Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE"

Transkript

1 Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

2

3 RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter Kunde: Ski kommune Emneord: Trafikk Trafikkanalyse Rev A Sammendrag. Ski kommune arbeider med reguleringsplan som blant annet omfatter nytt lokalmedisinsk senter med 24 sengeplasser, nye lokaler for dagens legevakt, fortau langs og endring av krysset /. Kommunen har også planer om å erstatte dagens barnehage i med en større barnehage i samme område. Det er beregnet at planene vil medføre en trafikkøkning i på ca 90 kjt/t rushene morgen og ettermiddag. Økningen i Haugerveien antas å bli liten, ca 4 kjt/t. Krysset / har kapasitet til å avvikle trafikkøkningen med dagens utforming, men det gir redusert avviklingskvalitet særlig i fra nord. Etablering av forbikjøringslomme i vil bedre trafikkavviklingen, men kan gi dårligere sikkerhet i følge Trafikksikkerhetshåndboken fra TØI. I følge Statens vegvesen sin håndbok 017 bør krysset bygges om til venstresvingefelt i. Det gir best trafikksikkerhet og best trafikkavvikling. Utarbeidet av: Signe Moland Steinar Gylt Kontrollert av: Steinar Gylt Oppdragsansvarlig: Rev.: Dato: Sign.: A Steinar Gylt Oppdragsleder / avd.: Kimme Arnesen Steinar Gylt/ Trafikk SWECO Postboks LYSAKER Telefon: Telefaks: Signe Moland Telefon direkte: e-post: SW ECO Norge AS Org. nr.: NO MVA et selskap i SWECO konsernet e-post:

4 FORORD Ski kommune har igangsatt detaljregulering for 3 og 36 (Ski sykehus), del av og. Formålet med reguleringen er først og fremst å legge til rette for etablering av et lokalmedisinsk senter for Folloregionen i tilknytning til eksisterende sykehus. I tillegg skal det legges til rette for etablering av busstopp ved krysset / og etablering av fortau langs på strekningen mellom og Ski sykehus. Det skal også vurderes behov for utbedring av krysset / samt tilpasninger av gjeldende reguleringsplan for Ski sykehus til dagens situasjon. I tillegg til reguleringsplanen arbeider kommunen med plan for en ny barnehage i området nord for sykehuset til erstatning for dagens barnehage i som forutsettes revet. Sweco Norge AS er engasjert av Ski kommune for å bistå i planleggingen med Morten Ullnæss som oppdragsleder. En av deloppgavene er utarbeidelse av en trafikkanalyse som beskriver dagens situasjon og framtidig situasjon med fokus på krysset / og resultatene av analysen dokumenteres i foreliggende rapport. Grunnlagsmateriale for analysen angående dagens og framtidig drift av virksomhetene, er levert av Sven Venske, Ski kommune. I revisjon A er det gjort endringer av tall i figur 12 og 13. Endringene er små og gjelder sum trafikk i vegarmene og sum trafikk i krysset. Svingebevegelsene er ikke endret. Side 4

5 INNHOLD Side 1 INNLEDNING PLANOMRÅDET DAGENS SITUASJON PLANOMRÅDET FREMTIDIG SITUASJON Barnehage Lokalmedisinsk senter og legevakt DAGENS SITUASJON BESKRIVELSE AV VEINETTET BILTRAFIKK Årsdøgntrafikk Trafikktelling X Haugerveien Trafikktelling X KAPASITETSBEREGNING AV KRYSSET LANGHUSVEIEN X VARDÅSVEIEN Metode Resultater TRAFIKKULYKKER KOLLEKTIVTRAFIKK GANG- OG SYKKELTRAFIKK TRAFIKALE KONSEKVENSER VEIUTFORMING TRAFIKKGENERERING Lokalmedisinsk senter Barnehage Økt trafikkgenerering fra planområdet TRAFIKKBELASTNING KAPASITETSBEREGNING AV KRYSSET LANGHUSVEIEN X VARDÅSVEIEN TRAFIKKSIKKERHET Alt 1 med passeringslomme Alt 2 med venstresvingefelt KOLLEKTIVTILGJENGELIGHET Side 5

6 1 INNLEDNING 1.1 Planområdet dagens situasjon Det aktuelle planområdet slik det er i dagens situasjon, er vist i figuren nedenfor, og analysen omfatter en vurdering av trafikkforholdene i, og Haugerveien. Figur 1: Kart over planområdet, dagens situasjon (Kartkilde: GISLINE, Ski kommune) 1.2 Planområdet fremtidig situasjon Figur 2 viser planområdet i fremtidig situasjon med nytt lokalmedisinsk senter og ny barnehage. Side 6

7 Figur 2: Planområdet, fremtidig situasjon (Kartkilde: GISLINE, Ski kommune) Barnehage Den nye barnehagen er planlagt på friområdet bak eksisterende barnehage (se figuren ovenfor). Barnehagen vil ha 5 avdelinger med 109 barn og 22 årsverk fordelt på om lag 25 ansatte. De ansatte vil jobbe skift fra kl og Henting og bringing vil foregå mellom kl og Der den eksisterende barnehagen ligger i dag er det tenkt en ny offentlig parkeringsplass på ca m2. Barnehagen skal disponere 40 plasser, derav ca fast for ansatte og ca 30 knyttet til henting og bringing av barn. Da plassen i liten grad benyttes av foreldre som bringer og henter i løpet av dagen, vil det være ledig kapasitet på dagtid mellom kl 9 og 15. Det kan derfor være aktuelt med sambruk av parkeringsarealet for parkering knyttet til turområde og evt lokalmedisinsk senter og legevakt. Det forutsettes også avsatt areal til renovasjon (inkludert snumulighet), slik at det ikke blir kjøring med renovasjonsbil på gangvei til barnehagen. Ny barnehage med tilhørende parkering er forventet ferdig i Lokalmedisinsk senter og legevakt Det planlegges bygging av nytt lokalmedisinsk senter i nordenden av dagens sykehusbygg (se figur 3). Senteret skal inneha 24 sengeplasser og en antatt «liggetid» på 3-4 døgn. Sengeavdelingen vil ha 22 årsverk som jobber i 3 skift. Legevakten flyttes fra dagens bygg til nytt bygg og forventes å ha samme virksomhet som i dag og følgelig uendret trafikkgenerering. Side 7

8 2 DAGENS SITUASJON 2.1 Beskrivelse av veinettet er fylkesvei, Fv 152, og er en viktig kontakt til Ski sentrum. Veien er forkjørsvei og skiltet hastighet endres fra 70 km/t til 50 km/t et stykke nord for krysset og er 50 km/t gjennom krysset. og Haugerveien er kommunale veier og skiltet hastighet er 30 km/t. Veiene har direkte avkjørsler til eiendommer. Totalt er det 55 boliger som har adkomst fra og 15 fra Haugerveien. I er det skiltet all stans forbudt på begge sider av veien langs hele strekningen. Haugerveien har parkering forbudt på begge sider av veien. 2.2 Biltrafikk Årsdøgntrafikk Figuren nedenfor viser et anslag på årsdøgntrafikk (ÅDT) for det aktuelle området. Tall for er hentet fra Norsk vegdatabank (NVDB). For og Haugerveien er tallet beregnet ut i fra gjennomførte rushtidstellinger. Dette gir betydelig usikkerhet i ÅDTanslaget. ÅDT-tallet for Haugerveien gjelder vestre del av veien. Figur 3: Årsdøgntrafikk for det aktuelle planområdet i dagens situasjon (Kilde NVDB og trafikktellinger) Side 8

9 2.2.2 Trafikktelling X Haugerveien Det ble gjennomført trafikktelling i krysset X Haugerveien tirsdag 25. februar Tellingen ble gjort en time i morgen- og ettermiddagsrush ( og ). Figuren nedenfor viser registrert trafikk i største time om morgenen og ettermiddagen, oppgitt i kjøretøy per time (kjt/t). Ski / X Haugerveien, dagens situasjon Ski / X Haugerveien, dagens situasjon Morgenrush N Ettermiddagsrush N Haugerveien Haugerveien Figur 4: Trafikkbelastning i morgen- og ettermiddagsrush i dagens situasjon Det er mest trafikk inn i morgenrushet og ut i ettermiddagsrushet. En stor del av trafikken i gikk til parkeringsplassene foran sykehuset (se Figur 1) Trafikktelling X Krysset X ble talt 13. februar 2014 i morgen- (kl ) og ettermiddagsrush (kl ). Figuren nedenfor viser registrert trafikk i største time om morgenen og ettermiddagen, oppgitt i kjøretøy per time (kjt/t). Ski / dagens situasjon Ski/ dagens situasjon Morgenrush N Ettermiddagsrush N Figur 5: Trafikkbelastning i morgen- og ettermiddagsrush i dagens situasjon Det er størst trafikk fra nord på både i morgen- og ettermiddagsrush. Observasjonene fra tellingen var at trafikken fløt godt. Det opplevdes ingen store kødannelser i hverken morgen- eller ettermiddagsrush. Det er noe venting for biler som kommer fra Vardåsen og skal mot Ski når det er tett trafikk på, men de ble sluppet utpå av biler fra nord. Trafikken i var noe større i tellingen enn i tellingen Det er valgt å ikke gjøre korreksjoner for dette i tallmaterialet. Side 9

10 Forsinkelse Detaljregulering for lokalmedisinsk senter Ski - Trafikkanalyse 2.3 Kapasitetsberegning av krysset X Metode Det er gjennomført kapasitetsberegninger i Sidra Intersection. For å vurdere trafikkavviklingen er det sett på belastningsgrader. Belastningsgrad uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved belastningsgrad lik 1,0 er teoretisk sett all kapasitet utnyttet. I beregningen er det brukt største kvarter fra trafikktelling ganget med fire som dimensjonerende time. Sammenhengen mellom belastningsgrad og forsinkelse er tilnærmet eksponentiell slik at forsinkelsen øker raskere jo høyere belastningsgrad det er. Når belastningsgraden er under 0,70 er det liten kødannelse i tilfarten og liten forsinkelse. Ved belastningsgrad over 0,85 begynner den eksponentielle effekten å slå kraftigere ut, slik at forsinkelse og kølengde øker raskt ved stigende belastningsgrad. Når belastningsgraden overstiger 1,0 er tilsiget av biler inn mot krysset større enn kapasiteten i selve tilfarten i krysset. Dette medfører at køen i tilfarten vil vokse, og den vil først begynne å avta igjen når tilsiget av biler er mindre enn kapasiteten. Det vil i praksis si at krysset vil avvise trafikk i de periodene med overbelastning. Sammenheng mellom belastningsgrad og forsinkelse 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 Belastningsgrad Figur 6: Sammenheng mellom belastningsgrad og forsinkelse Resultater Det er gjort beregninger både av dagens geometri og av et alternativ med eget venstresvingefelt i. Beregnete belastningsgrader for morgen- og ettermiddagsrushet er vist på Figur 7 for dagens geometri. Ski / X, dagens situasjon Ski / X, dagens situasjon Morgenrush N Ettermiddagsrush N Belastningsgrader Belastningsgrader 0,44 0,36 0,18 0,15 0,44 0,36 0,33 0,31 Figur 7: Belastningsgrad dagens situasjon Side 10

11 Beregningene viser gode avviklingsforhold for alle tilfartene i krysset. Den høyeste belastningsgraden er beregnet i morgenrushet på fra nord. Her er det beregnet en belastningsgrad på 0,44 i dagens situasjon. Gjennomsnittlig forsinkelsen er beregnet til: Rett framkjørende i Fv 152 fra nord: 10 sek/kjt og 8 sek/kjt i henholdsvis morgen- og ettermiddagsrush Venstresvingende i Fv 152: 17 sek/kjt og 15 sek/kjt i henholdsvis morgen- og ettermiddagsrush : 23 sek/kjt og 13 sek/kjt i henholdsvis morgen- og ettermiddagsrush Ski / med venstresvingefelt Ski/ med venstresvingefelt Morgenrush N Ettermiddagsrush N Belastningsgrader Belastningsgrader 0,32 0,12 0,32 0,04 0,16 0,15 0,33 0,32 0,33 0,31 Figur 8: Belastningsgrad med et evt. nytt venstresvingefelt fra nord og dagens trafikkbelastning Ved eventuell bygging av venstresvingefelt på fra nord, øker kapasiteten noe, og høyeste belastningsgrad i krysset synker til 0,33, jfr. Figur 8. Rett framkjørende i Fv 152 fra nord har i denne situasjonen ingen forsinkelse, samt at de venstresvingende får litt redusert forsinkelse. Side 11

12 2.4 Trafikkulykker I følge tall fra NVDB er det rapportert om en ulykke i krysset X i perioden (8 år). Dette er en bilulykke som skjedde I ved påkjøring bakfra ved venstresving. Involverte i ulykken fikk lettere skader. Det er ikke rapportert om ulykker på eller Haugerveien i denne perioden. Figur 9: Oversikt over trafikkulykker , (8 år) (Kilde: NVDB) 2.5 Kollektivtrafikk Det går i dag en bussrute til Ski sykehus; rute 972 Ski sykehus. Ruta kjører opp til sykehuset og videre ut Haugerveien og Kværnerveien tilbake til Ski sentrum. Bussen har avgang en gang i timen mellom 0900 og 2200 på hverdager. Det er også busslinje i, men det er ikke holdeplass i nærheten av sykehuset. Nærmeste holdeplass er Ski skole med linje 904 og 906 og gangtiden mellom sykehuset og holdeplassen er stipulert til ca 9 minutter (Kilde Ruter.no). 2.6 Gang- og sykkeltrafikk har fortau på østsiden av veien på strekningen fra parkeringen sør for sykehuset og til barnehagen. Langs går det gang- og sykkelvei som krysser i plan. Det er merket opp rumlestriper på GS-veien fra Ski sentrum som skal varsle syklistene før krysset med. Side 12

13 Figur 10: Fortau langs, sett mot Haugerveien. Figur 11: Krysset X sett fra. 3 TRAFIKALE KONSEKVENSER 3.1 Veiutforming I forbindelse med planlegging av fortau i og busslommer ved krysset har Sweco utarbeidet 2 forslag til ombygging av krysset: Alt 1 med etablering av passeringslomme forbi venstresvingende. Alt 2 med etablering av kanalisert kryss med venstresvingefelt. Det er disse alternativene som ligger til grunn for omtalen av trafikale konsekvenser. Side 13

14 3.2 Trafikkgenerering Lokalmedisinsk senter Det nye lokalmedisinske senteret skal som nevnt ha 24 sengeplasser og 22 årsverk. Ut i fra dette er det lagt til grunn noen forutsetninger for trafikkgenerering fra senteret: 8 senger bytter pasient pr. dag Bytte av pasient skjer ikke i rushtiden 1 besøk pr. døgn pr pasient Fordeling av 22 ansatte på 3 skift Skifte mellom natt og dagskift skjer innenfor morgenrushet (07-09) og skifte mellom dag og kveldsskift skjer innenfor ettermiddagsrushet (15-17) Høy bilandel ved alle typer reiser Tabellen nedenfor viser de genereringsfaktorene som er lagt til grunn for det nye lokalmedisinske senteret. For turproduksjon og reisemiddelfordeling blant de ansatte er det tatt utgangspunkt i Prosam rapport 103 Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre. Reisemiddelfordelingen for de besøkende er hentet fra RVU 2009 Transportmiddelbruk på fritids- og besøksreiser etter bosted, kjønn og familietype. For pasientene på det medisinske senteret mangler det gode erfaringstall. Vi har valgt å gå ut i fra at alle pasientene reiser med bil eller taxi til senteret. Dette er et høyt estimat, men det ble valgt for å ikke undervurdere den nyskapte trafikken. Tabell 1: Reisemiddelfordeling lokalmedisinsk senter Reisemiddelfordeling GS Kollektiv Bil/Taxi Sum Pasienter 0 % 0 % 100 % 100 % Besøkende 33 % 7 % 60 % 100 % Ansatte 20 % 23 % 57 % 100 % Tabell 2: Turproduksjon knyttet til nytt lokalmedisinsk senter Antall nyskapte turer per døgn Nyskapte turer fordelt på reisemiddel GS Kollektiv Bil/Taxi Reiser per virkedøgn per Antall pasient/besøkende/ansatt Pasienter 24 0, Besøkende Ansatte 22 3, Sum Barnehage Den nåværende barnehagen i Vardåsen har 32 barn og 8 årsverk, fordelt på ca. 11 ansatte. Den nye barnehagen vil som tidligere nevnt ha plass til 109 barn og 22 årsverk fordelt på om lag 25 ansatte. Dagens barnehage som skal nedlegges, og den nye barnehagen som skal bygges, har samme døgnrytme. De ansatte jobber skift fra kl og kl Henting og bringing foregår mellom kl og For å beregne turproduksjon for barnehagen er det tatt utgangspunkt i genereringstall fra RVU 2009 Nøkkelrapporten og RVU 2009 for Oslo kommune. Den sistnevnte undersøkelsen viser at en barnehageplass i gjennomsnitt genererer 3,3 voksenturer pr døgn (dvs. turer utført av foresatte og ansatte). Årsaken til at hvert barn ikke genererer 4 turer per døgn er at Side 14

15 noen foreldre kjører flere enn ett barn, samt fravær blant barna for eksempel grunnet sykdom. Reisemiddelfordelingen for omsorgsreiser i omegn til Oslo er vist i tabellen under. Fordelingen er brukt på alle voksenturene knyttet til barnehagen, både foreldre og ansatte. Dette kan gi et noe høyt estimat med tanke på de ansattes turer, men det gir ikke store utslag for det totale trafikkbildet. Tabell 3: Reisemiddelfordeling for voksenturer knyttet til barnehage Reisemiddelfordeling GS Kollektiv Bil Sum 9 % 1 % 90 % 100 % Turproduksjon knyttet til eksisterende og ny barnehage vises i tabellen nedenfor. Vi ser at antall bilturer per dag øker fra 95 til 229 turer. Tabell 4: Turproduksjon pr. døgn knyttet til eksisterende og ny barnehage Antall barnehageplasser Voksenturer per døgn per barnehageplass Antall voksenturer per døgn Voksenturer fordelt på reisemiddel GS Kollektiv Bil Eksisterende barnehage 32 3, Ny barnehage 109 3, Endring Retningsfordelingen som er lagt til grunn, er som vist i tabell 5. Tabell 5: Retningsfordeling for trafikk til/fra barnehage i største time morgen og ettermiddag Retningsfordeling / Morgenrush Retningsfordeling / Ettermiddagsrush Andel av Andel av døgn Til Fra døgn Til Fra 28 % 60 % 40 % 30 % 40 % 60 % Økt trafikkgenerering fra planområdet Endringene i planområdet vil samlet sett medføre en trafikkøkning som vist i tabellen nedenfor. Tabell 6: Nyskapt trafikk, totalt og i morgen- og ettermiddagsrush (makstime) Totalt nyskapt Morgenrush Ettermiddagsrush biltrafikk per døgn Til Fra Til Fra Endring barnehage Lokalmedisinsk senter Sum Side 15

16 3.3 Trafikkbelastning Den nye trafikken til og fra planområdet er lagt ut på veinettet med samme fordeling i kryssene som ble observert i trafikktellingene, jfr figur 4 og 5. Trafikkøkningen er vist i Figur 12. Samlet trafikkbelastning (dagens + trafikkøkning) er vist i figur 13. Endringen i trafikkbelastning er relativt små i absolutte tall. Ski / X Haugerveien, trafikkøkning Ski / X Haugerveien, trafikkøkning Morgenrush N Ettermiddagsrush N Haugerveien Haugerveien Ski / X, Trafikkøkning Ski / X, trafikkøkning Morgenrush N Ettermiddagsrush N Figur 12: Forventet trafikkøkning i morgen og ettermiddagsrush Side 16

17 Ski / X Haugerveien, fremtidig situasjon Ski / X Haugerveien, fremtidig situasjon Morgenrush N Ettermiddagsrush N Haugerveien Haugerveien Ski / X, Fremtidig situasjon Ski / X, fremtidig situasjon Morgenrush N Ettermiddagsrush N Figur 13: Samlet trafikkbelastning i morgen og ettermiddagsrush etter utbygging (2014-nivå) 3.4 Kapasitetsberegning av krysset X I forbindelse med etablering av busslommer ved krysset foreligger det 2 forslag til ombygging av krysset: Alt 1 med etablering av passeringslomme forbi venstresvingende. Alt 2 med etablering av kanalisert kryss med venstresvingefelt. Det foreligger ikke gode beregningsmetoder for passeringslomme, så her er det isteden gjort beregning av en situasjon uten lomme. Alt 1 vil derfor ha noe bedre avvikling i fra nord enn beregningen viser. Beregningsresultater i form av belastningsgrad er vist i figurer nedenfor. Ski/ Fremtidig trafikk, dagens geometri Ski/ Fremtidig trafikk, dagens geometri Morgenrush N Ettermiddagsrush N Belastningsgrader Belastningsgrader 0,48 0,39 0,42 0,43 0,48 0,43 0,35 0,32 Figur 14: Belastningsgrad uten venstresvingefelt etter utbygging (2014-nivå) Side 17

18 Figuren viser at det fortsatt er gode avviklingsforhold i alle tilfartene i krysset med trafikkøkningen som følge av utbyggingen, og dagens geometri. Belastningsgraden er størst om morgenen fra nord med 0,48. Sammenlignet med dagens situasjon øker gjennomsnittlig forsinkelse noe, og mest i der den øker med 8 og 9 sek/kjt i de to rushene. I Fv 152 fra nord er økningen 1-2 sek/kjt. Beregnet kølengde i Fv 152 fra nord er 64m og 56m i henholdsvis morgen- og ettermiddagsrush (95%-nivå). I er kølengden kort, 10 og12m i de to rushene. Etablering av passeringslomme vil medføre at avviklingsforholdene i Fv 152 fra nord vil være noe bedre enn beregnet her. Figur 15 viser belastningsgrader med fremtidig trafikk og nytt venstresvingefelt i. Avviklingsforholdene er god i alle tilfarter og belastningsgraden er noe mindre enn med dagens geometri. Beregnet kølengde i venstresvingefeltet er kortere enn en billengde (95%-nivå). Ski/Fremtidig trafikk, med venstresvingefelt Ski/Fremtidig trafikk med venstresvingefelt Morgenrush N Ettermiddagsrush N Belastningsgrader Belastningsgrader 0,32 0,15 0,32 0,07 0,36 0,40 0,36 0,40 0,35 0,32 Figur 15: Belastningsgrad med venstresvingefelt, alt 2 etter utbygging (2014-nivå) Fordi beregnet dimensjonerende kølengde (95%-nivå) i bare er 1-2 biler vil ambulanser på vei ut normalt ikke påføres vesentlige forsinkelser som følge av utbyggingen. 3.5 Trafikksikkerhet Etablering av fortau i nedre del av vil bedre sikkerheten og trygghetsfølelsen for fotgjengere. Vinkelen mellom veiarmene i krysset mellom og Haugerveien er i utgangspunktet ikke anbefalt utforming da man bør tilstrebe en mere rettvinklet løsning. På grunn av den bratte stigningen i (ca 10%) har imidlertid vegplanleggeren vurdert at det er vanskelig å endre dagens utforming av krysset i vesentlig grad, men en viss oppstramming er vist. Krysset er ikke ulykkesutsatt i dagens situasjon. Adkomsten til parkeringsplassen sør for sykehuset, er strammet opp slik at det blir en mere definert kryssing av gangtrafikken, hvilket normalt bidrar til bedre sikkerhet. Side 18

19 Figur 16: Endret utforming av adkomst P-plass og kryss med Haugerveien Alt 1 med passeringslomme Med bakgrunn i observerte trafikkmengder i krysset og kriteriene i Statens vegvesen sin håndbok, HB017, bør krysset utformes med venstresvingefelt. I følge håndboken kan også passeringslomme benyttes som et alternativ til venstresvingefelt ved utbedringsstandard. Figur 17: Alt 1 Passeringslomme og fotgjengerkryssing over to kjørefelt Figur 18: Håndbok 017 kriterier for venstresvingefelt (kilde: HB017) I følge Trafikksikkerhetshåndboken fra TØI er passeringslomme et dårlig trafikksikkerhetstiltak i T-kryss: «Passeringslomme reduserer antall ulykker i X-kryss og øker antall ulykker i T-kryss». (kilde: tsh.toi.no) Side 19

20 Gangkryssingen over til bussholdeplassen i retning Ski sentrum, er vist som et oppmerket gangfelt over to kjørefelt uten delende trafikkøy. Statens vegvesen sin håndbok, HB 270; Gangfeltkriterier, har følgende anbefaling ved 50 km/t: «Generelt gjelder at gangfelt kan vurderes etablert dersom kriteriet om mer enn 20 kryssinger i makstimen er oppfylt og ÅDT er >2000. Der det anlegges gangfelt i 50 km/t skal fartsnivået være 45 km/t. Dersom dette ikke er tilfelle må det gjennomføres fartsdempende tiltak» Reelt fartsnivå og antall framtidig kryssende er ukjent og det er derfor ikke mulig å vurdere om kriteriene for gangfelt vil bli oppfylt. Et alternativ til gangfelt kan være en utforming som «tilrettelagt kryssing» dvs uten skilt og oppmerking. Utforming av krysningspunktet bør vurderes nærmere Alt 2 med venstresvingefelt Løsningen er i tråd med anbefalingen i Statens vegvesen sin håndbok, HB017, angående bruk av venstresvingefelt og antas derfor å gi god trafikksikkerhet for kjørende i krysset. Gangkryssingen over til bussholdeplassen i retning Ski sentrum, er vist som et oppmerket gangfelt over en delende trafikkøy slik at man bare krysser ett kjørefelt av gangen. Det gir et relativt enkelt trafikkbilde å forholde seg til for fotgjengeren og er normalt sett en sikrere løsning enn kryssing av to felt. Forholdet til anbefalingene i HB 270 vil være som omtalt i foregående kapittel. Utforming av krysningspunktet bør vurderes nærmere. Figur 19: Alt 2 Venstresvingefelt og fotgjengerkryssing over delende trafikkøy 3.6 Kollektivtilgjengelighet Etablering av bussholdeplasser i ved, vil bedre kollektivtilgjengeligheten til Ski sykehus i forhold til i dag, men gangforholdene er ikke optimale. Det antas at gjennomgående busslinje på som i dag betjener holdeplassen «Ski skole», vil betjene den nye holdeplassen. Dette er linje 906 Dyrløkke Bøleråsen med 4 avganger pr time og retning i dagperioden. Gangavstanden til dagens hovedinngang blir ca 340 meter og høydeforskjellen er ca 23 meter. er bratt på deler av strekningen (ca 10%). Side 20

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RÆLINGEN KOMMUNE Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkanalyse Rælingen 256861 Rev. A 06.01.2014 Oppdragsnavn: - Trafikkanalyse Kunde: Emneord:

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134 OPPDRAG Sildetomta Kongsberg - trafikkanalyse OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen DATO 5 OPPDRAGSNUMMER 15171001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing

Detaljer

SKÅRER SYD OMRÅDEREGULERINGSPLAN TRAFIKALE KONSEKVENSER

SKÅRER SYD OMRÅDEREGULERINGSPLAN TRAFIKALE KONSEKVENSER SKÅRER SYD OMRÅDEREGULERINGSPLAN TRAFIKALE KONSEKVENSER 28.06.2013 RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: 2013-06-28 Trafikkanalyse.docx 256491 28.06.2013 Oppdragsnavn: - Trafikk Kunde: AS Civitas

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Brønnerødlia DOKUMENTKODE 126644-RIT-NOT-01 EMNE Trafikkvurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Betongbygg Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Idar Bækken KONTAKTPERSON Geir Magne Lied SAKSBEH

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold OPPDRAG Plan 2499P Paradis sør - rekkefølgebestemmelser trafikk OPPDRAGSNUMMER 15063001 OPPDRAGSLEDER Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV Kyrre Gustav Gran DATO Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

RAPPORT. Trafikkanalyse - Lørenskog Vinterpark OPPDRAGSNUMMER 257501 LØRENSKOG VINTERPARK AS RAPPORT REV 08.04.2015 OPPR. 18.09.

RAPPORT. Trafikkanalyse - Lørenskog Vinterpark OPPDRAGSNUMMER 257501 LØRENSKOG VINTERPARK AS RAPPORT REV 08.04.2015 OPPR. 18.09. LØRENSKOG VINTERPARK AS Trafikkanalyse - Lørenskog Vinterpark OPPDRAGSNUMMER 257501 OPPR. 18.09.2014 SWECO NORGE AS TRAFIKK OSLO KYRRE GUSTAV GRAN 14 Sammendrag Lørenskog Vinterpark AS har som tiltakshaver

Detaljer

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Tore Vik Firma Fork. Anmerkning Kjellstad Utvikling AS Fra: Kyrre Gran SWECO Norge AS TRAFIKKVURDERING KJELLSTAD Sammendrag Arealbruk Utbyggingsplanen for tomten er en

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

NOTAT 1. TEMANOTAT TRAFIKK OG TILGJENGELIGHET TIL GANG- OG. 2. Datagrunnlag og metode SYKKELVEINETT.

NOTAT 1. TEMANOTAT TRAFIKK OG TILGJENGELIGHET TIL GANG- OG. 2. Datagrunnlag og metode SYKKELVEINETT. NOTAT Oppdrag 1350000355 Kunde Moss kommune Notat nr. 6.6 Til Fra Kopi Christian Trankjær Randi Aune-Steinacher 1. TEMANOTAT TRAFIKK OG TILGJENGELIGHET TIL GANG- OG SYKKELVEINETT. Dato 2012-03-01 Kort

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Oppdragsgiver Neptune Properties AS Dokument type Vedlegg til detaljreguleringsplan Dato 2014-03-14 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Revisjon 0 Dato 2014/03/14 Utført av

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

Områdeanalyse i forkant av reguleringsplan for Engevoldhagan

Områdeanalyse i forkant av reguleringsplan for Engevoldhagan Trysilhus Nordøst AS Trafikkanalyse Områdeanalyse i forkant av reguleringsplan for Engevoldhagan 2015-02-13 Oppdragsnr.: 5150181 01 13.02.2015 Foreløpig trafikkanalyse HeJon FKo ArD Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Hurum Holding AS Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Illustrasjon : LPO arkitektur & design 22.06.2008 Hurum Holding AS Tofte Strand Side 2 FORORD Hurum Holding AS AS ved Anthon B. Nilsen

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Øren skole og flerbrukshall DOKUMENTKODE 127197-RIT-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen eiendom KF OPPDRAGSLEDER Hanne Tangen KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEH Silje Rogn

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Tønseth Invest AS. Analyser Regulering Tønseth gartneri

Tønseth Invest AS. Analyser Regulering Tønseth gartneri Tønseth Invest AS Analyser Regulering Tønseth gartneri RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 254911 Kunde: Tønseth Invest AS c/o Meinich arkitekter AS : Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet

Detaljer