Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim"

Transkript

1 Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012

2 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom AS for å belyse konsekvensene en videre utbygging av vil få for det nærliggende vegnettet. Det er beregnet at utbygning på Aspemyra vil gi en økning på 880 kjt/døgn på adkomstvegen. For Skogheim er det beregnet en økning på 400 kjt/døgn på adkomstvegen. Det er utført kapasitetsberegninger for dagens situasjon og en fremtidig situasjon år 2032 med og uten videre utbygging. Høyeste belastningsgrad i krysset E6 x Fv26 er beregnet til 0,57 i morgenrushet i år 2032 etter utbygging. I ettermiddagsrushet i år 2032 etter utbygging er høyeste belastningsgrad i krysset E6 x Fv26 beregnet til 0,40. Per beregning er det god restkapasitet i alle tilfarter i krysset både i morgen og ettermiddagsrushet i en fremtidig situasjon etter utbygging. Trafikksituasjonen for kollektivtransport vil være tilnærmet den samme før og etter en utbygging. Trafikksikkerheten til myke trafikanter er primært ivaretatt med utstrakt bruk av separert gang- /sykkelveger i nærheten av planområdet. Situasjonen for myke trafikanter vil være tilnærmet den samme før og etter planlagt utbygging. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Ola Robøle Kontrollert av: Kimme Arnesen Oppdragsansvarlig / avd.: Kimme Arnesen/ Trafikk Sign.: Oppdragsleder / avd.: Kimme Arnesen/ Trafikk p:\prosjekter 2009\ boligområde aspemyra\7 tegn.tegn.l. ut\5 planer - regulering\andre gangs offentlig ettersyn\trafikkanalyse aspemyra docx

3 Innhold 1 Innledning Beregningsmetode Dagens situasjon Adkomstveger Trafikksikkerhet Kryss E6 x adkomst Aspemyra Kryss E6 x Fv Kryss Fv26 x Saga Kollektivtrafikk ÅDT Timetrafikk Trafikkavvikling krysset E6 x Fv Beregnet situasjon Fremskrevet ÅDT til Fremskrevete timestrafikk til Etter utbygging av Utbygging og trafikk generering Aspemyra Utbygging og trafikk generering Skogheim Ny trafikk Aspemyra Ny trafikk Skogheim Trafikkavvikling E6 x Fv26 år 2032 med utbygging Trafikksikkerhet og kollektivtrafikk Oppsummering gangs offentlig ettersyn\trafikkanalyse aspemyra docx i

4 Aspemyra og skog gangs offentlig ettersyn\trafikkanalyse aspemyra docx

5 1 Innledning Sweco Norge er engasjert av Johansen Eiendom AS for å bistå med trafikale vurderingen i forbindelse med planer for utbygging av boligfelt. Kartet i Figur 1 viser et utklipp av s kommuneplans arealdel Aspemyra er det gule feltet nord i kartet. Skogheim er det gule feltet midt i kartet. I rapporten er det gjort overordnede betraktninger vedrørende trafikksikkerhet, kollektivtrafikk og trafikkavviklingen til de to adkomstkryssene. Hovedstrømmen av trafikk fra utbygningene går mot sentrum via krysset E6 x Fv26. Dette ansees som det kritiske krysset med tanke på kapasitet og trafikkavviklingen. Trafikkavviklingen i krysset E6 x Fv26 er vurdert spesielt i denne rapporten. Kartet under viser et utklipp av s kommuneplans arealdel Aspemyra er det gule feltet nord i kartet. Skogheim er det gule feltet midt i kartet. Figur 1 Kartet viser et utsnitt av s kommuneplans arealdel

6 2 Beregningsmetode I rapporten er det vist flere kapasitetsberegninger som er utført etter metode beskrevet i: Håndbok 127, Kapasitet i kryss beregningsmetoder for ikke signalregulerte kryss, Statens vegvesen 1985 I beregningene er hvert kryss behandlet isolert. Dette er en egnet metode for blant annet å vise hvor eventuelle flaskehalser i systemet oppstår. Isolerte betraktninger tar imidlertid ikke hensyn til: Eventuelt redusert kapasitet som følge av tilbakeblokkering fra nabokryss. Eventuelt redusert innkjørende trafikk som følge av overbelastning i nabokryss. Dette anses ikke som noe problem da de aktuelle kryssene som er vurdert i denne analysen ikke ligger nære nok til å påvirke kapasitet i øvrige kryss. Kapasitetsberegningene for hvert kryss gir resultater i form av: Belastningsgrad. Gjennomsnittlig forsinkelse pr. kjøretøy i hvert felt. Belastningsgrad uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved belastningsgrad lik 1,0 er teoretisk sett all kapasitet utnyttet. Trafikkvolum Belastning sgrad = Kapasitet 2

7 Sammenhengen mellom belastningsgrad og forsinkelse er tilnærmet eksponentiell slik at forsinkelsen øker raskere jo høyere belastningsgrad det er. Når belastningsgraden er under 0,70 er det liten kødannelse i tilfarten og liten forsinkelse. I et signalregulert kryss tilsvarer dette at bilistene som regel kan passere krysset i første mulige grønnperiode. Ved belastningsgrad over 0,85 begynner den eksponentielle effekten å slå kraftigere ut, slik at forsinkelse og kølengde øker raskt ved stigende belastningsgrad. Når belastningsgraden overstiger 1,0 er tilsiget av biler inn mot krysset større enn kapasiteten i selve tilfarten i krysset. Dette medfører at køen i tilfarten vil vokse, og den vil først begynne å avta igjen når tilsiget av biler er mindre enn kapasiteten. Det vil i praksis si at krysset vil avvise trafikk i de periodene med overbelastning. Sammenheng mellom belastningsgrad og forsinkelse Forsinkelse 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 Belastningsgrad Figur 2 Forholdet mellom belastningsgrad og forsinkelse. 3

8 3 Dagens situasjon Dagens situasjon er basert på: Befaring og trafikktelling i krysset E6 x Fv26 over en time i morgen og ettermiddagsrushet tirsdag 17. april ÅDT data oversendt av SVRN for E6 og Fv26. Trafikkvekst benyttet i Beregningsresultater KVU KVU tar høyde for kommunes oversikt over boligpotensial med nye boenheter frem mot Trafikktall i KVU- er justert ned i forhold til Statistisk sentralbyrå sine prognoser for befolkingsvekst i. har to forsjellige adkomstveier. Aspemyra er tilkoplet øvrig vegnett via E6. Skogheim er tilkoplet øvrig vegnett via Fv26. Naturlig kjørerute for å komme til sentrum fra begge boligområdene er gjennom krysset E6 x Fv26. De to boligfeltene ligger tett opptil hverandre og er forbundet med gang- /sykkelveg. Det er ikke mulig å kjøre vanlig personbil fra det ene feltet til det andre. 3.1 Adkomstveger Aspemyra har adkomst via E6 nord for krysset E6 x Fv26. Dagens adkomstkryss til Aspemyra er ett vikepliktsregulert T-kryss. I krysset er sikten god. På E6 er fartsgrensen 60 km/t, og på adkomstvegen er det en generell 50 km/t sone. Det er en stor p-plass og en bussholdeplass langs E6 i tilknyting til adkomsten til Aspemyra. Skogheim har adkomst via Fv26 sør for krysset E6 x Fv26. Dagens adkomstkryss til Skogheim er et høyreregulert T-kryss. I krysset er sikten god. På Fv26 er fartsgrensen 60 km/t. På adkomstvegen det en generell 50 km/t sone. 3.2 Trafikksikkerhet Saga skole ligger i boligområdet knyttet til Aspemyra, og er en skole dimensjonert for ca 200 elever i 1 til 7 klasse (i dag ca 150 elever). Det kjøres daglig elever til og fra skolen i minibuss. Elever som ikke fanges opp av kommunens skolekyssordning følger gang- / sykkelveg til skolen. Kryssing av E6 og Fv26 for elevene bør ikke gjøres uten tilsyn av voksen. Svakheter ved gangfeltene er beskrevet i egne avsnitt. Elevene vil ferdes fra de omliggende boligområdene langs gang- / sykkelveger og på kommunale veger med 30 km/t. Den vanligste gangruten for elever som tar rutebuss er opp gjennom Sagastien. Dette anses som tilfredsstillende i forhold til trafikksikkerhet. 4

9 3.2.1 Kryss E6 x adkomst Aspemyra Bilde 1 Ortofoto av krysset E6 x Aspemyra. Tilrettelagt kryssing markert med rød sirkel. Kartkilde Over adkomstvegen til Aspemyra i krysset med E6 er det et tilrettelagt kryssingspunkt for fotgjengere med trafikkøy. Trafikkøyen kunne med fordel hatt en bredde på 2 meter som gir fotgjengere mulighet til å fokusere på en trafikkstrøm av gangen. Trafikkmengden i adkomstvegen er imidlertid så liten at dette trolig ikke er noe problem. Den generelle 50 km/t sone i adkomst vegen inn mot Aspemyra går over til 30 km/t sone ved inngangen til boligområdet. Både langs E6 og adkomstvegen til Aspemyra er det gatebelysning. Gang/sykkelveg er separert fra øvrig vegnett langs E6. Adkomstvegen inn mot Aspemyra har også separat gang/sykkelveg så langt vegen er ferdig oppgradert. Inne på boligområdene er det blandet trafikk. 5

10 3.2.2 Kryss E6 x Fv26 Bilde 2 Ortofoto av krysset E6 x Fv26. Gangfelt vist med røde sirkler. Kartkilde Gangfelt over E6 Til vurdering av gangfelt er det tatt utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok 270, Gangfeltkriterier. Dagens gangfelt over E6 er ikke i henhold til retningslinjene gitt i HB 270. E6 har skiltet hastighet på 60 km/t på stedet. Det er antatt at fartsnivået er over 45 km/t forbi gangfeltet, og da kreves avbøtende tiltak. For gangfeltet over E6 er det problematisk å finne gode avbøtende tiltak. En nedskilting av fartsgrensen fra 60 km/t til 50 km/t eller 40 km/t bidrar til lavere fartsnivå, men det er usikkert om dette alene vil bidra til et lavt nok fartsnivå forbi gangfeltet. Et annet effektivt fartsreduserende tiltak er opphøyd gangfelt. Begge de nevnte tiltak rammer nyttetransport som busser og tungtransport. Et avbøtende tiltak som bedrer krysningsforholdene i gangfeltet uten å redusere fremkommeligheten i vesentlig grad på E6 er etablering av trafikkøy. Trafikkøy gir fotgjengere mulighet til å fokusere på en trafikkstrøm av gangen. En trafikkøy gjør også bilistene mer oppmerksomme på stedet og slakker litt av på farten. Det er gatebelysning i tilknytning til gangfeltet. Gangfelt over Fv 26 Fartsgrensen i tilfarten Fv. 26 inn mot krysset er 60 km/t. Det antas imidlertid at det er forholdsvis lave hastigheter på grunn av at gangfeltet ligger over sideveien (Fv. 26) i et vikeplikts regulert T-kryss som ligger 90 grader på hovedveien (E6). Gangfeltet har trafikkøy, og det er gatebelysning på stedet. Gangfeltet benyttes av skoleelever, og for å sikre en tilfredsstillende lav hastighet anbefales det å etablere opphøyd gangfelt, slik at hastigheten for 6

11 bilister reduseres og oppmerksomheten heves. Hastigheten for nyttekjøretøy skal i krysset uansett være lav så ulempen for disse ved et opphevet gangfelt ikke blir stor Kryss Fv26 x Saga Bilde 3 Ortofoto av krysset Fv26 x Saga. Gangfelt vist med røde sirkler. Kartkilde Gangfelt over Saga Adkomstvegen til Skogheim, Saga, går over til 30 km/t sone fra 50 km/t sone ca 50 meter øst for Fv26. Over Saga er det et tilrettelagt kryssingspunkt for fotgjengere som er trukket ca 2 billengder bort fra krysset med Fv26. På stedet er det gatebelysning. Adkomstvegen inn mot Skogheim har separat gang/sykkelveg frem til 30 km/t sonen. Inne på boligområdene er det blandet trafikk. Gang- /sykkelveg er separert fra øvrig vegnett langs Fv26 frem til bussholdeplass som betjener området. Gangfeltet over Fv26 Dagens gangfelt over Fv26 er ikke i henhold til retningslinjene gitt i HB 270. Fv26 har skiltet hastighet på 60 km/t på stedet. Dette gangfeltet ligner på det tidligere omtalte gangfeltet som krysser E6 vest for krysset E6 x Fv26. Vi anbefaler samme løsning for dette krysset med etablering av trafikkøy. 7

12 3.3 Kollektivtrafikk Det er holdeplass knyttet til hvert av de to adkomstkryssene til. I tilegg kan det for området være aktuelt å benytte bussholdeplassen Sagastien som ligger mellom adkomstvegen til Aspemyra og krysset E6 x Fv 26. Saga skole betjenes av skolebuss som kommer en gang ved skolestart og ved skoledagens slutt. Aspemyra betjenes primært av bussholdeplassen Nerskogen som ligger ved adkomstkrysset langs E6. Bybussen betjener denne holdeplassen. Denne bussen kjører en runde og snur i nærheten av holdeplassen. Bybussen betjener holdeplassen 4 ganger i timen rushtiden. Skogheim betjenes av en bussholdeplass som ligger ved adkomstkrysset langs Fv26. Holdeplassen betjenes av skoleruten -Tverrelvdalen, som går i skoletid med 2 avganger per time i morgenrush og 2 avganger per time i ettermiddagsrush. Skoleruten går til sammen 9 turer hver veg i løpet av en skoledag. Bussen kan benyttes av alle som ønsker, ikke bare skoleelever. Bussen kjøres kun dager det er behov for elevtransport og innstilles uten forvarsel, skulle det oppstå endringer på skolen (planlegningsdager, skoleferier og lignende). Det er dermed vanskelig for øvrige å basere seg på bussen til/fra jobb. Prosjektet Kollektiv inneholder en del forslag til endring i rutestruktur for. Det argumenteres for nye servicelinjer mot Saga boligområde der man regner med større kundegrunnlag fremover. Det foreslås at servicelinjen bør kjøre gjennom fra Tverrelvdalsveien opp gjennom Saga, forbi Saga skole, forbi Aspemyra og ned mot E6. Ruta er foreslått med to avganger i morgenrush. Videre 1 avgang ca hver andre time gjennom døgnet. I ettermiddagsrush går ruta igjen rett til Saga. Disse planene er ikke vedtatt. 8

13 3.4 ÅDT ÅDT er en betegnelse av den gjennomsnittlige døgntrafikken over året gitt som kjøretøy per døgn. Til å anslå døgntrafikken for dagens situasjon er det benyttet to ulike kilder for de forskjellige veiene inn mot krysset. For E6 nord for krysset med Fv26 er det benyttet trafikktall gitt av SVRN som er skalert opp til år 2012 med en årlig trafikkvekst på 1,2 %. Trafikkveksten er den samme som er benyttet i KVU-. ÅDT på for krysset med Fv26 og på Fv26 er basert på KVU- tallene som er skalert ned fra 2014 til 2012 med en årlig reduksjon på 1,2 %. ADT 2012 E E Fv 26 Figur 3 ÅDT i krysset E6 x Fv26 for dagens situasjon. Nord Det er ikke gjort noen justeringer av ÅDT på og Fv26 selv om det er benyttet et høyere trafikktall på E6 nord i forhold til KVU. 9

14 3.5 Timetrafikk Timetrafikken i krysset E6 x Fv26 ble registrert i tidsrommet 07:30-08:30 og 15:30-16:30 tirsdag 17.april Telledataene viser at innenfor den største trafikktimen er det en høyere trafikkmengde i den midtre halvtimen av hver telling. For beregning av trafikkavvikling legges trafikk over 60 sammenhengende minutter til grunn, som også er gjort i videre beregninger. Trafikkmengder dagens situasjon 2012 Trafikkmengder dagens situasjon 2012 Morgenrush 176 E6 nord Ettermiddagsrush 113 E6 nord FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 4 Registrert timetrafikk morgen og ettermiddagsrush Dagens trafikk viser at det er en rushbestemt retning på trafikken. Hovedvekten av bilister kjører mot i morgenrush og fra i ettermiddagsrush. Figur 4 viser registrert timetrafikk i både morgen- og ettermiddagsrushet. 10

15 3.6 Trafikkavvikling krysset E6 x Fv26 Trafikkbelastning dagens situasjon 2012 Trafikkbelastning dagens situasjon 2012 Morgenrush E6 nord Ettermiddagsrush E6 nord 0,12 0,08 0,32 0,27 0,32 0,17 0,09 0,27 FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 5 Trafikkbelastning dagens situasjon. Figur 5 viser beregnede belastningsgrader for de ulike tilfartene for dagens sitasjon i begge rush. Tabell 1 Trafikkbelastning for morgenrush dagens situasjon. Morgenrush E6 fra E6 mot Fv26 Belastningsgrad 0,09 0,12 0,32 Gj.sn forsink. [sek] 0 [sek] 3 [sek] 7 [sek] Dim. Kø lengde 0 [kjt] 1 [kjt] 3 [kjt] Tabell 2 Trafikkbelastning for ettermiddagsrush dagens situasjon. Ettermiddagsrush E6 fra E6 mot Fv26 Belastningsgrad 0,27 0,08 0,17 Gj.sn forsink. 0 [sek] 3 [sek] 7 [sek] Dim. Kø lengde 0 [kjt] 1 [kjt] 1 [kjt] Dagens situasjon viser største belastningsgrad i krysset i morgenrush på 0,32 på Fv26 og i ettermiddagsrush en belastningsgrad 0,27 på E6 fra. Gjennomsnittlig forsinkelse er 7 sek for høyest belastede tilfart i begge rush. Per beregning er det god trafikkavvikling i både morgen og ettermiddagsrush med god restkapasitet i alle tilfarter. 11

16 4 Beregnet situasjon Fremskrevet ÅDT til 2032 Til beregning av fremtidig situasjon er det tatt utgangspunkt i Beregningsresultater KVU I rapporten er det også lagt til grunn utbygging av et nytt kjøpesenter på vestsiden av som ikke er avvklart. Det antas imidlertid at økningen i ÅDT som er beregnet i rapporten er representativt for å beskrive en fremtidig situasjon i år Rapporten viser en økning i ÅDT som følger fra 2014 til 2030: E6 nord for kryss med Fv ÅDT. for kryss m Fv ÅDT. Fv ÅDT. ADT 2032 E E6 Figur 6 ÅDT Nord Figur 6 viser trafikkmengder som er ventet i 2032 uten utbygging av. Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig trafikkvekst årlig på 1,2 % i tidsrommene og 2030 til

17 4.2 Fremskrevete timestrafikk til 2032 Døgntrafikken er beregnet økt med mellom 11% og 25 % på de ulike adkomstveiene mot krysset frem mot For å beregne fremtidig timetrafikk er det antatt en årlig vekst på 1,2 % for alle bevegelser i krysset. Dette tilsvarer total vekst på 27 % over 20 år. Timetrafikken som er lagt til grunn for videre beregninger er dermed å anse som høyt i forhold til anslått døgntrafikk (11-25 % økning). Fremtidig situasjon 2030 uten utbygging Fremtidig situasjon 2030 uten utbygging Morgenrush 224 E6 nord Ettermiddagsrush 144 E6 nord E FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 7 Timetrafikk fremtidig situasjon

18 5 Etter utbygging av er to relativt like utbygnings områder. Begge feltene er en videre utbygging av et område som allerede er under utvikling. Områdene grenser opp til hverandre. Det forutsettes at det ikke er mulig å kjøre for vanlige personbiler fra det ene boligfeltet til det andre. Dermed vil all trafikk til/fra Aspemyra få adkomst via E6 og trafikk til/fra Skogheim vil få adkomst via Fv26. Mesteparten av trafikken utvidelsen av boligfeltene vil generere vil kjøre gjennom krysset E6 x Fv26. Krysset E6 x Fv26 er ansett som det mest kritiske kryss mhp. kapasitet. Derfor vurderes dette krysset spesielt mhp belastningen for en fremtidig situasjon. Fordeling av trafikk for de to adkomstene til er gjort ut fra vurderinger om naturlig inndeling og avgrensning av vegnettet. Vegnettet er i enkelthet kategorisert som hovedveger, samleveger og adkomstveger. Adkomstveger er veger som gir adkomst til boliger. De er ofte utformet som blindveger og bør ikke være lengre enn 250 meter med sløyfe 600 meter. Samleveger i boligområder bør ikke være over 2 km lange. På boligfeltene fungerer samlevegene også som adkomstveger. Adkomstvegene er transportveger for myke trafikanter og bilister i boligområdene. Det er naturlig å lede trafikanter raskest mulig ut på nærmeste hovedveg for å unngå unødig lang kjøring inne på boligfeltene. Ved å stenge vegen ved Saga skole unngår man unødig trafikk i boligområde og at det kjøres til- og forbi skolen gjennom Skogheim. Den naturlige adkomstvegen til skolen vil være fra E6 opp Aspemyravegen. Det er benyttet en genereringsfaktor på 4 kjt/døgn for alle boenhetene som bygges ut. Det er videre anslått at 15 % av trafikken kjører i løpet av hver av de to rushtimene. Fordelingen av døgntrafikken (ÅDT) er forenklet fordi man ikke har full oversikt over reiser hele døgnet. For å anslå fremtidige trafikkmengder utbygning medfører i krysset E6x Fv26 er 70 % av generert trafikk over døgnet for lagt til/fra. Dette stemmer overens med retningsfordelingen av trafikk som er registrert i telleperioden. 5.1 Utbygging og trafikk generering Aspemyra Aspemyra kan beskrives som et eksisterende boligområde med skole og boliger. Det er planlagt en ytterligere utbygging av anslagsvis 50 eneboliger og 170 leiligheter til området. Til sammen blir dette 220 boenheter. Det er antatt at feltet vil utvikles i takt med etterspørselen over en periode på ca 15 år. Beregnet turproduksjon er vist i Tabell 3. Tabell 3 Turproduksjon utvidelse av Aspemyra. Aspemyra Antall enheter Turproduksjon pr enhet ÅDT [kjt/døgn] Andel rushtrafikk Rushtrafikk [kjt/t] Eneboliger % 30 Leiligheter % 102 SUM

19 5.2 Utbygging og trafikk generering Skogheim Skogheim kan beskrives som et eksisterende boligområde. Det er planlagt en ytterligere utbygging av anslagsvis 100 eneboliger i området. Det er antatt at feltet vil utvikles i takt med etterspørselen over en periode på ca 15 år. Beregnet turproduksjon er vist i Tabell 4. Tabell 4 Turproduksjon utvidelse av Skogheim. Skogheim Antall Turproduksjon ÅDT Andel Rushtrafikk enheter pr enhet [kjt/døgn] rushtrafikk [kjt/t] Eneboliger % 60 15

20 5.3 Ny trafikk Aspemyra Trafikk generert som følge av utbyggingen på Aspemyra er fordelt ut på vegnettet basert på dagens retningsfordeling på E6 i rushtrafikken. Andel trafikk inn og ut fra området i morgen og ettermiddagsrush er anslått med bakgrunn i tilsvarende prosjekter. Tabell 5 Retningsfordeling av største timetrafikk Aspemyra. Aspemyra Morgenrush Ettermiddagsrush Andel inn og ut fra Ut Inn Ut Inn området 90 % 10 % 20 % 80 % Mot sør Mot nord Fra sør Mot nord Mot sør Mot nord Fra sør Fra nord Antall kjøretøybevegelser Tabell 5 viser til sammen 80 kjt/time mot og 4 kjt/time fra i morgenrush i adkomstkrysset til Aspemyra x E6. I Ettermiddagsrushet er det beregnet 70 kjt/time fra retning og 9 kjt/time mot i adkomstkrysset. Fordeling av trafikk til/fra Aspmyra Fordeling av trafikk til/fra Aspmyra Morgenrush 88% E6 nord Ettermiddagsrush 89% E6 nord 12% 11% 77% 23% 93% 7% FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 8 Svingebevegelser i krysset E6 x Fv26 for ny trafikk til/fra sør generert av utbygning på Aspemyra. Figur 8 viser andel svingebevegelser for fordeling av trafikk til/fra Aspemyra i krysset E6 x Fv26. 16

21 Trafikkbidrag Aspmyra Trafikkbidrag Aspmyra Morgenrush 70 E6 nord Ettermiddagsrush 8 E6 nord FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 9 Trafikkbidrag i krysset E6 x Fv26 for ny trafikk til/fra sør generert av utbygning på Aspemyra. Figur 9 viser fordelingen av økt trafikk i krysset E6 x Fv26 i rushtrafikken som følge av utbyggingen på Aspemyra. 5.4 Ny trafikk Skogheim Trafikk generert som følge av utbyggingen på Skogheim er fordelt ut på vegnettet basert på dagens retningsfordeling på Fv26 i rushtrafikken. Andel trafikk inn og ut fra området i morgen og ettermiddagsrush er anslått med bakgrunn i tilsvarende prosjekter. Tabell 6 Retningsfordeling av største timetrafikk Skogheim. Skogheim Morgenrush Ettermiddagsrush Andel inn og ut fra Ut Inn Ut Inn området 90 % 10 % 20 % 80 % Mot nord Mot sør Fra nord Fra sør Mot nord Mot sør Fra nord Fra sør Antall kjøretøybevegelser Tabell 6 viser til sammen 38 kjt/time mot og 2 kjt/time fra i morgenrush i adkomstkrysset til Skogheim x Fv26. I Ettermiddagsrushet er det beregnet 34 kjt/time fra og 4 kjt/time mot i adkomstkrysset. 17

22 Fordeling av trafikk til/fra Skogheim Fordeling av trafikk til/fra Skogheim Morgenrush E6 nord Ettermiddagsrush E6 nord 24% 5% 76% 9% 95% 17% 91% 83% FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 10 Svingebevegelser i krysset E6 x Fv26 for ny trafikk til/fra nord generert av utbygning på Skogheim. Figur 10 viser andel svingebevegelser for fordeling av trafikk til/fra Skogheim i krysset E6 x Fv26. Trafikkbidrag Skogheim Trafikkbidrag Skogheim Morgenrush E6 nord Ettermiddagsrush E6 nord 0 2 E FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 11 Trafikkbidrag i krysset E6 x Fv26 for ny trafikk til/fra sør generert av utbygning på Skogheim. Figur 11 viser fordelingen av økt trafikk i krysset E6 x Fv26 i rushtrafikken som følge av utbyggingen på Skogheim. 18

23 5.5 Trafikkavvikling E6 x Fv26 år 2032 med utbygging ÅDT i en fremtidig situasjon etter utbygning består av trafikkdata for 2032 som er gjort rede for i kapitelene 4.1 og 5.0 samt trafikkbidrag for utbygging av. Dette er vist i Figur 12. ADT utbygging E6 nord Figur 12 ÅDT fremtidig situasjon. Nord for planområdet går mot sentrum. Det er i år 2032 inkludert utbygging beregnet en ÅDT på 8100 kjt/døgn sør for Fv 26. Kapasiteten til vegnettet er vanligvis begrenset av krysskapasiteten som er lavere enn strekningskapasiteten. E6 mot er en tofelts veg. Strekningskapasiteten er avhenging av flere faktorer. Tofelts veger har vanligvis en kapasitet på mellom kjt/døgn (lavt anslag) til kjt/døgn (høyt anslag) ved et servicenivå D (tett trafikk), eller kjt/t sum begge retninger. Man kommer sjelden over 1200 kjt/t i en retning, tilsvarende gjennomsnittlig 3 sek mellom hver bil. Basert på beregningene vil det fortsatt være god restkapasitet på for krysset med Fv 26 i år 2032 etter utbygging på. Fremtidig situasjon 2030 med utbygging Fremtidig situasjon 2030 med utbygging Morgenrush 294 E6 nord Ettermiddagsrush 152 E6 nord E FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 13 Sum trafikk trafikk som fra. 19

24 Figur 13 viser beregnet timetrafikk for fremtidig situasjon med utbygging. Det er beregnet at krysset E6 x Fv26 vil ha 899 kjøretøy i morgenrushet og 1036 kjøretøy i ettermiddagsrushet i år 2032 når begge boligfeltene er ferdig utbygget. Trafikkbelastning 2032 med utbygging Trafikkbelastning 2032 med utbygging Morgenrush E6 nord Ettermiddagsrush E6 nord 0,21 0,13 0,57 0,40 0,57 0,31 0,11 0,40 FV 26 Nord FV 26 Nord Figur 14 Belastningsgrader for 2032 med utbygging av. Figur 14 viser beregnede belastningsgrader etter utbygging av. Den største beregnede belastningsgraden er 0,57 i morgenrushet på Fv26. Dette kommer som følge av at de fleste kjører mot sentrum i morgenrushet. Fra Fv26 har man vikeplikt for øvrig trafikk. I ettermiddagsrushet går mest trafikk fra. Den største beregnede belastningsgraden er 0,40 i ettermiddagsrushet på E6 fra. Trafikk fra på E6 har ikke vikeplikt for noen av de andre trafikkstrømmene. Derfor er trafikkbelastningen lav og det er ingen forsinkelse for denne tilfarten selv om den har flest kjøretøy i timen i ettermiddagsrushet. Tabell 7 Trafikkbelastning for morgenrush år 2032 med utbygging. Morgenrush E6 fra E6 mot Fv26 Belastningsgrad 0,11 0,21 0,57 Gj.sn forsink. 0 [sek] 3 [sek] 13 [sek] Dim. Kø lengde 0 [kjt] 2 [kjt] 5 [kjt] Tabell 8 Trafikkbelastning for ettermiddagsrush år 2032 med utbygging. Ettermiddagsrush E6 fra E6 mot Fv26 Belastningsgrad 0,40 0,13 0,31 Gj.sn forsink. 0 [sek] 3 [sek] 11 [sek] Dim. Kø lengde 0 [kjt] 1 [kjt] 3 [kjt] I morgenrushet vil Fv26 per beregning få en gjennomsnittlig forsinkelse på 13 sek per kjøretøy og en dimensjonerende kølengde på 5 kjøretøy. I ettermiddagsrushet er det beregnet høyest belastningsgrad på E6 fra. Den største forsinkelsen finner man imidlertid på Fv26. I ettermiddagsrushet vil Fv26 per beregning få en 20

25 gjennomsnittlig forsinkelse på 11 sek per kjøretøy og en dimensjonerende kølengde på 3 kjøretøy. Per beregning er det god trafikkavvikling i både morgen og ettermiddagsrush med god restkapasitet i alle tilfarter etter utbygging av. 5.6 Trafikksikkerhet og kollektivtrafikk Infrastrukturen for myke trafikanter vil være lagt opp på samme måte som dagens situasjon etter utbygging av. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.2. Det vil imidlertid bli flere kjøretøy på hovedvegene frem mot år På krysningspunkt av E6 og Fv26 er det gangfelt som ivaretar fremkommeligheten til fotgjengere. Når det gjelder trafikksikkerhet for fotgjengere er det noen generelle tiltak som bør utføres for å bedre denne i tilknyting til planområdet, uavhengig av planlagt utbygging på Aspemyra og Skogheim. Det foreslås å etablere trafikkøy i gangfelt som krysser E6 ved krysset E6 x Fv26 og ved gangfelt som krysser Fv26 i kryss med Saga. Gangfelt som krysser Fv26 i kryss med E6 bør gjøres om til opphøyd gangfelt. Trafikkøya i gangfelt over adkomst til Aspemyra bør utvides til 2 meters bredde. Kollektivtrafikken vil ikke påvirkes i særlig grad av utbyggingen, men kollektivtilbudet bør vurderes i forbindelse med utbyggingen. 21

26 6 Oppsummering Fordeling av trafikk Med bakgrunn i naturlig fordeling av trafikk, hensyn til bomiljø og forsøk på å begrense trafikk til- og forbi Saga skole er trafikk til/fra Aspemyra lagt mot E6 og trafikk til/fra Skogheim lagt mot Fv 26. Turproduksjon Totalt er det ventet at en videre utbygging av Aspemyra vil generere 880 kjt/døgn og en utbygging av Skogheim vil generere 400 kjt/døgn. Hovedstrømmen av trafikk fra utbygningene går mot sentrum via krysset E6 x Fv26. Krysset E6x Fv26 anses som det kritiske krysset med tanke på kapasitet og trafikkavviklingen. Utbygging av forutsettes å gi en økning i trafikk av trafikken i krysset E6xFv26 på ca 120 kjt/timen. ÅDT ÅDT i 3032 er beregnet med bakgrunn i KVU- og med utbygging av Aspemyra og Skogheim. Døgntrafikken i krysset E6xFv26 er beregnet til: kjt/døgn E6 nord kjt/døgn Fv kjt/døgn Trafikkavvikling I år 2032 med utbygging av er høyeste belastningsgrader og forsinkelser beregnet til: Morgenrush o Fv26 belastningsgrad på 0,57. o Fv26 forsinkelse på 13 sekunder per kjt. Ettermiddagsrush o E6 fra sør belastningsgrad på 0,40. o Fv26 med en gjennomsnittlig forsinkelse på 11 sek per kjt. Dette er relative lave belastningsgrader og forsinkelser. Myke trafikanter Tilknyttet er det et differensiert vegntett hvor gangveier og adkomstveier er separert. Ved kryssene mot hovedveger er det tilrettelagte krysningspunkt for myke trafikanter. Inne i boligfeltene i 30 km/t sonen er det blandet trafikk. Infrastrukturen for myke trafikanter vil være den samme for dagens situasjon og fremtidig. Trafikksikkerheten i planområdet være tilnærmet lik for fremtidig situasjon som i dagens situasjon, og anses som tilfredsstillende. Når det gjelder trafikksikkerhet for fotgjengere i nær tilknyting til planområdet, er det noen generelle tiltak som bør utføres for å bedre denne, uavhengig av planlagt utbygging på. Det foreslås å etablere trafikkøy i gangfelt som krysser E6 ved kryss med x Fv26 og ved gangfelt som krysser Fv26 i kryss med Saga. Gangfelt som krysser Fv26 i kryss med E6 bør gjøres om til opphøyd gangfelt. Trafikkøya i gangfelt over adkomst til Aspemyra i kryss med E6 bør utvides til 2 meters bredde. 22

27 Kollektivtrafikk Situasjonen for kollektivtrafikken vil etter en eventuell videre utbygging være tilnærmet den samme som for dagens situasjon. 23

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

Trafikkanalyse Ørnaberget 2

Trafikkanalyse Ørnaberget 2 Øster Hus Tomter AS Trafikkanalyse Ørnaberget 2 2013-04-19 Revisjon: H02 H02 19/4-2013 Utarbeidet TOST JEJ LANIE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære Trafikkrapport Sweco Norge AS Sign : Aksepter t Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nyt t

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes NOTAT Til: Floire Daub Fra: Frode Konst Dato 2016-07-04 Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes Bakgrunn Denne vurderingen er en del av den samlede dokumentasjonen

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall

Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids vei, Tangvall 01.12.2016 MFN/ØH Vurdering av ny adkomst i Marie Føreids, Tangvall Innledning Det er ønsker om å bygge en ny adkomst fra Marie Føreids til et fremtidig nybygg. I den forbindelse skal det gjøres en trafikal

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013 INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer