Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim"

Transkript

1 Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012

2 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom AS for å belyse konsekvensene en videre utbygging av vil få for det nærliggende vegnettet. Det er beregnet at utbygning på Aspemyra vil gi en økning på 880 kjt/døgn på adkomstvegen. For Skogheim er det beregnet en økning på 400 kjt/døgn på adkomstvegen. Det er utført kapasitetsberegninger for dagens situasjon og en fremtidig situasjon år 2032 med og uten videre utbygging. Høyeste belastningsgrad i krysset E6 x Fv26 er beregnet til 0,57 i morgenrushet i år 2032 etter utbygging. I ettermiddagsrushet i år 2032 etter utbygging er høyeste belastningsgrad i krysset E6 x Fv26 beregnet til 0,40. Per beregning er det god restkapasitet i alle tilfarter i krysset både i morgen og ettermiddagsrushet i en fremtidig situasjon etter utbygging. Trafikksituasjonen for kollektivtransport vil være tilnærmet den samme før og etter en utbygging. Trafikksikkerheten til myke trafikanter er primært ivaretatt med utstrakt bruk av separert gang- /sykkelveger i nærheten av planområdet. Situasjonen for myke trafikanter vil være tilnærmet den samme før og etter planlagt utbygging. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Ola Robøle Kontrollert av: Kimme Arnesen Oppdragsansvarlig / avd.: Kimme Arnesen/ Trafikk Sign.: Oppdragsleder / avd.: Kimme Arnesen/ Trafikk p:\prosjekter 2009\ boligområde aspemyra\7 tegn.tegn.l. ut\5 planer - regulering\andre gangs offentlig ettersyn\trafikkanalyse aspemyra docx

3 Innhold 1 Innledning Beregningsmetode Dagens situasjon Adkomstveger Trafikksikkerhet Kryss E6 x adkomst Aspemyra Kryss E6 x Fv Kryss Fv26 x Saga Kollektivtrafikk ÅDT Timetrafikk Trafikkavvikling krysset E6 x Fv Beregnet situasjon Fremskrevet ÅDT til Fremskrevete timestrafikk til Etter utbygging av Utbygging og trafikk generering Aspemyra Utbygging og trafikk generering Skogheim Ny trafikk Aspemyra Ny trafikk Skogheim Trafikkavvikling E6 x Fv26 år 2032 med utbygging Trafikksikkerhet og kollektivtrafikk Oppsummering gangs offentlig ettersyn\trafikkanalyse aspemyra docx i

4 Aspemyra og skog gangs offentlig ettersyn\trafikkanalyse aspemyra docx

5 1 Innledning Sweco Norge er engasjert av Johansen Eiendom AS for å bistå med trafikale vurderingen i forbindelse med planer for utbygging av boligfelt. Kartet i Figur 1 viser et utklipp av s kommuneplans arealdel Aspemyra er det gule feltet nord i kartet. Skogheim er det gule feltet midt i kartet. I rapporten er det gjort overordnede betraktninger vedrørende trafikksikkerhet, kollektivtrafikk og trafikkavviklingen til de to adkomstkryssene. Hovedstrømmen av trafikk fra utbygningene går mot sentrum via krysset E6 x Fv26. Dette ansees som det kritiske krysset med tanke på kapasitet og trafikkavviklingen. Trafikkavviklingen i krysset E6 x Fv26 er vurdert spesielt i denne rapporten. Kartet under viser et utklipp av s kommuneplans arealdel Aspemyra er det gule feltet nord i kartet. Skogheim er det gule feltet midt i kartet. Figur 1 Kartet viser et utsnitt av s kommuneplans arealdel

6 2 Beregningsmetode I rapporten er det vist flere kapasitetsberegninger som er utført etter metode beskrevet i: Håndbok 127, Kapasitet i kryss beregningsmetoder for ikke signalregulerte kryss, Statens vegvesen 1985 I beregningene er hvert kryss behandlet isolert. Dette er en egnet metode for blant annet å vise hvor eventuelle flaskehalser i systemet oppstår. Isolerte betraktninger tar imidlertid ikke hensyn til: Eventuelt redusert kapasitet som følge av tilbakeblokkering fra nabokryss. Eventuelt redusert innkjørende trafikk som følge av overbelastning i nabokryss. Dette anses ikke som noe problem da de aktuelle kryssene som er vurdert i denne analysen ikke ligger nære nok til å påvirke kapasitet i øvrige kryss. Kapasitetsberegningene for hvert kryss gir resultater i form av: Belastningsgrad. Gjennomsnittlig forsinkelse pr. kjøretøy i hvert felt. Belastningsgrad uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved belastningsgrad lik 1,0 er teoretisk sett all kapasitet utnyttet. Trafikkvolum Belastning sgrad = Kapasitet 2

7 Sammenhengen mellom belastningsgrad og forsinkelse er tilnærmet eksponentiell slik at forsinkelsen øker raskere jo høyere belastningsgrad det er. Når belastningsgraden er under 0,70 er det liten kødannelse i tilfarten og liten forsinkelse. I et signalregulert kryss tilsvarer dette at bilistene som regel kan passere krysset i første mulige grønnperiode. Ved belastningsgrad over 0,85 begynner den eksponentielle effekten å slå kraftigere ut, slik at forsinkelse og kølengde øker raskt ved stigende belastningsgrad. Når belastningsgraden overstiger 1,0 er tilsiget av biler inn mot krysset større enn kapasiteten i selve tilfarten i krysset. Dette medfører at køen i tilfarten vil vokse, og den vil først begynne å avta igjen når tilsiget av biler er mindre enn kapasiteten. Det vil i praksis si at krysset vil avvise trafikk i de periodene med overbelastning. Sammenheng mellom belastningsgrad og forsinkelse Forsinkelse 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 Belastningsgrad Figur 2 Forholdet mellom belastningsgrad og forsinkelse. 3

8 3 Dagens situasjon Dagens situasjon er basert på: Befaring og trafikktelling i krysset E6 x Fv26 over en time i morgen og ettermiddagsrushet tirsdag 17. april ÅDT data oversendt av SVRN for E6 og Fv26. Trafikkvekst benyttet i Beregningsresultater KVU KVU tar høyde for kommunes oversikt over boligpotensial med nye boenheter frem mot Trafikktall i KVU- er justert ned i forhold til Statistisk sentralbyrå sine prognoser for befolkingsvekst i. har to forsjellige adkomstveier. Aspemyra er tilkoplet øvrig vegnett via E6. Skogheim er tilkoplet øvrig vegnett via Fv26. Naturlig kjørerute for å komme til sentrum fra begge boligområdene er gjennom krysset E6 x Fv26. De to boligfeltene ligger tett opptil hverandre og er forbundet med gang- /sykkelveg. Det er ikke mulig å kjøre vanlig personbil fra det ene feltet til det andre. 3.1 Adkomstveger Aspemyra har adkomst via E6 nord for krysset E6 x Fv26. Dagens adkomstkryss til Aspemyra er ett vikepliktsregulert T-kryss. I krysset er sikten god. På E6 er fartsgrensen 60 km/t, og på adkomstvegen er det en generell 50 km/t sone. Det er en stor p-plass og en bussholdeplass langs E6 i tilknyting til adkomsten til Aspemyra. Skogheim har adkomst via Fv26 sør for krysset E6 x Fv26. Dagens adkomstkryss til Skogheim er et høyreregulert T-kryss. I krysset er sikten god. På Fv26 er fartsgrensen 60 km/t. På adkomstvegen det en generell 50 km/t sone. 3.2 Trafikksikkerhet Saga skole ligger i boligområdet knyttet til Aspemyra, og er en skole dimensjonert for ca 200 elever i 1 til 7 klasse (i dag ca 150 elever). Det kjøres daglig elever til og fra skolen i minibuss. Elever som ikke fanges opp av kommunens skolekyssordning følger gang- / sykkelveg til skolen. Kryssing av E6 og Fv26 for elevene bør ikke gjøres uten tilsyn av voksen. Svakheter ved gangfeltene er beskrevet i egne avsnitt. Elevene vil ferdes fra de omliggende boligområdene langs gang- / sykkelveger og på kommunale veger med 30 km/t. Den vanligste gangruten for elever som tar rutebuss er opp gjennom Sagastien. Dette anses som tilfredsstillende i forhold til trafikksikkerhet. 4

9 3.2.1 Kryss E6 x adkomst Aspemyra Bilde 1 Ortofoto av krysset E6 x Aspemyra. Tilrettelagt kryssing markert med rød sirkel. Kartkilde Over adkomstvegen til Aspemyra i krysset med E6 er det et tilrettelagt kryssingspunkt for fotgjengere med trafikkøy. Trafikkøyen kunne med fordel hatt en bredde på 2 meter som gir fotgjengere mulighet til å fokusere på en trafikkstrøm av gangen. Trafikkmengden i adkomstvegen er imidlertid så liten at dette trolig ikke er noe problem. Den generelle 50 km/t sone i adkomst vegen inn mot Aspemyra går over til 30 km/t sone ved inngangen til boligområdet. Både langs E6 og adkomstvegen til Aspemyra er det gatebelysning. Gang/sykkelveg er separert fra øvrig vegnett langs E6. Adkomstvegen inn mot Aspemyra har også separat gang/sykkelveg så langt vegen er ferdig oppgradert. Inne på boligområdene er det blandet trafikk. 5

10 3.2.2 Kryss E6 x Fv26 Bilde 2 Ortofoto av krysset E6 x Fv26. Gangfelt vist med røde sirkler. Kartkilde Gangfelt over E6 Til vurdering av gangfelt er det tatt utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok 270, Gangfeltkriterier. Dagens gangfelt over E6 er ikke i henhold til retningslinjene gitt i HB 270. E6 har skiltet hastighet på 60 km/t på stedet. Det er antatt at fartsnivået er over 45 km/t forbi gangfeltet, og da kreves avbøtende tiltak. For gangfeltet over E6 er det problematisk å finne gode avbøtende tiltak. En nedskilting av fartsgrensen fra 60 km/t til 50 km/t eller 40 km/t bidrar til lavere fartsnivå, men det er usikkert om dette alene vil bidra til et lavt nok fartsnivå forbi gangfeltet. Et annet effektivt fartsreduserende tiltak er opphøyd gangfelt. Begge de nevnte tiltak rammer nyttetransport som busser og tungtransport. Et avbøtende tiltak som bedrer krysningsforholdene i gangfeltet uten å redusere fremkommeligheten i vesentlig grad på E6 er etablering av trafikkøy. Trafikkøy gir fotgjengere mulighet til å fokusere på en trafikkstrøm av gangen. En trafikkøy gjør også bilistene mer oppmerksomme på stedet og slakker litt av på farten. Det er gatebelysning i tilknytning til gangfeltet. Gangfelt over Fv 26 Fartsgrensen i tilfarten Fv. 26 inn mot krysset er 60 km/t. Det antas imidlertid at det er forholdsvis lave hastigheter på grunn av at gangfeltet ligger over sideveien (Fv. 26) i et vikeplikts regulert T-kryss som ligger 90 grader på hovedveien (E6). Gangfeltet har trafikkøy, og det er gatebelysning på stedet. Gangfeltet benyttes av skoleelever, og for å sikre en tilfredsstillende lav hastighet anbefales det å etablere opphøyd gangfelt, slik at hastigheten for 6

11 bilister reduseres og oppmerksomheten heves. Hastigheten for nyttekjøretøy skal i krysset uansett være lav så ulempen for disse ved et opphevet gangfelt ikke blir stor Kryss Fv26 x Saga Bilde 3 Ortofoto av krysset Fv26 x Saga. Gangfelt vist med røde sirkler. Kartkilde Gangfelt over Saga Adkomstvegen til Skogheim, Saga, går over til 30 km/t sone fra 50 km/t sone ca 50 meter øst for Fv26. Over Saga er det et tilrettelagt kryssingspunkt for fotgjengere som er trukket ca 2 billengder bort fra krysset med Fv26. På stedet er det gatebelysning. Adkomstvegen inn mot Skogheim har separat gang/sykkelveg frem til 30 km/t sonen. Inne på boligområdene er det blandet trafikk. Gang- /sykkelveg er separert fra øvrig vegnett langs Fv26 frem til bussholdeplass som betjener området. Gangfeltet over Fv26 Dagens gangfelt over Fv26 er ikke i henhold til retningslinjene gitt i HB 270. Fv26 har skiltet hastighet på 60 km/t på stedet. Dette gangfeltet ligner på det tidligere omtalte gangfeltet som krysser E6 vest for krysset E6 x Fv26. Vi anbefaler samme løsning for dette krysset med etablering av trafikkøy. 7

12 3.3 Kollektivtrafikk Det er holdeplass knyttet til hvert av de to adkomstkryssene til. I tilegg kan det for området være aktuelt å benytte bussholdeplassen Sagastien som ligger mellom adkomstvegen til Aspemyra og krysset E6 x Fv 26. Saga skole betjenes av skolebuss som kommer en gang ved skolestart og ved skoledagens slutt. Aspemyra betjenes primært av bussholdeplassen Nerskogen som ligger ved adkomstkrysset langs E6. Bybussen betjener denne holdeplassen. Denne bussen kjører en runde og snur i nærheten av holdeplassen. Bybussen betjener holdeplassen 4 ganger i timen rushtiden. Skogheim betjenes av en bussholdeplass som ligger ved adkomstkrysset langs Fv26. Holdeplassen betjenes av skoleruten -Tverrelvdalen, som går i skoletid med 2 avganger per time i morgenrush og 2 avganger per time i ettermiddagsrush. Skoleruten går til sammen 9 turer hver veg i løpet av en skoledag. Bussen kan benyttes av alle som ønsker, ikke bare skoleelever. Bussen kjøres kun dager det er behov for elevtransport og innstilles uten forvarsel, skulle det oppstå endringer på skolen (planlegningsdager, skoleferier og lignende). Det er dermed vanskelig for øvrige å basere seg på bussen til/fra jobb. Prosjektet Kollektiv inneholder en del forslag til endring i rutestruktur for. Det argumenteres for nye servicelinjer mot Saga boligområde der man regner med større kundegrunnlag fremover. Det foreslås at servicelinjen bør kjøre gjennom fra Tverrelvdalsveien opp gjennom Saga, forbi Saga skole, forbi Aspemyra og ned mot E6. Ruta er foreslått med to avganger i morgenrush. Videre 1 avgang ca hver andre time gjennom døgnet. I ettermiddagsrush går ruta igjen rett til Saga. Disse planene er ikke vedtatt. 8

13 3.4 ÅDT ÅDT er en betegnelse av den gjennomsnittlige døgntrafikken over året gitt som kjøretøy per døgn. Til å anslå døgntrafikken for dagens situasjon er det benyttet to ulike kilder for de forskjellige veiene inn mot krysset. For E6 nord for krysset med Fv26 er det benyttet trafikktall gitt av SVRN som er skalert opp til år 2012 med en årlig trafikkvekst på 1,2 %. Trafikkveksten er den samme som er benyttet i KVU-. ÅDT på for krysset med Fv26 og på Fv26 er basert på KVU- tallene som er skalert ned fra 2014 til 2012 med en årlig reduksjon på 1,2 %. ADT 2012 E E Fv 26 Figur 3 ÅDT i krysset E6 x Fv26 for dagens situasjon. Nord Det er ikke gjort noen justeringer av ÅDT på og Fv26 selv om det er benyttet et høyere trafikktall på E6 nord i forhold til KVU. 9

14 3.5 Timetrafikk Timetrafikken i krysset E6 x Fv26 ble registrert i tidsrommet 07:30-08:30 og 15:30-16:30 tirsdag 17.april Telledataene viser at innenfor den største trafikktimen er det en høyere trafikkmengde i den midtre halvtimen av hver telling. For beregning av trafikkavvikling legges trafikk over 60 sammenhengende minutter til grunn, som også er gjort i videre beregninger. Trafikkmengder dagens situasjon 2012 Trafikkmengder dagens situasjon 2012 Morgenrush 176 E6 nord Ettermiddagsrush 113 E6 nord FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 4 Registrert timetrafikk morgen og ettermiddagsrush Dagens trafikk viser at det er en rushbestemt retning på trafikken. Hovedvekten av bilister kjører mot i morgenrush og fra i ettermiddagsrush. Figur 4 viser registrert timetrafikk i både morgen- og ettermiddagsrushet. 10

15 3.6 Trafikkavvikling krysset E6 x Fv26 Trafikkbelastning dagens situasjon 2012 Trafikkbelastning dagens situasjon 2012 Morgenrush E6 nord Ettermiddagsrush E6 nord 0,12 0,08 0,32 0,27 0,32 0,17 0,09 0,27 FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 5 Trafikkbelastning dagens situasjon. Figur 5 viser beregnede belastningsgrader for de ulike tilfartene for dagens sitasjon i begge rush. Tabell 1 Trafikkbelastning for morgenrush dagens situasjon. Morgenrush E6 fra E6 mot Fv26 Belastningsgrad 0,09 0,12 0,32 Gj.sn forsink. [sek] 0 [sek] 3 [sek] 7 [sek] Dim. Kø lengde 0 [kjt] 1 [kjt] 3 [kjt] Tabell 2 Trafikkbelastning for ettermiddagsrush dagens situasjon. Ettermiddagsrush E6 fra E6 mot Fv26 Belastningsgrad 0,27 0,08 0,17 Gj.sn forsink. 0 [sek] 3 [sek] 7 [sek] Dim. Kø lengde 0 [kjt] 1 [kjt] 1 [kjt] Dagens situasjon viser største belastningsgrad i krysset i morgenrush på 0,32 på Fv26 og i ettermiddagsrush en belastningsgrad 0,27 på E6 fra. Gjennomsnittlig forsinkelse er 7 sek for høyest belastede tilfart i begge rush. Per beregning er det god trafikkavvikling i både morgen og ettermiddagsrush med god restkapasitet i alle tilfarter. 11

16 4 Beregnet situasjon Fremskrevet ÅDT til 2032 Til beregning av fremtidig situasjon er det tatt utgangspunkt i Beregningsresultater KVU I rapporten er det også lagt til grunn utbygging av et nytt kjøpesenter på vestsiden av som ikke er avvklart. Det antas imidlertid at økningen i ÅDT som er beregnet i rapporten er representativt for å beskrive en fremtidig situasjon i år Rapporten viser en økning i ÅDT som følger fra 2014 til 2030: E6 nord for kryss med Fv ÅDT. for kryss m Fv ÅDT. Fv ÅDT. ADT 2032 E E6 Figur 6 ÅDT Nord Figur 6 viser trafikkmengder som er ventet i 2032 uten utbygging av. Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig trafikkvekst årlig på 1,2 % i tidsrommene og 2030 til

17 4.2 Fremskrevete timestrafikk til 2032 Døgntrafikken er beregnet økt med mellom 11% og 25 % på de ulike adkomstveiene mot krysset frem mot For å beregne fremtidig timetrafikk er det antatt en årlig vekst på 1,2 % for alle bevegelser i krysset. Dette tilsvarer total vekst på 27 % over 20 år. Timetrafikken som er lagt til grunn for videre beregninger er dermed å anse som høyt i forhold til anslått døgntrafikk (11-25 % økning). Fremtidig situasjon 2030 uten utbygging Fremtidig situasjon 2030 uten utbygging Morgenrush 224 E6 nord Ettermiddagsrush 144 E6 nord E FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 7 Timetrafikk fremtidig situasjon

18 5 Etter utbygging av er to relativt like utbygnings områder. Begge feltene er en videre utbygging av et område som allerede er under utvikling. Områdene grenser opp til hverandre. Det forutsettes at det ikke er mulig å kjøre for vanlige personbiler fra det ene boligfeltet til det andre. Dermed vil all trafikk til/fra Aspemyra få adkomst via E6 og trafikk til/fra Skogheim vil få adkomst via Fv26. Mesteparten av trafikken utvidelsen av boligfeltene vil generere vil kjøre gjennom krysset E6 x Fv26. Krysset E6 x Fv26 er ansett som det mest kritiske kryss mhp. kapasitet. Derfor vurderes dette krysset spesielt mhp belastningen for en fremtidig situasjon. Fordeling av trafikk for de to adkomstene til er gjort ut fra vurderinger om naturlig inndeling og avgrensning av vegnettet. Vegnettet er i enkelthet kategorisert som hovedveger, samleveger og adkomstveger. Adkomstveger er veger som gir adkomst til boliger. De er ofte utformet som blindveger og bør ikke være lengre enn 250 meter med sløyfe 600 meter. Samleveger i boligområder bør ikke være over 2 km lange. På boligfeltene fungerer samlevegene også som adkomstveger. Adkomstvegene er transportveger for myke trafikanter og bilister i boligområdene. Det er naturlig å lede trafikanter raskest mulig ut på nærmeste hovedveg for å unngå unødig lang kjøring inne på boligfeltene. Ved å stenge vegen ved Saga skole unngår man unødig trafikk i boligområde og at det kjøres til- og forbi skolen gjennom Skogheim. Den naturlige adkomstvegen til skolen vil være fra E6 opp Aspemyravegen. Det er benyttet en genereringsfaktor på 4 kjt/døgn for alle boenhetene som bygges ut. Det er videre anslått at 15 % av trafikken kjører i løpet av hver av de to rushtimene. Fordelingen av døgntrafikken (ÅDT) er forenklet fordi man ikke har full oversikt over reiser hele døgnet. For å anslå fremtidige trafikkmengder utbygning medfører i krysset E6x Fv26 er 70 % av generert trafikk over døgnet for lagt til/fra. Dette stemmer overens med retningsfordelingen av trafikk som er registrert i telleperioden. 5.1 Utbygging og trafikk generering Aspemyra Aspemyra kan beskrives som et eksisterende boligområde med skole og boliger. Det er planlagt en ytterligere utbygging av anslagsvis 50 eneboliger og 170 leiligheter til området. Til sammen blir dette 220 boenheter. Det er antatt at feltet vil utvikles i takt med etterspørselen over en periode på ca 15 år. Beregnet turproduksjon er vist i Tabell 3. Tabell 3 Turproduksjon utvidelse av Aspemyra. Aspemyra Antall enheter Turproduksjon pr enhet ÅDT [kjt/døgn] Andel rushtrafikk Rushtrafikk [kjt/t] Eneboliger % 30 Leiligheter % 102 SUM

19 5.2 Utbygging og trafikk generering Skogheim Skogheim kan beskrives som et eksisterende boligområde. Det er planlagt en ytterligere utbygging av anslagsvis 100 eneboliger i området. Det er antatt at feltet vil utvikles i takt med etterspørselen over en periode på ca 15 år. Beregnet turproduksjon er vist i Tabell 4. Tabell 4 Turproduksjon utvidelse av Skogheim. Skogheim Antall Turproduksjon ÅDT Andel Rushtrafikk enheter pr enhet [kjt/døgn] rushtrafikk [kjt/t] Eneboliger % 60 15

20 5.3 Ny trafikk Aspemyra Trafikk generert som følge av utbyggingen på Aspemyra er fordelt ut på vegnettet basert på dagens retningsfordeling på E6 i rushtrafikken. Andel trafikk inn og ut fra området i morgen og ettermiddagsrush er anslått med bakgrunn i tilsvarende prosjekter. Tabell 5 Retningsfordeling av største timetrafikk Aspemyra. Aspemyra Morgenrush Ettermiddagsrush Andel inn og ut fra Ut Inn Ut Inn området 90 % 10 % 20 % 80 % Mot sør Mot nord Fra sør Mot nord Mot sør Mot nord Fra sør Fra nord Antall kjøretøybevegelser Tabell 5 viser til sammen 80 kjt/time mot og 4 kjt/time fra i morgenrush i adkomstkrysset til Aspemyra x E6. I Ettermiddagsrushet er det beregnet 70 kjt/time fra retning og 9 kjt/time mot i adkomstkrysset. Fordeling av trafikk til/fra Aspmyra Fordeling av trafikk til/fra Aspmyra Morgenrush 88% E6 nord Ettermiddagsrush 89% E6 nord 12% 11% 77% 23% 93% 7% FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 8 Svingebevegelser i krysset E6 x Fv26 for ny trafikk til/fra sør generert av utbygning på Aspemyra. Figur 8 viser andel svingebevegelser for fordeling av trafikk til/fra Aspemyra i krysset E6 x Fv26. 16

21 Trafikkbidrag Aspmyra Trafikkbidrag Aspmyra Morgenrush 70 E6 nord Ettermiddagsrush 8 E6 nord FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 9 Trafikkbidrag i krysset E6 x Fv26 for ny trafikk til/fra sør generert av utbygning på Aspemyra. Figur 9 viser fordelingen av økt trafikk i krysset E6 x Fv26 i rushtrafikken som følge av utbyggingen på Aspemyra. 5.4 Ny trafikk Skogheim Trafikk generert som følge av utbyggingen på Skogheim er fordelt ut på vegnettet basert på dagens retningsfordeling på Fv26 i rushtrafikken. Andel trafikk inn og ut fra området i morgen og ettermiddagsrush er anslått med bakgrunn i tilsvarende prosjekter. Tabell 6 Retningsfordeling av største timetrafikk Skogheim. Skogheim Morgenrush Ettermiddagsrush Andel inn og ut fra Ut Inn Ut Inn området 90 % 10 % 20 % 80 % Mot nord Mot sør Fra nord Fra sør Mot nord Mot sør Fra nord Fra sør Antall kjøretøybevegelser Tabell 6 viser til sammen 38 kjt/time mot og 2 kjt/time fra i morgenrush i adkomstkrysset til Skogheim x Fv26. I Ettermiddagsrushet er det beregnet 34 kjt/time fra og 4 kjt/time mot i adkomstkrysset. 17

22 Fordeling av trafikk til/fra Skogheim Fordeling av trafikk til/fra Skogheim Morgenrush E6 nord Ettermiddagsrush E6 nord 24% 5% 76% 9% 95% 17% 91% 83% FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 10 Svingebevegelser i krysset E6 x Fv26 for ny trafikk til/fra nord generert av utbygning på Skogheim. Figur 10 viser andel svingebevegelser for fordeling av trafikk til/fra Skogheim i krysset E6 x Fv26. Trafikkbidrag Skogheim Trafikkbidrag Skogheim Morgenrush E6 nord Ettermiddagsrush E6 nord 0 2 E FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 11 Trafikkbidrag i krysset E6 x Fv26 for ny trafikk til/fra sør generert av utbygning på Skogheim. Figur 11 viser fordelingen av økt trafikk i krysset E6 x Fv26 i rushtrafikken som følge av utbyggingen på Skogheim. 18

23 5.5 Trafikkavvikling E6 x Fv26 år 2032 med utbygging ÅDT i en fremtidig situasjon etter utbygning består av trafikkdata for 2032 som er gjort rede for i kapitelene 4.1 og 5.0 samt trafikkbidrag for utbygging av. Dette er vist i Figur 12. ADT utbygging E6 nord Figur 12 ÅDT fremtidig situasjon. Nord for planområdet går mot sentrum. Det er i år 2032 inkludert utbygging beregnet en ÅDT på 8100 kjt/døgn sør for Fv 26. Kapasiteten til vegnettet er vanligvis begrenset av krysskapasiteten som er lavere enn strekningskapasiteten. E6 mot er en tofelts veg. Strekningskapasiteten er avhenging av flere faktorer. Tofelts veger har vanligvis en kapasitet på mellom kjt/døgn (lavt anslag) til kjt/døgn (høyt anslag) ved et servicenivå D (tett trafikk), eller kjt/t sum begge retninger. Man kommer sjelden over 1200 kjt/t i en retning, tilsvarende gjennomsnittlig 3 sek mellom hver bil. Basert på beregningene vil det fortsatt være god restkapasitet på for krysset med Fv 26 i år 2032 etter utbygging på. Fremtidig situasjon 2030 med utbygging Fremtidig situasjon 2030 med utbygging Morgenrush 294 E6 nord Ettermiddagsrush 152 E6 nord E FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 13 Sum trafikk trafikk som fra. 19

24 Figur 13 viser beregnet timetrafikk for fremtidig situasjon med utbygging. Det er beregnet at krysset E6 x Fv26 vil ha 899 kjøretøy i morgenrushet og 1036 kjøretøy i ettermiddagsrushet i år 2032 når begge boligfeltene er ferdig utbygget. Trafikkbelastning 2032 med utbygging Trafikkbelastning 2032 med utbygging Morgenrush E6 nord Ettermiddagsrush E6 nord 0,21 0,13 0,57 0,40 0,57 0,31 0,11 0,40 FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 14 Belastningsgrader for 2032 med utbygging av. Figur 14 viser beregnede belastningsgrader etter utbygging av. Den største beregnede belastningsgraden er 0,57 i morgenrushet på Fv26. Dette kommer som følge av at de fleste kjører mot sentrum i morgenrushet. Fra Fv26 har man vikeplikt for øvrig trafikk. I ettermiddagsrushet går mest trafikk fra. Den største beregnede belastningsgraden er 0,40 i ettermiddagsrushet på E6 fra. Trafikk fra på E6 har ikke vikeplikt for noen av de andre trafikkstrømmene. Derfor er trafikkbelastningen lav og det er ingen forsinkelse for denne tilfarten selv om den har flest kjøretøy i timen i ettermiddagsrushet. Tabell 7 Trafikkbelastning for morgenrush år 2032 med utbygging. Morgenrush E6 fra E6 mot Fv26 Belastningsgrad 0,11 0,21 0,57 Gj.sn forsink. 0 [sek] 3 [sek] 13 [sek] Dim. Kø lengde 0 [kjt] 2 [kjt] 5 [kjt] Tabell 8 Trafikkbelastning for ettermiddagsrush år 2032 med utbygging. Ettermiddagsrush E6 fra E6 mot Fv26 Belastningsgrad 0,40 0,13 0,31 Gj.sn forsink. 0 [sek] 3 [sek] 11 [sek] Dim. Kø lengde 0 [kjt] 1 [kjt] 3 [kjt] I morgenrushet vil Fv26 per beregning få en gjennomsnittlig forsinkelse på 13 sek per kjøretøy og en dimensjonerende kølengde på 5 kjøretøy. I ettermiddagsrushet er det beregnet høyest belastningsgrad på E6 fra. Den største forsinkelsen finner man imidlertid på Fv26. I ettermiddagsrushet vil Fv26 per beregning få en 20

25 gjennomsnittlig forsinkelse på 11 sek per kjøretøy og en dimensjonerende kølengde på 3 kjøretøy. Per beregning er det god trafikkavvikling i både morgen og ettermiddagsrush med god restkapasitet i alle tilfarter etter utbygging av. 5.6 Trafikksikkerhet og kollektivtrafikk Infrastrukturen for myke trafikanter vil være lagt opp på samme måte som dagens situasjon etter utbygging av. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.2. Det vil imidlertid bli flere kjøretøy på hovedvegene frem mot år På krysningspunkt av E6 og Fv26 er det gangfelt som ivaretar fremkommeligheten til fotgjengere. Når det gjelder trafikksikkerhet for fotgjengere er det noen generelle tiltak som bør utføres for å bedre denne i tilknyting til planområdet, uavhengig av planlagt utbygging på Aspemyra og Skogheim. Det foreslås å etablere trafikkøy i gangfelt som krysser E6 ved krysset E6 x Fv26 og ved gangfelt som krysser Fv26 i kryss med Saga. Gangfelt som krysser Fv26 i kryss med E6 bør gjøres om til opphøyd gangfelt. Trafikkøya i gangfelt over adkomst til Aspemyra bør utvides til 2 meters bredde. Kollektivtrafikken vil ikke påvirkes i særlig grad av utbyggingen, men kollektivtilbudet bør vurderes i forbindelse med utbyggingen. 21

26 6 Oppsummering Fordeling av trafikk Med bakgrunn i naturlig fordeling av trafikk, hensyn til bomiljø og forsøk på å begrense trafikk til- og forbi Saga skole er trafikk til/fra Aspemyra lagt mot E6 og trafikk til/fra Skogheim lagt mot Fv 26. Turproduksjon Totalt er det ventet at en videre utbygging av Aspemyra vil generere 880 kjt/døgn og en utbygging av Skogheim vil generere 400 kjt/døgn. Hovedstrømmen av trafikk fra utbygningene går mot sentrum via krysset E6 x Fv26. Krysset E6x Fv26 anses som det kritiske krysset med tanke på kapasitet og trafikkavviklingen. Utbygging av forutsettes å gi en økning i trafikk av trafikken i krysset E6xFv26 på ca 120 kjt/timen. ÅDT ÅDT i 3032 er beregnet med bakgrunn i KVU- og med utbygging av Aspemyra og Skogheim. Døgntrafikken i krysset E6xFv26 er beregnet til: kjt/døgn E6 nord kjt/døgn Fv kjt/døgn Trafikkavvikling I år 2032 med utbygging av er høyeste belastningsgrader og forsinkelser beregnet til: Morgenrush o Fv26 belastningsgrad på 0,57. o Fv26 forsinkelse på 13 sekunder per kjt. Ettermiddagsrush o E6 fra sør belastningsgrad på 0,40. o Fv26 med en gjennomsnittlig forsinkelse på 11 sek per kjt. Dette er relative lave belastningsgrader og forsinkelser. Myke trafikanter Tilknyttet er det et differensiert vegntett hvor gangveier og adkomstveier er separert. Ved kryssene mot hovedveger er det tilrettelagte krysningspunkt for myke trafikanter. Inne i boligfeltene i 30 km/t sonen er det blandet trafikk. Infrastrukturen for myke trafikanter vil være den samme for dagens situasjon og fremtidig. Trafikksikkerheten i planområdet være tilnærmet lik for fremtidig situasjon som i dagens situasjon, og anses som tilfredsstillende. Når det gjelder trafikksikkerhet for fotgjengere i nær tilknyting til planområdet, er det noen generelle tiltak som bør utføres for å bedre denne, uavhengig av planlagt utbygging på. Det foreslås å etablere trafikkøy i gangfelt som krysser E6 ved kryss med x Fv26 og ved gangfelt som krysser Fv26 i kryss med Saga. Gangfelt som krysser Fv26 i kryss med E6 bør gjøres om til opphøyd gangfelt. Trafikkøya i gangfelt over adkomst til Aspemyra i kryss med E6 bør utvides til 2 meters bredde. 22

27 Kollektivtrafikk Situasjonen for kollektivtrafikken vil etter en eventuell videre utbygging være tilnærmet den samme som for dagens situasjon. 23

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02 694 wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim-

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående STF22 A04329 Åpen RAPPORT Plassering og sikring av kryssingssteder for gående Beskrivelse av tiltak og forslag til kriterier for anvendelse av disse Kristian Sakshaug og Ørjan Tveit www.sintef.no SINTEF

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

TIND-TUNNELEN. Vegtunnel på E8 mellom Ramfjord og Tromsdalen i Tromsø kommune.

TIND-TUNNELEN. Vegtunnel på E8 mellom Ramfjord og Tromsdalen i Tromsø kommune. TRAFIKK ANALYSE FOR TIND-TUNNELEN Vegtunnel på E8 mellom Ramfjord og Tromsdalen i Tromsø kommune. Trafikkvurdering og konsekvenser for øvrig vegnett. Trafikktemaer i prosjektets konsekvensutredning. Polarporten

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen (ROS) Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Hurum og Frogn kommuner Region øst INNHOLDSFORTEGNESEL INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer