Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier"

Transkript

1 NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til en liten by med nærhet til fjorden på den ene siden og med nærhet til grønne friluftområder på den andre siden. Byen skal utvikles med identitet og særpreg knyttet til stedets unike geologi, til stolt industrihistorie og med et blomstrende kulturliv. Kartskissen nedenfor viser det aktuelle planområdet for utbygging på Slemmestad. Utviklingen av Slemmestad er vurdert med 3 utbyggingsscenarier, lav, middels og høy. Disse varierer fra ca 330 nye boliger, litt ny næring og kultur i sentrum, og opp til ca nye boliger og betydelig vekst i næring og kultur. Konklusjon I utbyggingsscenarie lav og middels kan biltrafikken avvikles i kryssene på Slemmestadveien innenfor planområdet. I utbyggingsscenarie høy kryssbelastningen i Slemmestadveien for høy. Kollektivtilbudet til-fra Slemmestad må utvikles, slik at denne kan ta en betydelig større andel av reisene til-fra området enn i dag. Trafikkøkningen til-fra planområdet tilsier også at en større andel av biltrafikken til-fra Slemmestad og til-fra Røyken forøvrig må overføres til Røykenveien.

2 2 INNHOLD 1 DAGENS SITUASJON DAGENS INFRASTRUKTUR TURPRODUKSJON DAGENS TRAFIKK TIL-FRA PLANOMRÅDET DAGENS TRAFIKK PÅ SLEMMESTAD KAPASITET I DAGENS KRYSS TRAFIKKULYKKER SLEMMESTAD PRINSIPPUTFORMING AV GATENETT SNITT AV GATER KOLLEKTIVTRAFIKKEN TIL-FRA SLEMMESTAD BILTRAFIKKEN TIL-FRA SLEMMESTAD TRAFIKKULYKKER BOLIGTETTHET OG ANTALL BOLIGER HOVEDTALL FRA UTBYGGINGSSCENARIER UTBYGGINGSSCENARIO LAV BILTRAFIKK I KAPASITET I KRYSS UTBYGGINGSSCENARIO MIDDELS BILTRAFIKKEN KAPASITET I KRYSS UTBYGGINGSSCENARIO HØY BILTRAFIKKEN KAPASITET I KRYSS... 24

3 3 1 DAGENS SITUASJON 1.1 Dagens infrastruktur Slemmestadveien er i dag hovedforbindelsen til planområdet fra nord. Vegen har en trafikk på ca biler ÅDT på grensen mot Asker, og ca biler ÅDT ved Holmen. Det er lange køer på Slemmestadveien inn mot krysset med E18 ved Holmen. Vegen har lav standard med mange svinger og det er mange avkjørsler. På mange delstrekninger er vegen smal, og uten fortau eller gang-/sykkelveg. Kollektivfelt er nå under utbygging langs Slemmestadveien fra Hvalstrand til Holmen. Reisetiden med bil til Oslo er ca 35 minutter utenom rushtid, og minutter i morgenrush. Kollektivtrafikken til-fra Slemmestad betjenes i dag med busser I Slemmestadveien og i Rustadveien mot Heggedal og Asker. Rute 251, 252, Slemmestad-Blakstad-Oslo - 60 min reisetid i rush Rute 262 (3 avg i rush) - Slemmestad-Ullevål-Majorstuen - 75 min reisetid i rush Rute 725 (2 avg morgen) - Rortunet-Heggedal-Asker - 9 min reisetid Heggedal stasjon er nærmeste togstasjon med 30-min frekvens i rushtid. Rustadveien, som er den raskeste forbindelsen til Heggedal stasjon, har meget lav standard. Det er strekningen opp fra Slemmestad som har lavest standard. Her stiger vegen med 10 %, den har mange krappe kurver, og den er meget smal. Tovegstrafikk med busser vil være vanskelig på tørt føre, og kan være direkte uforsvarlig om vinteren. Figuren nedenfor på Rustadveien mellom Slemmestad og Heggedal stasjon. Figur 1.1. Linjeføringen på Rustadveien mellom Slemmestad og Heggedal stasjon.

4 4 1.2 Turproduksjon Dagens trafikk i vegene på Slemmestad er beregnet ut fra anslag på antall boliger og kvadratmeter næring i de ulike deler av planområdet. For å få en kontroll av disse beregningene bør trafikken i tilegg trafikken telles i lokalvegene i planområdet. Dette kan enklest gjøres med manuelt å telle trafikken i begge retninger i vegen i ettermiddagstimen, og så beregne døgntrafikken ut fra dette. For Slemmestadveien er foreliggende trafikktall gode nok. Trafikken til-fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet som følger. Trafikkskaping - hvor mange reiser pr dag som blir generert av virksomheten Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil eller kollektiv blir og vil bli benyttet Reisemønster - hvordan fordeler de reisende seg på vegene Figuren nedenfor viser persontetthet, turproduksjon, reisemiddelfordeling, bilbelegg og timeandel i ettermiddagsrush som er brukt i beregningen av dagens trafikk til-fra planområdet. Figur 1.2. Turproduksjonstall, reisemiddelfordeling, bilbelegg og timeandeler i ettermiddagsrush som er brukt i beregningen av trafikken til-fra planområdet. Turproduksjon og dim timeandel i ettermiddagsrush i tabellen ovenfor er fra følgende PROSAM-rapporter og andre kilder. Kjøpesenter - PROSAM 103, turproduksjon fra 10 kjøpesentre i Oslo og Akershus Kontor - PROSAM 103, turproduksjon fra 40 kontorbedrifter i Oslo, Akershus Industri og lager - Håndbok 146 Trafikkberegninger Boliger - PROSAM-rapport 137, Turproduksjon fra boliger Oslo og Akershus, og PROSAM-rapport 152 RVU Oslo og Akershus 2005 V-skole, ansatte - Turproduksjon pr ansatt som kontor V-skole, elever - Erfaringstall fra videregående skoler Barnehage - Erfaringstall fra Barnehager PROSAM er Samarbeidet for bedre trafikkprognoser i Oslo-området. Reisemiddelfordeling og bilbelegg er hentet fra PROSAM-rapport 152 RVU Oslo og Akershus Trafikken til-fra aldershjem er beregnet etter anslått antall beboere. Trafikken til-fra båtterminalen på Slemmestad er anslått.

5 5 1.3 Dagens trafikk til-fra planområdet Planområdet, som omfatter de sentrale områdene av Slemmestad fra Eternitveien i nord til Sundbyveien i syd, er vist på kartskissen på forsiden av notatet. Trafikken til-fra planområdet er beregnet til personturer på hverdager. Antall ansatte og bosatte etter utbygging er beregnet til ansatte og bosatte. Figuren nedenfor viser beregningen av trafikken til-fra planområdet. Figur 1.3. Beregnet trafikk til-fra planområdet på Slemmestad. Biltrafikken til-fra planområdet er beregnet til biler på hverdager og til biler pr årsdøgn (ÅDT årets biltrafikk/364), med en bilandel på 65 %. Timetrafikken til-fra planområdet i ettermiddagstimen er beregnet til biler til og biler fra området. 1.4 Dagens trafikk på Slemmestad Dagens biltrafikk er basert på radartelling i et snitt på Slemmestadveien ca 1 km syd for Sundbyveien, og på rushtidstelling i krysset i Slemmestadveien Eternitveien i november 2009 (Trafikkanalyse Eternitveien 2-4, Asplan Viak AS ). Trafikktall for Sundbyveien og i Rustadveien er hentet fra Norsk vegdatabank. Biltrafikken i lokalveger på Slemmestad er beregnet ut fra antall boliger og anslått størrelse på næring (jfr. figur 1.2 ovenfor).

6 Figuren nedenfor viser dagens biltrafikk i atkomstvegene i planområdet på Slemmestad, biler ÅDT Figur 1.4. Dagens biltrafikk i atkomstvegene til planområdet, biler ÅDT Kryssbelastningen i ettermiddagstimen er vist med fargekode for 4 nivåer i figur 1.2 ovenfor. lav kryssbelastning - grønn farge middels kryssbelastning - blå farge høy kryssbelastning - gul farge meget høy kryssbelastning - lilla farge I dag er et av kryssene i planområdet overbelastet, krysset Slemmestadveien Eternitveien. 1.5 Kapasitet i dagens kryss Timetrafikken i krysset med Eternitveien er basert på trafikktelling i krysset i november I krysset med Sundbyveien er timetrafikken på vegarmen Slemmestadveien syd hentet fra radartellingen. I de øvrige kryssene er timetrafikken beregnet. Kapasitetsberegningene, som er vist nedenfor, er gjort med programmet SIDRA versjon 4.0, som også inkluderer fotgjengertrafikk på gangfelt ved rundkjøringer. Beregningene er presentert i figurene nedenfor med følgende verdier for dimensjonerende time: Kapasitetsutnyttelse - Trafikkbelastning i tilfart / tilfartens kapasitet Forsinkelse s - Gjennomsnitt forsinkelse i sek pr bil

7 Figurene nedenfor viser beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelse i sek pr bil i ettermiddagstimen, og kryssutforming som er lagt til grunn for beregningene. Eternitveien 7 Figur 1.5. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Eternitveien - Slemmestadveien. Belastningen er høyest på tilfarten fra Eternitveien, med kapasitetsutnyttelse 1,09 og 108 sek forsinkelse pr bil. Tilfarten fra Eternitveien er med dette betydelig overbelastet. Vaterlandsveien Figur 1.6. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Vaterlandsveien - Slemmestadveien. Belastningen er høyest på tilfarten fra Slemmestadveien nord, med kapasitetsutnyttelse 0,70 og 12 sek forsinkelse pr bil. Krysset har god trafikkavvikling og noe ledig kapasitet. Kirkealleen og Skolebakken Figur 1.7. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Kirkealleen - Slemmestadveien.

8 Belastningen er høyest på tilfarten fra Slemmestadveien nord, med kapasitetsutnyttelse 0,46 og 5 sek forsinkelse pr bil. Forsinkelsen er størst fra sideveiene Kirkealleen og Skolebakken, med 16 og 17 sek pr bil. Krysset har god trafikkavvikling og ledig kapasitet. Sundbyveien 8 Figur 1.8. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Sundbyveien - Slemmestadveien. Belastningen er høyest fra Slemmestadveien nord og Sundbyveien, med kapasitetsutnyttelse 0,56 og 9-14 sek forsinkelse pr bil. Krysset har god trafikkavvikling og ledig kapasitet. 1.6 Trafikkulykker Innenfor planområdet har det vært 7 trafikkulykker I Slemmestadveien, mellom Sundbyveien og Asker grense i perioden Det har vært 1-2 ulykker pr år, unntatt i 2005 og i 2007 hvor det ikke var noen ulykker på denne vegstrekningen. Figuren nedenfor viser hvordan ulykkene fordeler seg på vegstrekningen i planområdet. Rød farge er dødsulykke, blå farge er ulykke med alvorlig skade, grønn farge er ulykke med mindre alvorlig skade. Figur 1.9. Trafikkulykker på Slemmestadveien innefor planområdet (Nasjonal vegdatabank).

9 I Slemmestadveien har det vært 96 ulykker mellom Slemmestad og Holmen i perioden , 7 innefor planområdet, 33 mellom Slemmestad og Blakstad og 56 mellom Blakstad og Holmen. Antall ulykker pr år har variert fra 7 i 2004 til 17 i Figuren nedenfor viser ulykker og beregnet ulykkesfrekvens, ulykker pr år pr mill bil-km. 9 Figur Trafikkulykker og ulykkesfrekvens på Slemmestadveien, Slemmestad og Holmen Ulykkesfrekvensen i Slemmestadveien mellom Slemmestad og Holmen er beregnet til 0,27 ulykker pr år pr mill bil-km. Beregnet ulykkesfrekvens er 0, på strekningen Blakstad Holmen og innenfor planområdet, og er 0,32 på strekningen Slemmestad - Blakstad. Gjennomsnittet for tilsvarende vegtype i Norge er 0,27-0,28 for strekningene innenfor planområdet og strekningen Slemmestad Blakstad, og 0,18 for strekningen Blakstad - Holmen. Figuren nedenfor viser hvordan trafikkulykkene fordeler seg på strekningen Slemmestad - Holmen. Rød farge er dødsulykke, blå farge er ulykke med alvorlig skade, grønn farge er ulykke med mindre alvorlig skade. Figur Trafikkulykker på Slemmestadveien mellom Slemmestad og Holmen Trafikkulykkene fordeler seg på hele vegstrekningen fra Slemmestad til Holmen, men er mer konsentrert ved Vollen, og ved Blakstad og Vettre.

10 10 2 SLEMMESTAD Prinsipputforming av gatenett Slemmestad planlegges utviklet til en liten by med nærhet til fjorden på den ene siden og med nærhet til grønne friluftområder på den andre siden. Byen skal utvikles med identitet og særpreg knyttet til stedets unike geologi, til stolt industrihistorie og med et blomstrende kulturliv. Gater på Slemmestad, som er vist med rød farge, foreslås omformet til gater med et strammere tverrsnitt enn i dagens veger. Det er regnet med følgende fartsgrenser i disse gatene. Hovedgater Slemmestadveien - 40 km/t Samlegater, Vaterlandsveien og Sundbyveien - 40 km/t Miljøgater, Boligveien og Kirkealleen og Odalsveien - 30 km/t Figur 2.1. Prinsippskisse av gatenett på Slemmestad. Rundkjøringer er forutsatt utbygget i kryssene med Eternitveien, med Vaterlandsveien og med Sundbyveien. Krysset med Kirkealleen og Skolebakken kan fortsatt være vikepliktkryss, så lenge det ikke er utbygging langs Skolebakken. Med rundkjøringer blir kryssbelastningen middels i krysset med Eternitveien og lav i de tre øvrige kryssene langs Slemmestadveien. Rundkjøringer som er vist med rød farge forutsettes med en stram, bymessig utforming. Boligveien er ført frem til Kirkealleen og Rortunet kjøpesenter som miljøgate, mellom Slemmestad barneskole og barnehagen. Dette gir lokal forbindelse mellom Slemmestad sentrum og

11 Rortunet kjøpesenter. Det er regnet med at trafikk fra sentrum, fra Bryggeveien og fra Nyveien vil kjøre i Boligveien frem til Rortunet. Kirkealleen foreslås ført som miljøgate over Bøbekken frem til Odalsveien. Odalsveien omgjøres til miljøgate frem til rundkjøringen i krysset med Sundbyveien. Dette gir lokal forbindelse i mellom nordre og søndre del av Slemmestad sentrum utenom Slemmestadveien. Rustadveien er foreslått ført frem til krysset med Eternitveien, for å få veien knyttet til en rundkjøring. For trafikkavviklingen i Slemmestadveien ville det vært bedre med kopling til krysset med Vaterlandsveien, men stigningen på Rustadveien (på ca 10 %) gjør dette umulig Snitt av gater Trafikkavvikling og trafikksikkerhet vil være best med lave kjørehastigheter i vegene i planområdet. Kjørehastigheter på km/t vil kreve at dagens veger ombygges til stramme gater. Figurene nedenfor viser forslag til prinsippsnitt av hovedgater, samlegater og miljøgater i planområdet på Slemmestad. Hovedgate i Slemmestadveien Figur 2.2. Prinsippsnitt av hovedgate i Slemmestadveien. Slemmestadveien vil være hovedgaten gjennom planområdet. Uten bebyggelse som avgrenser og strammer opp hovedgaten vil det være spesielt viktig med trerekker på begge sider. Sykkeltrafikken bør legges til en sykkelveg på østsiden av Slemmestadveien. Dette både pga stor biltrafikk, og for å få enhetlig utforming av sykkelvegene langs Slemmestadveien. Sykkelvegen bør være min 2,5 m bred og skilles fra fortauet med en lav skråkantstein. Trerekkene kan plasseres ytterst på brede fortauer langs gaten. Dette krever minimum 4 m brede fortauer lang gaten, og samlet gatebredde blir 17,5 m på strekning. Bussholdeplasser vil kreve ca 2,75 m utvidelse av gaten, som gir en gatebredde på 20,25 m. Langs sykkelvegen på østsiden kan holdeplassen(e) legges på rabatten mellom trærne. På vestsiden kan holdeplassen(e) legges mellom trærne langs fortauskanten. Samlegater i Vaterlandsveien og Sundbyveien

12 12 Figur 2.3. Prinsippsnitt av samlegater på Slemmestad. Samlegatene vil sannsynligvis, i større grad enn hovedgaten Slemmestadveien, få bebyggelse som delvis vil avgrense og stramme opp gaten. For å få en kontinuerlig avgrensning av gaten, og et mykere og triveligere gatemiljø bør også samlegater ha plass til trerekker. Sykkeltrafikken bør legges 1,5 m brede sykkelfelt på begge sider av samlegaten. Samlegatene vil ha en biltrafikk på opp mot biler ÅDT (i scenario høy). Denne trafikken og 40 km/t kjørehastighet vil passe godt sammen med sykkelfelt. Trerekkene kan plasseres ytterst på brede fortauer langs gaten. Dette krever minimum 4 m brede fortauer lang gaten. Bredden på samlegatene blir dermed 17,5 m på strekning. Bussholdeplasser vil kreve ca 1,5 m utvidelse av gaten, som gir en gatebredde på 19 m. Bussholdeplassen legges da på sykkelfeltet, utenfor kjørefeltet på 3,25 m. Holdeplassen(e) legges mellom trærne langs fortauskanten. Miljøgate i Boligveien Figur 2.4. Prinsippsnitt av miljøgater på Slemmestad. Miljøgatene kan utformes med 4 m brede fortauer, som gir plass til trerekker, og 6,5 m bred kjørebane. Gatene har relativ liten trafikk, under 2.00 biler ÅDT (i scenario høy) og lav kjørehastighet på 30 km/t. Sykkeltrafikken da gå i gaten sammen med biltrafikken. 2.3 Kollektivtrafikken til-fra Slemmestad Kollektivtrafikken må ta en større andel av trafikken til-fra Slemmestad (og Røyken for øvrig), om en skal unngå et sammenbrudd i trafikken på Slemmestadveien. Nødvendigheten av overføring fra biltrafikk til kollektivtrafikk øker med økende størrelse på utbyggingen.

13 Dagens reisetid med buss til Oslo er ca 60 minutter. Med buss til Heggedal stasjon og tog videre til Oslo tar reisen ca 50 minutter. Med hurtigbåt til Oslo tar reisen ca 40 minutter. Hurtigbåt vil imidlertid ikke gi kontakt med reisemålene mellom Slemmestad og Oslo. Effekten av et tilbud med hurtigbåt vil derfor sannsynligvis bli mindre enn et tilbud med buss og tog. Buss og tog til Oslo (i nye dobbeltspor), kan redusere reisetiden til ca 40 minutter, tilsvarende reisetiden med hurtigbåt. Reisetidsreduksjonen på 20 minutter gir en (av oss) beregnet økning av motorisert kollektivandel i rushtid på ca 14 %. Motorisert kollektivandel er da definert som kollektivreiser / (bilreiser + kollektivreiser). Gang-/sykkeltrafikken er liten på disse relasjonene. Bussrute i Rustadveien, frem til Heggedal stasjon, vil kreve en radikal utbedring av vegen, med fjerning av krappe kurver og breddeutvidelser. I trafikkberegningene er det regnet med en gjennomsnitt kjørehastighet for bussen, eksklusive stopp på holdeplasser, på 50 km/t. Effekten av bedre kollektivtilbud til-fra Slemmestad, med ca 20 min kortere reisetid til Oslo er lagt inn i trafikkberegningene. Det er regnet med følgende effekter for i rush-timer og for døgn. Rush-timer - 14 % økt kollektivandel Årsdøgn (4 rush-timer pr hverdag) - 2,0 % økt kollektivandel I trafikkberegningene er biltrafikken fra nord (fra Oslo) redusert med 14 % i dimensjonerende ettermiddagstime, og med 2,8 % for døgn. Det er da regnet med kollektivreise med buss til Heggedal stasjon og videre med ekspresstog på de nye dobbeltsporene mot Oslo. Figuren nedenfor viser beregningen av økt kollektivandel med kortere reisetid i rushtid. 13 Figur 2.6. Beregning av økt kollektivandel i rushtid.. Figur 2.7. Ny Rustadvei til Heggedal (blå strek), og ny Røykenvei (rød strek, fra Kommuneplan Asker).

14 Biltrafikken til-fra Slemmestad Trafikkøkning i Slemmestadveien mot Holmen vil være uheldig både av hensyn til trafikkavvikling, miljø og trafikksikkerhet. Trafikkvekst fra Slemmestad bør komme på veger som er planlagt for å avvikle trafikkmengder opp mot biler pr dag. Utbygging av Slemmestad i tråd med scenario høy, forutsetter at ny Røykenvei er etablert mellom Heggedal og E18 i Asker. Figuren nedenfor viser ny Røykenvei fra Heggedal til E18 i Asker (fra kommuneplan for Asker). Figur 2.8. Ny Røykenvei fra Heggedal til E18 i Asker (fra kommuneplan for Asker). Kommuneplanen for Asker viser også en ny tverrforbindelse mellom Slemmestadveien ny Røykenvei, fra Sjøstrand til Gullhella. Det bør vurderes om denne kan erstattes av en ny tverrforbindelse i Rustadveien, som er en viktig forutsetning for rask kollektivreise mot Oslo for befolkningen i Slemmestadbyen (og i Røyken for øvrig).

15 Trafikkulykker Uten ny Røykenvei og ny tverrforbindelse mellom Slemmestad og Røykenveien vil antall trafikkulykker i Slemmestadveien øke. Med Utbyggingsscenario høy (jfr. figur 5.1 side 22) vil det statistisk bli 4,7 flere ulykker i Slemmestadveien pr år. Antall trafikkulykker pr år vil statistisk øke med 0,8 x trafikkøkningen, når ingen andre forhold endrer seg. Figuren nedenfor viser beregningen av endringer i antall ulykker pr år, uten og med ny Røykenvei, og ny tverrforbindelse mellom Slemmestadveien og ny Røykenvei. Figur 2.9. Ulykkesendring på Slemmestadveien i scenario høy, med og uten ny Røykenvei. Med ny Røykenvei og ny tverrforbindelse mellom Slemmestadveien og ny Røykenvei vil det statistisk bli 3,5 færre ulykker pr år enn i dag. Forskjellen mellom alternativene uten og med ny Røykenvei og ny tverrforbindelse, vil være hele 8,2 ulykker pr år i utbyggingsscenario høy. 2.6 Boligtetthet og antall boliger Boligtettheten kan være opp mot 6 boliger pr Da, om utbyggingsområdet tillater tett og sammenhengende bebyggelse i 3-5 etasjer. Dette tilsier boligblokker, store byvillaer eller rekkehus i kjeder. En vurdering av de 4 aktuelle utbyggingsområdene tilsier at dette kan gi plass til ca 950 boliger. Til sammen kan dette gi ca 950 nye boliger i tett feltutbygging på Slemmestad. I tilegg kommer opp mot 100 boliger i spredt fortetting (20 %) i eks boligområder. Figuren nedenfor viser de 4 aktuelle utbyggingsområdene og antall boliger på hvert område. Figur Aktuelle utbyggingsområder, og antall boliger på områdene.

16 Område 1 Vaterland og område 2 Fabrikktomta bør kunne utbygges med en tetthet på 6 boliger pr Da. Disse to områdene, som til sammen er ca 76 Da kan da gi plass til ca 450 boliger. Område 3A er så kupert, med små dalsøkk og terrengtopper, at utbyggingen bør avgrenses til korridorer langs atkomstvegene i området. I disse korridorene, som vurderes å utgjøre ca halvparten av hele området, bør det kunne bygges med en tetthet på 6 boliger pr Da. Dette gir ca 300 boliger i område 3A. Område 9 Nilsemarka er delvis utbygget med boligblokker. Den øvrige del av området bør kunne bygges ut med en boligtetthet på 6 boliger pr DA. Dette kan gi ca 200 nye boliger i område Hovedtall fra utbyggingsscenarier Tre utbyggingsscenarier er vurdert for planområdet på Slemmestad. Scenario lav, anslått tidshorisont 2015 Scenario middels, anslått tidshorisont 2020 Scenario høy, anslått tidshorisont 2025 Figuren nedenfor viser hovedtall for de tre utbyggingsscenariene, med antall boliger, antall m 2 næring og beregnet biltrafikk pr årsdøgn (ÅDT). Figur hovedtall for de tre utbyggingsscenariene som er vurdert. Næringsarealene, som er meget grovt anslått, består av ca 50 % handel og ca 50 % kontor. Handelen er anslått å være enkeltbutikker spredt i sentrum, og her er det regnet med en turproduksjon som ligger på ca halvparten av kjøpesenter. I det videre arbeidet må næringsutbyggingen vurderes grundigere.

17 17 3 UTBYGGINGSSCENARIO LAV 3.1 Biltrafikk i 2015 Generell trafikkvekst på 5 % er lagt på gjennomgående veger Slemmestadveien, Sundbyveien og Rustadveien, i tilegg til trafikkveksten pga utbygging i planområdet. Trafikkveksten over bomringen i Oslo i perioden har til sammenligning vært 4,7 %. Kollektivandelen til-fra Slemmestad er uendret i utbyggingsscenario lav i Biltrafikken til-fra 335 nye boliger og ca m 2 ny næring i planområdet er beregnet til biler ÅDT, biler ÅDT fra boliger og 360 biler ÅDT fra næring. Det er da regnet med 315 boliger i felt og 25 boliger i spredt i fortetting (5 %). Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i 2015 med utbygging av planområdet i scenario lav. Figur 3.1. Beregnet biltrafikk i planområdet med utbyggingsscenario lav. Trafikkveksten på Slemmestad fra er beregnet å bli som følger i scenario lav. Slemmestadveien +13 % i nord, +10 % i syd. Eternitveien +13 % Vaterlandsveien +1 %, trafikk i Boligveien er delt i to retninger Boligveien +3 %, trafikk i Boligveien er delt i to retninger Sundbyveien +6 % Rustadveien +16 % I lokalvegene på Slemmestad (blå lokalveger) er trafikkveksten 5 %, som følge av fortetting.

18 Kapasitet i kryss Kapasitetsberegningene, som er vist nedenfor, er gjort med programmet SIDRA versjon 4.0, som også inkluderer fotgjengertrafikk på gangfelt ved rundkjøringer. Beregningene er presentert i figurene nedenfor med følgende verdier for dimensjonerende time: Kapasitetsutnyttelse - Trafikkbelastning i tilfart / tilfartens kapasitet Forsinkelse - Gjennomsnitt forsinkelse i sek pr bil Figurene nedenfor viser beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelse i sek pr bil i ettermiddagstimen, og kryssutforming som er lagt til grunn for beregningene. Eternitveien Figur 3.2. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Eternitveien - Slemmestadveien. Rundkjøringen, som foreslås etablert i krysset, har 32 m diameter, 16 m diameter på sentraløya, og et 8 m bredt sirkulasjonsareal med to felt. Tilfarten fra Slemmestadveien nord må ha tre felt, og høyresvingefeltet er derfor lagt som filterfelt. De tre øvrige tilfartene kan ha et felt. Belastningen blir høyest på tilfarten fra Slemmestadveien nord, med kapasitetsutnyttelse 0,79 og 11 sek forsinkelse pr bil. Krysset får god trafikkavvikling, og har litt ledig kapasitet. Vaterlandsveien Figur 3.3. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Vaterlandsveien - Slemmestadveien. Rundkjøringen i krysset er foreslått med 32 m diameter, med 16 m diameter på sentraløya, og et 8 m bredt sirkulasjonsareal med et felt. Alle tre tilfartene har et felt. Belastningen blir høyest på tilfarten fra Slemmestadveien nord, med kapasitetsutnyttelse 0,78 og 6 sek forsinkelse pr bil. Krysset får god trafikkavvikling og har litt ledig kapasitet.

19 19 Kirkealleen Figur 3.4. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Kirkealleen - Slemmestadveien. En minirundkjøring er foreslått i stedet for dagens vikkepliktkryss. Dette gir bedre kapasitet og mindre forsinkelse for sidearmene, og bedre trafikksikkerhet for både kjørende og gående. Det foreslås en minirundkjøring med 20 m diameter, med 8 m diameter på sentraløya og 6 m bredt sirkulasjonsareal med et kjørefelt. Alle fire tilfartene har et kjørefelt. Sentraløya må være overkjørbar av hensyn til store kjøretøyer, som skal svinge til høyre eller til venstre i krysset. Belastningen blir høyest på tilfarten fra Slemmestadveien nord, med kapasitetsutnyttelse 0,64 og 6 sek forsinkelse pr bil. Krysset får god trafikkavvikling og har ledig kapasitet. Sundbyveien Figur 3.5. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Sundbyveien - Slemmestadveien. Rundkjøringen i krysset er foreslått med 32 m diameter, med 16 m diameter på sentraløya, og et 8 m bredt sirkulasjonsareal med et felt. Alle tre tilfartene har et felt. Belastningen blir høyest på tilfartene fra Slemmestadveien nord, med kapasitetsutnyttelse 0,70 og 9 sek forsinkelse pr bil. Krysset får god trafikkavvikling og har noe ledig kapasitet.

20 20 4 UTBYGGINGSSCENARIO MIDDELS 4.1 Biltrafikken Generell trafikkvekst på 5 % er lagt på Slemmestadveien, Sundbyveien og Rustadveien, i tilegg til trafikkveksten pga utbygging i planområdet. Kollektivandelen til-fra Slemmestad er forutsatt økt med 2 % (for årsdøgn) i utbyggingsscenario middels i Dette forutsetter at en ny tverrforbindelse er etablert i Rustadveien frem til Heggedal (jfr. figur 2.7 på side 13). Biltrafikken til-fra 570 nye boliger og ca m 2 ny næring i planområdet er beregnet til biler ÅDT, biler ÅDT fra boliger og 720 biler ÅDT fra næring (med samme forutsetninger som i scenario lav). Det er regnet med 520 boliger i felt og 50 boliger i spredt i fortetting (10 %). Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk med utbygging av planområdet i scenario middels. Figur 4.1. Beregnet biltrafikk i planområdet med utbyggingsscenario middels. Trafikkveksten på Slemmestad fra er beregnet å bli som følger i scenario middels. Slemmestadveien +17 % i nord, +12 % i syd. Eternitveien +24 % Vaterlandsveien +29 % Boligveien +32 % Sundbyveien +9 % Rustadveien +24 %

21 21 I lokalvegene på Slemmestad (blå lokalveger) er trafikkveksten 10 %, som følge av fortetting. 4.2 Kapasitet i kryss Timetrafikken er beregnet med en økt motorisert kollektivandel på 13,7 %, som gir en reduksjon av bilandelen på 12,5 % i rushtid (med et bilbelegg i rushtid på 1,1 personer pr bil). Figurene nedenfor viser beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelse i sek pr bil i ettermiddagstimen, og kryssutforming som er lagt til grunn for beregningene. Eternitveien Figur 4.2. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Eternitveien - Slemmestadveien. Rundkjøringen i krysset er som i scenario lav. Belastningen blir høyest på tilfarten fra Slemmestadveien nord, med kapasitetsutnyttelse 0,74 og 10 sek forsinkelse pr bil. Krysset får god trafikkavvikling, og har noe ledig kapasitet. Vaterlandsveien Figur 4.3. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Vaterlandsveien - Slemmestadveien. Rundkjøringen i krysset er innsnevret til et kjørefelt fra nord, i forhold til scenario lav. Belastningen blir høyest på tilfarten fra Slemmestadveien nord, med kapasitetsutnyttelse 0,76 og 7 sek forsinkelse pr bil. Krysset får god trafikkavvikling og har litt ledig kapasitet.

22 22 Kirkealleen Figur 4.4. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Kirkealleen - Slemmestadveien. Rundkjøringen i krysset er som i scenario lav. Belastningen blir høyest på tilfarten fra Slemmestadveien nord, med kapasitetsutnyttelse 0,64 og 6 sek forsinkelse pr bil. Krysset får god trafikkavvikling og har ledig kapasitet. Sundbyveien Figur 4.5. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Sundbyveien - Slemmestadveien. Rundkjøringen i krysset er som i scenario lav. Belastningen blir høyest på tilfartene fra Slemmestadveien nord, med kapasitetsutnyttelse 0,67 og 9 sek forsinkelse pr bil. Krysset får god trafikkavvikling og har ledig kapasitet.

23 23 5 UTBYGGINGSSCENARIO HØY 5.1 Biltrafikken Generell trafikkvekst på 5 % er lagt på Slemmestadveien, Sundbyveien og Rustadveien, i tilegg til trafikkvekst fra utbygging i planområdet. Kollektivandelen til-fra Slemmestad er forutsatt økt med 2 % (for årsdøgn) i utbyggingsscenario høy i 2025, som i scenario middels. Ny Røykenvei og ny tverrforbindelse i Rustadveien vil gi en overføring av trafikk fra Slemmestadveien til Rustadveien. Det er beregnet at biler ÅDT av dagens trafikk fra syd kan overføres til Røykenveien (i krysset Røykenveien Slemmestadveien). I tillegg er det regnet at med en større andel av trafikken til-fra Slemmestad og Sundbyveien vil velge ny Røykenvei fremfor Slemmestadveien. Det er regnet med at andelen som velger Slemmestadveien går ned fra 40 % til 20 %, og at andelen til-fra ny Røykenvei via Rustadveien øker fra 10 % til 30 %. Biltrafikken til-fra nye boliger og ca m 2 ny næring i planområdet er beregnet til biler ÅDT, biler ÅDT fra boliger og biler ÅDT fra næring (med samme forutsetninger som i scenario lav og middels). Det er da regnet med boliger i felt og 100 boliger i spredt i fortetting (20 %). Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk med utbygging av planområdet i scenario høy. Figur 5.1. Beregnet biltrafikk i planområdet med utbyggingsscenario høy.

24 Rundkjøringen i kryss med Eternitveien er innsnevret til et felt fra Slemmestadveien nord, og utvidet med et svingefelt fra Rustadveien. I kryss med Vaterlandsveien er tilfart fra Slemmestadveien nord utvidet med venstresvingefelt. For øvrig er kryssene som i scenario middels. Trafikkveksten på Slemmestad fra er beregnet å bli som følger i scenario høy. Slemmestadveien - 42 % i nord, -15 % i syd. Eternitveien +50 % Vaterlandsveien +78 % Boligveien +84 % Sundbyveien +16 % Rustadveien +286 % I lokalvegene på Slemmestad (blå lokalveger) er trafikkveksten 20 %, som følge av fortetting Kapasitet i kryss Eternitveien Figur 5.2. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Eternitveien - Slemmestadveien. Rundkjøringen i krysset er innsnevret til et felt i tilfarten fra Slemmestadveien nord, og utvidet med et svingefelt i tilfarten fra Rustadveien. Belastningen blir høyest på tilfarten fra Slemmestadveien nord, med kapasitetsutnyttelse 0,79 og 18 sek forsinkelse pr bil. Krysset får god trafikkavvikling og har noe ledig kapasitet. Vaterlandsveien Figur 5.3. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Vaterlandsveien - Slemmestadveien.

25 25 Rundkjøringen i krysset er som i scenario middels. Belastningen blir høyest på tilfarten fra Slemmestadveien nord, med kapasitetsutnyttelse 0,78 og 8 sek forsinkelse pr bil. Krysset får god trafikkavvikling og har noe ledig kapasitet. Kirkealleen Figur 5.4. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Kirkealleen - Slemmestadveien. Rundkjøringen i krysset er som i scenario lav og middels. Belastningen blir høyest på tilfarten fra Slemmestadveien nord, med kapasitetsutnyttelse 0,55 og 6 sek forsinkelse pr bil. Krysset får god trafikkavvikling og har ledig kapasitet. Sundbyveien Figur 5.5. Kapasitet ettermiddagstime i krysset Sundbyveien - Slemmestadveien. Rundkjøringen i krysset er som i scenario lav og middels. Belastningen er høyest på tilfartene fra Slemmestadveien nord, med kapasitetsutnyttelse 0,53 og 8 sek forsinkelse pr bil. Krysset får god trafikkavvikling og ledig kapasitet. Oppsummering Trafikkøkningen fra planområdet blir så stor i utbyggingsscenario høy at dette kan gi avviklingsproblemer i kryss i Slemmestadveien nord for Slemmestad. For å unngå dette må Slemmestadveien avlastes for en trafikk som minst tilvarer trafikkøkningen til-fra planområdet. I scenario høy er det derfor regnet med at ny Røykenvei og en ny tverrforbindelse mellom Slemmestad og Heggedal er etablert. Dette kan avlaste Slemmestadveien nord med ca biler ÅDT, slik at trafikken her blir ca biler ÅDT lavere enn i dag.

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING NOTAT Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 1.9.2016 Slemmestad områderegulering Trafikkutredning BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

OM RÅDEREGU LERI N G FOR SLEM M ESTAD SEN TRU M VE DLEGG: T RAFIKKUTREDNING

OM RÅDEREGU LERI N G FOR SLEM M ESTAD SEN TRU M VE DLEGG: T RAFIKKUTREDNING OM RÅDEREGU LERI N G FOR SLEM M ESTAD SEN TRU M VE DLEGG: T RAFIKKUTREDNING Rev. 01 19.05.2017 N OTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 18.5.2017 Slemmestad områderegulering Trafikk

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE Asker kommune Transportvurdering, Heggedal - Asker Side 1 NOTAT Til Njål Nore, Asker kommune Kopi Jan Erik Lindøe, Røyken kommune Fra Anton A. Bakken, Norsam AS Dato 27.04.2006 Arealutvikling Heggedal

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

NOTAT. Innhold 1 INNLEDNING

NOTAT. Innhold 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Sannhetens ord bibelsenter - Slemmestad Oppdrag: 612425 Trafi kkanalyse Del: Trafikkvurdering Dato: 2017-02 - 14 Skrevet av: Knut M. Galta / Hans Ola Fritzen Kvalitetskontroll: Hans Ola

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk - oppdatering Dato: 14.03 2017 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Trafikkanalyse Ørnaberget 2

Trafikkanalyse Ørnaberget 2 Øster Hus Tomter AS Trafikkanalyse Ørnaberget 2 2013-04-19 Revisjon: H02 H02 19/4-2013 Utarbeidet TOST JEJ LANIE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Innhold Innledning:... 2 1.1. Målsetning... 2 1.2. Forutsetning... 2 1.3. Utredningsalternativer...

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk...

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk... Oppdragsgiver: Wahl Eiendom Boligutvikling AS Oppdrag: 536000 Trafikkanalyse Fredlundveien Dato: 2015-04-27 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE FREDLUNDVEIEN INNHOLD

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Usikkerhet i kapasitetsberegninger for universitetsområdet, Rambøll januar 2016

Usikkerhet i kapasitetsberegninger for universitetsområdet, Rambøll januar 2016 NOTAT Adkomst til Universitetsområdet Usikkerhet i kapasitetsberegninger for universitetsområdet, Rambøll januar 2016 Rambøll ble gitt i oppdrag å gjøre kapasitetsberegninger for eksisterende kryss mellom

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk Dato: 10.10 2016 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen - Asplan Viak

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna..

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna.. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Solsiden Terasse AS v/ John E Hammarstrøm Dato: 26.2.2016 Tema: Trafikkvurdering Langerekkja, Indre Arna Bakgrunn Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer