørsvei og skiltet hastighet endres fra 70 km/t til 50 km/t et stykke nord for krysset og er 50 km/t gjennom krysset. og Haugerveien er kommunale veier og skiltet hastighet er 30 km/t. Veiene har direkte avkjørsler til eiendommer. Totalt er det 55 boliger som har adkomst fra og 15 fra Haugerveien. I er det skiltet all stans forbudt på begge sider av veien langs hele strekningen. Haugerveien har parkering forbudt på begge sider av veien. 2.2 Biltrafikk Årsdøgntrafikk Figuren nedenfor viser et anslag på årsdøgntrafikk (ÅDT) for det aktuelle området. Tall for er hentet fra Norsk vegdatabank (NVDB). For og Haugerveien er tallet beregnet ut i fra gjennomførte rushtidstellinger. Dette gir betydelig usikkerhet i ÅDTanslaget. ÅDT-tallet for Haugerveien gjelder vestre del av veien. Figur 3: Årsdøgntrafikk for det aktuelle planområdet i dagens situasjon (Kilde NVDB og trafikktellinger) Side 8

9 2.2.2 Trafikktelling X Haugerveien Det ble gjennomført trafikktelling i krysset X Haugerveien tirsdag 25. februar Tellingen ble gjort en time i morgen- og ettermiddagsrush ( og ). Figuren nedenfor viser registrert trafikk i største time om morgenen og ettermiddagen, oppgitt i kjøretøy per time (kjt/t). Ski / X Haugerveien, dagens situasjon Ski / X Haugerveien, dagens situasjon Morgenrush N Ettermiddagsrush N Haugerveien Haugerveien Figur 4: Trafikkbelastning i morgen- og ettermiddagsrush i dagens situasjon Det er mest trafikk inn i morgenrushet og ut i ettermiddagsrushet. En stor del av trafikken i gikk til parkeringsplassene foran sykehuset (se Figur 1) Trafikktelling X Krysset X ble talt 13. februar 2014 i morgen- (kl ) og ettermiddagsrush (kl ). Figuren nedenfor viser registrert trafikk i største time om morgenen og ettermiddagen, oppgitt i kjøretøy per time (kjt/t). Ski / dagens situasjon Ski/ dagens situasjon Morgenrush N Ettermiddagsrush N Figur 5: Trafikkbelastning i morgen- og ettermiddagsrush i dagens situasjon Det er størst trafikk fra nord på både i morgen- og ettermiddagsrush. Observasjonene fra tellingen var at trafikken fløt godt. Det opplevdes ingen store kødannelser i hverken morgen- eller ettermiddagsrush. Det er noe venting for biler som kommer fra Vardåsen og skal mot Ski når det er tett trafikk på, men de ble sluppet utpå av biler fra nord. Trafikken i var noe større i tellingen enn i tellingen Det er valgt å ikke gjøre korreksjoner for dette i tallmaterialet. Side 9

10 Forsinkelse Detaljregulering for lokalmedisinsk senter Ski - Trafikkanalyse 2.3 Kapasitetsberegning av krysset X Metode Det er gjennomført kapasitetsberegninger i Sidra Intersection. For å vurdere trafikkavviklingen er det sett på belastningsgrader. Belastningsgrad uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved belastningsgrad lik 1,0 er teoretisk sett all kapasitet utnyttet. I beregningen er det brukt største kvarter fra trafikktelling ganget med fire som dimensjonerende time. Sammenhengen mellom belastningsgrad og forsinkelse er tilnærmet eksponentiell slik at forsinkelsen øker raskere jo høyere belastningsgrad det er. Når belastningsgraden er under 0,70 er det liten kødannelse i tilfarten og liten forsinkelse. Ved belastningsgrad over 0,85 begynner den eksponentielle effekten å slå kraftigere ut, slik at forsinkelse og kølengde øker raskt ved stigende belastningsgrad. Når belastningsgraden overstiger 1,0 er tilsiget av biler inn mot krysset større enn kapasiteten i selve tilfarten i krysset. Dette medfører at køen i tilfarten vil vokse, og den vil først begynne å avta igjen når tilsiget av biler er mindre enn kapasiteten. Det vil i praksis si at krysset vil avvise trafikk i de periodene med overbelastning. Sammenheng mellom belastningsgrad og forsinkelse 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 Belastningsgrad Figur 6: Sammenheng mellom belastningsgrad og forsinkelse Resultater Det er gjort beregninger både av dagens geometri og av et alternativ med eget venstresvingefelt i. Beregnete belastningsgrader for morgen- og ettermiddagsrushet er vist på Figur 7 for dagens geometri. Ski / X, dagens situasjon Ski / X, dagens situasjon Morgenrush N Ettermiddagsrush N Belastningsgrader Belastningsgrader 0,44 0,36 0,18 0,15 0,44 0,36 0,33 0,31 Figur 7: Belastningsgrad dagens situasjon Side 10

11 Beregningene viser gode avviklingsforhold for alle tilfartene i krysset. Den høyeste belastningsgraden er beregnet i morgenrushet på fra nord. Her er det beregnet en belastningsgrad på 0,44 i dagens situasjon. Gjennomsnittlig forsinkelsen er beregnet til: Rett framkjørende i Fv 152 fra nord: 10 sek/kjt og 8 sek/kjt i henholdsvis morgen- og ettermiddagsrush Venstresvingende i Fv 152: 17 sek/kjt og 15 sek/kjt i henholdsvis morgen- og ettermiddagsrush : 23 sek/kjt og 13 sek/kjt i henholdsvis morgen- og ettermiddagsrush Ski / med venstresvingefelt Ski/ med venstresvingefelt Morgenrush N Ettermiddagsrush N Belastningsgrader Belastningsgrader 0,32 0,12 0,32 0,04 0,16 0,15 0,33 0,32 0,33 0,31 Figur 8: Belastningsgrad med et evt. nytt venstresvingefelt fra nord og dagens trafikkbelastning Ved eventuell bygging av venstresvingefelt på fra nord, øker kapasiteten noe, og høyeste belastningsgrad i krysset synker til 0,33, jfr. Figur 8. Rett framkjørende i Fv 152 fra nord har i denne situasjonen ingen forsinkelse, samt at de venstresvingende får litt redusert forsinkelse. Side 11

12 2.4 Trafikkulykker I følge tall fra NVDB er det rapportert om en ulykke i krysset X i perioden (8 år). Dette er en bilulykke som skjedde I ved påkjøring bakfra ved venstresving. Involverte i ulykken fikk lettere skader. Det er ikke rapportert om ulykker på eller Haugerveien i denne perioden. Figur 9: Oversikt over trafikkulykker , (8 år) (Kilde: NVDB) 2.5 Kollektivtrafikk Det går i dag en bussrute til Ski sykehus; rute 972 Ski sykehus. Ruta kjører opp til sykehuset og videre ut Haugerveien og Kværnerveien tilbake til Ski sentrum. Bussen har avgang en gang i timen mellom 0900 og 2200 på hverdager. Det er også busslinje i, men det er ikke holdeplass i nærheten av sykehuset. Nærmeste holdeplass er Ski skole med linje 904 og 906 og gangtiden mellom sykehuset og holdeplassen er stipulert til ca 9 minutter (Kilde Ruter.no). 2.6 Gang- og sykkeltrafikk har fortau på østsiden av veien på strekningen fra parkeringen sør for sykehuset og til barnehagen. Langs går det gang- og sykkelvei som krysser i plan. Det er merket opp rumlestriper på GS-veien fra Ski sentrum som skal varsle syklistene før krysset med. Side 12

13 Figur 10: Fortau langs, sett mot Haugerveien. Figur 11: Krysset X sett fra. 3 TRAFIKALE KONSEKVENSER 3.1 Veiutforming I forbindelse med planlegging av fortau i og busslommer ved krysset har Sweco utarbeidet 2 forslag til ombygging av krysset: Alt 1 med etablering av passeringslomme forbi venstresvingende. Alt 2 med etablering av kanalisert kryss med venstresvingefelt. Det er disse alternativene som ligger til grunn for omtalen av trafikale konsekvenser. Side 13

14 3.2 Trafikkgenerering Lokalmedisinsk senter Det nye lokalmedisinske senteret skal som nevnt ha 24 sengeplasser og 22 årsverk. Ut i fra dette er det lagt til grunn noen forutsetninger for trafikkgenerering fra senteret: 8 senger bytter pasient pr. dag Bytte av pasient skjer ikke i rushtiden 1 besøk pr. døgn pr pasient Fordeling av 22 ansatte på 3 skift Skifte mellom natt og dagskift skjer innenfor morgenrushet (07-09) og skifte mellom dag og kveldsskift skjer innenfor ettermiddagsrushet (15-17) Høy bilandel ved alle typer reiser Tabellen nedenfor viser de genereringsfaktorene som er lagt til grunn for det nye lokalmedisinske senteret. For turproduksjon og reisemiddelfordeling blant de ansatte er det tatt utgangspunkt i Prosam rapport 103 Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre. Reisemiddelfordelingen for de besøkende er hentet fra RVU 2009 Transportmiddelbruk på fritids- og besøksreiser etter bosted, kjønn og familietype. For pasientene på det medisinske senteret mangler det gode erfaringstall. Vi har valgt å gå ut i fra at alle pasientene reiser med bil eller taxi til senteret. Dette er et høyt estimat, men det ble valgt for å ikke undervurdere den nyskapte trafikken. Tabell 1: Reisemiddelfordeling lokalmedisinsk senter Reisemiddelfordeling GS Kollektiv Bil/Taxi Sum Pasienter 0 % 0 % 100 % 100 % Besøkende 33 % 7 % 60 % 100 % Ansatte 20 % 23 % 57 % 100 % Tabell 2: Turproduksjon knyttet til nytt lokalmedisinsk senter Antall nyskapte turer per døgn Nyskapte turer fordelt på reisemiddel GS Kollektiv Bil/Taxi Reiser per virkedøgn per Antall pasient/besøkende/ansatt Pasienter 24 0, Besøkende Ansatte 22 3, Sum Barnehage Den nåværende barnehagen i Vardåsen har 32 barn og 8 årsverk, fordelt på ca. 11 ansatte. Den nye barnehagen vil som tidligere nevnt ha plass til 109 barn og 22 årsverk fordelt på om lag 25 ansatte. Dagens barnehage som skal nedlegges, og den nye barnehagen som skal bygges, har samme døgnrytme. De ansatte jobber skift fra kl og kl Henting og bringing foregår mellom kl og For å beregne turproduksjon for barnehagen er det tatt utgangspunkt i genereringstall fra RVU 2009 Nøkkelrapporten og RVU 2009 for Oslo kommune. Den sistnevnte undersøkelsen viser at en barnehageplass i gjennomsnitt genererer 3,3 voksenturer pr døgn (dvs. turer utført av foresatte og ansatte). Årsaken til at hvert barn ikke genererer 4 turer per døgn er at Side 14

15 noen foreldre kjører flere enn ett barn, samt fravær blant barna for eksempel grunnet sykdom. Reisemiddelfordelingen for omsorgsreiser i omegn til Oslo er vist i tabellen under. Fordelingen er brukt på alle voksenturene knyttet til barnehagen, både foreldre og ansatte. Dette kan gi et noe høyt estimat med tanke på de ansattes turer, men det gir ikke store utslag for det totale trafikkbildet. Tabell 3: Reisemiddelfordeling for voksenturer knyttet til barnehage Reisemiddelfordeling GS Kollektiv Bil Sum 9 % 1 % 90 % 100 % Turproduksjon knyttet til eksisterende og ny barnehage vises i tabellen nedenfor. Vi ser at antall bilturer per dag øker fra 95 til 229 turer. Tabell 4: Turproduksjon pr. døgn knyttet til eksisterende og ny barnehage Antall barnehageplasser Voksenturer per døgn per barnehageplass Antall voksenturer per døgn Voksenturer fordelt på reisemiddel GS Kollektiv Bil Eksisterende barnehage 32 3, Ny barnehage 109 3, Endring Retningsfordelingen som er lagt til grunn, er som vist i tabell 5. Tabell 5: Retningsfordeling for trafikk til/fra barnehage i største time morgen og ettermiddag Retningsfordeling / Morgenrush Retningsfordeling / Ettermiddagsrush Andel av Andel av døgn Til Fra døgn Til Fra 28 % 60 % 40 % 30 % 40 % 60 % Økt trafikkgenerering fra planområdet Endringene i planområdet vil samlet sett medføre en trafikkøkning som vist i tabellen nedenfor. Tabell 6: Nyskapt trafikk, totalt og i morgen- og ettermiddagsrush (makstime) Totalt nyskapt Morgenrush Ettermiddagsrush biltrafikk per døgn Til Fra Til Fra Endring barnehage Lokalmedisinsk senter Sum Side 15

16 3.3 Trafikkbelastning Den nye trafikken til og fra planområdet er lagt ut på veinettet med samme fordeling i kryssene som ble observert i trafikktellingene, jfr figur 4 og 5. Trafikkøkningen er vist i Figur 12. Samlet trafikkbelastning (dagens + trafikkøkning) er vist i figur 13. Endringen i trafikkbelastning er relativt små i absolutte tall. Ski / X Haugerveien, trafikkøkning Ski / X Haugerveien, trafikkøkning Morgenrush N Ettermiddagsrush N Haugerveien Haugerveien Ski / X, Trafikkøkning Ski / X, trafikkøkning Morgenrush N Ettermiddagsrush N Figur 12: Forventet trafikkøkning i morgen og ettermiddagsrush Side 16

17 Ski / X Haugerveien, fremtidig situasjon Ski / X Haugerveien, fremtidig situasjon Morgenrush N Ettermiddagsrush N Haugerveien Haugerveien Ski / X, Fremtidig situasjon Ski / X, fremtidig situasjon Morgenrush N Ettermiddagsrush N Figur 13: Samlet trafikkbelastning i morgen og ettermiddagsrush etter utbygging (2014-nivå) 3.4 Kapasitetsberegning av krysset X I forbindelse med etablering av busslommer ved krysset foreligger det 2 forslag til ombygging av krysset: Alt 1 med etablering av passeringslomme forbi venstresvingende. Alt 2 med etablering av kanalisert kryss med venstresvingefelt. Det foreligger ikke gode beregningsmetoder for passeringslomme, så her er det isteden gjort beregning av en situasjon uten lomme. Alt 1 vil derfor ha noe bedre avvikling i fra nord enn beregningen viser. Beregningsresultater i form av belastningsgrad er vist i figurer nedenfor. Ski/ Fremtidig trafikk, dagens geometri Ski/ Fremtidig trafikk, dagens geometri Morgenrush N Ettermiddagsrush N Belastningsgrader Belastningsgrader 0,48 0,39 0,42 0,43 0,48 0,43 0,35 0,32 Figur 14: Belastningsgrad uten venstresvingefelt etter utbygging (2014-nivå) Side 17

18 Figuren viser at det fortsatt er gode avviklingsforhold i alle tilfartene i krysset med trafikkøkningen som følge av utbyggingen, og dagens geometri. Belastningsgraden er størst om morgenen fra nord med 0,48. Sammenlignet med dagens situasjon øker gjennomsnittlig forsinkelse noe, og mest i der den øker med 8 og 9 sek/kjt i de to rushene. I Fv 152 fra nord er økningen 1-2 sek/kjt. Beregnet kølengde i Fv 152 fra nord er 64m og 56m i henholdsvis morgen- og ettermiddagsrush (95%-nivå). I er kølengden kort, 10 og12m i de to rushene. Etablering av passeringslomme vil medføre at avviklingsforholdene i Fv 152 fra nord vil være noe bedre enn beregnet her. Figur 15 viser belastningsgrader med fremtidig trafikk og nytt venstresvingefelt i. Avviklingsforholdene er god i alle tilfarter og belastningsgraden er noe mindre enn med dagens geometri. Beregnet kølengde i venstresvingefeltet er kortere enn en billengde (95%-nivå). Ski/Fremtidig trafikk, med venstresvingefelt Ski/Fremtidig trafikk med venstresvingefelt Morgenrush N Ettermiddagsrush N Belastningsgrader Belastningsgrader 0,32 0,15 0,32 0,07 0,36 0,40 0,36 0,40 0,35 0,32 Figur 15: Belastningsgrad med venstresvingefelt, alt 2 etter utbygging (2014-nivå) Fordi beregnet dimensjonerende kølengde (95%-nivå) i bare er 1-2 biler vil ambulanser på vei ut normalt ikke påføres vesentlige forsinkelser som følge av utbyggingen. 3.5 Trafikksikkerhet Etablering av fortau i nedre del av vil bedre sikkerheten og trygghetsfølelsen for fotgjengere. Vinkelen mellom veiarmene i krysset mellom og Haugerveien er i utgangspunktet ikke anbefalt utforming da man bør tilstrebe en mere rettvinklet løsning. På grunn av den bratte stigningen i (ca 10%) har imidlertid vegplanleggeren vurdert at det er vanskelig å endre dagens utforming av krysset i vesentlig grad, men en viss oppstramming er vist. Krysset er ikke ulykkesutsatt i dagens situasjon. Adkomsten til parkeringsplassen sør for sykehuset, er strammet opp slik at det blir en mere definert kryssing av gangtrafikken, hvilket normalt bidrar til bedre sikkerhet. Side 18

19 Figur 16: Endret utforming av adkomst P-plass og kryss med Haugerveien Alt 1 med passeringslomme Med bakgrunn i observerte trafikkmengder i krysset og kriteriene i Statens vegvesen sin håndbok, HB017, bør krysset utformes med venstresvingefelt. I følge håndboken kan også passeringslomme benyttes som et alternativ til venstresvingefelt ved utbedringsstandard. Figur 17: Alt 1 Passeringslomme og fotgjengerkryssing over to kjørefelt Figur 18: Håndbok 017 kriterier for venstresvingefelt (kilde: HB017) I følge Trafikksikkerhetshåndboken fra TØI er passeringslomme et dårlig trafikksikkerhetstiltak i T-kryss: «Passeringslomme reduserer antall ulykker i X-kryss og øker antall ulykker i T-kryss». (kilde: tsh.toi.no) Side 19

20 Gangkryssingen over til bussholdeplassen i retning Ski sentrum, er vist som et oppmerket gangfelt over to kjørefelt uten delende trafikkøy. Statens vegvesen sin håndbok, HB 270; Gangfeltkriterier, har følgende anbefaling ved 50 km/t: «Generelt gjelder at gangfelt kan vurderes etablert dersom kriteriet om mer enn 20 kryssinger i makstimen er oppfylt og ÅDT er >2000. Der det anlegges gangfelt i 50 km/t skal fartsnivået være 45 km/t. Dersom dette ikke er tilfelle må det gjennomføres fartsdempende tiltak» Reelt fartsnivå og antall framtidig kryssende er ukjent og det er derfor ikke mulig å vurdere om kriteriene for gangfelt vil bli oppfylt. Et alternativ til gangfelt kan være en utforming som «tilrettelagt kryssing» dvs uten skilt og oppmerking. Utforming av krysningspunktet bør vurderes nærmere Alt 2 med venstresvingefelt Løsningen er i tråd med anbefalingen i Statens vegvesen sin håndbok, HB017, angående bruk av venstresvingefelt og antas derfor å gi god trafikksikkerhet for kjørende i krysset. Gangkryssingen over til bussholdeplassen i retning Ski sentrum, er vist som et oppmerket gangfelt over en delende trafikkøy slik at man bare krysser ett kjørefelt av gangen. Det gir et relativt enkelt trafikkbilde å forholde seg til for fotgjengeren og er normalt sett en sikrere løsning enn kryssing av to felt. Forholdet til anbefalingene i HB 270 vil være som omtalt i foregående kapittel. Utforming av krysningspunktet bør vurderes nærmere. Figur 19: Alt 2 Venstresvingefelt og fotgjengerkryssing over delende trafikkøy 3.6 Kollektivtilgjengelighet Etablering av bussholdeplasser i ved, vil bedre kollektivtilgjengeligheten til Ski sykehus i forhold til i dag, men gangforholdene er ikke optimale. Det antas at gjennomgående busslinje på som i dag betjener holdeplassen «Ski skole», vil betjene den nye holdeplassen. Dette er linje 906 Dyrløkke Bøleråsen med 4 avganger pr time og retning i dagperioden. Gangavstanden til dagens hovedinngang blir ca 340 meter og høydeforskjellen er ca 23 meter. er bratt på deler av strekningen (ca 10%). Side 20

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RÆLINGEN KOMMUNE Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkanalyse Rælingen 256861 Rev. A 06.01.2014 Oppdragsnavn: - Trafikkanalyse Kunde: Emneord:

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Granåsen barnehage. Detaljreguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkvurdering Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS

Granåsen barnehage. Detaljreguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkvurdering Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS Granåsen barnehage Detaljreguleringsplan 0250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Trafikkvurdering Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Trafikkvurdering Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gnr/bnr 57/2 m.fl September 2016 Utgivelsesdato 20. september 2016 Saksbehandler Anders Arild Kontrollert

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med boligutbygging på Løkkatoppen

Trafikkvurdering i forbindelse med boligutbygging på Løkkatoppen NOTAT Oppdrag 1350006012 Trafikkvurdering Løkkatoppen Kunde InForum AS Notat nr. 1 Dato 2015/10/22 Til Georg Orvedal v/inforum AS Fra Daniel Bjerkan v/rambøll Kopi Sigrun Dalen Ganz v/rambøll Trafikkvurdering

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen KUNDE / PROSJEKT Feste Kapp AS PROSJEKTLEDER Stein Emilsen DATO 02.06.2017 REVIDERT DATO PROSJEKTNUMMER 50585001 Røverdalen Studentboligblokker OPPRETTET AV Timothy Pedersen KONTROLLERT AV Stein Emilsen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134 OPPDRAG Sildetomta Kongsberg - trafikkanalyse OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen DATO 5 OPPDRAGSNUMMER 15171001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer